Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/02/2009
I. Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА относно кризата с безпрецедентното 100%-но прекъсване на подаването на природен газ за България и предприетите действия от страна на българското правителство.

2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно направено изявление за предприети действия за техническа подготовка за отваряне на един от блоковете на АЕЦ "Козлодуй".

3. Питане от н.п. БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ и ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ относно изпълнение на мерките на правителството в областта на правосъдието, борбата с престъпността и корупцията, предприети в отговор на доклада на Европейската комисия за напредъка на България от 23 юли 2008 г.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно доизграждане на АМ "Тракия" при променените обстоятелства.

II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на българското правителство за запазване на финансовата стабилност през първото полугодие на 2009 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ относно нарушение на данъчното законодателство.

3. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно политиката на българското правителство и в частност на Министерството на финансите за финансиране на политическите партии след решението на парламента за увеличаване на държавната субсидия на 5%.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ относно показателя за числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" при Община Бургас.

III. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно измененията в осигурителния доход на работниците в отрасъл хлебопроизводство.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на вредната практика в Агенцията за социално подпомагане на политически уволнения.

3. Питане от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар.

IV. Михаил Миков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно политиката на МВР за осигуряване правото на защита на гражданите.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ относно инцидент в центъра на град Русе.

3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно последици за задържаните на 14 януари 2009 г. от полицейските органи лица.

V. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на резиденция "Магнолия" - Хисаря.

VI. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно становище на министъра на икономиката и енергетиката за приемането на еврото като разплащателно средство в България.

2. Питане от н.п. ТОДОР МИХАЙЛОВ КУМЧЕВ относно развитието и пускането в експлоатация на Каскада "Горна Арда" - Смолянска област.

3. Питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно политиката на правителството за осигуряване на енергийния баланс на България през 2009 г.

4. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за осигуряване на енергийна независимост на страната по отношение на газовите доставки в контекста на газовата криза.

5. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката по отношение застраховките, касаещи търговски дружества, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката.

6. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно използването на предвидените средства като компенсация за затварянето на ІІІ-ти и ІV-ти блок на АЕЦ Козлодуй.

7. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно поискване на компенсации за спрените доставки на природен газ.

8. Въпрос от н.п. ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ;ИВАН АТАНАСОВ КОЛЧАКОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно спазване на Закона за обществените поръчки.

VII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно бъдещето на Земенски пролом.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно екологосъобразно обезвреждане на преработени продукти от дейността на екарисажа.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 85 на Закона за опазване на околната среда за задължителното подпомагане на екологичната оценка на Енергийната стратегия на България до 2020 г. с цел осигуряването обективност и реалност на нейните цели, в духа на алтернативната визия на гражданските организации.

4. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно предотвратяване на наказателни процедури за неизпълнение на екологични ангажименти.

VIII. Евгений Желев, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно бъдещето на Балнеолечебен комплекс - гр. Хисаря към Министерство на здравеопазването.

На основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на транспорта Петър Мутафчиев е поискал отлагане на отговор със седем дни на питане от народния представител Ваня Цветкова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Светослав Спасов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- въпрос от народния представител Йордан Костадинов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.
.
.
Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно извършване на дейности по съхранение, изпитание, разснаредяване и унищожаване на боеприпаси и въоръжение на територията на област Стара Загора (връчен на 13 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно смъртни случаи на задържани лица в полицейските управления (връчен на 20 февруари 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно извършени финансови ревизии на 245 задгранични дружества (връчен на 13 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно позицията на Министерството на финансите по проблема с неизвършени финансови ревизии на някои задгранични дружества (връчен на 13 февруари 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно включване в списъка с експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, поддържан от Агенцията за обществени поръчки, на експерти, които не са предложени от професионалните сдружения и организации (връчен на 13 февруари 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно разораване на естествени ливади и незаконна сеч на 100 броя орехови дървета (връчен на 13 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно въвеждане на ограничителен режим за преминаване по общински път с. Боровци, град Монтана (връчен на 13 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно преки плащания на земеделски производители (връчен на 13 февруари 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ, относно искане на Стройпроект ЕООД гр. София за построяване на четири склада за бойни припаси с вместимост всеки от по 10 тона петрол (връчен на 13 февруари 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за борба с наркотиците (връчен на 13 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ДЕНИЦА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА, относно обезпечаване лечението на хората в будна кома (връчен на 13 февруари 2009 г.).Стефан Данаилов, Министър на културата:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно продължаващи проблеми с опазването на античния храм посветен на "понтийската майка на боговете" в Балчик (връчен на 13 февруари 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно пожар в Националния Историко-Археологически Резерват "Плиска" (връчен на 13 февруари 2009 г.).===Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА, относно кризата с безпрецедентното 100%-но прекъсване на подаването на природен газ за България и предприетите действия от страна на българското правителство.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно направено изявление за предприети действия за техническа подготовка за отваряне на един от блоковете на АЕЦ "Козлодуй".Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на питане от н.п. БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ и ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ, относно изпълнение на мерките на правителството в областта на правосъдието, борбата с престъпността и корупцията, предприети в отговор на доклада на Европейската комисия за напредъка на България от 23 юли 2008 г.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно доизграждане на АМ "Тракия" при променените обстоятелства.Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на питане от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, относно политиката на МВР за осигуряване правото на защита на гражданите.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ ЧЕРНЕВ, относно инцидент в центъра на град Русе.Пламен Орешарски, Министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на питане от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно политиката на българското правителство за запазване на финансовата стабилност през първото полугодие на 2009 г.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ, относно нарушение на данъчното законодателство.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА, относно политиката на българското правителство и в частност на Министерството на финансите за финансиране на политическите партии след решението на парламента за увеличаване на държавната субсидия на 5%.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ, относно показателя за числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" при Община Бургас.Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН, относно измененията в осигурителния доход на работниците в отрасъл хлебопроизводство.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за прекратяване на вредната практика в Агенцията за социално подпомагане на политически уволнения.Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2009 г. на питане от н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА, относно антикризисни мерки, засягащи трудовия пазар.
Форма за търсене
Ключова дума