Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
24/03/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  застраховането № 302-01-75, внесен от Министерския съвет на 3
  декември 2003 г.
  ДОКЛАД
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  застраховането № 302-01-75, внесен от Министерския съвет на 3
  декември 2003 г.
  На заседание, проведено на 18 март, Комисията по бюджет
  и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за застраховането, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха заместник - министъра на
  финансите Нахит Зия, Нуредин Кафелов - член на Комисията за
  финансов надзор и изпълняващ длъжността “ръководещ управление
  “Застрахователен надзор” и Николай Петков - началник-отдел
  “Проверки” в дирекция “Проверки и финансов надзор на
  застрахователите и застрахователните брокери от Комисията за
  финансов надзор.
  Законопроектът беше представен от заместник- министър
  Зия, който изтъкна, че целите на предлаганите изменения в Закона за
  застраховането са по-нататъшно хармонизиране на
  застрахователното законодателство с това на Европейския съюз;
  преодоляване на някои несъвършенства и пропуски на Закона за
  застраховането, които досегашната практика по прилагането му е
  показала; актуализиране на закона в съответствие с измененията в
  други закони, имащи отношение към материята на 33, като Законът
  за ограничаване на административното регулиране и
  административния контрол върху стопанската дейност, Законът за
  чужденците в Република България, Законът за публичното
  предлагане на ценни книжа и др.
  Измененията и допълненията на Закона за застраховането
  се предлагат основно във връзка с ангажиментите, поети от
  Република България с Допълнителната информация към
  Преговорната позиция по глава 3 “Свободно предоставяне на
  услуги” и в частност директивите, свързани със съзастраховането в
  Общността, застраховки на кредити и гаранции, допълнителен
  надзор на застрахователни предприятия, включени в
  застрахователна група и т.н.
  Основните изменения в законопроекта са следните:
  - в чл. 2 се дефинира легално дейността по презастраховане
  в съответствие с европейската практика;

  - във връзка с отпадането на предварителния систематичен
  контрол върху общите условия и тарифите по застраховките с чл. 19
  се установява процедура по уведомяване. С оглед необходимостта от
  осигуряване надеждна защита на интересите на застрахованите лица
  административният орган може за прави предписания относно
  отстраняването на противоречия с действащото законодателство и
  при наличието на клаузи, накърняващи интересите на
  застрахованите;
  - с предлаганите допълнения в чл. 52 се цели законово
  закрепване на основните принципи, заложени в Международните
  счетоводни стандарти, по отношение на счетоводното отчитане на
  застрахователните премии и застрахователните резерви, съответно
  покриването на застрахователните резерви с активи.;
  - с предлаганото допълнение в чл. 65 от 33 се цели
  засилване на текущия финансов надзор чрез въвеждане на по-голяма
  честота на отчетност (ежемесечна) по определени индикатори, както
  и унифициране с дейността на Комисията за финансов надзор по
  другите специализирани закони;
  - е оглед на предприсъединителния процес и реалното
  функциониране на дъщерни дружества на чуждестранни
  застрахователни компании (в т. ч. преобладаващо от ЕС) у нас е
  новия чл. 83а се допуска извършване от дъщерни дружества на
  дейност по ликвидация на щети по застраховки “Гражданска
  отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и
  водачите на моторни превозни средства, сключени от чуждестранни
  застрахователи в чужбина;
  - във връзка с частичното въвеждане на Директива
  98/78/ЕО - относно допълнителен надзор на застрахователни
  предприятия, включени в застрахователна група, в § 1 от
  Допълнителните разпоредби се дават легални дефиниции на
  понятията “дружество-майка”, “дъщерно дружество”, “участие”,
  “възходящо свързано дружество” и “низходящо свързано
  дружество”;
  - предлага се изменение на приложение № 2.1 към чл. 48,
  ал. 2 относно размера на гаранционния капитал за акционерно
  дружество и клон на чуждестранен застраховател по общо
  застраховане е приравнен към изискванията, валидни за
  Европейския съюз, а по животозастраховане размерът е увеличен с
  цел поетапно достигане на предвидените стойности съгласно
  директивите;
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия,
  при която се поставиха следните въпроси:
  2

  1. Да се уеднакви терминологията на чл. 25, чл. 27, чл. 30,
  чл. 36 и чл. 43 от Закона за застраховането с тази в Закона за
  ограничаване на административното регулиране и административния
  контрол върху стопанската дейност, като думата” разрешение” се
  замени с “лиценз”;
  2. Да отпадне § 55 за промяна в Закона за Комисията за
  финансов надзор, относно създаването на разпоредби за изплащането
  на допълнително възнаграждение към основното месечно трудово
  възнаграждение на членовете на Комисията за финансов надзор;
  3. Да се прецизират разпоредбите на § 13 за чл. 34, като се
  посочи ясно вида на сделките за които става въпрос, на § 25 относно
  чл. 55а за реда за покриване на загубите, реализирани от
  застраховател, на § 30 относно чл. 65, ал. 4 — да се уточни обхвата на
  исканата информация и др.
  След дискусията по законопроекта се проведе гласуване,
  при което законопроекта бе единодушно подкрепен с 12 гласа “За”,
  без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и
  финанси предлага на Народното събрание, да приеме на първо
  гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
  застраховането, внесен от Министерския съвет.
  София, 23 март 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума