Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/05/2008
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно приемане на Позитивния лекарствен списък за 2008 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.4.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.).
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството за публичност и прозрачност на концесионните процедури.
3. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно получаване на възнаграждения от заместник-министри в бордове на държавни фирми.
4. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно твърдения на премиера, че българската банкова система е стабилна.
5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно инициатива за борба с корупцията.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно изпълнението (неизпълнението) на Ваша заповед № РД09-184/01.02.2007 г., както и обстойна проверка за действията на директор Мария Баракова, правеща опит за прикриване на инцидент в училище "Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника"- гр. София.


III. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото увеличение на продуктовата такса за опаковки.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите спрямо изискванията на ЕК.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на транспортното министерство за пресичане нарушенията при усвояване на финансовите средства от Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно задържането на български търговски кораби в чужди пристанища.
3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно завършилата проверка на процедурата по провеждане на търгове за строителство на транспортна инфраструктура, финансирани по Оперативна програма "Транспорт".


V. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно злоупотреба с монополно положение, довела до наложена глоба от 100 хиляди лева на Здравната каса.


VI. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на министерството за ограничаване строителството в междублоковите пространства и зелените площи през 2007-2008 г.
2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно сериозното забавяне на строежа на автомагистрала Тракия и провала на концесията за нея.
3. Въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА относно изпълнението от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на сключените тристранни споразумения между кметовете на общини, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите за предварително финансиране на проекти, с които общините ще кандидатстват по оперативните програми "Регионално развитие", "Околна среда" и "Програма за развитие на селските райони".


VII. Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно предприети действия от Министерството на земеделието и продоволствието за приемане на критерии за избор на проекти по програма "Рибарство и аквакултури".
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на министерството по отношение на еврофондовете за земеделие.


VIII. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ и СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за решаване на проблема с бездомните солиалнослаби български граждани.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно гарантирания минимален доход в Република България.


IX. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ относно изпълнението на Закона за здравното осигуряване.
2. Питане от н.п. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ относно преките, косвените и потенциални вреди за българската държава от сделката за замяна на държавен външен дълг от брейди облигации в глобални облигации.
3. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно използване на средствата, събирани от такси при преминаването на Дунав мост.


X. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно статута на служителя в МВР Виктор Пламенов Дъвков, извършител на тежко престъпление.


XI. Николай Цонев, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно приватизация на "Терем".
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на Министерството на отбраната през 2008 г. по отношение на реализирането на военните мисии в чужбина, разходите и тяхната целесъобразност.


XII. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно апортиране на парцели до летище "София" в "Международен панаир Пловдив".

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Меглена Плугчиева - на въпрос от народния представител Лидия Шулева относно изграждането и действието на единна електронна информационна система за управление и мониторинг на средства от Европейския съюз;
- министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев - на два въпроса от народните представители Деница Димитрова и Павел Шопов относно възможността за работа на хората с увреждания в държавната администрация, и ситуирането на телефон 112 в Южен централен район;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на два въпроса от народните представители Павел Шопов, и Филип Димитров относно експонирането на уникалната историческа Червена църква в землището на гр. Перущица, и мерките на министерството за опазване на античния храм, открит през 2007 г. в град Балчик;
- министърът на отбраната Николай Цонев - на въпрос от народния представител Елеонора Николова относно разкритите злоупотреби със замени на имоти в Министерството на отбраната.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно отправените към българското правителство критики за невъзможността на България да управлява европейските фондове и последствията от това;
- въпрос от народния представител Димитър Абаджиев към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно неизпълнени отговорности на Министерския съвет по случая с изчезналото дете Съвестин;
- питане от народния представител Мария Капон към заместник министър-председателя Меглена Плугчиева относно нов подход за управление на европейските фондове;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на транспорта Петър Мутафчиев относно политиката на министерството по отношение на заведенията за обществено хранене на летище "София";
- въпрос от народния представител Атанас Щерев към министъра на финансите Пламен Орешарски относно здравноосигурителни задължения за минал период на български граждани, които не са пребивавали на територията на страната;
- въпрос от народния представител Димитър Абаджиев към министъра на финансите Пламен Орешарски относно Дунав мост при Русе - Гюргево;
- питане от народния представител Антонела Понева към министъра на здравеопазването Евгений Желев относно снабдяването с лекарства на пациентите с редки генетични заболявания;
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на културата Стефан Данаилов относно разкриване на паралелка в Национална гимназия по пластични изкуства;
- два въпроса от народния представител Евдокия Манева към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров относно опазване на Къдроглавия пеликан, и непречистване на отпадъчни води от "Балканфарма" - Дупница;
- две питания от народния представител Евдокия Манева към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров относно управление на водите, и административния капацитет на министерството;
- питане от народния представител Евдокия Манева към министъра на земеделието и храните Валери Цветанов относно политиката на министерството за изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за защита на животните;
- въпрос от народния представител Димитър Абаджиев към министъра на правосъдието Миглена Тачева относно провеждане на конкурс за нотариуси.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Общ брой: 18 ( писмени: 5 , устни: 13 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 8
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 1 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно нарушения на Закона за държавния служител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 30.05.2008).

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно искане от жители на с. Царевци, област Варненска, относно влак № 20164 от гр. Варна за гр. Шумен (връчен на 30.05.2008).

Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п.ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ относно изпълнението на Закона за здравното осигуряване(връчен на 30.05.2008).


Писмен отговор на питане на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВАотносно пререгистрация на службите за трудова медицина след промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд(връчен на 30.05.2008).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на превенция и контрол от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с нарушения в дейността на РДНСК (връчен на 30.05.2008).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно кадровата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 30.05.2008).

Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно необходимост от промени в Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, последно изменена с Постановление на Министерски съвет №172/23 юли 2007 г. (Обв., бр. 62 от 2007 г.) (връчен на 30.05.2008).
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно получаване на възнаграждения от заместник-министри в бордове на държавни фирми.
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно приемане на Позитивния лекарствен списък за 2008 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.4.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.).
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на правителството за публичност и прозрачност на концесионните процедури.
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно инициатива за борба с корупцията.
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно твърдения на премиера, че българската банкова система е стабилна.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно изпълнението (неизпълнението) на Ваша заповед № РД09-184/01.02.2007 г., както и обстойна проверка за действията на директор Мария Баракова, правеща опит за прикриване на инцидент в училище "Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника"- гр. София.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно завършилата проверка на процедурата по провеждане на търгове за строителство на транспортна инфраструктура, финансирани по Оперативна програма "Транспорт".
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно задържането на български търговски кораби в чужди пристанища.
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на транспортното министерство за пресичане нарушенията при усвояване на финансовите средства от Европейския съюз.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на министерството за ограничаване строителството в междублоковите пространства и зелените площи през 2007-2008 г.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите спрямо изискванията на ЕК.
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото увеличение на продуктовата такса за опаковки.

Евгений Желев, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 30.05.2008 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно злоупотреба с монополно положение, довела до наложена глоба от 100 хиляди лева на Здравната каса.

Форма за търсене
Ключова дума