Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
13/02/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Държавното
  обществено осигуряване за 2004 г. № 454-01-7, внесен от н.п. Валери
  Цеков, Хасан Адемов, Росица Тоткова и Емилия Масларова на
  09.09.2004 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Държавното
  обществено осигуряване за 2004 г. № 454-01-7, внесен от н.п. Валери
  Цеков, Хасан Адемов, Росица Тоткова и Емилия Масларова на
  09.09.2004 г.
  На заседание, проведено на 12 февруари 2004 г., Комисията по
  бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за
  бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г.
  От името на вносителите законопроекта беше представен от н. п.
  Хасан Адемов.
  В мотивите към законопроекта и експозето на н.п. Адемов се
  изтъкна, че с последните промени на Кодекса за социално осигуряване,
  извършени със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване
  за 2004 г., се въведоха по-строги изисквания за придобиване право на
  парични обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на малко
  дете.
  Независимо, че тези промени са целесъобразни, в някои случаи те
  водят до неблагоприятни последици за бременните жени и майките, които
  желаят да ползват отпуск за отглеждане на малко дете, но не отговарят на
  поставените в закона изисквания за осигурителен стаж.
  В Народното събрание са внесени законопроекти, с които се
  предлага възникналите проблеми да се решат чрез промени в съответните
  нормативни актове, но това ще стане в следващите месеци. В същото време
  обаче, разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до
  правото на обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на малко
  дете, вече са в сила и се прилагат.
  С оглед на гореизложеното и с цел да се даде възможност за
  цялостното решаване на въпросите, свързани с правата на бременните
  жени и майките, със законопроекта се предлага да се отложи прилагането
  на новите разпоредби до 30 юни 2004 г.
  Тъй като в Закона за бюджета на Държавното обществено
  осигуряване за 2004 г. не е посочената датата, от която той влиза в сила,  предлага се той да влезе в сила от 1 януари 2004 г., а разпоредбите на § 3,
  т. 12 и т. 13 от Преходните и заключителни разпоредби от него да влязат в
  сила от 1 юли 2004 г.
  По законопроекта се проведе дискусия, в която се изразиха
  становища в подкрепа на законопроекта, както и мнение за запазване на
  съществуващия до промяната ред. Обсъди се и алтернативен вариант на
  законопроект, който по-точно да формулира налагащите се промени с
  законопроекта.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което
  приключи със следните резултати: “За” 9 народни представители,
  “Против” - 1 народен представител, без “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да
  приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на бюджета на
  Държавното обществено осигуряване за 2004 г.
  София, 13 февруари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума