Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
20/11/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 202-01-80 за бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2003 г., внесен от Министерския съвет на
  11.11.2002 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект № 202-01-80 за бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2003 г., внесен от Министерския съвет на
  11.11.2002 г.
  На две заседания, проведени на 7 и 14 ноември 2002 г. Комисията
  по бюджет и финанси обсъди внесения от Министерския съвет
  законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за
  2003 г.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха министърът на
  финансите Милен Велчев, заместник - министърът на финансите Кирил
  Ананиев, и. д. директор на Националната здравно осигурителна каса проф.
  Генчо Начев и заместник-директорът Надежда Генева.
  На заседанието присъства и председателят на Сметната палата доц.
  Георги Николов и членове на Сметната палата.
  В мотивите към доклада, както и в експозето на проф. Начев се
  изтъква, че проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса
  за 2003 г. е изготвен на основата на очакваното изпълнение на приходите
  за 2002 г., извършените разходи за заплащане на дейността в
  здравноосигурителната система в извънболничната и болничната помощ,
  прогнозираното намаляване на административните разходи за
  функциониране на системата и за осъществяване на инвестиционната
  програма на НЗОК.
  Проектобюджетът е разработен на основата на действащата в
  момента нормативна уредба. Единствено в частта за приходите е заложено
  вноските за деца до 18 години да постъпят от републиканския бюджет,
  съгласно § 21 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното
  осигуряване, обнародван в Д.В. бр. 107 от 15 ноември 2002 г.
  Произтичащите от Закона за изменение и допълнение на Закона за
  здравното осигуряване промени за бюджета на НЗОК за 2003 г. ще се
  отразят в него между първо и второ четене на законопроекта.
  Приходната част на бюджета на НЗОК е съобразена със заложените
  в консолидираната фискална програма доходи на работещите в
  материалната сфера, вноските за работещите в бюджетната сфера, както и
  за всички контингенти осигурени лица, чийто здравноосигурителни вноски
  са задължение на републиканския или общинските бюджети.  I. Приходи
  Предлага се общия размер на приходите да възлезе на 770 млн. лв.,
  което е с повече от 84 млн.лв. спрямо 2002 г. Тази сума ще постъпи от
  здравноосигурителни вноски в размер на 733 млн. лв., приходи и доходи от
  собственост - 21 млн.лв. и от глоби, санкции и наказателни лихви - 16
  млн.лв.
  II. Разходи
  Разходната част е формирана при съблюдаване на основните
  параметри на макрорамката, договорените с Международния валутен фонд
  разходи за функция “Здравеопазване” и направените разчети за
  необходимите средства за финансиране на здравноосигурителните
  плащания.
  Разходите се предлагат в размер на 731 млн.лв. или в повече със 182
  млн.лв. спрямо 2002 г. Текущите разходи са 692 млн.лв. или в повече със
  181 млн.лв., а капиталовите разходи - 3.5 млн.лв. или по-малко с 3.5 млн.
  лв.
  Увеличението на разходите със 182 млн.лв. е резултат от
  нарастването на приходите с 84 млн. лв. и намаляването на превишението
  на приходите над разходите с 98 млн.лв. спрямо 2002 г.
  В текущите разходи са включени здравноосигурителни плащания,
  които за 2003 г. са разчетени да достигнат 666 млн. лв. Тази сума е по-
  голяма от приетите със закона за 2002 г. здравноосигурителни плащания
  със 179 млн. лв.
  Здравноосигурителните плащания по проектозакона за бюджета на
  НЗОК се разпределят както следва:
  - Първична извънболнична помощ - 104 млн. лв.;
  - Стоматологична помощ 40 млн. лв.;
  - Специализирана извънболнична
  медицинска помощ 82 млн.лв.;
  - Медико-диагностична дейност 39 млн.лв.;
  - Болнична медицинска помощ 200 млн.лв.
  - Лекарствени средства и консумативи
  за домашно лечение 201 млн.лв.
  В рамките на водените преговори между представителите на НЗОК
  и договарящите се партньори от Българския лекарски съюз и Съюзът на
  стоматолозите в България продължават обсъжданията по разпределението
  на средствата за здравноосигурителни плащания.
  Проектозаконът за бюджета на НЗОК за 2003 г. предвижда:
  увеличаване на средствата, предоставяни на пазарен принцип
  на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ и по-голямата им
  мотивация за оказване на ефективна здравна помощ на населението;
  въвеждане на принципа на личната отговорност на
  изпълнителите на извънболничната помощ;  постигане на прозрачност и ефективност в разпределението и
  изразходването на средствата за извънболнична помощ, изключвайки
  всякаква субективна и административна намеса;
  предоставяне на възможност за оказване на качествена здравна
  помощ за здравноосигурените лица независимо от местоживеенето им
  /допълнителните стимули, предоставяни за изпълнителите на
  извънболнична помощ, работещи в отдалечени и труднодостъпни райони,
  давайки възможност за постепенното заемане на всички практики по
  Националната здравна карта/.
  Заплащането на дейността на болниците от страна на НЗОК
  гарантира: достъп на здравноосигурените лица до избрано от тях лечебно
  заведение за болнична помощ, обвързаност на финанирането на лечебните
  заведения за болнична помощ с резултатите от дейността им,
  конкурентоспособност на лечебните заведения за болнична помощ и
  равнопоставеност от гледна точка на контрола върху качеството на
  предоставяните от лечебното заведение за болнична помощ медицински
  услуги.
  В текущите разходи са разчетени плащания в размер на 0.2 на сто
  за НОИ за събраните от него здравноосигурителни вноски.
  В разходите е предвиден резерв от 35 млн.лв. за непредвидени и
  неотложни разходи за сметка на резерва по чл.26, ал.1 от Закона за
  здравното осигуряване.
  Със законопроекта се предлага превишение на приходите над
  разходите с 39 млн.лв.
  Здравноосигурителната вноска за 2003 г. се запазва в размера за
  2002 г., а именно - 6 на сто.
  По законопроекта се проведе дискусия, по време на която бяха
  направени изказвания и поставени въпроси, на които изчерпателни
  отговори дадоха директорът и заместник-директорът на НЗОК
  След приключване обсъждането на законопроекта се проведе
  гласуване. Получиха се следните резултати: “За” - 13 гласа, “Против” - 7
  гласа и нито един “Въздържал се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да
  обсъди и приеме на първо четене законопроекта за бюджета на
  Националната здравноосигурителна каса.
  София,
  19 ноември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума