Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
16/09/2002 първо гласуване

  Доклад
  по Законопроект № 202-01-36 за мерките срещу финансиране на тероризма, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2002 година
  Доклад
  по Законопроект № 202-01-36 за мерките срещу финансиране на тероризма, внесен от Министерски съвет на 26 юни 2002 година


  На заседание, проведено на 10 септември 2002 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за мерки срещу финансирането на тероризма, внесен от Министерския съвет.
  От името на вносителя на заседанието присъстваха г-н Бойко Коцев заместник-министър на вътрешните работи, г-н Васил Киров - директор на Бюрото за финансово разузнаване и г-н Георги Рупчев-началник отдел в Министерство на правосъдието.
  Изложение по проекта направи г-н Бойко Коцев. Той подчерта, че законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма е изготвен в изпълнение на конкретен ангажимент, поет от страната ни по Националния доклад за дейността на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция № 1373 на Съвета за сигурност на ООН от 28 септември 2001 г., одобрен с решение на Министерския съвет от 20 декември 2001 г. Същевременно приемането на такъв закон е израз на последователната политика на Република България за активно участие в усилията на световната общественост, насочени към борбата с престъпността.
  При изработването на законопроекта са отразени изискванията, предвидени в Регламент № 2580 на Съвета на Европейския съюз от 27 декември 2001 г. за специфичните ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и структури с оглед борбата срещу тероризма. Отчетени са решенията на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма и специалните препоръки на Международната организация за противодействие на изпирането на пари.
  Акцентът в законопроекта е поставен върху максимално пресичане на възможностите за достъп до финансови източници на лица, които подготвят или извършват терористична дейност.
  Със законопроекта се създава механизъм за незабавно действие от страна на компетентните държавни органи за предотвратяване финансирането на терористична дейност.
  Следва да се подчертае, че законопроектът гарантира и защита на правата и законните интереси на засегнатите лица чрез възможностите за


  обжалване на актовете на компетентните органи и упражняването на съдебен контрол по надлежния ред.
  Приемането на Закон за мерките срещу финансирането на тероризма е важна стъпка в процеса на хармонизиране на българското законодателство с правото на Европейския съюз и ще допринесе за успешното провеждане и приключване на преговорите за присъединяването по глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”.
  По законопроекта се проведе дискусия, в която народните представители единодушно подкрепиха неговото приемане. Едновременно с това се изказаха и съображения за формулиране на ясни и недвусмислени текстове, които да не създават възможност за отстраняване на конкурентите на политическа и стопанска основа.
  След приключването на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “ЗА” - 14 гласа и без “Против” и“ Въздържали се”. '
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо четене законопроекта за мерки срещу финансирането на тероризма.
  София, 16 септември 2002 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума