Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
25/03/2005 първо гласуване

  Доклад
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-58, внесен на 22.10.2004 г. от Министерския съвет и № 454-01-89, внесен на 01.10.2004 г. от н.п. Стела Банкова
  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране
  на влоговете в банките, № 402-01-58, внесен на 22.10.2004 г. от
  Министерския съвет и № 454-01-89, внесен на 01.10.2004 г. от н.п. Стела
  Банкова
  На заседание, проведено на 10 март 2005 г., Комисията по бюджет
  и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона
  за гарантиране на влоговете в банките.
  На заседанието присъстваха Любен Любенов - главен експерт в
  отдел “Банков” на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който
  представи проекта на Министерски съвет и Минчо Христов, който
  представи проекта на н.п. Стела Банкова.
  Законопроектът на Министерски съвет предвижда увеличаване на
  гарантирания размер на влоговете в банките от 15 000 на 25 000 лв.
  Това се налага от ангажимента ни за присъединяването към
  Европейския съюз в 2007 г., когато ще бъде достигнато минималното за
  Европейския съюз ниво 20 хил. евро.
  Анализът на равнището и разпределението на влоговете в
  страната към настоящия момент сочи, че процентът на покритие (сума на
  гаранцията/общо влогове) при ниво на гаранцията 15 000 лв. е 56,61 на сто
  от общия размер на гарантираните влогове. При ниво на гаранцията 25 000
  лв. този процент нараства приблизително до 64,15 на сто. От този анализ и
  от други данни е видно, че предлаганото изменение не би довело до
  намаляване на възможностите на Фонда за гарантиране на влоговете в
  банките да осигурява предвидената защита на влоговете.
  Законопроектът на н.п. Стела Банкова предвижда следните
  промени: първо - валутата, която е депозирана, да бъде изплащана в
  съответната валута, а не в левове и
  второ - срока за изплащане на суми от фонда да бъде
  ограничен до 60 дни от заявената молба на вложителя.
  По законопроектите се проведе обширна дискусия. По
  предложението на н.п. Стела Банкова представителят на Фонда за


  гарантиране на влоговете в банките Любен Любенов изтъкна, че не е
  световна практика влоговете да се изплащат в чужда валута,а само в
  местна. А относно срока на изплащане на сумите става въпрос за
  волеизявление на вложителя, а не на фонда. В момента, в който фондът
  започне да изплаща парите, вложителят може да дойде да си ги вземе
  когато пожелае - може на първия ден, може на десетата година.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със
  следните резултати:
  - по законопроекта, внесен от Министерският съвет: “За” - 12
  народни представители, без “Против” и “Въздържали се”;
  - по законопроекта, внесен от н.п. Стела Банкова - “За” - нито
  едни народен представител, “Против” - 10 и “Въздържал се” - 1 народен
  представител.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването,
  Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание:
  - да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на
  Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 402-01-58, внесен от
  Министерския съвет на 22.10.2004 г. и
  - да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на
  Закона за гарантиране на влоговете в банките, № 454-01-89, внесен от н.п.
  Стела Банкова.
  София, 18 март 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума