Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 1 ноември 2013 г.
Открито в 9,02 ч.
01/11/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров

Секретари: Александър Ненков и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добър ден!
Уважаеми народни представители, да си честитим Празника на народните будители!
Моля процедура по регистрация. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Господин Мерджанов, заповядайте за процедура.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Предлагам Народното събрание да приеме Решение на основание чл. 44, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за провеждане на извънредно пленарно заседание на 5 ноември 2013 г., вторник, от 10,00 до 16,00 ч., при следния дневен ред:
1. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Има внесени четири проекта за решение. Те са на Николай Александров, Гален Монев и Иван Димитров; на Гален Монев, Николай Александров и Калина Балабанова; на Михаил Миков; и на Мая Манолова и Христо Бисеров.
2. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството. Вносител – Министерският съвет.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител – Министерският съвет.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител – Министерският съвет.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет.
6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител – Министерският съвет.
7. Първо гласуване на законопроекти за изменение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Вносители – Захари Георгиев, Васил Антонов и Деян Дечев. Другият законопроект е на Петя Аврамова и група народни представители.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител – Министерският съвет. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Мерджанов.
Моля Ви режим на гласуване за извънредно заседание във вторник. (Реплика от народния представител Павел Шопов.)
Процедура ли, господин Шопов? Противно предложение ли имате? (Реплика от народния представител Павел Шопов.)
Нека да гласуваме и тогава, ако не е по това предложение.
Гласували 157 народни представители: за 141, против 3, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Шопов, за процедура.
ПАВЕЛ ШОПОВ (АТАКА): Благодаря Ви, господин председател.
Вдигнах ръка преди малко, защото, когато има извънредно заседание, дневният ред се съставя малко по-различно – по-особено е, съобразно правилника. Затова още преди да гласуваме дневния ред, исках да отбележа, че и днес липсва докладът на Авиоотряд 28. Докладът, който отдавна е готов, за който настояваме от дълго време и който губи, така да се каже, давност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, не губи.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Виждаме едни доклади, които брадясват в прашните чекмеджета от години. Да не стане така, защото вече се бави месеци. Не знам каква е причината докладът за Авиоотряд 28 да не бъде включен в това извънредно заседание.
Друго, за което отдавна настояваме от „Атака”. Вярно, включено е, но на седма позиция – въпросът с лихвоточките, 20 ноември е крайният срок. Стотици хиляди български граждани имат лихвоточки и логиката на нещата е, че 60 хиляди от тях ще изгорят. В страната има голямо напрежение по въпроса, хората недоволстват. Не знам как ще минем до 20-ти ноември закона на второ четене, но тук може би от един месец се отмества, отмята, прехвърля темата, точката. Считам, че тя трябва да бъде точка първа в дневния ред. (Шум и реплики.)
Вярно е, че управляващите искат да си минат пакета от данъчни закони, за тях това е може би най-важното, но за десетки хиляди български граждани е още по-важно да могат да запазят парите, които десетилетия са държали в банките и държавата им дължи съответно по законовия ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Какво е предложението, господин Шопов?
ПАВЕЛ ШОПОВ: Моето предложение е Законът за лихвоточките – уверявам Ви, господин председател, той няма да бъде спорен, няма да бъде предмет на някаква сериозна дискусия, ще мине много бързо – да го минем на първо четене. Затова предлагам да бъде точка първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има направено предложение за разместване в дневния ред на извънредното заседание във вторник. Няма как да не го подложим на гласуване.
Моля, режим на гласуване за направеното предложение – точка седма да стане точка първа.
Гласували 131 народни представители: за 99, против 9, въздържали се 23.
Предложението е прието.
Благодаря Ви, това е дневният ред.

Заседанието продължава с:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ОПОВЕСТЕНИТЕ ФАКТИ И ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ В КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ.
Вчера решението беше представено и насрочено гласуване по Проекта за решение за изменение и допълнение на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 159 народни представители: за 118, против 10, въздържали се 31.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, вчера започнаха разискванията по Доклада за работата на Временната комисия за изработване на Проект на нов Изборен кодекс и проект за решение по доклада. Докладът от 39 страници беше представен пред пленарната зала.
Откривам разискванията по доклада.
Има ли желаещи да участват в разискванията? Не виждам.
Прекратявам разискванията.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Временната парламентарна комисия за изработване на Проект на Изборен кодекс свърши доста работа, което е видно не само от представения доклад, но и от Проекта на нов Изборен кодекс, който е приложен към него. Бяха проведени многобройни публични обсъждания и усилена работа по разписване на конкретните текстове. В този процес се включиха много граждански организации и движения, и граждани – на практика над 100 неправителствени организации. Включиха се институциите, които имат отношение към провеждането на избори, а също и много признати изборни експерти.
Затова, когато представихме Проекта на нов Изборен кодекс пред пленарната зала, искам да благодаря на всички, които се включиха както в обсъждането на текстовете, така и в изписването на окончателния вариант на Проект на нов Изборен кодекс. Ще спомена първо гражданските организации и движения, и гражданите, които се включиха в дебатите в Парламента и направиха собствени предложения.
Ще благодаря също така и на гражданските организации, които заявиха, че бойкотират работата на временната парламентарна комисия, но същевременно направиха свои предложения по новите изборни правила, които бяха обсъдени, и една голяма част от тях са включени в правилата на новия Изборен кодекс.
Благодаря също така на институциите, които имат ангажименти към провеждането на изборите за това, че се включиха в процеса на изработване на проекта, като специално искам да благодаря на СЕМ, на АБРО, на ГРАО, на Сметната палата, на Централната избирателна комисия. Няма как да не спомена и изборните експерти, които работиха по написването на текстовете –проф. Друмева, Димитър Димитров, проф. Михаил Константинов, Стоил Стоилов, Борислав Цеков, Валери Найденов. Моля за извинение, ако пропускам някои от имената, които се включиха в написването на новите изборни правила, но като председател на временната парламентарна комисия искрено им благодаря.
Надявам се, че с представянето днес на доклада и на Проект на нов Изборен кодекс ще спрат и спекулациите по отношение на това какъв е резултатът от работата на временната парламентарна комисия. Всеки един от Вас, уважаеми колеги, може да се увери, че е изработен Проект на нов Изборен кодекс, който ще стане законопроект в момента, в който народен представител или парламентарна група го внесе в Българския парламент. Смятам, че спекулациите, че няма проект, а има просто набор от предложения, трябва да спрат. Всъщност те не обиждат мен или членовете на комисията, а обиждат всички тези граждански организации, граждани, институции и експерти, които се включиха в процеса по изработване на Проекта на нов Изборен кодекс.
Защо смятаме, че това е един добър проект? Защото в него бяха отчетени всички мнения и препоръки както на Венецианската комисия, така и на международните организации, които са наблюдавали изборите в България през последните години – местни, президентски и парламентарни избори. В него бяха включени след обсъждане и огромна част от предложенията на гражданските организации. На практика за първи път гражданското общество участва в писането на законопроект и то не на какъв да е, а на Проекта на нов Изборен кодекс.
Сега с колегите от временната парламентарна комисия сме Ви предложили проект за решение, по силата на който изготвеният Проект на нов Изборен кодекс ще бъде предоставен на парламентарните групи и на народните представители за упражняване на законодателна инициатива, защото в задачата на временната парламентарна комисия беше включено задължението да изготви Проект на нов Изборен кодекс, но след това законодателната инициатива е на отделните народни представители или парламентарни групи.
Искам да заявя от името на Парламентарната група на Коалиция за България, че в най-кратък срок ще внесем Проекта на нов Изборен кодекс, след още едно обсъждане в рамките на парламентарната група, но като цяло волята на БСП и на Коалиция за България е да бъдат направени промени в изборните правила, които са отразени в Проекта на нов Изборен кодекс и които имат две цели.
Първо, да мотивират хората да участват активно в изборите, да има висока избирателна активност, което ще осигури и по-високо доверие и легитимност на новоизбраните органи.
От друга страна, след обсъждане и в пленарната зала, да приемем текстове, които да ограничат до минимум злоупотребите, купуването на гласове и контролирането на вот, така че сред най-важните промени, които предлагаме с Проекта на нов Изборен кодекс, е въвеждане на преференциалното гласуване, което да даде на гражданите възможност да пренареждат предложените им листи от политически партии и да гласуват и за личности. Въвеждане на машинно гласуване, което да минимизира субективния елемент в работата на секционните избирателни комисии и да не допуска злоупотреби с предварително разпечатани и разпространявани бюлетини. Предлагаме също така да има контрол върху това кой печати бюлетините, какъв брой са напечатаните бюлетини, колко се дават на избирателните секции, за да се пресекат своевременно всички опити за злоупотреби в процеса на печатане на бюлетините и след това в използването им в изборния процес. Правим опит да решим проблема с така наречените „мъртви души” в избирателните списъци, като предлагаме вариант за преминаване към активна регистрация след първите предстоящи национални избори.
Има също така много други промени, които ще осигурят равнопоставеност на субектите, които ще участват в изборите, облекчен режим за независимите кандидати, за инициативните комитети като намаляване и премахване изобщо на депозита за участие в избори, намаляване броя на подписи, безплатно отразяване в обществените медии, възможност за медийни пакети за тези, които не получават държавна субсидия, за да могат, от една страна, гражданите да направят информиран избор за кандидатите в изборния процес, а от друга страна, да има повече равнопоставеност на субектите, които ще се състезават в рамките на предизборната кампания. И много други нови предложения, които са насочени именно към това да повишат доверието в изборния процес, да мотивират гражданите да гласуват и да участват на избори, и да направят изборния процес в България по-демократичен, с възможности гражданите по един модерен начин да упражнят свободно своето право на глас.
Надявам се, че докладът на временната парламентарна комисия ще бъде подкрепен.
Благодаря и на колегите от всички парламентарни групи, които се включиха в работата на комисията, както и, че ще бъде подкрепен проектът за решение за предоставяне на Проекта на Изборен кодекс на парламентарните групи за неговото последващо внасяне. Изказвам увереност от тази парламентарна трибуна, че всяка една от парламентарните групи ще го направи достатъчно бързо – да внесе своя разновидност на новия Изборен кодекс, да промени текстовете, с които не е съгласна, но това да се случи в кратки срокове, така че да можем да отговорим на очакванията на българските граждани новите изборни правила да бъдат готови до края на тази пленарна сесия. Това е възможно – въпрос на воля и желание от страна на народните представители в този Парламент. Още веднъж благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря.
Има ли някакви реплики по повод изказването на госпожа Манолова – благодарности имаше много, сигурно някой е пропуснат, но благодарности – на всички? Няма. Благодаря Ви.
Няма и други желаещи за изказвания.
Закривам разискванията.
Моля, режим на гласуване на проекта за решение.
Гласували 142 народни представители: за 88, против 46, въздържали се 8.
Проектът за решение е приет, а с това и тази точка от дневния ред е изчерпана.

Преминаваме към точка единадесета от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – продължение.
Вносител е Министерският съвет.
Заповядайте, проф. Бъчварова, да докладвате.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моля за допускане в залата на господин Слави Кралев – началник на отдел в дирекция „Плащания и пазарна подкрепа” в Министерството на земеделието и храните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако обичате, режим на гласуване.
Гласували 109 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 26:
„§ 26. В чл. 34 думите „регламенти (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 2529/2001, (ЕИО) № 2759/75, (ЕО) № 1255/1999 на Съвета и регламентите по прилагането им” се заменят с „Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 826/2008”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 27:
„§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „европейските земеделски фондове” се заменят с „Европейския фонд за гарантиране на земеделието”.
2. В ал. 2, изречение второ думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – определени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката – определени от министъра на икономиката и енергетиката”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 28:
„§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „регламенти (ЕО) № 2702/99 и (ЕО) № 2826/2000 на Съвета и регламентите по прилагането им” се заменят с „Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5 януари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 3/2008” и регламентите по прилагането му”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Финансирането на одобрените промоционални програми се осъществява в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕО) № 3/2008.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания има ли по тези три параграфа? Няма.
Ако обичате, режим на гласуване за съдържанието, така както е предложено за новата номерация на § 26, 27 и 28.
Гласували 94 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 13.
Текстовете не са приети.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Прегласуване, прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кой желае процедура за прегласуване?
Заповядайте за процедура за прегласуване, господин Курумбашев. (Шум и реплики.)
Така ще бъде – като няма ранобудни депутати, има ранобудни студенти само.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, моля за процедура за прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Курумбашев.
Ако обичате, режим на прегласуване.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 3.
Предложението е прието. (Шум и реплики от ГЕРБ и КБ.)
Моля за тишина в залата, тази материя е особено емоционална, виждам.
Ако обичате, продължете, госпожо Бъчварова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Предложение на народните представители Светла Бъчварова, Добрин Данев, Пенко Атанасов и Румен Йончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 29:
„§ 29. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. Министърът на земеделието и храните може да определя с наредби:
1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
2. условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно чл. 123 от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
3. условията, при които организациите на производители, асоциациите на организации на производители могат да сключват договори за доставка от името на членуващите в тях производители;
4. секторите, в които договорите за доставка се сключват в писмена форма, съдържанието и срока на договорите и реда за тяхната регистрация.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 31:
„§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007“ и Дял втори на Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (ОВ, L 350/1 от 31 декември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1580/2007” се заменят с „и Дял II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15 юни 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 543/2011”.
2. В ал. 4, изречение първо накрая се добавя „по образец съгласно Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 543/2011”, в изречение второ думата „продава“ се заменя с „предлага“, а в изречение трето думата „продажбата“ се заменя с „предлагането на пазара”.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на земеделието и храните определя с наредба:
1. реда за извършване на контрол за съответствие на качеството на пресните плодове и зеленчуци от внос, за износ и на вътрешния пазар на Европейския съюз, както и за пресните плодове и зеленчуци, предназначени за преработка;
2. реда за създаване и поддържане на база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци;
3. правила за анализ и оценка на риска съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) № 543/2011.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става §32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Разисквания? Желае ли някой да вземе отношение? Не.
Моля, режим на гласуване за съдържанието на докладваните параграфи до § 32 по новата номерация.
Гласували 123 народни представители: за 84, против 8, въздържали се 31.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 33:
„§ 33. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „или че” се добавя „въз основа на анализа на риска”.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „от контролния орган” се заменят със „съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 543/2011”;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или”;
в) създава се т. 3:
„3. контролният орган ги уведоми писмено, че въз основа на анализа на риска не е необходимо на партидата да бъде издаван сертификат.”
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Агенция „Митници” и Българската агенция по безопасност на храните обменят информация, необходима за извършване на проверките за съответствие на качеството на партидите пресни плодове и зеленчуци по ред, определен в инструкция, издадена от ръководителите на двете институции.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 36:
„§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „приложение Х от Регламент (ЕО) № 1580/2007” се заменят с „приложение ХІ от Регламент (ЕС) № 543/2011”.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Организациите на производители могат да предвидят в оперативните си програми мерки за управление при кризи, включени в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми по чл. 55 от Регламент (ЕС) № 543/2011.
(5) Оперативните програми включват задължително две или повече екологични дейности, посочени в Националната рамка за екологични действия по чл. 56 от Регламент (ЕС) № 543/2011.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, има ли разисквания по редакцията на § 30, който става § 33, § 31, който става § 34, § 32, който става § 35, и § 33, който става § 36 в редакцията на комисията? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
Личи си, че комисията е свършила значителна редакционна дейност, защото по различен начин се четат регламентите в министерството и в Народното събрание. Човек от министерството трябва да занесе тази препоръка, а не ние тук да се превръщаме в редакционни комисии.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По § 34 има предложение от народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 37:
„§ 37. Член 47а се изменя така:
„Чл. 47а. (1) Учебните заведения могат да участват в схема за предоставяне на плодове и зеленчуци на учащите се. Участието в схемата се съпътства от прилагането на педагогически мерки.
(2) Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на:
1. национална помощ съгласно чл. 103жа от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007, с която се възстановяват и допустимите разходи за данък върху добавената стойност;
2. национално съфинансиране.
(3) Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен фонд „Земеделие“ в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи в областта на зеленчукопроизводството и овощарството, образованието и здравеопазването, ежегодно до 31 януари изготвят национална стратегия за прилагане на схемата.
(4) Условията и редът за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
„§ 40. В чл. 54, ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета” се заменят с „Регламент (ЕО) № 1234/2007”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте за докладваните параграфи.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 41:
„§ 41. В чл. 55, ал. 1, т. 4 след думата „изкупвачите” запетаята и текстът до края се заличават.”
В § 38 има предложение на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 42:
„§ 42. В Глава пета след чл. 55 се създават раздел ІІа с чл. 55а, 55б и 55в и Раздел ІІб с чл. 55г:

„Раздел ІІа
Признаване на организации на производители и техни
асоциации, междубраншови организации и договорни
отношения в сектора на млякото и млечните продукти

Чл. 55а. (1) Министърът на земеделието и храните със заповед признава или оттегля признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно чл. 123, параграф 4, чл. 126а, и 126б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и регламентите по прилагането му.
(2) Организациите на производители и асоциациите на организации на производители на мляко и млечни продукти, признати по ал. 1, могат при условията, определени в чл. 126в от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и в наредбата по чл. 55в, да сключват договори с изкупвачи и преработватели за доставка на сурово мляко от името на членуващите в тях производители на мляко по отношение на цялата им продукция или на част от нея.
Чл. 55б. (1) Суровото мляко се доставя и купува на територията на страната въз основа на сключен договор за доставка, освен в случаите на разрешени директни продажби. Договорите за доставка се сключват с изкупвачи или преработватели в писмена форма.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват по реда на и съдържат най-малко клаузите, определени в чл. 185е от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
(3) Договорите по ал. 1 между производител и изкупвач на сурово мляко се сключват за минимален срок от 6 месеца.
(4) Договорите за доставка на сурово мляко от всички видове млека се регистрират от първия изкупвач в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” по адреса на дейността на изкупвача в 14-дневен срок от сключването. При прекратяване преди да е изтекъл срокът на договора или при удължаване на срока на договора с анекс изкупвачът уведомява съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в 14 дневен срок.
(5) Контролът за спазване на изискванията по ал. 1-4 се упражнява от Държавен фонд „Земеделие”.
Чл. 55в. Министърът на земеделието и храните издава наредба, с която урежда:
1. условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно чл. 123, параграф 4, чл. 126а, и 126б от Регламент (ЕО) № 1234/2007;
2. условията и реда за регистрация на договорите за доставка на сурово мляко;
3. реда за упражняване на контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко.

Раздел ІІб
Помощ за доставяне на мляко и млечни продукти
на учениците в учебните заведения

Чл. 55г. (1) Учебните заведения могат да прилагат схема за доставка на мляко и млечни продукти на учениците съгласно Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (ОВ, L 183/17 от 11 юли 2008 г.).
(2) Схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения по ал. 1 се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет под формата на национална помощ съгласно чл. 102 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.
(3) Условията и редът за прилагане на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, това бяха текстовете на § 38, който по новата редакция ще бъде § 42, и § 41.
Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване § 41 и § 42.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 9.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който е отразен на систематичното му място в § 42 по номерацията на комисията.
Предложение на народните представители Светла Бъчварова, Добрин Данев, Пенко Атанасов и Румен Йончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 43, 44 и 45.
„§ 43. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Разплащателната агенция подпомага” се заменят с „Държавен фонд „Земеделие” предоставя финансова помощ по”.
2. В ал. 2 думите „Национална програма” се заменят с „Националните програми”.
3. В ал. 3 думата „наредба” се заменя с „наредби”, а думите „Националната програма” се заменят с „Националните програми”.
§ 44. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „сектор” се добавя „за периода 2009-2013 г.”.
2. В ал. 2 думите „по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се предоставя до 2014” се заменят със „за мерките по ал. 1 се предоставя до 2013”.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. финансова помощ се предоставя за следните мерки:
1. преструктуриране и конверсия на лозя със следните дейности:
а) конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната;
б) преструктуриране на лозята;
в) подобряване на техниките за управление на лозята;
г) обезщетение на производителите за загубата на доход за период до три години чрез разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения или парично обезщетение с изключение на дейностите по буква „в”;
2. популяризиране на пазарите на трети държави на вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
3. събиране на реколтата на зелено чрез пълно отстраняване на зелени, все още неузрели гроздове;
4. инвестиции за производство на лозаро-винарски продукти по Приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки.
(5) Финансовата помощ за мерките по ал. 4 се предоставя до 2018 финансова година съгласно бюджет за програми за подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.”
§ 45. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „т. 1 и 3 и ал. 3” се заменят с „т. 1 и 3, ал. 3 и ал. 4, т. 1, 3 и 4”, а думите „които са регистрирани” се заменят с „вписани в лозарския регистър”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансова помощ по чл. 57, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 2 могат да получат търговски дружества, професионални организации, организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Не подлежат на финансиране по чл. 57, ал. 4, т. 1 следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;
6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
8. смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото – нискостъблени, средностъблени и високостъблени.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по текстовете на параграфи 43, 44, 45 и 46, така както бяха докладвани?
Колеги, § 39 е подкрепен по принцип – уточнявам, но вече неговият текст е инкорпориран в предходния параграф, който приехме. Нали така? Така че ние няма да гласуваме § 39 – уточнявам за процедурата. Неговото съдържание вече е утвърдено в един предходен параграф.
Има ли изказвания? Не виждам.
Моля режим на гласуване на докладваните параграфи.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 11.
Текстовете са приети, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По § 41 – предложение на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 47:
„§ 47. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Класификаторите, които не са практикували класификация на кланични трупове в продължение на една година, са длъжни да преминат опреснителен курс.”
2. В ал. 3 след думата „обучението” се поставя запетая и се добавя „опреснителните курсове.”
3. В ал. 4, т. 4 накрая се добавя „и неучастие в опреснителни курсове”.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В Министерството на земеделието и храните се поддържа регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в който се отразяват издаването на свидетелства по ал. 1 и тяхното отнемане по ал. 4”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 48:
„§ 48. В чл. 58в, ал. 3, изречение второ след думата „кланицата“ запетаята се заличава и думите „което предоставя копие от него на производителя, доставил или предал животните за класификация в кланицата” се заменят със „след подписване от производителя или доставчика, който получава срещу подпис екземпляр от него”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 49.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 44, който става § 50:
„§ 50. В чл. 58з, ал. 1 думата „наредба” се заменя с „наредбите”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя на § 46, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Това са параграфи – да уточним, от 41 по номерацията на вносителя, който става § 47, след това е § 42, който става § 48, следващите са § 49 и § 50, следващият е § 45, който става § 51, до § 46, който става § 52. Това е до края на раздела.
Има ли изказвания? Не виждам.
Моля режим на гласуване за тези параграфи.
Гласували 101 народни представители: за 100, против няма, въздържал се 1.
Приети са текстовете.
Продължаваме със следващия раздел.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По § 47 – предложение на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 53:
„§ 53. В Глава пета след чл. 58к се създава Раздел V с чл. 58л и 58м:

„Раздел V
Подпомагане на пчеларството

„Чл. 58л. (1) Пчеларството се подпомага въз основа на тригодишна Национална програма по пчеларство за подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти.
(2) Националната програма по пчеларство се изготвя от работна група, в която участват представители на Министерството на земеделието и храните, на пчеларски браншови организации и на Разплащателната агенция, въз основа на анализ на изпълнението на Националната програма по пчеларство за предходния период. Изготвената програма се одобрява от министъра на земеделието и храните, след което се представя за одобрение от Европейската комисия.
(3) Условията и редът за прилагане на Националната програма по пчеларство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
Чл. 58м. (1) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 и регламентите по неговото прилагане Разплащателната агенция предоставя финансова помощ по мерките на Националната програма по пчеларство по чл. 58л, ал. 1.
(2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед постоянна работна група за управление на програмата по чл. 58л, ал. 1. В състава на работната група се включват представители на пчеларски браншови организации, на Министерството на земеделието и храните и на Разплащателната агенция. Постоянната работна група прави предложения за промени в Националната програма по пчеларство, за преразпределение на бюджета между мерките и определя лимитите за финансиране на допустимите разходи. Промените в Националната програма по пчеларство се одобряват по реда на чл. 58л, ал. 2.
(3) Отказите на Разплащателната агенция за финансиране на подадени заявления се обжалват в съответствие с чл. 2.”
По § 48 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 54.
По § 49 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 55:
„§ 55. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разплащателната агенция чрез специализираното звено за контрол по Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета от 26 май 2008 г. относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ОВ, L 143/1 от 3 юни 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 485/2008“, упражнява последващ контрол и извършва проверки на търговските документи на:
1. лицата, които са получили или осъществили плащания, свързани пряко или косвено със системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието;
2. трети лица, които имат пряка или косвена връзка с лицата по т. 1 във връзка с транзакциите, извършвани в рамките на системата за финансиране чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят на контролиращите лица:
1. свободен достъп до проверяваните обекти;
2. исканите от тях търговски документи и извлечения или копия от тях; електронно съхраняваните данни се предоставят на електронен носител;
3. исканите от тях сведения.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Регламент (ЕИО) № 4045/89” се заменят с „Регламент (ЕО) № 485/2008”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по тези параграфи? Няма.
Гласуваме § 53, § 54 и § 55.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 3.
След обсъждане с госпожа Манолова, мисля, че е редно да се върнем към § 39. Уточнявам: неговото съдържание е прието по принцип. То е гласувано в предходен параграф, но редакцията по вносител си стои. Не е логично да я приемаме, при положение че вече сме го направили, но от формална гледна точка по-правилно е да проведем гласуване, за да отпадне от съдържанието по вносител. Тоест комисията, приемайки по принцип, ми подсказва, че не приема тази редакция, а е направила друга редакция.
За да няма колебание какво е становището на пленарната зала по § 39 по вносител, моля да проведем гласуване. Всъщност комисията не подкрепя тази редакция, а е дала друга редакция.
Гласуваме редакцията по вносител, която не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 12, против 64, въздържали се 23.
Тази редакция на § 39 не е приета.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По § 50 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 56:
„§ 56. Член 60а се изменя така:
„Чл. 60а. (1) Контролът по прилагане на класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените се упражнява от длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат:
1. кланиците по чл. 58а, ал. 2;
2. класификаторите по чл. 58в, ал. 1.
(3) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху:
1. сортирането, маркировката и опаковката на яйца;
2. окачествяването и съхранението на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и на продукти от птиче месо.”
По § 51 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 58.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 59.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 50 до 55 включително, които стават параграфи от 56 до 61 включително.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 11.
Докладваните параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 62:
„§ 62. Създават се чл. 72а и 72б:
„Чл. 72а. (1) Който изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от производител без писмен договор, освен в случаите на разрешени директни продажби, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
(2) Производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор, освен в случаите на разрешени директни продажби, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 2000 лв. Не се наказва производител на сурово мляко, който е подал сигнал до компетентния орган преди извършване на нарушението.
Чл. 72б. (1) Физическо лице, което не изпълни задължение по чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 63:
„§ 63. В чл. 74, ал. 3 думите „чл. 69-72” се заменят с „чл. 69 72б”.”
Комисията предлага да се създаде § 64:
„§ 64. В чл. 74а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разпоредбите” се заменя с „разпоредбата”, а думите „и чл. 58и” се заличават.
2. В ал. 3 думите „т. 2, 3 и 4” се заменят с „т. 2 и 4”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Бъчварова, достатъчно. Нека да подложим параграфите на гласуване.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване § 56, който става § 62; § 57, който става § 63, новия § 64, предложен от комисията, също така и § 58, който става § 65.
Гласували 96 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 12.
С това докладваните параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 66:
„§ 66. В § 1 „Допълнителна разпоредба” се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „чл. 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета” се заменят с „чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012”.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Доставка“ е всяка продажба на произведеното в стопанството на производителя непреработено мляко на одобрен изкупвач на краве мляко или първи изкупвач на мляко, различно от краве.”
3. В т. 7 думите „селското стопанство” се заменят със „земеделието”, а думите „по фиксирани цени” се заличават.
4. В т. 14 думите „селското стопанство” се заменят със „земеделието”.
5. Точка 17 се изменя така:
„17. „Преработени земеделски продукти” са земеделски продукти извън Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, които са „преработени продукти” по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „а” от Регламент (ЕО) № 612/2009.”
6. Точка 19 се отменя.
7. Създават се т. 22 и 23:
„22. „Първи изкупвач” е физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, което има регистрирани стационарни обекти и/или специализирани транспортни средства съответно по реда на Закона за храните и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност и извършва дейност по изкупуване директно от производителите на сурово мляко, различно от краве.
23. „Трета държава” е всяка държава, която не е държава – членка на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Бъчварова.
Нека да гласуваме докладвания параграф.
Има ли изказвания по него? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 59, предложена от комисията, който става § 66.
Гласували 99 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 12.
С това предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има предложение от народните представители Светла Бъчварова, Добрин Данев, Пенко Атанасов и Румен Йончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение: „Заключителни разпоредби”.
Има предложение от народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Светла Бъчварова, Добрин Данев, Пенко Атанасов и Румен Йончев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 67 и 68:
„§ 67. (1) Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 56, ал. 3 за прилагане на националната програма по чл. 57, ал. 4 в срок до 1 декември 2013 г.
(2) Министърът на земеделието и храните издава наредбите по чл. 17, ал. 1, чл. 55в и чл. 58л, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(3) Министерският съвет издава наредбата по чл. 55г, ал. 3 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(4) Директорът на Агенция „Митници” и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издават инструкцията по чл. 42, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 68. Наредба № 1 от 26 януари 2009 година за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г. (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г., бр. 53 и 75 от 2013 г.) се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Бъчварова.
Колеги, имате ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби”, наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” и създаването на параграфи 67 и 68.
Предложенията на народните представители и от ГЕРБ, и от Коалиция за България са подкрепени по принцип от комисията и са намерили своето място в параграфи 67 и 68.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 8.
С това последните параграфи от законопроекта, който приемаме на второ четене, са приети.
Благодаря Ви, уважаема госпожо Бъчварова, за работата по този законопроект.


Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ.
Вносители са Светла Бъчварова и група народни представители. Приет е на първо гласуване на 10 октомври 2013 г.
Заповядайте, госпожо Бъчварова, да докладвате законопроекта за второ гласуване в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА:
„Доклад
относно Закон за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен
от народния представител Светла Бъчварова и група
народни представители на 4 септември 2013 г. и приет
на първо гласуване на 10 октомври 2013 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли желаещи за изказване по наименованието на закона?
Уважаеми колеги, моля гласувайте наименованието на закона.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Наименованието на закона е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „ветеринарномедицински специалисти” се заменят с „обучени лица” и думите „наредба на министъра на земеделието и храните” се заменят с „наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
По § 5 има предложение от народните представители Десислава Танева, Любен Татарски и Валентин Василев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 51, ал. 3 се изменя така:
„(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява достъп до данните на:
1. Европейската комисия при поискване;
2. развъдните организации по чл. 8 от Закона за животновъдството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 в редакцията на комисията, в която е включено предложението на народните представители от ГЕРБ.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
Предложението за докладваните параграфи е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: По § 6 има предложение от народните представители Десислава Танева, Любен Татарски и Валентин Василев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Създава се нов чл. 51а:
„Чл. 51а. Официалната идентификация на животните се извършва от собствениците им или от упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или развъдни организации по чл. 8 от Закона за животновъдството в 5-дневен срок от раждането на животните.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, имате ли изказвания по докладваните параграфи? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване създаването и редакцията на § 6, в който е включено предложението на народните представители Десислава Танева и група народни представители от ГЕРБ, параграфи 7, 8, 9, 10 и 11.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Докладваните параграфи са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
„Заключителни разпоредби”.
Има предложение на народните представители Десислава Танева, Любен Татарски и Валентин Василев по §12.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп на развъдните организации и по чл. 51, ал. 3, т. 2 до данните на Интегрираната информационна система.”
Комисията предлага да се създадат параграфи 13, 14 и 15:
„§ 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) в чл. 62, ал. 2 накрая се добавя „и министъра на земеделието и храните”.
§ 14. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните приемат наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето.
§ 15. Параграфи 6, 7, 8 и 11 влизат в сила от 1 януари 2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Само една корекция в § 12: „данните от Интегрираната информационна система”.
Колеги, имате ли изказвания по докладваните параграфи? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, § 12 в редакция на комисията с предложението на народните представители от ГЕРБ и параграфи 13, 14 и 15.
Моля, гласувайте.
Гласували 104 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 2.
С това докладваните параграфи са приети, а с тях и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Уважаема госпожо Бъчварова, днес Вие сте отличник. Приехме Ви на второ четене два важни закона и то в рамките на предвиденото пленарно време.
Уважаеми колеги, имам удоволствието да Ви информирам, че по повод Деня на народните будители в Народното събрание ни е на гости изложбата „В началото бе буквата”, която е посветена на 1150-годишнината от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий. Изложбата ще бъде открита след малко точно в 10,30 ч. в Клуба на народния представител. Всички народни представители са поканени за откриването на изложбата. Заповядайте.
Парламентарният контрол ще започне в 11,00 ч.(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, заседанието продължава с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Първо, ще направя няколко съобщения.
Днес, 1 ноември, е постъпил Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приети на първо гласуване на 23 октомври 2013 г. Проектът е изготвен от Комисията по здравеопазването на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Правя това съобщение с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване, който тече от момента на внасяне на Общия законопроект.
Новопостъпили питания за периода от 29–31 октомври 2013 г.:
Постъпило е питане от народните представители Светлин Димитров и Десислава Танева към Димитър Греков – министър на земеделието и храните, относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 ноември 2013 г.
Ще съобщя и раздам писмените отговори, които са дали министрите на въпроси от народните представители:
- заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Жара Пенева;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народните представители Пенко Атанасов и Светла Бъчварова;
- министърът на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на още един въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева на въпрос от народните представители Страхил Ангелов и Таню Киряков;
- министърът на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Ваня Добрева;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Дурхан Мустафа;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Тунчер Кърджалиев;
- министърът на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Валентин Радев;
- министърът на околната среда и водите Искра Михайлова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министърът на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народните представители Десислава Танева и Ирена Коцева;
- министърът на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народните представители Ирена Коцева, Красимира Анастасова и Донка Иванова;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Красимир Мурджев;
- министърът на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Десислава Атанасова.
Уважаеми колеги, преди да започнем с Парламентарния контрол, има две заявки за изявления от парламентарни групи. Първа направи заявка госпожа Ваня Добрева от името на Парламентарната група на Коалиция за България.
Заповядайте, госпожо Добрева.
ВАНЯ ДОБРЕВА (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Всяка година на 1 ноември ние отдаваме почит на онези българи, далечни и близки строители на съвременна България, чийто подвиг в сферата на книжовността и запазването на народния ни дух, на просветата, науката и културата винаги е давал кураж за истинския възход и възраждане на българския народ.
Неслучайно е името на празника – Ден на българските будители. Това са духовните строители на България – учителите, университетските преподаватели и учени, писателите, хората на изкуството. На 1 ноември ние се покланяме пред нетленните дела и всекидневния духовен подвиг на онези, които, както през 1922 г. посочва министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски, водят българския народ и младите ни поколения към просветата, към свободата на духа, към културата, към съхраняването и развитието на духовните идеали и ценности.
През настоящата 2013 г. отбелязваме две възлови духовни събития – 1150 години от мисията на светите братя Кирил и Методий във Великоморавия и 200 години от смъртта на великия възрожденски писател и просветител св. Софроний Врачански. Отбелязването на тези два културни факта са паметен повод, за да стигнем до същността, логиката и активността на будителя, да разберем неговата свещена кауза в служба на идеала, на духовното възраждане на нацията, на мисията за обществен прогрес и възход на Отечеството.
Тази година посрещаме Деня на българските будители с надежда за положителни промени в образованието, науката и културата. В проектобюджета за 2014 г. е предвидено средствата за образование да нараснат със 100 млн. лв., средствата за наука и култура за Българската академия на науките също ще бъдат увеличени. Има разбиране и воля за това, въпреки ограничените възможности. Предстои приемането на Закон за предучилищната подготовка и възпитание, и училищното образование, на Закон за професионалното образование. Предстои приемането на стратегия за висшето образование – ще бъдат извършени промени в Закона за висшето образование, в Закона за академичното израстване.
С други думи, очаква ни активна работа по въпросите на националното ни развитие. Стремежът е заедно да намерим най-точния път, за да осъществим икономическия растеж, основан на научните изследвания и иновации. Тепърва ще оценяваме по достойнство незаменимия труд на учителя, ще дискутираме подходи как да превърнем носителя на знанието и духовността в реален авторитет и активен фактор при реализиране на националните ни цели.
Предстояща задача е да се осъществи комплексен характер на образованието чрез разширяване на времевите и финансови параметри, заделяни за спорт, творчество и изкуство. Няма да допуснем акции на идеологическия примитивизъм, който само преди три месеца, непосредствено след парламентарните избори, излезе с официално оповестено предложение от образователната система да бъдат изхвърлени класически български автори и произведения. Ще обръщаме все по-голямо внимание върху опита на другите европейски държави в образованието и науката, но ударението ще пада върху българските наследства и духовен опит. В глобалния и глобализиращ се свят от огромно значение е успоредно с усвояването на всичко ценно от чуждите практики да се развиват традициите в българското образование, да се пази и актуализира културната памет на нацията ни.
В празничен ден като днешния може би не е подходящо да се говори за нерадостната участ на българската интелигенция, на художествено-творческата интелигенция, но истината трябва да бъде изречена. В областта на духовността през последните две десетилетия се утвърди погрешната теза за културата като обикновен пазар и за творбата като обикновена стока. Държавата в голяма степен се оттегля от задълженията си към съвременната култура, остави я да се развива на произвол. Фактически се даде превес на масовата, на булевардната култура за сметка на художествената оригиналност и значимост на идеите.
Културният пазар е залят от чуждестранни продукти, книги, спектакли или музикални записи, докато националните духовни ценности са оставени на пълна самоиздръжка, на самооцеляване. В това отношение ние всички сме длъжници пред българското общество, пред националната ни култура. Заедно, в диалог с творците и творческите организации, би следвало да помислим как да стимулираме реалните постижения на българската духовност, как да направим така, че съвременната ни култура – книгите, театрите, изложбените зали, концертите, музикалните опуси да имат много по-голямо присъствие в ежедневието на българския гражданин.
Това е идея на неотдавна напусналия ни наш колега Николай Петев – председателят на Съюза на българските писатели. Той считаше, че трябва да се узакони определен процент за представянето на българската култура в медиите, в книгоиздаването и останалите сфери на културата, че са нужни конкретни политики, за да се прекратят посегателствата и финансовото ограбване на творците, че трябва да се приеме Закон за българския език и литература и да се разработи национална политика за подпомагане на младите творци. Държеше да помним, че Денят на българските будители е празник на израз на волята на духа, на служене на идеала, а не на грубия прагматизъм.
За осъществяването на такива крупни цели и задачи са нужни обединените усилия на българската научна, образователна и художествена интелигенция. Нужно е заедно да преодолеем разрушителната сила на разединението и омразата, които с активната роля на определени политически сили днес шестват в родината ни. Нужни са инициативност и продължаване на възрожденските идеали, за да не угасва пламъкът и вярата на народните будители. Нужно е да пазим заветите на Възраждането, на светлите образи на духовните ни водачи. Такъв е дългът ни на български граждани, призвани да градят културни мостове, да съхраняват и развиват духовните ценности на съвременна България. Честит празник от името на Коалиция за България! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Добрева.
Уважаема госпожо Маринова, заповядайте за изявление.
КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Днес е 1 ноември. Ден, на пръв поглед неотличаващ се от другите, но в същото време – важен за всички нас. Особено за онези, които вярват в силата на човешкия дух, в разума, в интелекта. Първи ноември е Денят на народните будители – онези, които с възрожденски плам запалиха искрата на културата, просветата и изкуството в душите ни.
За първи път Денят на народните будители се чества преди 104 години в Пловдив. На 13 декември 1922 г. Народното събрание приема закон, съгласно който: „1 ноември да се празнува като всенароден празник на заслужилите българи, на всички труженици за българското национално и просветно културно възмогване и преуспяване”. Но през 1945 г. празникът е забранен – всички знаем от кого.
В ден като днешния ние отдаваме почит на онези велики българи, които са дали своя принос за съхраняване и издигане на българската духовност, на нашата нация, защото нашето минало е пълно с изпитания, възходи и падения. В тъмните манастирски килии, с вяра в силата на словото и писмеността, бе съхранено българското самосъзнание. Така в тези тежки времена народът ни създаде своите будители – знайни и незнайни духовници, книжовници, учители, борци за национално освобождение, пренесли през времето духовните ценности на нацията и нейния морал. Сред тях са Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, братя Миладинови, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, Захари Стоянов, Стефан Стамболов и още много други родолюбци. Животът и делото на тези велики люде са достоен пример, на който най-дръзновените подражават, други следват, а всички се уповаваме.
Днес е ден и на всички онези, които в съвременното ни компютризирано и за съжаление комерсиализирано общество продължават да отстояват своята мисия за културно и духовно израстване на нашия народ. Това е ден на съвременните български учители и изследователи, писатели, журналисти, творци от всички сфери и възрасти. Всички те допринасят за съхраняване на националната ни идентичност.
Този ден е само формален повод да ги поздравим. Дължим им много повече. Заради щедро раздаваната от тях мъдрост, от която черпим сили и която ни води през целия ни житейски път! Нея ще предадем на тези след нас! Заради всекидневната им „битка с надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията”.
На този ден нямаме право на ритуален и декларативен патриотизъм, на сухо говорене, без дела, без доказателства. В момент, когато България се разтърсва от протести, от противопоставяния, от подмяна на ценности и морал, ще бъдем ли открити, ще гледаме ли хората в очите, ще чуем ли техния глас? Гласът на студентите, или този на протестиращите вече 141 дни. Всички те говорят за морал и достойнство, за чисто минало и патриотизъм.
През последните няколко десетилетия, в опитите за отнемане свободата на духа, за плахи и фрагментарни реформи в условията на развиващо се гражданско общество и на разширяваща се глобализация на света, се стигна до криза в образованието, науката, изкуството и културата. Съвременните български учени и изследователи, учители, писатели, журналисти и творци не заслужават реформи, които се правят с политически „седенки“, нито пък от хора, които са решили да правят политика на техен гръб. Нужно е да бъдат мотивирани, иновативни, подготвени, подкрепени да работят. Мотивирани с възможността за развитие, със загрижеността на държавата и с адекватно заплащане. ГЕРБ направи положителни стъпки както в областта на образованието, така и в областта на културата. (Реплики от КБ.)
Да, остава още много, докато възродим българските творци, докато върнем тяхното самочувствие и достойнство, но в България има впечатляващи примери на научни постижения, на педагогически опит, на уникална култура. Наш дълг е да почитаме паметта и делото на народните будители, да оценяваме усилията на съвременниците ни, които образоват, пишат, творят и работят на благородното поприще на духовността.
Първи ноември е празник на всички българи, на изостреното ни чувство за национално самочувствие и дух. На тях, на нашите будители, с уважение и признателност благодарим! Благодарни сме за това, че изправени пред трудностите и предизвикателствата на днешния ден, успявате с гордост и сила да бъдете себе си! Честит празник от политическа партия ГЕРБ! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Маринова.

Уважаеми колеги, преминаваме към Парламентарен контрол.
Първи ще отговаря господин Хасан Адемов – министър на труда и социалните въпроси.
Въпрос от народния представител Магдалена Ташева относно неизплатените възнаграждения на 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово, въпреки спечелените дела срещу работодателя.
Заповядайте, уважаема госпожо Ташева, да развиете Вашия въпрос към министъра на труда и социалната политика.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър! От 2010 г. досега около 150 работници на Вагоноремонтния завод в Карлово са напуснали предприятието по чл. 327 от Кодекса на труда, заради отказ на работодателя да им изплати дължимите заплати. Част от възнагражденията са били изплащани във времето на малки суми, със закъснение от месеци и години, и то, забележете, само до 60% от полагаемата посочена сума в трудовите им договори. Друга част изобщо не са изплащани.
Собственици на приватизираното предприятие са братята Иван и Павел Златинови. Работниците са се обръщали – този момент е много важен – към съответната ресорна комисия в Четиридесет и първото Народно събрание, искали са помощ и съдействие от народните представители. Оттам обаче са им казали да се отнесат към Инспекцията по труда в повереното Ви министерство. От Инспекцията по труда в Пловдив са им отговорили, че не могат да направят нищо за тях.
Интересно – това също е много важен момент – Инспекцията по труда, представете си, не може да направи нищо, а по закон първата задача на нейната дейност е да контролира спазването на трудовото законодателство. След като от Инспекцията по труда са им отказали всякакво съдействие, ги посъветвали да съдят работодателя. Около 70 души от работниците, следвайки този съвет, са завели дела срещу работодателя и вече са ги спечелили. Други – в момента съдят работодателя и чакат да излезе съдебното решение. Оказва се, че съдебните решения не могат да бъдат изпълнени, защото междувременно всички активи на Вагоноремонтния завод в Карлово са били прехвърлени чрез особен залог на една софийска фирма и съдия-изпълнителят няма какво да опише и продаде, за да удовлетвори ощетените работници.
В същото време Вагоноремонтният завод е получил 129 хил. лв. по Европрограма „Развитие на човешките ресурси”. Една голяма хубава табела, която стои точно на входа на Вагоноремонтния завод, ни известява този факт. Преди няколко години работодателят е инвестирал 60 млн. лв., една част от които също евросредства, в разширяване на производството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Извинявайте, госпожо Ташева, понеже сте много извън времето, задайте въпроса си, след това ще можете да уточните подробностите.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Само това ще кажа. Към 10 октомври, когато аз бях там, на жп-линията на завода стояха произведени от него вагони за спирт и други горива и два ремонтирани вагона – поне толкова видях – на фирма „Инса ойл”.
С друга думи ние имаме един работодател, който има поръчки – има лоялни и почтени клиенти, които авансово му плащат част от поръчките, бил е обгрижван щедро с европари, евросредства по европрограми, разполага с възможности да се разплати със своите бивши работници, някои от които имат да вземат 2 хил. лв., но други, от 2010 г. досега, имат да получават 20 хил. лв.
Във връзка с това въпросът ми е:
Първо, защо досега Инспекцията по труда в повереното Ви министерство не е направила нищо, за да бъдат изпълнени поне съдебните решения за изплащане на възнагражденията на тези около 70 бивши работници?
Второ, какви мерки сте предприели лично Вие на поста министър на труда и социалната политика за налагането на закона в това приватизирано предприятие, където общо 150 работници биват експлоатирани като роби? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева.
Заповядайте, уважаеми господин Адемов, да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, аз искам да Ви благодаря за въпроса, защото след като беше зададен, наредих поредната четвърта проверка на контролиращия орган Главна инспекция по труда, в резултат на която за месец юли са изплатени част от дължимите възнаграждения на работниците и служителите във Вагоноремонтния завод, а за месец септември е стартирала процедурата по авансовото изплащане на възнагражденията.
Готов съм да Ви предоставя резултата от проверката в писмен вид, където точно и ясно по месеци е отбелязано как върви процедурата по изпълнението на закъснелите плащания на възнагражденията.
Неизпълнението на съдебните решения, включително и на тези, с които на работниците и служителите се присъждат суми, представляващи неизплатени трудови възнаграждения, е престъпление по смисъла на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс. Правомощията за извършване на правни действия по установяване на престъпление са предоставени на Прокуратурата на Република България, както е добре известно.
Инспекцията по труда е част от изпълнителната власт. Тя няма правомощия да контролира изпълнението на съдебните решения, включително и на тези, с които са присъдени суми, представляващи трудови възнаграждения. При постъпване на искане за съдействие по изпълнение на подобни съдебни решения в Инспекцията по труда лицата са насочвани към съдия-изпълнителите, на които са възложени правата за принудително събиране на присъдените в съдебните решения парични суми. Но както стана ясно от Вашия въпрос, това няма как да се случи в конкретния казус.
Съгласно своите правомощия, Инспекцията по труда осъществява системен контрол за изплащането на трудовите възнаграждения на работещите работници и служители във „Вагоноремонтния завод – Карлово” АД.
За периода от 2010 г. до настоящия момент са извършени общо 11 проверки по спазване на трудовото законодателство. Установено е, че до края на 2012 г. на всички работници е изплащано трудовото възнаграждение в размер на 60% от брутната работна заплата. Тази законова възможност за частично плащане, използвана от работодателя, е предвидена в чл. 265 от Кодекса на труда. Прилагането й не позволя работодателят да бъде санкциониран за неизпълнение на трудовите възнаграждения, тъй като съгласно Кодекса на труда разликата до пълния размер на възнаграждението остава изискуема и се изплаща допълнително ведно със законната лихва. От началото на настоящата година до месец юни инспекторите по труда са извършили четири проверки във „Вагоноремонтния завод – Карлово” АД, при които са установени за съответните месеци неизплащане на трудовите възнаграждения.
Благодарение на контрола, приложените административни мерки и наложените на работодателя административни наказания, на работещите в завода към съответните месеци на 2013 г. са изплатени трудови възнаграждения в пълен размер до месец юни 2013 г., които са в размер на 377 хил. 305 лв.
Предпоследната проверка в предприятието е извършена през месец септември, като на работодателите е дадено задължително предписание за изплащане на начислените трудови възнаграждения за месец юли 2013 г., които са в размер на 77 хил. 685 лв.
След 17 октомври 2013 г. предстои нова проверка за контрол по изплащането на трудовите възнаграждения за месеците юли и август 2013 г. Както стана ясно, проверката е извършена на 25, 28 и 29 октомври 2013 г.
Проверките на Инспекцията по труда установяват, че на напускащите междувременно работници трудовите възнаграждения не се изплащат. Следва да се отбележи, че материалната компетентност на Инспекцията по труда приключва с прекратяване на трудовото правоотношение, след което компетентен да реши спора за дължимите трудови възнаграждения е единствено и само съдът. С оглед допуснатото забавяне при изплащането и констатираното неизплащане на трудовите възнаграждения на работодателя са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения за неизплатени трудови възнаграждения.
Уважаема госпожо Ташева, вярвам, че от изложените факти и резултата от последната проверка на Главна инспекция по труда е ясно, че Министерството на труда и социалната политика е ангажирано с проблемите на работещите във Вагоноремонтния завод – Карлово, и че Инспекцията по труда продължава да осъществява интензивния контрол, за да се гарантира ритмичното изплащане на работещите в предприятието на дължимите им трудови възнаграждения със стремеж за преодоляване на допуснатото забавяне на плащанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря ви, уважаеми господин Адемов, за подробния отговор. И въпросът беше достатъчно подробен, предполагам, че работниците от Вагоноремонтния завод са доволни от това, което са чули.
Заповядайте за реплика, госпожо Ташева – моля да се включите във времето.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Господин министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Изразявам удовлетворение, че все пак благодарение и на назначените от Вас проверки част от дължимите пари на хората от Вагоноремонтния завод са били изплатени. Да се надяваме, че ще бъдат изплатени в цялост, както изисква трудовото законодателство в България.
Тук обаче искам да направя следния коментар, който се отнася за всички народни представители. Подобни подигравки с труда на хората са възможни у нас заради един зловещ чл. 245, влязъл в сила на 1 август 2004 г., според който, забележете, колеги, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя нашата държава му гарантира, че ще накара работодателя да му изплати 60% от записаното в трудовия му договор. Непонятно е как така работникът ще изпълнява добросъвестно задълженията си, а работодателят ще го излъже и ще му заплати само 60%?! Естествено, работодателите четат този член, както дяволът чете Евангелието. Масово плащат 60% от договореното в трудовия договор на работника и за останалото казват: „Иди ме съди”. Следователно тук е скрит капанът.
По този повод призовавам всички да помислим за законодателни промени, които да гарантират, че когато работникът изпълнява добросъвестно трудовите си задължения, ще получи 100% от договореното възнаграждение. Иначе няма никакъв смисъл да пишем трудови договори, нали?! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ташева.
Господин Адемов, заповядайте, имате възможност за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ташева, смисълът на този член от Кодекса на труда е да търси баланс в интересите на работодателя, от една страна, и интересите на работника и служителя, от друга страна. За съжаление, както и Вие отбелязахте, не са редки случаите, в които работодателят изплаща тези 60% и независимо че останалите 40% са изискуеми и дължими със законната лихва, има много случаи, в които тази част от средствата не се изплащат, особено ако предприятието е тръгнало към процедура за ликвидация или несъстоятелност.
В този смисъл, изключително важно е да разчитаме, от една страна, на функциите и възможностите на Главна инспекция по труда да контролира случаите на нарушения на трудовото законодателство, а от друга страна, да уважим правото на работодателите, защото има случаи, в които работодателите по обективни причини са затруднени за определен период да изплащат дължимите възнаграждения, стига това да не се превръща в практика, както казахте и Вие.
Иначе дискусията по този член от Кодекса на труда, пак повтарям, когато се приемаше този текст, беше изключително сериозна, включително и в посоката, в която и Вие разсъждавате. Тогава обаче се прецени да се потърси баланс в интереса на работниците и служителите, какъвто е целият Кодекс на труда по дефиниция. За съжаление това, което казвате Вие, показва, че има случаи, в които некоректни работодатели не изпълняват своите задължения по Кодекса на труда и създават напрежение, което в известни случаи ескалира по начини, по които сме свикнали да го виждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов.
Преминаваме към следващото питане, което ще бъде развито от народните представители Светлана Ангелова и Тотю Младенов и е относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! По последни данни България се нарежда сред десетте най-застарели държави в света и е на пето място по процентен дял на възрастното население в рамките на общото население. Застаряването е световна тенденция, но у нас демографската криза е най-голяма в сравнение с останалите европейски държави. Основната причина за тази негативна тенденция и проблем са ниската раждаемост и високата смъртност у нас. Дългосрочните прогнози показват, че към 2050 г. се очаква един на всеки трима българи да бъде над 65-годишна възраст, а един на всеки двама да бъде в трудоспособна възраст.
Увеличаването на възрастното население води до по-големи разходи от страна на държавата за пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи. С цел преодоляване на всички тези негативни демографски и икономически тенденции, през 2011 г. правителството на ГЕРБ се наложи да предприеме спешни мерки за адаптиране на пенсионната ни система към променящата се демографска и икономическа среда. Тези промени бяха в отговор на препоръките на Европейската комисия към всички държави – членки на Европейския съюз, за запазване на устойчивостта на пенсионните системи и повишаване на възрастта за пенсиониране.
Още в началото на мандата на Четиридесет и второто Народно събрание беше внесен Законопроект от група народни представители от БСП за промени в Кодекса за социално осигуряване, с който се предлага замразяване на увеличаването на възрастта и стажа за пенсиониране. Тези намерения са чиста доза популизъм, защото по никакъв начин няма да решат натрупаните от години проблеми в пенсионната система. Това означава, че хората, българските граждани ще продължат да получават ниски пенсии, защото по-малката възраст и по-малкото осигурителен стаж автоматично означават по-ниска пенсия. Въвеждането на поредни нови правила за пенсиониране ще доведе до по-голяма непредвидимост и неустойчивост за настоящите и бъдещите пенсионери.
Не на последно място, замразяването на вдигането на възрастта за пенсиониране ще бъде груба грешка пред Европейската комисия. Това е връщане назад и ясен сигнал пред Европа, че България няма да прави реформа в пенсионната система.
В тази връзка, уважаеми господин министър, Ви питаме: какви са реалните намерения на правителството за промени в пенсионната система? Защо и с каква цел се правят тези промени? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Господин министър, заповядайте да отговорите на депутатското питане.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелова, господин Младенов! Искам да започна с това, че когато говорим за намеренията на правителството за промени в пенсионната система, е важно да се има предвид, че не става въпрос за преразглеждане на пенсионната система или подмяната й с нова система. Възприетият през 2003 г. пенсионен модел на тристълбовата пенсионна система се запазва непроменен. Солидарната система – така нареченият първи стълб, държавното обществено осигуряване и пенсионните схеми, които функционират на капитало-покривен принцип – втори и трети стълб, продължават да съществуват. В това отношение намеренията на правителството са категорични.
Факт е обаче, че България се нарежда сред десетте най-застарели държави в света и е на пето място по процентен дял на възрастното население в рамките на общото население по данни на Организацията на обединените нации. В резултат на промените в раждаемостта и в смъртността и на миграцията негативните демографски процеси продължават и населението продължава да намалява спрямо предходните години. По информация от националната статистика за 2012 г. броят на населението над 65 години е милион и четиристотин хиляди души.
Сериозен демографски проблем за България е значително високият относителен дял на хората на възраст от нула до 14 години. Увеличаването на възрастното население води до определени разходи за пенсии, за здравеопазване и за дългосрочни грижи. В този смисъл аз винаги съм казвал, че увеличаването на пенсионната възраст в България няма алтернатива. Държавното обществено осигуряване функционира на разходопокривен принцип. Това означава, че приходите от осигурителните вноски на работещите сега следва да покриват разходите за пенсии. Към момента обаче приходите от вноски покриват около половината от разходите за пенсии, а недостигът от 52, 8 на сто се покрива с ресурс от държавния бюджет. Това е знак, че осигурителната система трябва да се оптимизира, за да се осигури един добър баланс, да се осигури финансова стабилност на пенсионната система. Смятаме обаче, че тази стабилност не бива да се постига само с цената на усилията на едно поколение хора – тези, които са в предпенсионна възраст, което понесе няколко промени в пенсионната система, като се започне с тази от 2000-та година и се продължи с изменението от 2011 г. и 2012 г.
Поради тази причина Министерството на труда и социалната политика подкрепя предложението за временно преустановяване на нарастването на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране на лицата, работещи при условията на най-масовата трета категория труд. То е включено в проекта на Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2014 г., който всъщност вече е одобрен от Министерския съвет. Предлага се през 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване да се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 да се придобива при навършване на 65 години и осем месеца за жените и мъжете, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
В проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. се предлага удължаване с 5 години действието на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, който регламентира максималния размер на получаваните една или повече пенсии, така нареченият „таван на пенсиите” до 31 декември 2018 г. Тъй като обаче в същия законопроект се предлага размерът на максималния осигурителен доход да е 2 хил. 400 лв., това ще доведе до повишаване на размера на така наречения „таван на пенсиите”.
Предлага се също така изменение на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, с който да се установи така нареченото „Швейцарско правило” за осъвременяване на пенсиите. Посочената разпоредба предвижда, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Предвижда се увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и увеличаване на социалната пенсия за старост от 1 юли 2014 г.
В проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. се предлага изменение на § 5, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, като се намалява процентът, с който се намаляват пенсиите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, когато лицето се пенсионира преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване от 0,2 на 0,1 на сто, а се увеличава добавката за отложено пенсиониране на учителите от 0,2 на 0,33 на сто. Вече отпуснатите пенсии и добавки от Учителския пенсионен фонд ще бъдат преизчислени от 1 януари 2014 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов.
Два уточняващи въпроса ще зададе господин Тотю Младенов.
Заповядайте.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! При очертаващата се тежка демографска криза както в настоящия момент, така и при следващите години, моят уточняващ въпрос към министъра е следният: господин министър, как възнамерява правителството на господин Орешарски да изпълни основните препоръки на Европейската комисия към България в областта на създаването на една устойчива пенсионна система в Република България и с възможност за получаването на адекватни пенсии? На първо място, как ще изпълни препоръката по отношение на увеличаването на ефективната възраст за пенсиониране на работещите в трета категория труд?
Искам да припомня, че преди две години правителството на Политическа партия ГЕРБ предприе съответните реформи в тази област, а доколкото разбирам и вчера от заседанието на Социалната комисия, че в следващите една, две и може би повече години се очаква замразяване на тази реформа в тази й част. Как правителството на Република България ще изпълни препоръката на Европейската комисия за ограничаване до минимум на ранното пенсиониране в нашата страна, при положение че вчера Социалната комисия на първо четене с промените в Кодекса за социално осигуряване предприе стъпки точно в обратната посока – за разширяване на обхвата на ранното пенсиониране в Република България?
На трето място, как правителството ще изпълни изискването по отношение на постепенното изравняване на пенсионната възраст на мъжете и на жените през следващите години в Република България? ГЕРБ предприе такива стъпки и беше разположила до 2020 г. да скъси маржа по отношение на възрастта за пенсиониране между мъже и жени.
И на четвърто място, как правителството ще изпълни основния ангажимент по отношение на ограничаване до минимум злоупотребите с инвалидни пенсии? ГЕРБ направи доста сериозна дискусия с неправителствените организации на хората с увреждания и със социалните партньори. Маркирахме основните неща, които трябва да бъдат предприети в реформата в тази област. Също така с пари от Оперативната програма „Човешки ресурси” се изгради информационната система на Агенцията за хора с увреждания, която би подпомогнала този процес.
Основният ми допълнителен въпрос, министър Адемов, е: как правителството ще изпълни тези препоръки, за да направи системата действително устойчива и адекватна? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Това са уточняващите въпроси.
Заповядайте, господин Адемов, да отговорите на тях.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелова и господин Младенов! Аз Ви благодаря за уточняващите въпроси, които на практика са цитиране на препоръките на Европейската комисия към всички държави – членки на Европейския съюз.
По отношение на Вашия въпрос: по какъв начин ще изпълним препоръките на Европейската комисия за адекватни, устойчиви финансово стабилни пенсионни системи, Вие много добре знаете, че това са препоръки на Европейската комисия към всички държави – членки на Европейския съюз, от една страна. И от друга страна, всяка една държава членка на базата на своите национални традиции, на базата на своите особености от гледна точка на демография и от гледна точка на икономическо развитие, определя своя модел на пенсионно осигуряване във всяка една държава членка.
Оттам нататък по отношение гарантирането на финансово устойчиви системи са необходими мерки както на входа на системата, така и на изхода, защото през последните години всички мерки, които правителствата приемаха, бяха на изхода на системата. Увеличаване на разходите на изхода на системата, а на входа на системата чрез законодателни решения намаляване на приходите, което доведе до една сериозна финансова неустойчивост и дисбаланси в системата на пенсионното осигуряване и на държавното обществено осигуряване като цяло.
По отношение на ефективната възраст за пенсиониране и увеличаването на тази възраст, Вие добре знаете, че в България, ако става въпрос за трета категория, има една от най-високите ефективни възрасти за пенсиониране и в този смисъл мога да Ви кажа и Вие добре знаете, че България отдавна е изпреварила по отношение на показателя „увеличаване на възрастта” европейските страни в това отношение. Защото жените – тези от поколението, което е в предпенсионна възраст в момента, са изпитали на гърба си увеличаването на стажа с 14 години. Мъжете – увеличаването на стажа с 15 години. Докато възрастта при мъжете е увеличена с 5 години, при жените е с 8 години.
Така че в България този показател за повишаване на ефективната възраст за пенсиониране за трета категория труд изпреварва другите страни членки и то в един ускорен темп и затова ние смятаме през следващата година за разлика от Вас да потърсим съгласие, защото Вие едностранно нарушихте споразумението със социалните партньори от 2010 г., където бяха визирани абсолютно всички мерки, за които Вие говорите. Бяха визирани и мерките включително за уеднаквяване на възможността за пенсиониране на мъжете и жените.
Що се отнася до ограничаване на инвалидните пенсии, ако Вие имате информация за злоупотреби с отпускане на инвалидни пенсии, бъдете така добър, аз ще Ви съдействам лично заедно с контролните органи, да се опитаме да ликвидираме тези практики заедно. Вие знаете, че няма такова правителство, което да може самостоятелно да реши този проблем.
От друга страна, Вие знаете, че една голяма част от така наречените „инвалидни пенсии” са така наречените „социални инвалидни пенсии” – повече от 500 хиляди. Една по-малка част са така наречените „инвалидни пенсии за хората в трудоспособна възраст”. Ако изчислим процента на хората, които получават инвалидни пенсии в България, той е под средните стойности на Европейския съюз.
Аз съм съгласен с Вас, че трябва с всички усилия да санкционираме лошите практики, незаконните практики по отношение на инвалидните пенсии. Ясно е, че става въпрос за изразходване на финансов ресурс, който е за сметка на данъците и осигурителните плащания на всички български граждани. В този смисъл приемам Вашето предложение да потърсим, включително и законодателни мерки, включително и възможностите на новата информационна система на Агенцията за хората с увреждания, за да можем да минимизираме тези лоши практики по отношение на инвалидните пенсии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов.
Желаете ли да изразите отношение?
Заповядайте, господин Младенов.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, аз Ви знам, аз Ви познавам като специалист в областта на социалното осигуряване. Знам, че с голяма част от тези неща, които Ви карат да правите, не сте съгласен с тях, но трябва да изпълните предизборни ангажименти на Българската социалистическа партия, които ще доведат след години до фалит на тази система. Искам да Ви го гарантирам това – с това, което сте подготвили.
Искам да кажа следното: освен това, което се предвижда в бюджета за държавното обществено осигуряване за 2014 г., освен участието на държавата с 12% в държавното обществено осигуряване, допълнително два милиарда лева от данъците на българските граждани ще отидат за покриване на дефицита в осигурителната система.
С разширяването на обхвата на ранното пенсиониране – това, което Социалната комисия вчера прие, и това не е планирано в бюджета за държавното осигуряване като разход през следващата година, дефицитът ще нарасне още повече.
С увеличаването на безработицата и по-ниския икономически растеж, дефицитът през следващата година Ви гарантирам, че в държавното обществено осигуряване ще бъде изключително голям.
И когато се спират реформи, когато не се предприемат допълнителни реформи в тази област, аз Ви гарантирам, че с тази политика след няколко години Вие тази система ще я фалирате и ще обречете както сегашните, така и бъдещите пенсионери на ниски пенсии. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Преминаваме към следващото питане към министъра на труда и социалната политика господин Хасан Адемов.
Той отново е зададен от народните представители Тотю Младенов и Светлана Ангелова и е относно мерките на правителството за увеличаване на заетостта.
Кой ще развие питането?
Заповядайте, уважаеми господин Младенов, за да развиете питането си към социалния министър.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Заложените средства в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в Националния план по заетостта са 73 млн. лв. при субсидирано трудово възнаграждение за пълен работен ден от 340 лв. месечно, колкото бяха заложени и през тази година. Това е изключително малка сума за заетост, защото през 2013 г., освен 73 те милиона лева по този план, Министерството на труда и социалната политика разполага с над 250 млн. лв. допълнително за заетост и квалификация по Оперативната програма „Човешки ресурси”, както и за младежка заетост.
Искам да припомня, че над 120 хиляди човека работеха по различни схеми и програми по Оперативната програма „Човешки ресурси” както за частния бизнес, така и за общините.
За съжаление, следващата година се очертава почти нулева за усвояване на новите средства по Оперативната програма 2014 2020 г., а в най-добрия случай това може да стане от четвъртото тримесечие на следващата година.
Същото се отнася и за допълнителните средства, които Европейската комисия ще отпусне на България в размер на 100 млн. евро за 2014 и 2015 г. за ограничаване на младежката безработица, като половината от тези средства ще отидат към Оперативната програма „Човешки ресурси”, а останалата половина ще бъдат изразходвани през 2014 г. и 2015 г., а за 2014 г. те ще могат да се използват най-рано от второто полугодие на следващата година.
Бюджетът, който е предвиден на Министерството на труда и социалната политика и на държавата за заетост през следващата година, ще бъде почти два пъти по-малък, отколкото е предвиден за тази година. Именно от тази гледна точка ние предвиждаме и на базата на по-ниския икономически ръст, който се очертава според мен за през следващата година, на базата на това, че безработицата расте – за септември е 13,1, тоест за последната една година по Евростат, измерена с 25 хиляди безработни повече има в бюрата по труда.
В Националния осигурителен институт обезщетенията за безработица непрекъснато се увеличават, защото голяма част от работещите по тези програми, заради усвояването на тези средства, вече са регистрирани в бюрата по труда.
Нашите очаквания са, че през следващата година безработицата по Евростат ще надхвърли 15% и това ще застраши допълнително социалния мир в нашата страна. Ще има голям риск за бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на държавата като цяло.
Затова моят въпрос е следният: какви действия смята да предприеме правителството в тази посока и да изпълни предизборни ангажименти и плана, който е записал, да разкрие допълнително нови 250 хиляди работни места? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Заповядайте, уважаеми господин Адемов, за да отговорите на депутатското питане, което е интересно и за всички български граждани.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, госпожо Ангелова, ситуацията, в която се намира държавата ни в момента, предвид все още бавното възстановяване от сериозната икономическа криза, съчетано с преходния етап между два програмни периода, налага на правителството да предприеме незабавни действия за подкрепа разкриването на нови работни места и запазването на съществуващите.
В този смисъл изключителни усилия правителството ще полага за икономическото възстановяване и насърчаване на предприемачеството в страната. Ефект върху заетостта ще окаже намаляване броя на разрешителните режими с цел улесняване на бизнеса, намаляване на административната тежест, където е възможно – улесняване и насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия.
Икономическото възстановяване и създаването на нови работни места ще се подкрепя и чрез приоритетно стимулиране на високотехнологичните сектори от производството и услугите. Ще се използват и средствата от оперативните програми, по които ще се насочват средства към секторите, генериращи растеж, към експортно ориентираните сектори, към добавящите по-висока стойност на производството. Ще се подпомагат и стартиращите предприятия с добра конкурентна и иновативна база.
Друг сектор с потенциал за разкриване на работни места е зелената икономика.
Секторът на белите работни места от своя страна ще допринесе за разкриването на нови работни места в контекста на процеса по деинституционализация.
Министерството на труда и социалната политика има важна роля в насърчаването и подпомагането разкриването на нови работни места.
В условията на икономическо възстановяване субсидираната заетост е възможност за наемането на безработни лица от неравнопоставените групи. Субсидираната заетост е ценен инструмент и за регионите с ограничено създаване на нови работни места, както и в тези, в които единствен работодател са местните власти. В тази връзка в предстоящите години ще бъде осигурен финансов ресурс за изпълнение на регионалните програми за заетост.
В този смисъл искам да Ви кажа, че вчера беше последният срок, в който областните администрации и общините имаха възможност да подадат своите проекти в Министерството на труда и социалната политика, които ще бъдат оценени по съответния ред.
Ще продължи предоставянето на субсидии за работодателите, разкриващи нови работни места по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, доказали своята ефективност. Така например мащабните програми „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Асистенти на хора с увреждания”, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, освен че решават социални проблеми в страната, допринасят и за изпълнение на държавната политика за разкриване на нови работни места. В този смисъл ще продължи тяхното изпълнение. Чрез субсидиране на работодателите ще се подкрепя новата заетост за младежи, възрастни работници, хора с увреждания и продължително безработни лица.
Едновременно с доказалите своята ефективност програми ще бъдат разработени и нови. Пример в този смисъл са разработените в момента национални програми в областта на опазване на националното културно богатство и горския фонд. Ще се използват и възможности за стажуване и чиракуване, включително в отрасли с потенциал за създаване на нови работни места като информационно-комуникационни технологии, социални услуги, екологични и енергийно ефективни дейности. Практиката показва, че голяма част от наетите на стаж или за чиракуване лица след изтичане на субсидирания период остават на постоянно работно място при същия работодател.
За подпомагане заетостта на неравнопоставените лица в периода 2013-2017 г. са предвидени около 700 млн. лв. за изпълнение на програмите и мерките за заетост и обучение в рамките на годишни национални планове за действия по заетостта.
В рамките на настоящия програмен период стана ясно, че оперативните програми са важен допълващ инструмент за изпълнение на националните цели и приоритети. В този смисъл средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат важен ресурс за разкриване на работни места и обучение в предстоящите години.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” средствата за заетост и обучение на безработни и заети лица, както и за подобряване условията на труд и мобилността за периода 2013-2015 г., са около 647 млн. 100 хил. лв.
Предвидените средства за новия програмен период по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.” са общо около 1 млрд. лв., в които се включват както средствата от Европейския социален фонд, така и националното съфинансиране. С посочените средства ще се финансират дейности за интеграцията на пазара на труда на безработни лица, финансиране на посреднически услуги за заетост, обучение, стартиране на самостоятелна стопанска дейност и други.
В заключение, считам за важно да подчертая, че подкрепата за икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството и привличането на инвестиции са ключови дейности за разкриването на нови работни места и правителството вече демонстрира ангажименти и действия в тази посока.
Министерството на труда и социалната политика от своя страна ще продължи да осъществява дейности за подпомагане разкриването на работни места в региони с изоставащо развитие и за лицата от неравнопоставените групи на пазара на труда. Благодаря.
Искам да кажа няколко думи за това, което казахте в коментара си за предишното питане, господин Младенов. Вие много добре знаете, че дефицитът от 2 млрд. лв., който предлагаме за следващата година, няма да надвиши по никакъв начин дефицита за тази година. Вие добре знаете това. Още повече, че Вие скрихте 220 млн. лв. дефицит в приходната част, като увеличихте с 20% осигурителните вноски на сектор „Сигурност”. Това Ви е много добре известно. Сега да демонстрирате, че сте намалили дефицита, е най-малкото некоректно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, уважаеми господин Адемов.
Това е удобството на две последователни питания между едни и същи народни представители и социалния министър – че можете да коментирате темите. Мисля, че е в интерес на всички, които Ви слушат.
Заповядайте, госпожо Ангелова, да зададете допълнителните въпроси.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, колеги! Данните, които представихте, министър Адемов, са доста оптимистични. Аз съм убедена, че Вие сте напълно наясно с реалните размери на безработицата в България, че това, което са Ви подготвили и написали експертите от Агенцията по заетостта, е съшита с бели конци история, на която няма как да повярват стотици хилядите безработни български граждани, които вече пети месец чакат управляващите да разкрият обещаните 250 хил. работни места.
От началото на миналия месец до края на годината масово приключват договорите за заетост по различни схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, които схеми се разкриха по време на управлението на правителството на ГЕРБ. Десетки хиляди лица ще останат безработни.
В отговор на това Агенцията по заетостта въведе разкриването на тъй наречените „аварийки” до края на годината, с които смята да намали безработицата в страната. Тези „аварийки” са хора с метли и лопати, които ще се борят с последствията от аварии и природни бедствия. Същите ще работят на непълно работно време – 4 часа. В замяна на това ще получават работна заплата в размер на 155 лв.
В тази връзка бих искал да Ви попитам, господин Адемов, как с разкриването на работни места в аварийни дейности ще увеличите заетостта и виждате ли реална възможност с тези 155 лв., които предлагате, да спасите хората от бедност?
Вторият ми въпрос е свързан: какви нови програми и мерки предвиждате да реализира Социалното министерство от началото на 2014 г., когато процентът на безработицата се очаква да бъде най-висок? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Заповядайте, господин Адемов.
Едва ли някой от присъстващите в залата се съмнява, че Вие знаете повече от всеки един експерт в министерството по социалните въпроси. (Оживление в блока на ГЕРБ.)
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми госпожо Ангелова и господин Младенов! Аз искам малко да поговорим на тема „коректност на числата, които четем”. Когато Вие бяхте министър на труда и социалната политика, цитирахте данните на Агенцията по заетостта. Сега цитирате данните на ЕВРОСТАТ, вероятно и на Националната статистика.
Господин Младенов, възползвайки се от Вашия стил, сега ще прочета данните на Агенцията по заетостта. Ще Ви кажа, че тези данни са съвършено коректни.
В началото на 2012 г. равнището на регистрираната безработица е 11,9%, а през месец септември безработицата е 10,8%. С 38 хиляди са по-малко безработните след началото на годината.
И още нещо, забележете един особен, специфичен феномен на българския пазар на труда. Увеличава се броят на заетите. Това го казва националната статистика. От началото на годината заетите в България са увеличени с 82 хиляди. С 82 хиляди са увеличени заетите в България! Безработицата се увеличава, както казвате Вие, макар и с малко, благодарение на това, че така наречените неактивни, които бяха 260-270 хиляди, пак по информация на националната статистика, в момента са 215 хиляди български граждани, което означава, че те проявяват интерес към мерките на Министерството на труда и социалната политика, което означава, че те се регистрират в бюрата по труда. Затова скача, макар и с малък процент, нивото на безработицата.
Що се отнася до информацията на ЕВРОСТАТ – така любимия Ви ЕВРОСТАТ на Вас и на националната статистика – искам да Ви кажа следното. Вие знаете много добре каква е разликата между начина, по който отчита ЕВРОСТАТ, и начина, по който отчита Агенцията по заетостта. Моля Ви, нека да се обединим около това – ще използваме само ЕВРОСТАТ или ще използваме само данните на националната статистика, или Агенцията по заетостта. Вие знаете, че ЕВРОСТАТ се връща назад и осреднява. Знаете, че националната статистика прави анкети. Няма смисъл точно на Вас да казвам тези неща.
Що се отнася до любимата Ви тема през последните месеци – 250 хиляди работни места, да, няма такова правителство, което в рамките на пет месеца да може да постигне чудо и да разкрие 250 хиляди работни места. Даже нямаме тази способност – за пет месеца да надминем това, което Вие направихте за 4 години – 400 хиляди нови работни места. Така че като говорим за пазара на труда, не трябва да забравяме това, което се случи преди години. (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Адемов.
Заповядайте, господин Младенов, за отношение към отговора на министъра.
ТОТЮ МЛАДЕНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин министър, когато обикалям в моя избирателен район, когато колегите от Политическа партия ГЕРБ обикалят в цялата страна своите избирателни райони, хората ги питат: „По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” имаше заети много хора. Всички в момента са в бюрата по труда. Работиха много хора.” Пак казвам – над 120 хиляди човека. Казвам това със загриженост, защото през следващата година Вие няма да имате възможност почти да използвате европейски средства, защото не сте договорили, защото по договарянето ще продължат процедурите през следващата година и Вие няма да имате възможност да използвате тези средства. (Реплика на министър Хасан Адемов.) Ще използвате два пъти по-малко средства отколкото през тази година. И аз съм действително притеснен, че безработицата ще се увеличи.
По отношение на това, което казвате, че се увеличава броят на заетите лица. Ами, като се увеличава броят на заетите лица, защо в бюджета на държавното обществено осигуряване през следващата година сте заложили с 50 хиляди осигурени лица по-малко? Защо? Защото знаете, че безработицата ще се увеличи. Именно от тази гледна точка.
Що се отнася до Вашата реплика за дефицитите, искам да Ви кажа следното. Във фонд „Пенсии” дефицитът се очертава да бъде със 74 милиона повече през следващата година. В краткосрочното осигуряване фонд „Общо заболяване и майчинство” дефицитът от 47 милиона за тази година ще отиде на 55 милиона през следващата година. Дефицитът във фонд „ПКБ безработица” – 163 милиона, ще се запази същият за през следващата година. Така че дефицитът се увеличава.
Това исках да Ви кажа. И пак казвам – със загриженост го казвам това, господин министър. Действително аз съм много притеснен, че голяма част от българските граждани няма да могат да се възползват от тези европейски програми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Младенов.
Дебатът между професионалисти продължава.
Следващото питане е отново на господин Тотю Младенов и госпожа Ангелова. Тук се включва и госпожа Гинче Караминова. Питането е към министъра на труда и социалната политика относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи.
Заповядайте, госпожо Ангелова, да развиете въпроса.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! От 30 септември 2013 г. България премина изцяло от аналогово към цифрово разпространение на телевизия. Услугата е напълно безплатна, но за да може да се използва, е необходим нов телевизор или подходящ приемник. Това струва между 50 и 200 лв.
Много от българските граждани не могат да си позволят тази инвестиция. Следвайки препоръките на Европейската комисия държавата трябва да подпомогне социално слабите граждани и същите да получат ваучери за декодери.
Право да получат ваучери за безплатно снабдяване с декодиращи устройства имат 210 хиляди лица и семейства, получили целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2012-2013 г. Ваучерите се раздават от дирекциите „Социално подпомагане” до 30 октомври, а валидността им е до края на ноември. Ваучерите не се отнасят за хората, които през отоплителен сезон 2013-2014 г. имат право на социални помощи.
Това лято правителството повиши с 15 лв. минималния финансов праг за достъп до енергийни помощи, благодарение на което нови 50 хиляди социално слаби български граждани ще се възползват от тази привилегия. Като прибавим и още 10 хиляди, които получават допълнителна възможност от месец април да получат достъп до енергийни помощи, общо 60 хиляди нови български граждани имат право на енергийни помощи през този отоплителен сезон. Тези 60 хиляди български граждани се водят социално слаби, но същите няма да могат да получат ваучери за безплатни декодиращи устройства.
Във връзка с това задавам въпрос към министър Адемов: Министерството на труда и социалната политика ще предприеме ли действия за обезпечаване с ваучери за декодери на лица и семейства, включени през отоплителен сезон 2013-2014 г.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Заповядайте, уважаеми господин Адемов, да отговорите на народния представител госпожа Светлана Ангелова.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председателстващ.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, господин Младенов, с Решение на Министерския съвет № 604 от 13 юли 2012 г. беше приет План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България, в който се предвиждат комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на декодиращи устройства, позволяващи достъп до цифрови телевизионни програми.
Решението на Министерския съвет № 604 от 13 юли 2012 г. и приетият План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България включват етапи, срокове и условия за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, взаимоотношенията между доставчиците на медийните услуги и предприятията, разпространяващи програмите им, критерии и ред, по които на лицата със специфични социални потребности се осигуряват декодиращи устройства, както и действията на държавата за подпомагане на тези лица, включващи всички заинтересовани страни, като водещата роля и ангажиментът е на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
На 6 март 2013 г. Министерският съвет прие Постановление № 58 за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. В чл. 5 на постановлението са дефинирани правоимащите лица със специфични социални потребности. Това са лицата, които са подпомогнати по реда на Наредба № RD 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012-2013 г.
Право да получат ваучери за безплатни декодиращи устройства имат 210 хил. 711 лица и семейства от най-уязвимите социални групи, определени на база на ясни и точни критерии.
На 18 април 2013 г. беше подписано Споразумение за съвместна дейност между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Български пощи” ЕАД, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, с което са уредени ангажиментите по предоставяне на ваучери. Съгласно споразумението ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията за социално подпомагане е предоставяне на списъците на лицата, получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012-2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и раздаване на ваучерите от социалните работници в страната на правоимащи лица в пощенските станции, определени от „Български пощи” ЕАД.
С Решение на Европейската комисия от 15 юли 2013 г. беше одобрена държавна помощ относно нотификационна мярка ЕСА 36 333 на България за снабдяване на лица със специфични социални потребности с декодиращи устройства срещу ваучери. Броят на лицата, получили целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2012-2013 г., е включен в решението на Европейската комисия, което е правно обвързващо за страната ни.
Разширяването на кръга на бенефициентите над посочения брой до 210 хил. 711 би означавало несъобразяване със законодателния акт на Европейската комисия, което би могло да доведе до налагането на финансови санкции на страната ни.
Поради закъснение на решението раздаването на ваучерите започна от 1 август 2013 г. и ще продължи до 30 октомври 2013 г., всъщност това приключи вчера – 31 октомври, с удължено работно време на „Български пощи” ЕАД. До 23 октомври 2013 г. са раздадени 171 хил. 747 ваучера на правоимащи лица и семейства.
След приключване раздаването на ваучерите на правоимащите лица, получили помощ за отопление за отоплителен сезон 2012-2013 г. и съобразно броя на нераздадените координирано с останалите компетентни институции, ще обсъдим сред кои нуждаещи се социални групи може да бъде разпределен, което ще бъде съобщено допълнително.
В заключение бих искал да подчертая, че Министерството на труда и социалната политика изпълнява стриктно своите ангажименти относно осигуряване на социална подкрепа на хората в неравностойно положение, включително и по отношение създаване на възможност за приемане на цифров телевизионен сигнал. Това е ангажимент, който българското правителство е поел и реализира съобразно международните ангажименти чрез ясна и точна програма при нормативно определени правила и условия.
Уверявам Ви, че Министерството на труда и социалната политика ще изпълни точно регламентираните от правителството отговорности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов.
Заповядайте, госпожо Ангелова, да зададете два уточняващи въпроса.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Ето това е показателен пример как се прилага двоен аршин за социално слабите граждани. Едни социално слаби граждани ще получат ваучери за декодери, а други няма. Това е социално несправедливо. При положение че ваучерът е на стойност 60 лв., а декодиращото устройство масово се предлага между 35 и 45 лв., питам Ви къде отиват останалите пари? Знам, че отговорът ще бъде, че тези пари се връщат в държавния бюджет. Но след като има излишък, тъй като цялата сума за ваучерите за безплатни декодиращи устройства е на стойност 17,5 млн. лв., къде отива остатъкът в държавния бюджет и как ще се изразходва този остатък? Не може ли тези пари да бъдат преразпределени и да бъдат дадени ваучери на тези социално слаби 60 хиляди български граждани, които имат право на енергийни помощи от този отоплителен сезон?
Вторият въпрос е свързан с това знаете ли, господин министър, че докато една значителна част от социално слабите български граждани, които действително се нуждаят от тази помощ, нямат декодери, други социално слаби български граждани въртят далавери на гърба на Социалното министерство и никой не ги контролира, защото масово в цялата страна социално слаби български граждани продават своите ваучери за декодиращи устройства?
Също така има и такива социално слаби, които имат право на ваучери за безплатни декодиращи устройства, но имат сателитна телевизия или кабелна телевизия и нямат нужда от тях и не са ги потърсили.
Вторият ми въпрос е: защо Социалното министерство, след като се дават пари, не осъществява контрол дали тези ваучери се изразходват по предназначение от социално слабите граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Заповядайте, господин Адемов, да отговорите на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Ангелова, господин Младенов, госпожо Караминова! Ето това е класически пример за това как дяволът чете евангелието според това кое му отърва и кое не.
Първо, казах Ви в моя отговор, че има нотификационна мярка на Европейската комисия, съгласно която броят на правоимащите е визиран точно на 210 хил. 351 човека. Уточненият брой ваучери по списъци на Българските пощи е 210 хил. 265 човека. Към момента до 31 октомври – тоест до вчера, са раздадени 180 хил. 347 броя ваучери. Броят ваучери, които няма да бъдат раздадени по обективни причини – смърт на правоимащото лице, настаняване в заведение за социални услуги, личен отказ, заминал за чужбина, нямат телевизори и др. – 5871 броя. Непотърсените ваучери са 24 047 броя. Ако сте слушали внимателно и ако сте прочели становището на Европейската комисия в нотификационната мярка, е трябвало да стане ясно, че ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика е единствено и само в раздаването на ваучери. Оттам нататък кой е провел тръжната процедура, по какъв начин са изразходвани тези пари, това е въпрос към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Затова, уважаема госпожо Ангелова, в моя отговор Ви казах, че тази междуведомствена комисия ще преразгледа възможности и съгласно това, което е разпоредила Европейската комисия, да удовлетворим и други граждани, които имат нужда от тези ваучери.
Що се отнася до това дали Министерството на труда и социалната политика контролира евентуална незаконна дейност с продажба на ваучери, ако Вие имате такава конкретна информация, моля Ви да ми я предоставите. Ако нямате такава конкретна информация, това означава, че злоупотребявате с достойнството на социалните работници, които снощи с удължено работно време в пощенските станции раздаваха ваучерите.
Работата на Министерството на труда и социалната политика е единствено и само да раздава ваучерите по предоставените списъци. Останалото е работа на Министерството на транспорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин Адемов! От Вашия отговор разбрахме, че има около 24 хиляди нераздадени, непотърсени ваучери. Моята молба е Вие, като Социално министерство и загрижени за българските граждани с ниски доходи, да апелирате и да настоявате в правителството тези ваучери да бъдат раздадени на социално слабите български граждани, които са включени в новия енергиен период.
На второ място, по отношение на злоупотребите с ваучерите, има такива данни и всеки ден такива данни за злоупотреби с ваучери за безплатни декодиращи устройства се лансират във всички медии.
Но щом държавата трябва да даде 17,5 млн. лв. за ваучери за безплатни декодиращи устройства, това са 17,5 млн. лв., някой трябва да осъществява контрол, било то Социалното министерство или някое друго. След като Социалното министерство не може да осъществява контрол, нека правителството да вземе решение и някое друго ведомство или институция да осъществи контрол. Не може така с лека ръка 17,5 млн. лв. да се разхищават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Сега всички разбрахме защо тази реплика не беше направена от господин Тотю Младенов. Според мен нямаше как той да направи подобна реплика.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Може ли без оценки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря на господин Адемов за участието му в днешния парламентарен контрол. Благодаря Ви и успешен ден!
Заповядайте, господин Данов, започват въпросите към Вас.
Първи ще развие своето питане народният представител Димчо Михалевски. Питането е относно политиката за изработване на кадастрални карти и кадастралните регистри в България.
Моля да развиете своето питане в рамките на три минути.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър, колеги! Въпросът с изработването на кадастралните карти и кадастралните регистри е изключително важен. Той има своя дълбок смисъл не само заради целта, заради която в Закона за кадастъра и имотния регистър са предвидени тези действия – да обслужват гражданския оборот по имотите, но той трябва да има и по-голяма амбиция – да изгради онзи многослоен необходим информационен масив, който да помага за целия процес на развитие на икономиката и на бизнеса в България.
През последните четири години практически България спря финансирането и съответно изработването на кадастралните карти. За голямо съжаление покритието е малко под 19% от цялата територия, като, разбира се, трябва да отбележим, че основно са обхванати областните центрове, голяма част от общинските центрове на България, курортните комплекси. За съжаление, примерно София не е обхваната с почти една трета от всички райони.
Това правителство заяви своята амбиция да смени тази политика и да възстанови в дългосрочен устойчив план изработването на кадастралните карти.
В тази връзка моето питане към Вас е в три посоки: какво предвижда по дългосрочната политика на правителството и на Вашето министерство, лично и на Вас самия по отношение на обезпечаването и разширяването на покритието на територията на страната с кадастрални карти и регистри? Какво конкретно финансиране е осигурено за следващия бюджет 2014 г. за тази конкретна дейност? Каква е Вашата лична прогноза, ако се запази този темп, примерно след четири години – в края на 2017 г., какъв процент от територията и кои основни урбанизирани територии в цялост предвиждаме да могат да бъдат покрити с кадастрални карти и регистри? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски.
Уважаеми господин Данов, заповядайте да отговорите на народния представител.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! По първия въпрос, една от основните цели на Министерството на инвестиционното проектиране е да възстанови и ускори дейността по създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри. Във връзка с това се работи едновременно както по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, така и за осигуряване на финансов ресурс за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на нови територии. С промените в закона ще се даде възможност за следните неща: подобряване реда за поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри; разширяване съдържанието на кадастралната карта с данни за самостоятелните обекти, разположени в съоръжения на техническата инфраструктура и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение; създаване на възможност за райони в неурбанизирани територии да се създават кадастрална карта и кадастрални регистри само въз основа на данни от картата за възстановена собственост, поддържана от Министерството на земеделието и храните и други.
Отговор на Вашия втори въпрос. Тъй като е налице значителното изоставане в създаването на Кадастъра на Република България спрямо заложеното в приетата от Министерския съвет дългосрочна програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър до 2015 г., както и поради това, че последните четири години не е финансирано създаването на кадастрална карта на нови територии, Министерството на инвестиционното проектиране е предложило в проектобюджета за 2014 г. целево да бъдат отпуснати от държавния бюджет 10 млн. лв. без ДДС, което прави над 12 милиона.
През 2014 г. се предвижда да стартира създаването на кадастрална карта за последните осем района на град София, за землищата на 13 градове, общински центрове и за други 27 населени места. За определянето на охранителна зона „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие ще бъде създадена кадастралната карта на 29 населени места в областите Варна и Бургас. Предвижда се да се приключат работите по създаването на специализирани карти и регистри по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за морските плажове и дюните и за останалите обекти, системи и съоръжения, включително и по определянето на границите на охранителните зони „А” и „Б”.
Отговорът на третия въпрос е: очаква се в края на 2017 г. покритието на страната с одобрени кадастрални карти и регистри да достигне около 35-40%. С приемането на промени в Закона за кадастъра и имотния регистър за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии само въз основа на картите за възстановяване на собствеността, покритието на страната с одобрена кадастрална карта ще достигне 43%.
Реализирането на тази цел може да бъде изпълнено, ако ежегодно се осигуряват необходимите финансови средства за дейностите по кадастъра. Както казах, за 2014 г. ще са 10 млн. лв. плюс ДДС, за следващите – 2015 г. и 2016 г., по 13 млн. лв.
Искам да обърна внимание, че това са възможностите на геодезическите фирми като обем работа за една година. Разчетът за тези средства е съобразен с кадрови технически потенциал, необходим за изпълнението на кадастралните карти и геодезическите дейности, както и с приходите, които Агенцията по геодезия, картография и кадастър внася ежегодно в държавния бюджет.
За сведение, за създаването на кадастъра от 2001 г. до този момент е финансирано около 79 млн. лв., като същевременно приходите на агенцията към бюджета са в размер на 96 млн. лв., от които за периода от 2010-2012 г. са 52 млн. 817 хил. лв. Следователно, създаването на кадастъра гарантира право на собственост на гражданите, същевременно носи съществени и постоянни приходи към бюджета на държавата. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Господин Михалевски, заповядайте да зададете двата уточняващи въпроса.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, това че се възстановява финансирането и то ще бъде устойчиво, е прекрасно. Моите два допълните въпроса са съвсем кратки.
Първо, възможно ли е Агенцията по геодезия, кадастър и картография да направи прогноза, да публикува на своя сайт и на сайта на министерството какъв е планът, примерно, за следващите четири години и кои са районите? Не само на тези, за които Вие споменахте – благодаря Ви, че ги споменахте, но и които ще бъдат правени следващата година и в следващите четири години: какъв е планът при едно устойчиво финансиране и кои райони ще получат своите кадастрални карти и кадастрални регистри? Според мен това ще има много голямо въздействие върху планирането на инвестициите както на публичния сектор, така и на частния сектор.
Вторият въпрос е: докъде стига изпълнението на специализираните карти по изработването на такива карти за дюните, което беше стопирано в началото на мандата на предходното правителство? Защото знаем, че в момента са изработени преимуществено, но все още не са приети такива специализирани карти на плажове. Искам да разбера каква е информацията по отношение на картите за дюните? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Данов, за да отговорите на двата уточняващи въпроса. Имате две минути за отговорите.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: На първия въпрос отговорът е къс: да, възможно е.
На втория въпрос, Агенцията по геодезия, картография и кадастър е приключила изработването на кадастрални карти. Проблемът в момента е във факта, че назначената от временното правителство комисия със специалисти от БАН практически е установила, че над 95% от Черноморското крайбрежие в зона „А” са или дюни, или зараждащи се дюни. В процес на уточняване е точно кои са, тъй като 95%, по наше мнение, е твърде много и това би стопирало цялото икономическо развитие на този район. Това е състоянието в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Господин Михалевски, имате възможност за отношение към отговорите на министъра.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря, отношението също ще бъде кратко.
Моля Ви, господин министър, ще помоля и другите министри, които имат отношение към тази Междуведомствена комисия, да ускорят прегледа и окончателното становище на специалистите от БАН, защото в момента стопирането на приемането на специализираните карти има и косвени, и негативни въздействия. От това, че не могат да бъдат приети окончателно границите на тези специализирани карти, има въздействие върху други устройствени планове, които пък касаят, в това число и изпълнение на европейски проекти, което пък забавя тяхното развитие.
Моля и Вас, и Вашите колеги, които имат отношение към това, което ние ще визираме, час по-скоро този процес да бъде завършен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
С това приключихме първото питане към министъра.
Сега на ход е следващото питане, което отново е от народния представител Димчо Михалевски, и е относно политиката за изработване на общите устройствени планове на общините в България.
Заповядайте, уважаеми господин Михалевски, да развиете своето питане.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, колеги. Това е вторият въпрос, който е свързан до голяма степен и с първия, и с общата политика за подобряване на инвестиционната среда. Години наред в България различните правителства, различните парламенти говорят на тази тема. За съжаление, не сме достигнали никакви съществени резултати, защото към момента по данни на Националното сдружение на общините в Република България 38 общини имат действащи приети актуални общоустройствени планове или такива, на които не им е изтекъл срокът на действие. Това означава, че 226 нямат такива.
Миналата година в прието изменение в Закона за устройство на територията и в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. беше записано, първо, че ще налагаме глоби на кметовете, ако те не стартират процедури по изработването на общите устройствени планове и им дадохме преходен период до 2016 г. Голяма част от кметовете взеха формални решения на общинските съвети колкото да избягат от глобата от 10 хил. лв. и, общо взето, дейността не се развива в такива темпове в каквито трябва да се развива. Отделен беше един милион в бюджета за подпомагане на общините по изработка на технически задания на общите устройствени планове. Този един милион обаче, разписано в Закона за бюджета, не беше отпуснат от Министерството на финансите на общините.
Затова Ви питам, тъй като общите устройствени планове имат огромния потенциал да скъсят както устройственото одобряване на всеки един инвестиционен процес, така да направят и предвидим процеса въобще на реализацията на една инвестиция. Без този ключов отговор нито един инвеститор няма да дойде и да инвестира своите пари, защото най-малкото не може да си направи времевата рамка на паричния поток, за да може да го защити пред финансиращите го организации, или дори да влага собствени средства.
Въпросът ми е: каква е политиката, какви са сроковете и какво е финансирането на общите устройствени планове, при ясното съзнание, че тук държавата трябва да се намеси, защото не е по силите на българските общини сами да финансират този процес? Към Вас: каква конкретна политика виждате в тази посока; какво ще предприеме конкретно Вашето министерство, защото то е натоварено с тази функция; какво финансиране се предвижда да бъде осигурено в рамките на бюджета и въобще какви са ясните практически идеи, които Вие ще приложите, за да може най-после този процес практически да стартира? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Михалевски.
Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Михалевски, споделям изцяло Вашето разбиране, че наличието на общи устройствени планове е стабилизиращ и стимулиращ фактор за привличането и реализирането на инвестиционни проекти в страната. Нещо повече, това е задължително условие за кандидатурата на общините за получаване на субсидии от европейски фондове за развитие. Това условие се допълва и от изискването кандидатурата да е придружена и от така наречените „интегрирани планове за развитие“, което по същество представлява етапни планове за реализация на общите устройствени планове, допълнени с подробни устройствени планове за конкретни проблеми и части на селищата.
На въпроса Ви: каква е конкретната политика, която планирате да формулирате и прилагате в областта на създаване на общи устройствени планове на общините на територията на страната, бих искал да подчертая, че изработването и одобряването на общи устройствени планове и интегрирани планове за развитие на всички селища е определено като приоритетна задача на Министерството на инвестиционното проектиране. За изпълнение на тази задача в обозрим срок от две години се предвижда осъществяване на следните мерки до края на 2013 г., а именно:
- изясняване на състоянието на наличните и потребността от изработване на нови устройствени планове чрез обмен на кореспонденция и контакт с общините и анализ на резултатите;
- оказване помощ на общините чрез консултации и съгласуване на заданията за изработване на устройствени планове като мярка за успеха и качеството на плановете поради наличието на недостатъчна компетентност, както и за предотвратяване на лобистки, корупционни намерения и практики по места;
- изясняване на възможностите за едновременно изработване и одобряване на общи устройствени планове и интегрирани планове за развитие и създаване на общ план за устройствено планиране на общините.
На втория Ви въпрос: какво е възможното финансиране от страна на държавния бюджет за 2014 г., Вие добре знаете, че финансирането на изработването на устройствени планове става от общините. Искам да обърна внимание, че съгласно § 123, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията финансирането на изработването на планове се подпомага със средства от държавния бюджет, които се предвиждат ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Предложил съм в проектобюджета за следващата 2014 г. да бъдат заложени 5,1 млн. лв. за субсидиране на общините за изработване на общи устройствени планове. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Данов.
Заповядайте, господин Михалевски, за два уточняващи въпроса.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър! Наистина трябва да прилагаме политика, с която да подпомогнем общините. Да, по принцип, по закон общините трябва да финансират, но всички сме наясно, че ако оставим този въпрос само на общините, те няма да могат да се справят, и това е основната причина, която до момента е довела до този силно негативен резултат.
Ще бъде, според мен, изключително полезно към това, което сте възложили за анализ на ситуацията и възможностите и всяка една община докъде е достигнала, да има и компонента колко все пак е очакваният параметър на възможно финансиране, тъй като стойността на общоустройствени планове за различните общини е много различна. Ако това нещо го имаме до края на годината, имаме две опции.
Първата опция, която е свързана и с въпроса към Вас, е да разчитаме само на нашите национални средства и възможно финансиране от европейските средства. През месец август на една неформална среща на госпожа Зинаида Златанова е поет ангажимента от началник отдел „България DG Regio”, че е възможно финансиране дори още в този програмен период с известен ресурс около 5 млн. лв. на подготовката на техническите задания на редица общоустройствени планове на общините. Според мен от това трябва да се възползваме незабавно, като последваща опция е използването на средства от новата Оперативна програма „Добро управление”.
В тези две възможности ще можем да осигурим част от ресурса. Разбира се, много е важно към тази част от ресурса да добавим националното съфинансиране. Ние ще подкрепим Вашето предложение за ресурса, който споменахте за другата година, и дори ще настояваме през следващите години той да бъде увеличен.
Втората опция, която не бива да бъде изпускана и Ви задавам въпроса дали бихте я подкрепили, да обсъждаме в момента в рамките на Закона за бюджета за следващата година да започнат преговори с международни финансови институции за финансиране на подобен мащабен проект за всички български общини, което може да стане доста по-бързо за държавен инвестиционен заем. По подобен начин направихме преди години проектите за мастер плановете на ВиК-дружествата, които вече са на финалното си изпълнение.
Моят въпрос е: бихте ли предприели действия за допълващо финансиране по европейските програми? И като втора опция, която ще разглеждаме в рамките на дебата по бюджета, евентуално да се водят разговори с министър-председателя за евентуално залагане като действие за привличане на средства от международните финансови институции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Михалевски.
Заповядайте, господин Данов, да отговорите на допълнителните въпроси, които Ви зададе господин Михалевски.
МИНИСТЪР ИВАН ДАНОВ: Отговорите пак ще бъдат много къси и на двете Ви предложения. Към тях се отнасям положително и за двете отговорът е „да“. Ще работим за привличане на допълнителни средства за реализация на тези проекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Данов.
Желаете ли да изразите отношение? Не.
С това въпросите към господин Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, се изчерпиха.
Благодаря Ви, господин Данов, за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Успешен ден.
Преминаваме към въпросите към господин Димитър Греков – министър на земеделието и храните.
Той ще отговаря на въпроси на народни представители до края на парламентарния контрол.
Въпрос от народния представител Станислав Станилов относно обезщетяването на бежанците от Беломорска Тракия.
Заповядайте, уважаеми господин Станилов, да развиете Вашия въпрос.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Към мен се обърнаха потомци на бежанците от Беломорска Тракия, които живеят в град София. На тези хора българската държава дължи не само обезщетение, но и признателност, защото с техните имоти е заплатен държавен дълг. Става дума конкретно за правоимащите по чл. 10в, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността и ползуване на земеделските земи – тези, които не са получили облигации и не са обезщетени по друг начин.
Въпреки редовно подадени документи още през 2000 г., те продължават да чакат изпълнението на закона. До промяната от 2010 г. обезщетението би могло да се извърши с общинска или държавна земя, а след промяната – само с държавна. Въпреки че чакат от години, в момента, според министерството, те трябва да изчакат удовлетворяването на правоимащите по чл. 10б от закона, които ползват друго основание и са подали документите си много по-късно.
Информиран съм, че не се спазва принципът – обезщетението в земя да се получи там, където бежанецът се е заселил, и ако няма възможност, в най-близката община.
В тази връзка моля да ми отговорите: колко са неудовлетворените правоимащи по чл.10в в София – град, за какво количество земя претендират и в какви срокове ще я получат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов.
Заповядайте, господин министър, да отговорите на въпроса на народния представител.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Станилов! Съгласно чл. 19, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи обезщетяването на земя и правоимащи лица по чл. 10в от закона се извършва в землището по местоживеене на бежанеца в периода 1913-1928 г., тоест в землището, в което той е определен да се засели от Българо-гръцката комисия по изселване.
По-голяма част от наследниците бежанци по местоживеене в град София са пожелали и са обезщетени с поименни компенсационни бонове и за тях обезщетението е приключило. Предстоящо е обезщетяването на 14 броя бежанци, чиито наследници са пожелали обезщетяването да се извършва със земя, като общият размер на дължимото обезщетение е 1444 дка на стойност 807 749 лв. Следва да отбележим, че с приетите през 2010 г. изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, освен обезщетяването на правоимащите лица по чл. 10в от Закона за наследниците на бежанците от Беломорска Тракия, Държавният поземлен фонд е предвиден като източник на земи за обезщетяване и на лицата, чиито земи не могат да бъдат възстановени поради проведени върху тях мероприятия и които имат право на обезщетение на основание чл. 10б, ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
С оглед установяване на площите за възстановяване на тези, на които собствениците следва да бъдат обезщетени, за териториите на строителните граници се изработват помощни планове по реда на чл. 13 от правилника за прилагане на закона.
За територията на Столична община изработването на помощните планове е един продължителен процес, изискващ повече време, предвид значителното строителство и големия брой съдебни производства. За обезщетяване на правоимащите лица по чл. 10б, ал. 1 от закона от Столичния общински съвет са определени земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
Със Заповед от 8 април 2013 г. на директора на Областната дирекция „Земеделие” – София-град, е назначена комисия с участието на представители от Столична община за извършване на документална и теренна проверка на имотите, предоставени от Столичния общински съвет за обезщетяване на собствениците. С Протокол от 18 юни 2013 г. комисията приема списък на имотите, в който е посочено актуалното им състояние, включително и тези от тях, които не са годни за земеделско ползване.
С оглед тези факти комисията предлага Столичният общински съвет да преразгледа и актуализира определените за обезщетяване земеделски земи от Общинския поземлен фонд. С писмо от 2 октомври 2013 г. заместник-кметът на Столична община уведомява директора на Областна дирекция „Земеделие” – София-град, за предприемане на съвместни действия за определяне на други, нови имоти от Общинския поземлен фонд, годни за земеделско ползване с обща площ около 2 хил. 500 дка, като за целта със Заповед от 18 октомври 2013 г. е назначена Комисия за актуализиране и допълване на списъка на имотите, които ще бъдат предоставени за обезщетяване.
След решение на Столичния общински съвет и одобряване на актуализирания списък на предложените имоти от Общинския поземлен фонд ще са налице обстоятелства за започване на процедура за обезщетяване със земя на правоимащите лица по чл. 10б и чл. 10в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
От страна на Министерството на земеделието и храните е осигурен възможният ресурс земеделски земи от Държавния поземлен фонд, който ще се предостави за обезщетяване на правоимащите лица, включително и тези по чл. 10б, ал. 1 от Закона за изработване на План за обезщетяване на територията на Столична община. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Господин Станилов, заповядайте – имате възможност за дуплика към репликата на министъра.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Това, което казахте, е удовлетворително, особено с това, че цитирахте много близки дати. Тоест, това се случва в момента. И това е правилно.
Проблемът е дали ще станат реалност тези дълги „ще” и в какъв срок ще бъде извършено това нещо? Ако Министерството на земеделието и храните не следи процедурата, аз се надявам, че ще е със същото старание, с което сте отговорили на въпроса, то избирателите, които са сигнализирали за тази нередност, сигурно ще го следят и може би ще Ви задам втори път въпрос, ако това не се случи. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господни Станилов.
Преминаваме към следващия въпрос към господин Греков. Той е зададен от народния представител Дурхан Мустафа и е относно опростяване процедурата за добив на дървесина за отопление от Държавния горски фонд от граждани със собствени сили и средства.
В рамките на две минути господин Мустафа ще развие своя въпрос към министъра.
ДУРХАН МУСТАФА (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! На многобройни приемни, които съм провеждал в община Руен и община Айтос, Бургаска област, както и от писма от кмета на община Руен господин Исмаил Осман и от кмета на община Айтос господин Васил Едрев, многократно ми беше поставен въпросът за добив на дървесина за огрев за лични нужди, което е от особено значение за гражданите на посочените общини.
Възможността населението да добива със собствени сили и средства, съответно срещу заплащане на корен дървесина за огрев от Държавния горски фонд, съществуваше в отменения Закон за горите. Със сегашния Закон за горите процедурата за добив на дървесина за огрев е изключително утежнена, което повишава значително нейната себестойност. Отнета е възможността на гражданите да добиват сами дърва за огрев при съответно опростена процедура и от тук – намалено заплащане.
Във въпроса си, който съм задал преди три месеца, посочих, че зимният сезон наближава, но в тези населени места поради високата надморска височина отоплителният сезон вече започна.
Във връзка с това моят въпрос е: предприемат ли се действия относно оптимизиране на нормативната уредба в посока опростяване процедурата за добив на дървесина за отопление със собствени сили и средства?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мустафа.
Господин министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мустафа! Възможността физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на продажба, да извършват самостоятелен добив е регламентирана в чл. 111 от Закона за горите. Текстът е приет с измененията и допълненията в закона от 2012 г. Законът за горите предвижда физическите лица да закупят за собствени нужди дървесина от горските територии – собственост на общината, на които е посочен техният адрес, а когато това е невъзможно – от горските територии държавна собственост. За целта кметовете на общини или населените места изготвят списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина от горските територии държавна собственост в съответствие с количеството, определено на всяко държавно горско и ловно стопанство от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите.
В списъците се вписват трите имена, постоянният адрес на не повече от един член на домакинството, както и количеството дървесина, което той има право да закупи. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да закупят за една календарна година, е до 10 кубически метра. Списъците, изготвени от кметовете на общината или населените места, се одобряват от директора на съответното териториално поделение на държавно предприятие или учебно-опитно горско стопанство.
Следва да се вземат предвид ограниченията при добива на дървесина от физически лица за собствени нужди, заложени в чл. 111, ал. 7 от Закона за горите, а именно дървесината да бъде предвидена за добив от гледни сечи във високостеблени гори с възраст до 60 години, санитарни технически сечи, провеждане на сечи в издънковите гори за превръщане в семенни или нискостеблени гори, санитарни прочиствания. Това изискване значително редуцира възможността за продажба на стояща дървесина на корен на физически лица за лична употреба в някои държавни горски и ловни стопанства.
Преди изменението на Закона за горите възможността за закупуване на стояща на корен дървесина от физически лица е предвидена в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приети с Постановление № 316 от 24 ноември 2011 г.
До влизането в сила на наредбата, приета на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, са прилагани Указания на министъра на земеделието и храните от 13 юли 2013 г. до директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите. По този начин е допълнена нормативната уредба, определяща начина на закупуване на дървесина от физически лица за собствени нужди. Физическо лице, закупило стояща дървесина на корен след заплащане на съответната цена за това, осъществява или организира добива на дървесина за своя сметка.
От изложеното е видно, че Законът за горите от 2011 г. не възпрепятства възможността населението да добива самостоятелно дърва за огрев от горските територии държавна собственост. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Греков.
Заповядайте, господин Мустафа, за реплика.
ДУРХАН МУСТАФА (ДПС): Уважаеми господин министър, моят въпрос е неслучаен, защото на неколкократните срещи с директорите на съответните лесничейства в този район отговорът, който получих от тях, беше, че законът или наредбата не позволяват. В същото време Вие ми отговаряте, че законът не възпрепятства тази възможност. Поради това ще Ви помоля да направите съответните разпореждания, да дадете съответните указания за реда, по който директорите на лесничействата да организират и предоставят такава възможност на населението в посочените от мен общини. Защото, включително и тази година, в посочените от мен общини добив на дърва по тарифа за корен не съществува.
Ще помоля да се разпоредите. Едва ли за този сезон ще успеят, защото трябва да се организират съответни сечища, най-вероятно има и плануване, но отново Ви моля да направите съответни указания. При добив на дървесина разходите за целия сезон, които правят хората, са между 100-150 до 200 лв., а в момента в тези населени места, където безработицата е висока и много от хората са социално слаби, са принудени да плащат на фирми по 500-600 лв. за отоплителен сезон. Има възможност фирмите да добиват дърва, а ние не предоставяме възможност на гражданите, които в продължение на десетилетия са придобивали дървесина по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мустафа.
Господин Греков, заповядайте за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Мустафа! Община Руен попада в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство – Айтос, териториално поделение на Югоизточното държавно предприятие – град Сливен. По данни на Държавното горско стопанство – Айтос, община Руен притежава 1157 хектара земи и гори в горски територии, като към настоящия момент в предприятието Айтос няма постъпила информация за предприети действия от община Руен за ползване на дървесина от общинските гори за предстоящия отоплителен сезон. Това обстоятелство не позволява и ползването на дървесина за огрев за задоволяване на нуждите на жителите на общината от горските територии – общинска собственост. По изложените причини закупуването на дървесина за лична употреба от местното население за отоплителния сезон 2013-2014 г. се предвижда да се осъществява изцяло от държавните горски територии.
С писмо изх. № 1220 от 20 май 2013 г. Държавно горско стопанство – Айтос информира кмета на община Руен за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени от Държавния горски фонд на жителите на общината за отоплителния сезон 2013-2014 г. – 67 хиляди пространствени кубически метра. Посочена е и продажната цена на дървата от горския склад – 33 лв. без ДДС за кубически метър.
През месец юни с писмо на община Руен с вх. № 1472 от 13 юни 2013 г. стопанството е получило разпределението по населени места и количества за купуване на дървесина за огрев съобразно определеното общо количество за община Руен. В разпределението е посочено, че дървесината за огрев е предназначена за задоволяване на нуждите на общо 35 хиляди лица – жители на община Руен. На 31 юли 2013 г. са проведени срещи с кмета на общината и кметовете на населените места от община Руен, като на тези срещи не е коментиран въпросът за осигуряване на дървесина за огрев на корен.
В Горското стопанство – Айтос, не е постъпило официално искане за предоставяне на дървесина за огрев на корен на жителите от община Руен. Снабдяването на населението с дърва за горене е започнало през месец юни 2013 г. До момента жителите на общината са закупили чрез директни продажби от Държавното горско стопанство – Айтос, 39 хиляди 940 пространствени кубически метра държава за огрев или 60 на сто от определеното количество.
Последно, видно от гореизложеното, жителите от община Руен купуват само добити дърва за огрев за лична употреба от горския фонд по ценоразпис. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
С това е изчерпан въпросът.
Минаваме към следващия въпрос от народните представители Иван Вълков и Димитър Петров относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на територията на град Бургас.
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Греков, с решение на Министерския съвет от 23 май 2012 г. е постановено Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” да бъде преместена в град Бургас. Предвидената за това сграда се намира на ул. „Александър Батенберг” № 1. Извършен е ремонт на стойност около 150 хил. лв. от Министерството на финансите. Преместването на изпълнителната агенция ще улесни работата на всички рибарски общности, както и достъпа до услуги на рибопреработвателните предприятия.
Регионът на Бургас е известен с този традиционен поминък, който осигурява заетост в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Китен и Ахтопол. В тези райони съществуват рибарски общности, обединени в рибарски групи. Тук се намира и най-високата концентрация на потребителите на услуги, както и над 50% от риболовния флот в държавата.
От няколко месеца обаче сградата стои готова и неизползваема. Смятаме, че забавянето на изпълнението на министерското постановление е доста обезпокоително и като народни представители от този регион желаем процесът да бъде финализиран.
Във връзка с това въпросът ни към Вас е следният: какви са причините за забавянето на преместването на ИАРА на територията на град Бургас? Кога това ще стане реалност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вълков! Въпросното решение за преместването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на територията на град Бургас е взето на заседание на Министерския съвет, проведено на 23 май 2012 г. Във връзка с взетото от Министерския съвет решение е предприето изменение и на нормативния акт – Закона за рибарството и аквакултурите, с което седалището в град София се заменя с град Бургас.
Същевременно въпросът за ефекта от преместването на централното управление на агенцията е обект на внимание в стартиран през месец май 2012 г. обстоен анализ на възможността за децентрализация и деконцентрация на функции от структури от системата на Министерството на земеделието и храните като цяло. Разработването на анализа е възложено със заповед от 3 май 2012 г. на министъра на земеделието и храните. Изводите и констатациите в този анализ сочат, че промяната на седалищата на структурите от системата на Министерството на земеделието и храните не би била оправдана както от финансова гледна точка, така и по отношение на очакванията за подобряване качеството на предоставените административни услуги на гражданите и ефективността на дейността на администрацията.
В условията на ограничен бюджет агенцията няма възможност финансово да обезпечи командироването на своите служители за участието в постоянни работни групи, комитети за наблюдение, на междуинституционалните срещи.
Следва да се има предвид, че евентуалното преместване на седалището от град София в град Бургас ще бъде свързано с допълнителни разходи, отнасящи се не само до осигуряването на подходящи работни условия за служителите на агенцията, но и до поддържането на постоянна комуникация с Министерството на земеделието и храните, Министерския съвет, Народното събрание и други. По този начин преместването ще генерира допълнителни разходи за агенцията, които настоящият бюджет не може да осигури.
Както службите на Европейската комисия, така и одитният орган на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” нееднократно са отбелязвали, че: „Многократните промени в персонала на управителния орган застрашават последователността на дейността му”.
Уважаеми господин Вълков, уважаеми господин Бойчев! На Ваше питане от месец юли 2013 г. Ви отговорих писмено на 8 август 2013 г. много подробно защо седалището на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще остане в град София.
В допълнение Ви информирам, че агенцията подготвя Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, в който ще бъде променено седалището, тоест ще бъде върнато обратно в град София. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Господин Вълков, заповядайте за реплика.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, докато слушах Вашия отговор, останах с впечатлението, че ИАРА е неразделно свързана със София, тоест все едно да разделим детето от майка му. Ако Вие не знаете или ако знаете, да Ви напомня – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е създадена в град Бургас като Държавна инспекция по рибовъдство и тя е създадена преди много години и е функционирала отлично в тази насока, докато през 2001 г. едно друго правителство не се зае да извършва концентрация на ведомствата в България.
Но защо е създадена в Бургас? Защото там е естественото място, защото от анализа на същата организационна структура на дейността на ИАРА, която Вие цитирахте, е записано: „Най-висока концентрация на потребителите на услуги е регистрирана в Бургас. Единственото средно училище в България, което обучава по специалността „Промишлен риболов и аквакултури”, е Техникумът по морски и океански риболов „Свети Николай” в град Бургас. На територията на град Бургас са издадени над 1500 разрешителни за извършване на стопански риболов, което е над една трета от всички разрешителни за страната. В областта са регистрирани най-много пристанища, рибовъдни стопанства, както и над 50% от общия брой риболовни кораби на страната. Бургаските риболовни лодки и кораби осигуряват 70% от националния улов на риба. По-голямата част от българските рибопреработвателни предприятия са разположени в Бургаска област.”
Не знам кои са любителите риболовци и сдружения, които Вие цитирахте в това писмо, които преди малко споменахте в анализа, извършен за структурата и дейността на ИАРА, които са за оставането на ИАРА в столицата, но аз искам да Ви уверя, че само за два дни, през месец май 2012 г. бяха събрани над 7 хиляди подписа, с които хората от морските общини желаеха преместването на агенцията край морето.
В тази връзка искам да Ви попитам: защо няма да изпълните взетото решение на правителството и изпълнението на чл. 5 от закона, текстовете по рибарство и аквакултури, с които седалището от град София се заменя с град Бургас? Вие сте длъжни да изпълните закона. Досега трябваше да направите тази промяна, за която Вие казахте преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаете ли дуплика, господин министър?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Вълков! Да, това е така, но същото правителство възлага на предишния ми колега да направи един пълен анализ за тази целесъобразност – за преместването на тази агенция и както цитирах, както видяхте Вие, колегата уточнява в своя анализ, че това е нецелесъобразно.
Естествено че възможността да са по-близко до рибарите е един от фактите, който е необходим за преместването на тази агенция, но не е достатъчен фактът, че единственото училище се намира в Бургас. Научният институт по рибарство и аквакултури се намира в Пловдив. Това не означава, че трябва да бъде в Пловдив. Подобен институт има и във Варна.
В крайна сметка предишното правителство само е взело решението да се спре преместването и ние изпълняваме това. Мисля, че целесъобразността на този анализ и това решение е оправдано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Госпожа Ирена Соколова ще зададе въпрос относно спрени и блокирани процедури на административни услуги по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост.
Заповядайте, уважаема госпожо Соколова.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Греков! Чуват се навън скандиранията и тъпаните. Може би по тази причина и колегите отляво, и от средата си тръгнаха, останахме само ние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не всички, по смелите сте останали.
ИРЕНА СОКОЛОВА: По-смелите сме тук, да. Чухме за едни автобуси от Перник, може би са ги организирали с контрапротестиращи.
От 4 март 2013 г. до момента Съдебен район Радомир, включващ общините Радомир, Земен, Ковачевци, няма фирма, която да извършва дейностите по поддръжка на картата за възстановената собственост. Като народен представител от 14. многомандатен избирателен район – град Перник, на приемна при мен дойдоха доста граждани, които са лишени от извършването на административни услуги по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата. Това, което Ви моля, е да ми отговорите защо Министерството на земеделието и храните до момента не е предприело действия по решаване на въпроса.
До мига, в който аз Ви зададох въпроса на 18 септември тази година, бяха изминали шест месеца. До днешния ден са изминали седем месеца и половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Соколова.
Заповядайте за отговор, господин министър.
И смелият Цветков е тук.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Соколова! За съжаление, аз съм министър само от 3-4 месеца, не от седем, но ще отговоря на този въпрос.
Със заповед на Главния секретар на Министерството на земеделието и храните от 26 ноември 2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на услуга с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на карта на възстановената собственост” до предоставяне поддържането на КВС за Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, обособени в 40 позиции.
С решение на възложителя от 18 април 2013 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на съответните позиции са избрани изпълнители. Заповедта на избор на изпълнител е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията в законоустановения срок, съгласно чл. 120, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Постъпилите жалби срещу заповедта от 18 април 2013 г. за класиране на участниците се отнасят само до осем обособени позиции, включително и за позиция 13 – Съдебен район Радомир.
Комисията за защита на конкуренцията се произнася с Решение № 740 от 27 юни 2013 г., като оставя без уважение частната жалба срещу заповедта на възложителя за класиране на участниците и определяне на изпълнителя в открита процедура за възлагане на обществена поръчка в частта по обособена позиция 13. Решението на Комисията за защита на конкуренцията подлежи на обжалване във Върховния административен съд и срещу него е подадена жалба в частта за Съдебен район Радомир от 1 август 2013 г. във ВАС. Върховният административен съд е разгледал делото на 9 октомври 2013 г. С Решение № 13786 от 22 октомври 2013 г. на ВАС се отменя Решение № 740 от 27 юни 2013 г. на Комисията за защита на конкуренцията в частта по обособената позиция 13 – Съдебен район Радомир.
Върховният административен съд връща преписката на министъра на земеделието и храните за продължаване на процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците. За да бъде изпълнено решението на ВАС, е необходимо да се назначи комисия, която да преразгледа подадените оферти за Съдебен район Радомир. Министерството на земеделието и храните вече е предприело действия за назначаване на такава комисия, но същата ще може да работи едва след писменото потвърждаване на валидността на подадените оферти, тъй като срокът им на валидност е изтекъл към настоящия момент.
След изпълнението на решението на ВАС ще се издаде нова заповед за класиране на участниците по тази обособена позиция, която отново ще подлежи на обжалване пред съответните инстанции – Комисията по защита на конкуренцията и Върховният административен съд. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин министър.
Заповядайте, госпожо Соколова, ако желаете за реплика.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Греков, аз разбирам това, че съдебните процедури изискват своето време, както и разбирам забавянето, което е благодарение на това, че в министерството се забави съставянето на комисия, само че задавайки въпроса преди месец и половина, имах за цел, от една страна наистина да поискам отговор от Вас какво се случва с тези изоставени административни услуги, за които хората чакат – да получат скиците, от една страна, да могат да си възстановят собствеността – от друга, да могат да участват по проекти, да могат да продават имоти.
От друга страна, моята цел беше наистина да Ви подсетя деликатно да влезете в ролята си и да можете да изберете фирма изпълнител, която да изпълнява съответно своите задачи.
Само принципите на наредбата за административното обслужване са седем и те изискват надеждност и навременност на административната услуга.
В този случай отговорете ми: какъв законен начин ще намерите, за да обясните на хората, пропуснали своите ползи в тези осем месеца, а както разбирам ще продължи този период на хаос в министерството между съдебните и административните Ви хватки, така че след това да можете да се справите с изискванията на хората да се разпореждат със своите имоти? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Соколова.
Само обръщам внимание, че репликата по принцип е изразяване на несъгласие, а не за задаване на втори въпрос.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ, от място): Той беше само риторичен. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: А, риторичен е – добре. Но по принцип, не само заради Вас, за всички народни представители, които понякога го правят – репликата е изразяване на несъгласие.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Соколова, съгласен съм с част от забележката Ви за това, че се забавят процедурите и се бавят гражданите, но не бих искал да се съглася, че има хаос. Аз казах, че има назначена комисия и чакаме колегите да си потвърдят офертите. И това, смея да подчертая, не е само при Радомир.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ, от място): Много се надявам!
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Има такива комисии, които с разлика в офертите в цените варират от 1 лв. до 4 лв. при издаването на такива, както скици, така че ние чакаме да се възстанови това, което като оферта да покажат съответните кандидати за извършването на тази дейност и веднага ще действаме. Не е хаос. И не е само при Вас. Не е нищо нито лично към Радомир, нито към…
Има такива оставени преписки, бих казал, от 2008 г. Никой не виня, нали разбирате? Дейността в някои случаи е и в процедурите, които са от тези органи, които осъществяват контрола – жалби, Върховен административен съд, и ние трябва да се съобразяваме с тях, но ние сме готови веднага да осъществим тази процедура. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Преминаваме към питане, където вече могат да се задават допълнителни въпроси.
Питане от народните представители Павел Андреев Гуджеров, Здравко Димитров, Десислава Танева, Цвета Караянчева, Владимир Иванов и Димитър Иванов относно несъстоял се прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“.
Господин Гуджеров, заповядайте. Имате думата, за да зададете питането.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, в последно време в рамките на приемните си получавам редица сигнали от разтревожени, дори отчаяни земеделски производители, които притиснати от кризата са открили надежда в кандидатстване по единствено достъпните за тях мерки 112 и 141, надежда, която е попарена от липсата на прием по тези мерки за 2013 г.
В тази връзка бихме искали да попитаме: каква ще е съдбата на младите фермери и полупазарни стопанства, повели се по неколкократно заявеното от Вас твърдо намерение да се отвори прием?
Индикативният график за прием на проектите по Програмата за развитие на селските райони бе актуализиран на няколко пъти, като индикативни дати за отваряне на прием по 112-а мярка бяха 27 май и 2 септември, за мярка 141 – 10 юли. Много от фермерите подготвиха своите проекти още за първата обявена дата. Оттогава трупат само и единствено загуби и разочарования от отношението на държавата към тях в лицето на Министерството на земеделието и храните.
Надежда за тях беше Ваше изказване относно мярка 112 в интервю от 22 юни т.г., където казвате, цитирам: „В момента сме на подготвителен етап, ще стартираме тази мярка. За нас е изключително важна тази мярка, за да можем да изпълним част от приоритетите на правителството за по-голяма заетост. Младите хора са онези, които ще се възползват от тези средства. Ще водим борба тези средства да се получат на по-ранен етап“. Край на цитата.
Вследствие на това Ваше изказване много млади хора решиха да направят първите си стъпки в земеделието с надеждата да изхранват своите семейства – стъпки, съпътствани с големи разходи на време, финансови средства, за плащане на осигуровки, нотариални заверки, разходи, направени за отглеждане на животни или земеделски култури, придобиване на съответни професионални умения, изготвяне на бизнес планове и други, като за следващата година тези разходи ще се дублират отново.
Звучи неуместно на фона на проявения интерес и изявлението на заместник-министър Гечев: на този етап имаме средства за около 600 проекта. И тук идва въпросът за преценка дали си заслужава да се отвори мярката за 600 проекта или не. Тези 600 проекта ще подобрят финансовата стабилност на 600 български семейства!
В заключение бих искал да попитам: ще бъде ли отворен прием по мерки 112 и 141 и кога? На каква база бяха направени прогнозите за 2500 проекта, които са готови за входиране по мярка 112, 1500 проекта по Мярка 141 и това послужи за оправдание за отлагане на прием по мярката? Как ще бъдат компенсирани разходите на младите фермери, направени за подготовка за кандидатстване? Как ще бъдат изпълнени приоритетите за по-голяма заетост сред младите фермери с отлагането на приема по тези две мерки? Как ще обясните твърдението, че е по-добре да не се финансира нито един проект, отколкото да се финансират 500 проекта, за които има наличен финансов ресурс по Мярка 112 и 600-те проекта по Мярка 141? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Гуджеров. Много стриктно се вложихте във времето.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да мога обаче да се включа в рамките на времето, защото въпросите, които се поставиха, са действително много важни и това не е един. Въпросите са поне четири или пет.
По отношение на първия поставен въпрос от Вас бих желал да Ви информирам, че през календарната 2012 г. по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ са постъпили над 1400 заявления за подпомагане, което потвърждава големия интерес от страна на земеделските производители към мярката.
От стартиране на мярката през 2008 г. до настоящия момент са подадени близо 6912 заявления за подпомагане, от които са сключени 5375 договора за финансовата помощ.
Отчитайки финансовия етап на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и нейната популярност, както и в частта за мярка 112, се очаква в периодът на бъдещия прием да бъде отбелязан значителен интерес към нея от страна на потенциалните кандидати.
По отношение на втория поставен въпрос Ви информирам, че мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от програмата е насочена към стопанства с малък икономически размер, които произвеждат продукти предимно за собствена консумация и продават малка част от своето производство.
Интересът от страна на земеделските производители по тази мярка значително нараства през последните три години от настоящия програмен период. Това показват и данните към момента като броят на подадените заявления за подпомагане е 9446 броя, по които са сключени 8663 договора.
Тези резултати са индикация за значителен интерес на малките стопанства към подпомагане и в рамките на бъдещата програма 2014-2020 г.
От гледна точка на целесъобразността, разходване на средствата по програмата, отчитайки етапа на нейното прилагане и в частност мярка 141, е налице необходимост от допълнителен анализ за изпълнението на сключените по тази мярка договори.
Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган отчита важността на тази мярка за поддържане на жизнеспособността на малките стопанства.
Във връзка с третия поставен въпрос следва да се отбележи, че целите на мярка 112 са свързани с улесняване и подпомагане на процеса на създаването на земеделски стопанства. Средствата, които се отпускат под формата на финансова помощ са точно и ясно определени, както и текстът на самата мярка, одобрена от страна на Европейската комисия, а също така и в Наредба № 9 от 3 април 2008 г.
При определяне на допустимите разходи по подадените заявления за подпомагане стриктно се спазват разпоредбите на цитираното по-горе законодателство, включително и допустимите дейности в рамките на мярката.
Относно четвъртия въпрос Ви информирам, че към момента Министерството на земеделието и храните посредством програмата изпълнява приоритета, свързан с по-голямата заетост сред младите фермери, като общият брой на сключените към 1 септември 2013 г. договори са близо 5300 на обща стойност 263 милиона.
Във връзка с подпомагането на младите фермери кандидатите по мерките по програмата следва да се отбележи, че с цел допълняемост между отделните мерки от нея и наличие на повече възможности, е осигурен приоритет на проекти, представени от кандидати, отговарящи на условията на млад фермер и по други мерки, като например мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване на земеделските дейности“. Тези мерки предоставят възможности за развитие на бизнеса и повишаване на заетостта сред младите хора на територията на страната.
По отношение на мярка 112 – ще бъде отворена на 18 ноември, и продължителността на приема ще бъде до 20 декември. Това го съобщихме преди един месец, за да могат всички онези, които не са готови с проектите, да могат да ги подготвят и да имат равен старт.
С постъпилия проект за заповед за определяне на прием, за който Ви казах, до 20 декември ще се приемат тези документи. Бюджетът се приема, определен в проекта на заповед, в размер на левовата равностойност на 10 млн. лв.
Що се касае до въпрос номер шест и въпрос номер седем, бих искал да Ви информирам, че програмата се намира в своя финален етап по отношение на възможността за сключване на договори от страна на ползвателите на финансовата помощ. Ето защо е необходимо да се извършат прецизни разчети на разполагаемите средства, на средствата, които могат да бъдат договаряни над бюджета на съответните мерки, с цел да се уверим, че страната ни няма да изгуби средствата, както и финансовата помощ ще достигне до съответните целеви групи.
Програмата за развитие на селските райони като инструмент на втория стълб на общата селскостопанска политика е насочена както към социалното приобщаване, така и към насърчаване предприемачеството сред младите хора и малките земеделски производители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин министър.
Заповядайте, господин Гуджеров за два допълнителни въпроса. Две минути!
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! На няколко пъти земеделските производители са получили разнопосочна информация за бюджета, отпуснат по мярката. Първоначално беше обявен бюджет за 20 млн. евро, после е станал 20 млн. лв., а сега е 10 млн. лв. На какво се дължи това намаляване на бюджета?
Въпросът ми сега е относно тези земеделски производители, които вече са прибрали продукцията си, които са се надявали, че ще кандидатстват на по-ранен етап. Възможен ли е вариантът, поради приключилата стопанска година, за достатъчно условие за доказване на земеделската продукция да послужи анкетната карта на земеделския производител, заверена за 2013 г.? Причината за това е, че към момента на проверката, която ще се случи, земеделската продукция вече ще бъде прибрана от съответните земеделски площи, а те следва да бъдат подготвени за следващата стопанска година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Гуджеров.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Фондът, който е оставен като разпределение, е 10 млн. лв. Това е в разнопосочността на информацията, която няколко пъти даваме, защото в крайна сметка не знам какво ще остане като средства.
Друг важен въпрос са хората, които навършват пределната възраст за кандидатстване, а не друга възраст. Те ще попаднат – може да е един месец, може да е един ден, но те няма да могат да кандидатстват. Това ни притесни и активизира да я пуснем тази година.
Около тази програма, която ще стартира през месец май следващата година, има достатъчно много средства. Колегите са изчислили за 4000 или 5000 кандидати. Но сега няма как да елиминираме онези кандидати, които навършват примерно 39 години и 11 месеца и половина. Така че пак ще бъдем поставени пред въпрос, при който хора, вложили средства, изпълнили са програмата, да не могат да се класират. Не можем да не кажем на другите да не кандидатстват.
Относно удължаването на този период – мислим как да стане така, че онези, които са вложили средства в предишен период, фондът да бъде разширен с няколко месеца, та ако са спечелили тези проекти, да бъдат включени. Работим по този въпрос. Мисля, че ще намерим консенсус за решаването им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря и аз, господин министър.
Господин Гуджеров, желаете ли да вземете отношение?
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, искрено ще кажа, че гдето сте намерили начин да отворите Мярка № 112, ме радва. Надявам се да намерите схемата, по която да не бъдат ощетени тези, които вече са прибрали продукцията си, тези, които съвестно са изпълнили ангажимента си и за които срокът не е бил отворен навреме.
За следващата година – радващ е този голям брой, който обявихте за потенциален прием. Апелът ми към Вас е: нека индикативната дата да бъде твърда, за да може всички земеделски производители да се съобразят с нея. Благодаря.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Допуснах една грешка. Бих искал да я коригирам от трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Кажете го от трибуната.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Моля за извинение, но става въпрос за 10 млн. евро, а не за 10 млн. лв. (В пленарната зала влиза министър Анелия Клисарова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Още по-добре – двойно. Ако бяхте казали по-долу, тогава щеше да е по-лошо. Благодаря, господин министър.
Използвам случая да честитя на министър Клисарова Деня на народните будители! (Ръкопляскания.) И не само на нея, а на всички будители!
Госпожо министър, благодаря, че сте дошли в Деня на народните будители, за да отговаряте на въпроси и да изпълните парламентарните си ангажименти, но като гледам как се развиват нещата във времето, едва ли ще стигнем до Вашите въпроси. Хубаво е, че сте тук.
Преминаваме към въпрос от народния представител Георги Мърков относно съдбата на Опитната станция по лозарство – град Септември, към Селскостопанската академия и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.
Заповядайте, уважаеми господин Мърков.
ГЕОРГИ МЪРКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Клисарова, честит празник и от мен!
Уважаеми колеги депутати, основите на Опитната станция по лозарство – държавно предприятие, град Септември, са положени през далечната 1926 г. като опитно поле към Катедрата по лозарство на Агрономическия факултет към Софийския университет. Опитното поле се изгражда, за да бъде извеждана учебно-преподавателската и научноизследователската работа на катедрата. В продължение на десетилетия в опитното поле се трудят и творят едни от най-изтъкнатите учени в областта на лозарството като акад. Неделчев, акад. Стоев, проф. Радулчев, чл. кор. проф. Кондарев, проф. Ников, проф. Тодоров и други. В резултат на тяхната работа, както и на работата на последващите ги научни работници, специалисти и помощен технически персонал, в опитната станция са създадени над 30 сорта лози. На Опитно поле – Септември, се дължи и заслугата за внасянето на новата подложка Кобер 5ББ, устойчива на варовик.
През периода 1974-1985 г. опитното поле преминава към НПЛВК „Академик Неделчо Неделчев” – град Септември, а през 1987 г. става редовен и равноправен член на Селскостопанската академия.
През трудните за науката години на прехода научните работници и специалисти от Опитната станция по лозарство продължиха успешно започнатото дело на акад. Неделчев и плеядата изследователи-лозари.
През тази година в резултат на постоянното намаляване на бюджета на Селскостопанската академия, ежегодно намалява бюджетната издръжка на постоянните научни звена към Селскостопанската академия, което от своя страна води до непрекъснати съкращения. Така близо от 50 човека, постоянно заети в науката, научното обслужване и производството през 2008 г., Опитната станция по лозарство – държавно предприятие, град Септември, този брой е едва 10 човека.
Тези и други проблеми във финансирането и работата на научните звена наложиха извършването на структурни промени в Селскостопанската академия, като през 2008 г. Опитната станция по лозарство – град Септември, както и други звена към Селскостопанската академия бяха трансформирани в държавни предприятия по смисъла на Търговския закон. През 2008 г. финансовото състояние на станцията прогресивно се влошава, за да стигне до 2012 г., когато в продължение на десет месеца – от март 2012 до януари 2013 г., не са разплащани работни заплати, което води до колективно напускане на целия персонал на станцията. Сумата от 52 хил. лв. е дължима като заплати и обезщетения към десетте човека – научни работници, специалисти и служители, и не е изпълнена и до този момент.
Ето защо отправям към Вас следния въпрос: какво е бъдещото на опитната станция? Как се стопанисва и от кой? Кога ще бъдат разплатени дължимите работни заплати на напусналия персонал?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мърков.
Да поздравим и научните работници от системата на Селскостопанската академия с празника, а също и проф. Греков, който също днес има празник. За нас наистина е чест, че той отговаря на въпроси в парламентарния контрол, а също и че тук е проф. Клисарова.
Уважаема проф. Клисарова, приятно ни е да останете в пленарната зала, но със сигурност въпросите няма да стигнат до Вас. Знакът е добър, че в Деня на народните будители двама професори са в пленарната зала на Българския парламент.
Заповядайте, господин Греков.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мърков, много ми е неудобно и неприятно в този хубав Ден на будителите да отговарям на въпрос, към който съм съпричастен. Мисля, че това Народно събрание, в този си състав, ще намери начин да изведе Селскостопанската академия от ситуацията, в която се намира. С това, което гласувахте като допълнителна актуализация на бюджета – около 5 милиона, успяхме да платим на голяма част от Селскостопанската академия.
За съжаление, всички неща, които казахте, си остават за тази действително уникална база. Там са се зародили българските сортове, които в момента се прославят в Австралия и се правят австралийски вина. Там са се родили и големите десертни сортове, които се намират в САЩ и са продадени.
За съжаление, настоящата структура на Селскостопанската академия не позволява тези бази да функционират нормално. Според мен и ще Ви моля като колеги, които работят в тази област, да се преосмисли, че част от тези бази трябва да преминат към университетите, за да могат да се ползват за практическото обучение на студентите, а също така да бъдат и с по-добро финансиране. Така че в бъдеще трябва да помислим за това. Засега заплатите са разплатени, но това няма да реши въпроса.
Това е прекрасна база, благоприятните климатични и почвени условия за района са уникални за създаването както на добри сортове грозде, така и на вина. Там се намира и уникалната изба, която е в района. Така че ще работим тези институти в никакъв случай да не западат, да не бъдат в такова състояние.
Това обаче не е от днес, не е и от вчера. В продължение на повече от 25 години Селскостопанската академия върви надолу. За съжаление, съставът в нея е изключително застарял – има близо 2400 човека, повечето от които са на възраст – не искам да употребявам пределна, имам предвид пределна възраст за научните среди, и нямат възможност да се развиват. Много малко са постъпленията на асистенти.
Така че в този хубав Ден на будителите нека да си пожелаем да работим в този Парламент така, че не само институтът в Септември, но и другите институти да заслужат голямо място в нашето земеделско производство. Категорично казвам, че те са необходими за земеделието. Ще търсим възможности в следващата Програма за развитие на селските райони, когато стартира дадена програма, най-напред да върви науката. Не е подходящо за нас, като нация, практиката да върви преди науката. Така че ще работим в насока за заздравяване на научните институти. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Греков.
Заповядайте, господин Мърков, за реплика.
ГЕОРГИ МЪРКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор.
Наистина съм доволен от това, което казахте. Искам само да вметна, че тази опитна станция беше емблематична за град Септември и за неговите жители, но в момента е в окаяно състояние. Зная, че Вие не сте виновни.
По време на управлението на Вашите колеги от ГЕРБ тази опитна станция беше дадена под наем и в момента е в окаяно състояние. Така че, ако може, както Вие предлагате – да я върнете на тези университети към лозаро-винарство или земеделските, това ще бъде много хубаво. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мърков.
Господин министър, желаете ли дуплика? Не.
Преминаваме към следващото питане от народните представители Десислава Танева, Димитър Иванов, Иван Вълков, Димитър Петров, Аксения Тилева и Георги Андонов относно Селскостопанската академия.
Продължавам да недоумявам как 6 народни представители могат да отправят едно питане, но сега ще видим как ще стане това. (Реплики от ГЕРБ.) Това са нови практики в парламентарния контрол. Може би гоним бройка.
Заповядайте да развиете питането.
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА (ГЕРБ): Господин министър, първо – честит празник!
Ще се опитам да развия питането, за да разберете защо толкова много народни представители сме се подписали под него. Това е защото интересът е значим.
В края на месец септември – няма публикувана дата – на електронната страница на Министерството на земеделието и храните е публикуван Проект на доклад на министъра на земеделието и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствени нормативни актове. Става въпрос за промяната на устройствените правилници на Изпълнителната агенция по горите, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Селскостопанската академия, Изпълнителната агенция за борба с градушките, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Известното и интересното е, че общата численост на персонала на Селскостопанска академия от 2540 човека става 2340. Основното намаление е за сметка на научните институти, където със 193 са намалени щатните бройки. Това става в период на финалното гласуване в Европейския парламент на Регламент за новата Обща селскостопанска политика 2014-2020 г., в която иновациите в земеделието са приоритет. Иновациите ще са приоритет и в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която се очаква да се приеме до 3 месеца, и с приложението й българското земеделие се очаква да стане конкурентно на европейското.
На фона на притеснителната информация и риска българското земеделие да се лиши от научен потенциал, граден с години, в Селскостопанската академия се назначават директори на научни институти със съмнителни качества и действия, а някъде и с образувани досъдебни производства за вреди от управлението им. Пример за това е Институтът по розата и етерично-маслените култури в Казанлък. Новоназначеният възстановен стар директор е Недко Недков. Неговото близо 11-годишно, предходно управление на института е свързано със следните скандални факти.
През 2004 г. гръмва историята с 18 дка канабис сред насажденията с маслодайна роза в землището на института. Случаят е потулен!
Загубени са авторските права на всички 19 сорта рози, лавандула и други етеричномаслени култури, разработвани от научните работници там. Спряно е държавното изпитване на новите сортове. Ликвидира се семепроизводството на ароматни медицински култури. Текучеството на кадри през управленския му период е над 100 човека. Местата за научни работници се свеждат до 8, няма нито едно хабилитирано лице за периода.
В знак на протест от възстановяването на Недков целият академичен състав е депозирал заявлението си за напускане. Тоест след 8 ноември Институт по розата и етеричномаслените култури в Казанлък поради липса на академичен състав ще се превърне в ТКЗС.
Друг емблематичен пример за начина на управление на Селскостопанската академия в момента е възстановяването на бившия директор, вече пенсионер, с образувано досъдебно производство от Окръжна прокуратура – Бургас, по чл. 219 от НК за безстопанственост. Става въпрос за Опитната станция по земеделие в Поморие и назначаването, всъщност възстановяването като неин директор, на доц. Анка Дженева въпреки многобройните и изложените до Вас, господин министър, факти за последствията от нейното управление в предишния мандат.
Според Закона за Селскостопанската академия за заемането на длъжността „директор” трябва да се проведе конкурс. По принцип конкурсът се провежда от членове на Управителния съвет на Академията. След самия избор също се удостоверява с решение на Управителния съвет за заемане на съответната длъжност, което може да стане и с решение на председателя. Нито една от тези две законови възможности обаче не e използвана при посочените по-горе примери. Съкращаването на персонала не е изход или начин за решаване на проблемите в Селскостопанската академия, още по-малко могат да бъдат решени със смяната и възстановяването начело на научните институти на лица, доказали в колективите си, в научните среди и пред българските закони вредата от управлението си. Най-важното: липсва стратегия за ролята...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Може би все пак към въпросите, защото просрочихме сериозно времето.
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА: Благодаря Ви, веднага се насочвам към въпроса.
Липсва стратегия за ролята на Селскостопанската академия в развитието на българското земеделие и в този смисъл, господин министър, бих искала да попитам: каква е стратегията на Министерството по земеделието и храните за развитие на Селскостопанската академия и нейната роля за развитие на земеделието? Само със съкращения ли ще се решават проблемите с финансовия недостиг, или ще има структурна и функционална промяна и съвременен начин на финансиране и управление?
Вторият ми въпрос е по какви критерии се избират директорите на научните институти и как ще се управлява научният и кадрови потенциал, създаван толкова години? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, проф. Греков, да отговорите.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Селскостопанската академия включва следните основни направления: реформирането на Селскостопанската академия в академия с решителен принос за научно-техническо развитие и повишаване на конкурентоспособността на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост на страната; по-тясно обвързване на научните и приложните проекти с нуждите на аграрния и преработвателния бизнес в страната; кадрово израстване и ресурсно обезпечаване на научните изследвания и приложната, обслужващата и спомагателната дейност на Селскостопанската академия; повишаване на международния авторитет и интегриране в единно научно пространство на Европейския съюз.
Учените от академията са разработили визия за ефективно и устойчиво развитие на българската земеделска наука, съобразно „Хоризонт 2020”. Сред основните приоритети е усъвършенстването на сортовете земеделски култури и адаптирането на климатичните промени и нови породи животни.
Вторият акцент във визията е да се създадат иновационни технологии и решения, които да отговарят на европейските изисквания за биологично производство. Така науката ще съдейства на фермерите да развиват устойчиво земеделие, а страната ни ще покрие приоритетите на новата обща селскостопанска политика.
В сектор „животновъдство” е заложено чрез селекция да се усъвършенстват отглежданите у нас породи с акцент върху храненето им. За целта ще се работи за повишаване на продуктивността на животните, за придобиване на качествена продукция, отговаряща на стандартите на Европейския съюз, а също така и стандартите, които са в нашата страна.
За развитието на земеделския отрасъл е задължително да се опазят и генетичните ресурси. Това означава и правилно управление на Националния растителен и животински генофонд, както и генетичното разнообразие. Визията фокусира и развитието на конкурентоспособността в земеделието, хранителната индустрия, биоикономиката, които следва да гарантират качеството и безопасността на храните за осигуряване на здравословен живот на хората.
За постигане на заложените цели, дейността им трябва да е подчинена на интегрирана политика за развитие на селските райони. В тази връзка ще се анализират икономическите и социалните ефекти от прилагането на различни сценарии за подкрепа на земеделските доходи за следващия програмен период. Това включва както повишаване на трудовата заетост и комасация на земята, задължително условие за изпълнението на приоритетите, заложени във „Визия 2020” и усъвършенстването на научния потенциал и капацитет на селскостопанската наука.
Що се отнася до втория Ви въпрос относно критериите за избиране на директори на научните институти, искам да Ви уведомя за следното. Директорите на научните институти съгласно чл. 7 от Закона за Селскостопанската академия се избират чрез конкурс за срок от четири години. Съгласно процедурните правила за провеждане на конкурси в системата на академията председателят определя със заповед обявяването, срока и длъжността, за която се провежда конкурсът. Към кандидатите за директори се поставят длъжностни и квалификационни изисквания за заемане на длъжността – висше образование, научна степен, научно звание, академична длъжност, хабилитация, познаване на научните приоритети на академията, познаване на научните и научно-приложните експериментални дейности и административна организация на института, възможности за работа с нови информационни технологии и задължително владеене на чужд език.
Програмата за управление и развитие на института за срок от четири години за новоназначения директор в едномесечен срок се поставя на електронната страница на Селскостопанската академия и съответния институт. В случай че нито един от кандидатите не бъде избран, председателят на академията назначава директори на срочни трудови договори до обявяване и приключване на нови конкурси.
Понастоящем 11 научни институти от системата на академията се ръководят от директори, назначени със срочен трудов договор.
На 8 октомври 2013 г. е обявен конкурс за директори на тези институти.
Имам и малко допълнителна информация, госпожо председател, ако разрешите да я прочета?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Прочетете всичко, което желаете. Демократично водя парламентарния контрол – кой каквото има да каже, в крайна сметка гражданите наистина се интересуват от отговорите.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Благодаря Ви.
Към 17 октомври 2013 г. в Селскостопанската академия работят общо 617 учени, от които 53 професори, 273 доценти и 195 главни асистенти и 96 асистенти, от които 421 доктори, 23 доктори на науките. Тази пропорция обаче не е най-подходящата за развитие на научния потенциал. Виждате, че има пак това, което казахме като пропорция за застаряване на персонала.
Наличието на 291 – близо 300 главни асистенти и асистенти, свидетелства за насърчаване на постъпването засега на млади хора. Следователно от Селскостопанската академия се полагат грижи за кадровото израстване на академичния състав.
Във Вашето питане се поставя и въпросът за временно изпълняващия директор на Института по розата и етерично маслените култури в Казанлък професор доктор Недко Недков. Професор Недков работи в института от 1984 г. последователно като агроном, научен сътрудник, доцент и професор. Награден е от Европейския форум на експертите 2009 г. с отличие „Златна книга” за завоюване на висок престиж, обществено признание и принос в развитието на българската наука.
По случая с 18-те декара канабис в насажденията с маслодайната роза в института е образувано следствено дело по описа на Окръжна следствена служба в град Стара Загора с определен номер срещу неизвестен извършител за нарушаване на установени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите престъпления по чл. 354, ал. 1 от Наказателния кодекс.
С постановление на Районната прокуратура в град Казанлък от 24 юли 2007 г., три години след образуване на делото, досъдебното производство срещу неизвестен извършител е спряно, а досъдебното производство ведно с постановлението за спиране на наказателно производство е изпратено на компетентните органи с цел продължаване издирването на неразкрития извършител на престъплението.
Институтът произвежда посадъчен материал и посевен материал в количества, съобразени с предварително сключените договори и клиенти.
При започване като директор научните работници са били 6 месеца, след което достигат до 8 по щатно разписание, сега са 10, като през месец септември 2013 г. е хабилитирана доцент доктор Наташа Ковачева. При неговото управление са защитени две докторски дисертации и един научен работник е пред защита. Научният колектив на института е относително млад и това е основната причина за липсата на повече хабилитирани кадри.
Формираното отношение на някои членове на колектива към професор Недков е на основата на партийни и синдикални различия. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, уважаеми проф. Греков.
Заповядайте да зададете уточняващите въпроси.
Предполагам, че и господин Андонов все пак ще се включи.
АКСЕНИЯ ТИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря за възможността да задам допълнителен уточняващ въпрос.
Току-що казахте, господин министър, че една от целите Ви е да повишавате международния авторитет на Селскостопанската академия. Искам само да Ви попитам с още един факт, който ще Ви изложа след малко, как смятате, че този авторитет би бил повишен? Например за заместник-председател на Селскостопанската академия сега е назначен проф. Лазар Костадинов Козелов, известен с няколко емблематични случая за нанесени вреди на държавата по време на неговото управление като директор на Института по животновъдните науки. По негово време експерименталната база на института почти фалира. През 2005-2006 г. са внесени от Холандия 34 елитни юници от породата „Лимузин”, за които Държавен фонд „Земеделие” е заплатил и тези животни са изгубени при разтоварването. Част от тях след това са намерени след около месец издирване около Петрохан.
Една от базите на Института по животновъдните науки, точно тази в Петрохан, е предоставена в ущърб на интересите на института на фирма, близка до партийна централа, за отглеждане на овце от така наречената „среднопланинска овца”. Овцете ги доставя тогавашният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството проф. Желев. От тази сделка Институтът по животновъдните науки, на който проф. Козелов тогава е и директор, инкасира само загуби. В крайна сметка животните умират и е безспорно за чия сметка са загубите.
През 2006 г. Министерството на земеделието и храните внася овце от породата Мутон-Шароле, подарък от Франция, по линия на двустранно споразумение. Професор Козелов, тогава директор на института, им осигурява такива условия за отглеждане, че след няколко месеца животните се разболяват от заразно заболяване и ветеринарите издават заповед за унищожението им. След това пристигат френските специалисти и установяват, че овцете са заболели вследствие на неосигурени нормални условия за хранене и отглеждане. Същите животни са предоставени и на института в Стара Загора при директор Стайка Лалева. Те и до днес са живи и здрави и се размножават.
Искам да Ви попитам: на какво основание, при условие че в Селскостопанската академия – Вие току-що цитирахте колко много хабилитирани лица работят, е избран точно проф. Козелов за заместник-председател при толкова, включително и потвърдени от предварителния одитен доклад на Сметната палата, нарушения? Аналогичен би бил и въпросът ми за Института по тютюна и тютюневите изделия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви.
Уважаеми господин министър, дано успеете да отговорите и да сте в течение със случаите с всички животни в Селскостопанската академия.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: С изчезналите сигурно не съм в течение, защото няма как да ги открием. Обаче голяма част от проблемите, за които казвате, действително съществуват, но Селскостопанската академия има пълна автономия да си избира заместници. Липсата ми на отговор означава, че действително те са провели един самостоятелен избор и кого са избрали, в крайна сметка те носят отговорност за това.
Искам да потвърдя, че голяма част от проблемите в Селскостопанската академия са свързани с липсата на средства. Ако започнем с отговора на предишния въпрос, така и на този, голяма част от младите хора напускат именно поради тази несигурност, която съществува. Преди да дадем заплатите, които осигурихме сега, те не бяха получавали три или четири месеца. Предишната година също имаха недостиг.
Ако ми разрешите, само ще кажа как е варирал финансовият недостиг на Селскостопанската академия, който започва много по-отрано, но ще предоставя само две дати: с Бюджет 2012 г. разходите на Селскостопанската академия са намалени от 31 млн. 246 хил. лв. на 26 милиона, което намаление е с 5 милиона, или 16%. При това разходите за заплати са намалени с 3 млн. 767 хил. лв., или с 21%. При запазването на числеността на персонала на Селскостопанската академия тогава е било необходимо съкращение на 584 бройки.
В Закона за държавния бюджет на Република България през 2012 г. в § 66 е записано, че намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите на заплати, възнаграждения и задължителни осигуровки, а също така по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за следващата година, а в случаите се намалява фондът, без да се отрази на числеността на персонала. С промяната на Устройствения правилник на Селскостопанската академия от 1 април 2012 г. са съкратени още 221 бройки, които са получавали заплати за четири месеца.
В отчета на ръководството на Селскостопанската академия до Министерството на земеделието и храните е отразено, че към 1 май 2013 г., в сравнение със същия период на 2012 г., численият състав на Селскостопанската академия е отново оптимизиран, разбирайте – намален, със 149 бройки. Следователно, предвиденото Министерско постановление № 234 от 11 октомври 2013 г. за намаление на щатните бройки с 200 човека реално се отнася само до оптимизирането с 51 бройки, докато при управлението на предишните две ръководства са съкратени общо 370 щатни бройки.
Същият нереален и недостатъчен бюджет за Селскостопанската академия, както и 2012 г., е приет и за 2013 г. Въпреки заложеният бюджет за 2013 г., Министерството на земеделието и храните разбира отлично затрудненията с финансирането на Селскостопанската академия. Министерството на земеделието и храните осигурява заплатите на персонала на Селскостопанската академия до края на годината, а в бюджета за 2013, бяха заложени заплати само до месец август, включително.
Заплатите на Селскостопанската академия сега се изплащат редовно и в срок. Разходите в частта на задълженията на Селскостопанската академия досега са коригирани с 2 млн. лв. Предложеният от академията бюджет за 2014 г. може да осигури нормална работа на научните институти на Селскостопанска академия и да стимулира създаването на значими и продаваеми научни продукти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Греков. Очевидно за осигуряването на храна и грижи на животните, както и на хората, са необходими пари.
Заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, госпожо Манолова! Вместо да се чудите как шест човека задават въпроси, по-добре да се почудете къде са колегите от БСП, ДПС и „Атака”. Да не би случайно да ги е страх от народната любов, заобиколила Народното събрание и да са избягали рано-рано от работния ден?! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин министър, съвършено не сте прав по отношение на самата автономност на Селскостопанска академия по отношение на нейните назначения. Председателят на Селскостопанската академия се назначава от Вас и всяко едно кадрово решение е Ваша отговорност чрез него. Така че всичко това, което каза колежката по отношение на заместник-председателя, е отговорност и на политическия кабинет в Министерството на земеделието и храните.
Госпожо Манолова, защо толкова народни представители задаваме този въпрос? Защото Селскостопанската академия има институти почти в цяла България и има един фрапантен случай в моята община Гоце Делчев, където има Институт по тютюните.
Институтът по тютюните е започнал процедура за преотреждането на базата на института в Гоце Делчев – Опитна станция по тютюните, за да се преструктурира в хотелска част и да бъде дадена на външна фирма за 15 години. Да не би случайно Селскостопанската академия да започва да се занимава и с рентиерство, господин министър?
Същият случай е и в Опитна станция – Поморие. Имаме удостоверение от Окръжна прокуратура – Бургас, за новозначения председател на института на Опитна станция – Поморие, че има заведено наказателно досъдебно постановление по чл. 219, ал. 1 за безстопанственост.
Господин министър, вижте какво е оставила бившата шефка на тази база. Ето, вижте (показва снимки)! Това е нейното дело от предното управление. Така ли, господин министър, ще развиваме Селскостопанската академия?! Това искам да попитам.
Проблемът със Селскостопанската академия е много сериозен. Земеделието в България изпитва остра нужда от подпомагане на научната среда в земеделието и мисля, че това, което правите в момента със Селскостопанската академия, ще доведе земеделието и самата академия до един сериозен крах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми господин Андонов, прав сте за това, че народните представители са длъжни да бъдат в пленарната зала, но изумителното в случая е не просто как шест души задават едно питане, а че една голяма част от тези шест души изобщо не са в пленарната зала. Тоест тези, които питат земеделския министър проф. Греков, даже не са в залата не просто да развият питането си, а да чуят отговора. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Правейки подобни забележки, първо, се огледайте около себе си и проверете дали шестимата колеги, които заедно с Вас са задали това питане, са в залата – аз Ви казвам, че не са, преди да имате претенции към останалите. (Реплика от народния представител Георги Андонов.)
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: В първата си част на репликата, която отправихте, имате основание – действително председателят на Селскостопанската академия се назначава от председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Греков, ще отговорите на тази част от твърденията на господин Андонов, на която прецените, в отговор на следващия си въпрос, ако желаете. (Реплика от народния представител Милена Дамянова.)
Сега наистина няма процедура, нямаше проблем да Ви дам думата, защото министрите говорят, когато решат в пленарната зала, но тези, които Ви питаха не, желаят да чуят Вашия отговор, така че няма как да Ви дам думата. (Реплика от народния представител Делян Добрев.)
Следващото питане е от народните представители Десислава Танева, която отсъства от пленарната зала, и Димитър Иванов, който надявам се е тук, относно политиката в млечния сектор.
ИРЕНА СОКОЛОВА (ГЕРБ, от място): Десислава Танева отсъства, защото е болна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Заповядайте, господин Иванов, да развиете Вашето питане относно политиката в млечния сектор. Доколкото ставаше дума за животни в Селскостопанската академия, ако прецените, господин министър, може да включите отговора към отговора на това питане.
Заповядайте, уважаеми господин Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Ще бъда демократичен и аз като Вас, за да могат колегите да минат с въпросите, ще съкратя изложението.
Уважаеми господин министър, от изявленията на членовете на политическия кабинет стана ясно, че е поискана нова дерогация за производство на качествено краве мляко по мярка по Регламент 853, със срок на прилагане две години.
Сега действащата, трета поред дерогация, е с продължителност отново две години. Тя е поискана през месец октомври 2011 г. Поисканата дерогация засяга най-вече фермите от трета група.
Поисканата четвърта дерогация ще бъде прилагана в период, в който ще се застъпи с отпадането на квотната система на изкупуване на млякото.
Уважаеми господин министър, във връзка с гореизложеното, моля да ми отговорите на следните два въпроса:
Каква е политиката на Министерството на земеделието и храните в млечния сектор в краткосрочен план и в аспекта на новия програмен период?
При вземането на решение за поискване на нова дерогация по Регламент 853 беше ли направен анализ от прилагането на предходните три дерогации? В крайна сметка въпреки дерогациите за периода от 2007 г. досега са отпаднали над 50 хиляди малки ферми. Какъв е постигнатият ефект и какво ще бъде постигнато с новата четвърта дерогация? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Заповядайте за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди депозирането на искане пред Европейската комисия за удължаване на преходния период за фермите за производство на сурово краве мляко, да отговорят на изискванията на Регламент 853/2004, беше извършен пълен анализ на земеделския сектор, съвместно с Българската агенция по безопасност на храните и дирекциите към Министерството на земеделието и храните, които се отнасят по тези въпроси.
Към 1 октомври 2013 г. фермите, които не са покрили изискванията за сграден фонд, оборудване и качество на суровото мляко, са били 33 145. Голяма част от тях са разположени в планинските и полупланинските райони. Необходимо е преструктуриране на тези ферми, което не може да стане без осигуряване на финансиране, тъй като се касае за малки ферми с по няколко млечни крави, собственост на хора с по-малки финансови възможности.
В момента се изготвят приоритетите за сектор „Земеделие”, тъй като те ще бъдат гарантирани с новата финансова рамка 2014¬-2020 г. Най-важно е да се гарантира изпълнението на всички набелязани мерки за осигуряване на финансов ресурс.
На заседанието на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните, което се проведе на 16 октомври 2013 г. в Брюксел, беше прието единодушно от всички държави членки решение на Комисията относно преработката на неотговарящо сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България. При удължаване на преходния период с още две години ще се гарантира възможността за финансиране от страна на държавата, а именно:
- предвижда се възможност за насърчаване сдружаването на фермерите в районите с ферми с малък брой животни в тях, като по този начин сдруженията ще могат да кандидатстват по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с висок процент на подпомагане;
- предвижда се изграждането на общи млекосъбирателни помещения за съхранение на отговарящо на изискванията на Европейския съюз мляко, произвеждано от фермите с малък брой млечни животни. Тези помещения ще бъдат предоставяни от общините за ползване от страна на фермерите. Така няма да е необходимо да се инвестират средства в изграждането на собствени помещения за съхранение на млякото;
- предприети са законодателни инициативи, с които се облекчават изискванията към малките ферми, предвид спецификата им – промяна в изискванията за съхранение на мляко, отстоянията на фермите, възможност да се изгражда ферма и в населените места, облекчени са условията за преминаване в по-горна група;
- един от трите приоритета при изготвянето на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е животновъдството, в което се включва и млечният сектор. Работи се по предоставяне на възможност за кандидатстване на малките ферми, особено тези в планинските и полупланинските райони, тъй като към момента не е имало такава възможност;
- изготвя се цялостна програма за малките ферми (гарантирани бюджети), за закупуване на доилни съоръжения, оборудване – млекомати, тъй като дава възможност за финансиране до 80 - 90% от инвестицията. Консултирането е изцяло поето от държавата, като това включва и изготвянето на бизнес-плановете. Очаква се първите проекти по новата финансова рамка да бъдат приети през месец май 2014 г.;
- предвиждат се средства по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства”, по която приоритет ще бъдат малките ферми. Чрез нея ще може да се извършва и по-широка информационна кампания.
На 31 март 2015 г. приключва квотната система за краве мляко за целия Европейски съюз. За да се намали дисбалансът на пазара след отмяната на режима, с новия „пакет за млякото” се въвеждат правила на саморегулация на сектора чрез писмени договори между производителите на мляко и изкупвачите и се засилва ролята на производителите при водене на преговори чрез признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации. Пакетът за млякото е въведен чрез Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, който в момента е в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Днес го приехме, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Добре. Щом това е свършено, много е важно за земеделските производители. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, уважаеми господин министър.
Заповядайте, господин Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, разбирам Вашата логика, но съм убеден, че отново тези малки ферми няма да успеят да покрият изискванията и ще бъдат ощетени от големите ферми, които покриха изискванията и са регистрирани вече по Закона за данък добавена стойност, а и няма да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар. Всички тези изводи от прилагането на досегашните дерогации е ясно, че не помагат на малките ферми и те не се преструктурират.
В тази връзка предвиждате ли да продължите политиката за преструктуриране на тези ферми? Ще предоставите ли, какъв бюджет и за какъв период, средства от националните доплащания за обвързана с производството подкрепа за отглеждане на месодайни крави? Имате ли действаща нотификация за това?
Новата ОСП 2014-2020 г. дава възможност на страните членки да подкрепят малките фермери. Вие имате ли виждане и с какъв бюджет тези ферми да получат подкрепа по тази възможност? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, господин министър, да отговорите на двата допълнителни въпроса.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Като че ли отговорът на този въпрос е риторичен. Действително точно в тази насока трябва да бъдат насочени усилията на всички, които желаят, от една страна, да подпомогнат, а от друга страна, обаче би следвало да имаме насреща и желанието на част от тези ферми, които желаят да се преструктурират в по-горна група. Много от тях, както вече споменах, около 33 хиляди ферми, се надяват на тази нотификация и разрешение и през следващия период. Решението на Европейската комисия е категорично, че такава няма да има след 2015 г., така че усилията от наша страна и от страна на земеделските производители и фермери трябва да бъдат насочени именно към усъвършенстването и търсенето на възможности за подпомагане.
Тук отговорът на втория въпрос е, че ще предвидим в следващия бюджет, и аз се надявам, че това ще бъде подкрепено в бюджета от всички страни на залата, допълнителни средства в полза на животновъдството.
Уважаеми дами и господа народни представители, този отрасъл, за съжаление, в нашата страна е оставен в дъното на земеделското производство. Той е не само традиция, а е и бъдеще, защото по този начин се осигуряват допълнителни възможности, заемат се и повече хора. Докато в традиционните отрасли, които са високомеханизирани, виждате, че могат да се гледат 10-15 хиляди декара с трима или пет човека, докато в животновъдството не може да се изнася пряко или директно сурово мляко, то трябва да се преработва, така се осигурява и по-голяма доходност. Тук има специалисти, няма смисъл да влизам в подробности. Ще положим всички усилия за развитието на този сектор и не само за млечното направление.
Много логичен въпрос зададохте – че нашата страна има възможности за развитието на месодайното говедовъдство. Горите, планините дават възможности за насочване към сектора на месодайното говедовъдство, така че ще работим в тази посока за развитието му и за по-устойчиво развитие във времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, господин Иванов.
ДИМИТЪР ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, благодаря Ви за отговорите. Нормалната икономическа логика е да подпомагаме животновъдите и всички земеделски производители, но трите дерогации, които бяха и до този момент в 7-годишния период на прилагане, показва, че те не работят. Затова и Вие сте прав, като казвате, че трябва да се премине към подпомагане на животновъдите, които да отглеждат и така наречените „крави с бозаещи телета”. Това е нормална логика, тъй като от 2007 г. насам 50 хиляди малки фирми са отпаднали, а това, което Вие предвиждате като политика за обединение на малките ферми, аз съм скептичен, че ще проработи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Следва въпрос от народните представители Ивелина Василева, Димитър Петров и Иван Вълков относно мерки, предприети от Министерството на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! През септември 2013 г. във връзка с констатирано огнище на болестта шарка по овцете в село Стоилово, община Малко Търново, с цел ограничаване разпространението на болестта са избити не само заболелите и заразени животни, но и всички контактни кози и овце. В нашия избирателен район, който включва Странджа планина, подобни събития не са рядкост. Това се повтаря периодично поради граничния му характер и честото преминаване на заразени животни на границата с Турция. Най-потърпевша в случая е община Малко Търново, на чиято територия през последните години са избити стотици животни. Умъртвяването на животните и ниската компенсация практически водят до ликвидация на основния поминък на местното население и до обезлюдяване на региона.
Господин министър, искам да Ви уверя, че това, което говорим тук, не е политика, а буквално борба за оцеляване. Неслучайно на 11 септември 2013 г. като реакция от създалата се ситуация Общинският съвет на Малко Търново прие декларация срещу избиването на домашните животни.
Тук смятам, че е напълно естествено и уместно всички институции, всички ведомства – било на регионално, на национално или на европейско равнище, да бъдат впрегнати в посока решаването на този проблем и ограничаване на икономическите щети на животновъдите в региона, като основна слабост обаче считаме, че липсват превантивни мерки в тази насока.
Във връзка с това бихме искали да получим отговор на следния въпрос:
Предприети ли са мерки и действия от страна на Министерството на земеделието и храните и ако да, какви, относно:
Първо, осигуряване на адекватно обезщетение на убитите животни?
Второ, осигуряване на безвъзмездни средства за изграждане на центрове, в които да бъдат настанявани контактни здрави животни при налагане на карантинни мерки?
Трето, провеждане на засилени мерки за ветеринарномедицинска профилактика с цел осигуряване на ефективността на системата за контрол и диагностика на заболяванията по домашните животни?
И четвърто, допускане на изключения по отношение на принципната политика на неваксиниране на домашни животни, като се има предвид, че в подграничните региони, каквато е община Малко Търново, това може да се окаже единственият възможен изход от създалата се ситуация, която поставя под риск възможността за развитие на животновъдството в региона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Вълков. Моля Ви, съобразявайте се с времето, организирайте се в рамките на допустимото по правилник време.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност обезщетението за принудително убити заразени и контактни животни се определя по средна пазарна цена, по вид животни, за килограм живо тегло за съответната област, определена от Националния статистически институт за месеца, предхождащ възникването на болестта, а за племенни животни – от Националния генофонд на страна, по оценка, направена от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция на животни.
Обезщетението се изплаща в срок от 30 дни от датата на унищожаването, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Българското законодателство за ликвидиране на някои екзотични болести по животни въвежда изискването на европейското право, според което всички възприемчиви животни трябва да бъдат незабавно ликвидирани.
Искането за осигуряване на безвъзмездни средства за изграждане на центрове, в които да бъдат настанявани контактни здрави животни при налагане на карантинни мерки, е неоснователно, тъй като в законодателството не съществува дефиниция „контактни здрави животни”. Всички контактни животни се считат за съмнително заразени.
Във връзка с провеждането на засилени мерки по отношение на шарката по овцете и козите, след съобщението за констатиране на заболяването в Гърция и Турция, са издадени девет заповеди на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. С тези заповеди е разпоредено на ветеринарномедицинските специалисти да извършват ежедневни клинични прегледи в областите, граничещи с Турция и Гърция. Забранено е придвижване и търговията с живи дребни преживни животни, кожи, вълна в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. Наредено е незабавно унищожаването на заразените контактни дребни преживни животни, както и установяване на 3-километрова предпазна и 10-километрова наблюдавана зони около констатираните огнища на заболяване.
С моя заповед от 7 октомври 2013 г. също са наложени мерки за ограничаване разпространението на заболяването за областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. Лабораторията към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Българската агенция по безопасност на храните е снабдена с необходимите диагностикуми за бърза и точна диагностика на шарката по овцете и козите.
Всички държави членки са възприели политиката на неваксинация срещу особено опасните вирусни инфекции по животните, каквато е и шарката по овцете и козите. Разрешение за извършване на ваксинация се дава от Европейската комисия в случай, че има бързо разпространение на огнищата, концентрацията на възприемчиви животни в даден район е висока и когато въпреки предприетите мерки, заболяването придобива значителни размери. Извършването на ваксинация ще доведе до сериозни икономически загуби на страната поради налагане на забрани както за вътрешнообщностната търговия, така и за износ за трети страни на животни и животински продукти.
Продажбата и придвижването на ваксинирани животни е забранено, като всички ваксинирани животни се остават в зоната на ваксинация. Настоящата епизоотична обстановка в страната със само три огнища – едното е в село Стоилово, Бургаска област, и две – в село Кочин, Благоевградска област, на шарка и с ограничения брой засегнати животни не дава никакви основания за предприемане на ваксинация, която би била изключително утежняваща за ситуацията и би довела до по-тежки икономически тежести за страната. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, госпожо Василева, за реплика.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, благодаря за отговора, но за съжаление той е доста неудовлетворителен, бих казала меко, както от гледна точка на притесненията ни като народни представители от Бургаски многомандатен избирателен район, така и от гледна точка на хората от региона, които наистина са в стрес.
Действително беше установено едно огнище на болестта, но както моят колега упомена, неотдавна имаше възникнал случай със зараза от шап. Вие знаете, че бяха унищожени стотици-хиляди животни.
Със сигурност не дадохте отговор какви превантивни действия ще бъдат взети, какви мерки са предприети, какво е направено до този момент.
Това, което ни е известно, е, че хората от региона са безкрайно притеснени. Хората са готови на всякакви крайни мерки, включително преди два дни беше заявено от кмета на общината, че гражданите на община Малко Търново са готови дори да излязат, да затворят границата, да предприемат действия, свързани с гражданско неподчинение, поради факта че има тотално безразличие и бездушие, проявено от българската държава.
Това, към което искаме да апелираме, е наистина едно отговорно отношение към хората, живеещи в тези трудни погранични райони – хората, за които единственото спасение е животновъдството, хората, които не знаят как да процедират по-нататък и по какъв начин да осигуряват своя устойчив поминък.
Тези действия биха могли да бъдат, разбира се, активен диалог с Европейската комисия по отношение на алтернативни възможности, свързани с изпълнение на директивата. Също така, както споменах, превантивни действия, свързани с карантинни центрове, където да се изолират животни, в случай че възникнат подобни случаи. Биха могли да бъдат предприети и адекватни действия, което е най-важното, за сериозно подпомагане на тези изостанали райони, така че наистина да се осигури устойчивият поминък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Василева.
Желаете ли дуплика, господин Греков?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Василева! Превантивните мерки, както казах, се вземат веднага след появата на болестта.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ, от място): Това не са превантивни мерки!
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: За съжаление обаче, част от животните се придвижват свободно както от гръцката, така и от турската граница.
Това, което сме направили, и въвеждането на дезинфекция на граничните контролно-пропускателните пунктове, сами разбирате, че входът не е оттам, особено в зоната на Странджа, а също така и в област Благоевград, в района на град Гоце Делчев има свободно движение на животни от двете страни на границата. Това обаче не ни оправдава, да не се вземат и по-адекватни мерки, свързани с опазване от преминаване на животни.
Естествено, в миналото – говоря за краткосрочното минало, се е мислело за поставянето на кльон, който да бъде от рода на електро пастира, предпазващ придвижването на животните. Ние също мислим в тази посока, но това е свързано със значителни финансови разходи.
Единственото, което можем да правим в ситуацията, е насочването на повече органи, компетентни хора, които при първоначално установяване на такава зараза бързо да я локализират. Така направихме при ситуацията в Кочан и в едно селище около Благоевград, за да не се разпространява болестта. Самото свободно придвижване на животните обаче е фактор, даващ възможност на болестта да се разпространява много бързо, особено бързо разпространимите болести. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Предпоследно важно питане – от народните представители Ивелина Василева, Димитър Петров и Иван Вълков относно политиката на министерството за подкрепа на необлагодетелствани погранични планински и полупланински райони.
Госпожо Василева, заповядайте да зададете питането.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър! Нашето питане пряко е свързано с въпроса, който коментирахме до този момент.
Споменахме за трудностите, които срещат хората в района на Странджа – трудности от икономически, социален и демографски характер. Регионът на Странджа е изключително специфичен, предвид коментирания току-що казус, свързан с ограничаване на възможностите за развитие на животновъдството, свързан с неблагоприятни тенденции по отношение на липсата на икономически дейности, на каквито и да било възможности за осигуряване на устойчив поминък на населението.
Отново ще спомена няколко факта, свързани с община Малко Търново, макар че нашето питане е в по-широк контекст, касаещ петте общини на територията на област Бургас, които се намират в Странджа, тоест чиято територия съвпада с територията на Странджа – Малко Търново, Царево, Средец, Созопол и Приморско.
Малко Търново, бих казала, е най-драстичният случай в тази община. Тя е най-слабо населеният район в страната – има живеещи десет жители на квадратен километър. Отрицателен естествен прираст. Миналата година при 79 починали са се родили 29 човека. Безкрайно много проблеми, свързани с инфраструктурата – пътна, социална, здравна, културна, образователна. Изключително тежко състояние. Безработица с най-висок процент в областта. Затворени всички производствени предприятия на територията на общината през последните 20 години. В момента единственият работодател е общинската администрация – общината. Притеснява ни фактът, че тези райони не получават достатъчно подкрепа.
Предвид прокламираното от правителството на господин Орешарски желание за балансирано териториално развитие, нашите въпроси към Вас са следните: каква е политиката на Министерството на земеделието и храните за необлагодетелстваните погранични планински и полупланински райони? Предвиждате ли мерки за реализиране на интегрирани териториални инвестиции за такива райони, по-специално за района на Странджа? Предвиждате ли адекватни компенсации? Тук бих искала да поставя отново въпроса в по-широк контекст и да реферирам към програмирането на следващия програмен период. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Василева. Моля да се съобразявате с времето.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Василева! Политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелстваните погранични планински и полупланински райони се осъществява в рамките и параметрите на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. В областта на директната подкрепа земеделските производители от необлагодетелстваните райони, които включват всички планински райони – те са общо 38,2% от територията на страната, и други необлагодетелствани райони предимно със слабопродуктивни земи, общо покриват близо половината – 47,9% от територията на страната.
С по-конкретна насоченост към спецификата на земеделското производство в страната понастоящем се прилагат няколко схеми за подпомагане. Това са схеми за специфично подпомагане, финансирани изцяло от Европейския съюз чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
Първо, схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелствани райони.
Второ, схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България.
Трето, схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони.
Право на подпомагане по схемите за необлагодетелстваните райони имат земеделските производители, които отглеждат млечни крави, овце майки и кози майки, чиито фермери се намират в териториалния обхват на необлагодетелстваните райони, определен в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 от 2008 г. на Министерския съвет. Тези схеми покриват близо 48% от територията на страната.
Право на подпомагане по схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България имат земеделските стопани, които стопанисват ферми, намиращи се в териториалния обхват на икономически уязвимите общини в Южна България, включени в Приложение № 2 към Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и специфично подпомагане. Това са общо 1974 населени места в уязвими общини на Южна България.
За периода 2015-2020 г. вече успяхме да защитим по-висок процент на обвързана с производството подкрепа в размер на 13% от пълния финансов пакет на страната. Това ще даде възможност за обхващане с подпомагане на повече региони, съответно – земеделски стопани, както и за повишаване размера на подпомагането по схемите, които ще се прилагат.
В рамките на сега прилагания инструментариум на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, земеделските производители в райони с планински или с други ограничения могат да се възползват от възможностите, които дава Програмата за развитие на селските райони от 2007-2013 г. Те могат да кандидатстват за финансово подпомагане по:
- мярка 211 – плащане за земеделски стопанства за природни ограничения в планинските райони;
- мярка 212 – плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони.
Що се отнася до въпроса Ви за адекватни компенсации за населението в Странджа, вследствие повтарящото се избиване на домашни животни след обявяване на болестта „шап” и болестта „шарка” искам да Ви уверя, че при поява на болести по животните и при унищожаване на заразени продукции, законодателството на Европейския съюз предвижда две възможности за финансово компенсиране на собствениците на животните.
Първата възможност е уредена от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се отнася до компенсиране на разходите, направени при прилагане на ветеринарните мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта. Предвидено е животновъдите да бъдат обезщетени за загубите, причинени от клането на болните животни, от унищожаването на заразените продукти и фуражи и за загубите от повторна ваксинация и други. Така при проявата на болестта „шап” в района на Странджа през 2011 г. собствениците на животни бяха обезщетени в размер на 100% по пазарни цени за убитите животни, унищожен фураж и мляко. В тази връзка мога да Ви уверя, че при всяка последваща поява на заразна болест, която налага задължително клане на домашни животни, техните собственици ще бъдат обезщетени за убитите животни по пазарни цени.
Друга възможност е уредена в Регламента за установяване на обща организация на селскостопанските пазари. Тя е свързана с прилагането на извънредни мерки за подпомагане на пазара на месо и мляко с оглед на наложените ограничения за търговия и произтичащи от наложените ветеринарни забрани. С това могат да дойдат мерки, които компенсират невъзможността за свободно предлагане на пазара на месо, мляко и животни, за които е открита заразна болест. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми господин министър, безспорно паричната компенсация е регламентиран инструмент в националното и европейското законодателство, но Вие прекрасно знаете, че средствата, които се изплащат на хората, не са нещото, което осигурява сигурност и гаранция за устойчивост на икономическите дейности. Ето защо аз бих искала да отправя допълнителни въпроси, свързани с процеса на програмиране на следващия програмен период, където биха могли да бъдат прилагани по-гъвкави и удачни мерки и схеми, за да се получи реално подпомагане на подобен тип региони.
Какво имам предвид? В Договора за партньорство, чийто финален вариант вече е изпратен на Европейската комисия, изрично е предвидена възможността българската държава да прилага подхода за водено от общността местно развитие. Това е пилотен подход, който се възприема от българската държава, видно в хармония с желанието да се прилага балансирано териториално развитие. Това, което не мога да разбера обаче е – защо в Договора за партньорство не е отчетена необходимостта за подпомагане, примерно, на Странджа, а е решено неизвестно по какви причини, неизвестно на базата на какви анализи, да бъде подпомогната област Смолян? Разбира се, хората там имат нужда, но защо не и хората от Странджа? Това е нещо, за което бих искала да Ви насърча да мислите, и бих искала да Ви попитам: правен ли е такъв анализ и ако да, какво показва той и може ли да се приложи такъв пилотен модел?
И второто нещо, да Ви запитам във връзка с регламента, който касае общата селскостопанска политика – възнамерявате ли да прилагате разпоредбите на чл. 34, който дава възможност за допълнителна финансова помощ в размер на 5% от общия финансов ресурс за подобен тип необлагодетелствани райони? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, госпожо Василева.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Василева! Може би като допълнение за първия въпрос бих искал да спомена все пак какви средства са изплатени през този период не само за тази година, но и при следващата. Това представлява интерес предполагам, за зрителите и за слушателите.
По схемата за поддържане производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони през 2012 г. са оторизирани 9 млн. 296 хил. 306 лв. Размерът за подпомагането на единица животно за млечна крава е 240 лв. По схемата за отглеждане на овце-майки и кози в икономическо уязвими общини, каквито са тези в Южна България за 2012 г., пак са оторизирани 756 хил. лв. Размерът на подпомагането за единица животно е 40 лв.
По схемата за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелстваните райони пак през 2012 г. са оторизирани 1 млн. 9 хил. лв. Размерът на подпомагането е 35 лв. В настоящата 2013 г. се предвижда запазване подпомагането на глава животно по схемите специфично подпомагане. Плащанията ще бъдат извършени през месец декември за тази година.
По отношение предстоящата 2014 г. продължават дискусиите, свързани с изработването и приемането на преходния регламент за директните плащания. Основното наше искане по преходния регламент е по-високият процент обвързана подкрепа, договорен при реформата на общата селскостопанска политика, да може да се прилага още през 2014 г.
Последните резултати от проведените трилози – председателство, Европейски парламент и Европейска комисия, са положителни. И въпреки възраженията на няколко други държави членки, нашето искане получава подкрепа. При залагане на по-висок процент обвързано подпомагане в преходния регламент, Министерството на земеделието и храните незабавно ще изпрати нотификация до Европейската комисия за завишаване на общия размер на помощта, като това ще се отрази благоприятно и на необлагодетелстваните райони, за които има отделни схеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Желаете ли да вземете отношение, госпожо Василева?
Заповядайте, имате думата.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Отново настоятелно бих искала да насърча господин министъра, предвид на факта, че все още тече процесът на програмиране, наистина да вземат предвид казаното дотук. Правя това с желанието да подпомогна и аз лично бих направила каквото е необходимо, за да подпомогна екипа с цел да се намерят най-удачните варианти за подпомагане на тези хора. Защото наистина е необходимо да се вземат мерки за това, на което ставаме свидетели.
В заключение само бих искала да цитирам кмета на общината, защото едва ли някой би могъл да го каже по-точно от него по повод ситуацията с Малко Търново, той каза следното: „Искрено се надявам, че ще има промени, защото, ако няма, това значи, че тотално сме се предали и Странджа ще остане пуста и страшна, без хора и без животни”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
Това трябва да бъде чуто от всички министри, не само от министъра на земеделието.
И последен въпрос от народните представители Валентин Василев и Десислава Танева относно проблеми с доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частно практикуващи ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.
Заповядайте, господин Василев, да зададете въпроса.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влязъл в сила на 25 април 2013 г., с изменението на чл. 51 се определя свободен пазар на средства за идентификация, така наречените „ушни марки”, и реда за предлагане и търговия с тях.
Определя се също и задължение на министъра на земеделието и храните да издаде наредба по чл. 51, ал. 3.
Към месец януари в Българската агенция по безопасност на храните липсваха налични средства за идентификация на животните след нереализирана обществена поръчка от месец септември 2012 г.
В хронология се опитвам да Ви представя фактите, а Вие най-вероятно ще ги потвърдите.
В същото време от страна на животновъдите започна натиск за търсене във връзка с предстоящи срокове за пререгистрация и други мероприятия от Фонд „Земеделие”.
Българската агенция по безопасност на храните създава устен ред за изискване на обхват и производство на ушни марки от фирмите, които в този момент се появяват на пазара. Така до 18 юли 2013 г. нуждата от ушни марки за едри преживни и дребни преживни животни се извършва без наредба и без необходимата регистрация на фирмите - производители.
На същата дата агенцията спуска писмо до фирмите – предложители на ушни марки, с което прекратява разрешаването на обхвати, да се разбира „прекратяване на дейността им в тази област”.
На същата дата агенцията спуска и до поделенията си в страната писмо, с което се разпорежда да се реализират идентификаторите на една конкретна фирма. Най-вероятно след този период започва да се работи с марките, доставени от тази фирма, но може би тя няма марки за свине. Оттук възниква вече и проблемът за малките ферми и за големите свинекомплекси. Те са принудени да поръчат групови марки от различни производители, които не са регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Със следващо писмо от 10 октомври 2013 г. се нарежда от 11 октомври 2013 г. да се спре даването на марки на фермерите до получаване на нови указания. При дребните преживни животни без марки са вече минимум 60%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Василев, тази кореспонденция, ако искате, после ще я доразвиете. Задайте въпрос!
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Приключвам.
Конкретният ми въпрос. Всъщност искам да довърша и по отношение на договорите.
Известно е също, че няма сключени договори от месец април 2013 г. с частно практикуващи ветеринарни лекари. Това поставя под риск изпълнение на имунопрофилактичната програма за 2013 г. Тя определено е пред провал, защото мероприятията са изпълнени на 20-30%, а пробите са 15 до 17%.
Уважаеми господин министър, във връзка с гореизложеното моля да ми отговорите на следните въпроси: кога и как ще се реши проблемът с доставката на ушни марки за животните и то по начин напълно пазарен и с достъп до този пазар на всички заинтересовани производители, като в крайна сметка постигнем най-ниската цена за българския фермер?
И вторият въпрос: как ще се реши въпросът с приемането и подписването на договорите с частнопрактикуващите ветеринарни лекари? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Моля Ви да се съобразявате с времето.
Заповядайте, господин министър. Това е последният въпрос за деня.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, средствата за идентификация на животните, подлежащи на идентификация, се осигуряват от Българската агенция по безопасност на храните при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и бяха финансирани от държавния бюджет до промяната на Закона за ветеринарномедицинската дейност от януари 2013 г.
За тази цел през 2012 г. Българската агенция по безопасност на храните стартира процедура за доставка на необходимите количества средства за идентификация на едри и дребни преживни животни.
Процедурата по Закона за обществените поръчки за доставка на средства за идентификация бе оспорена от един от участниците, като с решение от 20 декември 2012 г. на Комисията за защита на конкуренцията, потвърдено с решение от 5 април 2013 г. на Върховния административен съд, влязло в законна сила, жалбата е отхвърлена като неоснователна и на Българската агенция по безопасност на храните беше дадена възможност да сключи договор за доставка на идентификатори при наличие на необходимия бюджет.
На 17 май 2013 г. Българската агенция по безопасност на храните сключи договор за доставка на средства за идентификация, посочени в проведената процедура по Закона за обществените поръчки.
С промяната на Закона за ветеринарномедицинската дейност, обнародвана на 25 януари 2013 г., съгласно § 190 от Преходните и заключителните разпоредби до Нотификация на схема за държавна помощ от Европейската комисия средствата за закупуване и поставяне на средства за идентификация на животните са за сметка на бюджета на Българската агенция по безопасност на храните, като след нотифициране на схемата стойността на средствата за идентификация се заплаща като държавна помощ от Държавен фонд „Земеделие”.
Средствата за идентификация за едри и дребни преживни животни бяха доставени на 10 юни 2013 г. от избрания по гореописаната процедура по Закона за обществените поръчки доставчик.
Преди да се платят същите, считано от 12 юни 2013 г. Европейската комисия нотифицира схемата за държавна помощ, съгласно която доставчикът на средства за идентификация се определя с обществена поръчка, а стойността й се заплаща като помощ в размер на 40% от Държавен фонд „Земеделие”, а 60% от стойността се заплаща от собствениците.
Предвид недоволството на заинтересованите лица и с оглед премахване на процедурата за избор на един доставчик към момента е предприето следното: приета е Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Съгласно наредбата стопаните могат да закупуват средства за идентификация от избран от тях производител или търговец на такива средства.
Съгласно нотифицираната от Европейската комисия Схема за подпомагане на земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие” ще възстановява 40% от направените разходи от фермерите при закупуване на необходимите им средства за идентификация от всички производители и търговци на средства за идентификация, вписани в регистъра по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Считано от 22 октомври 2013 г. стопаните на животни могат да закупят средства за идентификация за едри и дребни преживни животни и от съответните областни дирекции по безопасност на храните, като следва да заплатят 60% от стойността им по банкова сметка на съответна областна дирекция на Българската агенция по безопасност на храните или в брой в касата на съответната областна дирекция.
И последно – Схемата за подпомагане във връзка с Нотификацията на Европейската комисия е одобрена от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”, Българската агенция по безопасност на храните е изготвила всички съпътстващи договори и документи. Договорите са съгласувани с Българския ветеринарен съюз и са представени за сключване от регистрираните ветеринарни лекари от съюза. Предстои изплащане на държавната профилактична програма. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте за реплика, ако желаете, разбира се. Не е задължително.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, внимателно слушах Вашия отговор, само че може би трябва да направим едно малко разграничение.
Преди известно време, ако не ме лъже паметта, миналата седмица в поделенията на Българската агенция по безопасност на храните е получено едно писмо, с което се каза, че лицензираните ветеринарни лекари трябва да започнат манипулациите по държавната профилактична програма след сключен договор с животновъдите. Това е договор, който е различен от този, който те трябва да сключат по принцип с Българската агенция по безопасност на храните.
В същото време обаче е проведена извънредна среща в Министерството на земеделието и храните между представители на Държавен фонд „Земеделие”, агенцията и браншовите животновъдни организации. Там е взето едно общо решение, касаещо отношенията между фермерите и ветеринарните лекари.
В официално изявление от Съюза на животновъдите не приемат наложения договор от ветеринарните лекари за предоставяне на услуги. Те считат за нелегитимни заложените в договора задължения към животновъдите и уведомяват всички да не подписват предоставените им договори. Изредени са седем, няма смисъл да ги изреждам. В момента дори колегата Жоро Андонов – няма го в залата, но той също има животни, той също чака марки и не ги е получил към днешна дата.
Моят допълнителен въпрос е: как ще удовлетворите изискванията на животновъдите и ще постигнете ли съответния баланс между заинтересованите лица – страни по тези договори? Договорите са изработени от Агенцията по храните, в същото време може би те не осъзнават, че вече самите фермери заплащат услугите и най-малкото, което трябва, е да се вземе предвид тяхното мнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Василев.
Заповядайте, господин министър, за последно вземане на думата за този ден.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Василев, промените, които бяха направени в Закона за животновъдството позволяват не само господин Андонов, а всеки животновъд да може да си маркира животните и не е необходимо ветеринарният лекар да ходи. Мисля, че това е една крачка напред, защото действително ветеринарните лекари вземаха, да не казвам колко, за да отидат да поставят една ушна марка. Освен ушната марка слагаха разходи за бензин за кола и едва ли не за всичко останало, за да отидат.
С тези промени може самият животновъд да си слага самата марка и идентификационния номер на самото животно, но проблемът е в това, че балансът не може да се достигне от тази гледна точка, че ветеринарните лекари искат да вземат парите, а животновъдите не искат да ги дадат, което е съвсем логично. Мисля, че крачката към по-доброто е направена.
Колкото за марките – могат, както споменах и в предишния си отговор, могат да отидат и да си ги закупят от Областната дирекция по земеделие, има ги и могат да се закупят и от друг търговец, и след това да бъде осребрена самата фактура. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър, за Вашата издръжливост.
Искам да благодаря и на тези народни представители, които в този ден издържаха докрай. Успяхме доста въпроси днес да преминем.
Преди да закрия заседанието, само Ви подсещам – във вторник, извънредно заседание само по законодателството. Няма да има контрол.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,06 ч.)Председател:

Михаил МиковЗаместник-председатели:

Мая Манолова

Христо Бисеров

Секретари:

Александър Ненков

Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ