Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
26/01/2005 първо гласуване

  Доклад
  по законопроект № 402-01-50 за задълженията към Международния
  фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт,
  внесен от Министерския съвет на 5.10.2004 г.
  Доклад

  по законопроект № 402-01-50 за задълженията към Международния
  фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт,
  внесен от Министерския съвет на 5.10.2004 г.
  На заседание, проведено на 20 януари 2005 г., Комисията по
  бюджет и финанси разгледа законопроекта за задълженията към
  Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване
  с нефт, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха заместник-министърът на транспорта
  и съобщенията Красимира Мартинова, заместник- министърът на
  финансите Илия Лингорски и директорът на Държавна агенция ’’Държавен
  резерв и военновременни запаси” Йовчо Йовчев.
  Законопроектът беще представен от г- жа Красимира Мартинова.
  Приемането на предложения законопроект е обусловено от
  защитата и гарантирането на интересите на Република България и в
  изпълнение на задълженията, произтичащи от присъединяването на
  страната ни към Протокола от 1992 г. за изменение на Международната
  конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети,
  причинени от замърсяване с нефт, 1971 ( Конвенция FUND‘92).
  С приемането на законопроекта ще се регламентира редът за
  отчитане на количествата облагаем нефт, задълженията на лицата за
  подаване на необходимата информация и органът, отговорен за набиране,
  обобщаване и предоставяне на фонда на необходимата информация.
  Вноските във фонда ще се плащат от получателите на нефт, на
  които са доставени годишно над 150 000 тона нефт в размер и срокове,
  определени при условията на Конвенция FUND’92.
  Държавната агенция ’’Държавен резерв и военновременни запаси”
  е структурата, в която получателите на нефт на територията на Република
  България ще декларират доставените количества нефт. Председателят на
  агенцията ще уведомява задължените лица за определения от органите на
  международния фонд годишен размер на дължимите вноски. Агенцията ще
  е отговорна и за събирането, обобщаването и предоставянето на
  информация на директора на международния фонд и на генералния
  секретар на Международната морска организация.  След представяне на законопроекта се състоя дискусия, която
  приключи с гласуване при следните резултати : “За” - 12 народни
  представители, без “Против” и “Въздържали се “.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси
  предлага на Народното събрание, на основание чл. 87, ал. 1 от
  Конституцията на Република България, да приеме на първо гласуване
  законопроекта за задълженията към Международния фонд за обезщетение
  при щети, причинени от замърсяване с нефт, внесен от Министерския съвет.
  София, 24 януари 2005 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума