Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/12/2009 - 04/12/2009

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

2 – 4 декември 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 43, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ – Няма постъпили предложения.
________________________________________________________

1. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (Приет на първо четене на 17.11.    2009 г.).

2. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (Приет на първо четене на 18.11.2009 г.).

3. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (Приет на първо четене на 18.11.2009 г.).

4. Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по труда и социалната политика (Вносители: Иван Костов и Мартин Димитров; 11.11.2009 г.).

5. Искане за предсрочно освобождаване на председателя на Комисията по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание Емилия Радкова Масларова (Вносители: Геновева Алексиева и група народни представители на 24.11.2009 г.).

6. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители, 17.11.2009 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз – България от 29 декември 2006 г. за изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 към Европейското споразумение (Вносител: Министерски съвет; 26.10.2009 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Приет на първо четене на 19.11.2009 г.).

9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашно насилие (Приет на първо четене на 23.10.2009 г.).

10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (Приет на първо четене на 5.11.2009 г.).

11. Проект за решение за налагане на мораториум върху експлоатационната и строителната дейност, както и върху действията на разпореждане със сгради, поземлени имоти, земеделски земи, гори и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III (Вносители: Яне Янев и група народни представители, 11.11.2009 г.).

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите (Вносители: Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов, 10.11.2009 г.; Яне Янев и група народни представители, 17.11.2009 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Националния архивен фонд (Вносители: Даниела Петрова и Вяра Петрова; 13.11.2009 г.).

14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приет на първо четене на 13.11.2009 г.).

15. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания