Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт и телекомуникации
Комисия по транспорт и телекомуникации
19/11/2002 първо гласуване

  общ законопроект от приетите на първо гласуване на 14 ноември 2002 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата - № 202-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.08.2002г. и № 254-01-96, внесен от н.п. н.п. Йордан Мирчев, Ирена Варадинова и Мирослав Севлиевски на 22.10.2002г.
  УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,
  На основание чл. 68, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния общ законопроект от приетите на първо гласуване на 14 ноември 2002 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пътищата - № 202-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.08.2002г. и № 254-01-96, внесен от н.п. н.п. Йордан Мирчев, Ирена Варадинова и Мирослав Севлиевски на 22.10.2002г.
  ОБЩ ПРОЕКТ

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за пътищата
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 2000г., изм., бр. 111 от 2001г., бр. 47 от 2002 г.)
  § 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения :
  1. Създават се нови ал. 3 и 4:
  "(3 ) За преминаване на моторни превозни средства по определени с решение на Министерския съвет автомагистрали, пътища от първокласната пътна мрежа, пътища, използвани за международен н междурегионален транспорт и пътища в граничните райони се въвежда такса за ползване на инфраструктурата за определен период от време. Решението на Министерски съвет се обнародва в “Държавен вестник” .
  (4) Размерът и начинът на събиране на таксата по ал. 3, както и моторните превозни средства и съставите от пътни превозни средства, за които се въвежда , се уреждат със закон . Размерът на таксата се определя на база на продължителността на ползване на съответната инфраструктура и се диференцира по отношение на разходите, причинявани от видовете моторни превозни средства, като средният размер на тази такса се


  съобразява с разходите за изграждане , експлоатация и развитие на инфраструктурата
  2. Досегашните ал. 3,4, 5 и 6 стават съответно ал.5, 6, 7 и 8.
  § 2. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения :
  1. Точка 10 се изменя така :
  "10. събира пътни такси за специално ползване на републиканските пътища в зоните на граничните контролно - пропусквателни пунктове и в страната
  2. Създава се нова т . 11:
  "11. осъществява контрол върху транспортните документи на чуждестранните превозвачи съобразно международните договори в тази област в зоните на граничните контролно -пропусквателни пунктове
  3. Досегашните т. 11, 12и 13 стават съответно т.12. 13 и 14.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 3. Законът по чл.10, ал. 4, както и съответстващите промени в Закона за местните данъци и такси се приемат в срок до 30 септември 2003г.
  § 4. До 3 години след въвеждане на таксата по чл. 10, ал. 3 размерът на таксата за регистрирани в страните - членки на Европейския съюз, и в Република България моторни превозни средства се изравнява .
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник ", с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 януари 2004 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума