Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
04/02/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект № 302-01-3 за изменение и допълнение на Закона за
  митниците, внесен от Министерския съвет на 02.01.2003 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект № 302-01-3 за изменение и допълнение на Закона за
  митниците, внесен от Министерския съвет на 02.01.2003 г.
  На заседание, проведено на 30 януари 2003 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, внесен от Министерския съвет .
  На заседанието присъствуваха: Асен Асенов - директор на Агенция ’’Митници” и Александър Раков - заместник-директор на Агенция ’’Митници”.
  Директорът на Агенция ’’Митници” - Асен Асенов представи законопроекта като изтъкна, че основните цели са:
  ■ да се продължи процеса на хармонизиране на българското митническо законодателство с правото на Европейската общност в тази област в изпълнение на поетите ангажименти с Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕО;
  ■ промени в отделни разпоредби, регламентиращи митническата дейност, налагащи се от динамиката в обществено- икономическите отношения и от натрупаната практика в резултат на близо четиригодишното прилагане на закона;
  ■ да се постигне по-висока степен на съответствие с Митническия кодекс на ЕО (Регламент № 2913/92 на Съвета на ЕО) и да се отразят промените в него, настъпили след приемането на Закона за митниците през 1998 г., както и за въвеждане на разпоредби, произтичащи от други регламенти на ЕО, залегнали в Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕО в частта “Митнически съюз”.
  Основните промени са следните:
  1. Обхвата на Митническата тарифа на Република България се привежда в съответствие с този на Митническата тарифа на ЕО. Въвежда се Комбинирана номенклатура на Република България, съответстваща на Комбинираната номенклатура на ЕО, като базова номенклатура, на която се основава Митническата тарифа на Република България.
  2. В съответствие с разпоредбите на Регламент № 2658/87 на Съвета на ЕО относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа се определят правомощия на Министерския съвет да приема Комбинираната номенклатура на Република България и да определя  ставките на конвенционалните мита за съответната година, съответстващи на обвързаните ставки на митата по Списъка със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по митата и търговията от 1994 г., както и да приема автономни мерки за суспендиране, с които се намаляват или премахват действащите вносни митни сборове.
  3. Предлагат се промени в разпоредбите, регламентиращи митническите направления - режим транзит, митническите икономически режими и свободните зони и свободните складове. Тези промени съответстват на реформите в посочените области, въведени в Митническия кодекс на ЕО с Регламент № 955/1999 г. на Европейския парламент и на Съвета на ЕО, установяващ базисни разпоредби за развитие и реализация на реформираната и информатизираната общностна транзитна система, и Регламент № 2700/2000 г. на Европейския парламент и на Съвета на ЕО, установяващ базисни разпоредби за осъществяване на реформата в митническите икономически режими и свободните зони и свободните складове.
  4. Предлага се промяна в разпоредбите относно митническите икономически режими като се въвеждат облекчения за разрешаване и ползване на режимите от икономическите оператори. В свободните зони и свободните складове се дава възможност във връзка с митническия надзор и контрол в определени от Министерския съвет зони да се прилагат формалностите за режим митническо складиране.
  5. Отразени са промените в Митническия кодекс на ЕО, направени с посочените по-горе регламенти, в областта на декларирането за поставяне под митнически режим и митническото задължение.
  6. Предвиждат се и промени, засягащи области, които подлежат на регламентация на национално равнище и които не са включени в общностното митническо право.
  7. Предвидени са допълнения в разпоредбите на закона, регламентиращи въпросите за митническата администрация. Въведени са допълнителни изисквания за митническите служители, отговарящи на изискванията по Закона за държавния служител, с оглед всички лица, работещи в митническата администрация, да се подчиняват на общи изисквания, независимо дали са назначени по трудово или по служебно правоотношение.
  8. В съответствие с програмните цели, залегнали в правителствената Програма за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията, и с оглед на европейските стандарти в тази област се предлага законодателно да се регламентира задължението на митническите служители ежегодно да декларират имотното си състояние, което досега се уреждаше с подзаконов нормативен акт, както и имотното състояние на своите съпрузи (съпруги) и на ненавършилите пълнолетие деца. Въведено е като основно задължение на митническите служители и спазването на утвърдените за митническата администрация етични норми за поведение, като за тяхното неизпълнение се носи дисциплинарна отговорност.  9. Предлага се въвеждане на специални разпоредби за налагане на обезпечителни мерки от митническите органи за събираните от тях митни сборове и други държавни вземания. Определени са обезпечителните мерки, условията, редът и митническите органи, които могат да ги налагат, като е предвидено субсидиарното прилагане на Данъчния процесуален кодекс, който урежда общите правила за обезпечаване на публичните държавни вземания.
  10. Предвидени са изменения и допълнения в административно- наказателните разпоредби на закона.
  11. Предложено е да се въведе института на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство по делата за митнически нарушения, което е мотивирано от ефективността на прилагане на аналогичния институт, регламентиран в Наказателно-процесуалния кодекс, както и от необходимостта за ускоряването и оптимизиране на резултатите от административнонаказателните производства. Такова споразумение е уредено в повечето от законодателствата на страните - членки на ЕО. То отразява новите тенденции в развитието на административното наказване във връзка с принципите на процесуална икономия, бързина и ефективност.
  12. Разширява се кръгът на подлежащите на административнонаказателна отговорност лица за митнически нарушения, като в него освен извършителите, подбудителите, помагачите и укривателите се включват и допустителите.
  13. В Преходните и заключителните разпоредби е предвидена правна норма, уреждаща някои последици от отменянето на чл. 17 от Закона за чуждестранните инвестиции през 1999 г. С нея се регламентира приключването на режим временен внос, допуснат по реда на отменения Закон за митниците, за стоки - обект на финансов лизинг, в условията на действащото от 1 януари 1999 г. ново митническо законодателство.
  При обсъждане на законопроекта членовете на комисията поставиха следните въпроси:
  1. Да се обмисли възможността в други закони да се предвидят разпоредби за увеличаване правомощията на митническите служители по отношение разследването и разузнаването.
  2. Да се прецени доколко е целесъобразно въвеждането на Етичния кодекс да е административен акт на директора на Агенция”Митници”. Да се обмисли възможността кодекса да се приема от сдружението на митническите служители или да се въвежда със заповед на Министъра на финансите или решение на Министерския съвет.
  3. Да се обмисли възможността за разширяване на кръга от
  нарушения, при които може да се постигне споразумение между нарушителя и административнонаказващияорган за прекратяване на административно-наказателното производство преди издаване на наказателното постановление. Да се посочи вида на акта, с който ще се оформя споразумението и дали ще подлежи на обжалване.


  4. Да се предвиди срок, в който да се измени Правилника за приложение на Закона за митниците, в съответствие с промените в закона.
  5. Как ще се утвърждава и какви правомощия ще се установят с наредбата на Министерския съвет за условията и реда за въвеждане на автономни мерки за суспендиране, с които ще се намаляват или премахват действащите вносни митни сборове за определени стоки.
  6. Доколко е целесъобразна промяната в чл. 15, ал. 2, т. 5 за отпадане на задължението действията на митническите служители за предотвратяване и разкриване на митническите и валутни нарушения да са в съответствие с Наказателно - процесуалния кодекс.
  7. В чл. 41 на законопроекта да се конкретизират думите ’’специфични
  случаи”.
  8. Да се обмислят разпоредбите на чл. 78а и 786, с които се увеличават правомощията на митническите органи за отлагане даването на разрешение за вдигане на декларирани за режим внос стоки, с оглед на това да се пресекат възможностите за злоупотреба с права.
  9. Да се обмисли разпоредбата на чл. 206а, относно обезпечителните мерки, които ще налагат митническите органи, с оглед на злоупотреба с права и нанасяне на щети на длъжника, както и възможността за възмездяване за същите.
  На поставените въпроси изчерпателни отговори дадоха представителите на Агенция ’’Митници”.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “За” - 12 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, внесен от Министерския съвет.
  София, 3 февруари 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума