Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/12/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки на правителството за повишаване доходите на българските граждани до края на мандата.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за осигуряване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС.

4. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно българската позиция по политиката на Европейския съюз за сближаване.

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно приемане на наредба на Министерски съвет.

II. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА относно заплащането на българските участници в европейските програми за наука и образование, и развитие на преговорния процес в тази връзка.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политика за държавни помощи.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно новата политика на Министерството на земеделието и храните, чрез изменената Наредба за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти.

3. Въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ относно появилите се сигнали за рекет и корупция в Регионалната дирекция на горите в гр. Благоевград спрямо дървопреработвателни фирми и ползватели на дърва за огрев.

4. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изменение в политиката от Министерството на земеделието и храните за осигуряване на модерно, ефективно и достъпно напояване на земеделските площи и бъдещите параметри на тази политика.

6. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно ловна дейност в района на с. Полковник Серафимово - община Смолян.

IV. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за подготовката на оперативните програми, за периода 2014 - 2020 г.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа.

3. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

4. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

5. Въпрос от н.п. НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014 - 2020 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.

8. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС за периода 2007 - 2013 г.

9. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за усвояване на средствата от ЕС.

V. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно регионалните центрове за трансфузионна хематология.

6. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за развитие на мрежата от лечебни заведения за болнична помощ с частно участие в капитала.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие в капитала.

8. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

10. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансиране на лекарските специализации.

VI. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно позицията на Република България в Общото събрание на Организацията на Обединените нации за приемане на Палестина за член-наблюдател.

VII. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.

VIII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България.

5. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно стандарта на живот на българските граждани.

6. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно социално подпомагане на безработни лица.

8. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно Конвенцията за правата на хората с увреждания.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за намаляване на безработицата до края на мандата.

10. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно програми за заетост в Смолянска област.

11. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правилата за придобиване и сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения от хората с увреждания.

12. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно регистрираните безработни в обл. Перник.

13. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив.

IX. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно нова група от 5 пилоти, които са напуснали ВВС.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.

X. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.

5. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно издадени методически указания от Агенцията по обществени поръчки, относно чл. 4, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при възлагане на теренни археологически проучвания, във връзка с инвестиционната дейност на възложителите.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно условията за руско кредитиране на участието на "БЕХ" ЕАД в строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно запазване на доставките и транзита на газ през България по досегашната газопреносна мрежа през Украйна.

8. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

9. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно контрола на търговските везни на пазарите.

10. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно каскада "Горна Арда".

11. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

12. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно прекъснато електрозахранване във вилните зони "Кону бунар", "Нови халваджи" и "Синигер" - гр. Русе.

13. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно перспективите пред туристическата дестинация с. Коиловци, общ. Плевен.

14. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно разрешително за търсене и проучване на строителни материали в землището на пернишкия квартал "Бела вода" и гр. Батановци.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Антон Кутев, и Пенко Атанасов (2 въпроса);
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 3 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Димитър Горов, и Ангел Найденов, на въпрос с писмен отговор от народите представители Антон Кутев и Петър Мутафчиев, и на питане с писмен отговор от народите представители Лилия Христова, Емил Радев и Димитър Атанасов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Янко Янков, и Кирил Добрев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Захари Георгиев.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Георги Пирински към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Нона Караджова, и министърът на правосъдието Диана Ковачева.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно наличието на Общи устройствени планове в общините (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно планираните средства по основните дейности на Агенция "Пътна инфраструктура" за 2013 г (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състоянието на изпълнението на програмата "Транзитни пътища - V" (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно състоянието на изпълнението на програма за рехабилитация на ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища,съфинансирана със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно рехабилитация на третокласен път на територията на община Радомир, област Перник (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно състоянието на пътната инфраструктура на територията на Пернишка област (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ; ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно обект "Благоустройствени дейности в с. Трудовец, Софийска област след наводнението от 2007 г. (корекция на коритото на р. Калница)" (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно 4-лентов път с. Скравена, Софийска област (връчен на 7 декември 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно утилизация на боеприпаси в област Стара Загора (връчен на 7 декември 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно статут на чужди граждани, притежаващи имоти в страната (връчен на 7 декември 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно преподавателска и научна натовареност (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно конкурсни сесии във фонд "Научни изследвания": 2010 година, 2011 година, 2012 година (връчен на 7 декември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно резултатите от продажбата на земи от Държавния поземлен фонд (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно управлението на държавния поземлен фонд в община Кайнарджа (връчен на 7 декември 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно уволнението на управителя на "Трафоелектроинвест" (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно договори, предвиждащи офсет (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно заседания на междуправителствени комисии през 2012 г (връчен на 7 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно подписаното окончателно инвестиционно решение за изграждане на българската част от газопровода "Южен поток" (връчен на 7 декември 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА, относно Оперативна програма "Наука и образование" (връчен на 7 декември 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки на правителството за повишаване доходите на българските граждани до края на мандата.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на правителството за осигуряване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно приемане на наредба на Министерски съвет.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно българската позиция по политиката на Европейския съюз за сближаване.

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на питане от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно заплащането на българските участници в европейските програми за наука и образование, и развитие на преговорния процес в тази връзка.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политика за държавни помощи.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно новата политика на Министерството на земеделието и храните, чрез изменената Наредба за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ и МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ, относно появилите се сигнали за рекет и корупция в Регионалната дирекция на горите в гр. Благоевград спрямо дървопреработвателни фирми и ползватели на дърва за огрев.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно качество и безопасност на предлаганите в търговската мрежа колбаси.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно изменение в политиката от Министерството на земеделието и храните за осигуряване на модерно, ефективно и достъпно напояване на земеделските площи и бъдещите параметри на тази политика.

Устен отговор в заседанието на 7 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно ловна дейност в района на с. Полковник Серафимово - община Смолян.
Форма за търсене
Ключова дума