Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/09/2012
Парламентарен контрол - 9.00 часа

А. Разисквания по питането на народния представител Джема Грозданова към министъра на правосъдието Диана Ковачева относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург.

Б. Отговори на въпроси и питания

I. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно пътнически превози в БДЖ.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози".

3. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас.

II. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно цените на горивата в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г.

3. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали.

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия.

6. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно поисканите един млрд. евро от "Атомстройекспорт" компенсации за АЕЦ "Белене".

10. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно политиката на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза.

3. Питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно повишаване на цените на стоките в страната.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно проекта за Закон за детето.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно инцидент със самолет С-27J "Спартан" от състава на авиационната транспортна група - Враждебна на 23 август 2012 г.

V. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно сключване на Колективен трудов договор в здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпратено от ЕК на България мотивирано становище, изискващо да се осигури правилното прилагане на Директива 2009/41/ЕО по отношение на дейностите, във връзка с генетично модифицирани микроорганизми.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно подаване на иск от ЕК срещу България в Съда на ЕС, заради забавено транспониране на рамковата Директива за отпадъците.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно действията, предприети от Министерството на околната среда и водите по повод пренасянето на нови за екосистемата биологични видове в басейна на река Дунав.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно възлагането и изпълнението на договори за заснемане и контролно замерване на площи в ски зона с център Банско.

VII. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

VIII. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно разпити на граждани, участвали в подписка срещу златодобива в района на гр. Крумовград.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно връчването на почетно отличие на посланика на САЩ у нас Джеймс Уорлик.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ и ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно контролът при използване на СРС.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно механизмите за вътрешен контрол в системата на МВР.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (2 въпроса), и Павел Шопов (2 въпроса);
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов, на 4 питания от народните представители Димчо Михалевски и Пенко Атанасов; Димчо Михалевски и Корнелия Нинова; и Димчо Михалевски (2 питания), и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 3 въпроса от народните представители Георги Божинов, Петър Хлебаров, и Михаил Миков и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на културата Вежди Рашидов.
Поради ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно осигуряване на средства за ремонт и реставрация на църквата "Св. Преображение" в гр. Свищов (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно запитване относно мултиплициращия ефект при начисляване на ДДС за едни и същи доставки за поредица от предприятия /верига от фирми/ (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г." за 2012 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно работата на електроцентрала "Грийн форест проджект" АД - гр. Етрополе (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планирани и извършвани проектно-проучвателни дейности по проекти от републиканската пътна мрежа през 2012 г. и 2013 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно задълженията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." за 2012 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно електроцентрала "Грийн форест проджект" АД - гр.Етрополе (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ, относно двойни стандарти и груби нарушения при изменения и продължаване на разрешителни за водоползване и водовземани (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно работата на Комисията по контрол на концесиите и изразходване на приходите от концесии на минерални води в периода 2009 -2010 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно сключени договори с Министерството на околната среда и водите в периода септември 2009 г. - септември 2012 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно задълженията на Министерството на околната среда и водите по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно лишаването на земеделски производители от директни плащания на площ, земите на които попадат в т.нар "недопустим слой" (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно изплащане на средства от Министерството на земеделието и храните за постигане на по-голяма видимост в социалните мрежи (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно продажбата на земи от Държавния поземлен фонд (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно продажбата на земи от Държавния поземлен фонд срещу компенсаторни записи (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно проверка на извършваната сеч на територията на Държавно ловно стопанство "Росица" в местността Лъгът, общ. Севлиево (връчен на 21 септември 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." за 2012 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно задълженията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по списъка с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условности за средствата от Европейския съюз за следващия програмен период - 2014 -2020 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г." за 2012 г (връчен на 21 септември 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършени плащания към бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ 2007-2013 г." за 2012 година (връчен на 21 септември 2012 г.).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно необходими действия за довършване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Гурково, и Център за рехабилитация и дом за възрастни хора - гр. Николаево.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на питане от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно повишаване на цените на стоките в страната.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно проекта за Закон за детето.

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно инцидент със самолет С-27J "Спартан" от състава на авиационната транспортна група - Враждебна на 23 август 2012 г.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ и ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ, относно пътнически превози в БДЖ.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози".

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно цените на горивата в България.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно актуалната ситуация около Оловно-цинков комбинат АД - гр. Кърджали.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно сключените и действащи дългосрочни договори, с предварително определени цени за изкупуване на електроенергия.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно политиката на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

Устен отговор в заседанието на 21 септември 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно поисканите един млрд. евро от "Атомстройекспорт" компенсации за АЕЦ "Белене".
Форма за търсене
Ключова дума