Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
03/12/2003 второ гласуване

  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  ДОПЪЛНЕНИЕ
  към доклад вх. № 353-02-85 от 28 ноември 2003 г.
  за Закон за изменение и допълнение на Закона за
  корпоративното подоходно облагане
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  ДОПЪЛНЕНИЕ
  към доклад вх. № 353-02-85 от 28 ноември 2003 г.
  за Закон за изменение и допълнение на Закона за
  корпоративното подоходно облагане
  Комисията предлага да се създаде нов § 46 в Преходните и
  заключителните разпоредби:
  “§46. Данъчните задължения, възникнали в резултат на
  прилагането на чл. 23, ал. 2, т. 16, буква “б” за активите, за които
  признатата до 31 декември 2003 г. данъчна амортизация е равна или
  превишава амортизируемата им стойност (активите, които са
  напълно амортизирани към 31 декември 2003 г. съгласно данъчния
  амортизационен план), могат да се внесат на три равни вноски в
  следните срокове:
  1. първа вноска - до 30 юни 2004 г.;
  2. втора вноска - до 31 март 2005 г.;
  3. трета вноска - до 31 март 2006 г.”
  Предложение на комисията за изменение на § 46, който става §47:
  “§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение
  на § 44 и 46, които влизат в сила от деня на обнародването на закона
  в “Държавен вестник”.
  3 декември 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума