Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 17/07/2018


1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29 юни 2018 г. – за първо гласуване.

2. Разни

Заседанието е закрито за медии.
сряда, 18/07/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
18/07/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Заседанието се отменя!
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 854-01-49, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 13.06.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
1. Представяне на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства и обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка).

2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Ненков и група народни представители.
Комисия по правни въпроси
18/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители нa 12.07.2018 г.

2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22.05.2018 г.
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/07/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, № 854-01-67, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 06.07.2018 г.

2. Информация във връзка с конституиране на Народното събрание на Република България като заинтересована страна по к.д. №5/2018 и присъединеното към него к.д. №6/2018 и Разпореждане на Председателя на Народното събрание № 850-01-184 от 06.07.2018 г. за обявяване на противоконституционност на норми, свързани с охраната на урбанизирани територии по Закона за частната охранителна дейност.

3. Разни.
Комисия по образованието и науката
18/07/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за висшето образование, № 854-01-66, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 06.07.2018 г.

2. Разни.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 относно изпълнението на приоритетите на страната ни по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.

2. Представяне на доклад за изпълнението на Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС, към 30 юни 2018 г.

3. Изслушване на ръководството на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с текущото състояние и напредъка по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020.

4. Разни
Комисия по здравеопазването
18/07/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 18.07.2018 г., /сряда/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проверка на представените документи за допускане на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса до изслушване в Комисията по здравеопазването съгласно Раздел IV, т. 2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2018 г.).

2. Изслушване на допуснатия кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, приети с решение на Народното събрание на 27 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2018 г.).
четвъртък, 19/07/2018


Комисия по енергетика
19/07/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "Запад"
1. Разглеждане, обсъждане и гласуване на проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело Бех - Газ, №854-02-41, внесен от ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ, ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ на 16.07.2018г.

2. Разглеждане, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници , №802-01--22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018г.


3. Разни
Комисия по културата и медиите
19/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 802-01-24, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г. (първо гласуване).

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 802-01-25, внесен на 09.07.2018 г. (първо гласуване).

3. Разни.
1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 854-01-58, внесен от Андон Димов Дончев и група народни представители на 29.06.2018 г.

2. Промяна на Правилата на Обществения съвет към КВНОЖГ.

3. Разни
Комисия по бюджет и финанси
19/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие,
№ 802-02-18/09.07.2018
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 854-01-69/ 12.07.2018 г.,внесен от Александър Ненков и гр.н.п.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, № 854-01-56/ 20.06.2018 г., внесен от Делян Добрев и гр.н.п. – второ гласуване.
1. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работа на комисията.

2. Обсъждане на дейността на комисия за разглеждане на постъпилите сигнали от граждани във връзка с обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

3. Разни.