Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/12/2003 второ гласуване

  Допълнение към
  Закона за изменение и допълнение
  на Закона за местните данъци и такси №302-01-61
  На свое заседание, проведено на 5 декември 2003 г., Комисията по
  бюджет и финанси обсъди и предлага в Закона за изменение и допълнение
  на Закона за местните данъци и такси да се включат следните нови
  параграфи:
  Комисията предлага да се създаде нов §14а:
  §14а. В чл.93 се създава ал.3:
  “(3) Приходите от туристическата такса от средствата за
  подслон и местата за настаняване на територията на общината се
  разходват съгласно ежегодно приеманата общинска програма за
  развитие на туризма единствено за:
  1. изграждане и поддържане инфраструктурата, обслужваща
  туризма на територията на общината, включително местни пътища,
  свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както
  и с паметници на културата и на историческото наследство;
  2. изграждане на информационни туристически центрове и
  организация на информационното обслужване;
  3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
  4. санитарно - хигиенни мерки;
  5. реклама на туристически обекти, намиращи се на
  територията на общината, в страната и чужбина.”
  Комисията предлага да се създаде нов §146:
  §146. В чл.93а се създава ал.3:
  “(3) В случаите на чл.93, ал.3 общинският съвет определя
  размера на таксата след предварително съгласуване с общинския
  съвет по туризъм в процеса на приемане на годишната програма за
  развитието на туризма.”

  Комисията предлага да се създаде нов §22а:
  §22а. В Закона за общинските бюджети (Обн., ДВ, бр. 33 от
  24.03.1998 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г.; Решение
  № 2 на Конституционния съд на РБ от 18.01.2001 г. - бр. 9 от 30.01.2001
  г.; изм., бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от
  1.10.2002 г ) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8 се създава ал. 5:
  “(5) Средствата от туристически такси от средствата за
  подслон и местата за настаняване на територията на съответната
  община, от таксите за категоризиране на туристически обекти по
  Закона за туризма, глоби и имуществени санкции по наказателни
  постановления, издадени от кмета на общината по Закона за туризма,
  както и други, определени с решение на Общинския съвет се
  разходват за:
  1. изграждане и поддържане инфраструктурата, обслужваща
  туризма на територията на общината, включително местни пътища,
  свързващи курортите с аерогари, железопътни гари и автогари, както
  и с паметници на културата и на историческото наследство;
  2. изграждане на информационни туристически центрове и
  организация на информационното обслужване;
  3. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
  4. санитарно - хигиенни мерки;
  5. реклама на туристически обекти, намиращи се на
  територията на общината, в страната и чужбина.”
  2. В чл.11, ал. 1, т. 10 накрая се поставя запетая и се добавя
  “включително общинската програма за развитие на туризма”.
  3. В чл. 36 се създава ал. 3:
  “(3) Общината не получава финансова компенсация от
  държавата за средствата, по чл. 93., ал. 3 от ЗМДТ.”
  София, 9 декември 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума