Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по бюджет и финанси
Kомисия по бюджет и финанси
10/12/2001 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за бюджета държавното обществено осигуряване за 2002 г.
  Проект
  Второ четене
  ЗАКОН
  за бюджета държавното обществено осигуряване за 2002 г.
  Чл. 1.(1) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по приходите на обща
  сума 2 115 549.0 хил.лв., както следва:


  (2) Приема бюджета на фонд “Пенсии” по разходите на обща сума
  2 911 487.6 хил.лв., както следва:


  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Пенсии”, както
  следва:


  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 1.
  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и
  професионална болест” по приходите на обща сума 46 775.0 хил.лв., както
  следва:  (2) Приема бюджета на фонд “Трудова злополука и професионална
  болест” по разходите на обща сума 33 797.2 хил.лв., както следва:


  (3) Приема субсидии (трансфери) между бюджета на фонд “Трудова
  злополука и професионална болест” и извънбюджетните сметки, както
  следва:  (4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Трудова
  злополука и професионална болест”, както следва:


  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 2
  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и
  майчинство” по приходите на обща сума 190 724.3 хил.лв., както следва:


  (2) Приема бюджета на фонд “Общо заболяване и майчинство” по
  разходите на обща сума 186 053.6 хил.лв., както следва:  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд “Общо
  заболяване и майчинство”, както следва:


  Комисията подкрепя предложението на вносителя за чл. 3.
  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт
  по приходите на обща сума 138 308.0 хил.лв., както следва:


  (2) Приема бюджета на националния осигурителен институт по
  разходите на обща сума 45 469.2 хил.лв., както следва:  (3) Приема субсидии (трансфери) между бюджета на Националния
  осигурителен институт и извънбюджетните сметки, както следва:


  (4) Приема субсидии (трансфери) от централния републикански
  бюджет и от бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
  6

  (5) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на
  Националния осигурителен институт, както следва:


  Предложение на Комисията за окончателен текст на чл. 4;
  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен
  институт по приходите на обща сума 139 640.8 хил.лв., както следва:
  7
  (3) Приема субсидии (трансфери) между бюджета на
  Националния осигурителен институт и извънбюджетните сметки, както
  следва:


  (4) Приема субсидии (трансфери) от централния републикански
  бюджет и от бюджета на Националния осигурителен институт, както
  следва:  (5) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на
  Националния осигурителен институт, както следва:


  Чл. 5. Определят се следните размери на осигурителните вноски
  съобразно обхванатите осигурени социални рискове:
  1. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове:
  а) 32.7 на сто за работещите при условията на III категория труд;
  б) 42.7 на сто за работещите при условията на II категория труд;
  в) 47.7 на сто за работещите при условията на I категория труд;
  г) 37 на сто за учителите.
  10
  2. за лицата, осигурени за трудова злополука и професионална
  болест - 0.7 на сто;
  3. за лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове без
  трудова злополука и професионална болест - 32 на сто;
  4. за лицата, осигурени за инвалидност поради общо заболяване,
  старост и смърт - 29 на сто.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5
  Чл. 6. (1) Размерите на осигурителните вноски по чл. 5 за 2002 г. се
  разпределят за фондовете на държавното обществено осигуряване и за
  допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва:
  1. за фонд “Пенсии”:
  а) 29 на сто - за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
  б) 27 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
  в) 32 на сто - за лицата, работещи при условията на I и II категория
  труд, родени преди 1 януари 1960 г., и 30 на сто за лицата, родени след 31
  декември 1959 г.;
  2. за Учителския пенсионен фонд - 4.3 на сто;
  3. за фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3 на сто;
  4. за фонд “Трудова злополука и професионална болест” - 0.7 на
  сто;
  5. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
  професионални пенсионни фондове:
  а) 12 на сто - за лицата, работещи при условията на I категория
  труд;
  б) 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд;
  6. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
  универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2
  на сто.
  (2) Осигурителните вноски по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”, т. 3 и 6 за
  лицата, работещи по трудови правоотношения или упражняващи трудова
  дейност като членове на кооперации, и за изпълнителите по договори за
  управление и контрол се разпределят в съотношение 75 на сто за сметка на
  работодателя, съответно кооперацията или търговското дружество, и 25 на
  сто за сметка на работника или служителя, съответно кооператора или
  изпълнителя, по договора за управление и контрол.
  (3) Осигурителната вноски за фонд “Трудова злополука и
  професионална болест” е за сметка на работодателя.
  11  (4) За лицата , работещи при условията на I и II категория труд,
  осигурителната вноска по ал. 1, т. 1, буква “в” е за допълнителното
  задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се
  разпределя, както следва:
  1. 29 на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и
  25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени преди 1
  януари 1960 г.;
  2. 27 на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и
  25 на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени след 31
  декември 1959 г.;
  3. 2 на сто - в съотношение 75 на сто за сметка на работодателя и 25
  на сто за сметка на работника или служителя за лицата, родени след 31
  декември 1959 г.;
  4 3 на сто за сметка на работодателя.
  (5) Осигурителните вноски за допълнителното задължително
  пенсионно осигуряване в професионални пенсионни фондове за лицата по
  ал. 1, т. 5 са за сметка на работодателя.
  (6) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в размер
  на 4.3 на сто е за сметка на работодателя.
  (7) За лицата, които сами се осигуряват за инвалидност поради общо
  заболяване, за старост и смърт, осигурителните вноски се внасят в размерите
  по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” и т. 6.
  (8) За лицата, които сами се осигуряват за всички осигурени
  социални рискове, без трудова злополука и професионална болест,
  осигурителните вноски се внасят в размерите по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”, т.
  3 и 6.
  (9) Осигурителната вноска за периода на временна
  неработоспособност или бременност и раждане е в размер 21.75 на сто върху
  паричните обезщетения и се внася във фонд “Пенсии” и е за сметка на
  осигурителя или самоосигуряващото се лице.
  (10) Осигурителните вноски върху социалните разходи се внасят в
  размерите по ал. 1, т. 1, букви “а” и “б”.
  (11) Осигурителните вноски за допълнителното задължително
  пенсионно осигуряване в универсални пенсионни фондове за държавните
  служители са за сметка на работодателя.
  (12) Осигурителната вноска върху обезщетенията за безработица,
  изплащани от фонд “Професионална квалификация и безработица”, е в
  размер на 29 на сто.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
  12  Чл. 7. Размерът на осигурителната вноска за 2002 г. за кадровите
  военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
  България, държавните служители-офицери, сержанти и граждански лица от
  Министерството на вътрешните работи, офицерите и сержантите от
  Специализираната следствена служба, от Главна дирекция “Главно
  управление на местата за лишаване от свобода” на Министерството на
  правосъдието, от Специалната куриерска служба на Министерството на
  транспорта и съобщенията, следователите и лицата хо § 19 от Преходните и
  заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
  за изпълнение на наказанията (ДВ., бр. 73 от 1998 г.) е в размер 35.7 на сто и
  се внася по фондове и за допълнително задължително пенсионно
  осигуряване в универсален пенсионен фонд:
  1. за фонд “Пенсии” - 32 на сто - за лицата, родени преди 1 януари
  1960 г., и 30 на сто - за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
  2. за фонд “Трудова злополука и професионална болест” - 0.7 на
  сто;
  3. за фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3 на сто;
  4. за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
  универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г. - 2
  на сто.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
  Чл. 8. Определя 0.8 на сто от приходите от осигурителни вноски за
  допълнително задължително пенсионно осигуряване за издръжка на
  Националния осигурителен институт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, като предлага
  следната редакция на чл. 8:
  Чл. 8. За издръжка на Националния осигурителен институт
  определя:
  1. 0.2 на сто от приходите от здравноосигурителните вноски;
  2. 0.8 на сто от приходите от осигурителните вноски за
  допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  Чл. 9. При временен недостиг на средства във фондовете на
  държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни
  безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със
  13  социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни
  разходи. Заемите се отпускат с разрешение на министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  Чл. 10. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 4, ал.
  4, раздел III се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на
  министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
  Чл. 11. Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се
  разходват по ред, определен с инструкция на Надзорния съвет на
  Националния осигурителен институт. Инструкцията се обнародва в
  “Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Надзорният съвет, по предложение на управителя на
  Националния осигурителен институт, одобрява необходимите промени по
  отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер,
  одобрен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
  2002 г., като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския
  бюджет.
  Предложение на н.п. Валентин Церовски и Теодора Дренска за §
  1а:
  § 1a. (1) Самоосигуряващите се лица, извършващи таксиметрови
  дейности с леки автомобили, обложени с окончателен годишен (патентен)
  данък, образуват окончателен размер на осигурителния си доход за 2001 г.,
  съгласно чл. 6, ал. 8 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и
  се определя, както следва доходът от дейността, определен по реда на
  глава втора от Закона за корпоративното подоходно облагане, с изкл. На
  разпоредбите на чл. 23, ал. 2, т. 11, 19, 20 и ал. 3, т. 8 от същия закон или по
  избор на лицето - приходите от таксиметровата дейност, намалени със 70
  на сто.
  14  (2) Окончателният размер на осигурителния доход за тези лица се
  определя във основа на Справка “а” от данъчната декларация, подавана на
  основание чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица.”
  Комисията подкрепя предложението като § 2.
  § 2. Освобождават се от данък върху добавената стойност, от такси
  и мита стоките, внесени в изпълнение на проекти, свързани със социалното
  осигуряване, а услугите по проектите - от данък по Закона за корпоративното
  подоходно облагане, финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/или от
  заеми от международни финансови институции, когато гарант по заема е
  Република България и когато стойността на дължимите данък върху
  добавената стойност, такси и мита при внос на стоки за изпълнение на
  проекти, свързани със социалното осигуряване, се признава от съответната
  финансираща организация за кофинансиране от страна на Република
  България.
  Комисията подкрепя предложението като § 3.
  § 3. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
  2001 г. (Обн., ДВ., бр. 108 от 2000 г., изм. и доп. Бр. 41 от 2001 г.) се правят
  следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 2 навсякъде числото “52 453.2” се заменя с “59 368.2”, а на
  ред “Капиталови разходи” числото “5 300.0” се заменя с “12 215.0”;
  б) в ал. 5 на ред “Външно финансиране” числото “3 200.0” се заменя
  с “16 042.3”.
  2. Създава се § 2а:
  “§ 2а. Републиканският бюджет отпуска за 2001 г. допълнителна
  субсидия в размер до 230 000.0 хил.лв. за покриване на недостига в бюджета
  на фонд “Пенсии”.
  Комисията подкрепя предложението като § 4.
  § 4. Изпълнението на закона се възлага на Националния
  осигурителен институт.
  Комисията подкрепя предложението като § 5.
  15  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г., с изключение на § 3,
  който влиза в сила от 1 януари 2001 г.
  Комисията подкрепя предложението като § 6.
  София, 10 декември 2001 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума