Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност
08/09/2004 второ гласуване

  Проект
  Второ четене
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  отбраната и въоръжените сили на Република България, № 402-01-8, внесен от
  Министерски съвет
  Проект
  Второ четене

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
  отбраната и въоръжените сили на Република България, № 402-01-8, внесен от
  Министерски съвет
  ЗАКОН
  зя изменение и допълнение на
  Закона за отбраната и въоръжените сили
  на Република България
  (Обн., ДВ, бр. 112 от 199Sr.; изм. и доп., бр. 67 от 1996г., бр. 122 от
  1997г., бр. 70,93,152 и 153 от 1998г., бр. 12,67 и 69 от 1999г., бр. 49 и 64
  от 2000г., бр. 25 и 34 от 2001г., бр. 1,40,45 и 119 от 2002г. и бр. 50,86,
  95 и 112 от 2003г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде нов §1:
  § 1 . Член 6а се изменя така:
  “Чл. 6а. Планирането на отбраната е дейност за определяне на
  необходимите човешки, финансови и материални ресурси за постигане
  целите на националната сигурност и отбраната на страната и за изпълнение  на задълженията на Република България в областта на колективната
  сигурност и отбрана.”
  Комисията подкрепя предложението за създаване на нов §1.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде нов §1а:
  § 1а. Създава се чл. 13а:
  “Чл.13а. Всички доставки за Министерство на отбраната и за
  юридическите лица - структури на подчинение на министъра на отбраната
  се освобождават от данък върху добавената стойност, акциз, митни сборове и
  техните обезпечения, както и от всякакви други данъци, такси или подобни
  публични вземания.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се
  създаде §1а със следната редакция:
  § 1а, “Чл.13а. Всички доставки за Министерството на отбраната и
  за юридическите лица - структури на подчинение на министъра на
  отбраната се освобождават от данък върху добавената стойност, акциз,
  митни сборове и техните обезпечения, както и от всякакви други данъци,
  такси или други подобни публични вземания.“
  § 1. В чл. 15а, ал. 2 т. 4 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 1б.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде § 1в със следното съдържание:
  § 1в. Създава се нов чл. 18:
  “(1) Финансовото осигуряване на участието на Република България в
  международни операции и мисии се извършва от държавния бюджет извън
  средствата, предвидени по разходната част на бюджета на Министерството на
  отбраната.
  (2) Министърът на отбраната е администратор на средствата за
  финансовото осигуряване на участието на Република България в
  международни операции и мисии.”
  Комисията подкрепя предложението за създаване на §1в.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде § 1г със следното съдържание:
  §1г. В чл.32 се създава т. 5а:
  “5а. разрешава преминаването и пребиваването на съюзнически
  въоръжени сили на територията на Република България и изпращането на
  2  български въоръжени сили извън нея при изпълнение на задачи и
  задължения, произтичащи от ратифициран, обнародван и влязъл в сила за
  Република България международен договор с политически или военен
  характер;“
  Комисията подкрепя предложението за създаването на §1г.
  § 2. В чл. 35, ал. 1, т. 14 след думите “в Българската армия” се поставя
  запетая и се добавя “и назначава служителите по сигурността на
  информацията в Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  § 2. В чл. 35, ал. 1 т. 11 се изменя така:
  “11. стандартизира, кодифицира и сертифицира военната и специалната
  продукция за нуждите на въоръжените сили”.
  Комисията подкрепя предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  § 2. се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага
  следната редакция на §2:
  §2. В чл. 35, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 11 се изменя така:
  “11. стандартизира, кодифицира и сертифицира военната и
  специалната продукция за нуждите на въоръжените сили;”
  2. В т. 14 накрая, след думите “в Българската армия” се поставя
  запетая и се добавя “и назначава служителите по сигурността на
  информацията в Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната в съответствие
  със Закона за защита на класифицираната информация.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАСКО РАФАЙЛОВ:
  Да се създаде § 2а:
  § 2а. В чл. 38 се създава ал. 4 със следното съдържание:
  з  “(4) Поддържането на реда и сигурността в служба “Военна
  информация” се организира от службата и се осъществява по ред, определен
  от Правилника за дейността й”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  Да се създаде § 2а:
  § 2а. В чл. 38 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
  “(4) Поддържането на реда и сигурността в служба “Военна
  информация” се организира от службата и се осъществява по ред, определен
  от Правилника за дейността й”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 2а със следната редакция:
  §2а. В чл. 38 се създава ал. 4:
  “(4) Поддържането на реда и сигурността в служба “Военна
  информация” се организира от службата и се осъществява по ред,
  определен от правилника по ал. 3”.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде § 26:
  § 26. Създава се член 39а:
  “Чл. 39а. (1) Инспекторатът на Министерството на отбраната осигурява
  изпълнението на контролните функции на министъра на отбраната при
  провеждане на държавната политика в Министерството на отбраната, в
  Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на
  отбраната.
  (2) Инспекторатът извършва контролни проверки по указание на
  министъра на отбраната по отношение на:
  1. спазването на нормативните актове и заповедите на министъра на
  отбраната;
  2. бойната подготовка, планирането и поддържането на бойната и
  мобилизационна готовност и боеспособността на Българската армия,
  войсковия ред и дисциплина;
  3. логистичното осигуряване;
  4. управлението и разпореждането с материални средства;
  5. управлението на човешките ресурси;
  6. спазването на правата на човека;
  7. опазването на околната среда;
  8. други проверки, възложени от министъра на отбраната.
  4  (3) Инспекторатът проучва предложенията, сигналите, жалбите и
  молбите, подадени от физически или юридически лица до министъра на
  отбраната, и изготвя отговори по тях.
  (4) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на отбраната и
  се ръководи от главен инспектор на Министерството на отбраната.
  (5) Организацията на дейността, видовете проверки, както и условията
  и редът за извършването им, се определят от министъра на отбраната.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се
  създаде § 26 със следната редакция:
  § 26. Създава се член 39а:
  “Чл. 39а. (1) Инспекторатът на Министерството на отбраната
  осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на
  отбраната при провеждане на държавната политика в Министерството
  на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на
  министъра на отбраната.
  (2) Инспекторатът извършва контролни и други проверки по
  указание на министъра на отбраната по отношение на:
  1. спазването на нормативните актове и заповедите на министъра
  на отбраната;
  2. логистичното осигуряване;
  3. управлението и разпореждането с материални средства;
  4. управлението на човешките ресурси;
  5. спазването на правата на човека;
  6. опазването на околната среда.
  (3) Инспекторатът участва в проверките на бойната подготовка,
  войсковия ред и дисциплината и извършва други проверки по указание
  на министъра на отбраната.
  (4) Инспекторатът проучва предложенията, сигналите, жалбите и
  молбите, подадени от физически или юридически лица до министъра на
  отбраната, и изготвя отговори по тях.
  (5) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на
  отбраната и се ръководи от главен инспектор на Министерството на
  отбраната.
  (6) Организацията на дейността, видовете проверки, както и
  условията и редът за извършването им, се определят от министъра на
  отбраната.’
  § 3. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите “в Министерството на отбраната и в
  Българската армия” се заменят с “Министерството на отбраната,
  Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на
  5  отбраната, и поддържането на сигурността в едноличните търговски
  дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната
  упражнява правата на държавата”;
  б) в изречение второ след думите “към министъра на обраната” се
  поставя запетая и се добавя ’’която се ръководи от директор”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Министърът на отбраната определя с правилник структурата и
  организацията на дейността на служба “Сигурност - военна полиция и
  военно контраразузнаване”, специфичните условия и ред за преминаване на
  кадровата военна служба в нея и правомощията на директора и другите
  ръководни длъжностни лица и утвърждава организационно-щатната й
  структура, като определя изискванията за заемане на съответните
  длъжности.”
  З.В ал. 3:
  а) в т. 1 думите “на Министерството на отбраната и на Българската армия”
  се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия,
  структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните
  търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на
  отбраната упражнява правата на държавата”;
  б) в т. 2 думите “в Министерството на отбраната и в Българската армия”
  се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската армия, и в
  структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  в) т. 3 се изменя така:
  “3. извършва охрана на мероприятия, обекти и лица от Министерството на
  отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на
  отбраната, на чуждестранни военнослужещи, на транспортни средства, с
  който се превозват личен състав, бойна техника, въоръжения, боеприпаси и
  други общоопасни средства, както и на чуждестранни военни формирования,
  делегации и инспекции”;
  г) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя “както и на техническа
  изправност и използването по предназначение на движещите се по пътя
  военни превозни средства”;
  д) в т. 5 думите “в Министерството на отбраната и в Българската армия”
  се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската армия,
  структурите на подчинение на министъра на отбраната и с поддържането на
  сигурността в едноличните търговски дружества с държавно участие в
  капитала, в които министъра на отбраната упражнява правата на държавата”;
  е) създава се т.6:
  “6. осъществява дейност по защита на класифицираната информация в
  Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на
  подчинение на министъра на отбраната и с поддържането на сигурността в
  едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които
  6  министъра на отбраната упражнява правата на държавата, съгласно Закона
  за защита на класифицираната информация;”.
  4. В ал. 4:
  а) т. 1 се изменя така:
  “1. личния състав от Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната при или по повод
  изпълнение на службата или в района на местоработата им”;
  б) създава се нова т.2;
  “2. сътрудниците на органите на Министерството на отбраната при или по
  повод изпълнение на възложени задачи;”
  в) досегашната т. 2 става т.3 и се изменя така:
  “3. лица извън посочените по т. 1 и 2, които са участвали в извършване на
  престъпления с тях, както и за предотвратяване деянията на лица, насочени
  срещу отбраната на страната и/или срещу реда и сигурността в
  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
  подчинение на министъра на отбраната;”
  г) досегашната т. 3 става т. 4;
  д) създава се т. 5:
  “5. лицата по т. 1 и 2, участващи в международни мисии в чужбина,
  доколкото не е предвидено друго в международен договор, по който
  Република България е страна.”
  5. Създава се нова ал. 5:
  “(5) Служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване”
  осъществява функциите си по поддържане на сигурността по т. 3, т. 1, 5 и 6 и
  по отношение на лицата от състава на едноличните търговски дружества с
  държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява
  правата на държавата.”
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя “и със сродни
  служби на други държави организации”.
  7. Създава се ал. 7:
  “(7) Финансовите средства за оперативно-специални нужди,
  предназначени за осъществяване функциите на служба “Сигурност - военна
  полиция и военно контраразузнаване” по ал. 3, се планира, разходва и отчита
  по ред, определен от министъра на отбраната.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  1. В ал. 1 , буква “а” се заличава.
  3. В ал. 3, буквите “а” и “б” се заличават;
  В ал. 3, буква “в” т. 3 думите “и структурите на подчинение на министъра
  на отбраната” се заличават;
  В ал. 3, буква “д” се заличава;
  4. В ал. 4 буквите “а”-т.1, “б”-т.2, “в”-т.3 и “г”-т.4 се заличават;
  7  5. Новата ал. 5 се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАСКО РАФАЙЛОВ:
  В чл. 40, ал. 4 се създава т. 6:
  “6. Служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” не
  осъществява функциите, посочени в ал.3 по отношение на служба “Военна
  информация” и нейния личен състав.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  В чл. 40, ал. 4 се създава т. 6:
  “б. Служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” не
  осъществява функциите, посочени в ал.З по отношение на служба “Военна
  информация” и нейния личен състав.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага
  следната редакция на §3:
  § 3. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 думите “в Министерството на отбраната и в Българската
  армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската
  армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  “(2) Министърът на отбраната определя с правилник структурата и
  организацията на дейността на служба “Сигурност - военна полиция и
  военно контраразузнаване”, специфичните условия и ред за преминаване
  на кадровата военна служба в нея, правомощията на директора и
  другите ръководни длъжностни лица. Министърът на отбраната
  утвърждава организационно-щатната структура на службата и определя
  изискванията за заемане на съответните длъжности.”
  3 .Вал.3:
  а) в т.1 думите “на Министерството на отбраната и на Българската
  армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия
  и структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  б) в т. 2 навсякъде думите “в Министерството на отбраната и в
  Българската армия” се заменят с “в Министерството на отбраната,
  Българската армия и структурите на подчинение на министъра на
  отбраната”;
  в) точка 3 се изменя така:
  8  “3. извършва охрана на мероприятия, обекти и лица в
  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
  подчинение на министъра на отбраната, на чуждестранни военнослужещи,
  на транспортни средства, с които се превозват личен състав, бойна техника,
  въоръжение, боеприпаси и други общоопасни средства, както и на
  чуждестранни военни формирования, делегации и инспекции;”;
  г) в т.5 думите “в Министерството на отбраната и в Българската
  армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската
  армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната
  д) създава се точка 6;
  “6. осъществява дейности по защита на класифицираната
  информация в Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната, съгласно Закона
  за защита на класифицираната информация.”.
  4. В ал.4 :
  а) точка 1 се изменя така;
  “1. личния състав от Министерството на отбраната, Българската
  армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, при или
  по повод изпълнение на служебните им задължения;”
  б) точка 2 се изменя така;
  “2. лица, извън посочените по т. 1, които са участвали в
  извършването на престъпления с тях, както и за предотвратяване на
  деяния на лица, насочени срещу отбраната на страната, реда и
  сигурността в Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната;”
  в) създава се точка 4:
  “4. лицата по т. 1, участващи в операции или мисии извън
  територията на страната, доколкото не е предвидено друго в международен
  договор, по който Република България е страна.”
  5. Създават се нова ал. 5 и ал. 6 и 7:
  “(5) Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на служба
  “Военна информация”.
  (6) Разпоредбите на този член се прилагат по отношение на
  едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в
  които министърът на отбраната упражнява правата на държавата и
  чиято дейност е свързана с производство, ремонт или търговия на
  оръжие, стоки или технологии с възможна двойна употреба.
  (7) Финансовите средства за оперативно-специални нужди,
  предназначени за осъществяване на функциите на служба “Сигурност -
  военна полиция и военно контраразузнаване” по ал.3 се планират,
  9  определят, разходват и отчитат по ред, определен от министъра на
  отбраната.”
  6. Досегашната ал.5 става ал.8.
  § 4. В чл. 40а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 2 се изменя така:
  “(2) Редът за назначаването, освобождаването, правомощията,
  условията и реда за заплащане на извънщатните служители на служба
  “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се определя с
  наредба на министъра на отбраната”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  “(5) В случаите по ал. 4 органите на военната полиция имат право да
  задържат лицата, извършили, извършващи или подготвящи се да извършат
  престъплението, а когато тези лица са извън посочените по чл. 40, ал. 4 -
  уведомяват незабавно органите на националната полиция, като осигуряват
  запазването на местопрестъплението.”
  3. Досегашната ал.5 става ал.6.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  т. 2. Новата ал. 5 се заличава,
  т. 3 се заличава.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага
  следната редакция на §4:
  § 4. В чл. 40а , алинея 2 се изменя така:
  “(2) Редът за назначаването, освобождаването, правомощията,
  условията и реда за заплащане на извънщатните служители на
  служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се
  определя с правилника по чл. 40, ал. 2. ”
  § 5. В чл. 406 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) т. 3 и 4 се изменят така:
  “3. да извършват неотложни следствени действия при условията и реда,
  предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, или проверки при
  условията и по реда предвидени в закон;
  4. да разкриват и участват в разследването на престъпления от общ
  характер, извършени от лица по чл. 40, ал. 4, както и на територията на
  поделения и обекти на Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната, при условията и
  по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс;”
  10  б) в т. 5 думите “на Министерството на отбраната и в Българската
  армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия
  и в структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  в) т. 7 се изменя така:
  “7. да извършват полицейска регистрация на лицата по чл. 40, ал. 4, срещу
  които е започнало наказателно преследване за извършено умишлено
  престъпление от общ характер; държавните органи, осъществяващи
  наказателно престъпление, са длъжни да предприемат необходимите
  мерки за извършване на регистрацията от органите на военна полиция;
  редът за извършване на полицейската регистрация се определя с наредба
  на министъра на отбраната съгласувано с министъра на вътрешните
  работи;”
  г) в т. 8 думите “в Министерството на отбраната и в Българската
  армия” се заменя с “в Министерството на отбраната, Българската армия и
  в структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  д) създава се т. 11:
  “11. да действат и вземат необходимите мерки за запазване на законите и
  разпорежданията на държавните органи от лицата по чл. 40, ал. 4;”
  2. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:
  “(2) Регистрация по ал. 1, т. 7 е вид обработване на лични данни за
  лицата по чл. 40, ал. 4, която се осъществява при условията на този закон.
  (3) За целите на регистрацията по ал. 1, т. 7 военно-полицейските
  органи:
  1. събират за лицата личните им данни, посочени в чл. 18, т. 1 - 20 от
  Закона за българските документи за самоличност;
  2. дактилоскопират и фотографират лицата;
  3. изземват образци за ДНК-профил на лицата, когато това е необходимо.
  (4) Данните от полицейската регистрация на лицата се използват само
  за предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности,
  свързани със защитата на реда и сигурността в Министерството на
  отбраната, Българската армия и в структурите на подчинение на
  министъра на отбраната и/или насочени срещу отбраната на страната.
  (5) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед
  на администратора на лични данни или на упълномощени от него
  длъжностни лица служебно или след мотивирано писмено искане на
  регистрацията, когато:
  1. е извършена в нарушение на закона;
  2. наказателното производство е прекратено с изключение на случаите
  по чл. 21, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс;
  3. е влязла в сила оправдателна присъда;
  4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено
  административно наказание;
  11  5. лицето е починало, като в този случай искането може да се направи
  от неговите наследници.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал.6.
  4. Създава се ал. 7:
  “(7) В случаите по ал. 1, т. 2 задържаното лице има право да обжалва
  пред военния съд по реда на Закона за административното производство
  законността на задържането, като съда е длъжен да се произнесе по
  жалбата незабавно. От момента на задържането им лицата имат право на
  адвокатска защита. Редът за действие на органите на военната полиция
  при задържането на лица по ал. 1, т. 2, оборудването на местата за
  настаняване на задържаните лица и редът в тях се определя с инструкция
  на министъра на отбраната.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  Изменение и допълнение в чл. 40б се заличава.
  Предложението се оттегля.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага
  следната редакция на §5:
  § 5. В чл.40б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т.2 се създава изречение второ “От момента на задържането им
  лицата имат право на адвокатска защита”
  2. Точка 4 се изменя така:
  “ 4. да разкриват и участват в разследването на престъпления от общ
  характер, извършени на територията на военните поделения и обекти на
  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
  подчинение на министъра на отбраната, както и от лицата по чл.40, ал.4 при
  условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс”;
  3. В т.5 думите “на Министерството на отбраната и на Българската
  армия” се заменят с “на Министерството на отбраната, Българската армия
  и структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  4. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя “в съответствие с
  разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи”;
  5. В т.8 думите “в Министерството на отбраната и в Българската
  армия” се заменят с “в Министерството на отбраната, Българската
  армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  § 6. В чл.40в се правят следните изменения и допълнения:
  12  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изпълнения и
  допълнения:
  а) в т. 1 думите “Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната и на еднолични
  търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министъра на
  отбраната упражнява правата на държавата”;
  б) в т. 4 думите “по чл. 40, ал.4” се заличават, а думите “ на
  Министерството на отбраната и на Българската армия” се заменят с “на
  Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на
  подчинение на министъра на отбраната и на едноличните търговски
  дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на
  отбраната упражнява правата на държавата”;
  в) създава се нова т. 5;
  “5. призовават лица в служебни помещения за целите по т.4;”
  г) досегашната т. 5 става т. 6;
  д) досегашната т. 6 става т.7 и се изменя така:
  “7. Осъществяват сейности по защита на класифицираната информация
  в Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на
  подчинение на министъра на отбраната и с поддържането на сигурността в
  едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които
  министъра на отбраната упражнява правата на държавата, съгласно Закона
  за защита на класифицираната информация”;
  е) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите “ на Министерството на
  отбраната и Българската армия” се заменят с “на Министерството на
  отбраната, Българската армия, структурите на подчинение на министъра
  на отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в
  капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на
  държавата”;
  ж) досегашната т. 8 става т.9 и се изменя така:
  “9. В кръга на своята компетентност могат да изискват информация
  от държавни органи, командири и началници на поделения, обекти и
  административни звена на Министерството на отбраната, Българската
  армия, структурите на подчинение на министъра на отбраната,
  едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които
  министърът на отбраната упражнява правата на държавата, и от други
  лица във връзка с отбраната на страната и във връзка със защитата на
  сигурността на Министерството на отбраната, Българската армия,
  структурите на подчинение на министъра на отбраната и на едноличните
  търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът
  на отбраната упражнява правата на държавата;”
  13  з) досегашната т. 9 става т. 10.
  1. 2. Създава се ал. 2:
  “(2) Лицата по ал. 1, т. 9 са длъжни да предоставят изискваната
  информация и да не разгласяват факта на проявения от военното
  контраразузнаване интерес към тази информация.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  Изменение и допълнение в чл. 40в:
  В т. 1, Буквите “а”, “б”, “в” и “г” се заличават
  В т. 1, буква “д”, т. 7 изразът “структурите на подчинение на министъра на
  отбраната и на едноличните търговски дружества с държавно участие в
  капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на
  държавата” се заличава;
  В т. 1, буква “е”, т. 7, която става т. 8, се заличава;
  В т. 1, буква “ж”, т. 8, която става т. 9, се заличава;
  В т. 1, буква “з” се заличава;
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага
  следната редакция на §6:
  § 6. В чл.40в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и в нея;
  а) в т.1 думите “на Министерството на отбраната и Българската
  армия” се заменят е “на Министерството на отбраната, Българската армия
  и структурите на подчинение на министъра на отбраната”;
  б) в т.4 думите “на Министерството на отбраната и на Българската
  армия” се заменят е “на Министерството на отбраната, Българската армия
  и структурите на подчинение на министъра на отбраната
  в) създава се нова точка 5:
  “ 5. призовават в служебни помещения лицата по чл.40, ал.4 за целите
  по т.4”;
  г) досегашната т.5 става т.6.
  д) досегашната т.6 става т.7 и се изменя така:
  “7. осъществяват дейности по защита на класифицираната
  информация в Министерството на отбраната, Българската армия и
  структурите на подчинение на министъра на отбраната, съгласно Закона
  за защита на класифицираната информация”;
  14  е) досегашната т.7 става т.8 и в нея думите “на Министерството на
  отбраната и Българската армия” се заменят с “на Министерството на
  отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра
  на отбраната”;
  ж) досегашната т.8 става т.9 и се изменя така:
  “9. в кръга на своята компетентност могат да изискват информация от
  държавни органи, командири и началници на поделения, обекти и
  административни звена на Министерството на отбраната, Българската
  армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната и от други
  лица във връзка със защитата на сигурността на Министерството на
  отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра
  на отбраната”;
  з) досегашната т.9 става т.10.
  2. Създават се алинеи 2 и 3:
  “(2) Органите на военното контраразузнаване прилагат
  правомощията си по ал.1 и спрямо едноличните търговски дружества с
  държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната
  упражнява правата на държавата и чиято дейност е свързана с
  производство, ремонт или търговия на оръжие, стоки или технологии с
  възможна двойна употреба.
  (3) Органите на военното контраразузнаване не осъществяват
  правомощията си по ал.1 спрямо служба “Военна информация.”
  § 7. Създава се чл. 40г:
  “Чл. 40г. (1) В служба “Сигурност - военна полиция и военно
  контраразузнаване” се изграждат и поддържат информационни фондове, в
  които се събира, обработва, систематизира, анализира и съхранява
  информация в интерес на отбраната и в изпълнение на функциите на
  службата по чл. 40, ал.3, при спазване на правилата за защита на
  класифицираната информация и личните данни. Фондовете могат да се
  изграждат и като автоматизирани. Министърът на отбраната издава
  наредба за условията и реда за експлоатация и достъп до фондовете.
  (2) От информационните фондове по ал. 1 може да се извършва обмен
  на данни с информационни фондове на други служби за сигурност и
  обществен ред, органите на съдебната власт и други държавни органи по
  ред, установен с нормативен акт или с двустранни споразумения, при
  спазване на правилата за защита на класифицираната информация и
  личните данни.
  15  (3) В информационните фондове могат да се обработват лични данни.
  При обработване на лични данни, свързано с функциите по чл. 40, ал.3,
  органите на служба “Сигурност - военна полиция и военно
  контраразузнаване”;
  1. не искат съгласието на физическото лице;
  2. не информират съответното физическо лице преди и по време на
  обработването на личните му данни;
  3. не предоставят лични данни на трети лица;
  4. съхраняват данните по ред и в срокове, определени от министъра
  на отбраната.
  (4) В информационните фондове по ал. 1 могат да се обработват и
  лични данни, обработвани от други органи, като данните, получени по
  този начин, не могат да се използват за други цели освен за изпълнение на
  функциите по чл. 40, ал.3. Тези данни не се препредават.
  (5) Редът за обработка на лични данни във връзка с изпълнение на
  функциите по чл. 40, ал.3 се определя с инструкция на министъра на
  отбраната.
  (6) При изграждането на информационните фондове и при обработката
  на данните могат да се използват вътрешни идентификационни кодове,
  кодиране и криптиране на данните.
  (7) Личните данни от информационните фондове извън случаите по ал.
  9 могат да се предоставят само на органите за защита на националната
  сигурност и обществен ред, на органите на съдебната власт за нуждите на
  конкретно посочено наказателно дело, както и на чуждестранни
  полицейски органи или органи по сигурността по силата на сключен
  международен договор, по който Република България е страна.
  (8) Личните данни по ал. 3 и 4 се заличават, ако повече не съществува
  причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на
  съдебен акт. При заличаването на лични данни се вземат предвид
  възрастта на физическото лице, естеството на обработваните лични данни,
  необходимостта от обработване до приключване на конкретното
  разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или
  съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане срока на давност.
  (9) Всяко лице има право да иска достъп до отнасящи се за него лични
  данни, обработвани в информационните фондове по ал. 1, събирани без
  негово знание. Директорът на служба “Сигурност - военна полиция и
  военно контраразузнаване”, който е администратор на личните данни, се
  произнася в 14-дневен срок от постъпването на искането за достъп, като
  може да предостави копие от обработваните лични данни на хартиен
  носител.
  (10) Директорът на служба “Сигурност - военна полиция и военно
  контраразузнаване” отказва пълно или частично предоставяне на данни,
  когато от това би възникнала опасност за националната сигурност или
  16  обществения ред, за опазването на информацията или негласни методи и
  средства за нейното събиране или ако предоставянето на данни на лицето
  би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите
  на служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване”.
  (11) Уведомяването на заявителите за отказа по ал. 10 се извършва
  писмено, като се посочва само правното основание. За отказ се счита и
  липсата на уведомление в определените от закона срокове.
  (12) Отказите за предоставяне на данни по ал. 10 и 11 не подлежат на
  обжалване по съдебен ред.
  (13) Директорът на служба “Сигурност - военна полиция и военно
  контраразузнаване” възлага обработката на личните данни на определени
  от него длъжностни лица.
  (14) Вътрешноведомственият контрол върху информационната дейност
  на служба “Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване” се
  осъщесвява от министъра на отбраната, а общият контрол се осъщесвява
  от органите, определени с закон, при спазване на правилата за защита на
  класифицираната информация.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТАТЯНА ДОНЧЕВА:
  В чл. 40г, ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАСКО РАФАЙЛОВ:
  Към предложения в §7 нов чл.40 “г” се създава нова ал.11 със
  следното съдържание:
  “(11) Ал.10 не се прилага по отношение на Държавната комисия по
  сигурността на информацията”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЕТИН КАЗАК:
  1. Към предложения в §7 нов чл.40 “г” се създава нова ал. 11 със следното
  съдържание:
  “(11) Ал.10 не се прилага по отношение на Държавната комисия по
  сигурността на информацията”
  2. В §7, чл. 40г, ал. 11 стана ал. 12, а останалите алинеи се преномерират.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип и текста на вносителя и предлага
  следната редакция на §7:
  § 7. Създава се чл. 40г:
  “Чл.40г. (1) В служба “Сигурност - военна полиция и военно
  контраразузнаване” се изграждат и поддържат информационни фондове, в
  17  които се събира, обработва, систематизира, анализира и съхранява
  информация, в изпълнение на функциите на службата по чл.40, ал.З, при
  спазване правилата за защита на класифицираната информация и личните
  данни. Фондовете могат да се изграждат и като автоматизирани.
  Министърът на отбраната издава наредба за условията и реда за
  експлоатация и достъп до фондовете.
  (2) От информационните фондове по ал.1 може да се извършва обмен на
  данни с информационни фондове на другите служби за сигурност и
  обществен ред, органите на съдебната власт и други държавни органи при
  спазване на правилата за защита на класифицираната информация и
  личните данни. “
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ ;
  Да се създаде § 7а:
  § 7а. В чл.73 се създава ал. 5:
  “(5) Националната спортна рота е военно-спортно формирование извън числения
  състав на Българската армия. Структурата, организацията, численият състав и
  редът за използване на спортната рота се определят с акт на Министерския
  съвет.”
  Комисията подкрепя предложението за създаването на § 7а.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ :
  Да се създаде § 7б:
  § 7б. Чл. 76 се отменя.
  Предложението се оттегля.
  Комисията предлага да се създаде § 76 със следната редакция:
  §76. Чл. 76 се изменя така:
  “Чл. 76. (1).Началникът на Генералния щаб на Българската армия
  издава заповеди относно:
  1. организационното изграждане, подготовката, планирането и
  поддържането на бойната и мобилизационната готовност на
  Българската армия;
  2. подготовката и извършването на мобилизацията на
  въоръжените сили;
  които се утвърждават от министъра на отбраната.
  (2). Началникът на Генералния щаб на Българската армия издава
  организационни заповеди за изпълнение на заповедите на министъра на
  отбраната относно:
  1. участието на войскови единици от Българската армия в
  ликвидирането на последиците от бедствия и аварии;
  18  2. участието на войскови единици от Българската армия в
  умиротворителни операции, в хуманитарни, спасителни и други
  мисии извън териорията на Република България и в състава на
  многонационални формирования на теиторията на страната.”
  § 8. В чл. 87 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
  § 9. В чл. 107 т. 4 се изменя така:
  “4. Братята и синовете на военнослужещите, починали по време или по
  повод изпълнение на военната служба, при условие, че са подали молба до
  министъра на отбраната;”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §9.
  § 10. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) Лицата, които освен българско гражданство имат и чуждо
  гражданство, не се освобождават от наборна военна служба само на това
  основание.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
  § 11. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се алинея 2:
  “(2) С договора за кадрова военна служба може да се уговори участието в международни операции и мисии при условията на чл. 26, т. 2, ако кадровият
  военнослужещ отговаря на изискванията за конкретната операция или мисия.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ :
  В чл. 119 се създават ал. 3 и 4:
  (3) Лицата по ал. 2, които притежават военно звание, по-високо от
  изискващото се за длъжността в международните операции и мисии, за която
  кандидатстват, подписват декларация, че желаят да заемат длъжността с
  военно звание, по-ниско от притежаваното от тях.
  (4) В международни операции и мисии могат да участват и граждански лица. За срока на участието им в международната операция или мисия им се
  19  присвоява военното звание, изискващо се за заемане на длъжността и същите
  имат статут на лица от постоянния резерв.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя и текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 11:
  § 11. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се алинеи 2,3 и 4:
  “(2) С договора за кадрова военна служба или е допълнително
  споразумение към него може да се договори и участието в операции и мисии
  по чл. 26, т. 2.
  (3) Лицата по ал. 2, които притежават военно звание, по-високо от
  изискващото се за длъжността в операциите и мисиите, за които
  кандидатстват, подписват декларация, че желаят да заемат длъжността с
  военно звание, по-ниско от притежаваното от тях.
  (4) В операции и мисии могат да участват и граждански лица. За
  срока на участието им в операцията или мисията им се присвоява военното
  звание, изискващо се за заемане на длъжността и същите имат статут на
  лица от постоянния резерв.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ :
  Да се създадат § 1la -11и:
  § 11а. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) В т. 5 числото “53” се заменя с “55”.
  б) В т. 6 числото “54” се заменя с “56”.
  в) В т. 7 числото “55” се заменя с “57”.
  г) В т. 8 числото “56” се заменя с “58”.
  д) В т. 9 числото “57” се заменя с “59”.
  2. В ал. 2 числото “54” се заменя с “57”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  “Министърът на отбраната може да удължава със срок до две години
  договора за кадрова военна служба след навършване на пределната възраст
  на кадрови военнослужещи, които имат по-висока квалификация, по-висока
  атестационна оценка и професионален опит за изпълнение на съответната
  длъжност. За кадрови военнослужещи от Българската армия предложението
  се прави от Началника на Генералния Щаб.”
  20  Предложението по т. 3 се оттегля.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 11а:
  § 11а. В чл. 127 се правят следните изменения :
  1. В ал. 1:
  а) В т. 5 числото “53” се заменя с “55”;
  б) В т. 6 числото “54” се заменя с “57”;
  в) В т. 7 числото “55” се заменя с “60”;
  г) В т. 8 числото “56” се заменя с “60”;
  д) В т. 9 числото “57” се заменя с “60”.
  2. В ал. 2 числото “54” се заменя с “57”.
  § 116. В член 150а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите “на Министерството на отбраната и” се заличават.
  2. Създава се изречение второ:
  ’’Числеността на постоянния резерв се определя със заповед на министъра на отбраната.”
  Комисията подкрепя предложението за § 11б.
  § 11 в. Член 150б се изменя така;
  “Чл. 150б. (1) На служба в постоянния резерв се приемат български
  граждани, които отговарят на следните изисквания:
  1. да не са навършили пределна възраст за служба в
  мобилизационния резерв;
  2. да отговарят на изискванията на чл. 116, с изключение на тези по
  ал. 1, т. 3.
  (2) Подборът на кандидатите за сключване на договор за служба в
  постоянния резерв се извършва при условия и по ред, определени от министъра
  на отбраната.
  Комисията подкрепя предложението за § 11в.
  § 11г. В чл.150в, ал.1 думите “като професия” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението за § 11г.
  21  § 11д. В чл.150г, ал.3 след думите “упълномощени от него” се добавя
  “длъжностни”.
  Комисията подкрепя предложението за § 11д.
  § lie. В чл.150д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
  “4. до 1 година - при заместване на отсъстващ кадрови военнослужещ или
  за доокомплектоване на отделни длъжности от щатовете за мирно време,
  включително за участие в международни операции и мисии”.
  2. В ал.2 след думите “т.4” се поставя запетая и се добавя “условията и
  реда за заемането им”
  3. Създава се нова алинея 3:
  “(3) Назначаването и освобождаването от длъжности по ал.1, т.4 се
  извършва със заповед на длъжностните лица по чл.150г, ал.3.”;
  4. Досегашните алинеи 3,4 и 5 стават съответно алинеи 4, 5 и 6.
  Комисията подкрепя предложението за § lie.
  § 11ж. В чл. 150е се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1 накрая се добавя “и на допълнителни възнаграждения по чл.225 и
  чл. 226”.
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението за § 11ж.
  § 11з. Член 150ж се изменя така:
  22  “Чл. 150ж. (1) При повикване за активно изпълнение на договора за
  служба в постоянния резерв гражданите, които работят по трудово или
  служебно правоотношение, имат право на отпуск при условията на чл. 158
  от Кодекса на труда, съответно на чл.62, ал. 1, т.6 и ал.2 от Закона за
  държавния служител.
  (2) Работодателят, съответно органът по назначаване няма право да
  прекратява трудовото или служебното правоотношение с работници или
  служители за времето на активно изпълнение на договора за служба в
  постоянния резерв.”
  Комисията подкрепя предложението за § 11з.
  § 11и. В чл. 150и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  “2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към
  която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и
  да уведоми другата страна в 30-дневен срок. Ако тя не направи това, счита
  се, че предложението не е прието;”;
  2. Точка 5 се изменя така:
  “5. при неизпълнение на задълженията по договора”.
  3. Създава се точка 6:
  “6. със смъртта на резервиста.”
  Комисията подкрепя предложението за § 11и.
  § 12. В чл.223, ал.5 се създава изречение второ:
  “Преди получаване на документите за уволнение от наборна военна
  служба лицето заявява изрично и писменно желанието си да участва в курс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАДАР ХАЧИКЯН:
  Да се създаде § 12а:
  23  § 12а. В чл. 233 се създават ал. 6 и 7:
  “(6) На безработните съпрузи на кадровите военнослужещи, участващи в
  международни опрерации и мисии, се изплаща обезщетение в размер на
  минималната работна заплата, установена за страната, за периода, през който
  кадровият военнослужещ отсъства.
  (7) Децата до 27 годишна възраст на кадровите военнослужещи, участващи в
  международни операции и мисии, които учат в основни и средни училища, в
  редовна форма на обучение във висшите училища, създадени по
  законоустановения в страната ред, имат право на стипендия за периода, през
  който родителят отсъства. Размерът на стипендията се определя от
  Министерски съвет, а необходимите средства се предвиждат по бюджета на
  операцията или мисията.”
  Комисията подкрепя предложението за § 12а.
  § 13. В чл. 238, ал. 3 се изменя така:
  “(3) За база при изчисляване на еднократното парично обещетение се
  взема размерът на брутното месечно възнаграждение, получено през
  месеца, предхождащ датата на освобождаването от кадрова военна
  служба.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
  ПРЕД ЛОЖЕНИЕ НА ГАДАР ХАЧИКЯН:
  Да се създаде § 13а:
  § 13а. В чл. 242 се създава ал. 4:
  (4) Задължителното здравно осигуряване на съпрузите и ненавършилите
  пълнолетие деца на кадровите военнослужещи, участващи в международни
  операции и мисии, е за сметка на държавния бюджет за периода на мисията.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се
  създаде § 13а със следната редакция:
  § 13а. В чл. 242 се създава ал. 4:
  “ (4) Задължителното здравно осигуряване на съпрузите на кадровите
  военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, е за
  сметка на държавния бюджет за периода на мисията.”
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАДАР ХАЧИКЯН И ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде § 13б:
  § 13б. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите “по ред, определен” се заменят с “при условия и по ред,
  определени”;
  24  2. Създават се ал. 3 - 6:
  “(3) Членовете на семействата на кадровите военнослужещи могат да
  ползват почивната и спортната база към Министерството на отбраната при
  условията и по реда на ал. 2.
  (4) Разходи за осигуряване на отдиха и възстановяването на кадровите
  военнослужещи и членовете на техните семейства се извършват в рамките на
  предвидените в бюджета на Министерството на отбраната средства за социално-
  битово и културно обслужване за съответната година.”
  (5) Кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и
  мисии, и членовете на техните семейства, имат право на едноседмична
  безплатна почивка в базите на Министерство на отбраната. Необходимите
  средства се предвиждат по бюджета на операцията или мисията.
  (6) Работодателите на съпрузите на кадровите военнослужещи по ал. 5 са
  длъжни да разрешат ползването на отпуск за този период.
  Комисията подкрепя предложението за § 136 .
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ;
  Да се създаде § 13в:
  § 13в. В чл.250 се създава ал.3:
  “(3) Условията и редът за определяне и изплащане на възнагражденията и
  обезщетенията на военнослужещите се определят с наредба на министъра на
  отбраната.”
  Комисията подкрепя предложението за § 13в .
  § 14. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо на края се поставя запетая и се добавя “по
  ред и в размер, определени от министъра на отбраната”.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  “(2) В случаите, когато граждански лица и кадрови военнослужещи
  заемат длъжости с еднакви функционални или образователно-
  квалификационни изисквания, основните им месечни възнаграждения са
  равни.
  (3) Министърът на отбраната определя длъжностите, за които се
  прилага ал. 2.”
  3. В ал. 5 думите “по ред, определен от министъра на отбраната” се
  заменят с “по ред и в размери, определени от министъра на
  отбраната”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
  25  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде § 14а:
  § 14а. В чл.278 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1;
  2. Създава се ал. 2:
  “(2) С правата по чл. 243, ал. 3 и ал. 4 се ползват и членовете
  на семействата на гражданските лица по ал. 1
  Комисията подкрепя предложението за § 14а.
  § 15. В чл. 297, т. 1 думите “заплатата за длъжност” се заменят с
  “брутното месечно възнаграждение”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
  § 16. В чл.298 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите “имащ права на органа на дознание” и запетаята след тях
  се заличават.
  2. В ал. 2 изречение трето се заличава.
  3. Създава се нова ал. 3;
  “(3) Ако военнослужещият в едномесечен срок от връчването на заповедта
  писмено оспори основанието или размера на отговорността,
  Министерството на отбраната може да предяви срещу него иск пред съда.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата
  “възнаграждението” се добавя “и / или обезщетението по чл. 237”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  Да се създаде § 16а.
  § 16а. Създава се чл. 300а:
  “Чл. 300а (1) Гражданите, чиито договори за служба в постоянния резерв са прекратени по тяхна вина на основание чл.150и, т.5 преди изтичане на предвидения в договора срок или на удължения срок на договора по чл.150г, ал.2, дължат обезщетение, като възстановяват разходите за повишаване на квалификацията пропорционално на срока на неизпълнението.
  26  (2) За разходите по ал. 1, установени с извлечения от сметките, издадени от
  съответния компетентен орган, определен от министъра на отбраната, съдът
  издава изпълнителен лист.”
  Комисията подкрепя предложението за § 16а.
  §17. В чл. 310 ал. 1 и 2 се изменят така:
  “(1) Нарушенията по чл. 303, 305 и 306 се установяват с актове на
  съответните длъжностни лица, определени от министъра на отбраната,
  нарушенията по чл. 307, 308 и 309 се установяват с актове на органите на
  държавната и местна администрация и военните окръжия, а нарушенията
  по чл. 309а се установяват с актове от органите на служба “Сигурност -
  военна полиция и военно контраразузнаване”.
  (2) Наказателни постановления по чл. 303, 305 и 306 се издават от
  министъра на отбраната или упълномощени от него длъжностни лица, по
  чл. 307, 308 и 309 - от началниците на военните окръжия, на органите по
  отбранително-мобилизационната подготовка и от упълномощените от
  органите на местната администрация лица, и по чл. 309а - от директора на
  служба “Сигурност - военна полиция и военно контрарзузнаване”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 18. (1) До 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският
  съвет определя подразделения (войскови единици) от Българската армия
  за участие в международни операции и мисии.
  (2) С кадровите военнослужещи от подразделения (войскови единици) по
  ал. 1 се сключват допълнителни споразумения по чл.119, ал. 2.
  (3) На кадрови военнослужещ, който откаже да сключи споразумение по
  чл. 119, ал. 2, се предлага длъжност в подразделение (войскова единица)
  извън тези по ал. 1, съответстваща на притежаваното от него военно
  звание и професионална квалификация, по ред, определен от министъра на
  отбраната.
  (4) В случай, че няма подходяща длъжност или при отказ от страна на
  кадровия военнослужещ да заеме предложената му длъжност, на него му
  се връчва предизвестие за прекратяване на договора за кадрова военна
  служба на основание чл. 1286, ал. 1, т. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §18.
  27  § 19. Навсякъде в закона думите “Кодекса за задължително обществено
  осигуряване” се заменя с “Кодекса за социално осигуряване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
  § 20. Навсякъде в закона думите “местожителство” се заменят с
  “постоянен адрес”, думите “местожителството си” се заменят с
  “постоянният си адрес”, думите “новото местожителство” се заменят с
  “новия постоянен адрес” и думите “местожителството им” се заменят с
  “постоянния им адрес”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАСИЛ ВАСИЛЕВ:
  Да се създаде нов § 20а със следното съдържание:
  “§ 20а. В Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)
  се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6 се създава нова ал. 3 следното съдържание:
  “(3) Не могат да бъдат членове на комисията лица, които са били щатни
  служители или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност (ДС)
  или на бившето Разузнавателно управление (РУ) на Генералния щаб
  (ГЩ)”
  2. Съдържанието на чл. 12 става негова ал. 1, като се създава нова ал. 2 със
  следното съдържание:
  “(2) Служителите по ал. 1 не могат да бъдат лица, които са били щатни
  служители или нещатни сътрудници на бившата (ДС) или на бившето (РУ)
  на (ГЩ).”
  3. Съдържанието на чл. 15 става негова ал. 1, като се създава нова ал. 2 със
  следното съдържание:
  “(2) Служителите, изпълняващи дейността по ал. 1 не могат да бъдат лица,
  които са били щатни служители или нещатни сътрудници на бившата ДС
  или на бившето РУ на ГЩ.”
  4. В ал. 1 на чл. 21 се създава нова т. 2 следното съдържание:
  “2. да не е било щатен служител или нещатен сътрудник на бившата ДС
  или на бившето РУ на ГЩ.”, а т. 2 става т. 3.
  5. В чл. 33:
  а) в ал. 2 да отпадне изразът: “освен, ако специален закон не предвижда
  друго”
  б) ал. 3 и 4 стават със следното съдържание:
  “(3) Унищожаването на документи, съдържащи защитена информация се
  28  Унищожаването се извършва от комисия, съставена от служител,
  определен от Държавната комисия по сигурността на информацията
  (ДКСИ) и държавен служител на орган за управление на Държавния
  архивен фонд (ДАФ). Не се допуска друга административна процедура за
  унищожаване на документи, съдържащи защитена информация.
  (4) ДКСИ разрешава унищожаването на документи съдържащи
  класифицирана информация, след предложение на комисия, включващ
  представител на орган за управление на ДАФ и съставена с заповед на
  ръководителя на съответната организационна единица. Комисията:
  1. дава заключение кои документи, съдържащи, класифицирана
  информация имат историческо, практическо или приложно значение и
  следва да бъде предадена на Централния държавен архив (ЦДА);
  2. прави опис на онези документи съдържащи, класифицирана
  информация, които нямат историческо, практическо или справочно
  значение и следва да бъдат унищожени. Описът се прави в съответствие с
  изискванията на Закона за ДАФ и произтичащите от него подзаконовите
  нормативни документи.”
  в) създават се нови ал. 6, 7, 8 и 9 със следното съдържание:
  “(6) Забранява се унищожаването на оригиналния документ или на
  единственото запазено копие (екземпляр), съдържащ защитена или
  огрничена за публичен достъп информация.
  (7) Документите по ал. 6 подлежат на преглед за оценка по реда на ЗДАФ,
  след предоставянето им за публичен свободен достъп не по-малко от пет
  години.
  (8) Информация, създадена до 25.02.1991 г. не представлява държавна или
  служебна тайна по смисъла на този закон, а документите, в които тя се
  съдържа в срок от една година се предават на ЦДА.
  (9) Документите, съдържащи държавна или служебна тайна, определена
  като такава до 25.02.1991г., не представлява част от този закон и в срок от
  една година се предава на ЦДА.”
  6. В чл. 35 се създава нова ал. 6 със следното съдържание:
  “(6) Данните от регистъра по ал. 1 са публични.”
  Комисията не подкрепя предложението за създаването на нов § 20а.
  § 21. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996г.;
  измн. и доп., бр. 104 от 1996г., бр. 55, 61 и 117 от 1997г., бр.93 и 124 от
  1998г., бр. 67 от 1999г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000г., бр. 1 от 2001 г.;
  Решение №7 на Конституционния съд от 2001г. - бр. 38 от 2001г.; измн. и
  доп., бр. 45 и 63 от 2003г.) се правят следните допълнения:
  1. Създава се чл. 46а:
  “Чл. 46а (1) При условията и по реда на тази глава и на правилника за
  прилагане на закона се извършват и продажбите на недвижими имоти -
  29  частна държавна собственост, предоставени за управление на
  Министерството на отбраната.
  (2) Продажбата на недвижимите имоти по ал. 1, чиято балансова
  стойност надхвърля 500 хил. лв., се извършва с решение на Министерския
  съвет по предложение на министъра на отбраната.
  (3) Приходите от продажбата на недвижимите имоти по ал. 1 постъпват
  по бюджета на Министерството на отбраната.”
  2. Създава се чл. 80а:
  “Чл. 80а. (1) Държавен имот, предоставен за ползване и управление на
  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
  подчинение на министъра на отбраната, който се владее или държи без
  основание или на отпаднало основание от друго физическо или
  юридическо лице, или който се ползва не по предназначение, се изземв въз
  основа на заповед на министъра на отбраната.
  (2) Заповедта на министъра на отбраната за изземването на имота се
  изпълнява по административен ред със съдействието на органите на
  военната полиция.
  (3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за
  административното производство. Обжалването не спира изпълнението на
  заповедта, освен ако съдът разпореди друго.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага
  следната редакция на § 21:
  § 21. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996г.;
  изми. и доп., бр. 104 от 1996г., бр. 55, 61 и 117 от 1997г., бр.93 и 124 от
  1998г., бр. 67 от 1999г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000г., бр. 1 от 2001г.;
  Решение №7 на Конституционния съд от 2001г. - бр. 38 от 2001г.;
  измн. и доп., бр. 45 и 63 от 2003г.) се правят следните допълнения:
  1. Създава се чл. 46а:
  “Чл. 46а (1) Продажбата или замяната на недвижим имот, частна
  държавна собственост, предоставен за управление на Министерство
  на отбраната, чиято балансова стойност надхвърля 500 хил. лв., се
  извършва с решение на Министерския съвет по предложение на
  министъра на отбраната.
  (2) Приходите от продажбата на недвижимите имоти по ал. 1
  постъпват по бюджета на Министерството на отбраната.”
  2. Създава се чл. 80а:
  “Чл. 80а. (1) Държавен имот, предоставен за ползване и управление на
  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
  подчинение на министъра на отбраната, който се владее или държи
  без основание или на отпаднало основание от друго физическо или
  юридическо лице, или който се ползва не по предназначение, се
  изземв въз основа на заповед на министъра на отбраната.
  30  (2) Заповедта на министъра на отбраната за изземването на имота се
  изпълнява по административен ред със съдействието на органите на
  военната полиция.
  (3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за
  административното производство. Обжалването не спира
  изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.”
  § 22. В Закона за контрол на външнотърговската дейност с
  оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (обн., ДВ,
  бр. 102 от 1995г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002г.) се правят следните
  допълнения:
  1. В чл. 5, ал. 6 след думите “държавни такси” се добавя “по сметка на
  Министерството на икономиката”.
  2. В чл. 9, ал. 6 след думите “държавни такси” се добавя “по сметка на
  Министерството на икономиката”.
  3. Създава се чл. 17а:
  “Чл. 17а. (1) Министърът на икономиката е администратор на приходите
  от таксите по този закон.
  (2) Приходите от таксите се използват за обезпечаване на дейността и
  контрола по този закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
  Комисията предлага да се създаде §22а:
  §22а. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от
  2002г.) се правят следните допълнения;
  1. В чл. 18 се създава т.6;
  “6. необходимост за целите на отбраната и националната
  сигурност.”
  2. В чл. 19, ал. 1, накрая, се добавя: “или когато обработването е
  необходимо във връзка с отбраната и националната сигурност.”
  3. В чл. 25, ал. 2, накрая, се добавя: “или когато това е необходимо
  за целите на отбраната и националната сигурност.”
  4. В чл. 34 се създава ал. 3:
  “(3). Администраторът на лични данни отказва пълно или
  частично предоставяне на данни на лицето по ал. 1, когато от това
  би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност
  или за опазването на класифицираната информация, като в отказа
  се посочва само правното основание.”
  § 23. Параграфи 1 и 22 влизат в сила от 01.01.2005г.
  31  ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЦОНКО КИРОВ:
  В § 23 след “§ 1” се поставя запетая и се добавя “§ 11а”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя и текста на вносителя и предлага следната
  редакция на § 23:
  § 23. Параграфи 1 и 22 влизат в сила от 01.01.2005г., а § 11а влиза в
  сила от 01.01.2006г.
  Форма за търсене
  Ключова дума