Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/07/2010
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно аграрната стратегия на страната и състава на Съвета за развитие при Министерския съвет.

2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно приемане на стратегията за устойчиво развитие на страната.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно постигнатите резултати в преговорите с вицепремиера на Русия Виктор Зубков по големите енергийни проекти.

4. Питане от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ относно забавеното усвояване на държавно гарантирани заеми за рехабилитация и ремонт на пътна инфраструктура на Република България.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно средносрочната фискална рамка.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за първото полугодие на 2010 г.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно стратегически преглед на дипломатическата служба.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно издаване на разрешение за анкета сред български граждани на изселническата организация "Бултюрк".

IV. Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно регулиране и намаляване на цените на лекарствата в България.

2. Питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мониторингът на нейонизиращи лъчения от радиостанции, телевизионни предаватели и излъчваните електромагнитни полета от антените на базовите станции.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността и резултатите от работата на револвиращия фонд към Министерството на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ в Република България.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изработване на областни здравни карти.

6. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно въвеждане на критерии за нива на компетентност и натовареност на болниците.

V. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно решение Р-00-0015/8.6.2010г., с което се обявяват резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот на Министерството на културата, находящ се в София".

VI. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно развитието на проектите за изграждане на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно реализацията на проект по Оперативна програма "Транспорт".

3. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно собствеността на Пристанище - гр.Силистра.

VII. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на недовършения булевард "България" в град Русе.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изплащане на обезщетения за отнети земи.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно довършването на 2-километровата отсечка Бяла-Русе.

VIII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно събирането на здравно-осигурителните вноски от НОИ.

2. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно забавено плащане на семейните помощи за деца.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно увеличаване на средствата за социално подпомагане в актуализацията на Бюджет 2010 г.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно възможността за закупуване на осигурителен стаж, съгласно новата концепция за пенсионна реформа.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно отводнително-напоителна система "Беленската низина".

2. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно размера на субсидиите за 2010 г. на фермерите - собственици на животни, попадащи в Националния генофонд /НГ/ в животновъдството.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 6 въпроса от народните представители Иван Вълков, Димитър Петров, Вяра Петрова, Стоян Гюзелев, Галина Милева-Георгиева и Иван Алексиев, Митко Захов и Любен Татарски, Стоян Иванов, Янаки Стоилов (2 въпроса), Михаил Миков;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Цвета Георгиева;
- министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова - на 2 въпроса от народните представители Ваньо Шарков, и Милена Христова;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Петър Хлебаров.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Четин Казак, се отлагат отговорите на негови въпроси към:
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, свързан с посещението на руска делегация, ръководена от енергийния министър на Русия г-н Сергей Шматко и представители на "Газпром", в заседанието за парламентарен контрол не може да вземе участие министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на правосъдието Маргарита Попова.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно средствата на НЗОК в БНБ /т.н. преходен остатък/ като част от фискалния резерв към 31.05.2010 г./ (връчен на 16 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно събираемостта на здравните вноски към 31.05.2010 г. (връчен на 16 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно изявления на областния управител на Шуменска област (връчен на 16 юли 2010 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно състоянието на сградния фонд и управлението на Дом за стари хора "Гергана" - Варна (връчен на 16 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно изплащане на обезщетения от НОИ при освобождаване на негови служители (връчен на 16 юли 2010 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно состоянието, регистрирането и поддържането на военните паметници (връчен на 15 юли 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ, относно изграждането на Регионално депо за битови отпадъци за шестградието - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица (връчен на 16 юли 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно невъзстановени земи от Общинска служба по земеделие в гр. Бяла, област Варна (връчен на 16 юли 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно извършената по незаконен и непрозрачен начин проверка от Изпълнителната Агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/ на развъдните асоциации /РА/ и решението на УС на Държавния фонд за връщане на пари по държавна помощ 2 400 000 лв., дадена от ДФ "Земеделие" за водене на родословна книга и определяне на продуктивните и генетични качества на животните (връчен на 16 юли 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно усвояване на средствата по ОП "Конкурентноспособност" (връчен на 16 юли 2010 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно аграрната стратегия на страната и състава на Съвета за развитие при Министерския съвет.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно приемане на стратегията за устойчиво развитие на страната.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно постигнатите резултати в преговорите с вицепремиера на Русия Виктор Зубков по големите енергийни проекти.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на питане от н.п. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ, относно забавеното усвояване на държавно гарантирани заеми за рехабилитация и ремонт на пътна инфраструктура на Република България.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно средносрочната фискална рамка.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно постъпленията в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за първото полугодие на 2010 г.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно стратегически преглед на дипломатическата служба.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно издаване на разрешение за анкета сред български граждани на изселническата организация "Бултюрк".Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно регулиране и намаляване на цените на лекарствата в България.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на питане от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мониторингът на нейонизиращи лъчения от радиостанции, телевизионни предаватели и излъчваните електромагнитни полета от антените на базовите станции.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ в Република България.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно дейността и резултатите от работата на револвиращия фонд към Министерството на здравеопазването.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно въвеждане на критерии за нива на компетентност и натовареност на болниците.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изработване на областни здравни карти.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно решение Р-00-0015/8.6.2010г., с което се обявяват резултатите от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот на Министерството на културата, находящ се в София".Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно развитието на проектите за изграждане на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас.Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно реализацията на проект по Оперативна програма "Транспорт".Устен отговор в заседанието на 16 юли 2010 г. на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно собствеността на Пристанище - гр.Силистра.
Форма за търсене
Ключова дума