Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
11/12/2003 второ гласуване

  Допълнение към законопроект № 302-01-65 за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  Допълнение към доклад от 10.12.2003 за ЗИД на Закона за
  акцизите
  В § 14. отложената т.16а от тарифата се подкрепя в предложената
  окончателна редакция от комисията.
  Предложение на комисията за окончателна редакция на §10. който става §
  15:
  § 15. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996
  г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102
  от 2001 г. и бр. 91 от 2002 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ В ал.1, изречение първо думата “горива” се заменя с думите “котелно
  гориво и мазут с над 1 на сто сяра”;
  б/ В ал.2 думите “автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен
  газьол” се заличават;
  2. 2. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:
  3. а/ В ал.1, т.1,2,4 и 5 се отменят.
  б/ В ал.2 думите “автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен
  газьол” се заличават;
  в/ В ал.3 думите “течни горива” се заменят с “котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра”.
  4. В чл.33 се правят следните изменения:
  а/ В ал.1 думите “течни горива” се заменят с “котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра”.
  б/ В ал.2 думите “течните горива” се заменят с “котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра”.
  5. В чл.42, ал.3 думите “автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен газьол” се заличават.
  Предложение на комисията:
  §12 да отпадне, а новия параграф относно промяната в чл.12г да влезе в сила от 1 януари 2005 г., което е отразено в параграф последен.
  Окончателна редакция на комисията за § 13. който става § 18:
  § 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на разпоредбата на § 9, относно задължението за притежаване на контролно-измервателни уреди, която влиза в сила от 1 август 2004 г. и § 11, относно забраната за продажба на спиртни напитки в пласмасови опаковки, освен до 0,2 л., който влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума