Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/12/2012
Парламентарен контрол - 9.00 - 15.00 часа

I. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно нарушение на режима за опазване на исторически зелени площи Централна градска част Пловдив.

II. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

2. Питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката за усвояване на средствата от ЕС.

III. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата.

4. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно защита правата на работници и служители от некоректни работодатели.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно социално подпомагане на безработни лица.

6. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно Конвенцията за правата на хората с увреждания.

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правилата за придобиване и сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения от хората с увреждания.

8. Въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно нарушения на трудовото законодателство и условията на труд в "Интендантско обслужване - клон Калофер" ЕАД, гр. Калофер, обл. Пловдив.

IV. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно позицията на Република България в Общото събрание на Организацията на Обединените нации за приемане на Палестина за член-наблюдател.

V. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно условията за руско кредитиране на участието на "БЕХ" ЕАД в строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно запазване на доставките и транзита на газ през България по досегашната газопреносна мрежа през Украйна.

7. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно определяне размера на транзитни такси.

8. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно съдържанието на протокола, подписан между БЕХ и Газпром на 27 август 2012 г.

9. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно контрола на търговските везни на пазарите.

10. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно каскада "Горна Арда".

11. Питане от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА и НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ относно изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда".

12. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно прекъснато електрозахранване във вилните зони "Кону бунар", "Нови халваджи" и "Синигер" - гр. Русе.

13. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно перспективите пред туристическата дестинация с. Коиловци, общ. Плевен.

14. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България.

VI. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно нова група от 5 пилоти, които са напуснали ВВС.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли.

3. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ и ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно обгазяване на Стара Загора.

VII. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките за развитие на правосъдната система в България в отговор на осъдителните решения на съда в Страсбург.

VIII. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно предприемането на мерки за предоставяне на достъпен обществен транспорт на хората с увреждания в Република България.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно ново разписание на влаковете по направление София - Перник - Батановци.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно увеличаване броя на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно разписание на влакове.

IX. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно управлението на активите и финансовите средства на "Академика 2000" ЕАД.

X. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването.

2. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно осигуряване на нормално функциониране на кръвните центрове в България.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно регионалните центрове за трансфузионна хематология.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки на Министерството на здравеопазването по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи.

8. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно финансиране на лекарските специализации.

XI. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно разпределение на обезщетенията на картофопроизводителите.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно санкциониране на фермери за застъпени площи.

3. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от ПРСР за общини.

5. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно сеч в ловни стопанства.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на питане от народния представител Антон Кутев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков, и Милена Христова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (3 въпроса), и Ваньо Шарков;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на 2 въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова - на въпрос от народния представител Мая Манолова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Джевдет Чакъров (2 въпроса), Димчо Михалевски, и Корнелия Нинова;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на :
- питане от народния представител Георги Пирински към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- 2 въпроса от народния представител Георги Пирински към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и към министъра на правосъдието Диана Ковачева;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- въпрос от народния представител Неджми Али към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев;
- въпрос и питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради ползване на годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно прикриване на инцидент с простреляно дете на яз. Копринка (връчен на 21 декември 2012 г.).

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно свръхдоговаряне по приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Административен капацитет 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно третокласна и четвъртокласна пътна мрежа в Софийска област (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ, относно състоянието на пътна отсечка от Републиканската пътна мрежа клас - ІІІ - 706 между селата Тича и Ябланово, общ. Котел (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно неверифицирани разходи и невъзможност община Кресна да заплати същите при изпълнение на договор № BG161РО001/4.1-01/2007/060, "Грижата за децата - бъдеще за община Кресна" (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно сключени договори от Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за периода от 01.08.2009 г. до 10.12.2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми (връчен на 21 декември 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно регистрираните безработни в обл. Перник (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно информационни и рекламни дейности по Европейските програми (връчен на 21 декември 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА и ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ, относно нанесен побой на ученик от училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Туховища (връчен на 21 декември 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно териториалното разпределение и покритие на територията на Кърджалийска област с практики на лични лекари (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно териториално разпределение и покритие на територията на Смолянска област с практики на лични лекари (връчен на 21 декември 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно обгазяване на Стара Загора и района (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно свръхдоговаряне по Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно финансиране на договори на община Хаджидимово с ПУДООС (връчен на 21 декември 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно договор на "Агроводинвест" от 16.12.2011 г. (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно замени на гори и земи от горски фонд (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно замени на земеделски земи (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно предоставени концесии за ловна дейност и площи за ловна дейност (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно финансиране на информационни кампании на Министерство на земеделието и храните (връчен на 21 декември 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на питане от н.п. ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА; ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ и ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ, относно закриването на ж.п гара Вълчи дол (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно изпълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB - T) в Република България (План 2012) (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Транспорт 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно прогнозното потребление на електроенергия в страната в следващите години (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно посещение в Китайската Народна Република и Република Индия (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно резултати при използването на инструменти за финансов инженеринг в рамките на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно спрени плащания по Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно свръхдоговаряне по приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж., попадащи в градски агломерационни ареали" на Оперативна програма "Околна среда" (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно размера на реимбурсираните средства от ЕК по Оперативна програма "Техническа помощ 2007 - 2013 г." за 2010, 2011 и 2012 г (връчен на 21 декември 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно искане за информация за възстановените средства от ЕФРР, ЕСФ и КФ по седемте оперативни програми (връчен на 21 декември 2012 г.).===

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно мерки за стимулиране на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца до края на мандата.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно социално подпомагане на безработни лица.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно правилата за придобиване и сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения от хората с увреждания.

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ, относно позицията на Република България в Общото събрание на Организацията на Обединените нации за приемане на Палестина за член-наблюдател.

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките за развитие на правосъдната система в България в отговор на осъдителните решения на съда в Страсбург.

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно разходване на 50 милиона лева, неосъществен трансфер от Националната здравно осигурителна каса към Министерството на здравеопазването.

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно нарушение на режима за опазване на исторически зелени площи Централна градска част Пловдив.

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно доклад на Световна банка за глобалното затопляне.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно санкциониране на фермери за застъпени площи.

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно предприемането на мерки за предоставяне на достъпен обществен транспорт на хората с увреждания в Република България.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно увеличаване броя на Съвета на директорите на Информационно обслужване АД.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно ново разписание на влаковете по направление София - Перник - Батановци.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно разписание на влакове.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец".

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно условията за руско кредитиране на участието на "БЕХ" ЕАД в строителството на газопровода "Южен поток" на територията на България.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно запазване на доставките и транзита на газ през България по досегашната газопреносна мрежа през Украйна.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно контрола на търговските везни на пазарите.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно перспективите пред туристическата дестинация с. Коиловци, общ. Плевен.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно прекъснато електрозахранване във вилните зони "Кону бунар", "Нови халваджи" и "Синигер" - гр. Русе.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА, относно постигнатите цели и резултати от прилагането на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и Кохезионния фонд, Фонда за развитие на земеделието и селските райони и Фонда за развитие на рибарството и аквакултурите.

Устен отговор в заседанието на 21 декември 2012 г. на питане от н.п. ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА, относно прилагането на териториална демаркация и необходимата координация при подготовката на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума