Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
22/11/2004 първо гласуване

  Доклад
  По Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005г., № 402-01-65, внесен от Министерски съвет на 17.11.2004г.
  Ha заседание, проведено на 18 ноември 2004 г., Камисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г., внесен от Министерския съвет на 17 ноември 2004 г.
  На заседанието присъстваха Кирил Ананиев - заместник- министър на финансите и председател на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса и д-р Жени Начева- Директор на Дирекция “Бюджет и финансови параметри”.
  Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г. е съобразен с разпоредбите на Закона за здравното осигуряване, Кодекса за социално осигуряване и приетите тавани на разходите с Решение № 645 на Министерски съвет от 6 август 2004 г. за консолидирания бюджет на страната в частта му за функция “Здравеопазване”
  Проектобюджетът на Националната здравно осигурителна каса за 2005 г. е приет от Управителния съвет с Решение № РД- УС-04-168/01.11,2004 г. и е утвърден от Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса с Решение № РД-СП-087/12.11.2004 г.
  Законопроектът беше представен от господин Кирил Ананиев, който изложи: основните моменти на предлаганите промени във финансирането на лечебните заведения; особеностите в работата по осъп1;ествяването на здравно- осигурителните плащания съгласно националните здравни приоритети и договореностите по Националния рамков договор в сферата на болничната и извънболничната медицинска помощ;

  очакваното изпълнение на бюджета за 2004 г. и потребностите за финансиране на здравните дейности през 2005 г.
  В приходната част на бюджета се очаква да постъпят 873 млн. лв. срещу 795 млн. лв. по закона за 2004 г. и 839 млн. лв. по очакваното изпълнение за 2004 г. Ръстовете са съответно 9.8 на сто и 4.0 на сто. Сума на приходите за 2005 г. е съобразена с предвижданията за очакваните доходи на работещите в материалната сфера, разчетените средства за изплащане вноските за работещите в бюджетната сфера, както и за всички контингенти осигурени лица, чиито здравноосигурителни вноски са задължение на Републиканския бюджет.
  От общия размер на очакваните приходи, 850 млн. лв. или 97.4% са от здравноосигурителни вноски. Тази сума нараства с 112.4 на сто спрямо закона за 2004 г. и с 104.9 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2004 г. От здравноосигурителните вноски най-голяма е сумата на вноските за работници и служители от работодатели, която за 2005 г. е 357 млн. лв. С най- голям ръст от 134.4 % е сумата на вноските от работници и служители (лична вноска), което нарастване основно е свързано с предложеното изменение на съотношението 75/25 на 70/30 за 2005 г.
  Сумата на разходите и трансферите е разчетена общо в размер на 984.3 млн. лв., от които за разходи - 982.9 млн. лв. и за трансфери - 1.4 млн. лв. От сумата на разходите с най-голям относителен дял са разходите за здравно осигурителните плащания - 864 млн. лв. или 96.7 %. Всички видове здравноосигурителни плащания се увеличанат за 2005 г. спрямо закона и очакваното изпълнение на бюджета за 2004 г. За здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ са предвидени 295 млн. лв. или 120.4% спрямо закона за 2004 г., а за здравно осигурителни плащания за лекарства за домашно лечение и медицински изделия са разчетени 245 млн. лв. или 103.8 на сто спрямо 2004 г.
  В разходната част на бюджета е предвиден Резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 85 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата на резерва по бюджета за 2004 г. с 9.4 млн. лв., което е резултат от увеличението на приходите. Този резер се предвижда в изпълнение на чл. 26 от Закона за здравното осигуряване.
  2

  При разпределението на бюджетните средства за финансиране на здравноосигурителни плащания в отделните направления ще се приложат следните изисквания, които да гарантират по добри здравни резултати от 2004 г., а именно :
  - гарантиране на еднаква по обем медицинска помощ за всички райони на страната за един и същи обхват на услугите по видове;
  - отразяване на потребностите на населението от медицинска помощ и обезпеченост с медицинска апаратура и оборудване;
  - финансово осигуряване на договорените пакети медицинска помощ в извънболничната сфера;
  - усъвършенстване на методите за контрол и заплащане на изпълнителите на медицинска помощ и аптеките;
  - разширяване обхвата на финансиране на болниците чрез разширяване броя на клиничните пътеки, прецизиране на алгоритмите за клинично поведение, анализиране и отчитане на резултатите за тенденциите в разходването на средствата за болнична медицинска помощ.
  При така предложените приходи и разходи за 2005 г. се очертава бюджетен дефицит в размер на 111 млн. лв. срещу 84 млн. лв. по закона и 61 млн. лв. по очакваното изпълнение за
  2004 г. Следователно дефицита за 2005 г. нараства със 27 млн. лв. в сравнение със закона и с 50 млн. лв. спрямо очакваното изпълнение за 2004 г. Размерът на дефицита за 2005 г. е резултат от нарастването на приходите със 78 млн. лв. и увеличението на разходите със 105 млн. лв. спрямо закона за 2004 г., а спрямо очакваното изпълнение на приходите със 34 млн. лв. и на разходите със 84 млн. лв.
  Финансирането на бюджетния дефицит се предлага да се осигури от депозита по сметката на НЗОК в БНБ, който по закона за бюджета за 2004 г. е 678 млн .лв., по очакваното изпълнение се увеличава на 702 млн. лв., а по проектобюджета за
  2005 г. се намалява на 591 млн. лв.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за 2005 г. се предлага преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски, но не повече от 50 на
  3

  сто, да се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от управителния съвет на НЗОК.
  По законопроекта за следващата година се проведе дискусия за изясняване на предложеното увеличение на приходите, разходите и дефицита.
  На поставените въпроси изчерпателно отговори г-н Кирил Ананиев.
  След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха гледните резултати: “За”- 11 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2005 г.
  София, 22 ноември 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума