Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
14/05/2004 първо гласуване

  Обединен проект от приетите на първо четене на 4 май 2004 г.
  законопроекти
  № 302-01-55, внесен от Министерски съвет на 24.10.2003 г. и
  № 354-01-110, внесен от н.п. Коста Костов на 19.11.2003 г.
  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на
  Закона за счетоводството

  (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.,
  изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г.)
  Обединен проект от приетите на първо четене на 4 май 2004 г.
  законопроекти
  М 302-01-55, внесен от Министерски съвет на 24.10.2003 г. и
  М 354-01-110, внесен от н.п. Коста Костов на 19.11.2003 г.,
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС

  § 1. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
  § 2. Създава се чл. 5а:
  “Чл. 5а. (1) Бюджетните предприятия прилагат сметкоплан и
  счетоводни стандарти, утвърдени от министъра на финансите, които се
  обнародват в “Държавен вестник”.”
  (2) Стандартите и сметкопланът по ал. 1 и методическите указания по
  прилагането им се разработват и актуализират от Министерството на
  финансите въз основа на:
  1. изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и
  бюджетирането на публичния сектор;
  2. счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото
  ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международния
  валутен фонд;
  3. международните счетоводни стандарти за публичния сектор на
  Международната федерация на счетоводителите;
  1  4. изискванията на българското законодателство по отношение на
  бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална
  програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните
  предприятия.
  (3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и стандартите по ал. 1, за
  бюджетните предприятия могат да се прилагат разпоредбите на стандартите,
  приложими за другите предприятия, по ред, определен от министъра на
  финансите.”
  § 3. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други
  предприятия или физически лица, съдържа най-малко информация за:
  1. наименование на документа и номер на документа, съдържащ само
  арабски цифри;
  2. дата на издаване на документа;
  3. информация за идентифициране на издателя и получателя на
  документа - наименование, адрес, БУЛСТАТ и номер по националния данъчен
  регистър;
  4. описание на предмета на стопанската операция (вкл. натурално
  изражение при необходимост) и стойностното й изражение;
  5. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на
  предприятието, съдържа най-малко информация за:
  1. наименование на документа и номер на документа, съдържащ само
  арабски цифри;
  2. дата на издаване на документа;
  3. описание на предмета на стопанската операция (вкл. натурално
  изражение при необходимост) и стойностното й изражение;
  4. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.”
  § 4. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Министърът на финансите може да определи в бюджетните
  предприятия да се начисляват амортизации.”
  § 5. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Предприятията изготвят и представят годишните си финансови
  отчети на база Международните стандарти за финансови отчети, а малките и
  2  средни предприятия на база Международните стандарти за финансови отчети
  на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни
  счетоводни стандарти, одобрени и издадени от Управителния съвет на
  Института на дипломираните експерт-счетоводители съгласно изискванията на
  чл.23а и утвърдени с обнародвана в Държавен вестник заповед на министъра на
  финансите.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Бюджетните предприятия изготвят и представят годишните си
  финансови отчети на базата на сметкоплана, счетоводните стандарти и
  методическите указания по чл. 5а.”
  3. В ал. 5 думите “Международните счетоводни стандарти” се заменят
  с “Международните стандарти за финансови отчети”.
  § 6. Създава се чл. 23а:
  “Чл. 23а (1) Пълното издание на Международните стандарти за
  финансови отчети и Международните стандарти за финансови отчети на малки
  и средни предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни
  стандарти задължително се издава и отпечатва ежегодно от Института на
  дипломираните експерт-счетоводители не по - късно от 31 август на годината,
  през която са приети съответните изменения и допълнения от Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (2) Официалният превод на български език на Международните
  стандарти за финансови отчети и Международните стандарти за финансови
  отчети на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни
  счетоводни стандарти се осъществява и одобрява от комисия, определена от
  Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители,
  която е утвърдена и работи съгласно изискванията и под надзора на Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (3) В състава на комисията задължително участва един представител
  на Министерство на финансите определен от министъра на финансите или
  упълномощено от него лице.”
  § 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “на бюджетните предприятия” се заличават.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Формата и съдържанието на годишните и междинните финансови
  отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.”
  § 8. В чл. 33, ал. 3 след думите “при условия” се поставя запетая и се
  добавя “в срокове, периодичност”.
  3  § 9. В чл. 37 се създава ал. 4:
  “(4) За бюджетните предприятия редът, начинът и сроковете за
  изготвяне и представяне на годишните и междинните финансови отчети се
  определят от министъра на финансите.”
  §10. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т.15:
  “15. “Малки и средни предприятия” са тези, определени в Закона за
  малките и средни предприятия.
  § 11. Параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
  за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се
  изменя така:
  “§ 5. (1) Разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от този закон влизат в сила
  както следва:
  1. за предприятията по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 4 - от 1 януари 2003 г.;
  2. за предприятията, които не попадат в обхвата на т.1 и не отговарят
  на изискванията за малки и средни предприятия и предприятията по чл.23, ал.4
  - от 1 януари 2005 г.;
  3. за предприятията, които не попадат в обхвата на т.1 и отговарят на
  изискванията за малки и средни предприятия - от началото на отчетния период,
  следващ годината през която влизат в сила Международните стандарти за
  финансови отчети на малки и средни предприятия, утвърдени от Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (2) По-ранното прилагане на Международните стандарти за финансови
  отчети е допустимо по избор на предприятието от 1 януари 2003 г.
  (3) Предприятие, което през един отчетен период е изготвило и
  представило годишния си финансов отчет на база Международните стандарти
  по реда на чл.23, ал.3, няма право да променя приетата вече база.
  (4) Предприятията по § 5, ал.1, т.1 задължително прилагат като
  официална база Международните стандарти за финансови отчети, утвърдени от
  Съвета по международни счетоводни стандарти.”
  § 12. Параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
  за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се
  изменя така:
  “§ 7. (1) До влизане в сила на чл.23, ал.3 предприятията изготвят и
  представят годишните си финансови отчети на база приети от Министерския
  съвет национални счетоводни стандарти, разработени при максимално
  съобразяване с изискванията на Международните стандарти за финансови
  отчети и недопускане на противоречия с основните положения за съставяне на
  финансови отчети, както и с принципите установени в отделните
  4  Международни стандарти за финансови отчети, приети от Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (2) Към Националния съвет по счетоводство се създава комисия за
  разработването на Проект за изменение и допълнение на националните
  счетоводни стандарти. Членовете на комисията са членове на Института на
  дипломираните експерт-счетоводители или служители на Министерство на
  финансите. Членовете на комисията се определят с писмен документ, подписан
  от Председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните
  експерт-счетоводители и Председателя на Националния съвет по счетоводство.
  (3) Националният съвет по счетоводство представя в Министерство на
  финансите Проект за изменение и допълнение на националните счетоводни
  стандарти не по - късно от 30.09.2004 г.”
  § 13. В § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
  счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се
  правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя както следва:
  “(1) Националният съвет по счетоводство, създаден с §9 на отменения
  Закон за счетоводството става постоянен консултативен орган към
  Министерство на финансите, който:
  1 .разработва и съгласува нормативни актове, свързани със
  счетоводството и независимия финансов одит, и
  2. предприема действия за развитието и усъвършенстването на
  счетоводната професия и практика в България.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал.3 думите “Международните счетоводни стандарти” се заменят
  с “Международните стандарти за финансови отчети”.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума