Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/02/2009
В 18 часа - гласуване на проекта за решение за недоверие на министерския съвет на Република България за цялостната политика на правителството .
Резултат от гласуването: общо - 233; "за" - 85; "против" - 148; "въздаржали се" - 0.
Вотът е неуспешен.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България за цялостната политика на правителството.


Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 февруари 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Форма за търсене
Ключова дума