Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 17 януари 2014 г.
Открито в 9,02 ч.
17/01/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Алиосман Имамов

Секретари: Александър Ненков и Деница Караджова

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добър ден, уважаеми народни представители! Моля за регистрация!
Ако има Антоновци – честито! (Звъни.)
Откривам заседанието. (Весело оживление, шум и реплики.)
Странно оживление!
Уважаеми народни представители, вчера имаше разисквания по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Разискванията започнаха, имаше изказвания. В края на заседанието обаче бяха закрити. В същото време имаше заявки за изказвания от госпожа Заякова ... (Шум и реплики в ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не, не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Само ще Ви прочета текста на правилника: „След като списъкът на изказващите се е изчерпал или са се изказали представителите на всички парламентарни групи, съгласно разпределение на времето и няма направени искания за удължаване на времето, председателят обявява разискванията за приключени”. Всички парламентарни групи! Изказвания от Движението за права и свободи и от групата на „Атака“ нямаше. Доколкото си спомням, имаше по едно изказване.
Госпожо Заякова, продължавате ли да искате да се изкажете? Добре.
Има два подхода – единият, чрез гласуване да решим да се изкажат записалите се колеги ...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Не, няма такива подходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Вие многократно сте поставяли въпроса за изказванията. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Заповядайте, вземете отношение по този въпрос.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, взимам процедура по начина на водене. Явно не сте се запознали със стенограмата, тъй като не Вие ръководехте пленарното заседание в края на деня вчера. Ако направите справка и с аудиозаписа, ще забележите, че госпожа Манолова ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз не оспорвам това.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... многократно подкани залата дали има други народни представители, които желаят да направят изказване. Такива нямаше. Не само че не е имало списък, но нямаше заявени желания за изказване. При това положение, коректно и съобразно процедурите в правилника, дебатите бяха закрити.
Аз разбирам, че някои от Вашата група не са си свършили работата и трябва да дават отчет вероятно пред групата и ръководството й къде са били в края на вчерашното пленарно заседание, но нека техните задължения да не служат като несъстоятелни основания за подновяване на дебат, който вече е бил закрит по надлежния ред.
Затова много моля: не извършвайте поредно нарушение на правилника, защото в противен случай просто да приемем с едно решение, че нямаме правилник и гласуваме ад хок според ситуацията и така, как са се събудили народните представители. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Вие твърдите, че вчера многократно ... (Реплика от народния представител Цецка Цачева встрани от микрофоните.)
Не, не, така твърдите, а в стенограмата има веднъж питане: „Има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Закривам разискванията.“. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Преди да води госпожа Манолова, водих аз и тогава госпожа Заякова се заяви за изказване в списък. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, встрани от микрофоните): Това, че Вие двамата не можете да се разберете, не е пречка нещата да се случват по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре.
Давам думата на госпожа Манолова също по начина на водене.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, грешката е изцяло моя, тъй като поех воденето на пленарното заседание докато се изказваше господин Данаил Кирилов. Грешката наистина е моя, тъй като не съм обърнала внимание на заявката, която е направила госпожа Заякова, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И която аз бях записал.
МАЯ МАНОЛОВА: ... която е очаквала да бъде поканена да се изкаже. Налице е листчето, на което господин Миков е записал следващия изказващ се, което е стандартна практика в това ръководство – прави го и господин Имамов, правя го и аз, оставям го на следващия водещ.
Поднасям своите извинения към пленарната зала, към народните представители и поемам отговорността за тази грешка. Наистина това е в резултат на мой пропуск. Моля за извинение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
И поради тази причина все пак ще подложа на гласуване да се изкажат записалите се вчера колеги. Това бяха Зафиров и Заякова. Разбира се, ако има и други желаещи, при тази ситуация – до изчерпване на времето, мисля, че е редно да се изкажат. Ако няма други желаещи – няма да се изказват. След това ще преминем към гласуване.
Преди това подлагам на гласуване моето предложение да се изкажат записалите се колеги.
Гласували 167 народни представители: за 101, против 63, въздържали се 3.
Заповядайте за изказване, госпожо Заякова.
Господин Зафиров желае ли още да се изкаже?
Моля Ви, дайте ми пак списъка, защото сега виждам, че господин Ерменков желае.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Нали списъкът е при Вас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Вчера заявки бяха направили госпожа Заякова и господин Зафиров – само двамата. Казах сега: „които искат“ от групите, които имат време, също ще се изкажат. Не виждам защо трябва да ограничим тази дискусия. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Заповядайте, госпожо Заякова.
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, преди да започна своето изказване, искам само да обясня защо вчера не вдигнах ръка за изказването си, тъй като оставаха само една минута и половина до края на заседанието и очаквах, че госпожа Манолова ще … (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Аз се записах, но очаквах, че тя ще отложи дебатите за другия ден. Затова се получи това недоразумение.
По същество. Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси беше приет като цел за борба с корупционните практики и имаше задачата да осветлява дейността и да гарантира прозрачно управление в процесите в публичния сектор на публичните личности.
През 2010 г. в изпълнение на тези задачи по инициатива на управляващата тогава партия и с подкрепа на Европейската комисия за демокрация чрез право беше приета нова Глава 5а в закона, регламентираща дейността и създаването на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като независим орган, работещ в полза на обществения интерес.
Дотук добре. Както казват, пътят към ада е осеян с добри намерения. За председател на комисията тогава е избран Филип Златанов.
По презумпция и на основание на чл. 22б от закона членовете на комисията и най-вече нейният председател трябва да бъдат освен с висше юридическо образование безспорни личности, ползващи се с обществено доверие, с морални ценности, така че да могат да изпълняват задачите, за които са избрани.
Не искам да се връщам на въпроса кой и поради какви качества предложи за председател Филип Златанов тогава, но съм сигурна, че ако до месец юли 2013 г. се провеждаше анкета сред гражданите кой е Филип Златанов и коя комисия оглавява, малцина може би щяха да отговорят на въпроса. Не е така обаче от месец юли 2013 г., когато гражданите на България научиха за тефтерчето на Филип Златанов. Обществото беше скандализирано. Обществото настръхна, шокира се, омерзи се, защото от това тефтерче лъсна една уродлива истина за предишното управление на държавата. Това е истината за задкулисието, за тъмните сенки зад сцената на политическия театър, дърпащи конците в изпълнение на определени цели – манипулиране на преписки, оказване на натиск и въздействие върху предварително набелязани политически субекти и публични личности, съсипване на кариери, сриване на публичния имидж на неудобните за определени кръгове лица.
От записките на председателя Филип Златанов в това тефтерче изскочиха доказателства, че едни публични личности, маркирани в тефтерчето с инициалите И.Ф., Ц.Ц., Б.Б., са поръчвали определени действия или бездействия под кодовите названия „да се удари”, „да се оправи”, „да се забави”, „да се спре”, „да се докладва” срещу други публични личности с цел тяхното съсипване и отстраняване или обратно – прикриване на извършени нарушения и дори престъпления. (Шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА: Всъщност създадената в името на закона и дълбините на морала държавна институция се превръща чрез своя председател в инструмент за изпълнение на мокри политически поръчки от хората с инициалите.
Вчера в своето изказване от тази трибуна членът на Временната анкетна комисия – представител от квотата на ГЕРБ, господин Кирилов наред с единодушното приемане на доклада и от тяхна страна, и от всички членове на комисията хвърли една нотка на съмнение отново около истинността на фактите от тефтерчето, че то не било представено на всички ни, въпреки че прокуратурата даде възможност всеки, който иска, да се запознае – в намиращото се тефтерче в досъдебното производство можеше да прочете неговото съдържание, както и в причинната връзка между съдържащите се в него инструкции и взетите от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси решения под ръководството на бившия председател.
Разбирам деликатното положение, в което се намират колегите от ГЕРБ, след разкриване съдържанието на тефтерчето. Не мога обаче да разбера защо именно те не са най-гневните, най-безкомпромисните, най-решените да се сложи край на тези уродливи явления. Оказа се, че въпреки непрекъснато звучащите през годините на прехода от тази трибуна заклеймяващи думи за структури на ДС, ченгета, псевдоними, досиета, призиви за морал, принципи и законност, тези явления съществуват именно в техните редици. Питам къде е разликата?
По-скоро питам: не намирате ли прилики между обвиненията, с които по повод и без повод глаголствате, и разкритията от тефтерчето на Филип Златанов за методите на работа на бивши ръководители от бившата управляваща партия?
Страшната истина е, че за хората с инициалите И.Ф, Ц.Ц., Б.Б. няма свои, няма чужди. Утре можеше ударът да бъде върху всеки от Вас, върху всеки от нас, върху всеки гражданин от обществото, бизнесмен, политик, обществена личност, защото те са решили, че сте им неудобни, че сте застанали на пътя им и това е само едно звено от всички разкрития – тефтерчета, разговори по телефони, записи, подслушвания, скоростен инфаркт, необясними катастрофи.
Кои са доказателствата, че под председателството на Филип Златанов комисията е обезсмислила заложената в закона воля и е служила единствено за изпълнение на политическите поръчки, възложени от определени лица с политическо и обществено влияние?
На първо място, след като анализирахме всички предоставени доказателства относно работата на комисията, организацията, взетите решения по преписките, движенията на преписките, излизат няколко извода.
Първо, относно двойнствения стандарт в организацията и решаването на преписките. Седемдесет и девет процента от общия брой преписки – 868 за трите години на работа на комисията, са разгледани извън срока, предвиден в закона, и то със забавяне с година и повече. В момента има 590 преписки все още висящи. Сто и три броя решения на Комисията за установяване на конфликт на интереси са взети, от които по 49 има особено мнение, но от тези 103 броя решения 92 броя са отменени впоследствие от съда. Само 11 са влезли в сила, а за този период комисията е изхарчила като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 3 млн. 540 хил. лв.
В голяма част от отменените решения мотивите на съда са, че съображенията на съда са общи постановки, несвързани с конкретния случай, че целта на закона не е преследване на всеки частен интерес, а само на този, който се е свързал с облага и влияние върху дейността на лицето, заемащо публична длъжност.
Знаете ли какво означава това? Това означава, че или юристите в тази комисия са били изключително некомпетентни, за да постановят такива решения, или вторият вариант, който аз приемам за по-вероятен – че мотивите са съобразно предварително взетото решение – „да се удари”, „да се спре”, „да се попречи” на определени личности и съответно намерени мотиви.
На фона на горните данни за ефективността на работата на комисията за периода от три години, временната анкетна комисия обаче установи 100% успеваемост на преписките и ефективност съобразно указанията и отметките в тефтерчето на Златанов. Да, указанията са изпълнени на 100%.
На второ място, очертават се три групи публични лица, срещу които са осъществени действия или бездействия на комисията.
На първо място, това е врагът с партиен билет, тоест вътрешният партиен опонент – членове на ГЕРБ, бивши депутати, общински съветници, между които Емил Димитров, Вяра Петрова, Марио Шиваров. Втората група са действащи кметове, общински съветници, бизнесмени и потенциални кандидати за заемане на публични длъжностни. Третата група, тази която показва, че комисията грубо е нарушила и своите компетенции, са образуваните 21 броя преписки срещу магистрати, нещо недопустимо по закон, и то не в качеството им на административни ръководители, а именно в качеството на формиране на тяхната воля по определени дела, откази или решаване на досъдебни производства, или на вече образувани и заведени дела срещу определени хора. Позволявали са си дори да събират доказателства срещу магистратите, включително са призовавали тези магистрати да дават обяснения пред комисията.
Разбирате ли за какво става въпрос? Председателят Филип Златанов почти еднолично е управлявал и организирал работата на комисията. Без решение, като колективен орган на комисията, той е издавал становища и указания за наличие на конфликт на интереси срещу определени лица, отбелязани в тефтерчето му. Такъв е случаят с общинската съветничка Мариета Сивкова, за която едва по-късно, след като е отстранена, комисията взема решение, че няма конфликт на интереси.
На четвърто място, правим изводи и относно начина, по който са избирани от председателя и от директора на Правния отдел служителите, работещи по важните в кавички преписки, тоест разбирайте тези, присъстващи в тефтерчето на Златанов. Четирима са служителите, които са решили две трети от преписките. Могат да се изброят още поредица от факти за нарушения в работата и начина на организиране на дейността на комисията, които Временната анкетна комисия установи, именно след комплексния анализ на всички събрани доказателства.
Искрено се надявам разследващите органи и прокуратурата да си свършат докрай работата – да изяснят напълно всички данни, дали има повод за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс и се ангажира съответно наказателната отговорност при доказана вина на лицата.
Искам да се спра на въпроса: има ли смисъл и положителни последици от разкриването на истината около тефтерчето на Филип Златанов, както и от работата на Временната анкетна комисия? Категорично има. Най-важните последици вече настъпиха – оставката на Искра Фидосова и на самия Филип Златанов. Защото, ако истината не беше излязла наяве, може би все още първата, именно тук от първата редица, често от трибуната щеше да ни учи на морал, на ценности, на законност, на принципи, а вторият, може би все така прилежно и стриктно щеше да изпълнява дадените му поръчки, записвайки в тефтерчето си: „За мен две заплати, за останалите една и половина”.
По-важното обаче са законодателните инициативи, които се предлагат в доклада, имащи за цел да елиминират възможностите за субективизъм, непрозрачност и закононарушения. Надявам се Народното събрание да подкрепи тези промени в закона, когато проектът бъде внесен за неговото изменение и допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Заякова.
Заповядайте, господин Стоев – за реплика.
ЕВГЕНИ СТОЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Някои от членовете на комисията, това са специално колегите от Политическа партия ГЕРБ Данаил Кирилов и Емил Радев, не са виждали тефтера и тефтерът не е идвал в комисията. Аз не знам госпожа Заякова дали го е виждала, но най-интересното е как медиите го видяха и снимаха, а специалната комисия, която беше създадена по повод и във връзка с личния тефтер на Филип Златанов, не можа да го види.
Репликата ми към госпожа Заякова е: Вие видяхте ли тефтера, запознахте ли се в комисията, беше ли представен вътре в комисията и ако не е бил – защо се правят комисии, които не виждат веществените доказателства? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоев.
Господин Радев – втора реплика. (Шум и реплики.)
Има ли трета реплика? Не виждам.
Заповядайте, уважаеми господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаема колежке Заякова. Всичко това щеше да бъде добре, ако тази комисия не беше комисия едноличен орган и Филип Златанов вземаше сам решенията. Но в тази комисия и все още има членове, които на практика са посочени от мнозинството в тази зала – и от БСП, и от ДПС, и от „Атака”. Впрочем, те са мнозинството в тази комисия. Ние изслушахме всички тези членове, изслушахме и администрацията. Нито един от тях не каза, че по някакъв начин – било то от Златанов, било то от който и да е друг, му е било въздействано. Казаха, че тези решения са взети по вътрешно убеждение от всички тях. Впрочем, единственият, който е писал 49 особени мнения, това е човекът, който е посочен от тогавашния премиер господин Борисов. Това стана ясно в комисията. Явно комисията си е вършила много добре работата, защото един от членовете й в момента е заместник-министър на правосъдието. С две думи, повишен е за добрата си работа.
Няма никакви данни и това стана тотално ясно от всичките изслушвания в комисията – и на хората, които работят в нея, и на администрацията. Да, има несъвършенства в закона. Тъкмо затова с колегата подписахме доклада с особено мнение, защото е нужно законът да проработи както трябва.
Да, през изминалите две години и половина виждаме недостатъци в работата на комисията, които със законодателни промени могат да бъдат вкарани в един много по-ефективен път, много по-прозрачен път. Ние ще подкрепим тези промени и заради това подкрепихме доклада, макар и с особено мнение, защото изводите, за които говорите в момента, те не са основата на доклада.
Пак казвам: в момента няма внесен обвинителен акт в съда. Нека да оставим прокурорската преписка да бъде факт и да видим какво ще присъди съдът по всичките тези обвинения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Радев.
Други реплики няма.
Заповядайте, госпожо Заякова, за дуплика на двете реплики.
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА (КБ): Уважаеми господин Стоев, в своето изказване казах, че тефтерчето се намира в досъдебното производство и прокуратурата даде възможност на всеки, който желае, разбира се, от членовете на комисията и сътрудниците към нея, да се запознае с неговото съдържание, да отиде да го прочете и да направи съответно своите изводи за неговата автентичност.
Ще Ви отговоря на въпроса като юрист. Временната анкетна комисия не е разследващ орган. Ние бяхме създадени с цел да установим станалите обществено достояние данни и факти, изнесени в медиите от прокуратурата, а в гражданското право е известен институтът на начало на писменото доказателство.
Мисля, че имахме достатъчно ясно начало на писмено доказателство, което ни даде възможност да съберем всички други доказателства, касаещи организацията, работата на комисията и начина, по който са решавани преписките. Вие знаете много добре, че направихме това, събирайки многоброен материал за анализ, за да можем да направим тези изводи относно направените нарушения както на закона, така и в организацията на работата.
Ето защо считам, че ние не сме в компетенциите да установяваме истинността на тефтерчето или пък фактите, които се съдържат в него.
На втората реплика на другаря, на господин Радев... (Смях и оживление.) Ами може и да го чувствам като другар в работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако се чувствате така, дръжте се свободно, но на господин и госпожо да се обръщаме.
ЕКАТЕРИНА ЗАЯКОВА: В работата казах, защото точно това исках да подчертая, че между членовете на комисията нямахме абсолютно никакви противоречия относно изводите, които направихме в доклада, и именно затова те подкрепиха този доклад и предложението за решение от него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Заякова.
Уважаеми колеги, само да Ви кажа, че и в гражданския процес има другарство. Колегите юристи знаят. Има другари в гражданския процес, така че госпожа Заякова е юрист-адвокат – това в кръга на шегата.
Заповядайте за лично обяснение, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бях споменат некоректно от колегата Заякова, но по този повод очевидно станаха ясни обстоятелства и факти, които като членове на комисията не ги знаехме.
Колегата Заякова ме укори, че съм опитал да Ви въведа в заблуждение, че сме имали осигурен от прокуратурата достъп до тефтерчето. Всъщност тефтерът на Филип Златанов не е един, те са няколко. Заявявам пред Вас – попитах и други членове на комисията, тя имаше и председател, нека и той да заяви – никога, въпреки трикратния ми апел, въпреки категоричното ми настояване да съберем това доказателство или да се запознаем с него – не, не сме се запознали.
От заявлението на колегата Заякова става ясно, че наши колеги-членове са ходили в прокуратурата. Питам: в коя точно прокуратура? Как се запознаха с въпросното тефтерче? След като се запознаха, защо не интерпретират изцяло и изчерпателно фактите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Кирилов, нали знаете, че в личното обяснение Вие трябва да обясните лично, защото отваряте нова дискусия.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз.
Това беше лично обяснение.
Господин Зафиров се отказа да се изкаже.
Всички групи имат много време.
Има ли желаещи от друга група?
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ, от място): Нека да е според изказванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре, който иска да се изказва.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, колеги! Аз бях провокиран за изказване. Вчера внимателно слушах господин Кирилов какво говореше и това, което силно ме притесни в цялата тази работа, беше изказаното съмнение относно достоверността на материалите и страниците от тефтерчето, които цяла България успя да научи, да види, със съответните азбучни изразни форми като Ц.Ц., Б.Б., И.Ф. и така нататък.
Това, което каза преди малко и господин Стоев, продължава да ме притеснява. Те имат някакви съмнения относно това, че тези страници са фалшифицирани ли?! (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.) Доколкото съм запознат, това са фотокопия, които бяха изнесени по време на пресконференцията на прокуратурата тогава, когато се запознаваше обществеността с обстоятелствата, и се чудя това съмнение в достоверността дали не е съмнение и към работата на прокуратурата? Дали няма някакви инсинуации, че прокуратурата заблуждава обществото с тези фотокопия? Изведнъж се оказа, че всъщност има съмнения в част от комисията относно това, че тези страници са достоверни, аз поне така го разбрах, ако съм сбъркал, моля да бъда извинен.
Колеги, освен всичко друго, като гледам какво е наименованието на комисията, там пише: „проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения”. Тук никъде не пише изясняване истинността на тефтерчето, провеждане на разследване, събиране на доказателства и така нататък. Всъщност Временната анкетна комисия си е свършила, според мен, много добре работата и докладът, който беше изнесен, бе достатъчно изчерпателен, за да даде добра картина относно стила на управление не само на комисията, а стила на управление по време на ГЕРБ като стил на управление в цялата държава – разправа с неудобните, политически терор, начини да бъдат накарани да замълчат хората, които по някакъв начин имат собствено мнение. В това число си спомням, може би не е точно в темата, и ще Ви припомня и работата на Временната комисия, на която аз съм председател – уволнени и партизирани назначения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Там трябва да ускорите работата и да внесете доклада навреме.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Това ще го направим, господин председател.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ, от място): Това по темата ли е?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Продължават да идват сигнали, за съжаление, аз все си мислих, че сме ги изчерпали, но продължават да идват. Нещата там са значително по-дълбоки, отколкото даже и аз си ги представях, но това е друга тема, нека да не влизаме в други теми.
Много моля нека да вършим нашата работа. Нашата работа е формиране на законовите рамки, приемане на онези промени, които ще помогнат наистина да имаме конкретно, ясно и много добре регламентирано действие във връзка с установяването на конфликт на интереси, във връзка с предотвратяването на конфликт на интереси, за да няма в бъдеще тефтерчета с Ц.Ц., Б.Б. и И.Ф. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика, господин Зафиров.
АТАНАС ЗАФИРОВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! Отказах се от изказването, защото моите колеги по великолепен начин обосноваха тезите. (Реплики и оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Към Ерменков.
АТАНАС ЗАФИРОВ: Да, аз правя реплика на господин Ерменков, но казвам и защо съм се отказал.
Не мога да се въздържа, господин Ерменков, да не Ви репликирам. Вие казахте, че това, което се случва в комисията, е добра илюстрация на начина, по който управляваше ГЕРБ, и на процесите, които течаха. Искам да Ви допълня, че това, което се случва в комисията, е илюстрация на случващото се и в самата партия ГЕРБ – борбата на лобитата. (Реплики от ГЕРБ.)
Особено показателен е случаят Вяра Петрова. Аз мога да си представя, господин Ерменков, шока и ужаса, които са обзели председателя на комисията, когато внесох сигнала и той е трябвало да даде становище по действащ народен представител от ГЕРБ, принадлежащ към някакво определено лоби. Представям си от друга страна и облекчението, което е изпитал въпросният председател, когато в самата партия ГЕРБ и лобито, което защитаваше госпожа Вяра Петрова, е станало ясно как тя тежи като воденичен камък на шията на партията и тогава вече се е получило указанието да бъде ударена.
Ето това, пак казвам, е великолепна илюстрация на процесите, които течаха в самата партия ГЕРБ. Девет или десет месеца се точеше въпросното дело „Вяра Петрова”, докато най-накрая всички лобита успяха да избистрят позицията си и да дадат точни указания какво да се случи в крайна сметка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Зафиров.
Други реплики? Господин Кирилов желае.
Само шум, не виждам вдигнати ръце.
За трета реплика има ли желаещи?
Чуйте господин Кирилов и ще решите, имате право.
Заповядайте!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми колега Ерменков, първо, заявявам – да, уважавам прокуратурата, уважавам всички институции в държавата – и тези, които правораздават, и тези, които разследват.
Моля да се съобразявате със следното. Не може да се направи обективно заключение на базата на фрагмент от документ, на база на факсимиле, на база на преразказ на документ.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Браво!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Един документ трябва да се изследва изцяло, трябва да изследва хронологично, трябва да се изследва систематично. Да, правени са някои тенденциозни опити да се свържат, както каза госпожа Заякова, едни или други обстоятелства, за да излезе взаимозависима връзка.
Но да Ви питам: общинската съветничка от Вашата партия в община Ямбол – вярно ли е, че е заместник-кмет на другата община – Тунджа? Кметът от Североизточна България – вярно ли е, че все още финансовият одитор му е снаха? Както каза преждеговорившият, и за нашата бивша колежка – вярно ли е, че тя била член на Социалната комисия и е имала отношение към въпросни социални проекти? (Реплика от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов.
Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Колеги, аз не зная, може би неправилно се изразих или нещо не ме доразбрахте. Обяснявах, че не е работа и никъде не е записано за работата, дейността и в мандата на комисията да изследва тефтерчето. Ставаше въпрос за дейността на комисията, тя много точно и ясно е отразена в доклада. Отразени са зависимостите, отразени са онези указания, които са давани и 100% са изпълнени. Мисля, че тук не може да има никакво съмнение. Дали тефтерчето го има, или го няма, и какво пише на другите страници, е нещо, което е в прерогативите на един съдебен процес да се установи какво е написано. То може да бъде доказателство, но то не може да бъде и не е предмет на работата на Парламента. Предмет на работата на Парламента е да се види стилът, по който е работила комисията и дали е имало зависимости. Както се доказа в доклада, такива е имало. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма желаещи, няма по списък повече никой записал се. Няма желаещи.
Господин Добрев, желаете ли? Дебнете се като котарачета Вие тук. (Шум и реплики от залата.)
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ, от място): Защо мълчат? Аз не мога да разбера защо мълчат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Заповядайте!
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Уважаеми колеги, донякъде се сещам защо е Вашето мълчание. Защото темата за тефтера не е била никога Ваша тема. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Чувствам, че ще ги разбутате.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Но аз не мога да не заключа дебата. (Смях от КБ.)
Господин Кирилов, аз от сърце благодаря за добрата работа, която свършихме в комисията. Но има някои факти и обстоятелства, които трябва да признавате. Вие казвате „обективни заключения”.
Аз ще направя няколко обективни заключения, които са цитати от моя любим тефтер: „Да се информира И.Ф. за всички обаждания от първите мъже: И.Ф. – Ц.Ц. – Б.Б.” И веднага, първо: „Дянков се обади за Димана Ранкова”; второ: „Любен Татарски – за общински съветник от Разлог”; „Беличанов гласувал за баща си да стане шеф на болницата”; четвърто: „относно сигнал за Гоце Делчев обажда се Георги Андонов от ГЕРБ”.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Какво прави в момента – реплика ли?
КИРИЛ ДОБРЕВ: Пето: „Хубенова пише в пресата, че си е подала оставка по лични причини”, всъщност в четвъртък на 19-ти се е обаждал Томислав Дончев.
Хайде, бе, мъжаги, микрофонът е Ваш! Излезте и кажете: Вие чували ли сте се с този човек, ходили ли сте при Искра Фидосова, искали ли сте такива ходатайства, или не? И тогава ще разберем имаме ли обективни заключения или нямаме! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Любимата ми рубрика, госпожо Цачева – прекратени с къси мотиви, без заглавия. Толкова са къси някои от мотивите, че въобще не присъстват в регистъра.
Папката на Росен Плевнелиев е намерена в бюрото на Златанов, няма я в деловодството!?
Сергей Игнатов – „имаме сигнал, но уволнението му стига”. Човекът е решил, че щом вече не е министър и си мълчи няма нужда да разглеждаме сигнала.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това къде го прочете?
КИРИЛ ДОБРЕВ: Говорихме за съдебната система. Вие не сте искали и не сте се бъркали в съдебната система. Започвам: „Списъкът с магистратите – даден е, всички трябва да бъдат наказани. Първо, Гугушева готова за прекратяване, ВСС – не се е произнесъл, че е чиста??” С две питанки! „Таня Маринова – председател на Съюза на съдиите, Незабравка Стоева – тя остава за накрая; Магдалинчев, Ситнилски, Калпакчиев”.
Още магистрати искате ли?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Да.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Тези малко ли са, бе? И Вие не искате да овладявате съдебната система?! Само че човекът е имал проблем, казва: „Имаме проблем с ВСС – не ни дава доказателства”, тоест не може да си свърши работата?!
И накрая, чисто политически. Вие сте мислели, че ще управлявате минимум 50 г. – по начина, по който сте разсъждавали. (Реплика от ГЕРБ.)
Снеже, аз те слушам винаги!
За медиите Златанов казва: „Вражески – „Капитал”, „Дневник”. Да се звъни на секундата”. Аз разбирам да са вражески за нас, ама за Вас защо са вражески? Това не е кръгът на Вашия президент Росен Плевнелиев?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не!
КИРИЛ ДОБРЕВ: Защо?
Човекът не е информиран какво се случва с политическата обстановка, защото си записва: „Какво правим със служебния премиер? Каква е ситуацията по принцип?” (Смях от ДПС.) Вие го държите в неведение и той не знае по време на служебното правителство какво да прави, как да работи! (Смях и реплики от КБ и ДПС.) Толкова ли пък един не се е сетил да му даде ценни политически указания?!
Ето, сега разбирам защо това не е Вашата тема! Разбирам, защото Вие нямате нито един аргумент. Защото съм Ви казвал, Вас са Ви свързвали единствено и само икономическият интерес и страхът. Днес нямате нито едното, нито другото. Затова групата Ви лека-полека ще се разпада. Благодаря. (Бурни ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли желаещи за реплики?
Господин Лазаров, заповядайте.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Добрев, по повод заключителните Ви думи за разпада на групата от ГЕРБ, преди имаше един лозунг: „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!”, а сега май тече в лявото пространство: „Пролетарии от всички страни, разширявайте се!” (Викове: „Браво!” от ГЕРБ и ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Лазаров.
Други желаещи за реплики?
Господин Добрев, желаете ли дуплика? Не.
Други изказвания?
Господин Радев, Вие вземахте думата за реплика. Заповядайте, имате право на изказване.
Заповядайте, уважаеми господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Аз вече почти се чувствам като част от мнозинството, защото вече съм „другар”. (Реплики от КБ.)
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ, от място): Нали се разширяваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Добрев, моля Ви за тишина в залата! Емоциите, ако имате, тук ще ги изразявате вербално.
Заповядайте, господин Радев.
ЕМИЛ РАДЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм юрист преди всичко и искам да знам защо част от анкетната комисия към момента е разполагала с доказателства, разполагала с информация, която не е била достояние на цялата комисия. Това ли подходът и начинът на работа – аз знам, че е това, кой би допуснал – прокуратурата, ако това, което казвате, е истина?
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кой, кой?
ЕМИЛ РАДЕВ: И прочетохте ли всички тефтерчета, господин Добрев? Намерихте ли други имена вътре? Или просто Ви беше дадена поредната представителна извадка! Видяхте ли всички тефтерчета? Защо ние от опозицията не бяхме поканени на тази среща? Защо? За да можете да работите с някаква информация и да правите някои заключения, които не знаем доколко почиват на факти и обстоятелства ли? (Реплики от КБ.)
Това, което казвате в един момент, не беше казано в рамките на работата на Анкетната комисия, която работи два месеца. Ние присъствахме и в този доклад има обстоятелства, които не са казани на никоe от изслушванията. Кой Ви го издиктува? Това част от опорните точки ли е? Ако е част от опорните точки и ако се работи по този начин и правим временни анкетни комисии, които само и само да провъзгласят като решения опорните точки на Вашата партия – това не е нормално.
Защо прокуратурата не изкара тези обстоятелства? Защо не изчакахме досъдебното производство да вкара обвинителния акт в съда, където ще видим всички тези обстоятелства има ли ги, няма ли ги, достатъчно ли са доказани? Това умозаключения на Филип Златанов ли са, който явно не чете даже вестници и си пише в тефтерчето разсъждения за политическата обстановка, или са реални факти? Някой казал ли му го е, или е получавал факсове отгоре, както се казва?
Всичко това не стана ясно в работата на комисията. Аз присъствах на всички заседания и хората, които бяха изслушвани, ясно казаха, че нито той, нито някой друг, включително хората, посочени от Вашата квота, им е влиял. Как става така, че в една комисия от пет човека Филип Златанов успява да прокарва решения, без останалите да твърдят, че някой им е влиял? Как става това?
Отгоре на това говорите, че са просрочени преписките. Много добре знаете как е в закона – трябва на комисията да се представят доказателства от комисиите, примерно каквато е нашата в Парламента, от комисиите в общинските съвети. Ние много добре знаем, че става огромното забавяне. И много добре знаем, че общинският съвет, който е доминиран от дадена политическа сила, когато става въпрос за общински съветник от нея, не предоставя доказателствата с голямо желание и с огромно закъснение. Знаете, че има процедури, в които трябва да се изслушват задължително лицата, които са обект на преписката. Те трябва да се призоват, трябва да дойдат. Един болничен и от там нататък отива за следващия месец. Това, впрочем, е проблем и в съдебната система, и при наказателните дела. Знаете, че бивш наш колега шест месеца не беше отишъл в комисията. Той дойде, каза, че е знаел за преписката и така нататък, и така нататък.
Да, с две ръце подкрепям доклада в частта му, в която трябва да се направят законодателни промени. Те трябва да се направят така, че всички тези недостатъци, които констатираме, да се отстранят по всякакъв начин, да няма право еднолично да се взема решение в тази комисия, защото тя наистина е много сериозна, с много сериозен предмет, да има прозрачност, за да няма въобще съмнения в работата на тази комисия от тук нататък, а също така и да дадем достатъчно механизми каквато и да е проява на конфликт на интереси да бъде справедливо наказана със справедливите наказания. И да се надяваме, че от тук нататък няма над 80% от решенията на комисията да бъдат отменяни от съда, а тя ще работи по този начин, по който би трябвало да се изпълни ролята, която и ние, и нашите европейски партньори разчитат, че тя трябва да постигне. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев.
Има ли реплики?
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Преди това репликите, господин Добрев.
Заповядайте за реплика.
ФИЛИП ПОПОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Безспорни са няколко факта. Първият факт е, че има такова тефтерче. Вторият факт е какво е записано в това тефтерче. И уродлива е истината точно какво е записано: да се удари, да се манипулира. Това е същината на въпроса – защо този господин Златанов, заемайки тази държавна и ръководна длъжност, си е позволил по такъв начин да ръководи службата в ущърб на всякакъв демократизъм, на плурализъм, изобщо на всички изконни демократични ценности, против тях. Това е основното.
А това кой се е запознал с тефтерчето, защо не сме изчакали досъдебното производство в прокуратурата – това е част от доказателствения материал по самото дело и по преписката. Всичко останало е опит за маньовър, избягване на този много тежък въпрос за българската държавност и за управлението на държавата през последните четири години. Същественото е, че това е факт, то се е случило и никога повече не трябва да се повтаря. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Попов.
Втора реплика? Няма.
Лично обяснение искахте, господин Добрев. Настоявате ли още?
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Какво лично обяснение, той не е споменат?
КИРИЛ ДОБРЕВ (встрани от микрофоните): Как да не ме е споменал? Няколко пъти съм споменаван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Добрев, извинявайте, прескочих дупликата.
Господин Радев, дуплика? Отказвате се.
Заповядайте за лично обяснение, господин Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Господин Радев, аз няколко пъти Ви казах, че това не е Вашата тема. Колко са тефтерите Вие знаете най-добре, защото нали заедно сте ги писали? Ти беше водещият офицер на Искра Фидосова, ти ги знаеш колко са тефтерите, аз не ги знам.
Нашата комисия е по оповестените факти и данни. Това, което ползвахме и го уточнихме още на първото заседание, беше слайдшоуто от прокуратурата. Ако Вие мислите, че прокуратурата е подменила доказателства или е дала грешен тефтер – излезте и кажете: „Прокуратурата е разпространила грешни факти и данни.” Това за тефтера.
Ако Вие сте невинни или не чувствате вина, защо се освободихте от Искра Фидосова? Една причина – тя си тръгна заради здравословни причини, или, примерно, умори се.
Защо мълчи господин Андонов? Защо не вземе отношение господин Татарски да каже за този съветник какво е направил. Да вземе думата господин Дончев да каже какво е неговото участие в освобождаването на заместник-министърката, която отговаряше за усвояване на европейските фондове.
Не ме хвърляйте и не ме плацикайте с излишни фрази. Говорете по същество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, ще продължаваме цикъла на личните обяснения.
Заповядайте. (Реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина!
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Явно много искате да изляза на сцената – не знам защо така.
Щом толкова Ви е интересно какво пише в това тефтерче, защо не направим една комисия – да видим кой строи ИКЕА? Имаше излязла информация от едни имейли, една кореспонденция как ще строите с наши фирми, с наши хора магазините на една голяма фирма за продажба на....
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ, от място): Чужда е картата!
ГЕОРГИ АНДОНОВ: А, да, объркахме картите.
Колега, извинявайте. (Смях от КБ и ДПС.)
Благодаря, колега.
Да се върнем по същество, колега Добрев. (Оживление и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля за тишина, уважаеми колеги!
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Да се върнем по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Андонов, говорете по личното обяснение.
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Инициирайте една комисия, щом толкова и на Вас Ви е интересно къде съм бил записан – да видим тогава: Вие къде сте бил записан, в кои тефтерчета, каква кореспонденция имате, как така едни Ваши фирми с бившия Ваш колега, сега не знам дали Ви е още колега, Георги Първанов, как ще привличате инвеститори, как ще строите големи хипермаркети, как Ваши хора ще ги управляват? Или пък да говорим за независимите медии – как една регионална... (Реплика от народния представител Кирил Добрев.)
Въпросът ми е риторичен на базата на това, което цитирахте Вие. (Реплика от народния представител Кирил Добрев.)
...как една регионална журналистка Ви пише с едни такива символчета на целувки, усмивки и тем подобни истории (смях от ДПС), за това как Ви дава определени въпроси и Вие как трябва да отговорите! Нека да направим една комисия тогава, щом толкова Ви е интересно, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин Андонов. Вие се изказвате една минута...
ГЕОРГИ АНДОНОВ: ...за такива излишни, някакви недоказани... твърдения. Благодаря Ви много. (Оживление в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Моля за тишина в залата!
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Не разбрахме личното обяснение.
ГЕОРГИ АНДОНОВ: Няма значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: И двамата колеги злоупотребиха с процедурата за лично обяснение.
Има ли други изказвания?
Господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, темата днес е „Докладът на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”. Като чухме доклада, който вчера беше прочетен пред нас, видяхме по какъв начин е работила самата комисия.
От друга страна, тъй като днес в дебатите някои от колегите поставят въпроса: кой с кои и какви детайли се е запознавал или не се е запознавал, и как сме работили, да, наистина в началото, когато започна работа Временната комисия, една част от колегите не участваха в работата на Народното събрание – в някои от заседанията не са участвали, но като цяло в комисията сме работили почти в пълен състав и сме наясно с всичко, което се е случвало там, включително с различните изслушвания, които бяха направени в комисията.
От тази гледна точка ми се струва, че като финал на работата на Временната анкетна комисия сме длъжни да си направим някои изводи. Изводите от доклада и предложенията за промени в закона бяха подкрепени от почти всички членове на Временната комисия, и от наша страна ги подкрепяме.
Другите изводи, които са по-съществената част от работата на Временната комисия, другите изводи, които обществото, хората чакат, на база това, което видях от слайдовете, които бяха показани от прокуратурата, все пак трябва да се опитаме да ги артикулираме от тази трибуна, да ги изкажем. А именно – начинът и технологията на пребиваване на ГЕРБ на власт, тоест злото, наречено „ГЕРБ”, защото това са щампата и моделът на управление, който видяхме през последните три години и половина.
Или ако този модел, от едната страна, наистина вълнува хората, то от другата страна хората наистина се вълнуват и от тези инициали – кои са „ИФ”, „ЦЦ”, „ББ”. Или те ли са моралните стожери днес на нашето общество, или те от тази трибуна или откъдето и да е ще ни учат на морал, когато виждаме тяхното проявление в работата и на Комисията за конфликт на интереси, и изобщо като пребиваване във властта?
Самото пребиваване във властта по същество какво е било? „Да се удрят” или „да се оправят” удобните или неудобните – тези, които харесват или не харесват. Тоест да се саморазправят с когото и както си искат. Тоест за тези три години и половина в нашата родина се е случвала фидосовщината, цветановщината, борисовщината, ГЕРБ-щината или по разни милиционерски методи, шантажи и технологии да се притискат партийно неудобните, местната и съдебната власт!
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ, от място): Христо Бисеров къде е?
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС. Силен шум, реплики и възгласи от ГЕРБ: „Бисеров! Бисеров!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли реплики към господин Карадайъ?
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Няма лично обяснение, господин Цветанов – той не Ви спомена името. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Каза „цветановщина”.
Моля, има ли реплики към изказването на господин Карадайъ? Няма.
Други изказвания?
Последно, има ли желаещи за изказвания? Няма.
Закривам окончателно дискусията по доклада. (Реплики от ГЕРБ.)
Е, какво става, колко пъти трябва да питам?
Има ли желаещи за изказвания? (Реплики от ГЕРБ: „Има! Има!”.)
Господин Цветанов, заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже се говори за „цветановщина”, искам да Ви попитам: а днес за какво се говори? След като сте толкова ентусиазирани, след като сте толкова актуални да търсите истината, защо и до ден-днешен не внасяте в дневния ред на Народното събрание предложение за създаването на Анкетна комисия за Христо Бисеров? Много бързо го забравихте, а той е политик от началото на прехода до момента, в който Вие го принудихте да стане гражданин, след като получихте изпреварваща информация от компетентните органи! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защо не говорите за Христо Бисеров, когото всички знаеха и го назоваваха като Сивия кардинал? Защо не говорите за Христо Бисеров и неговите тефтерчета? Убеден съм, че като политик, като основен законодател той много пъти е злоупотребявал и е обслужвал определени нечисти интереси.
Защо никой не говори за тази анкетна комисия? Защото Ви е страх, защото не искате тази тема да се повдига!
Защо никой не говори за това, което всъщност казаха бившият президент на страната и бивши министри от тройната коалиция за днешното управление и за днешното задкулисие? Защото Вие съсипахте държавата. (Смях от КБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото Вие изпаднахте в ситуация да командировате ежедневно по 1000-1500 полицаи в центъра на София, да оголите областните дирекции, общините на България от полицейско присъствие, което води...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, извинявайте, само за секунда...
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е мое право – да се изкажа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ваше право е да се изкажете по темата. (Едновременни реплики на председателя господин Михаил Миков и народния представител Цветан Цветанов.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ...десет минути – правото ми за изказване, защото мисля, че изтича и може би искате да ми направите забележка точно в тази посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, не в тази посока – да говорите по същество.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това същество е изключително важно, господин Миков, защото то кореспондира и са взаимно свързани с днешния дебат, който водим за комисията Филип Златанов! Защото по комисията Филип Златанов някой зададе ли си въпроса: как така управляващото мнозинство отиде на среща с прокуратурата?
Това е част от Вашето разширение за ползване на този инструмент – да мачкате опозицията!
След като има създадена анкетна комисия защо не бяха поканени представителите от ГЕРБ, от най-голямата парламентарна група, която днес е единствената опозиция в този Парламент, парламентарно представена? Защо не поканихте? Защо не говорихте заедно с нашите колеги?
Ние няма какво да крием. Вие избирателно поднасяте тази информация, която Ви е предоставена от Прокуратурата. Говорите само за инициали, не знаем кои са тези имена. (Оживление отляво.)
Защо не говорите? Доколкото излезе в публичното пространство, говореше се за „СС”, говореше се за „ДП”. Това означава ли, че това е Сергей Станишев или е Делян Пеевски? Аз не бих твърдял. Защо да не говорим за всичко това, което Вие сте добили като информация от това тефтерче, и да го кажете?
Видно е кои са отишли, между другото – точно тези, които имат добрата комуникация с прокуратурата, за да може да се внасят сигнали за бюлетините в Костинброд. Доколкото разбрах, Мая Манолова е била там. А Мая Манолова има много добра връзка точно с Прокуратурата, за да може на 11 май Вие, подпомагани от Прокуратурата със становището, което излезе, да излизате и да говорите за този „преврат”. Да, Вие действително направихте държавен преврат с тази манипулация и тези внушения. (Реплики и провиквания от КБ.)
Мисля, че ще дойде време да говорим за анкетни комисии по това как работят институциите в България. Днес бихте ли ми казали как така се извършва данъчна ревизия на Президента на страната Росен Плевнелиев? (Шум и реплики отляво.) Не е ли това опит да се смачка един представител на една институция, който назовава нещата с истинските им имена? (Реплики от КБ.)
И понеже говорихте за Росен Плевнелиев преди малко... (Провиквания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще Ви кажа, че не само ГЕРБ, а българските граждани подкрепят Президента на страната, защото той е единственият стожер в момента на институция, която има различно мнение. (Викове: „Е-е-е!” и провиквания от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: И понеже говорим за анкетни комисии – мисля, че ще дойде време да се говори за анкетна комисия за това как всъщност започна отстраняването на Станимир Флоров от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (провиквания от КБ), как беше махнат главният секретар на Министерството на вътрешните работи Калин Георгиев. Знаете ли защо? (Реплики и провиквания от КБ и ДПС.)
Убеден съм, че тези хора, които споменах преди малко – едни достойни служители, те са назначени от господин Миков, когато беше вътрешен министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Е-е-е!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Аз запазих тази приемственост. Разчитах на професионализма им и не исках службите да бъдат използвани, за да се търси саморазправа с политически опоненти. (Шум и реплики в залата.)
Това, което направихте Вие (реплики и провиквания от ДПС и КБ), това, което направихте Вие е действително така, както каза Георги Първанов – Делян Пеевски да управлява държавата, да управлява чрез Данъчния директор, да управлява чрез вътрешния министър, да управлява чрез директора на Държавната агенция „Национална сигурност”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това го знаят всички европейски партньори. Това го знаят и голяма част от българските граждани. Дори за първи път, за което аз благодарих на Цветлин Йовчев, той направи самопризнание тук, от парламентарната трибуна, за използването на специални разузнавателни средства, за да разполага с тези оперативни данни, за да има това засилено полицейско присъствие. Това означава, че те са използвали специални разузнавателни средства срещу протестиращите български граждани, които имат различно мнение. (Реплики и провиквания от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защо не направим една анкетна комисия за Петното – Бисер Петното? Да погледнем каква беше хронологията. Той беше Вашият инструмент, който използвахте в предизборната кампания. Това беше важният гражданин, който се срещаше с Орешарски, срещаше се с Цветлин Йовчев и с Орешарски. Доколкото знам, последната им среща е проведена на 9 август. Доколкото виждаме обвинението, което днес ще внесат, е за юни-юли месец. Защо?
Ето това са анкетни комисии, които действително трябва да работят активно и да излиза истината. Това са нещата, които интересуват българските граждани, и аз Ви уверявам, че тези неща ще излизат на дневен ред.
Преди бяхте включили целия този репресивен апарат спрямо мен, а Вие виждате, че в момента Вашите съпартийци, Вашите хора, които излизат и говорят, се притесняват от това, което ще им се случи, защото знаят какъв е Вашият подход.
Дори Георги Първанов каза, че за тези, които са застанали до него, ще започнат проверки. Аз вече съм убеден, че има начертан план кои ще бъдат те.
Дори Румен Петков вчера назова две-три имена. (Провиквания от КБ: „Е-е-е!”.) И предупреди за институциите, които биха могли да го направят. (Шум и реплики.)
Защо никой не говори за Сергей Станишев? Защо никой не говори за анкетната комисия, като вече има дебати в Европейския парламент за средствата, които се усвояват от някои близки до него хора? (Реплики от КБ.)
Ето това са нещата, които интересуват българските граждани и затова днес никой не говори по тази тема. Вие искате да има дебат, при който дебат аз отново ще Ви върна към това – направете всичко възможно с Вашата прецизност, с Вашата обективност да направим анкетната комисия за Христо Бисеров, да видим как беше приет Законът за Държавна агенция „Национална сигурност”, промените в Закона за МВР. Христо Бисеров беше човекът, вносител на този законопроект, без да се мине на обществено обсъждане. Мисля, че ще има критика в Европейския доклад точно в тази посока. Няма как това да не бъде забелязано от всички, които действително милеят за България.
Да си спомним кой беше вносителят на Закона за специалните разузнавателни средства – Христо Бисеров, който направи финансовата обвързаност и създаването на ДАТО (Държавна агенция „Технически операции”). И мисля, че има неща, които ще излизат още.
Хората се интересуват какво стана с Христо Бисеров. Кой назначи и кой предложи Делян Пеевски?
Георги Първанов беше много ясен вчера – единственият, който излезе да защитава тази кандидатура от Коалиция за България, беше Сергей Станишев. (Реплики от ДПС.)
Заради това, което в момента правя днес пред Вас, съм убеден, че от тук нататък ще има поредица от публикации за това как пребивам дъщеря си, как примерно съм правил не знам какви си прегрешения, защото Вие държите точно този инструмент, за който говореше Георги Първанов. Вие имате възможността да правите този чадър, за медиен комфорт на тези, които извършват точно, което се прави днес.
Задавам си въпроса: защо не направим една анкетна комисия за хулиганските действия на Волен Сидеров? (Силен шум и реплики, провиквания: „Е-е-е!” от „Атака”, депутати от ПГ на „Атака” стават прави. Провиквания и реплики отляво.)
Нека да видим хронологията на събитията. (Шум и реплики.)
Знаете ли, че на 21 май Волен Сидеров имаше подобни хулигански прояви с колегите си от „Атака” точно пред Българския парламент? Волен Сидеров беше човекът, който буташе полицая в коремната и в гръдната област. (Силен шум, провиквания от КБ и „Атака”. Депутати от „Атака” стават прави и се провикват от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: И знаете ли защо... (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: И знаете ли защо не бяха предприети действия от прокуратурата към Вашия коалиционен партньор, то е видно за всички. Защото на 29 май в тази зала... (Силен шум, депутати от различни парламентарни групи стават прави и се провикват от място.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, колеги! Седнете си по мес-та-та!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В тази зала важният пръст, който беше необходим за това правителство, беше Волен Сидеров! На него му е позволено всичко! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Вие нямате смелостта да излезете и да говорите за Волен Сидеров, защото Вие трябваше да излезете с позиция, а не да Ви осъждат представителите на Европейския парламент за това, което се случва тук, в България. (Шумни провиквания на депутати от ДПС.)
Защо няма анкетна комисия за това? (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви! Седнете си по местата! Да има ред в залата! (Депутати от ДПС и „Атака”, станали прави, се провикват от място.)
Изчакайте малко, господин Цветанов! (Силен шум и реплики отляво.)
Уважаеми народни представители и отляво, и отдясно, моля Ви седнете си на местата! Заемете местата си!
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви.
Само искам да Ви припомня, че на всичко това, което се случи на 21 и на 29 със златния пръст на Волен Сидеров, знаете ли защо не реагира Прокуратурата и защо не реагирахте Вие, като парламентарно мнозинство – защото Вие без Волен Сидеров, и без „Атака”, не можете да управлявате! И Вие го знаете много добре! (Силен шум и реплики отляво.)
Защо в момента… (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина и ред в залата!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Защо в момента, когато Волен Сидеров направи тези хулигански прояви във Варна, Вие не излязохте с позиция?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има възможност всички да се изкажат.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Защото нямате смелостта! Вие сте зависими хора точно от този човек! Защото той Ви управлява и на него му е позволено всичко.
Сега, в момента, говорим за тефтерчета, но дайте да говорим за реалните неща и събития, които се случват в държавата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Дайте по темата, господин Цветанов! То какво било...
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Защото Волен Сидеров, ако беше осъден от политическите партии, ако имаше адекватност на прокуратурата на 21 май, нямаше да се стигне до Варадеро, нямаше да се стигне до Варна и нямаше да говорим за морала в политиката, който Вие давате като пример. (Шум и реплики от КБ, ДПС и „Атака”. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Ето това са нещата!
Уважаеми колеги, благодаря Ви за Вашия ентусиазъм, за добрата връзка и комуникация, която имате с прокуратурата. Моля Ви, помагайте. И в следващите срещи, които правите, канете представителите на ГЕРБ, които участват в подобни комисии. Създава се усещането, че Вие всъщност разчитате в бъдещите избори отново пак на българската прокуратура.
Убеден съм, че тя ще приложи целия си ресурс, заедно със съответните компетентни служби, за да атакуват кметовете на България. Знаете, че в 2015 г. предстоят местни избори. Вие умеете да правите това. Показахте го и с делото „Галерия”, когато действително подслушвахте опозицията. Така създадохте усещането на хората, че създадохте в този кръг на подслушване да попаднат политици, общественици. Защо трябва мен да ме слушат в момента – задавате ли си въпроса?
Аз публично говоря всичко това, което говоря и по телефона (шум и реплики), защото трябва да се знае кои са обществениците, кои са политиците, кои са структурите и какво си говорим по начина на функциониране, на действията на една политическа партия. Това ще бъде ясно и ще излезе в публичното пространство, когато нещата действително се нормализират и демократизират в България. Ще стане с подкрепата на Европейската комисия и на европейските ни партньори. (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Това – да говорите днес за този, онзи, кой какво говорил, Вие избирателно вадите някаква извадка и си правите виртуално Ваше предположение. (Реплики от КБ и ДПС.) Не го правете, това не е удачно.
Господин Добрев, по същия начин можем ли сега ние да чукнем в Гугъл и да четем за Вашето задържане, когато беше с тези пари, и можем ли да правим импровизация? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да направим анкетна комисия тогава. Можем ли да направим и за това анкетна комисия?
Нали всички знаем кой кой е в тази държава, защото ние сме малко на брой население, а за Кирил Добрев знаят много хора. Трябва да ти кажа, че просто начинът, по който се държиш – ти да даваш морал, мисля, че не е коректен. Благодаря Ви. (Реплики: „Браво!” и продължителни ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Тишина в залата!
Първо, да Ви кажа, че пристигна и ще Ви раздадат третия Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството.
Второ, за реплики – господин Цветков, господин Карадайъ и господин Ерменков.
Господин Кутев изпусна. Честит имен ден! (Смях.)
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, Вашето изказване беше доста хаотично и разпиляно (шум и реплики от ГЕРБ), но аз не мога да не коментирам няколко неща от него.
Първо, не разбрах, понеже искате и други анкетни комисии, Вие искате ли анкетна комисия за госпожа Искра Фидосова? Това не разбрах.
Второ, питате как работят институциите. Вярна ли е информацията – мен много ме разтревожи, не знам колегите журналисти, които са в залата отзад, за списък на незаконно подслушвани български журналисти, български граждани, включително политици – свои и чужди? Вие по този въпрос нищо не казахте, а доста бяхте всеобхватен.
Следващото нещо, имало данъчна ревизия за Президента.
Първо, хубаво е, че имате тази информация, аз я нямах. Може би е вярна. Какво означавала тя? Това означава върховенство на закона. Когато има сигнал по законов ред, институциите явно работят и могат да проверят както министър – бивш или настоящ, така и Президент.
И последното, за Калин Георгиев. Не знам точно дали господин Миков го е назначил или заварил, но знам следното – Вие и Бойко Борисов прокламирахте нов морал и накарахте хиляди български граждани да си вземат отпуските. Имаше хора, които работеха, но формално се водеха в отпуск, защото Дянков и Вашето управление искаше да се изчистят отпуските. Оказа се, че господин Калин Георгиев – резултатите от дейността му ги видяхме всички, не си беше взел отпуската и получи десетки хиляди лева обезщетениe за отпуски. Помолих Вие и Бойко Борисов да го помолите, ако той прецени, да ги дари в онзи фонд, в който други Ваши министри си бяха взели парите, но ги върнаха.
Това са ми забележките към Вашето пространно и хаотично изказване. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от КБ. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
Господин Карадайъ. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Кой тук подвиква, да го уважа сега? (Смях.)
Заповядайте, уважаеми господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов, господин председател! Колеги народни представители, аз имам малко нужда от помощ. (Смях и реплики от ГЕРБ.) Надявам се господин Цветанов в дупликата да ми помогне. Как се нарича това – когато някой с няколко обвинителни акта застава на тази трибуна и обвинява човек, който още с получаването на сигнал, преди образуването на досъдебно производство, се оттегля от публична дейност, а обвиненият с обвинителен акт държи и дава морални поуки към този човек? Това нещо не знам как се нарича. За съжаление, в момента не разполагам и с тълковен речник. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Но Вие ще ми помогнете. Иначе в нашето село му се казва гьонсуратлък. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Не знам обаче и на другото как се казва. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Един човек...
Господин председател, тъй като дебатът беше по т. 9 от дневния ред...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Беше, беше, господин Карадайъ (смях и оживление), и отиде другаде.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: ... и аз по същество правя реплика на господин Цветанов по неговото изказване по т. 9. Там ставаше въпрос за идеи за няколко анкетни комисии. Той изреди доста и доста имена. От тази гледна точка считам, че пропусна една анкетна комисия – Анкетна комисия във връзка с господин Цветан Цветанов и незаконното използване на СРС-та против журналисти и политически опоненти. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Нали това беше всъщност в идеята Ви?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Времето, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ: Аз така разбрах Вашите идеи.
А иначе предложенията за другите анкетни комисии, мисля, че е в модела на първата част от моята реплика. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Карадайъ.
Господин Таско Ерменков. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля Ви, не подвиквайте!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да изкажа сърдечната си благодарност на господин Цветанов за обстоятелствения анализ на вътрешнополитическото положение на България днес. Не можах да разбера каква е връзката между това, което той говореше, и дневния ред, който обсъждаме в момента. Най-вероятно поради моя умствена ограниченост се е случило това нещо.
Но искам да кажа: господин Цветанов, Вие освен че направихте един анализ, ни дадохте и програма за действие и забравихте, че вече не Вие определяте дневния ред на България. Не сте Вие, и слава Богу, че не сте Вие. (Шум и реплики от ГЕРБ, КБ и ДПС.) Защото това, което Вие направихте, излезе по вестниците – не списък с подслушвания от нас, а списък с подслушвания от Вас.
Понеже говорите за топлите връзки с прокуратурата, да Ви попитам: Вие откъде знаете точно кога, какво обвинение и от коя дата ще бъде внесено срещу Бисер Петното? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Понеже се държите малко, все едно че прокуратурата Ви е чужда, а имам чувството, че имате много непосредствен контакт с нея и ще Ви бъде още по-непосредствен, не го казвам със злорадство. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Господин Цветанов, заповядайте. (Реплика от народния представител Кирил Добрев.)
Господин Добрев, ще дойде ред и за Вашето лично обяснение, след дупликата на господин Цветанов. Има и заявки за изказвания, ще продължим малко тази оживена дискусия.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Ерменков, благодаря Ви, че сте разбрали това, което съм казал, и Ви е харесало. Ако нещо не сте разбрали, допълнително мога да отделя време, за да Ви обясня и други неща.
Много е важно да бъде създадена комисията „Христо Бисеров”, която Вие умишлено отлагате. Защото тя има много сериозни връзки с действието и функционирането на политическата класа в годините на прехода, симбиозата „организирана престъпност – задкулисие – олигархия”.
Обвинихте – днес хубавото било, че не управлява ГЕРБ или че не е вътрешен министър Цветан Цветанов. Мога да Ви кажа, че това е проблем за държавата. (Ръкопляскания в ГЕРБ, смях и възгласи в КБ и ДПС.) Защото ако днес държавата се управляваше от Бойко Борисов, от ГЕРБ в коалиция с партии в център-дясно, нямаше да позволим организираната престъпност, олигархията, задкулисието да ни управляват. (Смях в КБ и ДПС.) Защото ако не сте разбрали това, това Ви го казва бившият президент на страната Георги Първанов! (Ръкопляскания в ГЕРБ, смях и възгласи в КБ и ДПС.) Така че в тази посока...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, спрете за малко. Тези селски номера, които ми въртите с картата, ми досаждат. (Смях в залата.) Сложете си картата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря. Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, нарочно го правите, но спрете. (Реплики в КБ и ДПС.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това, което казвате за оттеглянето на Христо Бисеров – смятам, че когато човек е усетил своята вина, осъзнал е онова, което е направил, и го е правил, разбира се – това е най-правилният ход – да напуснеш и да станеш гражданинът Христо Бисеров, а да не си вече част от ДПС.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място) Четири години ти посочваше на съда кой е престъпник, че той не е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Постоянно приканвам залата, но след като дори ораторите имат поведение...
Господин Карадайъ, моля Ви! Напомням Ви да спазвате правилника!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е начинът Ви на поведение. Аз се извинявам пред гостите (обръща се към гостите на балкона), които са тук днес, но Вие днес присъствате на истинско парламентарно шоу, което го организират днешните управляващи. (Смях в ГЕРБ, възгласи в КБ и ДПС.) Благодаря Ви, че сте тук. Все пак виждате как функционира Българският парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, тези изявления ги прави обикновено ръководството. Дай Боже, и Вие ще ги правите в това качество може би някога. (Смях в КБ и ДПС.)
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Понеже се гордеете с днешната политика, искам само да Ви припомня онова, което се случи в управлението на ГЕРБ. Забравихте ли отвличанията? Забравихте ли за въоръжените грабежи? Забравихте ли за предоговарянето на договора със „Сименс”, който беше сключен от господин Миков? С 34 млн. лв. беше намалена цената на договора, който беше за 119 млн. евро.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Това е лъжа! Няма да спекулираш!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това не е лъжа. Само мога да Ви кажа в тази връзка, че с тези пари успяхме през 2010 г. да увеличим порциона на полицаите с 30 лв. (Смях в КБ и ДПС.) Успяхме да увеличим порциона през 2012 г. с 60 лв., общо с 90 лв. в края на мандата. (Смях в КБ и ДПС.)
Така че, уважаеми управляващи, в момента Вие трябва да дадете отговори и за мерките, които предприемате на българо-турската граница, защото другата седмица специално за Вашата политика пристига комисията ЛИБЕ, а комисията ЛИБЕ е точно за правата, свободите и това, което правите. Нали разбирате, че всичко това е Вашата политика, и те са взаимно свързани с начина, по който искате да отклоните темите от днешния дневен ред на обществото.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС, от място): Не разбрахме по коя точка се изказваш, Цветанов!
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Затова трябва да дадете отговор на българското общество. (Председателят изключва микрофоните. Народният представител Цветан Цветанов му обяснява, че иска да завърши.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, говорихте около четири минути и половина повече с онзи номер с картата. Хайде, освободете трибуната! Няма да завършвате! Четири минути и половина не давам на никого.
За лично обяснение – Добрев.
КИРИЛ ДОБРЕВ (КБ): Това със селските номера ми хареса, да Ви кажа честно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Господин Цветанов, вие четири години управлявахте тази държава и четири години, както излиза вече информацията, ние бяхме за Вас просто субекти от СРС-тата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ, от място): И пак ще бъдете.
КИРИЛ ДОБРЕВ: Сигурно ще бъдем пак такива, но Вас няма да Ви има, със сигурност! (Възгласи в ГЕРБ.)
Сигурно имате право да говорите някои неща, но думата „морал” Вие никога не трябва да споменавате. Вие ликвидирахте хиляди съдби! (Реплики в ГЕРБ.) Вие очернихте много хора! Вие оплюхте хора, които днес не могат да гледат другите хора в очите! Това бяха Вашите обвинения! Вие ли ще ми говорите за морал?! Авиоотряд 28, полети до Истанбул, Ливан! Вие ли ще ми говорите за морал, за пари?! Вие точно?! Вие ли ще говорите за финансови ревизии?! Вие, който мачкахте цялата опозиция четири години?!
Няма да цитирате президента Георги Първанов, защото същият е бил на финансова ревизия по време на неговото управление, неговото семейство – също. Така че това са методите, с които Вие сте си служили! (Реплика на народния представител Георги Андонов.)
Гоше, аз на теб ти предлагам да не вземеш отношение. Познаваме се много отдавна.
Но само да завърша, в този контекст на мисли.
Господин Цветанов, с Вас се познаваме от преди да станете политик. Мога да Ви кажа и къде сме се срещали, но мисля, че няма да е добре за залата. Благодаря. (Силен шум в ГЕРБ. Народният представител Георги Андонов иска думата за лично обяснение.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Добрев.
За знание на наблюдаващите – Гоше, Георги Андонов, който се почувства засегнат... (Смях и ръкопляскания в КБ и ДПС. Народният представител Цветан Цветанов иска думата.)
Господин Цветанов, какво искате Вие? Лично обяснение.
Моля да ми дадете справка за времето.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, възползвам се от правото на лично обяснение.
Специално Вас, господин Добрев, мога да Ви гледам в очите и да Ви кажа – да, действително аз мога да Ви уча на морал! (Смях и възгласи в КБ и ДПС, ръкопляскания в ГЕРБ.) Всички знаем кой е Кирил Добрев. Ако искате, можем да спорим по тази тема с когото си прецените и от Вашата парламентарна група. Така че в тази посока първото е, че бихте изглеждали много притеснен, ако седнем да си говорим за всичко, което е свързано за мен или за Вас.
Това, което мога да Ви кажа – пак се връщаме към тема, която е изключително важна...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, поне в личното обяснение се обяснете лично, а не вкарвайте нови теми в дискусията.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Предложението! Кой предложи Делян Пеевски? Хората ги интересува в продължение на над 217 дни. Кой? (Реплики в КБ и ДПС: „Кой? Кой? Кой?”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, искам да Ви кажа – поне в личното обяснение изпускахме изказванията, репликите, но вече всичко излезе извън точките на дневния ред.
Господин Андонов, Вие сте втори мандат народен представител. Познавате правилника, заповядайте.
Само да кажа – Коалиция за България има 6 минути и 11 секунди, Движението за права и свободи – 16 минути и 43 секунди, „Атака” има 20 минути, независимите имат 5 минути. ГЕРБ няма време.
Заповядайте, господин Андонов.
ГЕОРГИ АНДОНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Господин Добрев, няма да фамилиарнича с Вас. Ще се обръщам на фамилно име. Разбрах, че сте много информиран. Знаете някои неща за мен. Вероятно знаете много неща и за държавата. Искам да Ви задам един елементарен въпрос: къде е лицето Христо Бисеров – заместник-председател на концесионера на БСП? Къде е това лице, господин Кирчо Добрев? Къде е, щом сте толкова информиран? И как така това лице – господин Бисеров, който е заместник-председател на Лютви Местан, председател на концесионера на БСП и заместник-председател на почетния председател Ахмед Доган, в момента стана гражданин и изчезна? Къде е, господин Добрев, щом сте много информиран? Моля, заповядайте и ми обяснете! (Ръкопляскания в ГЕРБ, силен шум в КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Стига с обясненията! Обяснителният режим се превръща в стил на работа. Може би ще трябва да помислим за промени в правилника.
Уважаеми народни представители, съобщих Ви времето.
Има ли други желаещи да вземат отношение по т. 9 от седмичната програма, а именно относно проучването какво се е случило в Комисията за конфликт на интереси?
Заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Хубаво напомни председателят по коя точка сме в седмичната програма, а именно за тази комисия. Когато решавахме да се създаде такава комисия, мисля, че тогава направих изказване и пак стана такъв спор, какъвто се получава в момента. Мисля, че тогава в този дебат депутатите от ГЕРБ излизаха да обясняват кой каква любовница има от останалите политически партии. Дебатът пак отиде в някакви невероятни посоки, но не и да се насочи към това какво пише в това тефтерче, какви са тези инициали.
Имам нещастието като политик, като народен представител да комуникирам с Партия ГЕРБ от 2009 г. Зная много добре каква им е тактиката. Видяхте я сега в тази зала. Обсъжда ли се някаква тема, която не е в техен интерес, веднага темата се измества, отива към нещо друго, което е особено рязко, което ще припали всички, за да се измести дебатът, да се създаде някакъв друг скандал.
Защо мислите, че тук физкултурникът – ако се припознае, да дойде за лично обяснение – държа тази тирада, да обяснява за Партия „Атака”? Защото се надяваше да дойде някой и да му плесне два шамара. Затова беше цялата работа. Толкова му е причинно-следствен механизмът в мозъка. (Смях от ДПС.) Толкова му е!
Какво получаваме в момента ние тук като краен резултат? Получаваме една караница. Цветанов, споменах го, само един ореол му трябва на главата, обръща се към присъстващите в залата и казва: „Виждате ли колко е лошо в тази зала? Вижте на какво сме подложени.” А той всъщност идва тук и профанизира, отвращава всичко в тази зала. Защото това ще се отрази по медиите. По какъв начин – пак политиците са лоши, пак те са много гадни, пак това Четиридесет и второ Народно събрание, трябва да го съборим. Защо? Защото се разглеждат теми, които не са изгодни на ГЕРБ.
Какво да направим, господа от ГЕРБ? Какво да направим, че Ваши представители са писали тези тефтерчета, че те са давали тези заповеди? Какво да направим? Това е действителността! Казах Ви го и предишния път – истината ще Ви направи свободни. Трябва да преодолеете определени неща в себе си и да ги надмогнете, ако искате да останете на политическата сцена.
Какво мислите – че в това Народно събрание, колкото и да му е мандатът, така ще я караме по всяка тема, която не Ви е изгодна – тирадите на Цветанов за Наглите, организираната престъпност, евроатлантическите ценности, партньорските служби?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И документите за самоличност, да Ви подсетя.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ: Да, и за принтерите от МВР.
Колеги, трябва да приемем този доклад. Не се поддавайте! И друг път, и други такива теми ще има. И други такива теми, които няма да са им изгодни, и пак ще видите как ще обясняват за всичко друго, но не и за това. Моля Ви, малко политическа зрялост, не се впечатлявайте толкова лесно от такива закачки и кукички, които Ви се поддават.
Да, господин Добрев хубаво каза къде се е запознал с Цветанов. И аз мога да кажа например, когато Цветанов ми казваше: „Моля ти се, братко, моля ти се! Помниш ли, Цецо, когато ми го каза това? Ела и го кажи: „Моля ти се, братко!” Ела и го кажи, ако трябва да си говорим тези неща. (Възгласи „Браво”и ръкопляскания от „Атака”.)
Призовавам Ви да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Господин Цветанов, заповядайте. (Реплики и възгласи от „Атака”.)
Ще трябва да променяме правилника. Тази каскада от лични обяснения отвежда залата твърде далеч от дневния ред.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, днес в интерес на истината сте доста коректен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Защото Ви давам много пъти думата.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Вие може би ще кажете, че съм бил и във Варадеро, за да Ви кажа: „Моля Ви, моля Ви!” (Реплика от народния представител Десислав Чуколов.) Виждате ли колко сте объркани, за да може да изнасяте подобни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Цветанов, лично обяснение – имате думата да обясните лично, ако сте се почувствали засегнат. Кажете от какво се почувствахте засегнат и се обяснете.
Злоупотребата не само Вие я правите – и отляво, отвсякъде. Злоупотребата с лично обяснение прави дискусията в залата безконечна и наистина отиваме твърде далеч от това, което е точка в дневния ред.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Не прекъсвате обаче всички. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, няма да ми подвиквате! Моля Ви, направете коректно лично обяснение.
Заповядайте.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Почувствах се засегнат от начина, по който се интерпретират определени негови виртуални спомени. Това, което е изключително важно да се знае, е, чe когато се правят поредните внушения, създават усещане за пропагандиране от парламентарната трибуна на неверни твърдения и факти. Затова попитах: може би има в спомена си, че съм бил и на Варадеро. Може би после ще ме обвинят, че снимките, които излизаха от тази прекрасна дестинация или други снимки на техния лидер, сигурно пак ще обвинят мен.
Да, действително се гордея с това, което направихме в Министерството на вътрешните работи за Наглите, за въоръжените грабежи и за всичко – Вие го знаете много добре. Знаете, че държавата беше пред разпад, критиките, които идваха от Европейската комисия по критичността на тройната коалиция и управлението, което беше. Виждате, че имаше политическа воля в позитивните послания, които бяха в Европейската комисия – последните доклади. Сега очакваме последния, за да видим каква ще бъде действително оценката. Това е обективната оценка, която се дава от външен фактор – Европейската комисия, а не това, което Вие говорите тук, пропагандирате и правите като внушение. (Реплики и възгласи от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Цветанов.
Има предложение за прекратяване на разискванията – остава малко време на групите. Ще го подложа на гласуване, но преди това проф. Станилов иска да се изкаже. Нека да чуем и проф. Станилов и ще гласуваме предложението.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Заповядайте, уважаеми проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Не знам как може да бъде наречен човек, който преди четири години с гласовете на хулиганите и главния хулиганин – Волен Сидеров, стана заместник министър-председател и министър на вътрешните работи?! И управляваше България! Как може да бъде наречен този човек, след като излиза сега на трибуната и започва да полива с помия „Атака”? За какво? За инциденти, не за тефтерче-документ за големи нарушения, а за инциденти – дали ги е имало, или ги е нямало, още не се знае и не е сигурно, тъй като следствието не е завършило.
Много добре си спомням за инцидента пред джамията, когато господин Цветанов не беше дори в България, но още оттам, от чужбина, каза, че ние сме виновните, ние сме сатаните, ние сме идиотите и така нататък, и така нататък. Сега излиза и говори, че сме хулигани.
Когато Парламентарната група на ГЕРБ напускаше Парламента, господин Борисов по една от телевизиите каза: „Аз не искам да бъда в този Парламент, защото ще заседавам с мутрите на Волен Сидеров.”
Аз съм най-старата от тези мутри. И като доайен на мутрите и на хулиганите излизам на трибуната да кажа, че подобно поведение не мога да означа по друг начин, освен като подлост и неблагодарност, което и в Стария, и в Новия завет се смята за порок. Това искам да Ви кажа!
Не искам, никога не съм засягал никого и не съм предизвиквал лични обяснения, не съм нападал никога лично и не съм говорил за личности. От тази трибуна винаги съм говорил за политика. Един-единствен път говорих за личности, когато излязох от тази трибуна и защитавах Цветан Цветанов от нападките на тогавашната опозиция. И се извинявам на всички – и на българите, и на моите 13 хиляди и 500 избиратели, които ме изпратиха тук! (Бурни ръкопляскания в „Атака”. Частични ръкопляскания в ДПС и КБ.) Чак днес им се извинявам! Защото днес от тази трибуна видях какво значи да си неблагодарник!
Поне, като си бил такъв, мълчи си и не се обаждай! За нашето хулиганство ние ще отговаряме пред съответните органи. Навремето и сегашен съюзник на ГЕРБ – Румен Петков, и Георги Първанов водеха срещу нас дела, наричаха ни с гнусни думи, правеха лов на вещици срещу нас. Днес те са съюзници на ГЕРБ, както чухте от всичките изказвания на господин Цветанов – непрекъснато се цитираха и Първанов, и Румен Петков – те били толкова велики хора. Аз лично винаги съм смятал и от тази трибуна е казвал Волен Сидеров, и аз съм повтарял след него – Георги Първанов е професионален предател! БСП се отърва от онзи, който предаде лидера си Жан Виденов, който предаде партията си и след това стана президент с нейните гласове! Това е вонящ политически труп и не представлява абсолютно, и не се надявайте да Ви помогне в нищо! Той ще предаде и Вас! (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, професор Станилов.
Реплики има ли? Няма.
Уважаеми народни представители, няма повече желаещи за изказвания.
Закривам разискванията.
Оказа се по-добре, че сме ги пуснали днес – много неща се казаха.
Преминаваме към гласуване на Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
Ще Ви прочета пак решението, което вчера господин Добрев представи пред Вас:
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
2. Докладът на Временната анкетна комисия да се предостави на главния прокурор на Република България.”
Режим на гласуване.
Гласували 159 народни представители: за 115, против 26, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Почивка до 11,20 ч., след което продължаваме с парламентарен контрол с малко закъснение заради разгорелите се дискусии по тази точка от дневния ред.
Благодаря Ви.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си.
След края на заседанието има насрочена комисия за Изборния кодекс. То ще се удължи с времето на парламентарните групи, така че се обръщам към тези, които ще участват в работата на тази комисия, да знаят, че ще има малко удължаване.
Представяне и отчет на правителството.
Предполагам, че министър-председателят ще го представи в рамките на контрола.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ
Постъпили питания от:
- народния представител Йорданка Йорданова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно подобряване условията на труд на социалните работници в област Варна, както и увеличаване на техните трудови възнаграждения. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 януари 2004 г.;
- народните представители Тотю Младенов и Светлана Ангелова към Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, относно политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 24 януари 2014 г.
(В залата влизат министър-председателят Пламен Орешарски и членове на правителството.)
Заповядайте, господин министър-председател, госпожи и господа министри. Добре дошли!
Писмени отговори от:
- министър-председателя господин Орешарски на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министъра на околната среда и водите госпожа Искра Михайлова – също на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- заместник-министър председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на три въпроса от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков от народните представители Светла Бъчварова и Пенко Атанасов;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на културата Петър Стоянович на въпрос от народните представители Ивелина Василева и Галина Милева;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов на въпрос от народния представител Лиляна Павлова;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Даниела Дариткова;
- министъра на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Дончо Баксанов.
Преминаваме към заседанието.
От името на парламентарна група има думата госпожа Цачева, след това пожела думата и проф. Имамов, предполагам от името на парламентарна група.
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, членове на кабинета Орешарски, дами и господа народни представители! Член първи на Българската конституция гласи, че България е република с парламентарно управление. Когато тази сутрин от български медии ми стана ясно, че днес във времето на парламентарния контрол ще слушаме Отчет на правителството, аз не повярвах. Защото не това е смисълът на парламентаризма, който е във времето на опозицията, тогава когато тя е в правото си, да задава въпроси и да получава отговори, отново за пореден път, така както се случва във всяка първа сряда на месеца, когато имаме възможност от името и на опозицията да поставяме точки в дневния ред за разглеждане, времето да бъде скъсявано, да не можем да стигнем до гласуване на законопроекти, които сме предложили, както това се случи в сряда, преди два дни – нещо, на което ще станем свидели след малко.
Ние знаем, че за пореден път ще изслушаме как правителството самодоволно ще се похвали и ще се чудим дали да вярваме на очите и ушите си, дали не стъпваме по българските улици и не познаваме ситуацията в българските градове и села. Самооценката на най-мразеното българско правителство (шум и реплики от ДПС), е израз на неговото самозабравяне и капсулиране зад многолюдните кордони на МВР служителите и на служителите от НСО.
Тази сутрин, влизайки в сградата на Народното събрание, такива служители ме питаха: „Защо сме тук, госпожо Цачева?”. Защо? Защо голяма част от органите на реда са ситуирани около сградата на Народното събрание, друга част от тях са на границата по обясними и наложителни причини? Къде са силите за реда в българските градове и села тогава, когато медии, контролирани от това правителство, ни подават репортажи за това какво се случва с оставените на произвола възрастни наши сънародници – обект на всякакви видове посегателства?
Вместо това във времето на парламентарния контрол, когато са включени камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио, ние за пореден път ще слушаме какво? Ние го знаем. Нямах възможност да се запозная с обемния отчет, който ни бе раздаден 15 минути преди почивката, но мисля, че без да сгреша, бих могла да го възпроизведа с голяма доза достоверност, защото начинът, по който това управление облъчва не само нас, народните представители, но и българските граждани, вече е познат по своя стил.
Чуваме, че правителството е успяло да промени цялостната социално-икономическа обстановка в страната. Колеги от ГЕРБ, не ми опонирайте! Вярна е тази констатация, защото никога в последните 20 години ситуацията в страната не е била толкова дълго време така напрегната и несигурна. Изход не се вижда, колеги, и от управляващото мнозинство. Хората са на улицата, бизнесът е объркан, чуждите инвеститори не просто си тръгват, те бягат от България. За да отклонят вниманието от скандалите, в които участват, със знанието на управляващото мнозинство, ни заливат информационни потоци с компромати, произведени от близки на правителството. Ние знаем, че се цели отклоняване от онези теми, които са много съществени и притеснителни за Вас, но в крайна сметка проблемите на българското общество на са проблемите на „Позитано” 20.
Кабинетът сигурно ще отчете, че е възстановена социално-икономическата стабилност, поставени са основите на икономически растеж и са започнали реформи във всички области, а институционалната култура на общуване е възстановена.
За каква култура на общуване между институциите, след като по един безпрецедентен начин се показва парламентаризмът, след като този състав на Народното събрание е залог на едно управление на неясните задкулисни и безпринципни договорки? (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
След това определение е необходима пауза, защото знам, че и Вие го мислите по този начин, колеги, и в коментари с нас в кулоарите го споделяте, но отговорността, която ще понесете за това, ще стане много ясна и тогава няма да се криете зад колективни документи, гласувани след такива големи, обемни доклади като този отчет, който ни се предлага сега ад хок, на поглед да го вземем. Така че не бързайте да се подхилквате, защото ще дойде и Вашето време, когато и Вашите избиратели ще Ви питат кой и как управлява днес България.
Истината е, че в страната тече процес на реставрация и то на реставрация не от времето на бившата тройна коалиция или от първите години на прехода, а реставрация на най-осъдените от цялото общество практики от времето на тоталитарното комунистическо управление. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И няма как втората, третата и четвъртата по резултати на изборите партия да се чувстват като абсолютно управляващи по начин и със самочувствие, че са спечелили изборите. Убедена съм, че Вашето поведение на самодоволни диктатори много скоро ще отиде в историята. (Смях в КБ и ДПС.)
Облъчвате ни със засилените си социални дейности, с това, че 90% от социалната програма била изпълнена.
Вие можете да кажете всичко. Медиите могат да го интерпретират по няколко пъти, истината обаче е друга. И аз съм убедена, че всеки един от Вас като отговорен политик знае истината и е дълбоко притеснен от това, което се случва в страната. Ако това беше вярно, българските граждани днес щяха да бъдат български граждани, а децата ни нямаше да излизат на Терминал 2, нямаше да потичат потоци от български граждани към отворените пазари на Европа в началото на тази година.
За всичкото това, каквото и да се каже, единственото вярно според мен е, че това правителство – правителство на тайните договорки, остана средство за разчистване на сметките при партийните Ви междуособици. Това е истината!
Аз нямам нищо против да го правите, докато се самоунищожите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Бихме се радвали правителството да можеше да реши поне един проблем на българските граждани, защото всички ние в тази зала – народните представители, сме тук по волята на българските граждани. Ние като опозиция също го искаме. Ще Ви аплодираме за онова, което направите полезно за българските граждани, но ги няма тези полезни резултати, тези конкретни неща, които така щедро обяснявахте в предизборните си програми и така бързо забравихте в така нареченото си и чрез програмното правителство на господин Орешарски.
Затова ние Ви призоваваме: не губете времето на България, не губете времето на българските граждани, защото нямат повече търпение хората. И това Вие също много добре го знаете. Направете единственото достойно и правилно, което можете, за да си отиде този мандат на Четиридесет и второто Народно събрание и това задкулисно управление с що-годе някакво достойнство! Подайте си оставката, господа управляващи, и Вие, господин Орешарски! (Ръкопляскания и викове „Оставка” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева.
Няма да взема отношение по политическите Ви констатации, но ще взема отношение, защото имаше част по начина на водене.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ, от място): Направих декларация, ако искам по начина на водене, ще стана и ще го направя...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Не, Вие засегнахте начина на водене. (Реплики от народния представител Цецка Цачева.)
Седнете си! (Оживление.)
Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да взимат думата винаги, когато я поискат – първо.
Второ, в рамките на парламентарния контрол отчетът на правителството, който е практика в това Събрание, се случва за трети път днес. Смятам, че отчетът, присъствието на министър-председателя и кабинета тук е най-добрата форма на парламентарен контрол! (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ако на някой не му харесва и има друг начин на мислене по отношенията на взаимодействие между Народното събрание и кабинета, това е негов проблем, не е нито на Конституцията, нито на Правилника, нито на Четиридесет и второто Народно събрание!
Господин Имамов, заповядайте за декларация от името на парламентарна група.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, народни представители! Ще Ви занимавам с един конкретен и изключително актуален проблем.
Въпреки многохилядните гневни предупредителни протести на тютюнопроизводителите през миналата седмица, кампанията по изкупуването на ориенталски тютюни не върви добре. В някои населени места в Родопите тази кампания изобщо не е започвала, а сме средата на месец януари. Недоволството на тютюнопроизводителите от закъснялата кампания и ниските изкупни цени расте. През последните месеци бяха проведени няколко срещи на представителите на тютюневите търговци с министъра на земеделието и храните и представителите на тютюнопроизводителите. Въпреки това търговците продължават да мълчат и не дават никакви знаци за по-активен партньорски диалог с производителите на ориенталски тютюни. Възможни са нови протести, които ще бъдат още по-мащабни и могат да ескалират в по-радикални форми на гражданско неподчинение.
От 1993 г., когато беше премахнат държавният монопол върху тютюна у нас, досега винаги е имало големи или малки проблеми с изкупуването на ориенталските тютюни. Проблемите тази година обаче преминават допустимите граници на търпимостта. Това се дължи преди всичко на промените, които бяха направени в Закона за тютюна през 2012 г., с които се либерализира търговията с тази специфична земеделска стока. Очакванията за повишаване на конкуренцията на тютюневия пазар и съответно изкупните цени не се сбъднаха. Фирмите, които се занимават с изкупуването на тютюн, днес са същите, които бяха и преди промените в закона. Либерализацията на тютюневия пазар беше грешка с тежки икономически и социални последици за тютюнопроизводителите, защото беше ликвидирана възможността държавата да регулира, контролира и подпомага търговията с тази специфична акцизна стока.
Погрешно е да се твърди, че в този случай трябва да важат същите пазарни механизми, които регулират пазара и на другите земеделски стоки и че цените се определят от търсенето и предлагането.
За да се убедите каква е и колко голяма е разликата между тютюна и другите земеделски продукти като стоки, ще Ви дам следния пример.
Ако произвеждате домати и краставици и можете да ги продавате поотделно именно като домати и краставици, или да ги продавате като нарязани на салата, няма да имате никакви проблеми. Вие избирате в зависимост от пазарната конюнктура. Но ако произвеждате тютюн, можете да го продавате само и единствено като тютюн. Ако решите да го нарежете и да го продавате нарязан, моментално попадате под ударите на закона, подлежите на тежки санкции. Това определено вече не е свободен пазар. Цената на 1 кг. нарязан тютюн на черния пазар е осем пъти по-голяма от цената на суровия ненарязан тютюн. Съгласно закона акцизът, който се полага на държавата от продажбата на 1 кг. нарязан тютюн по съответния начин, е 152 лв. Ако приемем, че средната цена на необработен 1 кг. е 5 лв., това, което държавата взима под формата на акциз за 1 кг. нарязан тютюн е над 30 пъти повече от цената за 1 кг., която взима производителят.
Това е едно безспорно доказателство за ползите на държавата от тютюнопроизводството и за необходимостта от съответна регулация. Неслучайно в много държави тютюнът е абсолютен държавен монопол. Повече от 95% от произвежданите в България ориенталски тютюни са предназначени за износ. Едва ли има друга земеделска култура у нас, която да има такъв голям принос за българския износ.
Мерките, които трябва да бъдат предприети за решаването на днешните проблеми на изкупуването на ориенталски тютюни, трябва да бъдат насочени към възстановяване на регулативните и контролни функции на държавата върху този процес. Тези мерки могат да бъдат разделени на две групи – спешни и дългосрочни.
Мерките, които определяме като спешни, нетърпящи никакво отлагане, са следните.
Първо, Комисията за защита на конкуренцията да ускори процеса за проверка на предположенията за съществуването на картелно споразумение между фирмите по отношение на сроковете и цените за изкупуване на тютюни.
Второ, Министерството на земеделието и храните да разработи варианти за разпределение на предвидените 100 млн. лв. в бюджета за 2014 г. на база произведените количества от реколта 2013. По-голямата част от тютюнопроизводителите не приемат схемата на досегашния референтен период за разпределяне на националните доплащания.
Трето, Министерството на земеделието и храните да разработи схеми за подпомагане на тютюнопроизводителите по други програми за развитие на селските райони.
Четвърто, областните дирекции по земеделие, заедно с общините, да създадат регистри на тютюнопроизводителите, които да бъдат използвани за допълнително подпомагане. С промените в Закона за тютюна през 2012 г. тези регистри бяха премахнати.
Пето, Министерството на земеделието и храните спешно да организира назначаването на държавни експерти по оценяването на тютюна, които в кратки срокове да се включат в кампанията по изкупуването на ориенталски тютюни.
Шесто, да се извърши щателна проверка на условията и критериите, при които са издадени лицензите за промишлена обработка на тютюн в България и дали тези условия се спазват от съответните фирми.
Дългосрочните мерки за решаването на проблемите с изкупуването на ориенталски тютюни са свързани с необходимостта от промени в Закона за тютюна, които да включват.
Първо, създаване на регистър на фирмите, които изкупуват тютюн, условията за регистрация трябва да гарантират взаимноизгодни договорни взаимоотношения между производители и търговци. Тези взаимоотношения трябва да определят сроковете за начало и край на кампанията, както и информация за качеството и цените.
Второ, да се създаде административно звено в рамките на Министерството на земеделието и храните със съответните регионални структури, които да имат разпределителни и изпълнителни функции в сектор „Тютюн“.
Трето, да се регламентира дейността на държавните експерти като се разпишат ясно правомощията им и санкциите, които могат да налагат.
Четвърто, да се разгледат стандартите за оценка на качеството на тютюна в съответствие с последните изисквания за производството на тютюневи изделия.
Пето, да се стимулира и подпомага създаването на сдружения на производителите на тютюн и сключването на колективни договори за производство и изкупуване.
Да се проучи и приложи опитът на съседните на нас страни, които също произвеждат ориенталски тютюни и стимулират неговото производство. След като има значителни разлики в изкупните цени на едни и същи сортове в нашата и съседни страни, в сравнение с България, у нас в това отношение очевидно има проблеми. Тези проблеми трябва да бъдат решени с активната и категорична намеса на държавата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Имамов. (Ръкопляскания от ДПС.)
Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател! Преди да Ви дам думата... (Реплика от народния представител Цецка Цачева.)
По начина на водене – заповядайте, госпожо Цачева. (Шум и реплики от КБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, няма спор, че съгласно правилника и практиката на редица състави на Народното събрание министър-председателят и членовете на кабинета, министрите, могат да присъстват на заседанията на Народното събрание, могат да вземат винаги думата, когато я поискат. Но тази възможност е уредена не в главата за парламентарен контрол, поради което аз се противопоставям на Вашето разбиране, че по този ред на чл. 61 могат да се провеждат и това били алтернативни форми на контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За алтернативните, не съм съгласен...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото е безспорно, че контролът предполага въпрос и отговор, а ние сме свидетели на смразяващото мълчание, ужасяващо такова, когато се задават конкретни въпроси.
По тази причина аз няма да Ви призова да приложите точно разпоредбата на чл. 61 и да използвате Вашето правомощие, което дава възможност...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ще го използвам аз... И без да ме призовавате...
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може ли да не ме прекъсвате, господин председател? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Продължавайте, продължавайте. (Реплики от ГЕРБ.)
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разпоредбата Ви дава възможност да определите време, през което поискалият министър-председател или министър ще коментира конкретен въпрос. Не Ви призовавам да определите такова време, защото Парламентарната група на ГЕРБ при това грубо погазване на парламентаризма няма да слуша хвалебствията на кабинета Орешарски. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики. Ръкопляскания от ГЕРБ. Голяма част от Парламентарната група на ГЕРБ напуска залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Само да Ви кажа, че Вашата група няма навици да изслушва министър-председателя, защото в предишния Парламент той не идваше тук. (Ръкопляскания от КБ.)
Наричаше народните представители безделници и никак не го беше еня да се отчете пред Парламента какво прави правителството. Но понеже парламентаризмът, отчетността на кабинета пред Парламента, спазването на Конституцията са над частните разбирания за отношенията между властите, които проповядвате, ние ще продължим нататък.
Искам да благодаря на министър-председателя и да обърна внимание, че това е третият отчет на правителството – не е първи, не е втори и винаги е ставало по този начин.
Също така, че чл. 61 се отнася за всички заседания и не изключва заседанията на парламентарния контрол. Министър-председателят и всички министри могат да присъстват и да вземат отношение по всеки въпрос. Аз в правото си като председател, преди изказването на госпожа Цачева, смятам, че до половин час е едно разумно време, в което правителството да представи своя трети отчет пред Парламента.
Заповядайте, уважаеми господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми членове на кабинета! Днес съм тук при Вас, за да направя коментари за отминалите седем месеца от началото на мандата на кабинета – период, който действително може да се характеризира като един от най-трудните и динамични в новата българска история.
Преди седем месеца страната ни бе в състояние на дълбока институционална криза, продължителна икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Очертаваше се сериозно неизпълнение на приходите в бюджета от порядъка на 1 млрд. лв. Реална бе опасността от ново, шоково увеличение на цената на ел. енергията с исканите от 25 до 40 на сто. Икономиката буксуваше, затисната от лошата външна конюнктура, но и от безпрецедентния административен и силов натиск върху бизнеса.
По оценки на служебния вицепремиер по онова време под риск бяха над 270 млн. евро от европейските фондове, без агрофондовете. Размерът на поетите и неизплатени ангажименти в бюджета надвишаваше аналогичните суми от лятото на 2009 г., послужили за повод на предходното правителство да говори повече от три години за лошо наследство и да се оправдава за своята управленска немощ с въпросните заварени задължения. Фискалните резерви бяха стопени наполовина – от 8 до под 4 млрд. евро, а външният и вътрешен дълг бе увеличен също с над 4 млрд. лв. – от малко над 10 млрд. лв. в средата на 2009 г., до около 14,4 млрд. лв. в края на първото тримесечие на миналата година. Така за по-малко от четири години фискалната позиция на страната беше влошена с около 8 млрд. лв.
Спирам се само на някои от икономическите негативи, които заварихме в началото на нашия мандат, защото те са измерими с числа. Ще се въздържа да коментирам още по-негативните тенденции, разградената държавност и институции, наслоената конфронтация в обществото между различни социални и професионални групи, сериозното отстъпление от демократичните принципи на управление, защото тези тенденции, макар и видими, са трудно измерими и податливи на спорове, а задачата ни днес не е да коментираме миналото, а да гледаме в бъдещето.
В съответствие с неписаното правило, че една беда никога не идва сама, този кабинет се изправи пред още една трудност – миграционната вълна. Като резултат общественият ред трябваше да се защитава както от дестабилизиращи вътрешни, така и от различни по характер, но сходни по крайни ефекти външни фактори.
Още в първия план на действие акцентирах на необходимостта да се овладеят негативните тенденции в икономиката и да се стабилизират публичните финанси, да се приложат мерки за оздравяване на енергетиката, да се подсилят тези социални политики, които най-пряко засягат уязвимите социални слоеве, както и да се намали общественото напрежение като се отслаби ненужната политическа конфронтация.
Кои от тези задачи и в каква степен успяхме да изпълним за отминалите седем месеца? По-изчерпателен отговор на този въпрос се съдържа в представения на Вашето внимание отчет, което ми позволява да направя един по-общ коментар на нашата дейност за отминалия период.
Преустановихме централизирания натиск върху бизнеса. Днес инвестиционната среда остава противоречива поради редица обективни обстоятелства. Негативно влияние безспорно оказват и стимулираните политически напрежения, но вече го няма страха от целенасочените проверки на контролните органи, както и от селективното отношение на централната власт.
Променихме методиката на ценообразуване на електроенергията, което предпостави не търсеното от участниците в енергийната система увеличение на цените, а намалението им на два пъти, макар и с по-скромни размери.
Освободихме системата от високите преносни такси, за да стане възможен отново износът на ток.
Тези първи стъпки бяха затвърдени чрез по-нататъшни действия за ребалансиране на системата.
Инвентаризирахме и променихме стила на работа по големите инвестиционни проекти. Отказахме се от политиката да се бавят процедурите по тях, за да се съхранява вътрешният и външен политически комфорт. Заменихме този подход с по-прост и ефективен – да се работи ускорено. В резултат на това отбелязахме видим напредък поне по няколко от тези проекти – Южен поток и Южния газов коридор – ТАП, газовите връзки със съседните страни, проектираната нова ядрена мощност в „Козлодуй“. Ще продължим да работим приоритетно по тях като следваме принципа на диверсификацията, тоест не допускаме едностранчивост при тяхната реализация.
Разплатихме голяма част от задълженията на централното правителство към бизнеса.
Все още не сме успели да изчистим всички задължения. Например на болниците към техните длъжници, но подходът към тях е продиктуван от необходимостта да се установи една по-надеждна система за финансово управление и контрол.
В рамките на отминалата година практически върнахме цялото дължимо ДДС и за първи път от 2008 г. насам започваме новата година на чисто. Това коства на бюджета близо половин милиард лева. От малко над 700 милиона невърнато ДДС в средата на миналата година, то бе сведено до малко над 200 млн. лв. в края на предходната година. Подчертавам, подлежащо за връщане ДДС, за което не е изтекъл обаче законовият срок. Това е най-ниското салдо невърнато ДДС за последните 7-8 години.
Ускорихме усвояването на европейските фондове. Само едно сравнение за илюстрация. Общият размер на усвоените средства по структурните и Кохезионния фондове към 31 май 2013 г. възлизаше на 37 на сто от цялата сума за 7-годишния период. Към 31 май 2013 г. същият показател бе 40 на сто, за да достигне в края на миналата година до 54 на сто. Сами можете да се убедите, че скоростта на усвояване практически е 4 пъти по-висока – 14% за шест месеца на фона на усвояемост от 37 на сто за шест години.
Минимизирахме загубите на средства от европейските фондове до 35 млн. евро спрямо поставените под риск над 270 млн. евро.
Успяхме да оползотворим напълно и агрофондовете от общността, без да загубим нито едно евро въпреки силните рискове, които заварихме.
Отново няма да се изкуша да правя коментари за извършеното до средата на миналата година. Говоря пред Вас само за задачата, която си поставихме и изпълнихме по един много добър начин. Голямата заслуга, разбира се, остава за моите колеги от кабинета, от една страна, но също и на служителите от съответните административни звена, които проявиха голяма отговорност при изпълнение на ангажиментите си.
Осъществихме и видим напредък при подготовката на споразумението за партньорство. Стъпихме на една сурова начална версия, която наследихме и след активен обществен дебат и диалог с Европейската комисия сме близо до окончателното й финализиране. Движим се с добро темпо и спрямо останалите страни членки.
През февруари Министерският съвет ще приеме окончателния вариант на споразумението и ще го изпрати в Европейската комисия за официални преговори.
След известни колебания в първите месеци на мандата приходните агенции постепенно навлязоха в едно по-добро темпо на работа и наваксаха значително наследеното изоставане в събирането на приходите. Ако в средата на годината техните оценки за степента на неизпълнение на приходите се ориентираше на около 1 млрд. лв., до края на годината това неизпълнение беше свито повече от два пъти. Нещо повече, ще си позволя едно аналитично сравнение за сведение на тези наши опоненти, които излязоха от залата между другото преди малко, и доскоро публично се радваха как властта няма да изпълни приходите си с 1 млрд. лв. Ако не бяхме променили политиката си по отношение на връщане на ДДС и бяхме приключили годината със същото салдо невърнато ДДС, което заварихме в началото на мандата, днес щяхме да наблюдаваме преизпълнение на приходите.
Подготвихме и вече са въведени нови техники за събиране на данъчните приходи, обратното начисляване на ДДС за зърнени и технически култури, нов тип фискален контрол за входящите стокови потоци в страната, който да предотвратява отклоняването от облагане на вътрешнообщностните доставки, облекчени условия при облагане с ДДС на малките фирми.
Друго предсказание на опонентите от лятото на тази година – новата власт ще изхарчи, а според някои ще открадне 1 млрд. лв. нов дълг, който Парламентът разреши да бъде емитиран, за да се приключи миналата финансова година. Още тогава обясних, че вземаме новите заеми, за да изплатим старите и това няма да доведе до увеличение на дълга. Крясъците на опонентите обаче бяха достатъчно силни.
Днес можем да направим равносметка като проследим измененията на консолидирания правителствен дълг за миналата година. В края на първото тримесечие на миналата година, когато приключи мандатът на предходното правителство, този дълг възлизаше на малко над 14,4 млрд. лв. По предварителни данни към края на миналата година размерът на дълга възлиза на около 14,1 млрд. лв., тоест имаме не увеличение, а намаление на дълга. Ще повторя, новият дълг бе взет, за да се изплати стар такъв излизащ падеж, натрупан и по времето на управление на ГЕРБ. Такива операции не увеличават дълга.
Надявам се сега всеки, който се включи в летния хор с нелепи обяснения по теми, които не разбира, да намери сили да се извини, че лъга хората. (Ръкопляскания и викове: „Браво!” от КБ.) Разбира се, ако има морал – една толкова афиширана категория.
Подготвихме поредица законопроекти, в които се редуцират административните тежести върху бизнеса. Досега Министерският съвет прие отпадането или смекчаването на над 100 регулаторни режима, някои от тях вече са в Парламента, а други предстои да се внесат. За настоящата година имаме задачата да предложим поне още 100 такива режима. Гледаме на тази инициатива не само като на мярка за подобряване на бизнес климата, а и като на ефективен антикорупционен инструмент. В тази връзка въведохме изискване за всеки нормативен акт да се изготви оценка на въздействие, в това число да се преглежда и от специализираното звено за противодействие на корупцията БОРКОР.
Подготвихме промени в законите, които опазват ефективната конкуренция от монополите. В напреднал стадий на подготовка са нови закони или подобрения в действащи такива по отношение на защитата на потребителите. Вече обсъждаме готов работен вариант на закон за индивидуален фалит, който да защитава добросъвестните, свръхзадлъжнели физически лица.
Инициирахме нова кредитна линия за стартиращ и малък бизнес посредством Банката за развитие. Готови са и гаранционните схеми, с които да се подкрепят и по-големи стопански предприятия. Предстои да развием банкови продукти за насърчаване на експорта и основаване на нови предприятия. В тази насока регистрирахме и известно забавяне спрямо началните ни графици, но това ни амбицира да продължим още по-усилено върху преструктурирането на основния ни инструмент – Банката за развитие.
Възстановихме диалога с местните власти. Подписахме споразумение с Националното сдружение на общините и възстановихме работата на Съвета за децентрализация. Засилихме финансирането на общините с оглед постепенното укрепване на финансовата база на местните органи на власт. Ще продължим с политики, които намаляват различията между регионите.
Продължихме и започнатите структурни реформи в административната сфера, като корено променихме подходите при нейното реализиране. Окончателно канцелирахме всякакви планове за физическо разместване на централни и административни звена из страната, подготвихме рационализиране на административните звена и изчистването им от дублиращи функции.
Продължаваме да работим и по заварените планове за електронизация на публичните услуги, преследване на крайната цел за пълно и завършено електронно правителство.
Сложихме началото и на една по-агресивна социална политика. Подсилихме финансово редица социални програми, насочени към стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца, разширяване на системата за енергийно подпомагане, повишаване на минималната работна заплата, ежегодно индексиране на пенсиите, намаляване на таксата за достъп до здравни услуги за възрастни хора и други.
Разширихме активните мерки на трудовия пазар. Разработихме и национален план за младежката безработица – една програма, насочена към обезпечаване на първо работно място на младите хора.
Актуализирахме размера на месечните добавки за деца с трайни увреждания.
Вече е в сила корекция в персоналното подоходно облагане. Тя предвижда да се възстановява платеният данък върху минималната работна заплата. Това е инструмент, който избягва в голяма степен минусите на необлагаемия минимум, а съдържа позитиви, близки до неговото действие, както и в контекста на въздействие върху бюджетните приходи, трудовия пазар и конкурентоспособността на икономиката ни. Правя тези пояснения поради появилите се, очевидно едностранчиви, критики защо първо трябва да се събира данъкът, а след това да се връща.
В сферата на образованието направихме стъпки към усъвършенстване на системата за делегираните бюджети и поставихме засилен акцент върху по-нататъшното развитие на професионалното образование и обучение.
В сферата на здравеопазването успяхме да приключим отминалата година без сериозни дефицити въпреки лошите показатели, оформени в средата на годината. Подготвихме редица промени в нормативната рамка в посока на заздравяване на системите за финансово управление и контрол.
Между ключовите задачи, които стоят за разрешаване през настоящата година, са укрепване и модернизиране на Спешната помощ, въвеждане на електронната здравна карта и подготовката на болничната система за по-нататъшни реформи.
Започнахме процес на нормализиране на работата на всички служби с отговорности за сигурността на страната. Подготвихме и представихме в Парламента нов Закон за МВР, където ясно се разграничават правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство. Прекратихме безразборното боравене със специални разузнавателни средства. Все по-голям акцент поставяме върху противодействието на престъпността срещу личността и собствеността на гражданите, както и върху престъпления, ощетяващи фиска. Полицията демонстрира висок професионален стил на работа, успявайки в отминалите месеци да балансира между опазването на обществения ред, от една страна, и спазване на правата на гражданите на мирни протести, от друга страна.
Финализирахме подготвения от няколко години нов Наказателен кодекс – плод на дългогодишни усилия на министри – три или четири, и на множество експерти, юристи и правозащитни организации. Сигурен съм, че не е съвършен, доколкото въобще е подходящ такъв термин за тази материя, но съм уверен, че след заключителните дебати тук, в тази зала, между двете четения ще имаме един модерен инструмент за прилагане на превантивно-наказателна политика.
На път сме да решим и един от най-острите проблеми на отминалата година, породен от неочакваната и силна по интензивност бежанска вълна. След някои начални колебания и търсене на баланс между задължителната в подобни случаи хуманност към нещастието на тези хора и възможностите на страната да ги подпомогне без да засягаме националната си сигурност, приехме и изпълняваме стриктен план за действие. Така все повече се доближаваме до състояние на пълен ефективен контрол върху всички системи за управление на тази система.
Осъществихме необходимата приемственост във външната политика, стриктно следвайки нашата евроатлантическа принадлежност, като целта ни е да възстановим традиционния за българската външна политика балансиран подход към всички наши външни партньори и приятели.
Уважаеми дами и господа народни представители, обърнах внимание само на по-важното от работата на кабинета за отминалите седем месеца. Ще се опитам да направя и едно обобщение. Все още страната се намира в трудна социално-икономическа обстановка. Все още сме далеч от състоянието в 2008 г. – последната година, преди да навлезем в мандата на предходното правителство. Все още нашите и външни инвеститори не са сигурни струва ли си да се инвестира в условия на подклаждана политическа нестабилност. По-важното обаче е, че за отминалия период успяхме да обърнем посоката на движение, да стопираме преобладаващата част от формираните негативни тенденции и в редица случаи да направим първите стъпки към нормализация на икономическия и обществено-политическия живот. Предстои ни много работа и аз вярвам, че ще бъдем подкрепени от всички, които не са безразлични към бъдещето на нашата страна.
Благодаря на всеки от Вас – вляво и в центъра на тази зала, за подкрепата на нашите усилия да стабилизираме държавата. Исках да благодаря и на всички вдясно в залата, които ни критикуваха градивно, а не самоцелно. Въпреки че отсъстват, ще го направя пак в името на по-доброто бъдеще на всички български граждани. Ще продължа да разчитам на Вашата подкрепа, което ще позволи на мен и на колегите от кабинета да продължим пътя към стабилност и развитие на България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател, за представянето на третия отчет на правителството пред Четиридесет и второто Народно събрание. Благодаря Ви и за този реалистично оптимистичен тон, който звучи от този отчет и чуват българските граждани.
Господин Сергей Станишев желае да вземе отношение от името на парламентарна група.
Заповядайте, уважаеми господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Свидетели сме вече на трети отчет на правителството на господин Орешарски.
Преди не толкова много време в тази зала чухме вопли за парламентаризъм, за правата на опозицията, но искам да припомня каква беше реалността в Българския парламент и в българската държава само преди 8-9 месеца. Министър-председателят идваше в тази зала, изобщо да се появи веднъж на 2-3 месеца. Явяваше се като Господ, раздаваше оценки, правеше си PR и си тръгваше. Парламентът беше унизен. Затова искам, на първо място, да приветствам това, че за първи път от години имаме изпълнителна власт, която се отчита и пред българското общество, и пред Българския парламент, който е избрал правителството.
За да кажем докъде е стигнало правителството в изпълнение на своята програма, действително няма как да не си припомним откъде тръгна – ситуация, която беше изключително сложна, нестабилна и рискова за държавата и за хората. Нека да си припомним тоталния страх, който цареше в България; да си припомним и неработещата икономика, и 400 хиляди нови безработни, които бяха създадени от ГЕРБ, разрушавайки бизнеса, особено малкия и среден; да си припомним рекета върху бизнеса с цел корупция, ограбване и концентриране на обществения ресурс в шепа хора; да си припомним ограбването на фискалния резерв и влошаването на макроикономическата ситуация в страната и много, много други неща, за които ние знаем, но, за съжаление, понякога много лесно и бързо се забравят.
Коалиция за България получи доверие от много хора, именно защото каза: всичко това, което се правеше по време на управлението на ГЕРБ, всички тези безобразия трябва да бъдат прекратени и трябва да се тръгне в друга посока. В този смисъл политиката на правителството на господин Орешарски за тези месеци показа, че изпълнява точно тази кауза и тази мисия на освобождаване на обществото и държавата от оковите на страха, на възстановяване на образа на държавата като предсказуем фактор за бизнеса, за проявяване на ясна социална ангажираност и грижа за хората.
И когато чувам преди малко от уважавани от мен хора от опозицията приказки за това колко тежко живеят хората, искам да ги попитам: Къде бяхте четири години като управляващи? Не виждахте ли мизерията? Не си ли спомняте, че стотици хиляди българи излязоха на улицата не за друго, а защото не можеха да си платят сметките за ток и това послужи като спусков механизъм за проява на целия гняв, натрупан в българското общество. И тези неща, които казвате днес, че трябва да се правят, защо не ги правехте?
Беше ни представен един реалистичен самокритичен отчет на правителството, който не рисува всичко в розово, на каквото бяхме свидетели в предишните години, а посочва реално свършена работа.
Да, първите месеци от работата на правителството имаше ненормална обществена и политическа среда. Оркестърът на правителството, воден от министър-председателя господин Орешарски, съставен от различни професионалисти в своите сфери, далеч не винаги се чуваше от българското общество заради всеобщата какофония и това, че който вика по-силно, като че ли се оказва по-прав в медийното отразяване. Затова аз призовах преди няколко дни, обръщайки се към българските граждани, да съдят правителството по делата.
Това, което може да се каже, е, че правителството прави обратното на това, което правеше Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ – категорично, с последователност, с хладнокръвие и с решимост. Имаме от първия ден ясна социална ангажираност на кабинета на господин Орешарски. Това правителство направи повече социални неща за 6 месеца, отколкото Борисов за 4 години. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) И това е факт. Със социалните мерки на правителството към хората, които са бедни, с енергийните помощи, към майките с деца, към хората с увреждания, към българските пенсионери, с бюджета за 2014 г. над три милиона българи получават конкретно увеличаване в политики, които засягат тяхното битие. А то беше абсолютно безразлично за Борисов и неговата компания в продължение на 4 години.
Имаме абсолютно ясна политика в подкрепа най-сетне на българския бизнес, започвайки от това, че от години за първи път държавата започна годината на чисто, без задължения по ДДС и бизнесът отговори чрез връщане и плащане на данъци и това е ясен факт, който личи в изпълнението на бюджета. Близо сто лицензионни разрешителни режима са облекчени или премахнати. Това също е ясна политика. Бих могъл да изреждам още много други такива в подкрепа на бизнеса, особено малкия и среден, и тази политика трябва да продължи.
Най-сетне имаме държава, която се основава на институции и правила. Спомнете си – държавата се управляваше като лична собственост на един човек, като бащиния. Резерв на НЗОК – милиард и 600 млн. лв., събрани за здравна реформа, които по закон могат да се харчат само за здравеопазване, бяха откраднати. Няма закони, няма Конституционен съд, няма нищо! Държавата беше собственост, беше окупирана от групировката начело на ГЕРБ.
Сега се следват правила. Законността започва да се връща. Правилата трябва да важат за всички. И това е изключително важно за възстановяване на държавата и институциите.
Да, пътят не е лесен. Направени са първите стъпки, които са окуражаващи, защото фактите са еднозначни.
Очакваме оттук нататък да се свърши още повече, с по-голяма динамика, с още по-ясна последователност в реализацията на правителствената програма.
От отчета може да се направи ясен извод – държавата, икономиката отлепват от дъното, посоката на развитие е променена! Имаме всички основания като Коалиция за България да оценим положително свършеното дотук, да приемем и самокритичността на кабинета, защото в отчета ясно личи кое е свършено, кое е в процес на изпълнение и трябва да се ускори, и къде има да се върши огромна работа, защото не бива да отричаме, че огромни системни проблеми не са решени, не са още дори докоснати – това е разбираемо в цялата ситуация, която беше в последните месеци! Важното е, че правителството го осъзнава и е готово да продължи да реализира това, за което е поело ангажимент.
Оттук нататък очакваме в диалог с Парламента пакетът антимонополни закони, за които се говори, част от които са приети, да имат реално съдържание, за да допринесат за реални резултати, за конкурентна среда в икономиката и да защитят българските потребители. Това трябва много ясно да проличи в следващите седмици и месеци. Това е категорична позиция на Коалиция за България.
Второ, социалната ангажираност на правителството и възстановяването на социалната държава трябва да проличат още по-ясно. Да, миналата година за първи път се платиха, пак от години наред, коледни пенсии. Не само българските пенсионери, и майките, и бедните в България живеят много трудно. Зимата е мека, но виждаме необходимост още да се подпомогнат хората, които имат нужда от енергийна помощ. Трябва да се търсят резерви чрез още по-голямо увеличаване на изпълнението на бюджета, за което видяхме тенденции през миналата година.
С 500 млн. лв. са събрани повече за второто полугодие на миналата година, отколкото през 2012! Това показва воля за спиране на контрабандата, за ефективна работа на приходните агенции, но има много работа там да се свърши, за да може да се прави още по-ефективна социална политика.
Очакваме публичната инвестиционна програма да бъде оценена на базата на проектите, които ще постъпят от общини и области максимално бързо, за да може да стартира и да се даде реален тласък на икономиката и на регионалното развитие, за да се намали диспропорцията!
Очакваме да се създадат чрез нея работни места, което е най-важно за всеки един човек, така че да има достоен живот.
Очакваме това, което видяхме по изпълнение на еврофондовете – много по-бързо и ефективно усвояване, да продължи и да се задълбочи – и по средствата от този финансов период, който сега приключва, и по договарянето, и стартирането максимално бързо на следващия период.
Очакваме, разбира се, правителството да продължи активния диалог с Българския парламент, защото тези, които управляваха най-задкулисно на базата на вътрешни договорки, днес имат наглостта да говорят за задкулисие! И правителството трябва ясно да осъзнава що е функция на Българския парламент – че трябва да се отчита, да консултира Парламента по своите приоритети и имайки на тази основа ясна и категорична подкрепа, да върви още по-решително напред!
Казах, че оттук нататък действително ще бъде още по-трудно. Силите на реваншизма, които пак не са в пленарната зала – приключвам, господин председателю, ще направят всичко възможно да се върнат на власт, само за да я консумират!
Искам да им кажа – няма да Ви мине номерът, всичките Ви интриги и плащания, и изкуствено нагнетяване на протеста ще бъдат възпрени демократично, но и категорично, защото имаме кауза, а каузата е да спасяваме държавата. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев.
Други групи? Няма.
Времето за парламентарен контрол ще бъде удължено с времето на трите изказвания от името на парламентарни групи, които прозвучаха в днешното заседание.
Сега преминаваме към зададените въпроси.
Въпрос от народния представител Стефан Господинов относно приоритетите, които правителството ще следва в следващия програмен период по регионално развитие и трансгранично сътрудничество към министър-председателя господин Пламен Орешарски.
Благодаря на министрите, към които няма зададени въпроси.
До нови срещи! Да сте живи и здрави, да вършите работа, да идвате, да се виждаме по хубави поводи. (Министрите, към които не са зададени въпроси, напускат пленарната зала. Оживление.)
Заповядайте, уважаеми господин Господинов, да зададете Вашия въпрос.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин премиер, господа министри! Въпросът ми е на основание чл. 90, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Уважаеми господин министър-председател, по време на Ваше посещение в Румъния бе изказана позиция за даване зелена светлина по проект за Седми блок на АЕЦ „Козлодуй”. В хода на разговорите бяха засегнати и други енергийни проекти, например Хидроенергиен идеен проект при Турну Мъгуреле, предложен Ви от румънския премиер.
В тази връзка въпросът ми е: тъй като в разговорите не е ставало дума за други важни стратегически проекти, има ли воля българското правителство да работи за Дунавския регион, и по-точно по Дунавска стратегия с ясни приоритети за съживяване на тези най-бедни, бих казал, бели петна на картата на България?
Ще бъде ли включен Дунав мост 3 по Дунавска стратегия – Силистра–Кълъраш, като приоритет за правителството на България и, ако не, защо? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Господинов.
Господин министър-председател, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Господинов, с премиера Понта говорихме и по други въпроси, разбира се, но вероятно това е отразено в пресата, което Вие изложихте във Вашия въпрос.
Искам да Ви уверя, че считам за действително важна Дунавската стратегия, като инструмент за цялостно развитие на Дунавския регион.
По-важните приоритети, насочени към изпълнение на стратегията, са залегнали в регионалните планове за развитие. Някои от тях са: изграждане на Дунавски панорамен път в частта между Русе и Свищов; изграждане на мост на река Дунав, свързващ Силистра с Кълъраш; изграждане на ферибот Тутракан–Олтеница и модернизиране на пристанище Силистра; подобряване на навигационната система и корабоплаването по река Дунав; засилване на взаимната обвързаност в евро регион Русе–Гюргево; засилване на връзките Силистра–Кълъраш, Свищов–Зимнич и реализиране на мерки за изграждане на общ трудов пазар; развитие на връзките между Видин–Калафат, Козлодуй–Оряхово–Бекет, Свищов–Никопол–Турну Мъгуреле, Разград–Русе–Гюргево –Букурещ.
По Оперативната програма „Региони в растеж” за следващия програмен период сме проектирали постигането на целите и приоритетите на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион чрез реализиране на ключови проекти на общини от дунавските региони. България е координатор на Приоритетна ос 3 „Насърчаване на дейности в областта на културата и преките контакти между хората”.
Ще продължим да развиваме активно и териториалното сътрудничество по трите компонента на европейското териториално сътрудничество, като участваме в програми за трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и програми за междурегионално сътрудничество.
В рамките на програмния период 2014-2020 г. България ще участва и в Програмата за транснационално сътрудничество – Дунав.
По единия от Вашите въпроси – нови мостове на река Дунав при Силистра–Кълъраш и Оряхово–Бекет, са включени в Плана за действие на Европейската комисия за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и са определени като ключови за региона.
Междуведомственият комитет, създаден по силата на подписания на 11 октомври 2012 г. в град София Меморандум за сътрудничество между България и Румъния, включва проучване на възможностите за изграждане на тези мостове.
За съжаление и трите моста: Силистра–Кълъраш, Оряхово–Бекет и Никопол–Турну Мъгуреле не попадат в обхвата на утвърдената към момента мрежа и тяхното осъществяване не може да се извърши със средства от европейските фондове. Това ни принуждава да търсим други форми – бюджетните средства са с по-малка вероятност, разбира се, по обясними причини най-вече ще са публично-частни партньорства. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър-председател.
Господин Господинов – за реплика.
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Орешарски, доколкото знам, има създадени две работни групи от двете държави, които трябва да работят по предпроектни проучвания. Досега заседания на тези две групи не знам да са били проведени.
Също така, за да се осъществят, а имаме възможност да осъществим по Европейската стратегия няколко големи приоритетни обекта, те трябва да бъдат заложени. Към този момент пред Европейската комисия няма заложени от българското правителство приоритетни обекти.
Моят въпрос е: тези комисии възнамеряват ли да работят от тук нататък? И от румънска страна, и от българска страна има заявен инвеститорски интерес. Достатъчно е единствено и само да се направят предпроектните проучвания и самият проект. От там нататък средствата ще бъдат подсигурени от частни инвеститори, Вие сам казахте.
Въпросът ми е: смятате ли скоро да определите приоритетите в Дунавската стратегия, за да е ясно на Европейската комисия накъде вървим? Тези работни комисии кога ще започнат да работят? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на народния представител Стефан Господинов.
Господин министър-председател, за дуплика.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря, господин председател.
Благодаря и на Вас, господин Господинов, за въпросите, които поставихте и коментарите, които направихте.
Искам да Ви уверя, че комисиите продължават работа. Нещо повече, предстои смесено заседание на правителствата на България и Румъния – може би малко по-късно тази година, при всички случаи през следващите няколко месеца, на което ще бъдат обсъдени всички въпроси от взаимен интерес.
Знам за проявен начален интерес на потенциални инвеститори от двете страни и ще направим усилия да ги насърчим, като създадем благоприятни условия да инвестират от гледна точка на цялостния климат и условията за връщане на техните средства.
Оставам умерен оптимист, че тези важни съоръжения, свързващи двете страни, ще бъдат изградени в неопределено бъдеще, разбира се. Не бих могъл да се ангажирам със срокове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на господин Пламен Орешарски – министър-председател на Република България, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси и питания към госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, която ще отговори на три въпроса и едно питане.
Първият въпрос е от народния представител Кирил Боянов Калфин относно капиталови разходи на Министерството на правосъдието за нуждите на Районна прокуратура и Окръжна прокуратура – град Кюстендил.
Господин Калфин, заповядайте, за да зададете своя въпрос.
КИРИЛ КАЛФИН (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, господа министри!
Госпожо министър на правосъдието, моят въпрос към Вас е: през 2013 г. за Министерството на правосъдието бяха осигурени 2 млн. 600 хил. лв. от капиталовите разходи за ремонт и преустройство на Районна и Окръжна прокуратура – град Кюстендил, тоест за два етажа от ДСК–гр. Кюстендил, които да бъдат преизградени за нуждите на Районната и Окръжната прокуратура – град Кюстендил. Затова беше издадено и строително разрешение, но от месец март досега, близо година, не се случва нищо.
Информацията ми е, че тези капиталови разходи, или по-скоро средствата от тези капиталови разходи, са извадени от капиталовите и са някъде другаде. Ако това е така, защо са извадени от капиталовите разходи и какво се случва от тук насетне?
Условията, при които работят прокурорите в окръжна и районна прокуратура, меко казано, са незадоволителни. Очаквам Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Калфин.
Госпожо заместник министър-председател, заповядайте. Имате възможност за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Калфин, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съгласно чл. 130а, т. 2 от Конституцията на Република България министърът на правосъдието управлява имуществото на органите на съдебната власт.
Инвестиционната политика на Министерството на правосъдието се основава на приоритети в съответствие с поети ангажименти за реформи в съдебната система.
С Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България от 2013 г. на Министерството на правосъдието, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, са утвърдени средства за капиталови разходи в размер на 19 млн. 374 хил. лв. за изпълнение на политики и програми.
В инвестиционната програма за нуждите на органите на съдебната власт през 2013 г. са предвидени средства за преустройство и основни ремонти на административните сгради на органите на съдебната власт – съдилища, прокуратури, следствени служби.
В поименния списък и разчет за финансиране на капиталовите разходи са предвидени средства за преустройство на Окръжна и Районна прокуратура – град Кюстендил. Обектът е предвиден за реализация в периода 2013 2014 г., като средствата са в размер на 633 хил. лв. с ДДС, в това число 582 хил. лв. за строително-монтажни работи, 33 хил. лв. за строителен надзор, 13 хил. лв. за инвеститорски контрол, 5 хил. лв. за авторски надзор. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Калфин, заповядайте за реплика.
КИРИЛ КАЛФИН (ГЕРБ): Благодаря за изчерпателния отговор, но сумата, която беше предвидена, както казах, е 2 млн. 600 хиляди. Сега се оказва, че това са 600 хиляди. Да се надяваме, че и те своевременно ще бъдат преведени, за да може да се направи нещо в град Кюстендил за Районната и за Окръжната прокуратура.
Но все пак питам: къде са останалите 2 милиона? Може би няма да ми дадете отговор, защото Вашите чиновници не са се подготвили в тази посока, за да подготвят изказването и на Вас. Дано и тези 600 хиляди, пак казвам, своевременно постъпят, за да може все пак нещо да се направи в този град. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо заместник министър-председател, имате възможност за дуплика – заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин Калфин, ще повторя, защото очевидно не ме разбрахте. Поименният инвестиционен списък за 2013 2014 г. е утвърден през 2013 г. от предишното правителство и там сумата, която фигурира за този обект, е 633 хил. лв. с ДДС. Не знам кой Ви е казал за 2, 3 или 20 милиона. Няма такива суми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Следва питане от народния представител Томислав Пейков Дончев относно разпределението на средства от програмния период 2014-2020 г. по оперативни програми.
Заповядайте, господин Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, госпожо вицепремиер, господин вицепремиер, уважаеми колеги! Някои твърдят, че най-важното качество на парите е тяхното количество. Ние можем едновременно да се съгласим и да не се съгласим с подобно твърдение, защото безспорно важно е с какъв обем средства работим. Наред с това не по-малко важно е как ги харчим – не само разумно, не само целесъобразно, а къде отиват и най-вече до какъв ефект водят. Ключът към адекватния полюс и микс, или комбинация от политики, който трябва да доведе до най-силния ефект, до постигането на растеж и по-добро благосъстояние, е именно в доброто, балансирано разпределение на средствата по различни видове сектори.
Всяко правителство на различните държави членки до голяма степен е ограничено в това да определя в кой сектор колко средства да отиват, а именно от изискванията за тематична концентрация, уредени в общия регламент. Разбира се, ние можем да коментираме това като вид ограничение, можем да го коментираме и като щастие, особено по отношение на някои правителства. Наред с това всяко правителство има определена степен на свобода, все пак определяйки какъв обем средства в кой сектор да отидат.
Факт е, че нуждите на България винаги ще бъдат повече от наличните средства – тези от националния бюджет, както и тези от европейските фондове, което прави въпроса за разпределението по сектори още по-сериозен. Тук трябва да бъдем прецизни не на ниво милиони, не на ниво хиляди, а на ниво евро.
Затова, госпожо вицепремиер, моля да отговорите: каква е Вашата визия за разпределение на средствата, на първо място, между трите фонда – Кохезионен, за регионално развитие и Социален фонд, по оперативни програми и по сектори за следващия програмен период? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо заместник министър-председател, имате думата за отговор на питането на господин Дончев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Дончев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с поставения въпрос относно виждането за разпределението на средствата за следващия програмен период по фондове, оперативни програми и сектори в съответствие с изискванията за тематичната концентрация, както и идентифицираните нужди, бих искала да Ви информирам за следното. На оперативни заседания на Министерския съвет в края на месец юли и началото на месец август беше разгледано и постигнато съгласие по индикативното разпределение на средствата от структурните и кохезионните фондове както между избраните за финансиране 11 тематични цели, така и между отделните оперативни програми.
За целите на индикативното разпределение бе разработен модел, който да предложи основа за провеждане на политически дебат. Разпределението се извършва въз основа на набор от критерии, които бяха избрани след поредица от обсъждания с управляващите органи, с оглед осигуряване на основа за обективно и обосновано разпределение на средствата, както следва: национални приоритети – Националната програма за развитие „България 2020” и целите на Националната програма за реформи; идентифицирани нужди от анализа на Споразумението за партньорство и становищата на Европейската комисия от месец октомври 2012 г. относно приоритетите за финансиране. На трето място, специфични препоръки на Съвета по Националната програма за реформи; национален капацитет за усвояване на средствата от настоящия период. Индикативното разпределение бе основано на приоритетите за финансиране в рамките на отделните тематични цели и оперативни програми съгласно версията на Споразумението за партньорство от 23 юли 2013 г.
Определенията за обхват на тематичните цели и тематична концентрация са на следните основни допускания: алокация на ресурс по фондовете; размер на резерва за изпълнение към момента, тогава 5%; дял на Европейския социален фонд от структурните фондове – 27%, към този момент делът на Европейския социален фонд от структурните фондове все още не беше договорен окончателно; алокация на Европейския социален фонд за разпределяне по оперативни програми. Размерът на алокацията е зависим както от дела на Европейския социален фонд от структурните фондове, така и от окончателния размер на финансирането по Регламента за храни за най-нуждаещото се население.
Към момента на разглеждане на финансовото разпределение алокацията по Регламента за храни за най-нуждаещото се население бе изчислявана като 2,6% от Европейския социален фонд. Одобрението и влизането в сила на Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. и на общия и специалните регламенти, касаещи условията по европейските структурни инвестиционни фондове, позволява да бъде разгледано финансово разпределение по текущи цени и да бъде направено окончателното предложение, което да съгласуваме с Европейската комисия. Това правителството ще направи в близката седмица и Вие ще бъдете своевременно уведомени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Дончев, имате възможност за два уточняващи въпроса и две минути време.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Госпожо вицепремиер, вярвам, че ще се съгласите с мен, че политиката не е изкуството на общи приказки, а на силните и на конкретните аргументи. Още по-прецизни трябва да бъдем, когато работим с числа, още по-прецизни трябва да бъдем, когато работим с пари, а още по-прецизни, когато работим с европейски пари.
Благодаря за предоставената информация, свързана с цели, приоритети и механизми. Разбира се, тя ми беше предварително известна.
Мен ме притеснява друго, и това е: какъв е обемът средства, които в крайна сметка разпределяме? Тук имам основание да бъда смутен. Ще обясня защо.
Още на 19 юли миналата година министър-председателят в Парламента съобщи, че средствата за следващия програмен период по оперативните програми ще бъдат, цитирам: „около 7 млрд. евро”. Според предоставен от Вас документ – става дума за 15 ноември 2013 г. в Народното събрание, Вие разпределяте по оперативни програми ресурс от 6 млрд. евро, без техническа помощ. Ако включим средствата за техническа помощ – 6 млрд. 257 млн. лв. До тук имаме разлика между 700 милиона и 1 милиард.
Напомням, че ако един счетоводител сбърка с 1 стотинка, няма да му излезе балансът, ако на едно материално отговорно лице не му излизат със 100 лв. сметките, ще го начетат. Тук имаме разлика с 1 милиард. И както се казва, това не е всичко.
За да стане още по-сложно в разчетите, които изпращате на Европейската комисия, Вие разпределяте ресурс от 6 млрд. 825 млн.евро. А най-интересното е, че Европейската комисия в нарочни коментари от средата на месец декември Ви коригира, че работите с грешни разчети и разликата е в размер на 647 млн. евро. Трябва да работите със 7 млрд. 472 млн. евро.
Госпожо вицепремиер, кой е правилният разчет? Допускам, че някой би могъл да е направил грешка. Когато се работи с такава сложна материя, това е напълно в реда на нещата. Това, което не мога да допусна, е, че няколко месеца поред аз нарочно, включително от тази трибуна Ви напомнях, че работите с грешни разчети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте, госпожо Златанова, за отговор на въпроса.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин Дончев, аз и при предни свои отговори съм имала възможност да дискутирам с Вас, че грешка няма, че грешката е вярна или ние с Вас говорим практически за едно и също нещо. (Реплики от народния представител Светослав Иванов.)
В зависимост от това дали слагаме техническата помощ в разчетите, дали не я слагаме в разчетите, в зависимост от размера на резерва, който трябваше да бъде определен, но не беше определен до края на миналата година, който също не беше част от разчетите, то статистическата разлика между сумите по текущи цени и по цени 2011 г. дават една статистическа грешка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Дончев, имате възможност за отношение към отговора.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо вицепремиер, Европейската комисия нарочно в коментарите си по Споразумението за партньорство Ви коригира, че работите с грешни разчети. Това, което казахте, не може да е адекватното обяснение. Аз ще бъда съвсем конкретен. Помолих да бъдем конкретни.
Ако сумираме теоретично средствата, които трябва да се отделят за Фонда „Свързана Европа”, за резерва и за техническа помощ, те ще бъдат около 930 милиона, което не обяснява разликата между 6 милиарда и близо 7,5 милиарда. Тя е доста по-голяма. Убеден съм, че тук грешка не може да има, защото дори и някоя от българските институции да допусне грешка, тя ще бъде коригирана от Европейската комисия.
Проблемът е друг. Проблемът е, че повече от половин година всички държавни ведомства – министерства, агенции и местни власти работят с по-ниски разчети, тоест подготвят проекти на по-малка стойност.
Един конкретен пример. Например Оперативната програма „Транспорт”, която в този програмен период е с ресурс 1 млрд. и повече от 600 млн.евро, според първите разчети, най-ниските, тези за около 6 милиарда, разполага с 1,1 млрд. евро, което означава практически, че всяко ведомство е готвило проекти за по-ниска стойност от парите, на които ще има право. Това е проблемът!
Умолявам Ви максимално бързо този проблем да бъде коригиран, защото логиката е точно обратната – запасът, ресурсът от проекти да бъде по-голям от парите, с които разполагаме, а не по-малък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Дончев.
Следва питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева относно политиката за комуникация с европейските контролни органи.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, дами и господа вицепремиери, господин министър! Уважаема госпожо Златанова, започвам изложението си с референция към датата 11 ноември 2013 г., когато по време на срещата Ви с кметове от Националното сдружение на общините Вие буквално изригнахте с обвинение срещу тях, че грубо са нарушавали Закона за обществените поръчки. Заявихте също така, че по вина на бившите управляващи от ГЕРБ България е сериозно застрашена от наказателна процедура за Оперативна програма „Околна среда”. Преди всичко, за да съм коректна към аудиторията, трябва да поясня, че такова нещо като наказателна процедура по оперативните програми няма. Това, което обяснихте тогава, а и в много свои изяви, следвайки своите опорни точки, беше, че одит на Европейската Сметна палата, проведен у нас в края на 2011 г., който е констатирал нарушение – смесване на критерии при провеждане на обществени поръчки, провеждани в периода 2008-2009 г., е причина за временното спиране на оперативната програма. От неясните Ви пояснения в крайна сметка разбрахме, че сте получили писмо от Европейската комисия. В него съгласно регламента изрично пише, че националните власти имат правото и възможността да приемат или да възразят срещу забележките, направени от комисията. В случай, че държавата членка заяви, че не приема заключенията, тя има право в срок от два месеца да бъде поканена за изслушване от комисията за постигане на общо споразумение. Видно е, че това е част от кореспонденция между държавата и комисията. Разбира се, държавата има пълното право да продължи диалога с Европейската комисия. Видно е, че до този момент българските власти се опитват да защитят интереса на държавата, защото всяка държава членка има правото да защитава собствените си органи и бенефициенти пред комисията, включително чрез обжалване. И това съвсем не е прецедент.
Какво направихте Вие? Отказахте да отговорите, без да се възползвате от възможността, дадена Ви по регламент – да защитите българските интереси и органите, представляващи суверенната държава на централно и местно ниво, и безропотно променихте подхода при одитирането и наложихте на всички по 25% финансови корекции. Това от своя страна доведе до увеличаване нивото на грешката в годишния контролен доклад на одитния орган и ще доведе до плоска финансова корекция в размер на над 2% от всички плащания за 2012 г. по Оперативна програма „Околна среда”.
Увеличение на грешката има и при други програми, тъй като смесването на критериите не е ограничено само до Оперативната програма „Околна среда”.
Още по-лошо, предизвикахте реакцията на Европейската комисия и тя временно прекъсна разплащанията по програмата.
Затова Ви питам: защо не направихте опит да защитите българската позиция и каква е политиката на правителството по отношение комуникацията с европейските контролни органи във връзка с извършвани проверки по изпълнението на оперативните програми?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо Златанова, имате думата за отговор на поставеното питане.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Василева, във връзка с отправеното от Ваша страна питане за комуникацията с европейските контролни органи бих искала да Ви информирам за следното.
Настоящото правителство поддържа политика на добра комуникация със службите на Европейската комисия, включително и в качеството й на контролен орган по отношение на изпълнението на оперативните програми. Считаме, че представителите на комисията са едни от партньорите на страната ни, когато говорим за успешното прилагане на кохезионната политика. В този смисъл регулярно се провеждат срещи както на политическо, така и на експертно ниво. По време на тези срещи се обсъждат всички текущи въпроси, свързани с изпълнението на програмите през периода 2007-2013 г., както и подготовката за следващия програмен период.
Предвид начина, по който е зададен въпросът, ще акцентирам на комуникацията с Европейската комисия по отношение на изпълнението на оперативните програми през текущия програмен период. Следва да се отбележи, че от началото на работата на правителството са проведени редица срещи на високо ниво, включително и с комисаря по регионална политика и премиера на страната.
В качеството си на заместник министър-председател и министър на правосъдието също съм имала редица срещи с представителите на Европейската комисия. В рамките на тези срещи са обсъдени проблемите и предизвикателствата, които страната ни среща при изпълнението на програмите, финансирани със средства от Европейския съюз. Представени са мерките, включително разработеният и одобрен от правителството план за действие за ускоряване на изпълнението и намаляване на риска от загуба на средства през изминалата ключова 2013 г. Също така са представени и дискутирани препоръките на Европейската комисия по въпроса.
В допълнение, по време на срещите, проведени от мен и моите колеги, са дискутирани и притесненията на Европейската комисия, както и възможностите за подобряване на контролната среда по отношение на оперативните програми.
Тук бих искала да подчертая, че по отношение на комуникацията с европейските контролни органи относно конкретни констатации и препоръки по прилагането на програми, финансирани със средства от структурните фондове и Кохезионния фонд, през настоящия програмен период водеща роля от българска страна имат управляващите органи и/или одитният орган. Това е обусловено от факта, че конкретните разговори и респективно констатациите на европейските контролни органи касаят състоянието и функционирането на системите за управление и контрол на управляващите органи, както и одитната работа по програмите, осъществявани от одитния орган.
В заключение, бих искала да подчертая, че цялостният диалог с Европейската комисия се води по открит и кооперативен начин.
Вярвам, че обмяната на становища, дискутирането на конкретни казуси и предлагането на съвместни решения по тях е в полза на бъдещото ефективно и ефикасно прилагане на фондовете на Европейския съюз. Ето защо силно вярвам, че добрата комуникация с европейските контролни органи ще продължи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожа Василева – два уточняващи въпроса.
Заповядайте.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Златанова, за мен е видно, че нещо в комуникацията Ви куца. Диалог може да има само между партньори, а не когато правителството поставя себе си във васално положение.
Това, което пропуснахте да поясните по повод одита на Сметната палата, може би отново следвайки опорните си точки, беше, че същият този одит на Европейската сметна палата е установил, че както управляващият орган, така и българският одитен орган съвместно са си свършили работата. Те са установили визираните нарушения, приложили са диференциран подход и са наложили финансови корекции в случаите, когато е нанесена щета на бюджета на Общността. Поради тази причина Европейската сметна палата потвърждава в доклада си и приема за правилен прилагания от българските одитни органи подход, а Вие твърдите, че това е причината за спиране на програмата.
През есента Вие получавате писмо от Европейската комисия, в което Европейската комисия излага своето различно третиране на така нареченото „смесване на критерии”. Тоест налице са две коренно различни позиции на два европейски контролни органа, което е много добър аргумент за защита на българската позиция наред с поредица от други аргументи. Българските власти отговарят, обосновавайки своята позиция.
Вместо обаче да проведете срещи, за да разберете в дълбочина казуса и да се опитате да защитите българската позиция, като продължите диалога с Европейската комисия, Вие стартирахте поредица от изяви и действия, които от своя страна доведоха до страховити последствия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Василева, въпросите си задайте, времето Ви изтича.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Допълнителните ми въпроси са: какъв ще бъде обемът на допълнителните финансови корекции, които ще бъдат наложени на общините в резултат от променения подход по налагане на финансови корекции? Водени ли са разговори с Европейската комисия за уточняване на мерките, които трябва да се предприемат? Кога очаквате да бъдат възстановени плащанията по Оперативна програма „Околна среда”? Какъв ще бъде размерът на финансовите корекции и кой ще ги понесе – държавата или общините?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо Златанова, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаема госпожо Василева, позволявам си преди да отговоря на конкретния въпрос да Ви посъветвам – дискусията за проблемите в Оперативна програма „Околна среда” не е в полза на ГЕРБ, но след като настоявате, може да я продължим. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Обемът на финансовите корекции в момента се анализира. Защо? Защото в последното си писмо от месец декември Европейската комисия ни е дала много ясна задача какво трябва да направим. Най-важното от тези задачи е да се анализират всички договори в периода 2010-2013 г., абсолютно всички договори по Оперативна програма „Околна среда” – не само тези, за които е констатиран проблем от европейските контролни органи, но и за тези, за които все още европейски одити няма. За голямо наше съжаление, по информация на Министерството на околната среда и водите при анализа на договорите са открити редица сериозни грешки и в договорите от 2012 г. – не само от 2010, 2011 г., но и от договорите за 2012 г. След като приключи анализът, ще Ви информирам подробно по въпросите, които зададохте. Трябва да приключи намирането на грешки, което, за съжаление, все не може да свърши. (Реплика от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Златанова.
Госпожо Василева, имате възможност за отношение към отговорите.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Може би тук е мястото да отбележа, че когато се дискутират такива важни въпроси и вицепремиерът отговаря на тях, е видна липсата на подкрепа от страна на управляващото мнозинство, отчитайки броя на народните представители отляво и в центъра. Може би камерите на Националната телевизия ще отчетат това.
Все пак искам да коментирам репликата Ви, госпожо Златанова, че обемът на финансовите корекции се анализира. Не знам как се анализира една чисто счетоводна величина. Вчера по време на блиц контрола, проведен в Комисията по околната среда и водите, ръководството на Министерството на околната среда и водите обяви, че само поради причина, че Вие променихте подхода – от диференциран към пропорционален, българските общини ще трябва да понесат още 45 млн. лв. финансови корекции само по Оперативна програма „Околна среда”, да не отчитаме всички останали.
Досега всички действия, които сте предприели, за да бъдат възстановени плащанията по Оперативна програма „Околна среда”, уви, доказват Вашия вече добре познат подход.
Лошото е, че не влизате в диалог – не е коментиран дори одитният доклад на Европейската комисия, станал причина за спиране на плащанията, не сте коментирали с комисията мерките, които подлежат на преговори. За целта са необходими решителни действия, включително политически, подкрепени с технически аргументи. За жалост, не виждаме необходимата решителност от Ваша страна да защитите българските интереси. Получаваме противоречива информация, неясни сигнали. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) За съжаление, може би няма да могат да бъдат минимизирани щетите за българските общини и държавния бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол. (Народният представител Станислав Иванов иска думата.) Моля, не се обаждайте от място! (Реплика от народния представител Станислав Иванов.) Госпожа Златанова не води заседанието. (Заместник министър-председателят Зинаида Златанова напуска залата.)
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
За съжаление, госпожа Златанова побърза да излезе.
Господин председател, съгласно нашия правилник, когато народен представител задава въпрос, доколкото зная, министърът е длъжен да отговори в срок на зададения въпрос.
Госпожа Златанова, при положение че процедурата по отговора беше пет минути, побърза да отговори в две минути, да седне и след това да избяга. Не пожела да отговори защо тя със своите непремерени приказки обрече българските кметове да ги е страх да работят, да не могат да усвояват европейски средства и всичко това да доведе до влошаване на водената от предишното правителство политика по подобряване на регионите.
Защо Вие като председател не следите какъв е отговорът – че той се отклонява от задавания въпрос и не насочвате министъра да отговаря на зададените по принцип въпроси, а не общо да говорим, че сме се срещали някъде и нещо сме правили. Нека да се срещат, но вследствие на нейните приказки в момента българските кметове не могат да работят. Затова тя толкова бързаше да излезе, за да не чуе какво ще й кажа, тъй като може би е наясно с глупостите, които прави в работата си. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Иванов, знаете, че процедурата „питане” дава възможност на питащия да изрази отношение към отговора. Мисля, че Вашите бележки са неоснователни. Последен думата има този, който задава питането – може да каже какво е отношението му към отговорите. Тази възможност има всеки народен представител.
Следват въпроси към господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос е от народния представител Галина Стефанова Милева относно връщане на суми, изплатени на гранични полицаи, командировани в Елхово.
Заповядайте, госпожо Милева.
ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! В началото на октомври 2013 г. в медиите бе изнесена информация, свързана с гранични полицаи в Елхово, които са били командировани от Бургас и от вътрешността на страната да охраняват българо-турската граница. Според сигнала, има получена заповед от МВР, в която се казва, че трябва да върнат вече преведени суми за командировъчни. Като мотив е посочено, че парите за нощувка се намаляват от 40 на 20 лв. Сумите са били преведени по сметките на командированите служители в края на месец септември – дни преди да заминат за граница. Непосредствено след това те са били уведомени за новата заповед. Последвал е отказ от тяхна страна да върнат средствата и се е стигнало до съгласие с ръководството на „Гранична полиция“ парите да не бъдат върнати. След края на командировката граничните са представили фактури за хотелите. Няколко дни след това вече им е било наредено да връщат по 580 лв. на човек. Това е сумата за месец командировка, ако нощувката е 20, а не 40 лв.
Тази информация е потвърдена и от комисар Антон Мирков от „Гранична полиция“ – Бургас, който определя заповедта като категорична пред информационен сайт.
По време на Ваше посещение в Елхово Вие сте заявили пред представители на медиите, че не сте запознат с проблема. Междувременно сигнали за същия казус са подадени от други гранични полицаи от Русе и Смолян, които твърдят, че са били заплашвани с разследване и уволнение, ако не върнат изплатените суми.
Проблемът с командировъчните се оказа, че съществува само за групата, която е била пратена на 2 октомври 2013 г.
Въпреки изпратени запитвания от журналисти до пресцентъра на МВР, до този момент няма официална информация по случая. По последни данни в „Гранична полиция“ – Бургас, е получена заповед от Правния отдел на МВР, с която се казва, че граничните полицаи, които не са успели да върнат командировъчните в срок до 25 ноември 2013 г., няма да възстановяват парите.
В тази връзка Ви питам: защо на част от командированите по българо-турската граница им е наредено да връщат преведени командировъчни и има ли издадена заповед от Ваша страна за намаляване на средствата за командировъчни? Ако има грешка и са били преведени по-големи суми, кой носи отговорност за случая и по какъв начин ще бъдат санкционирани? Какво ще бъде предприето във връзка със служителите, които вече са върнали своето възнаграждение в заявения срок? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз, госпожо Милева. Спазвайте времето, определено от правилника. Това се отнася за всички, които говорят от трибуната.
Заповядайте за отговор, господин Йовчев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Милева, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви предоставям следната информация. Всички служители на МВР, които са изпратени допълнително в Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово, за противодействие на нелегалната емиграция са командировани съобразно Наредбата за командировките в страната и заповеди на министъра от 25 септември и 8 октомври 2013 г. относно определяне на лимитите за разход и условията и реда за осъществяване на служебните командировки в страната през 2013 г. в МВР. Дневните за храна са в размер на 20 лв. Съгласно Наредбата за командировките в страната, квартирните пари са не повече от 40 лв. за нощувка.
През септември, с цел икономии на средства от бюджета на МВР, са проведени преговори с хотелиери в района на гр. Елхово. Те са поели ангажимент за осигуряване на нощувки на служителите на МВР в размер на 20 лв. на нощ.
На 30 септември със заповед Рег. № 43-33 от 30 септември 2013 г. на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ са командировани общо 105 служители от други регионални дирекции в Регионалната дирекция в Елхово. В т. 3 на заповедта е определено да бъдат изплатени командировъчни, както следва: по 20 лв. дневни и квартирни пари по 20 лв. на нощ за общо 29 нощувки.
През ноември с писмо и докладни записки директорите на регионални дирекции на „Гранична полиция“ – Смолян, Бургас и Русе, уведомяват директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ следното: преди получаване на заповедта на 30 септември за размера на квартирните от 20 лв. на командированите служители от регионалните дирекции в Смолян, Бургас и Русе авансово са били преведени квартирни пари по 40 лв. на нощ за общо 29 нощувки. От страна на ръководителите на регионалните дирекции „Гранична полиция“ в Смолян, Бургас и Русе не са издавани заповеди командированите за периода от 2 до 31 октомври служители да се възстановяват парите от командировката. При отчитане на авансово отпуснатите суми, част от командированите са представили фактури на стойност 40 лв. за нощувка, други са представили фактури за 20 лв. Заради лимита от 20 лв., определен в т. 3 на заповедите от 30 септември, при отчитането си 11 служители от регионални дирекции в Бургас и Русе са възстановили разликата до 40 лв. за квартирните пари.
Съгласно докладна записка от 9 декември на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ веднага е създадена необходимата организация за връщане на възстановените квартирни пари на тези 11 служители. Те са предоставили оригинален първичен счетоводен документ за нощувка на стойност от 40 лв. Към момента тези средства вече са върнати на 11-те командировани.
За всички служители на МВР, които се командироват в Елхово след 30 октомври, Главна дирекция „Гранична полиция“ е създала организация нощувките да се изплащат по служебен път от Регионалната дирекция в Елхово. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев.
Госпожо Милева, заповядайте за реплика.
ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Благодаря за отговора, господин министър, макар че както въпросът, така и Вашият отговор са малко закъснели, но това е по обективни причини.
Благодаря на Правния отдел на МВР, както и на Вас за намесата и за върнатите пари на граничните полицаи.
Искам да Ви помоля занапред дано да не бъдат издавани такива заповеди, за да създаваме излишно напрежение сред полицаите, които така или иначе са прекалено натоварени с охраняване на границата и с масираната охрана на Парламента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Желаете ли дуплика, господин Йовчев? Не желаете.
Следва въпрос от народния представител Красимира Пенева Анастасова и народните представители Николай Николов Апостолов и Нели Рускова Петрова относно система за видеонаблюдение на град Варна и град Аксаково и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение.
Заповядайте.
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, нашият въпрос към Вас е относно системата за видеонаблюдение на град Варна и град Аксаково и осигуряването на финансови средства за дофинансиране на стойността на договора за видеонаблюдение. Няма да се спирам подробно на характеристиките на системата за видеонаблюдение. Предполагам, Вие сте добре запознат с тях. По-важното в случая е, че единственият ползвател на системата за периода от юни 2008 г. до настоящия момент е Областна дирекция на МВР – град Варна, която е единственото лице, извличащо ползи от нейното опериране, без да участва във финансирането, сервизирането и поддръжката й.
Създаването на системата е стартирало през месец август 2007 г. и е завършено през юни 2008 г. Доставката и монтажът са извършени от ЕФКОМ АГ – Австрия, съгласно договор за доставка и продажба на оборудване с „Варна Ефкон“ ООД от юни 2007 г. До завършване на цялостното финансиране на системата ЕФКОМ АГ запазва собствеността върху системата като през януари 2011 г. фирмата прехвърля собствеността върху системата на дружеството „Варна Ефкон“ ООД, което е създадено в рамките на публично-частно партньорство единствено за изграждане на системата и не упражнява каквато и да било търговска дейност от създаването си до настоящия момент.
Община Варна от своя страна е изпълнила изцяло поетите ангажименти за финансиране на своето участие в дружеството по изграждане на системата.
При приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. едно от предложенията на народните представители от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ от 3. многомандатен избирателен район – Варна, което управляващото мнозинство не подкрепи, е да се заложат 4 млн. 700 хил. лв. целеви средства за дофинансиране на стойността на системата за видеонаблюдение за град Варна и град Аксаково, съгласно договора.
В тази връзка нашите въпроси към Вас са следните:
Каква е визията Ви относно бъдещето на системата за видеонаблюдение на град Варна и град Аксаково? При условие, че единствен ползвател на системата за видеонаблюдение е МВР и видеонаблюдението е доказало своята ефективност, ще бъдат ли осигурени средства от бюджета на МВР за дофинансиране на системата, съгласно договора, с цел осигуряване на възможността да бъде пусната отново в действие? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Господин Йовчев – за отговор на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Анастасова! Във връзка с отправения от Вас въпрос относно системата за видеонаблюдение на град Варна и осигуряване на финансови средства за дофинансиране на договора за видеонаблюдение, Ви уведомявам следното.
Министерството на вътрешните работи не е страна по договора за изграждане на системата за видеонаблюдение на град Варна и не е поемало ангажимент от никакъв характер, не е участвало и в договарянето на параметрите по изграждането на тази система.
В по-широк контекст искам да Ви информирам, че визията на Министерството на вътрешните работи се основава на разбирането за тясно и ефективно сътрудничество с общините с цел повишаване сигурността на гражданите, защита на тяхното имущество и като краен резултат създаване на една устойчива по-добра среда за живот и работа в страната.
В тази връзка системите за видеонаблюдение са един много ефективен инструмент на информационното осигуряване на управлението на редица процеси, предоставят обективна информация за обществения ред, сигурността на гражданите и собствеността на бизнес единиците, натовареността на транспортната инфраструктура и др. Ефектите от видеонаблюдението следва да насърчат общините да продължат планирането на финансови средства за тяхното изграждане и поддържане. Изграждането и управлението на системите за видеонаблюдение в национален мащаб не е по силите на Министерството на вътрешните работи и не са предвидени ресурси в тази насока.
Изразените по-горе аргументи подчертават безрезервната подкрепа на Министерството на вътрешните работи към този съвременен начин за осигуряване на безопасността и реда, но не може да се очаква средствата за такъв тип системи да са за сметка на бюджет, различен от бюджета на съответната община. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев.
Имате думата, господин Апостолов.
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господа министри, дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Внимателно изслушах отговора на въпроса, който с моите колеги от Варненския многомандатен избирателен район отправихме към Вас и той е продиктуван от продължаващата години наред сага и преди всичко от факта, че по-голяма част от камерите в момента са изключени и не работят.
Надявах се да получим от Вас един конкретен отговор или най-малкото визия за решаването на въпроса, защото сте човек, свързан тясно със системата и професионалист. Вие много добре знаете, че тази система е от изключително значение за опазването на обществения ред и за разкриване на разни противообществени прояви, да не ги изброявам.
С оглед и факта, че Варна е туристически град, морска врата на България, само след няколко месеца предстои през тази врата да влязат в нашата страна множество чуждестранни граждани като туристи, за бизнес, не е изключен и вариантът за имигрантска вълна.
Ние силно се опасяваме, че изключените системи могат да доведат до тяхното разхищаване и увреждане. А факт е, че единствен ползвател на системата е Областната дирекция на МВР – Варна. Няма как да ангажираме Община Варна с изплащането на остатъка от дължимата сума, тъй като това, което тя е имала като ангажимент, е надлежно изплатено. Нашите опасения са в тази посока, че ако бъде прекратено функционирането на системата като цяло, тези изплатени до момента средства – и от страна на правителството, и от страна на Община Варна, които са средства на българските данъкоплатци, ще отидат изразходвани ненужно.
Затова още веднъж апелирам за конкретен ангажимент, ако нямате конкретни виждания по въпроса...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, господин Апостолов.
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ: ...като конкретен ангажимент като вицепремиер и министър на вътрешните работи в посока възстановяване действията на системата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Йовчев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Апостолов! Изцяло споделям казаното от Вас, че това е един изключително силен инструмент и че е необходимо наистина да се върви целенасочено към доизграждане на тази система и нейното ефективно функциониране. Наистина искам правилно да ме разберете: моделът, който е бил заложен, е общината да инвестира и да поддържа една такава система. В този контекст Министерството на вътрешните работи в момента няма как да се включи в един процес, който вече е почти приключил. Бих подкрепил всяка една инициатива и бих подкрепил общината във всички опити да се намери финансиране в тази посока. Не само това, при разговорите ми и с кмета на Варна, и с други кметове, ги насърчавам в тази посока и считам, че трябва да се намери механизъм и вариант, в който да се изградят типове модели за големи, може би и за малки градове, които да включват не само видеонаблюдение, а да доразширят тези проекти в проекти от типа CCD.
Така че лично аз бих подпомогнал всеки един такъв процес, но Министерството на вътрешните работи нито има предвидени средства, нито възможност в момента да отдели за доизграждането на тази система. Искрено се надявам, че ще се намери такъв механизъм и тази система ще бъде изградена напълно, защото в местата, където тя функционира ефективно, статистиката показва, че има съществено намаляване на престъпността. Надявам се наистина да се намери един такъв вариант. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев.
Следва въпрос от народните представители Любомир Димитров Христов, Румен Иванов Иванов, Пламен Дулчев Нунев и Пламен Тачев Петров относно зачестил и нараснал ръст на незаконно отнемане на автомобили.
Заповядайте.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на вътрешните работи! Според официалната статистика на МВР рязко е повишен броят на незаконно отнетите автомобили на територията на град София, Шумен и страната. С близо 400 са повече откраднатите автомобили до края на месец октомври 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година. Въпреки неутрализирането на двамата от най-известните автокрадци – Антон Колев и Петър Колев, противозаконното отнемане не спира. По информация на медиите за тяхната група е характерно, че отнемат автомобили на стойност десетки хиляди лева, които впоследствие изнасят извън страната. Нараства и броят на гастролиращите автокрадци, които идват в София, крадат по-евтини автомобили, които впоследствие разпродават на части. Освен на изнесените по-горе данни и факти, ежедневно сме свидетели и на други престъпления, свързани с посегателство над личността, собствеността на гражданите от страната.
Уважаеми господин министър, моят въпрос е: какви мерки и мероприятия ще предприеме ръководството на Министерството на вътрешните работи за опазване на движимата и недвижимата собственост на гражданите? Със съсредоточаването на полицейските сили около Народното събрание и дислокацията им от страната към българо-турската граница и столицата не съдействате за повишаване на ръста на противозаконно отнетите автомобили и нарасналата битова престъпност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Това беше народният представител Любомир Димитров Христов. Благодаря.
Заповядайте за отговор, господин Йовчев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Във връзка с отправения от Вас въпрос за ръст на противозаконно отнемане на автомобили в гр. София Ви предоставям следната информация.
Министерството на вътрешните работи отчита намаление на престъпността през 2013 г. с 1,4% в сравнение с предходната 2012 г. Общо регистрираните престъпления през 2013 г. са 115 942 спрямо 117 601 през 2012 г. Коефициентът на престъпност, брой регистрирани престъпления на 100 хил. души през 2013 г. е 1592 спрямо 1614 през 2012 г. Въпреки тези положителни резултати посегателствата срещу МПС през 2013 г. наистина бележат ръст с около 13% спрямо предходната година. В анализите на компетентните структури на МВР ръстът на този вид престъпна дейност е отчетен като един от основните проблеми пред структурите на полицията.
Предприети са незабавни и организационни действия в следните направления. С мое разпореждане от началото на месец януари Главна дирекция „Национална полиция” в срок до 22-ро число на месеца ще разработи и изпрати до Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР методически указания, на основата на които да се повиши ефективността на противодействието срещу този вид престъпност. В същия този срок Столична дирекция на вътрешните работи ще предложи структурни, щатни и персонални промени в това направление на дейност на криминалната полиция в София, промени в организацията на дейността по противодействие, включително и чрез преразпределение на ресурси между Столичната дирекция на вътрешните работи и районните управления в София, ефективен механизъм на взаимодействие между СДВР и районните управления в София, от една страна, и от друга страна, между СДВР и съседните областни дирекции на МВР.
Предприетите мерки от Министерството на вътрешните работи целят както комплексно ограничаване на този вид престъпна дейност, така и изграждане на системен подход в противодействието на престъпления, свързани с противозаконно отнемане на моторни превозни средства.
В заключение, изразявам своята увереност, че предприетите мерки ще дадат резултат в кратки срокове както на територията на столицата, така и на територията на цялата страна. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йовчев.
Реплика от страна на задаващите въпроса.
Заповядайте, господин Христов.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Моят допълнителен въпрос е: само преди 15 минути от прозореца с колегите преброихме, че на периметър от около 100 метра има разположени около 100 полицая – от кого ни пазят те в момента? Ежедневно се говори, че протестиращите са не повече от 20-30 души. Кога ще бъде намален периметърът на охраната и личният състав, който охранява Народното събрание?
Сега прочетох от отчета, който най-вероятно или не са Ви дали да одобрите, или пък сте неглижирали, в една от точките е записано: „Утвърдени правила за координация и взаимодействие между прокуратурата и МВР” – и това е отчетено. Нали не си представяте, че всичко започва от това правителство. Такива правила е имало, по тях са работили и всички преди това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Извинете, господин Христов, Вашата тема е отнемане на автомобили.
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ: Да, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Заповядайте за отговор, господин Йовчев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, безспорно обстановката през последните месеци е изключително сложна и това се отразява на ефективността на действията на Министерството на вътрешните работи, тъй като имаме един значителен ресурс от полицейски служители, които допълнително са командировани по българо-турската граница, също така и значителен обем от полицейски служители, които се командироват почти ежедневно за осигуряване на сигурността около сградата на Народното събрание.
Искам да Ви уверя, че следим внимателно обстановката и в момента, в който отпадне необходимостта около Народното събрание да има полицейско присъствие, то ще бъде вдигнато. Аз лично ще бъда много доволен от това, тъй като ще можем да отделим много по-голям ресурс за противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и това ще се отрази безспорно и на резултатите, които постигаме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
По предварително раздадената Ви програма имаше още един въпрос към господин Йовчев. Това е въпрос от народния представител Хюсеин Хасан Хафъзов. Поради обективни причини той отсъства, така че въпросът ще бъде обект на обсъждане друг път по време на парламентарния контрол.
Искам да благодаря на господин Цветлин Йовчев – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, за участието му в днешния парламентарен контрол. Благодаря.
Следват въпроси към министър Хасан Адемов.
Първият въпрос е от народния представител Димитър Димчев Димов относно предвидени средства за хора с увреждания.
Господин Димов, имате думата.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри! Господин Адемов, в България има десетки хиляди български граждани, които се намират в неравностойно положение, имам предвид инвалидите. Според нас от „Атака” тези хора не получават адекватна помощ от държавата, за да се чувстват пълноценни граждани.
Във връзка с това въпросът ми към Вас е: каква сума ще отпусне Социалното министерство за осигуряване на помощни средства – тук имам предвид инвалидни колички, акумулатори за тях и технически съоръжения, за достъп до държавните учреждения на хората с увреждания в България? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димов.
Господин Адемов, имате думата за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димов, един от основните приоритети на правителството е изпълнението на политиката за интеграция на хората с увреждания в контекста на действащото законодателство в тази област на Република България, Европейския съюз и ратифицираната със закон Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН.
Основна цел при прилагането на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания е създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства, интегрирани в обща и/или специализирана работна среда.
Законът за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение доразвиват конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото. Законът се основава на принципите за забрана и предотвратяване на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане. Той е съобразен както с националния опит в тази област, така и с препоръките и добрите практики на държавите-членки на Европейския съюз.
По Програма „Интеграция на хората с увреждания” в Бюджет 2014 г. е предвидено увеличение с 12 млн. 402 хил. 560 лв. повече, в сравнение с Бюджет 2013 г. На основание Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с увреждания съобразно своите потребности имат право и на целеви помощи за изработване, покупки и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в размер до 3019 лв., посочени в списъците по чл. 35, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия спомагат за водене на различен начин на живот от страна на хората с увреждания. За изплащането им за 2014 г. са предвидени 32 млн. лв.
Освен за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в държавния бюджет за хората с увреждания са заложени 135 млн. 702 хил. 560 лв. за месечни добавки за социална интеграция, които се ползват според индивидуалните им потребности, съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършена социална оценка без оглед на техния доход, в това число месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги, информационни и телекомуникационни услуги, обучение, диетично хранене, лекарствени продукти, достъпна информация, балнеолечение и рехабилитационни услуги. В Програма „Интеграция на хората с увреждания” е залегнало и изплащането на целеви помощи за жестомимичен превод, за придружител на слепи, за трудно подвижни лица, за лица с интелектуални затруднения, психични разстройства като разходната част от целевите помощи е увеличена с 300 хиляди спрямо 2013 г.
Има и други проекти – „Подкрепа за достоен живот”, Схема „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По Националната програма „Асистенти за хората с увреждания” се осигурява качествена грижа в домашна среда на най-тежко болни хора, обгрижвани от техните близки в условия на крайна бедност. През 2013 г. в програмата са включени 4 хил. 237 хора с трайни увреждания. Предвижда се националната програма да продължи да се реализира и през 2014 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Адемов.
За реплика – господин Димов.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Уважаеми господин председател! Господин Адемов, благодаря Ви за отговора. Вижда се, че парите, които ще бъдат отпуснати за тези хора, са 12 млн. лв. повече – това е, което разбрахме от Вашия отговор, само че от „Атака” не сме доволни от това и ще Ви кажа защо. Защото на фона на парите, които се отпускат в държавата за подслушване да речем – около 50 млн. лв., би трябвало да отиват точно за тези цели, за тези хора, които са в неравностойно положение, защото в момента те са подложени на изключително унизително отношение към тях. Да не говорим за парите, които се отпускат за бежанци – 260 млн. лв. Те трябва да отиват за българските граждани, а не за тези, които идват незнайно откъде и с каква цел в България.
Ние от „Атака” през последната година и половина реализираме инициатива, която се нарича „Православна солидарност”. Тя има за цел да подпомага точно такива хора, които са в неравностойно положение и мога да кажа изоставени от държавата. До този момент сме помогнали на над 1000 такива човека.
Аз и моите колеги от „Атака” имаме десетки сигнали от инвалиди, които се молят за една инвалидна количка в продължение на години наред. В сега действащия закон те имат право на електрическа количка да речем шест години след получаване на първата, която е механична, и се задвижва благодарение на техните усилия. Това е изключително унизително, повярвайте ми. Хората, с които се виждаме, са унизени по този начин, защото те не са нищо по-малко от всички нас, които присъстваме в тази зала. Да не говорим, че ако по някакъв начин се сдобият с такава количка, не могат да си позволят акумулаторните батерии към тези колички, тъй като те са изключително скъпи – около 600-800 лв. Лично ние сме закупували много такива и знаем за какво става въпрос.
Ще ми се тези огромни пари, които се харчат за бежанци, за подслушване, за какво ли не друго, да отиват точно за такива хора, за да могат те да се чувстват пълноценни и пълноправни граждани на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димов.
Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Димов, искам да Ви благодаря за Вашата загриженост за хората с увреждания в България, но изключително важен е въпросът, който поставяте, за ефективността на социалните трансфери. Разбира се, че е много важен въпросът колко са парите, още по-важен е въпросът как и в кои целеви групи попадат.
От тази гледна точка за нас и за хората с увреждания е изключително важно те да бъдат подкрепени от гледна точка на това да имат достъпна среда, да имат възможност за образование, да имат възможност за заетост, да имат възможност за приспособяване на отделните работни места така, че те да бъдат ангажирани в заетост, защото най-важното за тях е да бъдат пълноценно интегрирани, да бъдат удовлетворени техните потребности на базата на доходи от труд. Това е, което искат те. Това е най-важното нещо и е ангажимент на държавата.
Що се отнася до проблемите с рингове с чужда помощ, с еднократно задвижване, с регулиращ се гръб и други колички, по същия начин и с акумулаторните колички, има определени изисквания и правила при експлоатация на тези колички. Сигурно има какво да се добави към нормативната уредба, но сега действащият ред казва: шест години с право на един основен ремонт по спецификация, комплект гуми или лагери на всеки две години, за децата до 18 години експлоатационният срок е три години – що се отнася до ринговите колички.
Що се отнася до акумулаторните колички, там нещата са по малко по-различен начин. За акумулаторните колички производство от страни – членки на Европейския съюз, сумата, която се отпуска, е 3 019 лв., а за акумулаторните колички, произведени от други страни, е 1897 лв. За комплект акумулаторни батерии сумата, която се изплаща, е 280 лв. Експлоатационният срок на тези акумулаторни колички е 10 години с право на два основни ремонта. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, господин председател. Разбирам, че това е недостатъчно, но за всички е известно, че бюджетът на отделните министерства се приема в Народното събрание. Надеждата е в следващите бюджети разпределението на средствата по линия на държавния бюджет да бъде фокусирано с по-голяма тежест и към хората с увреждания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Адемов.
Следва въпрос от народния представител Лиляна Павлова Николова относно политиката за социално подпомагане на социално слаби лица за покриване на сметки за водоснабдяване.
Заповядайте, госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Моят въпрос към Вас е провокиран от представения на вниманието на Народното събрание и на българските граждани проект на Стратегия за развитие на ВиК сектора. Той беше представен от Министерството на регионалното развитие. Като част от тази стратегия е ясно, че за подобряване състоянието на ВиК сектора в страната са необходими огромни инвестиции – всички сме наясно с това, за да бъдат намалени загубите на вода и в следващите 10 години е предвиден сериозен финансов ресурс. Всичко това неминуемо ще доведе и до увеличаване цената на водата и съгласно изчисленията, заложени в стратегията, увеличението ще достигне от 30 до 40% – това е очакваното увеличение на цената на водата.
В стратегията е предложено, за да може да се компенсира това сериозно, драстично увеличение в цената на водата, чрез социална политика да бъдат предоставени социални помощи за всички домакинства и лица, чиито сметки надхвърлят 4% от дохода им, което по закон се приема за поносима цена на водата.
От друга страна чухме изказвания и на Вашия заместник-министър и като цяло от гледна точка на Министерството на труда и социалната политика, че това не е приемливо като политика и че не следва чрез социална политика да се подпомага дейността на ВиК дружествата и да се осигурява този подход.
Това е и моят въпрос към Вас: какво е Вашето окончателно становище? Проведен ли е дебат между двете министерства по темата? Ще бъде ли все пак осигурена за социално слабите лица възможност да получават социално подпомагане? Ако отговорът е „да”, че ще бъде осигурено социално подпомагане на всички лица, които не могат да заплащат тези увеличени с 30-40% цени на водата, кога и как ще бъде разработена методика как да бъде определен обхватът на тези лица и какъв е индикативният размер на средствата, необходим, за да се осигури това социално подпомагане? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Павлова.
Господин Адемов, имате думата за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Павлова, разработването и провеждането на различни секторни политики, каквато е и развитието на водния сектор, винаги съдържа социален компонент, който своевременно следва да бъде отчетен, за да не се допуснат диспропорции и дисбаланси с потенциален негативен ефект от тяхната реализация. Същевременно не е икономически обосновано и обществено приемливо решаването на организационно-технологически и технически проблеми във водоснабдителния сектор чрез системата на социалното подпомагане.
Във връзка с гореизложеното и в отговор на първия въпрос бих искал да обърна внимание на следното. Проектът на стратегия по въпросите за социалната поносимост на цените и готовността за тяхното плащане трябва да бъдат разрешени чрез комплекс от мерки – икономически, технически, административни, социални и други.
Позволете ми да отбележа, че действащата система на социално подпомагане осигурява необходимата социална защита на уязвимите от населението, включително и в случаите, когато са налице затруднения в заплащането на сметките за вода.
Евентуалното въвеждане на отделен вид целева помощ при системата на ценообразуване, при която съществуват големи вариации в цената на водата по териториален признак в зависимост обхвата на отделните ВиК дружества, ще постави системата на социално подпомагане в ситуация да прилага принципи, несъвместими със заложените в законодателството, неравнопоставеност по отношение на предоставянето на помощи и липса на гаранции за целево разходване на бюджетните средства.
Въвеждането на отделен вид социална помощ за вода за питейно-битови цели в рамките на финансовия ресурс на държавата за социални помощи няма да реши натрупаните проблеми в сектора на водоснабдяването, а може само сериозно да снижи ефективността на системата за социална защита от гледна точка на нейните цели и задачи.
Нормативната уредба за социалното подпомагане е насочена към гарантиране на задоволяването на основните жизненоважни потребности на хората, изпаднали в критична ситуация, и разполага, и прилага ясен, точен, обективно обоснован и доказан във времето своята ефективност механизъм за идентифициране на рисковите групи за постигане на целите и реализиране на приоритетите на социалното подпомагане.
Бих искал да обърна внимание, че въвеждането на други критерии и изисквания, които не са съобразени със законово регламентираните и утвърдени принципи, ще има силен негативен социален, икономически и финансов ефект и ще наруши основен принцип на социалното подпомагане, а именно равнопоставеността.
По отношение на третия въпрос, позволете ми да отбележа, че реализацията на предложението ще ангажира значителни допълнителни финансови и човешки ресурси за администриране на процеса по предоставяне на такава помощ, и това, съпоставено с реалния размер на помощите, които биха получили, прави тази дейност много неефективна.
Следва да се отбележи, че ако се приеме такова предложение, ще бъде необходимо да се осигурят допълнителни бюджетни средства само за изплащане на помощта не по-малко от 27,5 млн. лв. Като се добавят и допълнителните разходи за заплащане на преводни такси към банки и „Български пощи” АД или съответните ВиК дружества, които реално ще са по-големи от размера на помощите, това ще допринесе за значително увеличаване на тази сума.
Уважаема госпожо Павлова, ние ясно съзнаваме своя сериозен ангажимент и отговорност към хората и ще подкрепим всяко предложение за ограничаване на негативните социални ефекти върху тях в резултат на провеждани реформи, стига това да не е опит за решаване на проблемите на отделни сектори чрез системата на социалното подпомагане. Защото през тези 24 години с инструмента на социалното осигуряване се опитвахме да решим проблемите на всички секторни политики, с което нанесохме изключително сериозни щети на социалното осигуряване.
Водени от тази логика, ние сме готови да обсъдим с Министерството на регионалното развитие всички негативни ефекти, когато и както се случват те, така че да подпомогнем гражданите, които имат нужда от такъв тип подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин министър.
За дуплика – госпожа Павлова.
Моля Ви, задавайте по един въпрос, защото трите минути за три въпроса не стигат. Ако имаше два-три въпроса по три минути, министърът ще отговори, но в три минути да отговори на три въпроса е напрежение за задаващия и за министъра.
Заповядайте, уважаема госпожо Павлова.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин министър.
Разбирам, от една страна, Вашите аргументи, но, от друга страна, със сигурност не мога да се съглася с няколко от фактите, които изтъкнахте.
Първо, не се очаква чрез механизма на социалните помощи ние да решаваме проблеми на ВиК сектора и на ВиК инфраструктурата. Категорично не е това, което се очаква.
Тук става въпрос, че ВиК секторът, от една страна, трябва да бъде реформиран и оптимизиран. Това предвижда стратегията и това е необходимата реформа. Тази реформа е задължителна условност по смисъла на условностите към България, за да получи европейско финансиране за инвестиции във водната инфраструктура. От друга страна, именно тези инвестиции, извършването на такъв тип инвестиции и всички тези инвестиции във водопровод, канализация и пречиствателни станции допринасят, за съжаление, за увеличаването на цената. Това е един нормален процес. Именно затова трябва да се намери механизъм. Най-реално пазарният механизъм, бих казала, е този механизъм на социалните помощи. Защото имаме опция – или имаме една истински, на икономически параметри, базирана цена, така както водният регулатор би следвало да я прави или водният регулатор ще продължи да изпълнява една, как да я наречем – социална функция, да натиска цената надолу. Натискайки цената надолу, ВиК дружествата не могат да инвестират в системата, системата се руши, системата е лошо поддържана. Ние виждаме как за 20 години липса на инвестиции от страна на ВиК дружествата в инфраструктурата, тя е съсипана, разрушена и на места течовете са над 80% от водата. Това е именно заради липсата на инвестиции и защото регулаторът натиска цената надолу, за да може той да е социално ориентиран. Това не е правилният подход.
Цената трябва да е пазарно образувана, а на тези, които не могат да си плащат, трябва да им се помогне от държавата именно чрез системата на социалното подпомагане, но разбира се използвайки един добър механизъм, който осигурява равнопоставеност. Аз също не мога да приема аргумента, че няма да е равнопоставена, защото цената на различните райони е различна. Това отново опира до регулатора и до методиките за ценообразуване.
Моят апел е все пак след преосмисляне да се намери механизъм да подпомогнем всички граждани, които няма да могат да си плащат тази увеличена цена на водата, но да не продължава този процес, който е налице в страната ни вече 25 години, на липса на инвестиции от ВиК дружествата в системата на водната инфраструктура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Павлова, за репликата.
Господин министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Павлова! Много добре знаете, че тази дискусия тече от 2004 г. Никой от Министерството на труда и социалната политика не е казал, че когато и както и с колкото се увеличи цената на водата, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие заедно с Министерството на околната среда и водите няма да реагират така, че да не подпомогнат хората, които имат нужда.
Тук става въпрос, че в момента имаме система за социално подпомагане, която гарантира задоволяването на основните жизнени потребности. Ако се увеличи цената на водата по механизма, за който Вие говорите, тогава системата на социално подпомагане може и да отговори с повишаване на индивидуалния коефициент, с повишаване на достъпа до такава подкрепа, с повишаване на гарантиран минимален доход. Има чисто социални механизми, с които може да се реши този въпрос.
Ние от Социалното министерство сме против да се въвежда отделна целева помощ за вода. Защото тя предполага задължителна неравнопоставеност, а това е против принципите на социалното осигуряване.
Отделно от това искам да Ви кажа за едно проучване, което е направено целево от служителите на Агенцията за социално подпомагане. От тези близо 50 хил. лица и семейства, които имат право на месечни социални помощи в България, само 10% са тези, които имат неразплатени сметки с ВиК сектора. Тоест, те не са проблем на ВиК сектора.
Иначе аз разбирам Вашето желание, когато цената на водата се покачи, системата на социално подпомагане да отреагира. Аз тук Ви гарантирам, че като министър на труда и социалната политика, ако това се случи в нашия мандат, ние сме готови да подпомогнем тези, които имат такава потребност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър – интересен въпрос, интересен отговор.
Преминаваме към въпроса на народните представители Калина Балабанова и Николай Александров относно нарушение на трудовото законодателство в мина „Оброчище”.
Заповядайте, уважаема госпожо Балабанова.
КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, колеги народни представители! При наскоро проведена среща в град Добрич с бивши и настоящи миньори от мина „Оброчище” бях запозната със следните факти и нарушения, които са извършват на територията на мината. Получих информация, че се оказва натиск върху кандидатите за работа в мината. Обществена тайна в района е, че ако човек иска да бъде назначен на работа там, то той трябва писмено да се откаже от правото си да бъде представляван от синдикат. Заплахите на работниците там, които са оценени на първа екстра категория труд, са на стойност между 360 и 660 лева, нощният им труд се оценява на 23 стотинки на час. Нередки са случаите, в които миньорите не получават с месеци тези недостойни за техния труд възнаграждения и протестират. Припомням Ви, че тяхната форма на протест е да прекарват денонощия в мините. Неотдавна 56 миньори от рудник „Оброчище” протестираха в подземията за 36 часа. Последствията от един евентуален протест могат да се окажат фатални и да вземат човешки жертви.
Освен това получихме информация, че при проведените тестове в мината се оказва, че въздухът там е толкова чист и незамърсен, че няма никаква опасност от силикоза. Вследствие на тези резултати към заплатите на работниците не се изплащат никакви вредни, което от своя страна кара работодателят да изплаща и по-малки осигуровки. Друг потресаващ факт е, че задължителните медицински прегледи на миньорите се извършват веднъж на 4-5 години.
В тази връзка моля да ми отговорите: предприети ли са до този момент проверки и до какви резултати са довели те? Възнамерявате ли да предприемете нови действия за установяване на гореописаното нарушение и какви санкции ще претърпи концесионерът при доказване на неспазване на трудовото законодателство? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Балабанова.
Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Балабанова, уважаеми господин Александров, във връзка с Вашия въпрос била ли е мината обект на проверки и какви са резултатите от тях, бих искал да Ви запозная със следните факти.
Предвид рисковия характер на дейността, предприятието е обект на периодичен контрол от страна на Инспекцията по труда на всеки шест месеца. Освен този контрол, са извършени немалко проверки по жалби от бивши работници. Само за онагледяване на броя на извършените проверки ще отбележа, че от 2011 г. до момента инспекторите по труда са извършили 36 проверки. В резултат на проверките са констатирани 171 нарушения, 86 от които касаят здравословните и безопасни условия на труд, а 84 – нарушения на трудовото законодателство. За отстраняването им своевременно са приложени принудителни административни мерки, а в 16 от случаите работодателят е бил санкциониран. Стойността на издадените и влезли в сила до момента наказателни постановления е 16 800 лв. Обект на контрол в предприятието са организацията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, състоянието на работните места и хигиената на труда.
По данни на протоколите за измерване на факторите на работната среда, извършени от акредитираната от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ лаборатория факторите на работната среда отговарят на количествените и качествените показатели по отношение на запрашеност в работната среда. Не са констатирани нарушения при наемането на работа на работници и служители, за които се изисква притежавана квалификация и правоспособност.
Резултатите от контрола на трудовите правоотношения показват, че всички работници в дружеството са със сключени писмени трудови договори, като размерите на основните трудови възнаграждения на категориите персонал варират в широки граници. Освен основно трудово възнаграждение съгласно индивидуалния трудов договор, работниците получават допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, за нощен и извънреден труд, както и ваучери за храна. Стойността на ваучерите за подземните работници е 250 лв., а допълнителното възнаграждение за нощен труд е в размер на 0,25 лв. съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Друго допълнително възнаграждение, получавано от миньорите, е за условия на труд. То не е със задължителен характер. Получават и бонус към трудовото възнаграждение, който се определя от изпълнителния директор и зависи от финансовите резултати.
Във връзка с питането Ви за бъдещи действия, които ще бъдат предприети от контролните органи на Инспекцията по труда, Ви уведомявам, че към днешна дата има образувани три производства за налагане на административни наказания поради неизпълнение от страна на работодателя на предписания от предходна проверка. На 12 декември 2013 г. в рамките на осъществения периодичен контрол на рискови производства и дейности Инспекцията по труда извършва нова проверка след задаването на Вашия актуален въпрос – проверка в мина „Оброчище“, по време на която е констатирано частично неизпълнение на дадени на работодателя предписания. След констатираните нарушения са съставени три акта, като предстои издаването на наказателни постановления, с които ще бъдат определени размерите на глобите.
Във връзка с поставения от Вас въпрос за протестите на миньорите от мина „Оброчище“ следва да отбележа, че в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ не е постъпвала информация през последните три години да е имало протести на миньори, които да са прекарали 36 часа под земята. Подобни действия бяха предприети от миньори в мина „Черно море“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Адемов.
Заповядайте за реплика, госпожо Балабанова.
КАЛИНА БАЛАБАНОВА (Атака): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, както знаете, ние от „Атака“ винаги гледаме казусите, с които се заемаме, да ги доведем докрай, до положителен успех. Затова ще Ви помоля за всички тези производства и проверки, които сега са започнали, но още няма резултат от тях, да ни държите в течение.
Всяка седмица, когато отида в избирателния си район, получавам информация, че дори ваучерите, които Вие споменахте, не се дават регулярно. Вие казахте за 171 нарушения и административни мерки в рамките на 16 800 лв. Ако концесионерът или работодателят може да си позволи да покрива тези административни глоби всеки път, а същевременно продължава да мачка работниците, работещи в изключително тежка работна среда, тогава може би административните мерки не са достатъчни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, госпожо Балабанова.
Господин министър, имате възможност за дуплика.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Балабанова, уважаеми господин Александров! Изключително важно е спазването спазването на здравословни и безопасни условия на труд, още повече когато се касае за дейности, свързани с подземен рудодобив, рудодобив при добиване на манган. Инспекцията по труда е оторизирана по закон в рамките на шест месеца, когато става въпрос за такъв тип тежки производства, да проверява абсолютно всички параметри на околната среда. Неслучайно след предписания на Инспекцията по труда в края на 2013 г. е сключен договор със служба по трудова медицина, която трябва да направи оценка на риска, да даде оценка за параметрите на околната среда и съответно да предложи предписания и решения за работодателя, в случая – на концесионера.
Поемам ангажимента, когато приключат наказателните производства към концесионера, да информирам вносителите на актуалния въпрос за резултатите и ако са наложителни друг тип мерки, съм готов да предприема такъв тип мерки. Тук е и министърът на икономиката и енергетиката, който разрешава концесията на концесионера – човека, който на практика работи в мината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря на господин Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, за участието му в днешния парламентарен контрол.
Уважаеми дами и господа, преди да преминем нататък, искам да Ви съобщя, че времето за парламентарен контрол ще бъде удължено до 14,30 ч. за компенсация на използваното време за изявления от името на парламентарни групи.
Следват въпроси към господин Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката.
Първият въпрос, на който ще отговори, е от народния представител Борис Цветков Цветков относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на „Монтажи“ ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за бъдеще.
Господин Цветков, имате думата да развиете Вашия въпрос.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Министерството на икономиката и енергетиката е принципал на фирми, в които е включена значителна държавна собственост. През 2013 г. обществеността на район „Искър“ в столицата беше скандализирана от продажба на държавна собственост в близост до новострояща се спирка на метрото при начална цена 78 евро на кв.м. Въпреки че днес изтича трети месец от внасянето на въпроса от мен, проблемът с продажбата на сградата на скандално ниска цена е още актуален и тревожи хората.
Ето затова задавам към Вас следните въпроси. Каква е политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост, в частност на държавната собственост, включена в капитала на фирма „Монтажи“ ЕАД? Какви са получените резултати от дейността на фирмата до момента? Как се е извършвал и се извършва подборът на ръководството на фирмата? Ще извършите ли проверка на действията на това ръководство, довело до такива резултати? Какви са вижданията за развитието на фирмата в бъдеще, за да се защитят интересите на българските граждани и да не се допуска ощетяване на държавата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цветков.
Господин Стойнев, имате думата за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветков, благодаря за поставения от Вас въпрос, чрез който се допираме до една от големите компании от системата на Министерството на икономиката и енергетиката, както и до наследството, което получихме от управлението на ГЕРБ и служебния кабинет.
За по-голяма яснота ще Ви информирам, че през 2008-2009 г. „Монтажи“ ЕАД е било в относително добро състояние, като е реализирало годишни печалби между 500-600 хил. лв. През 2010 г. печалбата на дружеството намалява до 363 хил. лв., през 2011 г. – 7 хил. лв., а през 2012 г. е формирана загуба от 1 млн. 150 хил. лв. През този период задълженията на предприятието нарастват от 3,5 до почти 6 млн. лв. То не е изплащало редовно и в пълен обем заплатите на работниците и служителите си, което повишава социалното напрежение и довежда до периодични протестни действия. Тези тенденции са довели до това, че „Монтажи“ ЕАД, град София, е ответник по десетки трудови дела, за които има извадени изпълнителни листове и на тяхно основание съдии изпълнители предприемат действия по възбрана и продажба на недвижими имоти на дружеството, включително и цитираното от Вас общежитие.
Предвид на всичко казано, веднага след встъпването ми в длъжност преустановихме неколкократните безуспешни опити за продажба на акции на „Монтажи” ЕАД и пристъпихме към приемането и изпълнението на програма за неговото преструктуриране и финансово стабилизиране, предвиждащо преструктуриране чрез обединяване на клонове и намаляването им от 12 на 4, оптимизиране на длъжностното разписание и намаляване на административния персонал, подобряване на координацията и взаимовръзките между звената на системите за контрол и управление, реализиране на мерки за повишаване на приходите и намаляване на разходите.
Успоредно с това бяха освободени изпълнителният директор и председателят на Съвета на директорите на „Монтажи” ЕАД, които са били назначени в мандата на управлението на ГЕРБ по неясни за нас критерии. За изпълнителен директор бе назначено сега лице с двадесет и три годишен опит в дружеството, за председател на Съвета на директорите доцент, доктор на икономическите науки.
В рамките на два месеца новото ръководство на дружеството приключи с процеса на преструктуриране и оптимизация на длъжностните разписания по поделенията. Публичните задължения към НАП в размер на 1 млн. 456 хил. лв. вече са погасени. Продължава изпълнението на програмата за стабилизиране дейностите на дружеството, като на Агенцията за приватизация и приватизационен контрол е възложена продажбата на неоперативни активи. С покриване на задълженията към НАП, „Монтажи” ЕАД ще придобие отново възможност да участва в процедури по Закона за обществените поръчки. Очакваме съвсем скоро на дружеството да бъдат възложени поръчки за изработка и монтаж на метални конструкции за близо 1500 тона на стойност около 3,5 млн. лв. Изпълняват се и ремонтни работи на различни промишлени обекти.
С реализирането на програмата ще се постигне финансова стабилност и възможности за устойчиво развитие на „Монтажи” ЕАД, като още от тази година и през следващата то ще започне да генерира печалба.
Относно търга, който Вие споменахте, тази продажба е осъществена от частен съдебен изпълнител на основата на спечелени дела от кредитори на дружеството и извадени от тях изпълнителни листове. Правомощията ми като министър не позволяват спирането на подобни съдебно изпълнителни процедури.
За продажбата на многофамилна сграда в район „Дружба” са проведени два публични търга. Първият е бил при първоначална цена от 1 млн. 417 хил. лв., но кандидати не са се явили. Втората публична продан на имота се е провела при редуцирана първоначална цена от 1 млн. 133 хил. лв., като следствие на наддавателни предложения, спечелилият купувач е предложил цена от 1 млн. 670 хил. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Заповядайте за реплика, господин Цветков.
БОРИС ЦВЕТКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, за мен е очевидно, както подробно беше казано във Вашия отговор, че предишното ръководство на министерството и назначените от него ръководители са отговорни за лошите резултати на фирмата, които аз разглеждам в два аспекта: едно, като лоши резултати в самото управление на фирмата, а друго, като конкретни действия, които са довели до загубването на такава държавна собственост на скандално ниска цена. Тази сделка може да влезе в редицата от скандални замени и разпродажби на други имоти в нашия район и в цялата столица – замени „кон за кокошка” и продажби. Защото, съгласете се, с цена 110 евро на квадратен метър масивна жилищна сграда до спирка на метрото – няма такава цена, която да бъде допусната да се продаде от държавна, общинска или друга структура.
Много съм обнадежден от конкретните мерки, които сте предприели и се надявам те да доведат до подобряване на управлението и до излизане от тежкото положение. Но, пак Ви казвам, за съжаление, трябва да констатираме, че държавата, в случая и общината, защото имаме много нерешени жилищни проблеми на хората в „Дружба”, загубиха една значителна собственост в добро състояние на скандално ниска цена. Това е моята позиция по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Цветков.
Господин министър, желаете ли дуплика? Не желаете.
Следващият въпрос към министър Стойнев е от народния представител Станислав Тодоров Станилов относно нарушение в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин министър, уважаеми господин председател, колеги! В края на месец януари 2013 г. е извършена изненадваща промяна в ръководството на Центъра на промишлеността на Република България в Москва на когото Вие сте принципал. Старият директор е сменен седем месеца преди края на мандата му, новият директор е назначен без конкурс със срок от две години, въпреки Закона за държавната администрация и Вътрешните правила на „Човешки ресурси”, утвърдени от министъра.
Едно от първите действия на новия директор е свързано с грубо нарушение на постановлението на правителството на Руската федерация за охрана на обекти с дипломатически статут, какъвто се явява центърът. Съгласно своя устройствен правилник, центърът има дипломатически статут по Виенската конвенция за дипломатически отношения от 1961 г. и е част от зоната на работа на посолството на Република България в Руската федерация.
В постановлението на правителството на Руската федерация от 1992 г., утвърдило списъка на обектите, подлежащи на държавна охрана, съгласно Приложение 1, е написано: „Обекти на дипломатически представителства, в това число посолства и консулски учреждения и приравнени към тях представителства на международни организации”. Този документ задължава директора на центъра да осигури охраната му от подразделение на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, каквато е ситуацията при встъпването му в длъжност на 1 февруари 2013 г. В разрез със задълженията си, новият директор още в средата на месец февруари провежда спешен търг и поверява охраната на центъра на частна фирма.
На фона на тази информация никак не е странно, че в центъра се стига до кражба с особено големи размери през нощта на 22 срещу 23 май. Двамата охранители са вързани от крадците с качулки без да задействат паник бутона в краката си, при осигурена дублирана техническа охрана от две видеокамери и дублирана звукова сигнална система е изкъртена защитната врата на помещението, в което се намира огнеупорната каса. В резултат на взлома е изпаднала цялата наличност в евро, долари и рубли от касата, които се равняват на около 1 млн. лв. Случаят е отразен широко от руските и български медии и въпреки това няма никакви реакции от страна на министерството, което е принципал на центъра.
В тази връзка Ви моля да ми отговорите какви мерки ще предприемете, за да осигурите нормалното функциониране на Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Станилов.
Министър Стойнев, имате думата за отговор на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми професор Станилов, Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация, е администрация по чл. 60 от Закона за администрацията. Съгласно чл. 4, ал. 2 от неговия Устройствен правилник, директорът на центъра се назначава от министъра на икономиката и енергетиката, съгласувано с министър-председателя на Република България и има дипломатически ранг като посолство на Република България в Москва. Правоотношението на директора възниква на основание чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 19а, ал. 1 и чл. 60 от Закона за администрацията. Законодателят е определил длъжността да не е конкурсна и следователно правилата за конкурс по Кодекса на труда или по Закона за държавния служител не се прилагат.
Служителите в Центъра на промишлеността на Република България в град Москва – Руската федерация, респективно директорът на Центъра по промишлеността се командироват по реда на Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина за срок не по-малък от една година и с тяхното предварително писмено съгласие. Настоящият директор на центъра е дългосрочно командирован за срок две години, което не представлява нарушение на разпоредбите на наредбата. От 1 февруари 2013 г. е извършена промяна на ръководството на центъра на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията, съгласувано писмено с министър-председателя на Република България. Съгласно чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, когато интересите на работа налагат това или в случаите, когато служителите не изпълняват задълженията си, произтичащи от дългосрочното командироване, командировките им могат да бъдат прекратени едностранно и преди изтичане на срока на дългосрочната командировка по преценка на ръководителя на изпращащата администрация, в разглеждания случай – по преценка на министъра на икономиката и енергетиката.
В тази връзка извършените кадрови промени в ръководството на Центъра на промишлеността на Република България са решени по целесъобразност от компетентния за това орган на изпълнителната власт.
Според полученото в Центъра по промишлеността на Република България в Москва писмо през 2009 г. от директора на Четвърти Европейски департамент на Министерството на външните работи на Руската федерация Алексеев, не се потвърждава наличието на дипломатически статут на Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Независимо от изложеното, Република България винаги е отстоявала дипломатическия статут на Центъра на промишлеността и неговите сгради, тъй като това оптимално отговаря на българския държавен интерес, но руската страна все още счита за необходимо допълнително да се проучи този въпрос.
До настоящия момент руската страна официално не е признала дипломатическия статут и съответно Центърът на промишлеността на Република България не е включен в списъка на обектите, подлежащи на задължителна охрана от полицията и оказването на услуги по физическата охрана не е възможно. Полицията може да осигури единствено технически средства за охрана и сигнализация за безопасност.
Поради посочените причини директорът на центъра стартира открита процедура по чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет – охрана на сградите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва за срок от една година. При провеждане на открита процедура възложителят изпраща обявлението за обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите.
В срока за получаване на оферти или заявления за участие не е постъпила нито една оферта, а откритата процедура е прекратена и е обявена процедура чрез договаряне без обявление.
Определената за изпълнител фирма е охранителна, създадена през 2000 г., притежава всички изискуеми се по руското законодателство лицензи и разрешения и е член на Руския съюз на охранителните фирми. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) В нейния състав влизат доказали се професионалисти, в това число ветерани на Главно управление за борба с организираната престъпност – служба „Криминална полиция” на МВР на Русия.
Във връзка с извършено на 23 май 2013 г. нападение и грабеж в административната сграда на Центъра на промишлеността на Република България в Москва незабавно е уведомен консулът на Република България в Руската федерация, като от посолството ни в Русия е изпратена грама до Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на вътрешните работи в Република България. Уведомени са руските правоохранителни органи, които извършват всички необходими оперативно-следствени действия.
Непосредствено след приключване на действията – оглед, снемане на отпечатъци, изземване на веществени доказателства, показания от свидетели и други от компетентните руски органи, извършени на територията на Центъра на промишлеността, е възобновен работният процес на служителите в центъра, гарантиращ неговото нормално функциониране.
По случая са образувани дела съответно от руските и от българските следствени служби. Следствените действия продължават и до настоящия момент. От страна на служителите в Центъра на промишлеността и в Министерството на икономиката и енергетиката се оказва пълно съдействие на разследващите органи. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин министър. Прескочихте времето, но мисля, че това беше много важно.
Професор Станилов, заповядайте за реплика.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаеми господин министър, аз съм доволен от изчерпателния Ви отговор на въпроса.
Странното е, че моите сведения, които също са официални, документални, се разминават с тези данни, които Вие изложихте, но аз ще ги проверя още веднъж.
Тук въпросът е: докъде ще стигнат тези дела и защо се е допуснало да стане такъв грабеж? Охранителна камера, бронирана, осигурена врата и така нататък, значи все пак тази фирма не си е изпълнявала задълженията както трябва и в този смисъл трябва да се работи. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Господин министър, желаете ли дуплика? Не.
Уважаеми дами и господа, остават още две минути до края на предвиденото време. Мисля, че не е възможно да продължим нататък.
Следващото заседание ще бъде в сряда, 22 януари 2014 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,28 ч.)


Председател:
Михаил Миков


Заместник-председател:
Алиосман Имамов


Секретари:
Александър Ненков

Деница Караджова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ