Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
11/11/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
  Обединен проект от приетите на първо четене на 22 октомври 2004 г.
  законопроекти № 402-01-54 внесен от Министерски съвет на
  11.10.2004 г., № 454-01-68 внесен от Валентин Василев и гр.н.п. на
  08.09.2004 г. и № 454-01-84 внесен от Петър Жотев и гр.н.п.
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
  (Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр.
  103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119
  от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г. и бр. 6, 18, 36 и 70 от 2004 г.)
  Обединен проект от приетите на първо четене на 22 октомври 2004 г.
  законопроекти № 402-01-54 внесен от Министерски съвет на
  11.10.2004 г., № 454-01-68 внесен от Валентин Василев и гр.н.п. на
  08.09.2004 г. и № 454-01-84 внесен от Петър Жотев и гр.н.п.
  на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС
  § 1. В чл. 1 т. 2 и 6 се отменят.
  Предложение на н.п. Нина Радева и н.п. Марина Дикова:
  В чл. 1 се създава нова т. 6:
  “6. Окончателен годишен (патентен) данък
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 1;
  § 1. В чл. 1, т. 6 се отменя.
  Предложение на н.п. Димитър Дъбов за нов 8:
  §... Чл. 2 придобива следния вид:
  “Чл. 2. Местните данъци и такси се заплащат в брой в касите на местната администрация или безкасово по съответната сметка. ”
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде
  нов § 2 :
  § 2. Член 2 се изменя така:
  1

  “Чл. 2. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.”
  Предложение на н.п. Димитър Дъбов за нов §:
  §.....В чл. 3, в началото на текста да отпадне думата ’’данъчните ”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Дъбов за нов §:
  §....Ал. 1 на чл. 4 придобива следния вид:
  “Чл. 4. (1) До изграждането на общински административен капацитет събирането на местните данъци и такси се извършва от органите на данъчната администрация безвъзмездно. ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов параграф, който става § 3 със следната окончателна редакция:
  § 3. В чл. 4 , ал. 1 се изменя така:
  “Чл. 4. (1) Събирането на местните данъци се извършва от органите на общинската администрация.”
  § 2. В чл. 9а, ал. 2 думата “събирането” се заменя с “действия, свързани със събирането”.
  Предложение на н.п. Васил Маринчев
  В чл. 9а думите ”срещу заплащане на възнаграждение” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя предложението за § 2, който става § 4 и предлага следната окончателна редакция:
  § 4. В чл. 9а, ал. 2 думите “събирането на местните такси срещу заплащане на възнаграждение” се заменят с “действия, свързани със събирането на местните такси срещу възстановяване на разходите”
  § 3. В чл. 10, ал. 1 думите “дворни места, парцели” се заменят с “урегулирани поземлени имоти”.
  2

  Комисията подкрепя предложението за § 3, който става § 5 и предлага следната окончателна редакция :
  § 5. В ЧЛ.10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  ^*(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията.”
  2. Създава се нова ал.2:
  “(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинска пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.”
  3. Досегашната ал.2 става ал.3.
  § 4. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Собственикът на сградата, построена върху държавен или общински урегулиран поземлен имот, е данъчно задължен и за урегулирания поземлен имот.”
  Комисията подкрепя предложението за § 4, който става § 6 и предлага следната окончателна редакция:
  § 6. В чл. 11, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.”
  § 5. В чл. 14, ал. 3 думите “в срока по чл. 32” се заменят с “в 6-месечен срок от откриването на наследството”.
  Комисията не подкрепя предложението за § 5 и предлага да
  отпадне.
  Предложение на н.п. Весела Караиванова за нов §:
  Създава се нов чл. 17а:
  “Чл. 17а. Декларирането на промяната на обстоятелствата по чл. 17, ал. 1, свързано с изпълнението на чл. 23, ал. 3 от Закона за счетоводството да се извърши в срок до 30 юни 2005 г.
  3

  Комисията подкрепя по ПРИНЦИП предложението, което е отразено в окончателния текст на § 21 от Преходни и заключителни разпоредби.
  Предложение на Комисията за нов § 7:
  § 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  ^^(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.”
  § 6. В глава втора раздел II и раздел V се отменят.
  Предложение от н.п. Георги Пирински, н.п. Емилия Масларова и н.п. Асен Гагаузов
  Чл.36 се измени и стане:
  1. за съпрузи и наследници по права линия
  Таблица № 1

  4
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Весела Караиванова, н.п. Лиляна Кръстева, н.п. Енчо Милев и н.п. Христо Механдов
  § 6 се разделя на § би § 6а
  § 6.В глава втора раздел втори, чл. 36 се изменя така:
  Чл. 36 Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник по следните таблици:
  1. за съпрузи и наследници по права линия
  Таблица № 1
  Наследствен дял в левове Данъчна ставка
  от 500 000,001 до 1000 000 7 135 лв+ 5% за горницата над
  500 000 лв.
  над 1 000 000 32 135 лв. + 10% за горницата над
  5

  Предложението е оттеглено.
  Комисията не подкрепя предложението за § 6 относно отпадането на раздел II и подкрепя предложението относно отпадането на раздел V, което е отразено в § 15 и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
  § 8. Член 36 се изменя така:
  „Чл.36. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
  1. за братя и сестри, и техните деца - 0,7 на сто за наследствен дял над 250 хил. лв.
  2. за лица, извън посочените в т.1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 хил. лв.”
  Предложение на Комисията за нов § 9:
  § 9. В ЧЛ.44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  6

  “(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.”
  2. Създава се ал. 5
  “(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.”
  § 7. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Имуществото се оценява, както следва:
  1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената или по определената от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;
  2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
  3. ценните книжа - по пазарната им стойност, а когато тя не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения - по поминала им;
  4. превозните средства - по застрахователната им стойност;
  5. останалите движими вещи и права - по пазарната им стойност.”
  Комисията не подкрепя предложението за § 7 и предлага § 7 да отпадне.
  Предложение на Комисията за нов § 10:
  § 10. В чл. 47, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. буква “а” се отменя;
  2. буква “б” се изменя така:
  “б) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри, и техните
  деца”;
  3. в буква “в” думите “т. 1 и 2” се заменят с “буква б”.
  § 8. В чл. 48, ал. 1, т. 1, буква “г” и т. 2 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
  Комисията подкрепя предложението за § 8, който става § 11 и предлага следната окончателна редакция:
  § 11. В чл. 48, ал. 1, т. 1, буква “г” навсякъде и в т. 2 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
  § 9. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ:
  7

  “За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето и в него думите “в срока по чл. 32” се заменят с “в 6-месечен срок от откриването на наследството”.
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението за § 9, който става § 12 и предлага следната окончателна редакция.
  § 12. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) се създава ново изречение второ: “За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Създава се ал. 7:
  “(7) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство.”
  § 10. В чл. 55 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 6 след думата “автомобил” се добавя “до 12 т технически допустима максимална маса”.
  2. Създава се ал. 15:
  “(15) За товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от технически допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:  Работната група подкрепя предложението за § 10, който става § 13 и предлага следната окончателна редакция:
  § 13 В чл. 55 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 6 след думата “автомобил” се добавя “до 12 т технически допустима максимална маса”.
  2. Създава се ал. 15:
  “(15) За товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от технически допустимата максимална маса ( допустимата максимална маса), броя на осите и вида на окачването, както следва:


  § 11. в чл. 60 ал. 2 се изменя така:
  “(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в
  9

  размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.”
  Комисията подкрепя предложението за § 11, който става § 14.
  § 12. В глава втора раздел V се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 12, който става § 15 и предлага следната окончателна редакция:
  § 15. В глава втора раздел V “Пътен данък” с членове 61а- 61ж се отменя.
  Предложение на н.п. Димитър Дъбов за нов §:
  Създава се нов раздел VI на глава втора със следното съдържание:
  “Раздел VI
  Местни занаятчийски такси
  Чл. 61з (1) С местна занаятчийска такса се облагат лицата, отговарящи на следните условия:
  1. лицата са самонаети;
  2. 2. Лични членове са на съответната Камара на занаятчиите;
  (2) Таксата е месечна и се плаща авансово.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Васил Маринчев за нов §.
  В чл. 66 се правят следните изменения:
  1. В чл. 66 се създава нова алинея 4 със следния текст:
  (4) В общините, за които Общинския съвет е приел за база при определяне на таксата да се използва данъчната оценка, таксата се събира от данъчната администрация.
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 13. Членове 113и114се изменят така:
  “Чл. 113. (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи:
  1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността;
  10

  2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;
  3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.
  (2) Таксите по ал. 1 са:
  1. първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  2. годишна - за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните дейности:
  а) търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  б) складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  в) търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  г) търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;
  3. дневна - за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни.
  (3) За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
  (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.
  Чл. 114. Първоначалната такса по чл. 113, ал. 2, т. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение, а годишната по ал. 2, т. 2 - до 31 януари."
  Комисията подкрепя предложението за § 13, като предлага да се създадат § 16 и § 17 със следната окончателна редакция:
  § 16. Член 113 се изменя така:
  „Чл. 113. (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи:
  1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността;
  11

  2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;
  3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването й.
  (2) Таксите по ал. 1 са:
  1. първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  2. годишна — за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните дейности:
  а) търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  б) складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  в) търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки;
  г) търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения;
  3. дневна - за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни.
  (3) За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
  (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.
  § 17. Член 114 се изменя така:
  “Чл. 114. Първоначалната такса по чл. 113, ал. 2, т. 1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение, а годишната по ал. 2, т. 2 - до 31 януари."
  § 14. Член 124 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 14 и предлага да
  отпадне.
  § 15. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 14 се отменя.
  12

  2. Точка 20 се отменя.
  3. Създават т. 21 и 22:
  “21. “Урегулирани поземлени имоти” са поземлените имоти по § 5, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
  22. “Внесени като нови” по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, които не са имали постоянна пътна регистрация до вноса им в страната.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 3 и не подкрепя т. 2 на § 15, който става § 18 и предлага следната окончателна редакция:
  § 18. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 14 се отменя.
  2. Създават т. 21 и 22:
  “21. “Поземлени имоти” са тези по смисъла на §5, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.”
  22. „моторни превозни средства, внесени като нови” по смисъла на чл. 44, ал. 3 от закона са моторните превозни средства, за които едновременно са налице следните условия:
  а) изтекли са не повече от шест месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина);
  б) изминали са не повече от 6 000 км.
  § 16. В чл. 3, ал. 3 от приложение № 2 се създава изречение трето:
  “Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година”.
  Комисията подкрепя предложението за § 16, който става § 19. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 17. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т подават декларация по чл. 54, ал. 1, в която посочват технически допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването на превозното средство.
  Комисията подкрепя наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и предложението за § 17, който става § 20.
  13

  Комисията предлага да се създаде нов параграф, който става § 21 със следната окончателна редакция:
  § 21. Предприятията, задължени или избрали да прилагат Международните счетоводни стандарти от 01.01.2005 г., подават декларации за същата година по чл. 17, ал. 1 от закона за промяна в обстоятелствата в срок до 30 юни 2005 г.
  § 18. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и ДОН., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г., бр. 42, 112 и 114 от 2003 г. и бр. 36, 38 и 53 от 2004 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 60, ал. 2, изречение първо след думата "мотивира" се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. В чл. 185:
  а) в ал. 1, т. 3 думите “срока за подаване на декларацията по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси” се заменят с “6-месечен срок от откриване на наследството”;
  б) в ал. 3 думите “срока за подаване на декларацията по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси” се заменят с “6-месечен срок от откриване на наследството”.
  Комисията не подкрепя предложението за § 18 и предлага да
  отпадне.
  § 19. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и ДОН., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г.; бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и бр. 28 и 36 от 2004 г.) в чл. 55, ал. 1, буква ”б” думите "за облагане с данък върху наследствата” се заменят със “съгласно Закона за местните данъци и такси”.
  Комисията не подкрепя предложението за § 19 и предлага да
  отпадне.
  14

  § 20. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г. и бр. 29 и 36 от 2004 г.) в § 2 от Допълнителните разпоредби думите “по реда на чл. 33” се заменят с “по реда на чл. 46”.
  Комисията не подкрепя предложението за § 20 и предлага да
  отпадне.
  § 21. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г. и бр. 36 от 2004 г.) § 6 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 21 и предлага да
  отпадне.
  § 22. В Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (обн., ДВ, бр. 15 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1992 г., бр. 20 и 40 от 1995 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 66 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 94 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 51 от 1996 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 61 от 1996 г.; попр.. Решение № 16 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 87 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 30 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 от 1998 г. и бр. 9 от 2000 г.) чл. 5 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 22 и предлага да
  отпадне.
  § 23. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.- бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г.- бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99
  15

  от 2002 г., бр. 16 от 2003 г. и бр. 36 и 38 от 2004 г.) § 8 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението за § 23 и предлага да
  отпадне.
  § 24. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 31 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1996 г., бр. 117 от 1997 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 50 от 1999 г. и бр. 55 от 2004 г.) в чл. 29, ал. 1 изречение второ се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението за § 24 и предлага да
  отпадне.
  § 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.
  Комисията подкрепя предложението за § 25, който става § 22 и предлага следната окончателна редакция:
  § 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.
  София, 9 ноември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума