Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
28/05/2003 първо гласуване

  Доклад
  по законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет
  на Република България за 2003 г. № 302-01-26, внесен от Министерски съвет на 10.05.2003г
  Доклад
  по законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет
  на Република България за 2003 г. № 302-01-26, внесен от Министерски съвет на 10.05.2003г


  Ha редовно заседание, проведено на 22 май 2003 г.. Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г., внесен от Министерския съвет.
  На заседанието на Комисията присъстваха Милен Велчев - министър на финансите, Любомир Дацов - заместник министър на финансите и Владимир Петров - директор на Дирекция “Държавни разходи” в Министерството на финансите.
  От името на вносителя г-н Милен Велчев изложи мотивите на Правителството по законопроектът.
  Законопроектът се внася в изпълнение на Решение № 4 на Конституционния съд от 15 април 2003 г., с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. с мотива, че предвидените на Върховния касационен съд средства за 2003 г. са по-малко в сравнение с тези за предходната година и не осигуряват нормалното му функциониране.
  Горната констатация е направена на основата на формалното сравняване на отчетените общи суми за разходи на Върховния касационен съд за 2002 г. в размер на 14 160 хил. лв. От тази сума със закона за бюджета за 2002 г. са одобрени 10 000 хил. лв. и са получени допълнително бюджетни кредити 4 160 хил. лв. от резерва на Правителството, на основание на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на закона за бюджета за 2002 г. Сумата 14 160 хил. лв. се сравнява с одобреният със закона за бюджета за 2003 г. бюджетен кредит за разходи в размер на 7 121 хил. лв. Това сравнение е направено без да се вникне в съдържанието и предназначението на разходите, които се одобряват със закона и се дават допълнително през течение на бюджетната година.

  От друга страна, съгласно бюджетната класификация бюджетните разходи се делят на две основни групи: на текущи и капиталови. Текущите разходи имат постоянен характер и се осигуряват за всяка година. Капиталовите разходи се предоставят на бюджетни организации за задоволяване на определена еднократна нужда и то само ако им е дадено право да ги извършват.
  Съгласно Закона за устройството на държавния бюджет, необходимите разходи се определят с ежегодните закони за бюджета. Те са база за сравняване дали издръжката на бюджетните организации се подобрява или влошава на сравнима база.
  В случая, с чл. 2, ал. 2, т. 2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. на Върховния касационен съд са определени бюджетни разходи общо в размер на 10 000 хил. лв. Тази сума Висшият съдебен съвет е разпределил за текущи разходи - 4 530 хил. лв. и за капиталови разходи - 5 470 хил. лв., т.е. предоставено е право на Върховния касационен съд да извършва разходи за дълготрайни материални активи.
  От месец август 2002 г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, като с чл. 36 се възложи на Министерството на правосъдието да осигурява материалните условия за дейността на органите на съдебната власт, т.е. изграждането и подържането на цялата материално-техническа база на всички съдилища, прокуратури и следствените служби, които разходи в бюджета се записват под наименованието “капиталови разходи”.
  В съответствие с горната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с чл. 2, ал. 2, т. 2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. на Върховния касационен съд са одобрени 7 121 хил. лв. за текущи разходи. Тази сума е по-голяма от сумата за текущите разходи за 2002 г. с 2 591 хил. лв. и достига ръст от 57.2%. Следователно с бюджета за 2003 г. на Върховния касационен съд не са одобрени капиталови разходи поради разпоредбата на чл. 36 от Закона за съдебната власт, а само разходи за текущи нужди, което създава и впечатлението, че бюджета на Върховния касационен съд за 2003 г. е намален спрямо бюджета му за 2002 г.
  През 2002 г. от резерва по републиканския бюджет са предоставени допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт общо в размер на 8 750 хил. лв. за финансиране реформите в съдебната система. Висшия съдебен съвет е предоставил на Върховния касационен съд от тези средства 4 160 хил. лв. за преустройството и ремонта на съдебната палата в София. И през 2003 г., на основание § 68 от Преходните и заключителните

  разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България е предвидено от резерва на републиканския бюджет пак да се предоставят от Министерския съвет допълнителни бюджетни кредити в размер на не по-малко от 50 на сто, но не повече от 75 на сто по бюджета на съдебната власт за финансиране реформите в съдебната система.
  Независимо от гореизложеното, Министерският съвет в изпълнение на Решение № 4 на Конституционния съд от 15 април 2003 г. предлага на Народното събрание да внесе изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. като предостави на Върховния касационен съд допълнително 3 000 хил. лв. и общата му сума на бюджетния кредит за издръжка за 2003 г. да стане 10 121 хил. лв., което е в повече с 121 хил. лв. от одобрените му със закона за бюджета за 2002 г. 10 000 хил. лв.
  За източник на горното увеличение на разходите за издръжка на Върховния касационен съд се предлага намаляването на резерва за структурни реформи, записан в чл.1, ал. 2, т. 4 на закона.
  Предложението на правителството не променя общия размер на приходите, разходите, дефицита и неговото финансиране по републиканския бюджет. Промените се извършват в чл. 1, ал. 2, в рамките на общата сума на разходите за републиканския бюджет чрез намаляване на т. 4 Резерв за структурни реформи с 3 000 хил. лв. и увеличаване на сумите по т. 5 Трансфери (нето), т. 5.1 Предоставени за и т. 5.1.3 Трансфер за бюджета на съдебната власт с по 3 000 хил. лв.
  Въз основа на компенсираните промени в разходната част на републиканския бюджет се предлага и увеличаване на сумите по:
  1. чл. 2, ал. 1, както следва;
  1.1. общата сума на приходите и сумата на т. 3 Субсидия от централния бюджет с по 3 000 хил. лв.;
  1.2. общата сума на разходите и сумата по т. 2 Капиталови разходи с по 3 000 хил. лв.;
  2. ЧЛ.2, ал. 2, т. 2 Върховен касационен съд със 3 000 хил. лв.
  В хода на обсъждането се изрази мнение, че внесеното предложение за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. е актуализиране на държавния бюджет.
  Горното мнение не е в съответствие с чл. 10, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет където е предвидено, че Министерския съвет внася в Народното събрание предложение за промяна на държавния бюджет, когато през бюджетната година се

  очертаят отклонения с неблагоприятен ефект за приходите и разходите, увеличаващи бюджетния дефицит, предвиден с годишния закон за държавния бюджет.
  От положителните констатации на Международния валутен фонд за хода на изпълнението на бюджета за настоящата година, направени през м. май т.г. при прегледа на изпълнението на споразумението ни с тях, от внесеният законопроект на правителството и гореизложеното се вижда, че не са на лице изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет за актуализиране на държавния бюджет за 2003 г., поради което не се споделя изразеното становище, че изменението е актуализация. Налице е техническа корекция на закона за държавния бюджет за 2003 г. в съответствие с решение на Конституционния съд.
  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “ За 9 народни представители; “Против” - 3 народни представители и “Въздържали се “ - 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
  София,
  26 май 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума