Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
26/11/2001 първо гласуване

  Доклад
  Обобщен проект, на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС, от приетите на първо четене законопроекти
  № 102-01-14, внесен от Министерския съвет и
  № 154-01-71, внесен от н.п. Камен Влахов
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за акцизите
  (Обн., ДВ, бр. 19 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 58 и 70 от 1995 г., бр. 21, 56 и 107 от
  1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 15, 89 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г. и бр. 102 от
  2000 г.)
  Обобщен проект, на основание чл. 68, ал. 2 от ПОДНС, от приетите
  на първо четене законопроекти
  № 102-01-14, внесен от Министерския съвет и
  № 154-01-71, внесен от н.п. Камен Влахов
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите “като същите количества се освобождават от
  облагане с акциз и в случаите, когато физическите лица дават собствени
  суровини и материали за производство на вина и ракии от регистрирани и
  лицензирани производители” се заличават.
  2. Точка 7 се изменя така:
  “7. международни и други пощенски пратки, както и личния багаж
  на пътниците, когато посочените стоки се внасят в рамките на разрешения
  безмитен внос съгласно Закона за митниците;”
  3. Създава се т. 8:
  “8. стоки, внасяни съгласно закон или международен договор,
  ратифициран и обнародван по съответния ред, в който е предвидено
  освобождаване при внос от косвени данъци, налози или други вземания
  (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък.”
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “писмено заявление” се заменят с “писмена
  декларация”.
  2. В ал. 3 думата “заявлението” се заменя с “декларацията”.
  3. В ал. 4 думата “заявлението” се заменя с “декларацията”.
  4. Създава се ал. 6:

  “(6) Когато данъчен орган констатира, че лице отговаря на
  условията за задължителна регистрация, но не се е регистрирало, го
  регистрира по собствена инициатива с данъчен акт. В този случай за дата
  на регистрацията се счита датата на връчването на данъчния акт.”
  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите ”за 1 литър на база начално екстрактно
  съдържание, определено в тегловни проценти (градус плато)” се заменят с
  ”на хектолитър за градус плато”.
  2. Създава се т. 9а:
  “9а. за кафето - като абсолютна сума в левове за 1 килограм;”
  3. Точка 10 се изменя така:
  “10. за бензини за двигатели, специални бензини, бензинови
  фракции за преработка и производство на автомобилни бензини, други
  въглеводородни смеси, средни масла, газьол, толуол, тежки горива,
  котелни горива, тежки масла, нефтен газ и други газообразни
  въглеводороди - като абсолютна сума в левове за 1 тон.”
  4. Точка 11 се изменя така:
  “11. за хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване
  на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и
  други хазартни съоръжения в игрално казино - като абсолютна сума в
  левове на всеки игрален автомат, работна място за залагания върху
  резултатите от надбягванията, игрална маса, друго игрално съоръжение,
  които са вписано в издадени разрешения.”
  § 4. В чл. 4а ал. 3 се изменя така:
  “(3) Физическите лица - производители на плодове и грозде, могат
  да ги предоставят за обмен срещу произведени вина и спиртни напитки
  или за преработка на ишлеме на регистрирани и лицензирани
  производители на вина и спиртни напитки, като получените вина и
  спиртни напитки се бутилират, облагат се по раздел I от Тарифата за
  акцизите, като спиртните напитки се облепват с бандерол.”
  § 5. В чл. 5, ал. 1, изречение първо думите ”или на тази, на която
  най-късно е следвало да се издаде” се заличават, а в изречение второ
  думите “в 3-дневен срок от” се заменят с “на”.
  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Лицата, които организират хазартни игри, внасят акциз в
  съответната териториална данъчна дирекция, където са данъчно

  регистрирани, за игрални автомати, за съоръжения за осъществяване на
  залаганият върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка в
  игрално казино и други игрални съоръжения, на тримесечни вноски и
  изпращат копие от платежното нареждане до териториалната данъчна
  дирекция по местонахождение на игралната зала, обекта за осъществяване
  на залаганията или казино и до контролния орган по хазарта. Акцизът се
  внася за всеки обект за хазартните дейности с отделно платежно
  нареждане, в което се посочва местонахождението и адреса на обекта.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато лице получи разрешение за организиране на хазартни
  игри, дължи акциза от деня на получаване на разрешението.”
  § 7. В чл. 9, ал. 3 думата “вината” се заменя с “пакетираното кафе”:
  § 8. Създава се чл. 9а:
  “Чл. 9а. (1) Когато в международни договори, спогодби,
  споразумения, конвенции или други подобни, по които Република
  България е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред, е
  предвидено освобождаване от косвен данък, налог или вземане с
  еквивалентен на косвен данък ефект по повод придобиването на горива,
  освобождаването или възстановяването на платен данък по повод
  придобиването на горива в изпълнение на тези договори се извършва по
  ред, определен с правилника за прилагане на този закон.
  (2) Данъкът по ал. 1 се възстановява в 45-дневен срок, считано от
  датата, на която лицето е подало справката-декларация за възстановяване
  на данъка по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
  § 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) Министърът на финансите определя реда за документиране и
  отчитане на сделките със стоки и услуги по чл. 1, ал. 1 и утвърждава
  образеца, формата и реквизитите на документите по този закон с
  правилника за прилагането на закона. Образците на бандерол и
  бандеролен знак (стикер) се утвърждават със заповед на министъра на
  финансите, която се обнародва в “Държавен вестник”.”
  2. В ал. 2 думите “вина и” се заличават и след думата “напитки” се
  добавя ”и пакетирано кафе”.
  3. Създава се нова ал. 6:
  “(6) Забранява се облепването на пакетирано кафе с бандероли, на
  които е указано количество, по-малко от съдържащото се в съответната
  опаковка.”

  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата “напитки” се
  добавя “пакетирано кафе”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  6. Създават се ал. 9 и 10:
  “(9) Бутилираните спиртни напитки, тютюневите изделия и
  пакетираното кафе, предназначени за износ, се облепват с бандерол, на
  който е написано “ЗА ИЗНОС”. Такъв бандерол не се поставя при транзит
  на стоки, както и в случаите, когато стоките са облепени с акцизен
  бандерол на държавата, за която са предназначени.
  (10) Бутилираните спиртни напитки, тютюневите изделия и
  пакетираното кафе, предназначени за търговските обекти, лицензирани за
  безмитна търговия, се продават само с поставен върху потребителската
  опаковка бандерол, на който е написано “DUTY FREE”.
  § 10. В чл. 11а думите “Комитета по стандартизация и метрология”
  се заменят с “Държавната агенция по стандартизация и метрология”.
  § 11. Създават се чл. 11и, 11к и 11л:
  “Чл. 11 и. Платеният акциз за насипното (непакетирано) кафе,
  вложено в производството на пакетирано кафе, се възстановява по ред,
  определен от министъра на финансите.
  Чл. 11к. Производителите на течни горива са длъжни да отчитат
  количествата чрез контролно-измервателни уреди, одобрени и
  регистрирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология.
  Изискванията към тези измервателни уреди се одобряват от министъра на
  финансите по предложение на председателя на Държавната агенция по
  стандартизация и метрология.
  Чл.11л. (1) При установяване на липси или при бракуване на стоки,
  се начислява акциз, когато такъв не е бил начислен, платен или е бил
  възстановен.
  (2) Акцизът по ал. 1 се начислява на датата, на която е установена
  липсата или е бракувана стоката.
  (3) Акцизът по ал. 1 не се начислява при:
  1. липси и брак, причинени от непреодолима сила;
  2. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в
  нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни
  размери на естествените фири, и липси на стоково-материални ценности
  при тяхното съхранение и транспортиране съгласно утвърдените
  стандарти, нормали и други нормативни актове;

  3. технологичен брак в допустимите норми, определени на базата
  на действащите държавни стандарти, отраслови и заводски нормали и с
  технологичната документация за съответното производство или дейност.”
  § 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата “заявление” се заменя с “декларация”.
  2. Създава се ал. 5:
  “(5) Регистрацията по закона на лице, което не е изпълнило
  задълженията си по ал. 1 и 2 или не може да бъде открито по реда на
  Данъчния процесуален кодекс от данъчните органи на посочения от него
  данъчен адрес, се прекратява по инициатива на данъчния орган. Дата на
  прекратяване на регистрацията е датата на връчване на данъчния акт, с
  който регистрацията на лицето е прекратена по инициатива на данъчния
  орган.”
  § 13. В чл. 12а думите “и съоръжения за хазартни игри” се
  заличават.
  § 14. В чл. 12г се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “и насипно (непакетирано) кафе”.
  2. В ал. 2 накрая се добавя “и за продажби на насипно
  (непакетирано) кафе на лица, които ще го влагат в производството на
  пакетирано кафе”.
  § 15. Създават се чл. 12ж и 12з:
  “Чл. 12ж. (1) Държавните и местните органи са длъжни, когато
  това е поискано от орган на данъчната администрация, да оказват
  съдействие при проверката и издирването на обстоятелства или
  установяването на факти, пряко свързани със задълженията и правата на
  задължените по този закон лица.
  (2) Органите на прокуратурата и на Министерството на вътрешните
  работи, сезирани от орган на данъчната администрация за наличие на
  доказателства за нарушение на този закон или на данни за извършване на
  престъпление, свързано с този закон, уведомяват писмено органа за
  предприетите действия или за отказа да предприемат такива действия в
  срок един месец от получаването на преписката.
  Чл. 12з. (1) Българската данъчна или митническа администрация
  има право да използва информация, получена от данъчна или митническа
  администрация на друга страна в резултат на официално запитване, при
  определяне на правата и задълженията на лицата по този закон, както и да
  използва тази информация като доказателство при административни и
  съдебни процедури.

  (2) Събраната по реда на ал. 1 информация се счита за ново
  обстоятелство при определяне на правата и задълженията на лицата по
  този закон.”
  § 16. В чл. 15, ал. 1 думите “чл. 5 и” се заменят с “чл. 5, чл. 11л
  или”.
  § 17. В чл. 17 ал. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
  “(1) Лице, получило разрешение за организиране на хазартни игри,
  което ги провежда, без да е заплатило дължимия акциз, се наказва с глоба
  - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция -
  за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на
  имуществената санкция не може да бъде по-малък от 5000 лв., като
  съоръженията за хазартните игри се отнемат в полза на държавата.
  (3) Лице, което организира хазартни игри без разрешение или
  използва, държи или съхранява в игрална зала по-голям брой игрални
  автомати и игрални съоръжения от посочения в разрешението, се наказва
  с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена
  санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния
  размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв., като съоръженията
  за хазартните игри, за които няма разрешение, се отнемат в полза на
  държавата.
  (4) При повторно нарушение по ал. 3 размерът на глобата или на
  имуществената санкция не може да бъде по-малък от 5000 лв., като
  съоръженията за хазартните игри, за които няма разрешение, се отнемат в
  полза на държавата.”
  § 18. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение” и
  думите “размер от 1000 до 5000 лв. при първо нарушение и от 2000 до 10
  000 лв. при повторно нарушение” се заменят с “двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от
  2000 лв. при повторно нарушение”.
  2. В ал. 2 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение”, а
  думите “и не повече от 5000” и “до 10 000” се заличават.
  3. В ал. 5 след думата “лиценз” се добавя “или разрешение”, а
  думите “10 000 при първо нарушение и от 10 000 лв. при повторно
  нарушение” се заменят с “5000 лв. при първо нарушение и от 10 000 лв.
  при повторно нарушение”.

  4. В ал. 6 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 5 или 6”.
  5. Създава се нова ал. 7:
  “(7) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение на
  територията на страната, включително в търговски обект, лицензиран за
  безмитна търговия, акцизни стоки, облепени с бандерол “ЗА ИЗНОС”, се
  наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с
  имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в
  двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо
  нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.”
  6. Създават се ал. 8 и 9:
  “(8) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение,
  различно от търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия,
  акцизни стоки, облепени с бандерол “DUTY FREE”, се наказва с глоба - за
  физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за
  юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. при първо нарушение и от
  2000 лв. при повторно нарушение.
  (9) При установяване на тютюневи изделия без бандерол или
  облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл
  срок на валидност, или с бандерол “ЗА ИЗНОС” или с бандерол “DUTY
  FREE” в автомати за продажба на тютюневи изделия, санкциите по ал. 1 и
  2 се налагат на лицето, което е получило разрешение за търговия с
  тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското
  законодателство
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 10, като думите “ал. 1-6” се заменят с
  “ал. 1-9”.
  § 19. В чл. 176 след думата “лиценза” се добавя “или
  разрешението”.
  § 20. В чл. 17в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лица, които извършват търговия с насипно (непакетирано)
  кафе, се наказват с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.,
  като насипното (непакетирано) кафе се отнема в полза на държавата.”
  § 21. Създават се чл. 17з и 17и:
  “Чл. 17з. (1) Физическо лице, което държи на склад или в
  търговско помещение, или в превозно средство предлага, продава или

  превозва акцизни стоки по т. 1 и 2, т. 5 и т. 14-18а от Тарифата за акцизите
  без документ, отговарящ на изискванията по чл. 10, ал. 2 или 3 от закона
  или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или
  обезпечаването на акциза, се наказва с глоба в двойния размер на
  дължимия акциз, но не по-малко от
  1000 лв. при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.
  (2) На юридическо лице или едноличен търговец, което държи на
  склад или в търговско помещение, или в превозно средство предлага,
  продава или превозва акцизни стоки по т. 1 и 2, т. 5 и т. 14-18а от
  Тарифата за акцизите без документ, отговарящ на изискванията на чл. 10,
  ал. 2 или 3 от закона или друг документ, удостоверяващ плащането,
  начисляването или обезпечаването на акциза, се налага имуществена
  санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв.
  при първо нарушение и от 2000 лв. при повторно нарушение.
  Чл. 17и. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11к, се наказва с
  имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв. при първо
  нарушение и от 100 000 до 500 000 лв. при повторно нарушение.”
  § 22. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “Данъчния процесуален кодекс” се заменят със
  “Закона за административните нарушения и наказания”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Актовете за нарушения се съставят от данъчните органи, а
  наказателните постановления се издават от главния данъчен директор или
  от упълномощено от него длъжностно лице.”
  § 23. В § 2 се създават т. 16-26:
  “16. “Пакетирано кафе” е кафето в потребителска опаковка,
  облепена с бандерол от производителя или вносителя.
  17. "Насипно (непакетирано) кафе" е всяко кафе, различно от това
  по
  т. 16.
  18. “Пиво” е всеки продукт с код по Митническата тарифа на
  Република България 2203 или всеки продукт, представляващ смес от пиво
  и безалкохолни напитки, с код по Митническата тарифа 2206, с
  действително алкохолно съдържание и в двата случая превишаващо 0,5
  обемни процента.
  19. “Специални бензини, бензинови фракции за преработка и
  производство на автомобилни бензини и други въглеводородни смеси” са
  продуктите, различни от бензините за двигатели, включени в позиция

  2710 и отговарящи на дефинициите за “леки масла и препарати”,
  “специални бензини” и “минерален терпентин” към глава 27, и
  продуктите, описани в позиции 2707 50 и 2707 99 като “други смеси на
  ароматни въглеводороди” и “сурови масла” на Митническата тарифа на
  Република България.
  20. “Средни масла, включително керосина за реактивни двигатели
  и осветителния керосин” са продуктите, включени в позиция 2710 и
  отговарящи на дефиницията за “средни масла” към глава 27 на
  Митническата тарифа на Република България.
  21. “Тежки горива” са продуктите, включени в позиция 2710 и
  отговарящи на дефиницията “тежки горива” към глава 27 на
  Митническата тарифа на Република България.
  22. “Газьоли всички видове, включително дизеловото гориво,
  корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и
  инсталации” са продуктите, включени в позиция 2710 и отговарящи на
  дефиницията за “газьол” към глава 27 на Митническата тарифа на
  Република България.
  23. “Котелни горива” са горивата, предназначени за изгаряне в
  корабни и стационарни горивни уредби, промишлени пещи и парни котли,
  различни от газьолите и тежките горива.
  24. “Тежки масла, предназначени за преработка” са продуктите,
  включени в позиция 2710, отговарящи на дефиницията за “тежки масла”,
  предназначени да претърпят специфична или химическа преработка по
  смисъла на Забележките към глава 27 на Митническата тарифа на
  Република България и които са различни от газьола и тежките горива.
  25. “Толуоли” са продуктите, съдържащи повече от 50% толуен от
  позиция 2707 20 и толуен, представен самостоятелно като съединение с
  определен химичен състав, от позиция 2902 30 на Митническата тарифа
  на Република България.
  26. “Нефтен газ и други газообразни въглеводороди” са газовете,
  получени при преработката на сурови нефтени масла и газовете, получени
  чрез химични методи от позиция 2711 на Митническата тарифа на
  Република България.”
  § 24. В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и
  допълнения:
  1. В т. 1 след думата “пиво” се добавя “1,05 лв. на хектолитър за
  градус плато”, ат. 1.1-1.4 се отменят:
  2. В т. 4 се правят следните изменения:

  а) в т. 4.1 числото “30” се заменя с “40”;
  б) в т. 4.2 числото “10” се заменя с “15”;
  в) в т. 4.4 думите “и пурети” се заличават, а цифрата “2” се заменя
  с“1”;
  г) създава се т. 4.5:
  “4.5. Пурети 0,20 лв. за 1 брой +
  10 % от продажната цена”
  3. Точка 6 се изменя така:
  “6. Кафе
  6.1. Кафе - всички видове пакетирано 1 лв. за 1 килограм
  6.2. Кафе -всички видове
  насипно (непакетирано) 0,50 лв. за 1 килограм”
  4. Създава се т. 6а:
  “6а. Чай (без билков и плодов) 30%”
  5. В т. 15 думите “Бензини за технически цели всички видове,
  включително минерален терпентин и бензинови фракции за преработка,
  включително нискооктанов бензин” се заменят със “Специални бензини,
  бензинови фракции за преработка и производство на автомобилни
  бензини и други въглеводородни смеси”.
  6. В т. 16 думите “Керосин - за реактивни двигатели и газ за
  осветление” се заменят със “средни масла, включително керосина за
  реактивни двигатели и осветителен керосин”.
  7. Създава се т. 16а:
  “16а. Тежки масла, предназначени за
  преработка, тежки горива и
  котелни горива 25 лв. за тон”.
  8. В т. 17 думите “гориво за дизелови двигатели и леко корабно
  гориво” се заменят с “всички видове, включително дизеловото гориво,
  корабното гориво и горивото за промишлени и битови котли, пещи и
  инсталации”.
  9. Създава се т. 18а:
  “18а. Нефтен газ и други газообразни
  въглеводороди 180 лв. за тон
  10. Точка 22 се изменя така:
  “22. Хазартен игрален автомат
  или за едно съоръжение за осъществяване

  на залагания върху резултати от
  надбягвания с коне или кучета 300 лв. (на 3-месечие)
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 25. Заявените и получени бандероли за бутилираните вина могат
  да бъдат върнати на съответната териториална данъчна дирекция до 28
  февруари 2002 г. при условията и по реда на чл. 11, ал. 6 от закона.
  § 26. Навсякъде в закона думата “валутна” се заменя с “безмитна”.
  § 27. В чл. 30, ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
  (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996
  г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г. и бр. 33 и 102 от 2000 г.) се създава
  т. 11:
  “11. от автомати за продажба на тютюневи изделия в обектите,
  лицензирани за безмитна търговия.”
  § 28. В чл. 2116 от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.;
  изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г. и бр. 63 от 2000
  г.) цифрата “3” се заменя с “4” и след думата “митницата” се поставя
  запетая и се добавя “за компетентната териториална данъчна дирекция”.
  § 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г., с изключение на § 8,
  т. 2 относно задължението за продажба на пакетираното кафе с бандерол,
  §8, т. 6, § 10 относно чл. 11и и чл. 11к и § 12, които влизат в сила от 1
  април 2002 г.
  София, 26 ноември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума