Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по правни въпроси
Kомисия по правни въпроси
24/09/2002 първо гласуване

  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Указа за печатите, № 202-01- 51, внесен от Министерския съвет.
  ДОКЛАД
  на Комисията по правни въпроси
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Указа за печатите, № 202-01- 51, внесен от Министерския съвет.
  На редовно заседание, проведено на 19.09.2002 г.. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Указа за печатите, № 202-01-51, внесен от Министерския съвет.
  Председателят на комисията доц. д-р Анелия Мингова запозна народните представители с основните положения и цели на предложения законопроект. Указът за печатите е нормативен указ, който съответства на Конституцията на Република България като нормативен акт. Предлагат се най-необходимите изменения в действащия указ, като; отмяна на разрешителния режим, въведен със сега действащия член 13; актуализация на чл. 22, който след деноминацията не е приведен в съответствие; изменение на административнонаказателните разпоредби и някои терминологични корекции.
  В подкрепа на законопроекта се изказаха народните представители Константин Пенчев и Любен Корнезов.
  1

  След проведеното гласуване Комисията реши единодушно да предложи на народните представители да приемат на първо гласуване Законопроект за изменение на Указа за печатите, № 202-01-51, внесен от Министерския съвет.
  Проект Второ четене
  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
  УКАЗА ЗА ПЕЧАТИТЕ
  (Обн., ДВ, бр. 69 от 1965 г.; изм., бр. 26 от 1988 г., бр. 11 и 47 от 1998 г. и бр. 45 от 2002 г.)
  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така;
  “Право на ползване на печат с изображението на държавния герб на Република България имат държавните органи и учреждения - Президентът на Република България, Народното събрание. Министерският съвет, министерствата, административните структури по чл. 35 от Закона за администрацията, централните ведомства, прокуратурата, съдилищата и териториалните органи на власт.”
  2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  § 2. Член 13 се отменя.
  § 3. В чл. 18 думите “Органите на народната милиция” се заменят с “Полицейските органи”, след думата "щемпелите" се поставя точка и текстът до края се заличава.
  § 4. В чл. 20 думите “органите на народната милиция” се заменят с “полицейските органи”.
  § 5. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “от 1000 до 20 000 лева” се заменят с “от 10 до 50 лева”, поставя се запетая и се добавя “която се налага от полицейските органи по реда на чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “В случаите на оспорване на нарушението или отказ да се плати глобата полицейските органи съставят акт за установяване на нарушението, въз основа на който директорът на съответната регионална дирекция на вътрешните работи издава
  наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 6. Навсякъде в указа думите “Народна република България” се заменят с “Република България”, думите “народните съвети” и “общинските народни съвети” - с “общинските съвети или кметовете”, думите “областните народни съвети” - с “областните управители” и думите “Министерството на икономиката и планирането” - с “Българската народна банка”.
  Форма за търсене
  Ключова дума