Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
03/12/2003 първо гласуване

  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  счетоводството № 302-01-55, внесен от Министерския съвет на
  24.10.2003 г. и № 354-01-110, внесен от н. п. Коста Костов на 19.11.2003 г.
  ДОКЛАД
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за
  счетоводството № 302-01-55, внесен от Министерския съвет на
  24.10.2003 г. и № 354-01-110, внесен от н. п. Коста Костов на 19.11.2003 г.
  На заседание, проведено на 25 ноември 2003 г., Комисията по
  бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение
  на Закона за счетоводството, внесени от Министерския съвет и н.п. Коста
  Костов.
  Законопроектите бяха представени от вносителите.
  От името на Министерския съвет мотивите по законопроекта бяха
  представени от Стамен Тасев - заместник-министър на финансите и Яна
  Пальова - директор в министерството на финансите. Те изтъкнаха, че със
  законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството се
  цели постигането на максимално съответствие на счетоводното
  законодателство в Република България с изискванията на Европейския
  съюз за: отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор;
  счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото
  ръководство за държавна финансова статистика, издадено от
  Международния валутен фонд и с приетите от Международната федерация
  на счетоводителите Международни счетоводни стандарти за публичния
  сектор.
  С влизането в сила на Закона за счетоводството от 1 януари 2002
  г. се положиха изцяло нова основа на нормативната уредба и нов подход
  при регламентирането на счетоводната отчетност в Република България.
  Съгласно разпоредбата на чл. 23 от Закона за счетоводството
  предприятията изготвят и представят годишните си финансови отчети на
  базата на Международните счетоводни стандарти, приети от Борда по
  международни счетоводни стандарти, утвърдени от Министерския съвет, а
  бюджетните предприятия - на базата на счетоводни стандарти за
  публичния сектор, разработени въз основа на приетите от Международната
  федерация на счетоводителите (IF АС) Международни счетоводни
  стандарти за публичния сектор, утвърдени от министъра на
  финансите. Това изискване за отчетността на бюджетните предприятия

  следва да бъде променено, тъй като в обхвата на МССПС не попадат
  редица съществени въпроси, като измерване на бюджетния дефицит,
  функционален разрез на разходите, отчетност за целите на бюджетирането.
  От особено важно значение е въвеждането на програмното
  бюджетиране, което ще изисква и разработване на методология за
  отчетността при тази система на бюджетиране по въпроси,
  нерегламентирани в Международните стандарти за публичния сектор, като
  измерване и разпределяне на разходите по програми, индикатори на
  изпълнението и др.
  С предлаганите изменения и допълнения на Закона за
  счетоводството се постига в максимална степен разширяване на базата, въз
  основа на която се разработват и актуализират основните подзаконови
  актове, регламентиращи счетоводството на бюджетните предприятия -
  сметкоплан, счетоводни стандарти и методически указания по тяхното
  прилагане, като се запазват съществуващите счетоводна рамка, принципи и
  концепции на отчетност на публичните финанси и се създават
  предпоставки за прилагане на изискванията както на международните
  институции и организации, така и на българското законодателство по
  отношение на отчетността и бюджетирането на публичния сектор.
  Н.п. Коста Костов изтъкна, че внесеният от него законопроект за
  изменение и допълнение на Закона за счетоводството има за цел да се
  продължи усъвършенстването на нормативната база в областта на
  счетоводството и хармонизирането й със световната и европейска практика
  в тази област.
  Първата група изменения и допълнения е насочена към промяната
  на нормативната база, регламентираща задължителните реквизити на
  първичните счетоводни документи, С това се цели въвеждане на принципа
  на минимално държавно регулиране на тези обществени отношения. В
  този смисъл, промяната на чл. 7 има за основна цел силно да ограничи
  противоречивата данъчна и съдебна практика, чрез дефиниране само на
  онези реквизити в първичните счетоводни документи, без които те не биха
  могли да бъдат надеждни носители на информацията, необходима за
  доказване на действителността на сделката, в случаите на съдебно или
  данъчно производство. Изрично е дефинирана възможността, стопанските
  субекти, по свое усмотрение, да добавят други данни и реквизити върху
  първичния счетоводен документ, с която допълнително да конкретизират
  съдържащата се в документа информация, от гледна точка на нуждите на
  вътрешнофирмения контрол или по други съображения.
  2

  Втората група промени е насочена към дефиниране приложното
  поле на Международните стандарти за финансови отчети и на
  Международните стандарти за финансови отчети на малки и средни
  предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни стандарти.
  За периода до приемането на Международни стандарти за
  финансови отчети на малки и средни предприятия се предлага тези
  предприятия да прилагат Националните счетоводни стандарти, което налага
  тяхното усъвършенстване. В тази връзка в предложения законопроект са
  предвидени конкретни стъпки за осъществяването му, което обуславя и
  утвърждаването на Националния съвет по счетоводство като постоянен
  консултативен орган към Министерство на финансите.
  Законопроектът предвижда Националния съвет по счетоводство
  да се занимава с въпросите, отнасящи се до разработването и
  съгласуването на нормативни актове, свързани със счетоводството и
  независимия финансов одит и развитието на счетоводната професия и
  практика в България.
  Третата група промени цели да се регламентира процедурата за
  превод и издаване на международните стандарти за финансови отчети в
  Република България.
  Предлага се предоставянето на дейностите по превод и издаване
  на стандартите на Института на дипломираните експерт-счетоводители,
  който е единствената професионална организация в страната, създадена и
  работеща по силата на специален закон. Тя е подписала договор с
  частната организация, която притежава правата върху стандартите,
  съгласно който е оторизиран да издава Международните стандарти за
  финансови отчети на територията на страната; В подкрепа на това
  предложение са и решенията на Конституционния съд № 10 от 1994 г. и
  № 3 от 2000 г., в които се застъпва тълкуванието, че е възможно
  възлагане на изпълнението на определени държавни функции на
  неправителствени организации, стига това възлагане да е направено със
  закон.
  За да са задължителни и за предприятията, които ще ги прилагат
  законопроектът предвижда да се запази нормативния характер на
  международните стандарти чрез утвърждаването им със заповед на
  министъра на финансите, която ще се обнародва в държавен вестник. По
  този начин държавата запазва своя контрол в цялостния процес.
  По законопроекта се проведе дискусия и бяха зададени
  множество въпроси, на които отговориха вносителите на
  законопроектите.
  След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което
  приключи със следните резултати;
  з

  По законопроекта на Министерския съвет: “За” - 9 народни
  представители, без “Против”, “Въздържал се”- 1 народен представител;
  По законопроекта на н.п. Коста Костов: “За” - 8 народни
  представители, без “Против”, “Въздържал се “ - 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да
  обсъди и приеме на първо гласуване и двата законопроекта за изменение
  и допълнение на Закона за счетоводството.
  София, 3 декември 2003 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума