Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
09/12/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ гласуване
  ЗАКОН
  за бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2005 година
  Проект
  Второ гласуване
  ЗАКОН
  за бюджета на Националната
  здравноосигурителна каса за 2005 година
  По чл. 1:

  Предложение на н.п. Емилия Масларова и Янаки Стоилов
  В чл. 1 се правят следните промени:
  а) в т.1 числото “873 080 000” да се замени с “1 122 852
  “ПРИХОДИ”, точка 1, ’’Здравноосигурителни вноски” числото 873 080 000“ да
  се замени с “1 099 772 840”;
  б) вал.2 се правят следните промени:
  - числото “984 289 690” да се замени с “1 234 062 530
  - в таблицата, т. II. Разходи числото “982 889 690” да се замени с 1 232 662 530”'
  - в таблицата, т.1.5.6. числото “295 100 000" да се замени е числото “544 872 840”
  в таблицата да се създаде нова точка 4 със следния текст.
  “4. Гаранционен фонд — “123 266 253
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение от н.п. Кръстьо Петков
  1. В чл. 1, ал. 1. се правят следните промени:
  а) I. ПРИХОДИ от 873 080 000 става 913 080 000
  б) 1 .Здравноосигурителни вноски от 850 000 000 става 890 000 000
  2. В чл. 1, ал.2 се правят следните промени:
  а) II. РАЗХОДИ от 982 880 690 става 1 022 889 690
  б) 1. Текущи разходи от 892 889 690 става 932 889 690
  в) 1. 5.Здравноосигурителни плащания от 858 600 000 става 903 600 000
  1.5.1. -здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ от 107 200 000 става 117 200 000
  1.5.2. -здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ от 107 400 000 става 112 000 000
  1.5.3. -здравноосигурителни плащания за стоматологична помощ от 57 800 000
  става 62 800 000 „
  1.5.4. -здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност от з
  500 000 става 55 500 000
  1.5.5. -здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно
  лечение и медицински изделия от 245 000 000 става 250 000 000
  1.5.2.-здравноосигурителни плащания
  за болнична медицинска помощ от 295 100 000 става 305 100 000 Комисията не подкрепя предложението
  Предложение от н.п.Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Димитър Камбуров и Димитър Игнатов
  I. В член 1, алинея 1 се правят следните изменения и допълнения.
  Вал.1 числото 873 080 000 се заменя с 1 193 080 000.
  в таблицата по ал.1 в ред “ПРИХОДИ" числото 873 080 000 се замеля с 1 193
  080 000;
  Добавя се нов ред с номер 4 с текст “Субсидия от Министерство на
  здравеопазването” като в колоната “сума” се изписва числото 320 000 000.
  В ал.2 числото 984 289 690 се заменя с числото 1 304 289 690.
  В таблицата:
  - в ред РАЗХОДИ числото 984 289 690 се заменя с числото 1 304 289 690  - в ред Текущи разходи числото 892 889 690 се заменя с числото 1 212 889 690.
  - в ред 1.5 Здравноосигурителни плащания числото 863 600 000 се заменя с числото 1183 600 000.
  - в ред 1.5.6.здравноосигурителни плащания за болничната медицинска помощ числото 295 100 000 се заменя с числото 615 100 000.
  Комисията не подкрепя предложението
  Предложение от н.п.Иван Козовски, Стела Банкова и Надка Пангарова
  1. По чл. 1, ал. 1 общата сума на приходи 873 080 000 лева се увеличава с числото 40 000 000 лева и става 913 080 000 лева, в т. ч. т. 1 здравноосигурителни вноски сумата 850 000 000 лева се увеличава с 40 000 000 лева и става 890 000 000 лева.
  2. По чл. 1, ал. 2 -разходи, сумата 984 289 690 лева се увеличава с 40 000 000 лева и става 1 184 289 690 лева, в т. ч. 1.5.6. - здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ сумата 295 100 000 се увеличава с 40 000 000 лева и става 335 100 000 лева.
  Комисията не подкрепя предложението
  Комисията предлага следната окончателна редакция на чл. 1:
  ЗАКОН
  за бюджета на Националната здравноосигурителна каса
  за 2005 година

  Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2005 година в размер на 6 на сто.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 2.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 1. По смисъла на § 6 думите "капитационни суми" са средствата, които изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ получават извън договорените в Националния рамков договор други плащания за извършена дейност за записаните при тях здравноосигурени лица.
  Комисията подкрепя прец.1южението на вносителя за § 1.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 2. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите по чл. 1, ал. 2, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова и Янаки Стоилов
  В § 2 след текста “утвърдения бюджет” се добавя изразът “но не повече от 10 милиона лева
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Кръстьо Петков
  § 2 отпада
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  4

  § 3. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 3 само за здравноосигурителни плащания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през предходния календарен месец на годината.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  § 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт се извършва в края на всеки календарен месец в размер 10 на сто от преведените през предходния календарен месец от Националния осигурителен институт суми по актове за начет от невнесени осигурителни вноски за здравно осигуряване. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки и при превишение на сумата по чл. 1, ал. 2, т. III се увеличава дефицитът по чл. 1, ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  § 6. Средствата за капитационни суми на изпълнителите от първичната извънболнична медицинска помощ за лицата, за които е констатирано, че не са били осигурявани съгласно Закона за здравното осигуряване, се прехвърлят с решение на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса за други здравноосигурителни плащания.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  § 7. Изпълнението на закона се възлага на управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националния осигурителен институт в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
  § 8. Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски, но не повече от 50 на сто, се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
  Предложение от н.п. Кръстьо Петков
  В § 8 думите “50 на сто ” се заменят с “20 на сто
  Комисията не подкрепя предложението.
  5  Предложение от н.п.Стойчо Кацаров, Теодора Константинова, Васил Паница, Димитър Камбуров и Димитър Игнатов
  § 8 от Заключителните разпоредби отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8.
  § 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 година.
  Предложение на н.п. Емилия Масларова и Янаки Стоилов
  Досегашният §9 става §10 и се създава нов §9 със следното съдържание:
  “§9. В чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване се правят следните промени:
  1. в т.1 изразът ”по 1 на сто от минималната работна заплата, установена за страната” се заменя с израза ”по 1 лев на всяко първо посещение
  2. т.2 да отпадне.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н.п. Георги Пирински
  В Предходните и заключителни разпоредби се правят следните промени: а) създава се нов § 9 със следното съдържания:
  § 9. в чл. 4 на Закона за ветераните от войната се създава нова т.7 със следното съдържание:
  “7. “Специализираната стоматологична помощ, по списък утвърден от Министерството на здравеопазването, като заплащат 10 на сто от стойността и останалите 90 на сто са за сметка на държавния бюджет. ”
  б) до сегашният § 9 става §10.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
  София, 08.12.2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума