Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 2 април 2015 г.
Открито в 9,02 ч.
02/04/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Явор Хайтов

Секретари: Айхан Етем и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.

Съгласно приетата ни вчера Програма за работа за настоящата пленарна седмица, като точка първа за четвъртък сме приели:
ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
Процедурата на избора е по правила, приети с Решение на Народното събрание от 11 декември 2014 г. Припомням правилата:
„РЕШЕНИЕ
за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
1. Кандидатите се представят от вносител на предложението по поредността им, определена в списък, изготвен по азбучен ред на личните имена на кандидатите в рамките на 2 минути.
2. Комисията по правни въпроси представя доклад за проведеното изслушване.
3. След представянето на доклада Народното събрание провежда разискванията по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.
4. След приключване на разискванията кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да правят изказвания и да отговарят на зададени към тях въпроси в рамките на до 10 минути за всеки кандидат поотделно.
5. Гласуването се извършва по поредността, определена в списъка на кандидатите, а тя по аргумент от т. 1 е по азбучен ред.
6. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове при изпълнено изискване за мнозинството за произвеждането на този избор, определено в чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България.”
Припомням – това е квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на народните представители, или нужни са 160 гласа.
По тези правила сега следва да започнем с представяне на кандидатите от името на вносителите им. Виждам, че в залата все още вървят консултации и очаквам някой от вносителите да направи предложение и вероятно процедура за допускане в залата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за допускане на двамата кандидати – госпожа Вера Станиславова Чочкова и госпожа Теодора Ангелова Точкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 159 народни представители: за 158, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Квесторите, моля поканете кандидатките.
По представянето на кандидатурите Вие ли сте, господин Кирилов?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, госпожо председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Припомням, че (шум в залата) представители на всички политически сили...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, шумът в залата е изключително висок. Аз не чувам господин Кирилов, за Вас не знам.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Стремя се да говоря високо, госпожо Председател.
Представители на всички политически сили направихме предложение за двете кандидатури. Ще си позволя от името на всички вносители съвсем накратко да представя основните житейски данни за кандидатите.
Госпожа Вера Чочкова е завършила Юридически факултет на Софийския университет „Климент Охридски” и отговаря на изискванията на чл. 42 от Закона за съдебната власт. Била е съдебен кандидат от 1996 до 1997 г., младши съдия в Софийски градски съд от 1997 до 1998 г., районен съдия в Наказателно отделение към Софийски районен съд от 1998 до 2004 г.; съдия в Софийски градски съд от 2004 г. до настоящия момент.
Към 20 януари 2015 г. госпожа Чочкова има юридически стаж като съдия от 18 години, 3 месеца и 14 дни. Атестирана е за периода 2008 – 2010 г. с комплексна оценка от 91 точки. Завършила е курсове за обучение по европейско право, защита правата на човека, Програма „Обучение за обучители” в Националния институт по правосъдие. Има завършен курс по закрила на интелектуалната собственост.
Вторият по поредността в списъка кандидат госпожа Теодора Точкова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и отговаря на изискванията по чл. 42 от Закона за съдебната власт. Била е: стажант-съдия от 1993 до 1994 г.; младши съдия в Окръжния съд – град Хасково, от 1994 до 1995 г.; в периода от 1995 до 2001 г. е съдия в Районния съд – град Хасково, а от 2001 до 2007 г. е съдия в Окръжния съд – град Хасково. От 2007 г. до настоящия момент е административен ръководител и втори мандат председател на Административния съд – град Хасково.
Към 26 януари 2015 г. госпожа Точкова има юридически стаж като съдия от 21 години и 23 дни. Атестирана е за периода 2007 –2010 г. с комплексна оценка 136 точки.
Кандидатът е участвал в множество семинари и други форми за повишаване на професионалната си квалификация, като:
- семинара „Административно правосъдие”;
- Българо-германския семинар за административни съдии;
- обучение по Закона за защита на класифицираната информация;
- обучение „Актуални въпроси по прилагане на Закона за устройство на територията, по Закона за кадастъра и имотния регистър и Кодекса за социално осигуряване”;
- семинара „Закон за устройство на територията, общи и подробни устройствени планове и схеми”;
- обучение по „Спорни пунктове и нови моменти при субсидираното прилагане на Гражданския процесуален кодекс в административните съдопроизводства”;
- курса за председатели на съдилища „Управление на човешките ресурси в съдебната администрация”; и
- курса по новия Граждански процесуален кодекс. Благодаря Ви, госпожо Председател, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Сега очаквам да ни представите доклада на Комисията по правни въпроси от проведеното изслушване на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
На свое заседание, проведено на 18 март 2015 г., Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието: Вергиния Мичева–Русева и Андрей Янкулов – заместник-министри.
Изслушването е на основание т. 4 от Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 11 декември 2014 г.
На основание т. 3 от Решението поредността на изслушването е по азбучен ред на личните имена на допуснатите кандидати:
1. Вера Станиславова Чочкова
2. Теодора Ангелова Точкова.
От името на вносителя кандидатурите на госпожа Вера Чочкова и госпожа Теодора Точкова бяха представени от председателя на Комисията по правни въпроси.”
Уважаеми колеги, няма да повтарям представянето на кандидатите, което направих преди секунди.
„След представянето на кандидатите от председателя на Комисията по правни въпроси думата беше дадена на госпожа Чочкова.
В допълнение на представянето си госпожа Чочкова акцентира върху необходимостта от създаване на нова методика за работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет по отношение на инспекционната му дейност, създаването на единен формуляр в две части по образец на атестационния в електронен вариант, който да обхваща в общата си част момента на постъпване на делата, образуването и разпределянето им, съхранението и достъпа на страните до тях, а в специалната да засяга работата на конкретните магистрати. Критериите за оценка на работата на магистратите според кандидата следва да бъдат не само количествените, но и качествените показатели.
Госпожа Чочкова смята, че за дисциплинарната дейност на Инспектората към Висшия съдебен съвет следва да се създадат ясни стандарти и правила, като отбеляза, че е необходимо да се извършват проверки за това дали и доколко дадените указания и препоръки до проверяваните звена са изпълнени впоследствие.
Кандидатът изрази положителна оценка по повод работата на специализираното звено към Инспектората към Висшия съдебен съвет за разглеждане, определяне и изплащане на обезщетения за непроизнасяне в разумен срок.
Госпожа Чочкова счита, че интернет страницата на Инспектората към Висшия съдебен съвет не отговаря на обществените нужди, защото не може да се получи изчерпателна информация чрез нея и да се търси такава. Според нея е необходимо подробно изброяване в интернет страницата на компетентността и правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
В допълнение на представянето си вторият кандидат по поредността на изслушването госпожа Точкова определи като основни цели в дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет:
- анализиране на събраните при проверките данни;
- сигнализиране на компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
- използване на правомощията по отправяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати и административни ръководители;
- засилване ролята при атестирането на магистратите и при назначенията на административните ръководители;
- ограничаване на корупционните практики в органите на съдебната власт; и
- повишаване отчетността, публичността и прозрачността в дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Кандидатът е на мнение, че следва да се подобри правната рамка на работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет, тъй като не са регламентирани подробно процедурите и редът за свикване на заседанията му, редът и начинът за сигнализиране на органа за извършване на конкретни проверки.
Госпожа Точкова заяви, че следва да се създадат нова методика и вътрешни правила за повишаване ефективността на работата на инспекционната дейност. Смята, че следва да се създаде аналитично звено, което да обобщава приключените с влязъл в сила съдебен акт дела, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите.
Госпожа Точкова акцентира, че за подобряване работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет следва да се анализира доколко дадените от него в рамките на контролната дейност препоръки и указания са изпълнени. Според нея при оценяване работата на съдилищата следва да се отчита действителната натовареност на органите на съдебната власт при съблюдаване на сроковете за администриране и приключване на делата.
Като виждане за усъвършенстване на правомощието на Инспектората към Висшия съдебен съвет да прави предложения за дисциплинарни наказания, госпожа Точкова посочи необходимостта от уеднаквяване на дисциплинарната практика между Инспектората към Висшия съдебен съвет като проверяващ орган, Висшия съдебен съвет като наказващ орган и Върховния административен съд.
Народният представител Филип Попов попита кандидатите какво е становището им във връзка с идеята за разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегия и дали това разделяне според тях ще подобри работата на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него.
В отговор на поставения въпрос госпожа Чочкова изтъкна, че разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии няма да се отрази на работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет, тъй като той е независим орган.
Във връзка със зададения въпрос госпожа Точкова отговори, че смята за положителна идеята за разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии – съдийска и прокурорска, предвид това, че всяка колегия ще може по-добре да анализира и оценява работата на съответния магистрат.
Народният представител Димитър Лазаров постави въпроса къде според кандидатите е границата между правомощията и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи при проверката на организацията по образуването и движението на делата в установените срокове.
В отговор госпожа Чочкова посочи, че дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет е насочена към събиране на данни и информация за работата на магистрата, така че тя да послужи като основа за работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.
В тази връзка госпожа Точкова смята, че действително работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет предхожда работата на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и че оценката на Комисията се формира и от оценката на Инспектората за работата на конкретния магистрат.
Народният представител Димитър Делчев попита госпожа Чочкова дали с настоящото финансиране и с наличния кадрови потенциал тя ще може да реализира заложената концепция. Зададе въпрос и към кандидата госпожа Точкова дали се съгласява със становището, че проверките досега са формални, както и че дадените от Инспектората към Висшия съдебен съвет досега препоръки не се изпълняват. Към кандидатите постави въпроса доколко предвиденият от Министерството на правосъдието орган за проверка на интегритета на магистратите ще засегне дейността на Инспектората.
В отговор госпожа Чочкова счита, че би могла да реализира заложената от нея концепция със съществуващия състав от инспектори и експерти, които са професионалисти в своята дейност с високи морални качества, а по отношение финансирането тя отбеляза, че допълнителни средства биха могли евентуално да са необходими за подобряване на интернет страницата на Инспектората. Кандидатът е на мнение, че дейността на органа за проверка на интегритета на магистратите няма да повлияе на дейността на Инспектората, защото Инспекторатът няма правомощия да разследва финансовото и имотното състояние на магистратите, каквито функции се предвиждат за звеното към Министерството на правосъдието.
На поставения въпрос госпожа Точкова отговори, че проверките на Инспектората не са формални, но липсва цялостен анализ на събраните при проверките данни. Звеното за проверка на интегритета на магистратите според нея ще допълни и подпомогне работата на Инспектората.
Народният представител Явор Нотев постави въпроса каква е личната мотивация на кандидатите за връщане на доверието в работата на магистратите предвид постоянните критики и неодобрение към тяхната дейност и какви са начините за това.
В отговор госпожа Точкова посочи, че е изключително важно в дейността си Инспекторатът да извлича позитивните примери в работата на магистрата, за които да се информира обществото и по този начин да се поощрят и магистратите, които работят добре и се стараят.
Кандидатът Чочкова счита, че Инспекторатът не е оправомощен да дава оценки по отношение на критиките и неодобрението към работата на магистрати, тъй като това е в компетенцията на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет, но отбеляза, че е важно да се поощряват магистратите, които изпълняват добросъвестно и професионално своите задължения.
Народният представител Свилен Иванов попита в какви срокове кандидатите биха могли да осъществят заложените концепции.
В отговор госпожа Чочкова заяви, че с добра организация на работата и мотивация на инспекторите и експертите може да се осъществят поетите ангажименти в рамките на една година от избирането й, а кандидатът Точкова счита, че в разумен срок и с усилията на всички в Инспектората може да се повиши доверието на обществото в съдебната система. Тя посочи като възможна първа стъпка проверка на всички интернет страници на съдилищата, за да се провери дали се качват своевременно съдебните актове.
Народният представител Петър Славов постави въпросите за принципа на случайното разпределение на делата и на необходимостта от изграждането на по-добра система за достъп до информация по делата.
В отговор на поставените въпроси кандидатите заявиха, че въпросът за случайното разпределение на делата е съществен, и че неспазването на принципа води до корупционни практики. Кандидатите смятат като позитивна цел въвеждането на електронното правосъдие, както и уеднаквяването на интернет страниците на съдилищата.
Председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов попита кандидатите дали считат, че софтуерен продукт може да реши проблема със случайното разпределение на делата, като посочи, че до 2006 г. разпределящият делата е носил лична отговорност за спазването на принципа. Постави също въпроса според кандидатите какви законови промени биха извършили по отношение на конституционно определения статут на Инспектората, ако можеха да направят това.
По отношение принципа на случайното разпределение на делата госпожа Чочкова счита, че трябва да се ограничи до минимум човешката намеса, а на поставения втори въпрос е на мнение, че главният инспектор и инспекторите към Инспектората следва да се избират от Висшия съдебен съвет, а не от Народното събрание, като се въведе квотен принцип при инспекторите в зависимост от броя на съдиите, прокурорите и следователите.
В отговор на поставените въпроси госпожа Точкова счита, че разпределението на делата трябва да е прерогатив на председателите на съдилищата, които да носят отговорност за използване на системата за случайно разпределение на делата. Според нея е необходимо да се избират инспектори, които да могат да отговарят на нуждата от проверки в съдебната власт.
В заключение и при обобщаване на резултатите от изпълнението на правомощията на Комисията по правни въпроси в рамките на Процедурата за произвеждане на избор на Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, бяха направени следните изводи:
Предложените кандидати – госпожа Вера Чочкова и госпожа Теодора Точкова, отговарят на минималните законови изисквания, притежават необходимите качества и подготовка за заемане на длъжността „Главен инспектор” в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
В подкрепа и на двете кандидатури е представено становище от професионална организация на съдиите.
В Комисията по правни въпроси не е постъпила информация, в която да се съдържат данни, които да поставят под съмнение нравствените качества на кандидатите, тяхната квалификация, опит и професионални качества.
Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание двете кандидатури за главен инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване, за което прилага списък на кандидатите и проекти на решения, съгласно приложението на доклада.”
Да продължа ли с приложенията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трябва да продължите, господин Кирилов.
Виждам, че доста продължителен се оказа докладът. Десетте минути отдавна минаха.
Приемам, че важността на избора налага това.
Представете проектите за решение.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за избор на Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Избира за Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Вера Станиславова Чочкова.”
Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за избор на Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 и чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и чл. 46 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Избира за Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Теодора Ангелова Точкова.”
Благодаря Ви, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Дебатите са открити.
Моля народни представители, които желаят да участват в тях, да дадат знак.
Припомних Ви в началото Процедурните правила. Има възможност, въпреки изслушването в Правната комисия на представените кандидатури, въпреки подробния доклад от Правната комисия, колеги, всеки един от нас е свободен тук да зададе въпроси.
Има ли желаещи народни представители да участват в дебатите?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Не мисля, че един толкова важен избор трябва да мине без нито едно изказване. Факт е, че това, което ще се случи днес в пленарната зала, е изключително важно за отношението на народното представителство към състоянието и към реформата в съдебната система. Всички сме наясно, че един от най-важните органи в съдебната система – Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, е на практика без главен съдебен инспектор вече втора година. При избора на главен съдебен инспектор катастрофираха няколко мнозинства. Това мнозинство има своя шанс наистина да прояви отговорност към състоянието на съдебната система, към очакванията на гражданите и да се обедини около избора на главен съдебен инспектор.
Давам си сметка, че изказването на представител на опозицията не е най-доброто начало за този дебат, още повече ако това остане единственото изказване. Ще припомня фактите, че двете кандидатури, които разглеждаме днес, са предложени от професионална организация, от Съюза на съдиите. Те бяха внасяни и в предния състав на българския парламент. Тогава така или иначе не успяхме да получим подкрепа за един от двамата кандидати. Сега те са внесени с консенсус, с разбиране от представители на всички парламентарни сили.
Проведени бяха изслушвания на два пъти и в Правната комисия на предния парламент, и в този парламент. Аз като юрист, като заместник-председател на Правната комисия няма как да не призная, че представянето и на двете кандидатки е достойно за уважение, с достойни професионални биографии, професионален капацитет, с възможности, опит в съдебната система, нравствени качества. Така че аз бих казала добри думи и за двете кандидатки, но тъй като изборът е един, и тъй като всеки ще трябва да определи своето гласуване, макар и с възможностите, които бяха представени от управляващите този процес – с възможност за гласуване и за двете кандидатки, аз ще кажа какъв е моят избор.
След като подробно се запознах и с биографиите, и изслушах на два пъти двете кандидатки за главен съдебен инспектор, ще подкрепя кандидатурата на съдия Теодора Точкова, която е председател на Административния съд в Хасково. Има достатъчно богат опит в съдебната система. Минала е през всички нива, познава я отвътре. Била е редови районен съдия, окръжен съдия. Била е ръководител на Административен съд. Има ясна концепция за това каква е ролята на Инспектората при осъществяване на реформата в съдебната система. Отговори убедително на всички въпроси по време на изслушванията.
Освен това аз я познавам, тъй като, макар да не е написано в нейната биография, тя е от Кюстендил. Завършила е своето средно образование там, пълен отличник – отличник на випуска. (Шум и реплики.) Познавам семейството й – уважавани кюстендилци, емблема на града. (Силен шум и реплики.) Така или иначе това са факти, които всеки може да види, запознавайки се с нейната биография. Имам всички основания, познавайки и нея, и работата й, авторитета, с който се ползва като съдия, нивото на Хасковския административен съд, който е сред водещите в тази система, да заявя, че ще подкрепя тази кандидатура.
Надявам се, че достатъчно отговорно ще постъпят и всички народни представители. Подкрепата на опозицията, когато се търси мнозинство от две трети, би следвало да бъде плюс, а не минус за един кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Манолова.
Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да вземат думата? Не виждам.
А, господин Кирилов. (Смях и оживление.)
Заповядайте.
Тъкмо господин Хамид каза, че не вижда.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тъй като имах възможност в пълнота да представя Доклада, както и кандидатите, няма да се връщам към детайли на процедурата, само ще споделя личните си впечатления от проведената процедура и от кандидатите.
Това е третата процедура за избор. Изразявам надежда и искрено се надявам да постигнем такъв резултат, че изборът в този случай да бъде реален, да се осъществи.
По отношение на кандидатите, които за втори път участват в процедурата, искам да споделя изключително положителното отношение към двете кандидатури. И двамата кандидати са достойни професионалисти, и двамата кандидати имат изключителен и безспорен опит в съдопроизводството, и двамата кандидати имат качествата, по мое виждане, да изпълняват тежката задача да бъдат инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Пропуснах да кажа, че и към двамата кандидати вероятно мога да отправя и да адресирам някакво лично предпочитание. С госпожа Вера Чочкова сме състуденти от един випуск на Софийския университет. (Шум и реплики.) Госпожа Точкова пък по линия на регионалното ми пристрастие към моето родно място – тя е от...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, няма да останат депутати за гласуване с тези лични... (Смях и оживление.)
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Лични предпочитания. (Смях и оживление.)
Но в гласуването ще предпочета и ще гласувам за госпожа Точкова. Благодаря Ви. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Кирилов.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма желаещи.
Закривам дебата.
Преминаваме към гласуване.
Преди това обаче, не постъпиха конкретни въпроси, но все пак по процедурата, госпожо Чочкова, госпожо Точкова, ако желаете, бихте могли да споделите нещо с народните представители. Тъй като не постъпиха въпроси, затова побързах да закрия дебатите.
Да разбирам, че няма желание. Благодаря Ви.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към гласуване.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Към Доклада на Правната комисия са представени два проекта за решение, с които господин Кирилов Ви запозна. Проектите за решение ще бъдат подложени на гласуване съгласно процедурните правила – по азбучен ред на кандидатите.
Поставям на гласуване Проекта на решение за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет за избора за главен инспектор на госпожа Вера Станиславова Чочкова – първият Проект за решение по азбучен ред.
Гласуваме за госпожа Чочкова.
Гласували 161 народни представители: за 35, против 2, въздържали се 124.
Предложението не е прието.

Поставям на гласуване Проект на решение за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – кандидатурата на госпожа Теодора Ангелова Точкова.
Гласували 197 народни представители: за 195, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
Госпожа Теодора Точкова е избрана за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Да пожелаем успех в работата на госпожа Точкова!
С облекчение да въздъхнем, че проведохме този изключително важен избор, макар и от трети път.
Отрицателен вот – господин Велизар Енчев. (Шум и възгласи от ГЕРБ.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Ще бъда кратък, но ясен. След като вчера БСП се прегърна с партия ГЕРБ за военните бази, днес отново виждаме една коалиция – не казвам порочна, в никакъв смисъл, тъй като не мога да съдя за професионалните характеристики на отхвърлената госпожа. Нека обаче българският народ да разбере, че днес станахме свидетели на много странна коалиция – толкова единодушна, че е много съмнителна, поради което смятам (възгласи, реплики, шум), че двете госпожи трябваше да бъдат изслушани. (Реплики от ГЕРБ.) Те са изслушани в парламентарната комисия, но българските граждани не са чули техните виждания, възгледи и позиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изслушани са няколко пъти. Дадохме възможност, ако желаете... (Реплики, възгласи и тропане по банките от ГЕРБ.)
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Само това исках да кажа. Повтарям още веднъж за тези, които не са чули добре и, които скандират. (Реплика от ГЕРБ) И по този въпрос ще Ви отговоря, господине от ГЕРБ.
Днес българският народ трябва да знае, че има порочна коалиция, без мотивировката за коалицията да бъде чута в този парламент. Всички Вие правите този избор на тъмно и много добре го знаете. Как е възможно само един глас „против” да има?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, много Ви моля не допускайте от тази трибуна, макар и под формата на отрицателен вот или по процедурни правила, да се говорят неистини.
Изслушването, което беше проведено преди около две седмици, се предаваше по Българската телевизия. Всеки български гражданин, който е искал, а такива имаше, защото имаше и зададени въпроси, имаше и представители на неправителствени организации, които участваха в това изслушване. Бяха задавани и въпроси. Хората, които се интересуват, бяха информирани.
Жалко е, че народни представители не проявяват интерес, а търсят трибуната, за да правят популистични изказвания.
Моля Ви, не допускайте занапред такива лъжи да се представят от трибуната на Народното събрание. Изборът беше открит. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – заповядайте, професоре.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Аз пък Ви предлагам, госпожо Председател, да не допускате на трибуната народни представители, които предлагат да се запушват устата на други народни представители.
Това беше уговорен мач, в който „Атака” не участва. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Преди една седмица Волен Сидеров заяви от тази трибуна, че коалицията е седморна и ние не участваме в уговорени мачове. Така стана и сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станилов!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Да се говори от трибуната да не давате думата на този да не се изказва, на онзи понеже имал противно мнение или има изобщо някакво мнение, е позор за Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като към мен бяха отправени две процедури по начина на водене, споделям казаното от проф. Станилов, че по никакъв начин не може да бъде отказано правото на отрицателен вот на който и да е народен представител.
Категорично обаче не споделям примитивното разсъждение, съжалявам за оценката ми, че резултатът от конкретно гласуване в изпълнение на конституционно задължение на Народното събрание да избере с мнозинство от 160 гласа инспектор в Инспектората, е резултат от коалиция. Съжалявам, към колегите, които излизат с подобно твърдение – прекалено примитивно, повърхностно, неистинско, по същество откровена лъжа.

Продължаваме със следващата точка:
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ.
Припомням правилата:
„Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание:
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
Тук е моментът да Ви информирам, че в пленарната зала няма достатъчно свободни места от определените за гости, поради което кандидатите ще бъдат на балкона на пленарната зала.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и четирима членове със стаж в областта на енергетиката, двама членове със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, един юрист и един икономист.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатурите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за”.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за”.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор”.
Постъпил е Доклад от Комисията по енергетика относно изслушване на кандидатите за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Очаквам господин Добрев да ни представи Доклада, а преди това вероятно и да направи предложение за допускане, макар и на балкона. Всъщност за балкона няма нужда от предложение. Те са вече на балкона.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
Относно изслушване на кандидатите за председател и членове
на Комисията за енергийно и водно регулиране

На свое извънредно заседание, проведено на 31 март 2015 г., Комисията по енергетика проведе изслушване на предложените кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по реда на Раздел III от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила”.
Заседанието беше излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
В началото на заседанието председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев отбеляза, че видно от представените документи предложените кандидати отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за длъжностите, за които са предложени и следва да бъдат допуснати до изслушване.
За председател на Комисията за енергийно и водно регулиране е издигната кандидатурата на доц. д-р Иван Иванов.
Доцент д-р Иван Иванов, предложен от Радан Кънев, Мартин Димитров и група народни представители – Парламентарната група на „Реформаторски блок”, беше представен от народния представител Мартин Димитров. Той посочи, че Иван Иванов освен образователно квалификационна степен магистър-инженер притежава и научно звание „доцент” и научна степен „доктор” в областта на техническите науки. Има богата научно-изследователска и преподавателска дейност в Техническия университет – София, Нов български университет и висши инженерни училища в Тунис и Франция. В областта на енергетиката е ръководил и участвал в 16 разработки с научно-изследователски характер. Автор на една монография и на над 60 статии и доклади, посветени на методите и средствата за измерване в енергетиката. Водил е лекции на български и френски език по редица дисциплини: „Основи на електротехниката”, „Електрически измервания”, „Цифрова и аналогова електроника”, „Обща електротехника”.
Основни области на негови научни интереси са:
- Изработване и анализ на енергийни стратегии;
- Управление и регулации на енергоносители;
- Пренос и разпределение на различни видове енергия;
- Електронни измервателни уреди;
- Измерване на електрически и неелектрически величини;
- Компютърно проектиране на измервателни уреди.
Беше подчертано, че кандидатът, който е бил народен представител в 4 мандата на Народното събрание – от 1997 г. до 2013 г., е работил в служба на обществения интерес, защитавайки винаги принципни позиции.
За членове на КЕВР със стаж в областта на енергетиката са издигнати кандидатурите на Александър Йорданов, Боян Боев, Валентин Терзийски, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Елена Маринова, Еленко Божков, Илиян Илиев, Любомир Денчев, Петко Михайлов и Славчо Смилков.
Александър Йорданов, предложен от Парламентарната група на „Патриотичен фронт”, беше представен от народния представител Валери Симеонов. Той отбеляза, че кандидатът е магистър по икономика с дългогодишен стаж в областта на енергетиката, като е заемал длъжността началник-отдел „Вътрешноведомствен контрол” в „Електроразпределение – Столично” ЕАД, началник-отдел „Вътрешнофирмен контрол” в „Електроразпределение – Столично” ЕАД, „ЧЕЗ Груп”. От 2007 г. до 2011 г. е изпълнителен директор на „Бизнес Енерджи България” АД, а от 2011 г. до 2013 г. е енергиен експерт.
Боян Боев, предложен от Румен Йончев – Парламентарната група на „Български демократичен център”, беше представен от народния представител Явор Хайтов. Той посочи, че цялата трудова кариера на предложения кандидат е пряко свързана със сектор „Енергетика”. Работил е в най-голямата топлоелектрическа централа – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, и е преминал през йерархията на дружеството. Бил е изпълнителен директор на най-голямата холдингова структура в страната – „Български енергиен холдинг” ЕАД. В края на 2013 г. е назначен за председател на ДКЕВР, където работи до м. септември 2014 г.
Валентин Терзийски, предложен от Парламентарната група на „БСП лява България”, беше представен от народния представител Таско Ерменков. Той е електроинженер, специалност „Електрически машини и апарати”. Притежава дългогодишен опит в системата на топлоенергетиката. Бил е изпълнителен директор на „Топлофикация – Плевен” АД. Един от учредителите на Асоциацията на топлофикационните дружества и неин ръководител в периода 2008 2011г. Участвал е при изработването на нормативната уредба в сектор „Енергетика”.
Владко Владимиров, предложен от Парламентарната група на „Патриотичен фронт”, беше представен от народния представител Валери Симеонов. Магистър по технология на минното производство с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работил е като директор „Технико-икономически въпроси” в „Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, като директор „Икономика и финанси” в „Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, търговски директор в „Мини Бобов дол” ЕАД – гр. Бобов дол, и като ръководител „Изпълнение инфраструктурни проекти по FIDIC” в „Кераминженеринг” АД, клон Багренци – гр. Кюстендил.
Георги Златев, предложен от Парламентарната група на „Български демократичен център”, беше представен от народния представител Георги Недев. Кандидатът е завършил висшето си образование със специалност „Електроенергетика” и придобита квалификация „електроинженер”. Има дългогодишен професионален опит в енергийния сектор. Професионалната си кариера започва като дежурен главно ел. табло и последователно преминава през длъжностите: енергетик на цех, заместник-началник цех „Електрически”, заместник-главен инженер по ремонти, заместник-изпълнителен директор, изпълнителен директор. През 2012 г. е назначен за изпълнителен директор на „Брикел” ЕАД – гр. Гълъбово, а през 2014 г. – за изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево. Участвал е в разработването на редица стратегии за развитието на топлофикационните дружества, както и в множество проекти в публичния и частния сектор, допринесли за развитието на енергетиката.
Евгения Харитонова, предложена от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, беше представена от народния представител Делян Добрев. Той отбеляза, че кандидатът е по професия „електроинженер”, с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работила е 23 години в „Техенерго” ЕАД от експерт до началник управление. В Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД е ръководител на проект „Енергия 1”, финансиран от Световната банка. Член е на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране още в първия мандат от създаването й, както и в периода 2010-2012 г. От 2000 г. до 2010 г. работи в НЕК – Предприятие „Мрежи – високо напрежение”, което впоследствие се трансформира в „Електроенергиен системен оператор”. От 2012 г. до месец март 2013 г. е заместник-министър на икономиката и енергетиката. В момента е член на КЕВР.
Елена Маринова, предложена от Димитър Делчев – Парламентарната група на „Реформаторски блок”, беше представена от народния представител. Той заяви, че кандидатът е магистър по право, държавен служител в Комисията за енергийно и водно регулиране от 2000 до 2009 г. и от 2014 г. до момента. Преминала е през всички позиции в йерархията на администрацията от длъжността „младши експерт” до директор на дирекция „Правна”.
Еленко Божков, предложен от Парламентарната група на „БСП лява България”, беше представен от народния представител Таско Ерменков. Кандидатът е магистър електроинженер, който е работил от 1993 г. в областта на електроенергетиката, като три години в НЕК, две години в Министерството на енергетиката и две години в „Енергоремонт” АД. Има опит в енергийната ефективност. Ръководил е инженерно-монтажните дейности по рехабилитацията на ТЕЦ „Марица изток 3”. От месец юни 2013 г. до месец август 2014 г. е член на ДКЕВР, отговарящ за цените на електропреносната и топлинната енергия, енергийните мрежи и лицензирането на дружества за производство на електрическа и топлинна енергия и търговци на енергия .
Илиян Илиев, предложен от Парламентарната група на „БСП лява България”, беше представен от народния представител Жельо Бойчев. Той е магистър електроинженер и работи в областта на енергетиката от 2001 г. Бил е диспечер, началник на район и ръководител на регионално звено в „Електроразпределение – Плевен” и „ЧЕ3 Разпределение” България. От 2012 г. работи в ДКЕВР като главен експерт, а от 2013 г. е член на Комисията.
Любомир Денчев, предложен от парламентарната група БСП лява България, беше представен от народния представител Таско Ерменков. Магистър по икономика, кандидатът е с докторска степен и дългогодишен професионален стаж в сферата на енергетиката. Заемал е висши ръководни постове – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД, „Булгаргаз холдинг” ЕАД, секретар на работната група по разработването на проект за Енергийна стратегия на Република България до 2030 г. Има множество специализации и публикации в сектор „Природен газ”.
Петко Михайлов, предложен от парламентарната група „Патриотичен фронт”, беше представен от народния представител Валери Симеонов. Електроинженер по образование с дългогодишен стаж в областта на енергетиката, като започва професионалната си кариера като оператор главно ел. табло и постепенно се издига до началник ел. цех в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. В момента е управител на „Енергоимпорт-експорт” ООД, гр. Стара Загора.
Славчо Смилков, предложен от Борислав Миланов – парламентарната група „Реформаторски блок”, е магистър инженер с 38 години трудов стаж в областта на енергетиката. Притежава дългогодишен ръководен опит, като управител на енергийно дружество, а през последните години ръководи отдел „Жалби и работа с потребители” в ДКЕВР. През годините на инженерната му кариера участва във внедряването на едни от най-новите иновации в енергийно строителство.
За членове на КЕВР със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията са издигнати кандидатурите на Валентин Петков, Димитър Кочков и Петър Бояджиев.
Валентин Петков, предложен от Мартин Димитров, Петър Славов и група народни представители от парламентарната група „Реформаторски блок”, е магистър инженер с дългогодишен управленски и административен опит. Като заместник управител на ВиК-Варна работи по планиране, организация и управление на дейностите по предоставяне на ВиК услуги от дружеството. От 2006 г. работи като началник отдел „Контрол” в Главна дирекция „ВиК услуги” на ДКЕВР. От 2011 г. е началник отдел в Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове”.
Димитър Кочков, предложен от парламентарната група „БСП лява България”, беше представен от народния представител Жельо Бойчев. Магистър инженер водоснабдяване и канализация, който работи във ВиК сектора от 1991 г. Бил е консултант и проектант, а от 2002 г. заместник директор на ВиК Плевен. Основател и активен член на Българската национална асоциация по качеството на водите, Българската асоциация по водите, Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране. Народен представител в 42-ото Народно събрание, член на Комисията по инвестиционното проектиране.
Петър Бояджиев, предложен от парламентарната група БСП лява България, беше представен от народния представител Жельо Бойчев. Кандидатът е машинен инженер и от 1990 г. е внедрявал иновативни разработки за контрол и потребление на водата. От 2005 г. работи във ВиК сектора, член на Българската асоциация на водите. Участвал е в работната група по изработването на Закона за водите (2009 г.), активен участник в разработване на плана на ВиК - Пловдив за периода 2008-2013 г. Бил е ръководител на отдел „ВиК“ в „Пътища – Пловдив” АД. Отговарял е за преместването, осъвременяването на ВиК системите, свързани с пътните съоръжения и автомагистрала „Марица” – лот 1. От 2013 г. във ВиК – Пловдив, участва в реформата на сектора в областта, заместник управител и ръководител на екипите по внедряване на дистанционното отчитане, обновяването на информационните и ремонтните дейности. Експерт по формиране на цената на водата ¬ добивна, преносна, отпадна и по Закона за обществените поръчки.
За членове на КЕВР юристи са издигнати кандидатурите на Елена Маринова, която е предложена и представена и за член на КЕВР със стаж в областта на енергетиката, Милена Миланова и Ремзи Осман.
Милена Миланова, предложена от парламентарната група „Патриотичен фронт”, беше представена от народния представител Валери Симеонов. Магистър по право, чиято кариера започва през 1991 г. като юрисконсулт в „Коопинженеринг” към ЦКС. В периода 1992-1996 г. е съветник по правните въпроси към Народното събрание. През 1996-2007 г. е главен юрисконсулт към Столична община. Има стаж като началник отдел „Контрол върху задължените лица” в дирекция „Финансово разузнаване” в Държавна агенция „Национална сигурност”. В момента е член на КЕВР.
Ремзи Осман, предложен от парламентарната група „Движение за права и свободи”, беше представен от народния представител Рамадан Аталай. Кандидатът е магистър по право и притежава опит като юрист, член на Софийската адвокатска колегия. Народен представител в 7 последователни мандата от 1990 до 2013. Член на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство в Народното събрание, като е бил и председател на Комисията в периода 2001-2005 г. и 2005-2009 г., а в периода 1997 2001 г. е бил заместник-председател на комисията. Член и на Правната комисия в Народното събрание. Активно е участвал в подготовката и приемането на нормативните актове в областта на регионалната политика, местното самоуправление, благоустройството и водния сектор.
За членове на КЕВР икономисти са издигнати кандидатурите на Румяна Кръстева и Светла Тодорова.
Румяна Кръстева, предложена от парламентарната група Патриотичен фронт, беше представена от народния представител Валери Симеонов. Магистър по финанси и кредит с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работила е като заместник главен счетоводител в продължение на 4 години в „НЕК ЕАД” - София, като ръководител отдел „Регулация и икономически анализи” в „ЕСО ЕАД” - София, счетоводител в „Булгаргаз ЕАД” – София, ръководител икономическо управление във „ВиК” ЕООД – гр. Монтана, а понастоящем в НЕК.
Светла Тодорова, предложена от парламентарната група на ГЕРБ, беше представена от народния представител Делян Добрев, който посочи, че кандидатът е с 35 години професионален опит в енергийния сектор. Задълбочено познава принципите и методите на регулиране и има опит в икономическия анализ, икономическото моделиране и разработване на ценови модели. Притежава задълбочено познаване на изискванията на Европейския съюз в областта на електроенергията, природния газ и възобновяемите източници, както и консултантски опит в проекти на Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие и регулаторни органи. Заемала е постове като началник отдел, директор и председател на регулаторната комисия, както и ръководител на екип по проекти на Европейската комисия. Специализирала е в енергийния регулатор на Великобритания.
Кандидатите за председател и членове на КЕВР представиха в Комисията по енергетика своите концепции за дейността на комисията.
Иван Иванов, кандидат за председател на Комисията, изложи вижданията си за реформи в енергетиката, както в регулатора, така и в секторите. Той заяви, че основната му цел е да се повиши авторитетът, независимостта и компетентността на комисията, като подчерта, че винаги е бил корпоративно независим. Отбеляза, че е необходима промяна в структурите на регулатора, свързани с наскоро създадения Енергиен съюз. Добави, че всички длъжности в КЕВР трябва да се заемат след прозрачно проведен конкурс и наблегна на финансовата независимост на органа, която да гарантира добър административен капацитет. Неговата лична цел е със съвместните усилия на Комисията и Министерството на енергетиката да се минимизира и изчисти текущият дефицит на НЕК, да се създаде енергийна борса и ако не могат да се намалят, поне да се задържат цените на електроенергията.
По отношение на водния сектор посочи, че са подготвени наредби с помощта на Световната банка, които трябва да бъдат приети. Заяви, че трябва да се промени предела на допустима цена на домакинската вода. По отношение на топлофикациите изтъкна лошо обслужване на съоръженията, пропуски в управлението, монополното им положение, а по отношение на природния газ посочи, че няма мотивация за развитие на мрежите.
В представените от кандидатите концепции основно се откроиха гарантирането на независимостта на комисията, като регулаторен орган; бюджетната самостоятелност на органа; прозрачността в работата на комисията и увеличаването на административния капацитет; въвеждането на надеждна и прозрачна тарифна система; тясното взаимодействие на КЕВР с Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Министерството на енергетиката; пълното въвеждане на третия енергиен либерализационен пакет; пълния и обстоен анализ на газовите дружества; разработването на подзаконовата нормативна уредба, която да гарантира на инвеститорите прогнозируемост и стабилност на инвестициите; сигурността и непрекъсваемостта на доставките; развитието на преносната инфраструктура; запазването интересите на потребителите, които свободно да могат да сменят своя доставчик; повишаването на енергийната ефективност на дружествата и домакинствата; намаляването на междуфирмената задлъжнялост; балансирането на интересите на дружествата и на потребителите; създаването на национален регистър на участниците на пазара; реформите във ВиК сектора – лицензиране на ВиК операторите, иницииране на Консултативен съвет по водите, връщане на териториалните звена на регулатора; подобряването на нормативната база в областта на ценообразуването; по-голямата оперативност при разглеждането и решаването на постъпилите жалби в комисията.
В Комисията по енергетика бяха проведени разисквания по направените предложения за кандидати за председател и членове на КЕВР. Народните представители зададоха своите въпроси към кандидатите, на които беше отговорено задълбочено и изчерпателно.
В Комисията по енергетика беше постъпила позиция на Асоциация „Свободен енергиен пазар” относно номинациите за председател и членове на КЕВР, в която се подкрепят последните изменения в Закона за енергетиката, както и независимостта на комисията, но се изразява и загриженост, че само народни представители и парламентарни групи могат да правят предложения за кандидати.
Съгласно Раздел III, т. 6 от Процедурните правила, председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев зададе в резюме постъпилите в комисията към Светла Тодорова въпроси за непълна автобиографична справка, участие при приватизацията на ЕРП-та и липса на достъп до класифицирана информация, на които тя отговори категорично и убедително.
След проведеното изслушване Комисията по енергетика установи, че кандидатите отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за заемане на съответната длъжност, за която са предложени.
Въз основа на изслушването Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на раздел IV от Процедурните правила кандидатурите на Иван Иванов, Александър Йорданов, Боян Боев, Валентин Терзийски, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Елена Маринова, Еленко Божков, Илиян Илиев, Любомир Денчев, Петко Михайлов, Славчо Смилков, Валентин Петков, Димитър Кочков, Петър Бояджиев, Милена Миланова, Ремзи Осман, Румяна Кръстева и Светла Тодорова, за което прилага към доклада проект на решение за всеки кандидат за съответната длъжност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Заповядайте за процедура – народният представител Красимир Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам възможността за процедура за пряко предаване по Българската национална телевизия и БНР на дебата, тъй като смятам, че е изключително важно какъв състав ще има Комисията за енергийно и водно регулиране и този дебат трябва да бъде видян и чут от българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Обратно становище?
Има думата народният представител госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, неслучайно започнахме тази точка с припомняне на процедурните правила, където с нарочно решение на Народното събрание сме заявили, че настоящото представяне на кандидатите, дебатът и гласуването по тази точка се излъчват на интернет страницата на Народното събрание. По тази причина считам, че не е добър знак веднъж прието решение, обективирало волята на народните представители, адхок ситуативно да го променяме поради хрумки на народни представители.
Благодаря за оценката.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): То всичко се предава по интернет!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители, за 25, против 48, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Янков.

КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждате, че в момента има колеги, които не успяха да участват в гласуването.
И, госпожо Цачева, не става въпрос за хрумки. Става въпрос за избора на един от органите, който стига до всеки дом на българските граждани. И от това се интересуват хората! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Подлагам на прегласуване направеното предложение от народния представител Красимир Янков.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 152 народни представители: за 32, против 76, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, към доклада на Комисията по енергетика са приложени проекти за решения съответно за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране с кандидатурата, името на кандидата, проекти за решения за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране за всеки един от кандидатите, които са изслушани в Комисията.
При преминаване към конкретното решение ще Ви запознавам, за да не изчитаме в момента на брой решения с едно и също съдържание.
Откривам дебатите.
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Благодаря на всички, които отново са в залата и ще участват дори и слушайки този дебат – изключително важен, за състава на бъдещата Комисия за енергийно и водно регулиране. Самият факт, че народните представители, участвали в гласуването, не взеха решение това да е публично и чрез средствата за информация – чрез БНР и БНТ, ясно показва, че всъщност бъдещият състав на Комисията ще е политическите квоти, такива, каквито са решени преди самото гласуване и преди този дебат даже.
Само че, уважаеми колеги, дали експертизата на бъдещите членове на Комисията за енергийно и водно регулиране ще отговаря и на изискванията на българските граждани, на очакванията им и ще бъде съобразена с тази заявка, която ще има Комисията? А тя е да бъде независим регулаторен орган, да не се влияе от политическите партии и от политиците. Самият факт, че има едно единствено предложение за председател на бъдещата комисия, на който автобиографията му е свързана най-вече с тази парламентарна зала, ясно показва, че всъщност политиците ще носят отговорността за бъдещите решения на „независимия” регулатор.
Искам да Ви припомня няколко факта, а те са и във връзка с отговора, който получих при самото изслушване от господин Иван Иванов, предложен за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. На самото изслушване попитах какво е участието на господин Иванов в периода на сключване на дългосрочните договори с централите „Марица Изток 1” и „Марица Изток 3”. Този договор е подписан на 13 юни в присъствието на тогавашния министър председател Иван Костов.
Въпросът ми беше продиктуван от безспорния факт, че когато се създава партията на Иван Костов – ДСБ, господин Иванов е заместник-председател на Иван Костов, а всъщност цената на крайните потребители – регулираната цена на електрическа енергия, основно е на тази висока стойност заради тези дългосрочни договори.
Всички трябва да знаят, че когато се определя този микс на регулираната цена, първо, се включва електроенергията от въпросите централи, дългосрочните договори за изкупуване, които са: единият е до 2024 г., другият е до 2027 г. След това, в този енергиен микс, е най-ниската произведена цена от Атомната електрическа централа и от държавната ТЕЦ „Марица изток 2”. Всъщност, ако нямаме тази висока цена – дългосрочно изкупувана, поета като ангажимент от държавата – цената за българските домакинства ще бъде много по-ниска, и господин Иванов няма да говори за неговите бъдещи намерения като председател, и на Комисията, че може да направи всичко възможно, за да задържи цената, а тя би била по-ниска.
Благодарение на господин Добрев, защото като министър на 9 юни 2012 г. направи публични и тези факти – с показване на договорите, за да е ясно защо цената на електрическата енергия на битовите, на крайните потребители е такава в момента. От този товар господин Иванов трудно ще избяга. Бъдещите му действия ще бъдат наблюдавани, анализирани от Българската социалистическа партия и ние ще информираме българските граждани своевременно, защото смятаме, че той е обременен и натоварен от тази си близост и ангажимент, поет от Иван Костов.
Уважаеми колеги, съставът на Комисията за енергийно и водно регулиране трябва най-вече да вдъхва доверие на българските граждани. Нашият ангажимент е да изберем членове на Комисията, членове на независимия регулатор, които да се водят от интересите на българските граждани.
Призовавам Ви в този дебат и преди самото гласуване да вземете решение и да подкрепите безспорните професионалисти от предложените кандидатури. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: По процедура – заповядайте.
Господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
От името на парламентарна група искаме половин час почивка. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Часът е 10,25. Предлагам почивката да продължи до 10,45 ч.
Продължаваме заседанието в 10,45 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, след изказването на господин Янков е осъществена процедурата за прекъсване на заседанието.
Сега следва да задам въпрос: има ли реплики към изказването на господин Янков? Не виждам желаещи народни представители да репликират господин Янков.
За изказване – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Днес предстои Народното събрание да направи много важен избор на Комисия за енергийно и водно регулиране. Искам да призова от тази трибуна да се води професионален и сериозен дебат, защото ми направи много лошо впечатление това, което каза един колега от левицата преди малко. Той каза така: „че най-много е притеснен от това, че няма други кандидати”. Добре, колеги, защо не издигнахте? Имахте всички права да предложите който си искате, включително доайена на левицата в енергетиката Румен Овчаров. Защо не го предложихте? Не предложихте кандидати. Вижте какво е демагогията – не предлагат кандидати, не издигат никого и първото изказване, което правят, казват: „Защо има само един кандидат?”.
Има един, колеги, защото не сте издигнали. И въпреки, че не са издигнали, това означава следното, че в тази сложна ситуация в енергетиката не желаят да поемат отговорността, затова няма кандидати, защото в това тежко положение, в което се намира българската енергетика, не поискаха въобще и да си помислят дори да поемат отговорността, да дадат каквато и да било алтернатива.
Това, което ми направи още по-лошо впечатление, колеги, е, че беше направен опит един професионалист, честен човек от началото да бъде омаскарен, за да бъде отслабен. На колегите отляво им е ясно, че този човек предвид факта, че самите те не са издигнали кандидат, ще бъде избран, но беше направен опит за неговото омаскаряване не за друго, а за да се направи опит да бъде отслабен от самото начало, да не може да свърши ключовите си задължения в енергетиката.
Познавайки характера на Иван Иванов смятам и съм убеден, че Вие няма да успеете в тези си опити и то не за друго, а защото не можа колегата от ляво, който говори, да каже нещо лошо, лоша постъпка за кандидата за председател. Не можа да даде нито един сериозен пример. Беше казано едно-единствено нещо: „какво бил правил Иван Иванов през 2000-2001 г.”. Само че тогава, ако бяхте проверили и не бяхте вървели по елементарната плоскост на демагогията, щяхте да видите, че в този период кандидатът за председател не се е занимавал с енергетика. Той е в Комисията по образование и в Комисията по външна политика, представител на България в Съвета на Европа, но за колегите от ляво това няма значение. Те си приказват каквото си искат, когато си искат, фактите, за съжаление, много рядко имат значение. Аз ще спра до тук.
Ще кажа следното нещо – нека да говорим за професионалните качества на кандидатите, за техните възможности, за техния авторитет и на базата на това да вземем нашите решения, а не да влизаме в дребни, злобни, лични нападки, които през годините винаги са представяли парламента в ненужно неблагоприятна светлина. За нас е важно новата Комисия по енергийно и водно регулиране да реши забатачени с години проблеми в енергетиката.
В Комисията, на която председател е Валери Симеонов, вчера се събрахме колеги от всички парламентарни групи и видяхме жестоко забатачени проблеми, включително в ценовата политика, неспазване на редица закони с години, което вероятно се е случвало с политическо покровителство. Тези проблеми могат да бъдат решени от нова, авторитетна и силна Комисия за енергийно и водно регулиране, от хора, които нямат зависимости и могат да вземат правилни решения. Има шанс да изберем такава комисия.
Убеден съм, че измежду възможните кандидати за председател, направеното предложение е много сериозно. Неслучайно няма и конкуренти, а всъщност конкуренти няма по две причини.
Първата вече Ви я казах – малко хора се осмеляват въобще да си помислят да поемат тази отговорност.
Втората причина е, че самата кандидатура на Иван Иванов е много сериозна, на човек, който с години е преподавал, работил в тази област, има научни публикации, сериозна монография, изследвания.
Уважаеми дами и господа, нека дебатът да продължи по същество, да разглеждаме кандидатурите по техните качества, свършена работа и да вземем решенията на тази база, за да имаме регулатор, който да започне от първия ден да решава натрупаните от много години проблеми в този сектор. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Димитров, много ми е интересно как говорите за демагогия, като на всички е ясно, че квотите са разпределени, ясно е, че от мнозинството ще се постигне мнозинство, Комисията е разделена. Не се опитвайте по никакъв начин да прехвърляте на опозицията, че ще им дадете едно или две места в тази Комисия. Крайният резултат от гласуването ще бъде политически и той ще съответства на сделката в управляващото мнозинство. Затова не искате да се предава по телевизията, затова се опитвате да прехвърлите дискусията върху лични качества. Вие сте разпределили местата и затова хората не вярват на Народното събрание, защото тук се говорят едни неща (реплики от ГЕРБ), които са много далече от действителността. Местата са разпределени, гласуването ще го покаже. Така че цялото това губене на време е доста безсмислено. Това е по въпроса за демагогията, господин Димитров. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Миков! Като тръгвате да правите реплика, си помислих, че идвате, за да издигнете Румен Овчаров за председател на Комисията и останах малко разочарован, си признавам.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Няма да го унижаваме!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Но сам трябва да признаете – казвате, че няма достатъчно Ваши хора да бъдат подкрепени. Как, примерно, кандидатура на БСП, на левицата да бъде подкрепена за председател, след като не сте издигнали такава? Как да стане? Представете си, че много хора потенциално биха гласували за една добра кандидатура, но след като не сте представили такава, как да стане? Тоест, типична демагогия е да казваш, че не получаваш места и да не издигаш кандидати. Като нямаш кандидати, естествено, че няма да бъде избран твой представител за председател. Това е демагогия, господин Миков – нищо повече, нищо по-малко, простичка демагогия. Както и да се опитвате да извъртате нещата, не виждам друго решение.
Иначе, убеден съм, че изборът на кандидати ще зависи изключително и от тяхното представяне по време на изслушването, от техните професионални качества, свършената до момента работа. В никакъв случай изборът на Комисията по енергийно и водно регулиране няма да бъде политически обременен. Не вярвам в това.
Но, знаете ли? Колегите от БСП понеже дълги години правеха подобни избори, изключително и само политически, те не вярват въобще, че другото е възможно. (Реплика от народния представител Михаил Миков.) Те не вярват въобще, след като 20 години, а и преди това, преди 1989 г., тези хора, както казва един техен колега, 30 години те са все едни и същи – тези хора, които са правили само политически избори, не вярват, че е възможно нещо различно. Те не вярват, че е възможно хора да бъдат избрани заради техните професионални качества.
В крайна сметка, колеги, ако ставаше въпрос за обикновен политически избор, беше логично най-голямата партия ГЕРБ да си избере техен човек, да кажат – ние сме най-много в този парламент, печелим, ще се опитам да цитирам премиера Борисов – 13 пъти поред изборите, ако не 13 пъти, е 15, да речем,...
РЕПЛИКА от ГЕРБ: Ако не са 15, ще станат.
МАРТИН ДИМИТРОВ: ...затова ще се превърне в причина кандидат на ГЕРБ да бъде предложен за председател на тази комисия.
Виждате, че случаят не е такъв – не партията, спечелила изборите, издига кандидат. Това означава, че са гледани професионални качества, гледан е опитът, гледани са личностните качества. Именно това опровергава Вашата теза, че става въпрос за политически договорки. Напротив, гледали сме подходящ човек за този пост – решителен, който е свършил необходимата компетентна работа през годините и който да върви към промяната и реформите, които сме обещали на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители за изказвания?
Господин Валери Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Като член на Комисията по енергетиката имах възможността да се запозная подробно с предложените кандидатури за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и да изслушам тяхното представяне, техните защити и позиции в качеството им на евентуални членове.
Лично аз, като техническо лице все пак, бях приятно изненадан от високата квалификация, която демонстрираха по-голямата част от представителите, да не кажа почти всички.
Хората, които са предлагани от различните народни представители и политически сили, имат добра квалификация, която позволява да заемат този високоотговорен пост. А той е високоотговорен, тъй като една от най-дълбоките кризи в съвременната икономика на България, е кризата в енергетиката. Тя е предизвикана от редица неразумни действия, от редица неудачни закони, несъгласувани наредби и липсата на координация между различните институции в този бранш.
Решението, което вземаме в момента, е изключително отговорно. Аз смея да твърдя, че от него ще зависи оценката на това управление след като мине определен период от време, но тя ще бъде определена точно от това решение, което ще вземем в днешния ден и в развитие на нашето решение от това, което ще върши точно този орган – Комисията за енергийно и водно регулиране, и дали тя ще спре нарастването на цената на електроенергията, което е един от най-сериозните проблеми на обедняващото българско общество. Така че решението е много отговорно.
В случая дискусията започна с политически нюанс. Аз апелирам от тук нататък да се съсредоточим върху професионалните качества и тях да коментираме, както и възможностите за съставянето на един работещ екип. Това е много по-важно отколкото да си доказваме кой на кого е бил близък, кой на кого е бил човек. Такива слухове за съжаление в нашата клюкарска общност вървят за всички. За всички могат да бъдат изкарани такива упреци и клевети, но не мисля, че това трябва да правим в момента, нито пък да доказваме коя политическа сила е по-качествена и коя по-некачествена.
Аз предлагам просто да спрем с това политизиране и да се съсредоточим върху отговорната задача, която ще определи бъдещето не само на нашето Народно събрание, на това управление, но и на България. Много отговорна задача имаме в момента.
В тази връзка искам да изразя несъгласието с едно-единствено предложение и то е за господин Ремзи Осман. Моето несъгласие не е продиктувано от политически причини, както ще бъда упрекнат, сигурен съм. Каквото и да кажа, в това ще бъда упрекнат. Но запознавайки се с биографиите на всички останали кандидати, за съжаление, само в случая с господин Осман може да бъде направен изводът, че това е политическа кандидатура, тъй като неговата биография няма нищо общо нито със сектор „Енергетика”, нито със сектор „ВиК”.
Аз зная какво ще кажете! Вие от ДПС го предлагате за юрист на Комисията и ще кажете, че не е нужно да има познания. Но не е така! Не забравяйте, че става въпрос за една непрекъснато променяща се нормативна база, изключително сложна и усложнявана в последните няколко години в резултат на различните управления, които, за съжаление, трябва да признаем, че са опитвали да използват този орган за осъществяване на икономически, на първо място, и оттам на определени политически цели.
В случая с господин Осман аз не мога да приема, че той в качеството си на член на Адвокатската колегия и човек с практика, макар да не знам каква практика може да има човек с 12 години престой до миналата година в Народното събрание... Но както и да е! Даже и така да е, аз мисля, че тук трябва да изберем човек, който да е наясно с националното и европейското законодателство, човек с опит в тази област.
В листата на предложението, изложено на Вашето внимание, има такъв човек. Има такъв човек и това е госпожа Милена Миланова, досегашният юрист на бившата ДКЕВР, понастоящем КЕВР.
Госпожа Миланова пет години е юристът на този орган. Тя има изключително богат опит, тъй като е човекът, подготвял промените, наредбите, съгласуванията с европейското законодателство, човекът, който е подготвял и следи движението на двете жалби, отправени до Европейския съюз, свързани с искането за позиция по отношение на държавно подпомагане за „Марица Изток 1” и „Марица Изток 3”, както и за ВЕИ-тата. С други думи, това е човек с достатъчно богат опит.
Бих помолил госпожа Миланова да стане, за да я видят всички. Това е юристът на досегашната Комисия. Мисля, че ще направим грешка, ако не дадем възможност на госпожа Миланова да продължи да върши работата, която е вършила до момента.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: За пет години защо не я свърши?!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Останалото е следното: да се явим на състезание, от чийто изход зависи, бих казал, изключително много и на това състезание да имаме една Ивет Лалова, но да не я пуснем на първа писта.
Призовавам Ви: загърбете всякакви политически пристрастия и гласувайте за нашата Ивет Лалова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожа Ташева.
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (Атака): Дами и господа народни представители, партия „Атака“ категорично възразява срещу номинацията на господин Иван Иванов за председател на един орган, който трябва да бъде преди всичко независим. Смятаме, че господин Иван Иванов, въпреки своя стаж като преподавател и експерт в електроенергетиката, не може да бъде неин ръководител, тъй като той е партийно и корпоративно ангажиран с политика, която в целия свят претърпя фалит – политиката на частната енергетика!
Искам само да припомня, че от 2000 г. допреди 2 – 3 месеца господин Иван Иванов беше член на ръководството на партията, която сключи двата договора с американските корпорации за ТЕЦ „Марица Изток 1” и ТЕЦ „Марица Изток 3”, с които им гарантира дългосрочно изкупуване на цени към онзи момент, превишаващи десет пъти цените на електроенергията, произвеждана от четирите малки реактора на АЕЦ „Козлодей”. Правителството, чиято управляваща партия имаше господин Иванов за свой ръководен член, това правителство задължи Националната електрическа компания да изкупува декларирания от американските корпорации ток при огромна печалба, огромна възвръщаемост, с ясното съзнание, че по такъв начин фалира Националната електрическа компания. Досега не сме чули Иван Иванов да е възразил нещо срещу тази политика.
Нещо повече – той се ангажира като партиен член и член на ръководството на тази партия при всичките й метаморфози – от СДС на ДСБ, на Синя коалиция, сега Реформаторски блок, той се ангажира с оправдаване на ликвидацията на четирите малки реактора, които произвеждаха електричество на цена 20 лв. за мегаватчас. За да го оправдае, господин Иванов се ангажира с поредица от заблуди и лъжи. Тук искам да изтъкна поне няколко от най-вулгарните. (Шум, реплики и възгласи: „Ееее! ” от ГЕРБ и РБ.)
Така. Първо, чухме, че малките реактори трябва да бъдат ликвидирани заради, цитирам: „Някакъв вълчи договор, сключен с Европейската банка за възстановяване и развитие през 1994 г., която обвързала ликвидацията на тези мощности с членството на Европейския съюз в България”. Разбира се, това беше лъжа, защото Европейската банка за възстановяване и развитие не е институция на Европейския съюз и не може да поставя условия за членство от негово име.
След това българският народ беше лъган, че самата Еврокомисия, в лицето на еврокомисаря Ферхойген, настоявала за това.
Ако смятате, че това допринася за престижа на едно ръководно лице, каквото тогава беше и доскоро си оставаше Иван Иванов, значи имаме различни представи и понятия за морал.
Очевидно и тук става дума за либерализиране – иронизирам, разбира се, на морала на дясната част от българския политически спектър.
В своето битие на член на ръководството на тази партия господин Иванов се ангажира и с други крещящо ненаучни тези, които дискредитират неговата претенция за експертност. Ще Ви кажа няколко от тях.
Господин Иван Иванов в редица пресконференции на тогавашния си партиен началник Иван Костов, а също и в компанията на господин Мартин Димитров твърдеше, че санирането на панелните блокове щяло да спести толкова енергия, колкото двата хилядника на АЕЦ „Белене“ могат да произведат за 60-те години на своя живот. (Реплики и смях от ГЕРБ и РБ.)
Освен това той твърдеше и партията, която представляваше, застъпваше тезата, че реакторите на АЕЦ „Козлодуй”, забележете, били чернобилски – тоест от типа РВКМ. Не, те не са чернобилски, те са граждански реактори тип ВВР.
Искам също така да обясня следното. Слушах много внимателно концепцията, която Иван Иванов изложи пред Енергийната комисия. Искам да кажа най-важните неща от нея.
Той заяви, че ще дава преференции на електроцентралите, работещи на оборски тор. По този начин господин Иван Иванов е на път да осъществи мечтата на хидролога Ахмед Доган, който казваше, че България трябва да произвежда ток от кравешки тор, нежели от уран.
Нещо повече, Иван Иванов за сетен път повтори, че България трябвало да засили мерките за повишаване на енергийната ефективност, защото милион и половина български домакинства живеели в енергийно неефективни жилища. Това пак е старата мечта на Росен Плевнелиев и на кръга „Капитал” за гешефта със санирането.
Как господин Иван Иванов ще спомогне за спасяването на НЕК, която неговата партия фалира чрез дългосрочни договори за изкупуване на ток?! Ами, щял да натовари двете американски „Марици” на сто процента!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Да!
МАГДАЛЕНА ТАШЕВА: Това не е спасяване, господа, а още по-голямо задълбочаване на ликвидната криза в Националната електрическа компания!
Той пропусна да уточни какво ще прави, след като предишният състав на Комисията за енергийно и водно регулиране вече сезира Брюксел, че дългосрочните договори с американските „Марици” са грубо нарушение на Третия енергиен пакет. Той ловко избягна да даде отговор на този въпрос и аз сега го призовавам да излезе тук и да каже отговарят ли договорите на Третия енергиен пакет, или не.
Пропусна да каже също така, че ДКЕВР има възможност да направи така, че да не изкупува цялото декларирано количество от американските „Марици”, но тогава НЕК е длъжна да им го плаща по 400 лв. за мегаватчас – цифра, която се крие.
Той не предвижда ревизия на дългосрочните договори. Тогава какво ще правите, как ще регулирате, така че да възстановите общественото доверие в тази Комисия, господин Иванов?! Ние не разбрахме.
Смятам, че поради тежката си корпоративна, в лицето на американските „Марици“, и партийна обремененост Иван Иванов не може да бъде председател на един орган, призван да бъде независим и да защитава интереса на българските потребители и българския национален интерес. Той ще бъде поредният аватар на Иван Костов и нищо повече. Аватар на чуждите частни монополи, нека да ги изредя: „ЕЙ И ЕС”, „Контур глобал”, ЧЕЗ, EVN и „Енерго-Про”.
Ние също така сме категорично против номинирането на госпожа Светла Тодорова и госпожа Евгения Харитонова, както и на госпожа Милена Милотинова – юристката, защото именно те бяха членове на Комисията в периода на рухването на нейния обществен престиж. Ние променихме, ето това Народно събрание промени Закона и направи така, че членовете на Комисията да се избират от Народното събрание в един последен опит да спасим престижа на този регулатор. Е, как ще го спасим, ако отново връщаме в неговия състав хората, които допринесоха за неговата дискредитация? Съмнявате ли се, че ще избегнат момента, в който отново да бъдат замеряни с яйца от граждански сдружения?
Смятаме, че предложеният председател, номинираният единствен – забележете, на регулатора и по-голяма част от номинираните за негови членове доказват за пореден път една истина, изречена от нобеловия лауреат Джоузеф Стиглиц, че при неолиберализма регулаторът стърчи като апендикс, като един рудиментарен орган, защото той предварително е превзет от чуждия частен монопол. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма реплики.
Заповядайте за процедура.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ПФ): Госпожо Цачева, вземам процедура по начина на водене. (Оживление.)
Искам да Ви кажа, опитахме се да Ви дадем недвусмислени знаци от нашата група, тъй като децибелите бяха непоносими. Искам да Ви кажа, че част от тук присъстващите, след като чухме невероятните децибели, получихме трайни увреждания или временни увреждания на слуха. (Реплики.) Не говорим за чисто моралните увреждания, с които бяхме обсипани, но ние сме свикнали.
Видимо е, че явно преждеговорившата имаше инсуфициенция, казано на медицински – загуба на памет или липса на сиво вещество (оживление), защото се натвориха купища глупости, забравяйки преди една година…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Касабов!
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: … какво всъщност и как гласуваха и как подкрепяха тройната коалиция. Намалете…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Касабов, ще влезете в дълбоки води. Добре започнахте, но на финала ще стигнете не където трябва.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Излизам от дълбоките води и приключвам. Излизам от дълбоките води и дебаркирайки на брега да Ви кажа: намалете децибелите. Благодаря Ви. (Оживление и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Господин Касабов, разбрах знаците не само от Вашата група, но и на голяма част от народните представители. Аз Ви моля да ми влезнете в положението – няма как с оглед децибелите на конкретен народен представител непрекъснато да регулираме звука в тази зала. Някои говорят по-тихо, други говорят по-силно. Оставям на разбирането на всеки народен представител с какъв тон по сила трябва да се говори в тази зала.
За изказване – господин Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, за миг бях изпаднал в сериозна заблуда. Помислих си, че Народното събрание днес ще бъде на онази висота, която обществото очаква; на онази висота, където Народното събрание днес ще избере членовете на Комисията по енергийно и водно регулиране с ясното съзнание, че това ще бъде един работещ орган и един орган, на който днес народните представители ще предадем от нашия авторитет, повишавайки доверието и авторитета на тази Комисия, базирайки се на този избор, който ние ще направим. Даже за много кратко време си помислих, че онези колеги от Патриотичния фронт са се осъзнали, като слушах част от изказванията от колегите, но впоследствие разбрах, че профанизирането на този дебат ще води до онова, което водеше протестите в определени периоди от миналите години.
Уважаеми колеги, ние осъзнаваме ли днес какво правим? Имаме ли ясното съзнание, че искаме да представим на обществото онези хора, които ще носят отговорността за определяне цената на енергийната услуга или сме излезли тук да се надприказваме и да видим кой може, владеейки по-голяма риторика или с по-висок тон, с височината на тона да се опитва като аргумент да ни убеди в правотата си?
Уважаеми колеги, всяка политическа сила си носи отговорността и застава зад избирателите си, когато предлага определен експерт в тази Комисия с ясното съзнание, че той ще защитава обществения интерес. И за тези експерти, които ние предлагаме, имаме ясното съзнание, че тези хора, особено господин Ремзи Осман, който през последните години се е занимавал със законотворчеството, че няма как за един юрист в тази Комисия, който 20 години се е занимавал със законотворчество в сферата на регионалното развитие и водоснабдяването, включително от 2003 г. член на Софийската адвокатска колегия, да се притесняваме, че няма да може да си свърши работата.
Убеден съм, че всички други колеги от другите политически сили, които са ни предложили експерти, също застават зад техния капацитет като експерти, дори защо не и като политици?
Затова, уважаеми колеги, госпожо Цачева, аз предлагам да минем по същество. За Комисията по енергийно и водно регулиране се опитахме и направихме всичко възможно да изслушаме всички резултати. Смятам, че тези кандидати се представиха достойно. Нямам забележка към нито един от тях. И Ви предлагам, ако ще се опитаме да унижим тези кандидати и по този начин да свалим авторитета на тази Комисия и впоследствие да търсим причина защо цената на електроенергията не е такава, каквато е очаквало обществото, опитайте се все още да ги унижавате и да ги изкарвате такива, каквито не са. Но, ако искаме да застанем зад тези колеги, които ние ще изберем днес и впоследствие ще носим отговорността като Народно събрание, защото досега смятахме, че изпълнителната власт е фигурата или институцията, която се намесва директно в работата на тази Комисия. Но ако днес ние, народните представители, не осъзнаем нашето си задължение, нашата си отговорност, тази Комисия няма как да работи по-нататък.
Призовавам Ви да бъдем на онази висота, на която очаква обществото и Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Аталай.
Реплики?
Първа реплика – господин Валери Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители!
Господин Аталай, аз не съм си позволил да произнеса някакъв упрек по отношение квалификацията на господин Осман, първо.
Второто в моята реплика е, че аз изразявам несъгласие с Вашето внушение, което действително смъква нивото на дебата, а то е, че ако не е господин Осман в Комисията, цената на тока ще расте. Елементарно, Уотсън. Не така. Не е така. Или ще държим някакво ниво днес, след като декларираме, че ще се стремим да избягваме политическите пристрастия, или няма да го правим. След като го декларирахте, Вие самият ни дадохте лош пример.
Моето предложение за избора на госпожа Миланова е продиктувано единствено от прагматични съображения. Колкото и добър юрист да бъде господин Осман, на него ще му трябва време, за да навлезе в тази материя, с която той определено не е запознат. Нищо ново не казвам – същия въпрос му поставих и на обсъждането.
Така че Вие преценете и гласувайте по съвест: дали да загубим няколко месеца, докато този юрист, който ще участва в двата състава на КЕВР, навлезе и придобие нивото, което е необходимо, или да изберем човека, който е правил това досега, и го е правил добре? Но това ще си го решите Вие самите. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика, господин Аталай? Няма да ползвате.
Господин Славов, имате думата за изказване.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз се присъединявам към призива от тази трибуна да се говорят истини и да се спазва добрият тон. Но в името на точността и коректността съм длъжен да кажа, защото виждам, че има народни представители, които явно не разбират – за изказаното от тази трибуна, макар Конституцията да предвижда, че не се носи наказателна отговорност, се носи имуществена. Така че нека са наясно тези сред нас, които си мислят, че имат имунитет срещу всички и всичко и могат да си говорят каквото искат.
Пак в името на точността да кажа, че госпожа Милена Милотинова не е кандидат за член на КЕВР – тя е известна българска журналистка, както знаем, и не присъства тук, сред кандидатите. Става дума за Милена Миланова. Понеже видях, че част от колегите взеха да се оглеждат, като се чу и това в залата, съм длъжен и него да уточня.
По някои инсинуации, които бяха направени тук, особено по отношение на кандидата за председател господин Иван Иванов, когото аз също познавам от доста години, съм длъжен да кажа следното.
На първо място, по отношение на политическата принадлежност, колеги, меродавно за това е човек с какво се занимава и каква дейност извършва. Всички си спомняме много добре, че господин Иванов на последните избори дори не беше кандидат за народен представител и не участва в тях. Напротив, беше се отдал на научната си дейност и на тази своя работа. Така че спекулацията за мен е абсолютно голословна. Повечето хора, да не кажа всички в тази зала, дори тези, които в момента не членуват в политическа партия, вероятно някога в живота си са членували. Надявам се това да не е нещо укоримо в очите на някои хора.
Другото, което разбрах, е, че както БСП, така и довчерашните им партньори от коалицията, станала известна като „Златен пръст”, която избра Орешарски, нямат кандидатури за председател, но това не им пречи да критикуват с всички сили предложената кандидатура, въпреки че не предлагат своя. Този подход, както и колегата Димитров каза, също не го разбирам. Ако считат, че има по-добър и по-подготвен кандидат, да бяха го предложили. Просто не бива да се клевети и да се говорят неверни неща.
Всъщност мисля, че знам какво притеснява хората от тази коалиция, известна като „Златен пръст”, даже гледам, че част от тях са седнали заедно в момента. Това, което ги притеснява, предполагам, е именно ангажиментът на господин Иванов КЕВР да бъде изразител вече на обществения интерес – не да бъде прост сателит на управлението, а наистина да защитава обществения интерес чрез прозрачна политика.
Тук използвам да Ви кажа, че господин Иванов миналата година беше награден от Програма „Достъп до информация” за дейността му по разкритията на схемата „Южен поток”. Получи най-авторитетната награда на тази организация, и то именно за усилията и работата, които положи, за да станат ясни много факти и обстоятелства, които впоследствие чухме в тази зала и лично от премиера – че става дума за една схема, която на практика никога не е била замислена в интерес на българската държава, а в съвсем друг, чужд интерес.
Всичките тези факти и обстоятелства за мен говорят за това ние да подкрепим неговата кандидатура.
Още нещо съм си отбелязал за тази спекулация – за така наречените „марици”.
Уважаеми колеги, не ДКЕВР в предишния му състав се задейства, за да сигнализира Европейската комисия за мариците –може би дамите и господата от ляво могат да обяснят те какво свършиха през мандата Орешарски. Напротив, Европейската комисия нас ни сезира и ни предупреди, че ще последва наказателна процедура, ако не бъдат предоговорени тези договори.
Тук въпросът ми е: те какво правиха цял мандат и колко време нищо не предприеха? Докато в рамките на това управление едно от първите неща, които свършихме от Реформаторския блок, беше да поставим парламентарен въпрос: има ли действително такова питане от Европейската комисия и какво се прави по отношение на него, за да се защити националният интерес, включително може ли да се използва, за да се предоговорят тези дългосрочни договори?
Много неверни неща, много лъжи се изговориха от тази трибуна. Нека се придържаме към фактите и да говорим с факти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Лютви Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Може би най-важният акцент на дебатите днес по избирането на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране следва да бъде поставен именно върху отговора на въпроса: кое наложи да се промени режимът на избор на регулатора – от режим на назначаване на членовете от Министерския съвет, от правителството към режим на прякото им избиране от Народното събрание?
Мисля, че това решение беше стратегически вярно, правилно, защото когато един регулатор, който по дефиниция, по закон би следвало да бъде независим, фактът на прякото назначаване на органа от Министерския съвет поражда обективно съмнение доколко е възможно при това положение регулаторът да бъде независим.
Смятам, че тези дебати не бива да бъдат тровени с излишни съмнения. Например ние от Парламентарната група на ДПС на последно място бихме изразили съображения против номинирания за председател на Комисията от страна на Реформаторския блок господин Иван Иванов. Това е човек с ясна политическа идентификация, дълги години беше народен представител от Синята коалиция, ДСБ, преди това от ОДС, но безспорно доказан експерт, специалист в областта на законодателството, свързано с енергийната сфера.
Смисълът на изменението в Закона, идеята да гарантираме независимостта на органа не се свързва непременно с предлагането на кандидати, стерилни откъм политическо пристрастие. Това е противоестествено състояние. Всеки български гражданин, дори тези, които заемат длъжности, деполитизирани по смисъла на Закона, вероятно имат своето политическо пристрастие. Въпросът е след избирането им за членове на този орган вече да прилагат едно към едно Закона, да победят, ако е необходимо, и волево политическото си пристрастие.
Смятам, че номинираният от ДПС господин Ремзи Осман е доказал, че има тази воля и съм сигурен, че от избирането му той вече ще работи в тази Комисия само с оглед на задълженията, които ще му бъдат вменени от Закона! Затова ще моля оттук нататък дебатите да не се плъзгат по профила на кандидатите от гледна точка на тяхната политическа биография, защото по този начин ние сами съучастваме в процеса на превръщането на политиката и на политиците едва ли не в мръсни думи. Нямаме право на такъв нихилизъм.
И мисля, че проблемът с крайното решение на последно място се свързва с политически профил на господин Иванов или на господин Ремзи Осман.
За нас е любопитно нещо друго – да не се окаже, че в крайния състав на тази Комисия две или три партии от управляващото мнозинство да са заели над две трети от състава. Ето това вече би било проблем и в този смисъл аз се обръщам към партиите от управляващото мнозинство наистина да имат чувство за мяра, защото ако тази мяра бъде прескочена, няма да се сърдите нито на опозицията, нито на българското общество, ако отново се заговори за преяждане с власт. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Местан? Няма.
Господин Велизар Енчев има думата за изказване.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, колеги! Мисля, че процедурата не беше добра – кандидатите за членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябваше да стоят не на балкона, горе вляво, а тук, между нас в залата, тъй като ако искаме да им поставяме въпроси (реплики от ГЕРБ), ако искаме да им поставим въпроси биха могли да отговорят, но това вече е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма такава възможност по процедурата. Прочетох я изрично преди началото на точката.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Казвам моите съображения.
Аз като народен представител смятам да подкрепя за член на Комисията за енергийно и водно регулиране имената на: господин Еленко Божков от БСП, господин Илиан Илиев от БСП, и господин Боян Иванов Боев, предложен от Българския демократичен център, защото, моля да чуете моите аргументи, защото като членове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по време на управлението на кабинета Орешарски, към който можем и трябва да имаме много забележки, но не можем да имаме забележка към едно – тогава работата на Комисията за енергийно и водно регулиране, най-вече в последните и месеци, беше възможно най-доброто, защото Комисията точно в този състав, с тези имена, които споменах – Еленко Божков, Илиан Илиев и Боян Боев, написа писмо до Европейската комисия, която искаше да се обявят дългосрочните договори за ВЕИ-тата, за ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 като неправомерна държавна помощ. Само това е достатъчно, за да дам и Вие да дадете своя глас за тези кандидати, а не да се съобразявате със своите партийни пристрастия, някои от които са открито лобистки.
Също така смятам, че Комисията за контрол на работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да предостави доклад с оценка за работата на кандидатите от партия ГЕРБ Светла Тодорова, Евгения Харитонова, Илиан Илиев и Милена Миланова, за да знаем каква оценка даваме за тяхната досегашна работа.
Също така трябва да се приеме и предложението на енергийния експерт господин Иван Хиновски, инженер Хиновски, който предложи всички кандидати за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси.
И последен въпрос, който искам да го задам на госпожа Евгения Харитонова и госпожа Светла Петрова Тодорова, а той е следният: Вие, ако станете членове на Комисията, като станете членове на Комисията, ще започнете ли процедура за отнемане на лицензите на електроснабдителните и електроразпределителните дружества след двата убийствени одита от 2010 г. и от 2013 г., които, уважаеми колеги, ако сте забравили, да Ви припомня, констатираха 2690 нарушения и загуби от 800 млн. лв. заради неправомерно изразходвани средства от тези дружества? Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Припомням Процедурните правила приети с Решение на Народното събрание, обнародвани в „Държавен вестник”.
Въпросите към кандидатите процедурно е имало възможност да бъдат задавани в Комисията при тяхното изслушване.
По процедурата за избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание, тоест тази процедура, която върви в момента, няма възможност за отговори от страна на кандидатите по въпроси, каквито непрекъснато се задават от парламентарната трибуна.
Реплики към господин Енчев? Няма.
За изказване – Валентин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми кандидати за Комисията! Да, наистина беше ни представен списък с предложения, зад които стоят народни представители от различни парламентарни групи.
Дали има квоти? Принципно няма вписано в Закона за енергетиката да имат квоти съответни партии, представени в парламента, но е ясно на всички, че партийните групи ще опитат да застанат зад един кандидат, който е представен от техен народен представител.
Правилно ли е това? Според мен е абсолютно правилно – първо, защото ще се знае, че няма да има доминиране на една партия в тази толкова важна Комисия.
Второ, няма да има някакво задкулисие, което, примерно, е издигнато чрез някаква гражданска организация, както сме гледали доста преди в различни парламенти, а всъщност зад тях има някакво съгласие между определени политически сили. Тук е ясно, ще се знае кой застава зад конкретния кандидат, тоест задкулисие няма. Ясно е, че някой кандидат е представен от тази политическа сила.
Е, разбира се, в някои партии, може би с повече кандидати, има вътрешни боричкания кой зад кого застава, но тава е въпрос на техните възгледи и организация.
Политическа партия ГЕРБ застана зад двама кандидати именно поради факта да не бъде обвинявана, че по някакъв начин се опитва да изземе функциите на Комисията, да влияе върху нея, върху нейните решения и така нататък. И аз мисля, че това е честното поведение именно за това, че ние няма да имаме доминираща квота, както имаме, примерно, представени в Народното събрание с най-много народни представители, тоест ние не се възползваме от това да имаме по-голяма квота, именно защото вярваме, че тази Комисия трябва да взема много важни решения и тези решения влияят пряко върху домакинствата, влияят пряко върху бизнеса, влияят пряко върху социалния мир.
Понеже говорихме тук за различни варианти и политически, как да кажа, пристрастия във връзка с конкретни решения от миналото – говорим за „Белене”, говорим за – да, първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”, говорим за VІІ блок, примерно, в АЕЦ „Козлодуй”, говорим за ТЕЦ „Марица изток 1” и ТЕЦ „Марица изток 3”. Всъщност ДКЕВР може ли да влияе на тези решения? За първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй” – категорично не може, за жалост, и не зависи от Комисията.
Относно „Белене” – ако трябва да се строи „Белене”, решението трябва да мине през Народното събрание, защото вече има такова решение, което всъщност прекрати Проекта „Белене”.
Ако трябва да се строи VІІ блок – решението трябва да мине през Министерския съвет, тоест Комисията няма влияние върху тях, но може да има влияние върху цените на ТЕЦ ”Марица изток 1” и ТЕЦ „Марица изток 3” и да провокира или подпомогне процеса. Тук съм съгласен.
Може ли господин Иванов сам да вземе това решение? Разбира се, че не, той е пръв сред равни, защото комисарите имат свое собствено мнение. Именно тук е важността и балансът, че различните сили ще имат различни хора в Комисията, които ще вземат своето независимо решение. А защо независимо ли? Именно в Закона за енергетиката чрез мандата, който даваме, мислим, че постигаме тази независимост – кандидатите да не са под тежестта, че могат да бъдат сменени, че могат да бъдат привикани, а ще могат да вземат своите независими решения.
Между другото, когато бях в Германия, говорейки с хора от Бундестага и питайки ги как се назначават съдиите при тях, те казаха, че се предлагат от министъра на правосъдието. Аз бях много учуден от това. Как може министърът на правосъдието да предлага хора и те после да са независими?! Той каза: „Да, мандатът им ги прави независими. Изборът им.” Но нашето мислене е, че като някой е предложен от конкретна политическа сила, той е безкрайно, безкрайно зависим от нея. Аз мисля, че не е така. Именно мандатността гарантира тяхната независимост – изборът от Народното събрание. Поради факта, че нито една политическа сила няма доминанта в тази Комисия, постигаме добър баланс и баланс на експерти.
От всичките, които са предложени като кандидати, не мога да кажа срещу никой, че той няма правото – нито професионално, нито чрез това, което изложи пред Комисията по енергетика, да не попадне в тази Комисия. Напротив – мисля, че всичките заслужават, но именно тук пък идват така наречените „квоти”. Бих казал, че заставането с лицето на всяка политическа партия зад кандидатите си, да се постигне този баланс и да се търси професионализъм в решенията на Комисията.
Предлагам всички ние да се обединим около хората, зад които заставаме, и да чакаме тази Комисия да върне доверието на гражданите, което досега липсваше във всяка една от комисиите, които ръководеха досега. Тоест тази независимост да повиши доверието на гражданите към решенията на Комисията.
Пожелавам успех на всички, които ще попаднат в нея! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Николов? Няма.
Други народни представители, които желаят да участват в дебата?
Господин Божинов, но това ще се случи след почивката.
Петнадесет минути почивка.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава.
Думата за изказване има господин Божинов.
Господин Божинов, заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми кандидати за членове на Комисията! Изслушах многочасовия дебат и чух всички двадесет кандидати за членове на Комисията. Казах пред тях и ще преповторя пред Вас, че експертизата на всеки един от тях – и на двадесетте човека, взети заедно, е респектираща и е трудно човек да вземе отношение и да дава каквато и да е диференцирана оценка кой е по- и най-експерт в този широк спектър от области.
Въпросът обаче, който трябва да решим днес, е: кои от тези двадесет български експерти могат и имат качествата да станат и държавници освен експерти? Експертността е необходимо условие, но другото, което споменавам, изисква освен компетентност и опит, и лични качества.
Направи ми впечатление цитираната сентенция на един от кандидатите, че според чуждестранен източник регулирането е изкуство. За изкуството безспорно е нужен талант, а за регулирането, ако е изкуство, освен талант е необходим и характер. Характерът ни води към личността, а личността на кандидатите е условие за независимостта на този орган, което е от изключително значение. Именно това, господин Местан, наложи – Вие питате кое наложи промяна на Закона и начина на избиране на този орган – да премине отговорността от правителството към парламента, да направи преценка и да натовари с доверие хората, които ще станат държавници от такъв висок ранг.
Отговарям защо нашата парламентарна група не издигна свой кандидат за председател, а издигнахме шест човека, чиито експертност и качества са очевидни. Тук задачата на партиите, които издигат кандидати и особено председател, е да са сигурни, че техният кандидат ще може да премине от едната в другата орбита, и не се поставя и предлага на това място, за да защитава тесните партийни или електорални интереси на онези, които го предлагат.
Господин Димитров, ние имаме такива кандидати. Човекът, който Вие посочихте – ще си послужа с жаргона – е висока топка и в областта на енергетиката, и в областта на икономиката.
Първо, той не би приел и, второ, ние не бихме го издигнали, защото се съмняваме в обективността на оценката и подкрепата му от мнозинството за председател на тази Комисия.
Ще кажа няколко думи за кандидата, който се предлага. Нека да не прозвучи странно, но ние с Иван Иванов във всичките години след прехода сме били на двата политически полюса. При вземането на много управленски решения сме се разминавали диаметрално противоположно. Днешните бележки от политически и друг характер, които бяха поставени към него, няма да коментирам.
Не мога обаче да не призная, че поведението му по време на изслушване и от нашата съвместна работа ми дават основание да твърдя, че Иван Иванов притежава експертиза, опит и най-важното, което открих в неговото поведение – заявява воля да надскочи и скъса с партийните си пристрастия и заеманите от политическа позиция решения и ходове, и се ангажира, че ще бъде един достоен ръководител на тази Комисия.
Господин Иванов, искам да Ви натоваря с моите очаквания, че Вие ще станете от краен партиен функционер, държавник от тук нататък, и аз лично, въпреки бележките, които бяха направени, ще Ви подкрепя за председател.
Уважаеми дами и господа! За да си отговоря кои от тези експерти отговарят на условието, което поставих, зададох на група от тях един въпрос; зададох въпрос на кандидатите, които досега са били членове или експерт-комисари, или експерти в ДКЕВР, и в момента са в Комисията.
Въпросът беше следният: като членове на ДКЕВР известни ли са им укорими действия от страна на електроразпределителните дружества? Помолих ги да ми отговорят с „да” или „не”. Ако отговорът е „не”, няма какво да коментираме, ако отговорът е „да”, като бъдещи комисари готови ли са категорично да отрекат тези укорими действия?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Процедурата не допуска въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не реплекирайте от място изказванията на народните представители!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Аз препредавам изслушването на тези хора, които Вие не сте имали възможност да чуете, и как съм формирал своето отношение.
На въпроса: известни ли са укорими действия – в съдържанието на това понятие аз вкарвам от закононарушения до други неприемливи действия.
Трябва да информирам залата, че първи поиска да отговори кандидатът за председател Иван Иванов, без да е бил член. Неговият отговор ме удовлетворява. Горе-долу той каза следното: „Не съм бил и не знам, но ако срещна такива действия оттук нататък или съм информиран за минали такива действия не само на ЕРП-тата, аз категорично ще се противопоставя”.
Достоен, според мен, отговор ми даде госпожа Милена Живкова Миланова. Макар и да беше малко пестелив, отговорът беше категоричен. Изключително убедителен отговор ми дадоха господин Еленко Божков, господин Илиан Илиев, господин Боян Иванов Боев. Всички те не спестиха...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да удължите времето...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Удължаваме времето.
Те не спестиха част от онези две хиляди забележки на службите за сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ориентирайте се към завършване. Ваши колеги имат желание за изказване.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Затова аз ще подкрепя всички тези, които дадоха достолепни отговори и ще призова госпожа Светла Тодорова сама да оттегли своята кандидатура, тъй като нейният отговор, че след като е била няколко пъти член и председател на Комисията, не са й известни такива факти и дори, ако са й известни, тя ги приема като естествени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов, дори да го оттегли, пак ще гласуваме. Има доклад на Комисията. Моля Ви, колегите Ви дават зор!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Не я лишавайте от възможността да направи това достойно поведение, защото не можеш да кажеш, че тя приема тези действия като стремеж на един търговски субект да печели.
Благодаря Ви, госпожо Председател. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други народни представители за изказване?
Господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, аз ще започна, че само след пет дни се навършват 99 години от рождението на големия български социалдемократ, патриарха на съвременните български социалдемократи, големия държавник д-р Петър Дертлиев. Той казваше: „Да управляваме с таланта на целия народ”. Ето защо и ние от БСП лява България сме предложили четирима души в областта на енергетиката за кандидати на Комисията и двама души за водоснабдяването. Всички те са достойни хора.
Разбира се, аз апелирам към Вас, защото казахте в едно от предишните изказвания, че, видите ли, левицата нямала кандидати. Не, има кандидати, и то достойни. Подкрепете хората в енергетиката! Поне един от хората в енергетиката на нашите предложения да бъде подкрепен, защото те са го доказали във времето.
Няма да се спирам на другите кандидати. Ще се спра само на Еленко Божков (шум и реплики в ГЕРБ), не защото е политическо и не защото е заместник-председател на нас, на българските социалдемократи, а защото той е един достоен човек. Тук в мотивите са допуснати една малка техническа грешчица и един пропуск.
Първо, инж. Еленко Божков е от 1977 г. в системата на енергетиката. Няма да изброявам къде е работил. Само ще Ви кажа международното признание, което той има.
Еленко Божков е консултант на Европейската банка за развитие; Еленко Божков е консултант на Европейската инвестиционна банка; Еленко Божков е член на Световния форум за борбата с проблемите за климатичните изменения в света, които между другото са под егидата на президентите на САЩ, Русия, Китай, Индия, Япония и така нататък.
Затова още веднъж се обръщам към Вас: мислете, когато избирате, защото това е човекът. Неправилно казаха от дясната страна. Това е човекът инициатор, който поиска снемане на цените, преразглеждане на договорите пред Европейската комисия.
Накрая завършвам още веднъж с думите на д-р Дертлиев: „Мислете, когато гласувате, за да бъде с таланта на целия народ” тази Комисия. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Анастасов.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Таско Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, днес наистина е важен ден за българската енергетика, защото за първи път народно представителство ще избира членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране. Естествено е управляващите в коалиция да имат повече представители в тази Комисия и това го изискват законите на парламентаризма. Няма как да бъде по друг начин. Надявахме се наистина, че това, което беше изказано като опасение – две трети от Комисията да не бъде доминирана от управляващото мнозинство – да не се случи, но най-вероятно ще се случи. Ще видите, че ще сме сигурно шест на три или нещо подобно. Това няма значение.
Тук излязох, да Ви кажа две неща. Първото е, че Вие имате правото да си определите членовете в Комисията, но не Ви освобождава от отговорността за техните действия след това. Защото Вие сте ги предложили и Вие ще отговаряте за тях и няма как да си измиете ръцете след това, ако, не дай си, Боже, нещата не тръгнат по реда, по който трябва да тръгнат.
Второто нещо, което искам да Ви кажа, е, че ние като опозиционна партия може да не можем да Ви убедим да гласувате за онези, които наистина заслужават и са достойни да бъдат членове на тази Комисия, но като членове на Комисията по енергетика, като членове на Комисията за наблюдаване на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране обещаваме на Вас и на всички български граждани, че ще бъдем стожер на техния интерес и няма да допуснем безпринципни решения, които да са във вреда на потребителите, във вреда на икономиката, във вреда на България. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На път сме днес да завършим нещо, което стартира още в Четиридесет и първото народно събрание – една промяна в регулатора, която се опитваме да приемем и наложим още отпреди повече от две години. Такъв Законопроект имаше в Четиридесет и първото народното събрание, внесен от името на народни представители. Тогава същият Законопроект заради предсрочното прекратяване дейността на Народното събрание не успя да бъде приет. В Четиридесет и второто народно събрание подехме същата инициатива – и аз, и мои колеги народни представители внесохме почти същия Законопроект. В Четиридесет и третото народно събрание той бе внесен от служебния кабинет, всъщност от първите дни на втория кабинет Борисов. Изминахме процедурата по номинациите, проведохме и дебатите в пленарната зала.
Целта на тази промяна е да се гарантира, на първо място, независимостта на този регулатор, защото в годините сме свидетели как различни правителства избираха еднолично и само от управляващата партия всички комисари в този орган и нерядко се бъркаха в политиката на органа, включително с насоки за това дали да бъде намалявана цената или не. Това е изключително вредно и се доказа във времето, защото днес сме свидетели на дефицит в енергетиката от над 650 млн. лв. на годишна база, която благодарение на усилията на всички колеги, за което благодаря, защото Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката беше подкрепен от почти всички народни представители, успяхме да свием този дефицит наполовина – успяхме да го свием с повече от 350 милиона. Все още Комисията има да свърши много работа, така че да направи по-ефективна дейността на дружествата, да намали разходите в енергетиката, за да не се наложи отново крайните потребители на тази електроенергия да платят сметката. Затова е изключително важно този орган да е надпартиен. Тук не можем да говорим за разпределение на квоти или парцелиране на регулатора, защото този регулатор трябва да бъде избран от колкото се може повече партии в пленарната зала.
Имаме предложение от почти всички парламентарни групи. Ние от ГЕРБ ще подкрепим кандидати от всички парламентарни групи, които са предложили такива кандидати. Дали сме само две предложения за регулатора не защото нямаме повече експерти – можеше да дадем и 10, и 15 предложения, но тогава щяхме да оставим в опозицията впечатление, че едва ли не се опитваме да имаме решаваща квота в регулатора. Не, точно обратното, дали сме само две предложения с цел тази Комисия да бъде избрана наистина от цялото Народно събрание, да не бъде подчинена на което и да е правителство, да взема професионални решения в интерес на българското общество и на българския бизнес.
Изключително удовлетворен съм и от дебата, който чух в пленарната зала. Говореше се, с много малки изключения, за качествата на кандидатите. Каза се, че всички 20 предложени кандидати имат качества да бъдат членове на тази Комисия и това наистина е така. Ние проведохме повече от пет часа изслушване в Комисията по енергетика във вторник. Кандидатите представиха своите концепции – председателят в рамките на 15 минути, а кандидатите в рамките на 5 минути. Успяхме да зададем своите въпроси към тях. Получихме компетентни и изчерпателни отговори на тези въпроси, което ми дава увереност, че тази Комисия, освен че ще бъде надпартийна, освен че няма да бъде подчинена на което и да е правителство, тя ще бъде и достатъчно експертна и ще вземе правилните решения за развитието на енергетиката в България.
Освен независимостта на Комисията и изборът й от Народното събрание, следващата стъпка, която ни предстои и е не по-малко важна – ние в Народното събрание да се погрижим тази Комисия да има финансова независимост. Знаете, че това не може да стане в рамките на Закона за държавния бюджет и Конституцията – Комисията сама да определя този бюджет, но също така знаете, че ние, народните представители, имаме право да изменим бюджета на Комисията при приемането му между първо и второ четене, ако преценим, че той не съответства на нуждите на Комисията и това сме го правили няколко пъти. Ще Ви дам само един пример с приемането на бюджета на Комисията по финансов надзор – 2009-та, и 2010 г.
Благодаря на колегите от всички парламентарни групи за конструктивното отношение. Радвам се, че приключваме една започнала отдавна инициатива още в Четиридесет и първото народно събрание. Пожелавам на кандидатите и на председателя, които бъдат избрани в рамките на днешния ден, успех! Надяваме се на техния професионализъм, надяваме се, че няма да допуснат вмешателство на който и да било в тяхната работа и ще вземат решения в интерес на българското общество и на българския бизнес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Добрев.
Реплики?
Първа реплика – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Добрев, използвам възможността да Ви припомня, тъй като Вие казахте, че до този момент управляващите са се месили в работата на регулатора. Единственото доказателство за това е февруари месец 2013 г., когато започнаха протестите на българските граждани в Северозападна България и в София на 4 февруари. Тогава премиерът Бойко Борисов направи опит да овладее положението и обяви, че ще предложи на държавния регулатор да намали цената на електрическата енергия с 8% и ще отнеме лиценза на ЧЕЗ. Това не успокои гражданите и по-късно се стигна до оставка на правителството на Бойко Борисов като, обърнете внимание, той прехвърли цялата вина върху тези, които са подписвали договорите – както дългосрочните, така и договорите с ЕРП-тата, а своята вина видя единствено в назначението на Ангел Семерджиев – тогавашен председател на ДКЕВР (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), което пък било предложено от Трайчо Трайков, отдавна освободен като министър. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янков, времето на Вашата парламентарна група изтече. Благодаря Ви за историческата ретроспекция.
Втора реплика – няма.
Дуплика.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Колебаех се дали да направя дуплика, защото ми се струва, че това не е най-подходящият завършек на този дебат, ако наистина дебатът е към своето приключване. Мисля, че не цитирате правилно думите и Ви моля следващия път да използвате правилни цитати, защото тогава ставаше въпрос за това да се поиска от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да търси резерви, за да може цената на електроенергията да бъде по-поносима в България. Нещо, което ние искаме в момента от новия регулатор – да търси резерви, така че да намали разходите на дружествата, да увеличи тяхната ефективност, така че да не трябва негативните ефекти от увеличаването на цената да бъдат прехвърляни при една неефективно работеща система върху крайните потребители. Ако вляза във Вашия тон, никак не ми се иска, но мога да Ви дам точен цитат за едно интервю...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Стига да е по предмета на дебатите днес, а не в исторически план.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ...на премиера Орешарски в bTV, в което той имаше чувството, че токът ще падне с 5% и на следващия ден той падаше с точно 5%. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Атанасов.
АТАНАС АТАНАСОВ (РБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Извинявайте, уважаеми колеги, разбирам Вашата умора, но няма да Ви отегчавам. Тук в залата днес се казаха твърде много неща, които можеха да бъдат пресрещнати и репликирани. Аз обаче наистина искам да Ви призова да бъдем на нивото на върховния орган на държавна власт в държавата.
Позволявам си да взема думата, за да кажа само няколко изречения, тъй като от дълги години познавам Иван Иванов. Няма да влизам в дебат с небивалиците, които бяха изговорени по негов адрес. Искам да Ви кажа, да знаете, тъй като Народното събрание избира този орган, за да има по-голяма гаранция за неговата независимост, че Иван Иванов е човек, който може да изслуша всеки, но винаги взима решенията си по вътрешно убеждение. Да го знаете това нещо оттук нататък, защото ще имаме съвместна работа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Чуколов иска думата.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Госпожо Председател, от името на Парламентарната група на партия „Атака” искам 30 минути почивка. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Според Вас, господин Чуколов, има ли изтекъл един час след почивката? (Силен шум и реплики.)
Докато смятаме колко време е изтекло, 15 минути почивка. (Шум и реплики.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в разискванията? (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Каква процедура? (Реплика от народния представител Георги Кадиев.) Няма как да направите процедура във връзка с гласуването, защото изтече времето на Вашата парламентарна група. Можете по начина на водене да го направите. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.) Направете процедура, но ако съдържанието на процедурата не е точно по начина на водене, няма как да бъде допусната.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, много искахме да направим процедура по гласуването, но понеже не ни давате възможност, ще бъде по начина на водене.
Не ни разрешавате, госпожо Председател, да направим нещо, което смятаме, че е важно за бъдещето... (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Колеги, така само удължаваме агонията един срещу друг. (Шум и оживление.) Не ни разрешавате да направим нещо, което смятаме, че е важно в момента, а това е следното: ние се събрахме като парламентарна група и решихме, че колегите, които предлагаме, са професионалисти и достатъчно достойни хора, за да ги подлагаме на унижението на един предварително решен избор, затова взехме решение да ги оттеглим. Това беше, което исках да направя като процедура по гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А кои сте Вие, които сте взели решението?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Като парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие говорите от името на ръководството на парламентарната група?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Да. И вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вижте колко много вносители са.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: С тях е съгласувано, ако искате всеки един от тях може да излезе и да го каже.
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС, от място): Най-добре. (Шум и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – Делян Добрев.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Председател, Вие ще прецените дали това е допустимо предложение по начина на водене и дали изобщо е допустимо в рамките на Правилника на Народното събрание и правилата, които сме приели. Струва ми се обаче, че мотивите на колегите не са искрени за тяхното оттегляне. Оттеглят ги, защото са голяма коалиция, доколкото аз имам информация, всяка партия от тяхната коалиция е предложила някой и сега няма как всички от коалицията да бъдат задоволени. Това, колеги, е несериозно отношение. Извинявайте! С това правите опити да провалите процедурата като цяло. Благодаря. (Ръкопляскания от дясната част на залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, две съображения, по които считам, че така направеното оттегляне е недопустимо.
Първото ми съображение е, че процедурните правила, които днес ми се налага няколко пъти да припомням, позовавайки се на обнародваното ни решение в „Държавен вестник”, не предвиждат такава възможност.
Второто ми съображение е, че времето, с което разполагаше Парламентарната група на левицата, за да направи такова искане, приключи, нямате такава възможност. Господин Ерменков в нарушение на нашия Правилник поиска процедура по начина на водене, тази процедура не влиза в общото време, с което разполагат парламентарните групи, но по същество тя не покри съдържанието – това, което той изложи.
Имаме проекти за решение. Те ще бъдат подложени на гласуване.
ГЕОРГИ КАДИЕВ (БСП ЛБ, от място): Изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказване? По какво ще се изкажете, като групата Ви няма време?
Дебатите са закрити.
Преминаваме към гласуване.
Госпожа Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За да се уталожат малко енергийните страсти и се направи най-добрият избор, предлагам на Вашето внимание процедура за удължаване срока между първо и второ четене по Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с още седем дни, на основание чл. 80, ал. 1 от нашия Правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме процедурата на госпожа Дариткова за удължаване времето за предложения между първо и второ четене.
Гласували 188 народни представители: за 184, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Съгласно т. 4 от Правилата, Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, четирима членове със стаж в областта на енергетиката, двама членове със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, един юрист и един икономист.
Проектът на решение, което се съдържа в доклада на Комисията по отношение на избиране на председател на Комисията, гласи:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на
Комисията за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д” от Закона за енергетиката

РЕШИ:

Избира Иван Николаев Иванов за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Режим на гласуване.
Гласували 157 народни представители: за 142, против 10, въздържали се 5.
Предложението е прието – господин Иван Николаев Иванов е избран за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Преминаваме към избор на четирима членове със стаж в областта на енергетиката.
По азбучен ред, така както са представени към доклада проектите за решение от Комисията, чета общо проекта за решение, след това ще подлагам на гласуване кандидатите, тоест ще обявявам само диспозитива, без да се преповтарят основанията.


„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за
енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а” от Закона за енергетиката

РЕШИ:

Избира Александър Янакиев Йорданов за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Гласуваме!
Гласували 146 народни представители: за 129, против 9, въздържали се 8.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колеги, не бързайте с ръкоплясканията. Има много кандидатури, след това, според процедурата, тези, които са получили най-много гласове, те ще бъдат обявени за избрани.
Следващият Проект за решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране е на същото основание.
Предложението е Народното събрание да

„РЕШИ:

Избира Боян Иванов Боев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Гласуваме!
Гласували 141 народни представители: за 25, против 31, въздържали се 85.
Предложението не е прието.
Следващият Проект на решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране е на същото правно основание.
„Народното събрание
РЕШИ:

Избира Валентин Георгиев Терзийски за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Гласуваме!
Гласували 166 народни представители: за 49, против 45, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Следва Проект на решение за избиране на Владко Генчов Владимиров за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме!
Гласували 142 народни представители: за 123, против 11, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Следващото Решение е за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране на господин Георги Тонев Златев.
Гласуваме.
Гласували 173 народни представители: за 153, против 11, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Следва Решение за избиране на госпожа Евгения Христова Харитонова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме кандидатурата на госпожа Харитонова.
Гласували 176 народни представители: за 167, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Следва Проект на решение за избиране на госпожа Елена Димитрова Маринова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме кандидатурата на госпожа Елена Маринова.
Гласували 138 народни представители: за 17, против 33, въздържали се 88.
Предложението не е прието.
Следва Проект на решение за избиране на господин Еленко Любомиров Божков за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме.
Гласували 145 народни представители: за 26, против 68, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Следва Проект на решение за избиране на господин Илиян Христов Илиев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме за господин Илиян Христов Илиев.
Гласували 139 народни представители: за 10, против 57, въздържали се 72.
Предложението не е прието.
Следва Проект на решение за избиране на господин Любомир Андреев Денчев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме кандидатурата на господин Любомир Денчев.
Гласували 140 народни представители: за 8, против 53, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
Следва Проект на решение за избиране на господин Петко Димитров Михайлов за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме за господин Михайлов.
Гласували 133 народни представители: за 26, против 21, въздържали се 86.
Предложението не е прието.
Гласуваме Проект на решение за избиране на господин Славчо Георгиев Смилков за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласували 135 народни представители: за 30, против 11, въздържали се 94.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е за господин Валентин Димитров Петков за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Тук вече се сменя основанието. До момента проектите за решение бяха с едно и също основание, а именно чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а” от Закона за енергетиката. Това са енергетиците в тесния смисъл на думата.
Сега ще предложа Проект за решение за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране, става въпрос за частта относно водоснабдяването.
„Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б” от Закона за енергетиката

РЕШИ:
Избира господин Валентин Димитров Петков за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Гласуваме.
Гласували 146 народни представители: за 136, против 9, въздържал се 1.
Предложението е прието.
На същото основание – буква „б”, тоест в частта относно водоснабдяването, предложение за господин Димитър Георгиев Кочков. Той се предлага за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласували 177 народни представители: за 159, против 1, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Следващата кандидатура е на същото основание по буква „б” – избира Петър Димитров Бояджиев за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме.
Гласували 137 народни представители: за 17, против 39, въздържали се 81.
Предложението не е прието.
Следващият Проект за решение е за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране – юрист.
„Народното събрание, на основание чл. 84, т. 8, и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „в” от Закона за енергетиката

РЕШИ:
Избира Елена Димитрова Маринова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Отменете гласуването.
Господин Добрев, тук има някаква грешка в имената. По буква „а” сме подложили на гласуване Проект за решение, което не е уважено, за госпожа Елена Димитрова Маринова. Сега се предлага по буква „в”: „Избира Елена Димитрова Маринова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране”. Тя на две основания ли е участвала?
ДЕЛЯН ДОБРЕВ (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи тя има право и в четиримата по енергетика и по отношение с основание буква „в” за юрист. Разбрах.
Подлагам на гласуване предложението за избиране на госпожа Елена Димитрова Маринова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране с основание буква „в” като юрист.
Гласували 131 народни представители: за 11, против 25, въздържали се 95.
Предложението не е прието.
На същото основание по буква „в” в квотата на юристите гласуваме предложението за избиране на госпожа Милена Живкова Миланова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме.
Гласували 128 народни представители: за 31, против 23, въздържали се 74.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението за избирането на господин Ремзи Дормуш Осман за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласували 159 народни представители: за 128, против 28, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Сменяме основанието – две кандидатури за избор на икономист в Комисията.

„Проект
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г” от Закона за енергетиката

РЕШИ:
Избира Румяна Кръстева Кръстева за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
Гласуваме.
Гласували 127 народни представители: за 24, против 24, въздържали се 79.
Предложението не е прието.
И последният Проект за решение по буква „г” – за избиране на госпожа Светла Петрова Тодорова за член на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Гласуваме.
Гласували 159 народни представители: за 150, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, тъй като ръководството на парламента действа и като изборна комисия в момента, минута време само, за да обобщим резултатите от гласуването.
Резултатите от проведеното гласуване са, както следва:
Избран председател – Иван Николаев Иванов, със 142 гласа. (Ръкопляскания.)
Четирима енергетици, според броя на гласовете „за”: госпожа Евгения Харитонова – 167 гласа (ръкопляскания), господин Георги Златев – 153 гласа (ръкопляскания), господин Александър Йорданов – 129 гласа, господин Владко Владимиров – 123 гласа.
Сектор „Водоснабдяване”, избрани: Димитър Кочков – 159 гласа, Валентин Петков – 136 гласа.
Юрист: Ремзи Осман – 128 гласа. (Ръкопляскания.)
Икономист: Светла Тодорова – 150 гласа. (Ръкопляскания.)
Следва полагане на клетва.
Моля избраните председател и членове на Комисията да влязат в пленарната зала за полагане на клетва, което означава народните представители – по места. (Весело оживление.)

Колеги, предлагам, докато дойдат новоизбраните председател и членове, да преминем към следващата точка, която е кратка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЕЛИКДЕНСКАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2015 Г.
Постъпило е предложение от народните представители Цветан Цветанов, Атанас Атанасов, Валери Симеонов и Борислав Борисов. Съгласно чл. 43, ал. 2 от Правилника Народното събрание е във ваканция 10 дни по Великденските празници. Тъй като този празник всяка година е на различна дата, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не са записани конкретни дати за Великденската парламентарна ваканция. Съгласно парламентарната практика Народното събрание всяка година определя с решение конкретните дни за ваканцията.
С оглед на изложеното четиримата народни представители от четири парламентарни групи предлагат на Народното събрание да приеме решение, с което да определи дните на Великденската ваканция на Народното събрание за 2015 г. – от 10 до 19 април включително.
Проектът за решение гласи:

„РЕШЕНИЕ
във връзка с Великденската ваканция на
Народното събрание за 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното събрание за 2015 г. е от 10 до 19 април 2015 г., включително.”
Има ли изказвания? Няма.
Дебатите са закрити.
Гласуваме.
Гласували 127 народни представители: за 125, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Реплика от народния представител Велизар Енчев.)
Отрицателен вот – заповядайте, господин Енчев. (Шум, реплики и ръкопляскания от дясно.)
Моля, колеги, всеки има право да взема отношение. Отрицателен вот – не мога да не му дам думата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): В последните десет години като журналист винаги съм говорил против тези дълги ваканции на народните представители. И тъй като не мога да изневеря на своите принципи и убеждения, искам да заявя, че онова, което гласувахме, разбира се, е по Правилника на Народното събрание и аз не мога да го оспоря, тъй като Правилникът позволява Вие да гласувате това, но очевидно Правилникът на Народното събрание трябва да се промени, уважаеми колеги, и ние да бъдем адекватни на положението на българския народ.
Не може редовите български граждани да почиват четири дни, с почивните, а ние – точно два пъти повече!
Ако имате морал, ще приемете моето предложение за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание! Не може български лекар, български учител, държавен служител да почива четири дни, а Вие да почивате три пъти повече!
И всички Вие, които викате срещу мен, викате срещу огромната част от българския народ, който мисли като мен! (Силен шум, реплики и възгласи: „Еее!” от центъра и от дясно.) Шест милиона българи мислят като мен, а Вие тук гласувате за собствената си ваканция!
С какво сте повече от един български лекар, учител, работник, държавен служител, офицер от армията?! С какво сте повече?! Кои сте Вие, та да си гласувате три пъти по-голяма ваканция?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Енчев, не се карайте – изказвайте се, но не се карайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Повтарям още веднъж, чисто юридически приемам, че това, което гласувахте, е леге артис, тъй като Правилникът на Народното събрание позволява да гласувате това. Но това е неморално гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А Вие защо не внесохте предложение за изменение?
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Аз гласувах „против”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А защо не внесохте изменение?
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Ще внеса изменение – вече заявих, госпожо Цачева. (Силен шум и реплики.)
Още веднъж предупреждавам – всички Ваши крясъци и викове срещу това мое поведение е говорене против огромната част от българския народ, който не е съгласен с тази дискриминация! Редовите български граждани почиват четири дни, а ние – 12 дни!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, благодаря Ви. (Силен шум и реплики в залата.)
Колеги, ние ще продължим. (Реплики.)
Ще Ви дам възможност за процедурата, но сме в режим на клетва, защото не сме изчерпили предходната точка.
Моля, председателят и членовете – заповядайте.
Моля, повтаряйте след мен. (Всички стават.)
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, АЛЕКСАНДЪР ЯНАКИЕВ ЙОРДАНОВ, ВЛАДКО ГЕНЧОВ ВЛАДИМИРОВ, ГЕОРГИ ТОНЕВ ЗЛАТЕВ, ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ХАРИТОНОВА, ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, РЕМЗИ ДОРМУШ ОСМАН, СВЕТЛА ПЕТРОВА ТОДОРОВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито на всички!
Господин Касабов, сега имате възможност за процедура. (Силен шум и реплики, новите членове на Комисията за енергийно и водно регулиране приемат поздравления от народните представители.)
Колеги, заседанието продължава!
Моля, поздравленията – в кулоарите. Заседанието продължава!
Слушаме Ви, господин Касабов.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата за процедура по воденето, защото не мога да приема в отрицателен вот да излиза един човек, който патетично, подлизурски да назидава при положение, че самият той е гласувал същия този правилник и същата тази ваканция, при положение, че същият този човек измени на избирателите си, които гласуваха заради телевизия СКАТ.
Телевизия СКАТ се извинява заради огромното предателство, което извърши този човек. (Ръкопляскания от Патриотичния фронт, провиквания: „Браво!”.) Обикновено в България предателите са много малко и не е вярно, че българинът е предател, но тук-таме се намират крастави мърши, които винаги и по всякакъв начин оправдават името си... (Шум и реплики, ръкопляскания отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не ме карайте да Ви налагам наказание за лексиката, която упражнявате.
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Приключвам, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сме на екрана на телевизията, моля Ви се!
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ: Разбирам патетичната подлизурска истерия на този човек, но мисля, че парите, които може би очаква да получи, ще му преседнат някъде другаде! Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка от нашата програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
Колеги, докладът е кратък. Нека да го чуем. Много важен доклад на Комисия по икономическа политика и туризъм.
Моля член на Комисията да ни запознае с доклада. Господин Кънев отсъства.
Заповядайте, госпожо Карастоянова.
ДОКЛАДЧИК ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители!
Представям на Вашето внимание:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение
на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16,
внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г.

На свое редовно заседание, проведено на 25 март 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите.
На заседанието присъстваха Любен Петров – заместник министър на икономиката, Елена Пищовколева – началник на отдел в дирекция „Икономически политики за насърчаване”, и Илия Табаков – експерт в същото министерство.
Законопроектът, представен от заместник-министър Любен Петров, касае приложимия режим на държавната помощ при прилагането на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на инвестициите: съкратени срокове за административно обслужване; индивидуално административно обслужване; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс; финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура; финансово подпомагане за обучение на заелите нови работни места по инвестиционния проект; финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители.
Съгласно действащите разпоредби на Закона финансовите мерки, които имат характер на държавна помощ, се предоставят по две схеми – за регионална инвестиционна помощ и за обучение.
Досега насърчителните мерки по Закона се предоставяха в съответствие с Общия регламент за групово освобождаване – Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора.
На 26 юни 2014 г. е публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване – Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, в сила от 1 юли 2014 г.
Във връзка с това е необходимо в Закона за насърчаване на инвестициите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да бъдат направени промени, които да имат за цел привеждането им в съответствие с изискванията на европейското право.
С одобряването на новите схеми, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕС) 651/2014 и уведомяването на Европейската комисия, ще се гарантира възможността за предоставяне на всички насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 16, без „против”, „въздържал се” – 1 народен представител.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Карастоянова.
Изказвания няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от Министерския съвет, силно подкрепен от колегите в Комисията.
Гласуваме.
Звънците звънят, депутати – не чуват…
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Процедура.
ДОКЛАДЧИК ПОЛИНА КАРАСТОЯНОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение за намаляване на срока за писмени предложения за изменения и допълнения на приетия на първо гласуване днес Законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 502-01-16, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г., на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище няма.
Гласуваме.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Колеги, в оставащите около пет минути нямаме време да започнем следващата точка. (Шум и реплики.)
Ако направите предложение за удължаване на времето до приключването, но ще има дебати, затова – парламентарен контрол... (Шум и реплики.)
Процедура – господин Валери Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Колеги, предлагам Ви да удължим заседанието, с оглед на това, че текстът е едно изречение. Много е кратко законопроектчето. Предполагам, че ще проявите разбиране, няма да ни отнеме повече от десет минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Колеги, наистина става дума за един текст.
Гласували 80 народни представители: за 64, против 6, въздържали се 10.
Предложението не е прието – кворумът е 71. (Реплика от народния представител Валери Симеонов.)
Прегласуване – водите ли допълнителни сили, подкрепление? Гласове ни трябват в залата. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Госпожо Председател, моля за прегласуване, тъй като много от колегите не успяха да гласуват.
Седемдесет и един гласа е кворумът, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 81 народни представители: за 72, против 4, въздържали се 5.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Господин Кирилов, кратко резюме на доклада, който е достатъчно кратък.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 13 февруари 2015 г.

В заседанието на Правната комисия, проведено на 18 март 2015 г., Проектът беше представен от народния представител Христиан Митев.
Законопроектът предвижда партия в процес на регистрация да не може да използва наименование, части от него или абревиатура на съществуващо наименование на коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия.
В дискусията участваха народните представители Петър Славов, Христиан Митев и Свилен Иванов.
В хода на дискусията господин Петър Славов изрази необходимостта от прецизиране на Законопроекта, за да се даде възможност в бъдеще на съществуваща към настоящия момент коалиция или парламентарна група да учреди политическа партия със същото наименование. Предложи също текстът в Законопроекта „част от наименованието” да отпадне, за да не се ограничи възможността общоприети думи, като „България”, да бъдат използвани в наименованието на партия.
В отговор народните представители Христиан Митев и Свилен Иванов изразиха съгласие с направените уточнения и коментари.
След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 13 февруари 2015 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Валери Симеонов и група народни представители, тъй като нямаше желание от вносителя да представи Законопроекта.
Гласували 84 народни представители: за 80, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ПФ.)
Благодаря Ви, колеги.
Съобщение за парламентарен контрол на 3 април 2015 г., петък, от 11,00 ч.:
Първи ще отговаря заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на осем въпроса от народните представители Вили Лилков, Красимир Янков, Георги Ковачев, Станислав Станилов – два въпроса, Светослав Белемезов, Манол Генов, и Магдалена Ташева.
Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще отговори на четири въпроса от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов, Георги Божинов, Джейхан Ибрямов, и Георги Гьоков.
Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на едно питане от народния представител Иван Славов Иванов.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Божинов – два въпроса, и Джейхан Ибрямов.
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на 12 въпроса от народните представители Иван Станков и Георги Кючуков, Светла Бъчварова и Добрин Данев – два въпроса, Димитър Делчев, Борис Ячев, Стефан Кенов, Светла Бъчварова – два въпроса, Корнелия Нинова, Манол Генов, Иван Кирилов Иванов и Румен Христов – общ въпрос, и Николай Александров.
Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на три въпроса от народните представители Калина Балабанова, Борислав Иглев, Мариана Бояджиева и Стоян Мирчев – общ въпрос, и на две питания от народните представители Бойка Маринска, и Иван Пенков Иванов.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на седем въпроса от народните представители Славчо Атанасов, Слави Бинев, Петър Славов – два въпроса, Георги Свиленски, Миглена Александрова, и Георги Свиленски, Жельо Бойчев и Стоян Мирчев.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на осем въпроса от народните представители Десислав Чуколов, Красимир Янков, Корнелия Маринова, Георги Божинов, Борислав Иглев, Александър Методиев, Мартин Димитров, и Филип Попов.
Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на два въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Петър Славов.
Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Андонов и Красен Кръстев.
Министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на едно питане от народните представители Чавдар Георгиев и Филип Попов.
На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Светла Бъчварова;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народния представител Дора Янкова, и Борислав Иглев;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Волен Сидеров;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Ерджан Ебатин;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов, и Любомир Владимиров;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на два въпроса от народните представители Вили Лилков, и Николай Александров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, и Иван Кирилов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Георги Свиленски, и Слави Бинев.
Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради предварително планирани ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на здравеопазването Петър Москов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Утре редовно пленарно заседание, начален час – 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,06 ч.)Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Явор Хайтов

Секретари:

Айхан Етем
Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ