Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
20/04/2004 първо гласуване

  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект № 402-01-8 за изменение и допълнение на Закона за
  отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерски съвет
  на 2 февруари 2004 г.
  ДОКЛАД
  ОТНОСНО: Законопроект № 402-01-8 за изменение и допълнение на Закона за
  отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерски съвет
  на 2 февруари 2004 г.
  На редовно заседание, проведено на 19 февруари 2004 година, с участието на
  представители на Министерството на отбраната - г-н Илко Димитров, зам.министър, г-
  жа Нина Николова, Дирекция “Международно право”, Комисията по външна
  политика, отбрана и сигурност разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на
  Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от
  Министерски съвет на 2 февруари 2004 г.
  Председателят на Комисията проф. Венко Александров даде думата на
  вносителите да изложат мотивите на законопроекта.
  От името на вносителя Министерски съвет заместник-министърът на отбраната
  г-н Илко Димитров изложи мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение
  на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/. Г-н
  Димитров подчерта, че предлаганите изменения и допълнения са продиктувани от
  необходимостта да се отговори на етапа, на който се намира реформата в Българската
  армия и членството на страната ни в НАТО. По този начин се хармонизира правната
  уредба с новите реалности в света и произтичащите от това ангажименти на Република
  България.
  По съществените промени се отнасят до прецизиране на кръга на обектите, в
  които съгласно разпоредбите на ЗОВС, служба “Сигурност - военна полиция и военно
  контраразузнаване” /служба “Сигурност - ВП и ВКР”/ осъществяват своята дейност,
  като към тези обекти се включват всички структури на подчинение на министъра на
  отбраната, едноличните търговски дружества, където той упражнява правата на
  държавата по отношение поддържането на сигурността. В тази връзка са определени и
  лицата спрямо които служба “Сигурност - ВП и ВКР” упражнява правомощията си -
  личния състав на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите,
  подчинени на министъра при или по повод изпълнението на службата им или в района
  на местоработата им, сътрудници на органите на Министерство на отбраната. Важна
  промяна е регламентирането на възможността за взаимодействие на служба
  “Сигурност - ВП и ВКР” с други служби за сигурност и обществен ред, с други
  държавни органи и със сродни служби на чужди държави и организации. От особено
  значение е и регламентирането на информационната дейност на службата - създаване,
  обработване, използване на информационните фондове, контрол на дейността и обмен
  на информация с други служби и държавни органи, при спазване на действащото
  законодателство, като са отчетени изискванията на Закона за защита на личните данни.
  Г- Димитров обърна специално внимание на разпоредбите в законопроекта,
  които регламентирт възможността кадровите военнослужещи да сключват договори за
  служба в подразделения за изпълнение на военна служба извън територията на
  страната, при участие в международни мисии и операции. По този начин се създават
  1  законови предпоставки за изпълнение на възприетия в т. 21 от Военната доктрина,
  принцип на отбранителна политика на Република България - подкрепа на
  международните организации за поддържане на мира и осигуряване участие на
  български военнослужещи и формирования в международни, военни, хуманитарни и
  контролни мисии.
  Анализът на досегашната практика от участието на Република България в
  операциите по поддържане на мира, показва че липсва механизъм за своевременното
  планиране на участието, сформиране и подготовка на необходимия личен състав.
  Възможен вариант за решаване на проблема е определянето на конкретни
  подразделения за изпращане извън страната при необходимост от участие в
  международни военни мисии. Във връзка с това се предлага Министерският съвет, в
  съответствие с т. 91 от Военната доктрина, да определи подразделения /войскови
  единици/ от Българската армия за участие в международни операции и мисии. С
  кадровите военнослужещи от тези подразделения да се сключват допълнителни
  споразумения за изразяване на принципно съгласие за бъдещо участие в
  международни операции и мисии. По този начин ще отпадне необходимостта за даване
  на последващо съгласие за всяка конкретна мисия, което ще позволи в мисиите да се
  изпращат предварително формирани и подготвени подразделения, На тези от тях,
  които откажат да сключат споразумения, ще се предложат подходящи длъжности в
  други подразделения. При отказ да заемат тези длъжности или при липса на
  подходящи вакантни длъжности, на кадровите военнослужещи ще се връчат
  предизвестия за прекратяване на договора за кадрова военна служба, на основание чл.
  128б, ал. 1, т.3 от закона. Те ще имат възможност в срока на предизвестието отново да
  кандидатстват за назначаване на длъжности във въоръжените сили по общия ред, като
  запазят всички права при уволнение.
  Вносителят отбеляза, че е предвидено допълнение на Закона за държавната
  собственост, с което се регламентират правомощията на министъра на отбраната и на
  военнополицейските органи в случаите, когато е налице неправомерно владеене или
  държане на имоти постъпленията от продажбата на частна или държавна собственост,
  предоставени за управление на Министерството на отбраната, да постъпват по
  бюджета на министерството. Предлага се от новата бюджетна година, държавните
  такси по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие, и със стоки и
  технологии с възможна двойна употреба да постъпват по сметка на Министерство на
  икономиката тъй като административното обслужване на Междуведомствената
  комисия по този закон се извършва от това министерство, което е и контролен орган
  по изпълнението на закона.
  При последвалото обсъждане на предложения законопроект изказвания и
  предложения направиха народните представители Ц. Киров, А Агов, А. Найденов,
  А. Папаризов, М. Асенова, Ст. Илчев. Като цяло мотивите на вносителя бяха приети.
  Отбелязано беше, че необходимостта от промяна на ЗОВС е очевидна, тъй като
  приключва един етап от реформата в Българската армия, обвързан с План 2004. Беше
  заявено, че поправките в Закона ще решат и проблеми с които страната ни се сблъска в
  хода на набирането на кандидати за участие във военни мисии зад граница и се апелира
  за приемането на законопроекта на първо четене.
  Наред с изразената принципна подкрепа, н.п. Асен Агов и н.п. Ангел Найденов
  изказаха някои съмнения и колебания, които като цяло се свеждат до необходимостта
  от приемането на цялостна стратегия за развитие на българската отбрана, изслушване
  на представители на Държавната комисия за защита на класифицираната информация
  2

  и Комисията за защита на личните данни, относно предвидените в проекта функции на
  служба “Сигурност”, изясняване на смисъла на ал.2 от § 11 отнасяща се до
  подписването на предварителен договор за участие в мисии зад граница и следващата
  конкретизация на всяка една отделна операция
  След проведените разисквания, председателят на Комисията по външна
  политика, отбрана И сигурност проф. Венко Александров постави на гласуване
  Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили
  на Република България . Със 7 гласа “за”, 5 гласа “въздържал се” и 0 гласа “против”,
  Комисията по външна политика, отбрана и сигурност прие следното становище
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта
  за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
  България , № 354-01-79, внесен от Министерски съвет.
  31 март 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума