Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
14/07/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  Закон
  за изменение и допълнение на
  Закона за счетоводството
  Проект
  Второ четене
  Закон
  за изменение и допълнение на
  Закона за счетоводството
  § 1. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 1.
  § 2. Създава се чл. 5а:
  “Чл. 5а. (1) Бюджетните предприятия прилагат сметкоплан и
  счетоводни стандарти, утвърдени от министъра на финансите, които се
  обнародват в “Държавен вестник”.”
  (2) Стандартите и сметкопланът по ал. 1 и методическите указания по
  прилагането им се разработват и актуализират от Министерството на
  финансите въз основа на:
  1. изискванията на Европейския съюз за отчетността, статистиката и
  бюджетирането на публичния сектор;
  2. счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото
  ръководство за държавна финансова статистика, издадено от Международния
  валутен фонд;
  3. международните счетоводни стандарти за публичния сектор на
  Международната федерация на счетоводителите,
  4. изискванията на българското законодателство по отношение на
  бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната фискална
  програма и управлението и контрола на средствата и разходите на бюджетните
  предприятия.
  1  (3) По въпроси, неуредени в сметкоплана и стандартите по ал. 1, за
  бюджетните предприятия могат да се прилагат разпоредбите на стандартите,
  приложими за другите предприятия, по ред, определен от министъра на
  финансите.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински по § 2:
  В чл. 5а, ал. 2 да отпадне текстът "и методическите указания по
  прилагането им ” и след текста “се разработват и актуализират ” се добавя
  изразът “до 30.09. за отчетната година’’.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага
  следната редакция на § 2:
  § 2.Създава се чл. 5а:
  “Чл. 5а. (1) За бюджетните предприятия министърът на финансите
  утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, които са в съответствие
  със:
  1. изискванията на Европейския съюз за отчетността,
  статистиката и бюджетирането на публичния сектор;
  2. счетоводната рамка, принципите и концепциите на
  Методическото ръководство за държавна финансова статистика, издадено
  от Международния валутен фонд;
  3. международните счетоводни стандарти за публичния сектор на
  Международната федерация на счетоводителите;
  4. изискванията на българското законодателство по отношение на
  бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната
  фискална програма и управлението и контрола на средствата и разходите
  на бюджетните предприятия.
  (2) Стандартите и сметкопланът по ал. 1, както и методическите
  указания по прилагането им, се разработват и актуализират от
  Министерството на финансите. При извършване на актуализация
  бюджетните предприятия се уведомяват своевременно.
  (3) По въпроси, неуредени в стандартите и сметкоплана по ал. 1, за
  бюджетните предприятия могат да се прилагат разпоредбите на
  стандартите, приложими за другите предприятия, по ред, определен от
  министъра на финансите.
  (4) Стандартите и сметкопланът по ал. 1 се обнародват в
  "Държавен вестник".”
  Комисията предлага систематически във връзка с предложението
  на вносителя по § 13 относно § 8 от преходните и заключителните
  разпоредби да се създаде § 2а със следното съдържание:
  § 2а. Създава се чл. 5б:
  2  "Чл. 56. (1) Министърът на финансите разработва проекти на
  нормативни актове в областта на счетоводството и независимия финансов
  одит и предприема мерки за развитието и усъвършенстването на
  счетоводството.
  (2) При осъществяването на дейността по ал. 1 министърът на
  финансите се подпомага от Национален съвет по счетоводство като
  консултативен орган.
  (3) Министърът на финансите определя със заповед числеността и
  състава на Националния съвет по счетоводство и утвърждава правила за
  организацията и дейността му."
  § 3. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други
  предприятия или физически лица, съдържа най-малко информация за:
  1. наименование на документа и номер на документа, съдържащ само
  арабски цифри;
  2. дата на издаване на документа;
  3. информация за идентифициране на издателя и получателя на
  документа - наименование, адрес, БУЛСТАТ и номер по националния данъчен
  регистър;
  4. описание на предмета на стопанската операция (вкл. натурално
  изражение при необходимост) и стойностното й изражение;
  5. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на
  предприятието, съдържа най-малко информация за:
  1. наименование на документа и номер на документа, съдържащ само
  арабски цифри;
  2. дата на издаване на документа;
  3. описание на предмета на стопанската операция (вкл. натурално
  изражение при необходимост) и стойностното й изражение;
  4. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински по § 3:
  В чл. 7 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 придобива следния вид:
  “(1) Първичният счетоводен документ съдържа най-малко
  информация, идентифицираща съставителя и получателя за:
  1. документа - вид, наименование и номер, съдържащ само арабски
  цифри;
  з  2. дата на издаването;
  3. издател и получател - наименование според съответния регистър,
  БУЛСТАТ, НДР и адрес; за физически лица - ЕГН и адрес;
  4. предмета на стопанската операция - натурално и стойностно;
  5. подпис с име и фамилия на съставителя на документа. ”
  б) ал. 2 придобива следната редакция:
  "(2) Първичният счетоводен документ, който засяга вътрешния
  оборот на предприятието, освен информацията, идентифицираща издателя
  по ал. 1, може да съдържа допълнителни атрибути, които се утвърждават
  от ръководителя му ”.
  Комисията подкрепя предложението по ал. 1 по принцип и не
  подкрепя предложението по ал. 2.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 3:
  § 3. В чл. 7 ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други
  предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната
  информация:
  1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
  2. дата на издаване;
  3. наименование, адрес, БУЛСТАТ и номер по националния
  данъчен регистър на издателя и получателя;
  4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.
  5. име, фамилия и подпис на съставителя.
  (2) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността
  на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
  1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
  2. дата на издаване;
  3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.
  4. име, фамилия и подпис на съставителя.”
  § 4. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:
  “(3) Министърът на финансите може да определи в бюджетните
  предприятия да се начисляват амортизации.”
  Предложение на н. п. Георги Пирински по § 4:
  В чл. 15, ал. 3, в края на изречението се добавя изразът "и отчитат
  задължения и вземания на аналитично ниво ”.
  Комисията не подкрепя предложението, тъй като не подкрепя и
  предложението на вносителя.
  4  Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага §
  4 да отпадне.
  Комисията предлага да се създаде нов §4а:
  § 4а. В глава пета след наименованието на раздел I се създава чл.
  22а:
  „Чл. 22а. (1) На територията на Република България действат
  Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на
  Европейския съюз.
  (2) Международните стандарти за финансови отчети по ал. 1
  включват: Международните счетоводни стандарти (International
  Accounting Standards (IAS)), Международните стандарти за финансови
  отчети ( International Financial Reporting Standards (IFRS)) и тълкуванията
  за тяхното прилагане (SIC-IFRIC interpretations); последващите изменения
  и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане,
  бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени от
  Съвета по международни счетоводни стандарти (International Accounting
  Standards Board (IASB)).
  (3) Министърът на финансите организира официалния превод на
  български език на Международните стандарти за финансови отчети по ал.
  1.
  (4) Международните стандарти за финансови отчети по ал. 1 се
  приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на
  финансите.
  (5) Министерският съвет приема Национални стандарти за
  финансови отчети за малки и средни предприятия, които се изготвят от
  министъра на финансите в съответствие с общите положения за изготвяне
  и представяне на финансови отчети, приети от Съвета по Международни
  счетоводни стандарти, актовете на Европейския съюз и националните
  особености.
  (6) За отчетни обекти, за които няма приети стандарти по ал. 1
  Министерският съвет приема Национални счетоводни стандарти,
  изготвени от министъра на финансите.
  (7) При необходимост министърът на финансите дава разяснения
  по прилагането на стандартите по ал. 5 и 6, които се публикуват в
  информационния бюлетин и в официалната Интернет страница на
  Министерството на финансите.
  (8) Стандартите по този член се обнародват в "Държавен
  вестник".
  § 5. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  5  1. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Предприятията изготвят и представят годишните си финансови
  отчети на база Международните стандарти за финансови отчети, а малките и
  средни предприятия на база Международните стандарти за финансови отчети
  на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни
  счетоводни стандарти, одобрени и издадени от Управителния съвет на
  Института на дипломираните експерт-счетоводители съгласно изискванията на
  чл.23а и утвърдени с обнародвана в Държавен вестник заповед на министъра на
  финансите.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Бюджетните предприятия изготвят и представят годишните си
  финансови отчети на базата на сметкоплана, счетоводните стандарти и
  методическите указания по чл. 5а.”
  3. В ал. 5 думите “Международните счетоводни стандарти” се заменят
  с “Международните стандарти за финансови отчети”.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева и Радослав Коев
  1. В чл.23, ал.3 думите “Съвета по международни счетоводни
  стандарти, одобрени и издадени ”, да бъдат заменени с думите “ Съвета по
  международни стандарти за финансово отчитане, одобрени за издаване”.
  2. В чл.23, ал. 5 думите “Международни счетоводни стандарти” се
  заменят с думите “ Международни стандарти за финансово отчитане”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по
  принцип предложението по т.2.
  Предложение на н.п. Георги Пирински по § 5:
  В чл. 23 се правят следните промени:
  а) в ал. 3 текстът след израза “средни предприятия ” да отпадне.
  б) в ал. 4 текстът “и методическите указания ” да отпадне.
  в) ал. 5 придобива следния вид:
  “(5) Международните стандарти за финансови отчети, както и
  направените изменения и допълнения, приети от Съвета по международни
  счетоводни стандарти, се одобряват от Националния съвет по счетоводство
  и се издават от Института на дипломираните експерт, счетоводители, като
  се отпечатват не по-късно от 31.08. през годината, за която се отнасят. ”
  г) ал. 6 придобива следния вид:
  “(6) Международните стандарти за финансови отчети на малки и
  средни предприятия, както и направените изменения и допълнения, се приемат
  от Съвета по международни счетоводни стандарти, одобряват се от
  6  Националния съвет по счетоводство и се издават не по-късно от 31.08. през
  годината, за която се отнасят. ”
  д) създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
  “(7) При необходимост Министерският съвет утвърждава
  национални счетоводни стандарти, допълващи счетоводната отчетност за
  специфични случаи, в срок не по-късно от 31.08. през годината, за която се
  отнасят. ”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на Комисията за окончателна редакция на § 5:
  §5. В чл. 23 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
  “(3) Годишните финансови отчети се изготвят и представят на
  база на Международните стандарти за финансови отчети по чл. 22а, ал. 1 и
  националните счетоводни стандарти по чл. 22а, ал. 6 от:
  1. предприятията по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 4,
  2. предприятията, които не отговарят на изискванията за малки и
  средни предприятията, и
  3. предприятията, които са изготвили и представили годишния си
  финансов отчет за 2004 г. на база на Международните стандарти за
  финансови отчети.
  (4) Годишните финансови отчети на малките и средни
  предприятия, с изключение на тези, които попадат в обхвата на ал. 3 се
  изготвят и представят на база на Националните стандарти за финансови
  отчети за малки и средни предприятия по чл. 22а, ал. 5.
  (5) Бюджетните предприятия изготвят и представят годишните си
  финансови отчети на базата на сметкоплана, счетоводните стандарти и
  методическите указания по чл. 5а.”
  § 6. Създава се чл. 23а:
  “Чл. 23а (1) Пълното издание на Международните стандарти за
  финансови отчети и Международните стандарти за финансови отчети на малки
  и средни предприятия, приети от Съвета по международни счетоводни
  стандарти задължително се издава и отпечатва ежегодно от Института на
  дипломираните експерт-счетоводители не по - късно от 31 август на годината,
  през която са приети съответните изменения и допълнения от Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (2) Официалният превод на български език на Международните
  стандарти за финансови отчети и Международните стандарти за финансови
  отчети на малки и средни предприятия, приети от Съвета по международни
  счетоводни стандарти се осъществява и одобрява от комисия, определена от
  Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители,
  7  която е утвърдена и работи съгласно изискванията и под надзора на Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (3) В състава на комисията задължително участва един представител
  на Министерство на финансите определен от министъра на финансите или
  упълномощено от него лице.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева и Радослав Коев
  В чл.23а:
  1. В ал. 2 думите “и под надзора” да отпаднат.
  2. Да отпадне ал. 3
  Комисията не подкрепя предложението, поради промяна в реда за
  приложение на Международните счетоводни стандарти за Финансови
  отчети.
  Предложение на н.п. Георги Пирински по § 6:
  Чл. 23а да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията предлага §6 да отпадне.
  § 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “на бюджетните предприятия” се заличават.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Формата и съдържанието на годишните и междинните финансови
  отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите.”
  Предложение на н.п. Георги Пирински по § 7:
  В чл. 32, ал. 3 придобива следния вид:
  “(3) Финансовият отчет на малките предприятия се състои само от
  отчет за приходите и разходите. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 7:
  § 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “на бюджетните предприятия” се заличават.
  2. В ал. 3 думите “чийто годишен оборот (сума на продажбите) не
  надхвърля 50 хил. лв.” се заменят с “които не подлежат на задължителен
  независим финансов одит от регистрирани одитори и сумата на нетния
  8  размер на приходите от дейността им за отчетния период не надхвърля
  100 000 лв., може да”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Предприятията със сума на нетния размер на приходите от
  дейността им за отчетния период до 50 000 лв. могат да прилагат
  едностранно или двустранно счетоводно записване."
  4. Създава се ал. 5:
  “(5) Формата и съдържанието на годишните и междинните
  финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра
  на финансите.”
  § 8. В чл. 33, ал. 3 след думите “при условия” се поставя запетая и се
  добавя “в срокове, периодичност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 8.
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов § 8а:
  “8а. В чл. 36 се предлагат следните изменения:
  а) сегашният текст става ал. 1
  б) създава се нов ал. 2 със следното съдържание:
  “(2) Съставителите на финансовите отчети не носят отговорност
  за законосъобразността на първичните документи, за които не са се
  разписали като съставители. ”
  Предложението е оттеглено
  § 9. В чл. 37 се създава ал. 4:
  “(4) За бюджетните предприятия редът, начинът и сроковете за
  изготвяне и представяне на годишните и междинните финансови отчети се
  определят от министъра на финансите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя по § 9.
  Предложение на н.п. Недялко Калъчев за нов § 9а:
  § 9а. В чл. 38, ал. 1, точки 1, 2 и 3 се изменят така:
  “1. Сума на активите на баланса - 8000 000 (осем милиона) лв.
  2. сума на нетния размер на приходите от дейността - 15 000 000
  (петнадесет милиона) лв.
  3. средногодишна численост на персонала 100 (сто) човека”.
  9  Комисията подкрепя по ПРИНЦИП предложението и предлага
  следната окончателна редакция за нов § 9а:
  § 9а. В чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се изменят така:
  “1. сума на актива на баланса - 1 млн. лв.;
  2. сума на нетния размер на приходите от дейността - 2 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала - 50 души."
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов § 9б:
  “§ 9б. В чл. 40, ал. 2, се добавя ново изречение със следното
  съдържание:
  “Когато годишният финансов отчет се публикува само на
  Интернет-страница, престоят на информацията не може да бъде по-малък
  от 12 месеца. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага
  следната окончателна редакция за нов § 9б:
  “§ 9б. В чл. 40, ал. 2 се създава изречение второ: "Когато
  годишният финансов отчет се публикува само в Интернет страница, до
  него трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период, не по-
  кратък от три години след датата на публикуването."
  Предложеше па н.п. Георги Пирински за нов § 9в:
  “§ 9в. В чл. 42 се създават нови алинеи 4 и 5 със следното съдържание:
  “(4) Министерството на финансите чрез Националния съвет за
  счетоводство стандартизира параметрите на приложния и прилаган на
  територията на страната счетоводен софтуер в срок до 31.12.2004 г.
  (5) Ведомствата, ползващи информацията от предприятията
  (статистика, надзорни агенции и др.), са длъжни да представят в срок до
  30.09. в Националния съвет по счетоводство своите формуляри за
  одобрение и ги публикуват не по-късно до 30.10. през отчетната година, за
  която се отнасят. ’’
  Предложението е оттеглено
  Предложение на н.п. Георги Пирински за нов § 9г:
  “§9г. В чл. 43 се правят следните промени:
  а) досегашният текст става ал. 1
  б) създават се нови алинеи 2 и 3 със следното съдържание:
  “(2) При ликвидация, сливане, вливане, отделяне, разделяне и
  преобразуване, при което има заличаване на идентификацията на
  предприятията, както и при декларирано спиране на дейността,
  ю  предприятието предава в териториалното поделение на НОИ ведомостите
  за начислените работни заплати.
  (3) Изпълнението на задълженията по ал. 1 и 2 се извършва в 14-
  дневен срок от настъпване на събитието. ”
  Предложението е оттеглено
  Предложение на н.п. Христо Механдов за нов § 9д:
  “§ 9д. Създава се чл. 46а:
  “Чл. 46а. При нарушаване изискванията на чл. 23а на Института на
  дипломираните експерт-счетоводители се налага имуществена санкция в
  размер на 15 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно санкцията е в
  размер на 30 000 лв. ”
  Предложението е оттеглено
  § 10. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 15:
  “15. “Малки и средни предприятия” са тези, определени в Закона за
  малките и средни предприятия.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по § 10 със
  следната редакция:
  § 10. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 15:
  “15. “Малки и средни предприятия” са предприятията,
  определени в Закона за малките и средните предприятия.
  § 11. Параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
  за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се
  изменя така:
  “§ 5. (1) Разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от този закон влизат в сила
  както следва:
  1. за предприятията по чл. 38, ал. 2, т. 2 и 4 - от 1 януари 2003 г.;
  2. за предприятията, които не попадат в обхвата на т.1 и не отговарят
  на изискванията за малки и средни предприятия и предприятията по чл.23, ал.4
  - от 1 януари 2005 г.;
  3. за предприятията, които не попадат в обхвата на т.1 и отговарят
  на изискванията за малки и средни предприятия - от началото на отчетния
  период, следващ годината през която влизат в Международните стандарти за
  финансови отчети на малки и средни предприятия, утвърдени от Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (2) По-ранното прилагане на Международните стандарти за
  финансови отчети е допустимо по избор на предприятието от 1 януари 2003 г.
  11  (3) Предприятие, което през един отчетен период е изготвило и
  представило годишния си финансов отчет на база Международните стандарти
  по реда на чл.23, ал.3, няма право да променя приетата вече база.
  (4) Предприятията по § 5, ал.1, т.1 задължително прилагат като
  официална база Международните стандарти за финансови отчети, утвърдени от
  Съвета по международни счетоводни стандарти.”
  Комисията не подкрепя предложението на вносителя, поради
  инкорпорирането на предложението в новосъздадения чл. 22а и и предлага
  следната окончателна редакция за §11:
  § 11. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се
  отменя.
  § 12. Параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
  за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се
  изменя така:
  “§ 7. (1) До влизане в сила на чл.23, ал.3 предприятията изготвят и
  представят годишните си финансови отчети на база приети от Министерския
  съвет национални счетоводни стандарти, разработени при максимално
  съобразяване с изискванията на Международните стандарти за финансови
  отчети и недопускане на противоречия с основните положения за съставяне на
  финансови отчети, както и с принципите установени в отделните
  Международни стандарти за финансови отчети, приети от Съвета по
  международни счетоводни стандарти.
  (2) Към Националния съвет по счетоводство се създава комисия за
  разработването на Проект за изменение и допълнение на националните
  счетоводни стандарти. Членовете на комисията са членове на Института на
  дипломираните експерт-счетоводители или служители на Министерство на
  финансите. Членовете на комисията се определят с писмен документ, подписан
  от Председателя на Управителния съвет на Института на дипломираните
  експерт-счетоводители и Председателя на Националния съвет по счетоводство.
  (3) Националният съвет по счетоводство представя в Министерство на
  финансите Проект за изменение и допълнение на националните счетоводни
  стандарти не по - късно от 30.09.2004 г.”
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева и Радослав Коев
  В § 7, текстовете на ал. 2 и ал. 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението по ПРИНЦИП.
  12  Предложение на н.п. Христо Механдов по § 12:
  В предложената редакция на § 7 от Преходните и заключителни
  разпоредби към Закона за счетоводството:
  1. В ал. 2 думите “експерт-счетоводители или служители’’ да се
  заменят с “експерт-счетоводители и служители ’’.
  2. Алинея 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция за § 12:
  § 12. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се
  изменя така:
  “§ 7. В срок до 31 декември 2004 г. Министерският съвет приема
  стандартите по чл. 22а, ал. 5.”
  § 13. В § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
  счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.) се
  правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя както следва:
  “(1) Националният съвет по счетоводство, създаден с § 9 на отменения
  Закон за счетоводството става постоянен консултативен орган към
  Министерство на финансите, който:
  1 разработва и съгласува нормативни актове, свързани със
  счетоводството и независимия финансов одит, и
  2. предприема действия за развитието и усъвършенстването на
  счетоводната професия и практика в България.”
  2. Алинея 2 се заличава.
  3. В ал. 3 думите “Международните счетоводни стандарти” се заменят
  с “Международните стандарти за финансови отчети”.
  Предложение на н.п. Георги Пирински по § 13:
  § 8 на Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  “(1) Създава се Национален съвет по счетоводството (Съветът)
  като консултативен орган на Министерството на финансите по въпросите
  на организацията, методологията и методиката на финансовата отчетност.
  (2) Ръководител на Съвета е заместник-министър на финансите.
  (3) Секретар на Съвета се избира от Съвета. Той следва да бъде
  дипломиран експерт-счетоводител.
  (4) Съветът се образува с решение на Министерския съвет, като в
  него се включват на паритетни начала представители на: професионалните
  организации на счетоводителите в България, катедрите по счетоводство във
  ВУЗ, Агенцията за малки и средни предприятия, Съюза на работодателите,  Българската търговско-промишлена палата, Националния осигурителен
  институт, Комисията по ценни книжа и фондови борси и Българската
  фондова борса, Националния статистически институт, Сметната палата,
  Българската народна банка и Института на дипломираните експерт-
  счетоводители.
  (5) Щатни служители в Съвета на основно трудово възнаграждение
  са само секретарят и лицата, обслужващи администрацията на Съвета.
  (6) Съветът определя своя структура, щат и бюджет, които се
  утвърждават от министъра на финансите. Финансирането на дейността на
  Съвета е в рамките на бюджета на Министерството на финансите. ”
  Комисията не подкрепя предложението поради предложението за
  създаване на нов чл. 5б .
  Предложение на н.п. Христо Механдов по § 13:
  Относно промяната на ал. 1 от § 8 от Преходните и заключителни
  разпоредби към Закона за счетоводството(обн., ДВ, бр.98 от 16.11.2003 г., в
  сила от 1.01.2002 г.):
  Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Националният съвет по счетоводство, създаден с § 9 на
  отменения Закон за счетоводството става постоянен консултативен орган
  към министъра на финансите, който:
  1. подпомага разработването и съгласуването на нормативни
  актове, свързани със счетоводството и независимия финансов одит, и
  2. подпомага развитието и усъвършенствуването на счетоводната
  професия и практика в България. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Румяна Георгиева и Радослав Коев
  В § 13, текстът на § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 13
  поради инкорпорирането на предложението на вносителя в
  новосъздадения чл. 5б:
  “§ 13. Параграф 8 от преходните и заключителните разпоредби се
  отменя.”
  14  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя наименованието.
  Комисията предлага да се създадат нови § 13а и § 13б:
  “13а. (1) Малките и средните предприятия могат по избор да
  изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на
  Международните стандарти за финансови отчети по чл. 22а, ал.1 и
  Националните счетоводни стандарти по чл. 22а, ал. 6.
  (2) Предприятие, което през един отчетен период е изготвило и
  представило годишния си финансов отчет на база счетоводните стандарти
  по ал.1, няма право да променя приетата вече база.”
  § 13б. На независим финансов одит за 2004 г. подлежат годишните
  финансови отчети на предприятията, при които за 2003 г. се превишават
  минимум два от критериите по чл. 38, ал. 1, приети с § 9а от този закон."
  § 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  Предложение на н.п. Христо Механдов по § 14:
  Параграф 14 да получи следната нова редакция:
  § 14. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в
  “Държавен вестник ”, с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2005
  11
  г.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага
  следната редакция на § 14, който става § 16:
  § 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на §9а
  и § 12, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен
  вестник".
  Предложение на н.п. Мариана Костадинова по § 14:
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта да се
  създаде нов § 14, а досегашния § 14 да стане съответно § 15:
  “§ 14. В Преходните и заключителните на Закона за публичното
  предлагане на ценни книжа се създава нов § 10б, както следва:
  “§ 10б. Разпоредбите на чл.114, чл. 116а, ал. 2 от Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа и чл. 236, ал. 2-4 от Търговския Закон
  не се прилагат спрямо холдинги и техни дъщерни дружества, когато
  държавата притежава в холдинга над 50 на сто от гласовете в общото
  събрание на акционерите ши може да упражнява решаващо влияние върху
  15  вземането на решения във връзка с дейността на холдинга и когато за
  продажбата на акции или дялове от такива холдинги или техни дъщерни
  дружества е одобрена стратегия от Народното събрание
  Комисията подкрепя предложението, като предлага думите “и чл.
  236, ал. 2-4 от Търговския закон” да отпаднат и предлага следтата
  окончателна редакция на §14:
  “§ 14. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа се създава § 10б:
  “§ 10б. Разпоредбите на чл.114 и чл. 116а, ал. 2 от Закона за
  публичното предлагане на ценни книжа не се прилагат спрямо холдинги и
  техни дъщерни дружества, когато държавата притежава в холдинга над 50
  на сто от гласовете в общото събрание на акционерите или може да
  упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с
  дейността на холдинга и когато за продажбата на акции или дялове от
  такива холдинги или техни дъщерни дружества е одобрена стратегия от
  Народното събрание”.
  Предложение на н.п. Валентин Милтенов и Пламен Моллов
  В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 14а:
  " § 14а. В Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ,...) се
  правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 20:
  а) Досегашният текст става ал.1.
  б) Създава се ал. 2:
  (2) Алинея първа не се прилага по отношение на дипломирани
  експерт-счетоводители, които са служители в държавни учреждения или
  осъществяват научна и преподавателска дейност.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага чл. 20 да се отмени.
  2. В чл. 28, ал. 1, т. 1 след думата “договор ” се добавя “или по
  служебно правоотношение ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага следната
  окончателна редакция на § 14а, който става § 15;
  “§ 15. В Закона за независимия финансов одит се правят следните
  изменения и допълнения:

  1. Член 20 се отменя.
  2. В чл. 28, ал. 1, т. 1 след думата “договор” се добавя “или по
  служебно правоотношение”.”
  София, юли 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума