Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 23 април 2015 г.
Открито в 9,03 ч.
23/04/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Димитър Главчев и Иван К. Иванов

Секретари: Чавдар Пейчев и Калина Балабанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Едно съобщение в началото.
На 22 април 2015 г. е постъпил и раздаден на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приети на първо гласуване на 22 април 2015 г. Проектът е изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника.
Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване, който е до 29 април 2015 г. включително.
Съгласно приетата във вчерашния ден Програма за работата на Народното събрание, като точка първа за четвъртък предстои второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии с вносители Валери Симеонов и група народни представители.
Процедура – господин Румен Христов.
РУМЕН ХРИСТОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение като точка първа в утрешния ден да бъде разгледан Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Госпожо Председател, моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Румен Христов в петък като точка първа да обсъдим на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. (Реплики от „Атака”.)
Има 24 часа – вчера е гледан в Комисията. Представен е докладът, така че часовете са спазени. (Реплики, шум и възгласи от „Атака”.)
Гласуваме.
Гласували 157 народни представители: за 126, против 17, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Процедура – госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, правя процедурно предложение утре точка втора да бъде Законът за финансовите пазари и финансовите инструменти. (Реплики.)
Вчера, когато прехвърлихте тази точка седма в небитието, имахме същите аргументи – до края на месец април ние поставяме в невъзможност публичните дружества да си вършат работата и да съществуват.
Затова, госпожо Председател, след като три седмици не можем да гледаме този Закон, много Ви моля да поставите на гласуване моето процедурно предложение за точка втора утре и да приключим работата по Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Заповядайте, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Утре – 24 април, е Денят на поклонението за арменските мъченици, загинали в геноцида – милион и половина души.
Вчера Народното събрание гласува точка първа от дневния ред и Проекторешението за геноцида. Обяснете ми, уважаеми управляващи партии, защо подменяте точката в дневния ред? Скандално я подменяте, защото много добре знаете, че утре на международно ниво в Ереван се събират главите на европейските държави и госпожа Меркел е там. Вие сега се правите на ни лук яли, ни лук мирисали и подменяте точката в дневния ред. Обяснете защо правите това и не е ли скандално?! Благодаря Ви за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение на госпожа Стоянова за гледане на второ гласуване съответния законопроект.
Гласували 168 народни представители: за 136, против 27, въздържали се 5.
Предложението е прието. (Народният представител Станислав Станилов иска думата за отрицателен вот.)
Няма отрицателен вот по процедурни гласувания, само по същество при дебати.
Прегласуване – заповядайте за прегласуване, проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): И друг път се е случвало по подобни проблеми управляващите да се отмятат от думата си и от гласуванията си. Не знам кой на кого се е обаждал по телефона и откъде, за да се принизи този акт.
Искам да Ви кажа, че това е страхотен позор и Вие не знаете на какво се подлагате!
Моля Ви, прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦЕЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 168 народни представители: за 132, против 27, въздържали се 9.
Предложението е прието.
Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
Доклад на Комисията по правни въпроси по Законопроекта за допълнение на Закона за политическите партии, внесен от Валери Симеонов и група народни представители – второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 13 февруари 2015 г.
„Закон за допълнение на Закона за политическите партии”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Закона.
Гласували 138 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 1 – предложение от Валери Симеонов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Петър Славов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Тази забрана не се прилага при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на Комисията за редакцията на § 1.
Гласували 133 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде наименование „Преходна разпоредба” с § 2.
„Преходна разпоредба
§ 2. Разпоредбата на чл. 14, ал. 3 се прилага и за започналите до влизането в сила на този Закон производства по регистрация на политически партии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 за създаване на наименование „Преходна разпоредба” и съдържанието на § 2.
Гласували 135 народни представители: за 125, против 2, въздържали се 8.
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ – продължение.
Във вчерашния ден стигнахме до чл. 17.
Господин Добрев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Член 18 – предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов, Димитър Желев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
„Чл. 18. (1) Методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност, определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица по чл. 14, ал. 4 се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им се определят с наредба на министъра на енергетиката.
(3) Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и/или разпределението на енергия, редът и условията за оценка на състоянието, както и редът и условията за извършването на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на тези мерки, се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 18 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:
„Чл. 19. (1) Списъкът със задължените лица по чл. 14, ал. 4 и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания се приема от Министерския съвет заедно с националните планове за действие по енергийна ефективност.
(2) Актуализацията на списъка на задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните индивидуални цели за енергийни спестявания се извършва с ежегодните отчети за изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност.
(3) Агенцията поддържа на електронната си страница информация за текущото изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 19.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
„Чл. 20. При изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 са длъжни да:
изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и дейности, свързани с изпълнението на тези мерки;
се въздържат от всякакви действия, които могат да възпрепятстват търсенето, предлагането и развитието на енергийно-ефективни услуги и на изпълнението на други дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, включително да не препятстват конкуренти на пазара или допускат злоупотреба с господстващо положение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 20.
Гласували 111 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21:
„Чл. 21. При изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 могат да:
1. предлагат енергийно ефективни услуги на конкурентни цени
чрез доставчик на енергийно ефективни услуги, и/или
2. правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяеми източници” или в други финансови посредници за
финансиране на дейности и мерки за енергийна ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т. 11, и/или
3. сключват споразумения с доставчици на енергийно ефективни услуги или други незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания по чл. 75, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 21.
Гласували 103 народни представители: за 102, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 98, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 23 има предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов и Димитър Желев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
„Чл. 23. (1) За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, ежегодно се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5 на сто от общата разгъната застроена площ.
(2) Целта по ал. 1 се изчислява въз основа на разгънатата застроена площ на сградите с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – над 250 кв. м, които към 1 януари на съответната година не отговарят на минималните изисквания за енергийните характеристики, определени с наредбата по чл. 31, ал. 4.
(3) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за:
1.сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за
културното наследство, доколкото изпълнението на някои
минимални изисквания за енергийни характеристики води до
нарушаване на архитектурните и/или художествените
характеристики на сградата;
2. сгради, притежавани от въоръжените сили или от
администрацията, които служат за целите на националната отбрана,
освен военните общежития или офис сградите за служители на
въоръжените сили и други служители, наети от националните органи
на отбраната.
(4) За сградите по ал. 1 по реда на приоритетното им подреждане в списъка по чл. 27, ал. 1, т. 4 се прилагат мерки за подобряване на техните енергийни характеристики.
(5) При постигане подобряване на енергийните характеристики на повече от 5 на сто от общата разгъната застроена площ на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, през дадена година излишъкът може да се прехвърли към всяка от предходните три или към всяка от следващите три години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 23.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Раздел ІІІ – Национална стратегия, национални планове и програми”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел ІІІ.
Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
„Чл. 24. Националната стратегия за енергийна ефективност на Република България определя:
приоритетите на държавната политика в областта на енергийната ефективност;
инструментите за изпълнението на националната цел по чл. 13, ал. 2, в това число механизмите, стимулите и институционалната, финансовата и правната рамка за премахване на съществуващите пазарни пречки и недостатъци, които възпрепятстват ефективността в производството, преноса, разпределението и потреблението на енергия;
механизмите за стимулиране на развитието и насърчаването на пазара на енергийно ефективни услуги;
инструментите за насърчаване на промени в поведението на потребителите на енергия чрез информиране за ползите от обследването за енергийна ефективност, прилагането на мерки за енергийна ефективност и въвеждането на интелигентни измервателни системи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 24.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25 и предлага следната редакция:
„Чл. 25. (1) Националните планове за действие по енергийна ефективност се разработват по образец, приет от Европейската комисия.
(2) Плановете съдържат мерки за подобряване на енергийната ефективност и очакваните или постигнатите енергийни спестявания, включително мерките при преноса и разпределението на енергия, както и при крайното потребление на енергия, с оглед на постигането на националната цел за енергийна ефективност, определена с националната стратегия за енергийна ефективност на Република България.
(3) В плановете може да се включат мерки за приоритетна реализация в енергийно бедни домакинства или в сгради за социално жилищно настаняване.
(4) Плановете се разработват за срок от три години.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 25.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 26 и предлага следната редакция:
„Чл. 26. Националният план за сгради с близко до нулево потребление на енергия съдържа:
1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, което отразява националните условия;
2. националните цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради съгласно наредбата по чл. 31, ал. 4;
3. политиките и механизмите, в т.ч. финансови за насърчаване изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия;
4. периода на действие на плана.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 26.
Гласували 91 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 27 и предлага следната редакция:
„Чл. 27. (1) Националният план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация, съдържа:
1. преглед на националния сграден фонд;
2. определяне на икономически ефективни подходи за подобряване на енергийните характеристики на сгради, съобразени с вида сгради и климатичната зона;
3. политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на сгради, включително и поетапно изпълнявани;
4. списък на сградите, които към 1 януари на съответната година не отговарят на минималните изисквания за енергийните характеристики, определени с наредбата по чл. 31, ал. 4, подредени приоритетно, като с най-висок приоритет са сградите с най-лоши енергийни характеристики спрямо минималните изисквания за енергийните характеристики;
5. периода на действие на плана.
(2) Планът по ал. 1 се предоставя на Европейската комисия заедно с националните планове за действие по енергийна ефективност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 27.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 28 и предлага следната редакция:
„Чл. 28. (1) Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд съдържа:
1. преглед на националния сграден фонд, въз основа на статистически извадки;
2. определяне на икономически ефективни подходи за подобряване на енергийните характеристики на сградите, съобразени с вида сгради и климатичната зона;
3. политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване на енергийните характеристики на сгради, включително и поетапно изпълнени;
4. създаване на финансова рамка за насочване на инвестиционните решения на инвеститори, строителната промишленост и финансовите посредници;
5. прогноза за очакваното енергийно спестяване.
(2) Програмата по ал. 1 се представя на Европейската комисия заедно с националните планове за действие по енергийна ефективност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме, колеги.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Глава трета – Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и предоставяне на енергийно ефективни услуги”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
„Раздел I – Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме!
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 29 и предлага следната редакция:
„Чл. 29. Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са:
1. намаляване на разходите на енергия при производството, преноса и разпределението на енергия, както и при крайното потребление на енергия;
2. обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната ефективност на лицата, предоставящи енергийно ефективни услуги;
3. оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по отношение на изискванията за енергийна ефективност;
4. обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради;
5. проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;
6. обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление;
7. управление на енергийната ефективност;
8. предоставяне на енергийно ефективни услуги;
9. повишаване на осведомеността на домакинствата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 29.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 30 има предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов, Димитър Желев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. (1) Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност, при крайното потребление на енергия, както и при производството, преноса и разпределението на енергия.
(2) Допустимите мерки по ал. 1 се определят с наредбите по чл. 18, ал. 2 и 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 30.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Раздел II Обследване и сертифициране на сгради”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31:
„Чл. 31. (1) Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните характеристики на сградата, трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в този закон и в Закона за устройство на територията.
(2) Инвестиционните проекти за нови сгради по ал. 1 трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации и системи за използване на:
1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници;
2. инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
3. инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и на такива, които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници;
4. термопомпи.
(3) Показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и параметрите на скалата на класовете на енергопотребление за различни по предназначение категории сгради се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите или на части от тях с оглед постигане на равнищата на оптималните разходи, техническите изисквания и показатели за енергийна ефективност, както и методът/стандартите за определяне на годишен разход на енергия в сградите, включително на сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Изискванията за енергийните характеристики подлежат на задължителна периодична проверка веднъж на всеки 5 години и при необходимост се актуализират с цел отразяване на технологичното развитие в сградния сектор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 31.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 32 има предложение от народните представители Кънчо Филипов, Петър Петров, Росен Петров, Мартин Иванов, Георги Недев и Красимира Ковачка.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2 и не го подкрепя по т. 1.
Неподкрепената т. 1 гласи:
„1. В чл. 32, ал. 2 след думите „климатизиран обем” се добавя „по-голям от 20 на сто”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32:
„Чл. 32 (1) Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.
(2) Когато отделни части в нова сграда имат различно
предназначение и са обособени като топлинни зони и всяка от зоните има климатизиран обем, по-малък от 90 на сто от общия
климатизиран обем на сградата, сертификат по ал. 1 се издава
отделно за всяка зона по скала, съответстваща на предназначението
на съответната зона.
(3) При наличие на топлинна зона с климатизиран обем, равен или по-голям от 90 на сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификатът по ал. 1 се издава за цялата сграда в съответствие със скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи.
(4) Сертификатът по ал. 1 се издава въз основа на
енергийните характеристики на сградата от инвестиционния проект
на сградата (екзекутивната документация) от лицата по:
1. член 43, ал. 1;
2. член 43, ал. 2 – само за сгради пета категория съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с
изключение на сградите за обществено обслужване от тази категория.
(5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за:
1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временните сгради с планирано време за използване до две години;
3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;
5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
6. сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неприетата част от предложението на народните представители Кънчо Филипов и група, а това е по т. 1 от предложението.
Гласуваме неподкрепената от Комисията част от предложението.
Гласува се предложението, което не е подкрепено.
Гласували 102 народни представители: за 18, против 68, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме редакцията на Комисията за чл. 32.
Гласували 89 народни представители: за 86, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33:
„Чл. 33. (1) Възложителят по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията на нова сграда е длъжен да придобие сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.
(2) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 33.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов, Димитър Желев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34:
„Чл. 34. (1) При продажба на нова сграда в нейната цялост продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.
(2) При продажба на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на купувача копие на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
(3) При отдаване под наем на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
(4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m2 или друг показател за енергийните характеристики на сградата, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложенията, които са направили колегите Добрев, Ненков, Николов и Желев, разбирам, че са направени от гледна точка на това да се облекчат малки сгради, да няма административна тежест и така нататък, но с това не се постига нищо, защото става въпрос не за сгради, които въобще нямат такъв сертификат, а за сгради, на които вече е издаден сертификат. В този сертификат единственият показател, който дава възможност да бъде оценена сградата дали влиза от категория А до категория Г, е показателят „киловат часа/на кв. м”.
Във връзка с това смятам, че допълнението, което са направили колегите, е излишно и няма смисъл да бъде поставено, защото ние дори когато си купуваме ютия, гледаме в какъв клас енергийна ефективност влиза тя, а когато ще вземем под наем сграда или когато ще си купуваме апартамент в нея и този показател го няма, ние сме далеч от тази истина.
Предлагам на колегите да оттеглят това свое предложение, ако е възможно процедурно, или на залата – да гласуваме предложението по чл. 34 по вносител, а не по редакция на Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като редакционните предложения се правят върху текстовете на Комисията, Вие предлагате това допълнение...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Предлагам в чл. 34, ал. 4 да отпадне изразът „или друг показател за енергийните характеристики на сградата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Което означава, че частично приемате думите „киловат/часа”...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: „Киловат/часа” – да, тях ги има в предложението по вносител.
Още един път за протокола и за стенограмата. Предлагам в тази връзка и с тези аргументи, които казах и още веднъж повтарям, за да е ясно каква категория енергийна ефективност, какъв клас си купува човек в нова сграда, забележете, става въпрос за нова сграда, а не в нещо друго – да отпадне изразът „или друг показател за енергийните характеристики на сградата” – в чл. 34, ал. 4. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Реплики?
Господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ерменков, аз разбирам Вашето редакционно предложение. Целта на мен и моите колеги бе да облекчим, ако е възможно, домакинствата в случаите, в които става въпрос за еднофамилни или многофамилни жилищни сгради до 250 киловата да правят обследване и да разполагат със специфичен годишен разход на първична енергия, за информация в киловат/часа на кв. метър.
Виждам резон обаче и в това, което казвате. Всъщност, когато става въпрос за сгради до 50 кв. м, когато става въпрос за нови сгради, то това касае само тези до 50 кв. м дори, а не до 250, защото единствено тези до 50 кв. м, или пък които се ползват няколко месеца – до четири месеца в годината, или пък потребяват до 25% от годишната консумация, само те трябва да правят проектиране, общо отопление и енергийни одити.
Виждам логиката, но не съм сигурен и се надявам да вземете дуплика, за да обясните дали това наистина няма да се отрази върху някаква допълнителна административна тежест на домакинствата, дори и ако говорим само за тези под 50 киловата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Господин Добрев, няма по никакъв начин да се отрази, защото става въпрос за текст, който органично се отнася изцяло за нова сграда в нейната цялост, когато има издаден сертификат вече за проектни енергийни характеристики и в този сертификат вече са посочени тези показатели като киловат/часа на кв. м. Нищо ново няма да се прави. Само в обявата ще се постави изискване за този показател, за да може човекът, който ще си купува апартамента, или ще го вземе под наем, да види в самата обява, че тази сграда по класификацията „киловат/часа на кв. м” попада в енергийна ефективност от А до Г. Нищо повече. Тук нито се правят допълнителни обследвания, нито нищо – от сертификат на сградата се взема това и се слага вътре за по-добра информираност. Иначе рискуваме да объркаме и хората, които си купуват апартаменти и да въведем нещо, което не е ясно точно какъв ще бъде другият показател, който ще бъде поставен за енергийна характеристика – дали топлопропускваемост – може да е на стените, може да е на прозорците. Разбирате ли ме? Затова нищо ново не правим, а само поставяме нещо, което вече е установено в обявата, за да могат хората да имат добра, ясна, непредубедена обективна информация. Така че няма допълнително натоварване на домакинства или на други сгради. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега очаквам по начина на водене, господин Добрев, да ориентирате залата.
ДОКЛАДИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да, по начина на водене, госпожо Председател.
Колегата Ерменков направи процедурно предложение, което в ал. 4 на чл. 34 в края на изречението думите „или друг показател за енергийните характеристики на сградата, посочен в сертификата” да отпаднат. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Да, извинявам се – „или друг показател за енергийни характеристики на сградата”...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, това ясно. Ние сме записали, но вие приемате предложението на господин Ерменков.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ...да отпаднат като процедура.
Моля да подложите на гласуване това процедурно предложение. Считам, че то е резонно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви. Ще се съобразя с Вашата препоръка.
Има ли други народни представители, които искат да се изкажат? Не.
Преминаваме към гласуване.
Първо, поставям на гласуване предложението на господин Таско Ерменков, който предложи в чл. 34, ал. 4 да отпадне текстът, отзад напред трети ред – „или друг показател за енергийните характеристики на сградата”.
Гласуваме, колеги.
Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме пълната редакция на чл. 34 ведно с приетото от нас предложение преди малко за редакция на ал. 4.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок гласуваме двата члена.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Член 37.
Предложение от народните представители Кънчо Филипов, Петър Петров, Росен Петров, Мартин Иванов, Георги Недев, Красимира Ковачка.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37:
„Чл. 37. (1) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, определени с наредбата по чл. 31, ал. 3.
(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация се извършва въз основа на обследване за енергийна ефективност.
(3) Когато отделни части от сграда в експлоатация имат различно предназначение и са обособени като топлинни зони и всяка от зоните има климатизиран обем, по-малък от 90 на сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификат по чл. 36, ал. 3 се издава отделно за всяка зона по скала, съответстваща на предназначението на съответната зона.
(4) При наличие на топлинна зона с климатизиран обем, равен или по-голям от 90 на сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификатът по чл. 36, ал. 3 се издава за цялата сграда в съответствие със скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 37, колеги.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Член 38.
Предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Нейков, Валентин Николов. Димитър Желев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Кънчо Филипов, Петър Петров, Росен Петров, Мартин Иванов, Георги Недев, Красимира Ковачка.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38:
„Чл. 38. (1) Всяка сграда в експлоатация може да бъде обследвана и сертифицирана, с изключение на:
молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
временните сгради с планирано време за използване до две години;
стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;
жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
сградите с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат сертифицирани, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата.
(3) Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м, подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на сградите по ал. 2.
(4) Собствениците на сгради по ал. 3 са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.
(5) Собствениците на сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Ерменков – имате думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, без да оспорвам логиката на предложенията на колегите от ГЕРБ във връзка с добавянето на думата „първото обследване” – само те да бъдат задължителни за изпълнение, искам да задам въпрос и може би под формата на реплика господин Добрев ще ми отговори. Ако в процеса на експлоатация на сградата се променят, в това число изискванията на Европейската комисия по отношение на сгради енергийна ефективност и така нататък, което предизвика допълнително второ, трето, пето или седмо обследване, според годините, когато това е дошло, ще бъдат ли задължителни тогава мерките за изпълнение или само веднъж направени при първо обследване, по-нататък вече тези мерки, дори да има други задължителни обследвания с мерки, няма да бъдат задължителни за изпълнение? Нали ме разбрахте, господин Добрев? Това е въпросът ми. Може би е хубаво все пак да отпадне думата „първото”, тъй като в този случай само замразяваме нещата до едно обследване и по-нататък развитие на изисквания за енергийна ефективност – ако трябва да отговаря на нови тази сграда, няма как да задължим хората да го направят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Добрев!
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ерменков, това допълнение е с цел по-голяма яснота, за да не изпаднем в ситуацията, в която европейските правила и изисквания се променят в рамките на няколко години и се налага след постигане на енергийна характеристика клас С, препоръчана в първото обследване, две години след това да се наложи да повишаваме този клас до клас Б или клас А. Така че с оглед на ситуацията в страната и с оглед на изключително скъпите мерки по достигане на клас А или близко до нулево потребление считаме, че на този етап е резонно да се запише първото енергийно обследване, а впоследствие, може би след пет, след седем или след три години, знаете, че винаги имаме възможност да променим законодателството, така че да въведем по-високи изисквания към енергийните характеристики на сградите. Но на този етап, според нас, това е удачният модел, който трябва да следваме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, господин Ерменков? Не желаете. Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Имам предложение в ал. 1 да отпадне т. 1, която е свързана с изключването на сгради за обследване, които са молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната.
Не виждам здрав смисъл в такова предложение – да не бъдат сертифицирани и съответно да не бъдат взети мерки за енергийна ефективност за такива сгради.
На първо място, защото тези сгради – в по-голямата си част новопостроени сгради, са части от кварталите в урбанизираните територии. Това са сгради, които по никакъв начин не се отличават от останалите в съседство сгради. Те са с нови материали и имат необходимост от отопление или охлаждане, тъй като там се събират големи групи хора. Някои от тези храмове функционират доста активно през седмицата, почти всяка вечер имат мероприятия. На първо място, би трябвало да бъдат сертифицирани, тъй като не са ефективни в своята дейност. Много често те се отопляват още от обяд и съответно се предприемат мерки за тяхното охлаждане. Използването на съответните уреди за охлаждане и отопление е неефективно.
От друга гледна точка, хората, които пребивават, служат или се прекланят пред техните божества, са подложени на климатичен терор. Много често службите продължават с часове и тези хора мръзнат или колабират от жега. От тази гледна точка не виждам защо да не бъдат сертифицирани и да не бъдат взети мерки сградите да бъдат преработени съответно.
Мисля, че е необходимо тази точка да отпадне. Да не забравяме, че статутът на сградите е на културни ценности. Те в по-голямата си част са стари молитвени домове и в ал. 2 са извадени от обхвата на чл. 38 съвсем основателно, тъй като санирането на паметник на културата би го превърнало във всичко друго, само не в паметник на културата.
Аз направих такова предложение и в Комисията – чл. 38, ал. 1, т. 1 да бъде извадена и съответно останалите точки след ал. 1 да се преномерират. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Симеонов.
Реплики?
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Симеонов, разбирам Вашите мотиви и загриженост за религиозните хора, които прекарват дълго време в молитвените храмове и за тях трябва да има условия, които да им позволят да се чувстват комфортно.
Това предложение обаче, това изключение, първо, е свързано с директивата.
Второ, то не означава, че забраняваме на вероизповеданията или собствениците на сградите да осъществят мерки за енергийна ефективност. Разликата е, че не ги задължаваме.
Първо, по директивата ни е разрешено да не ги задължаваме.
Второ, вероятно ще се съгласите с мен, че всички тези молитвени храмове в цяла България, без значение на чие вероизповедание са собственост, имат редица други проблеми, свързани с конструкцията на сградата, стенописите по стените и купола, които първо трябва да решат, за да бъдат наистина молитвени храмове. Ако ние ги задължим със закон първо да извършат мерките за енергийна ефективност, това означава, че укрепването и ремонтът на самите сгради трябва да останат на второ място. В този смисъл подкрепяме предложението на вносителя да остане изключението за молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Добрев, малко не можах да разбера логиката на аргументацията Ви, но като техническо лице искам да Ви предложа като тема за размисъл следния случай.
Когато молитвеният дом е част от сграда, защото има такива случаи, обикновено няколко етажа се държат примерно от едно вероизповедание, в такъв случай цялостното сертифициране и съответна обработка за енергийна ефективност на цялата сграда се компрометира. Разбирате ли? Просто някой съвсем спекулативно може да използва точка първа и да каже, че тук имат молитвен дом и затова няма да се санират. Знаете, че по този начин всички над и под тях ще бъдат подложени на неефективно саниране, независимо от това какви средства са вложени.
Оставете стенописите, те са отвътре. Не говорим за вътре, а за външните мерки за ефективност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Изказване – господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Симеонов, примерът, който дадохте, е интересен. Има действително някои религии, които се помещават в сгради, които имат и друга дейност.
Ако погледнете обаче в чл. 32, ал. 2, който вече гласувахме, той гласи, че: „Когато отделни части в нова сграда имат различно предназначение и са обособени като топлинни зони и всяка от зоните има климатизиран обем по-малко от 90 на сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификатът се издава отделно за всяка зона по скала, съответстваща на предназначението на съответната зона”. Това означава, че останалата част от сградата, при положение че тази една част е изключена, ще бъде отделно сертифицирана с отделен сертификат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване на чл. 38.
Първо, поставям на гласуване предложението на господин Валери Симеонов: в чл. 38, ал. 1 да отпадне текстът и номерацията на т. 1: „молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната”.
Колеги, гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 26, против 14, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме пълната редакция на чл. 38 по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 39 има предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов и Димитър Желев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39:
„Чл. 39. (1) До издаването на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, енергийните характеристики се удостоверяват със сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
(2) Собствениците на сгради за обществено обслужване на територията са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.
(3) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира при извършването на дейности, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата: реконструкции, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата, и преустройства на съществуващи сгради.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме чл. 39 на вносител в редакцията на Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, член 39 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Гласуваме, колеги, чл. 40 по предложение на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Член 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 41 има предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов, Димитър Желев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 41:
„Чл. 41. (1) При продажба на сграда по чл. 38, ал. 3 продавачът предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда – заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
(2) При отдаване под наем на сграда по чл. 38, ал. 3 или на самостоятелен обект в сграда наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
(3) Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея e обявeна за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия – kWh/m2 или друг показател за енергийните характеристики на сградата, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги, по чл. 41?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Отношението, което ще взема, е същото, каквото беше и във връзка с чл. 34, за който успях да Ви обясня защо е необходимо да отпаднат думите „или друг показател за енергийни характеристики на сградата”. Разликата между чл. 41 и чл. 34 е, че чл. 34 касаеше само нови сгради, а чл. 41 касае сгради, които вече са в експлоатация, на които вече е издаден сертификат за енергийни характеристики в експлоатация. Нищо не се променя в смисъла затова Ви моля и този път чисто редакционно от чл. 41, ал. 3 да отпадне изразът „или друг показател за енергийните характеристики на сградата” по аналогия с това, което гласувахме за чл. 34. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбрах Ви, господин Ерменков. Благодаря.
Реплики?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Всъщност има разлика между двата члена и тя е точно в това, че в единия случай става въпрос за нова сграда, а в другия случай за продажба на съществуваща сграда. Но ключовото в предложението и причината, поради която ние можем да приемем същия подход като в чл. 34, е в това, че е изрично уточнено, че за сградата има вече издаден сертификат за енергийните характеристики, което означава, че тази сграда би следвало да има и показателя за енергийни характеристики – специфичен годишен разход на първична енергия в киловат часа на квадратен метър. Така че мисля, че може да се приеме процедурното предложение на колегата Ерменков за отпадане на думите „или друг показател за енергийните характеристики на сградата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Дуплика желаете ли? Не.
Други изказвания? Не виждам.
Първо, гласуваме предложението на господин Ерменков за отпадане на текст в чл. 41, ал. 3, който гласи: „или друг показател за енергийните характеристики на сградата”, което с изказване беше адмирирано.
Моля, колеги, гласуваме редакционната поправка на господин Ерменков.
Гласували 85 народни представители: за 68, против 2, въздържали се 15.
Редакционното предложение не е прието.
Господин Ерменков – прегласуване, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много моля, нека да спазваме логиката на закона. След като приехме в чл. 34 това да отпадне, не виждам логиката да се въздържим това да отпадне и в чл. 41. Моля Ви наистина да не става закон, който да си противоречи вътре в себе си. Затова Ви моля да подкрепите това предложение. Виждате, че и господин Добрев го подкрепя. Чисто редакционно е.
Благодаря още един път. Надявам се този път с гласуването да го подкрепите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря и аз, господин Ерменков.
И аз моля за концентрация.
Моля, уважаеми колеги, гласуваме редакционното предложение, което господин Ерменков защити преди малко.
Гласували 87 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 9.
При кворум 70 редакционната промяна, предложена от господин Ерменков, е приета.
Сега, уважаеми колеги, гласуваме чл. 41 с гласуваната преди малко редакционна поправка, направена от господин Ерменков.
Колеги, гласуваме чл. 41.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 42 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Гласуваме чл. 42 по предложение на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 43 има предложение от народния представител Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Методи Андреев, Станислав Иванов и Костадин Марков.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „б”, подбуква „аа” и не го подкрепя в останалата част.
Неподкрепената част на предложението е, както следва:
„В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „притежават” да се замени с „разполагат”;
б) в т. 3:
...
бб) в буква „б” думите „не по-малко от 2 години” да се заменят с „не по-малко от 3 години”, а думите „не по-малко от 3 години” да се заменят с „не по-малко от 5 години”;
вв) в буква ,,в” думите ,,притежават валидно удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 във висши технически училища, специализирани в професионалните направления ,,Енергетика” и ,,Електротехника” да се заменят с ,,притежават пълна проектантска правоспособност по специалностите от професионални направления „Енергетика”, ,,Електротехника”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
2. В ал. 2, т. 5 думите „притежават валидно удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 2 във висши технически училища, специализирани в професионалните направления ,,Енергетика” и ,,Електротехника” да се заменят с „притежават пълна проектантска правоспособност по специалностите от професионални направления „Енергетика”, ,,Електротехника”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
3. Алинеи 3 и 6 да отпаднат.”
Предложение от народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „б”, подбуква „аа” и не го подкрепя в останалата част.
Неподкрепената част е почти същата като прочетената, но за протокола ще я изчета:
„В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „притежават” да се замени с „разполагат”;
б) в т. 3:
...
бб) в буква „б” думите „не по-малко от 2 години” да се заменят с „не по-малко от 3 години”, а думите „не по-малко от 3 години” да се заменят с „не по-малко от 5 години”;
вв) в буква ,,в” думите ,,притежават валидно удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 във висши технически училища, специализирани в професионалните направления ,,Енергетика” и ,,Електротехника” да се заменят с ,,притежават пълна проектантска правоспособност по специалностите от професионални направления „Енергетика”, ,,Електротехника”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
2. В ал. 2, т. 5 думите „притежават валидно удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 2 във висши технически училища, специализирани в професионалните направления ,,Енергетика” и ,,Електротехника” да се заменят с „притежават пълна проектантска правоспособност по специалностите от професионални направления „Енергетика”, ,,Електротехника”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
3. Алинеи 3 и 6 да отпаднат.”
Предложение от народните представители Делян Добрев, Александър Ненков, Валентин Николов и Димитър Желев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев и Драгомир Стойнев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Кънчо Филипов, Петър Петров, Росен Петров, Мартин Иванов, Георги Недев и Красимира Ковачка.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43:
„Чл. 43. (1) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;
3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9 и:
а) имат завършено висше образование в областта на техническите науки по професионално направление и специалности съгласно изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9, признато в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или завършено средно техническо образование;
б) имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър”, не по-малко от три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не по-малко от 6 години за лицата със завършено средно техническо образование;
в) притежават удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по тази алинея във висши технически училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика” и „Електротехника”, акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(2) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази категория, може да се извършват и от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, които:
1. са физически лица – консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9;
2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;
3. имат завършено висше образование в областта на техническите науки по професионално направление и специалности съгласно изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9, признато в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или завършено средно техническо образование;
4. имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър”, не по-малко от три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не по-малко от 6 години за лицата със завършено средно техническо образование;
5. притежават удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по тази алинея във висши технически училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика” и „Електротехника”, акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(3) Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност се придобива на две нива:
1. ниво 1 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
2. ниво 2 – имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за сградите пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията, без сградите за обществено обслужване от същата категория.
(4) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, както и лицата по ал. 2 нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствие за енергийна ефективност на проектите на сградата, когато са:
1. проектанти на сградата;
2. строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване на сградата;
3. участници в експлоатацията на сградата;
4. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата.
(5) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 59, ал. 1, т. 1.
(6) Консултантите по енергийна ефективност, извършили обследване за енергийна ефективност на сграда, преди изпълнение на предписаните в обследването енергоспестяващи мерки, не могат да извършват обследване за енергийна ефективност за доказване изпълнението на предписаните мерки, както и оценка за доказване на достигнатите нива на енергийни спестявания в резултат от изпълнението на тези мерки.
(7) Към доклада от обследването се прилага декларация за липса на обстоятелствата по ал. 4 и 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Дебати, изказвания по чл. 43?
Заповядайте, господин Андреев – заедно с група народни представители, Вие имате предложение, частично неподкрепено.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Във връзка с чл. 43 имам някои забележки, които искам да споделя тук с колегите в залата.
Става дума за едно неразбиране на това, което съм предложил заедно с моите колеги.
Най-напред по отношение на чл. 43, ал. 1, т. 2. Там има едно изискване, което е вписано, както е прието от Комисията, че въпросните специалисти, които се занимават със сертифициране на сгради, изготвяне на оценки за енергийна ефективност и така нататък, трябва да притежават необходимите технически средства.
Искам да обясня, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Определени с наредба по чл. 44, ал. 9.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Да, съгласно определените с наредба по чл. 44, ал. 9.
Трябва да обясня следната особеност: в работата на техническите и експертни групи много често се налага да бъдат използвани различни уреди. Така например, когато се прави обследване на конструкцията на една сграда е необходимо там да бъдат налични скриометри, трябва да има апарати за сканиране на армировката. Никъде, в нито една разпоредба, която регламентира работата на специалистите, които се занимават с обследване на конструкции на сгради няма изрично изискване те да разполагат с тези уреди, защото тези уреди са скъпи. И обикновено тези уреди могат да бъдат наети. И ако влезете в интернет или се интересувате, ще видите, че има институции, че има предприятия, които могат да услужат на въпросните фирми с тези уреди за изпълнение на техните професионални задължения.
Същият е случаят тук. Аз бях предложил думата „притежават” да се замени с „разполагат”. Това означава, че уредът, който служи заедно със софтуера към него, който служи за оценка на енергийната ефективност, няма нужда да бъде притежание на фирмата или на експерта, който извършва конкретното обследване, защото това означава този човек или тази фирма да се бръкнат с едни около 10 до 15 хил. лв. за един уред, който може да бъде нает за конкретно извършена задача.
Аз не виждам защо Комисията това нещо не го е приела, защото това улеснява експертите, които се занимават с оценяване на енергийната ефективност, не ги вкарва в различни разходи, прави техния процес много по-мобилен, много по-нормален и несвързан с допълнителни финансови проблеми със закупуването на тези уреди.
Да не говорим, че софтуерът, който е холандски, е всъщност притежание на един от хората, които стоят изцяло и са монополизирали тази дейност в държавата, тоест оценка на енергийната ефективност, така че всички фирми, които трябва да притежават този уред, в крайна сметка трябва да притежават и този софтуер. А този софтуер може да бъде закупен от един професор от Софийския университет, няма да му казвам името, но това създава възможност и за практики, които не е хубаво да се толерират.
Затова аз предлагам и Ви призовавам в чл. 43, ал. 1, т. 2 думата „притежават” да бъде заменена с „разполагат с”, нищо лошо. Напротив, много добро като възможност.
По отношение на точка „б” – чл. 43, ал. 1, т. „б”.
Идеята на точка „б” е вързана с точка „в”.
Съгласно точка „в” лицата, които могат или се занимават с оценка на енергийната ефективност, трябва да са положили изпит за придобиване на квалификация. Ето това сега е един от основните проблеми в чл. 43, защото първият закон, който беше направен в България, който определяше, регламентираше дейността на една голяма общност от конструктори, електроинженери, ОВ-инженери, ВиК-инженери, въобще специалности, които касаят строителството, това беше Законът за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
В случая се създава прецедент – съгласно този закон за лицата, които имат пълна проектантска правоспособност трябва да има две изисквания: едно необходимо, и едно – достатъчно. И въобще това е отношението на държавата към всички такива специалисти.
Необходимото условие един специалист да може да практикува професията си е да е завършил съответната специалност, да има съответно диплома за завършено висше образование.
Второто достатъчно условие е този човек да има практика по своята специалност, тоест той да е практикувал известно време това, което ще работи цял живот. Това е свързано с понятието „проектантска правоспособност”.
И в Закона за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране… (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Да си завършите изречението, времето Ви изтече отдавна.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Да, трябва да се регламентира същото изискване и тук.
Ние не можем да полагаме изпити, не можем да създаваме прецедент – да има изпит на едни хора, които имат завършено висше образование. Тяхната квалификация, тяхната проектантска правоспособност се получава в резултат на прилагането на тяхната професия. Само тогава можем да имаме съответствие между това, което предлагаме и това, което вече от няколко години се прилага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Андреев.
Вие защитихте тази част от предложението, което от Комисията е отхвърлено. Най-вероятно и там сте го направил. Благодаря за аргументацията.
Реплики на това изказване?
Заповядайте, господин Симеонов – реплика, нали?
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Андреев, човек с будна гражданска съвест... Къде сте, че не Ви виждам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, по темата.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Човек с будна гражданска съвест като Вас дава възможност за фирми посредници.
Какво значи „разполагат”? Значи, това може с един фиктивен договор за наемане да спечели тази привилегия, която му дава този закон, защото той, на всички да ни е ясно, дава една голяма привилегия, един голям фронт за енергийно оценяване на нова прослойка, на която – просто така, ще дадем хляба в ръцете. Това е истината.
Нека да се постараят поне да си осигурят необходимите инструменти, необходимите уреди. Вие казвате: „те са скъпи”. Ами, ще теглят кредит, ако трябва.
Как Ви звучи например да дадем лиценз за таксиметрова дейност на човек, който няма автомобил? На мен не ми звучи добре, защото този човек може да стане веднага един посредник, едно междинно звено, един разпределящ, ако има съответната позиция в йерархията. Ако е близо до йерархията, която оценява и дава съответните удостоверения, този човек или тази фирма, без да притежава необходимите уреди, изведнъж може да се превърне в един посредник и да превъзлага. Защото в целия закон аз не виждам забрана тази дейност да бъде възлагана на подизпълнител, така че нека да не създаваме тези условия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Симеонов, за репликата.
Втора реплика?
Господин Таско Ерменков – втора реплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Колеги, аз от опита на изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност – тогава, а сега – по устойчиво енергийно развитие, ще кажа, че в първия закон, който приехме през 2004 г., който влезе в сила на 5 март, беше предвидено фирмите да имат собственост върху тези уреди по една-единствена причина, че иначе с измененията след това през 2008 г., които се получиха, стана това, което има опасност да стане, ако не пишем „разполага” – с един комплект уреди, 15 фирми се регистрират!
Подписват договор със собственика, че разполагат с него и започва една такава – домино история, в която нито има смисъл, нито е необходимо да се прави.
Господин Симеонов е абсолютно прав. Не може да създаваме със закон едно поле за дейност и в него поле за дейност да правим мишкувания по отношение на собствеността върху средствата на труда, с които всяка фирма трябва да разполага.
Колкото до това – за изпитите, които се държат, и за удостоверенията, които се получават – колеги, ако забелязвате, смисълът на закона, смисълът на европейските директиви на европейското законодателство е, че се създава нова професия. Тя се нарича „консултант по енергийна ефективност”. Тя не се нарича „проектант”, не се нарича „архитект”, не се нарича „инженер”. Архитекти, проектанти и инженери могат, ако желаят, да станат и представители на професията „консултант по енергийна ефективност”.
Вие виждате, че освен всичко друго, имайки предвид и европейския опит, се дава разрешение, в това число приети от Комисията, и лица със средно образование, съответно определено какво е, да могат да упражняват тази професия.
И ако ние се ограничим само до проектант, това вече наистина, не знам как Ви звучи, но на мен ми звучи лобистки. Затваряме цялата дейност до едни проектанти, за да не им вземем хляба и те да си правят каквото си искат безконтролно, така че много Ви моля, нека да се обединим около това, което е предложила Комисията и да не правим волни упражнения на тема „Енергийна ефективност” без много да я разбираме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: И аз благодаря за репликата.
Трета реплика?
Госпожа Петя Аврамова – моля да заемете трибуната.
Имате думата.
ПЕТЯ АВРАМОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Излизам с реплика към колегата Методи Андреев. Подкрепям изцяло неговото предложение да бъде разполагаема техниката, с която ще се извършват обследвания. Ще се аргументирам с това, че строителните фирми могат да наемат техника и да извършват големи строителни обекти. В Закона за обществените поръчки е дадена възможност техниката, която се декларира, да бъде наета, а ние тук създаваме прецедент – само фирмите, които извършват енергийна ефективност, да не могат да наемат техника за обследване.
Мога ли да направя и една процедура? Ако е възможно, да гласуваме предложението на господин Андреев разделно в частта за техниката – да бъде тя и разполагаема, а не само собствена. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Добре, благодаря Ви.
Тоест Вие правите процедурно предложение – предложението на господин Андреев да бъде гласувано в друга част разделно.
Уважаеми колеги, преди да дам думата за дуплика, трябва да гласуваме процедурата. (Шум и реплики.)
Добре, давам възможност за дуплика.
Заповядайте.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Първо да благодаря на колежката Аврамова за разбирането.
Искам да кажа по отношение на това, което каза господин Валери Симеонов. Дълбоко неразбиране е, господин Валери Симеонов, да искате една фирма да бъде съоръжена с всички необходими за нейната работа уреди. Мога да Ви кажа, че като строителен инженер и конструктор, който е правил изключително много конструктивни обследвания, аз лично нямам в моята фирма нито собствен спирометър, нито собствен сканиращ уред за армировката. Това става от по-големи фирми – отива човек, наема ги и си върши работата. За никакво мишкуване тук не може да става дума, това е един нормален процес.
Другото, което искам да кажа на господин Ерменков. Намекна се, че нещата, които са правят тук, са някакви необмислени предложения. Направо ще Ви кажа – софтуерът е монопол. Господин Ерменков много добре знае софтуерът, с който работи тази апаратура, на кого е монопол – на един негов приятел от Техническия университет, и той е холандски софтуер. Тоест при всички случаи Вие може да купите уреда, обаче софтуера трябва да го вземете от един човек – един-единствен човек. Това трябва да го знаете!
Другото нещо, което е – въпросът с изпита.
Господин Ерменков, ако един хирург се яви на прословутите курсове за енергийна ефективност и след това се яви на изпит при същия този човек от Техническия университет, хирургът ще стане ли специалист по енергийна ефективност Ви питам аз? Каква е тази нова професия – с 3-месечни курсове добивате нова професия?! Вие можете да добиете нова квалификация, но професията е резултат от Вашето следване, от положените изпити, от правоспособността, която Вие получавате спрямо Вашата диплома.
Ненормално е конструкторите, които носят отговорност за сигурността на сградите, да не държат никакви изпити. Когато завършат, имат едно-единствено изискване – да имат необходимия стаж по специалността, и строят сгради, забележете, от еднофамилни къщи до небостъргачи – никаква първа, никаква втора квалификационна степен.
Това е измислено, уважаеми колеги, само заради едно нещо – да може два пъти едно лице да се явява на изпит, да си плаща едни огромни пари на определени хора и ако бъде скъсано това лице на изпит, пак да се явява на изпит – това е смисълът. Затова трябва много сериозно да преразгледаме моментите, свързани с изискването за изпит. Никой не държи изпит – нито хирурзите, след като са завършили висшето си образование, нито строителните инженери, след като са завършили строителното си образование, нито електротехниците, нито енергетиците. Те работят и се усъвършенстват, добиват пълна проектантска правоспособност – това е смисълът.
Кой е този, който е казал, че тези, които изпитват въпросните специалисти, имат необходимата квалификация? Кой им даде на тях това право? Кой каза: тези хора са най-компетентните, те могат да изпитват и могат да решават кой има и кой няма право да работи?! Това е несериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Андреев. Чухме Вашата дуплика. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Господин Ерменков, Вие му отправихте реплика. Най-нормалното нещо е в дуплика той да Ви спомене. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Господин Ерменков, не съм Ви дал думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, от място): Той ме обвини в приятелство с някого. Това е обида.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Ерменков, това е Ваша лична интерпретация. По Правилника нямам възможност да Ви дам думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Добре, ще взема изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбира се, като изказване можете. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Господин Мартин Димитров, заповядайте за изказване.
Добре, записвам Ви за изказване.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Смятам, че повечето редакции и изменения в този Закон са в правилната посока, но искам да Ви върна към главната философия. (Размяна на реплики между народните представители Таско Ерменков и Методи Андреев. Шум и реплики.)
Това, което ние правим с общи усилия...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля за ред в залата!
Господин Димитров, продължете.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Това, което правим с общи усилия, уважаеми колеги, е – разширяваме конкуренцията. (Продължава размяната на реплики между народните представители Таско Ерменков и Методи Андреев.)
Господин Ерменков, понеже се обръщам персонално към Вас...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Ерменков, моля да си заемете мястото.
МАРТИН ДИМИТРОВ: ... искам Вашето внимание, господин Ерменков.
Най-важните промени в този Законопроект, които правим, касаят разширяването на конкуренцията. Тоест ние даваме възможност наистина за тази нова ниша, която се създава – консултанти по енергийна ефективност, да има повече фирми и повече участници. Затова и даваме възможност не само на хора с висше образование, но и на хора със средно образование и шест години стаж, полагайки изпит, да участват.
В тази връзка искам да подкрепя само едно от предложенията на колегата Методи Андреев, който в момента отново не внимава. Когато става въпрос за „притежава” и „разполага” техника, защо ще Ви подкрепя, господин Андреев? Защото, когато една фирма взема оборудването на оперативен финансов лизинг – чуйте ме добре, колеги: оперативен финансов лизинг, и питате: „Тази фирма притежава ли оборудването?”, отговорът е, колега Добрев: „Не го притежава.”. Това е оперативен финансов лизинг. Притежава ли го? Не го притежава. Затова терминът „разполага” е по-подходящ, защото в съвременния свят и развитието на технологиите е нормално подобни схеми на оперативен финансов лизинг да станат все повече. Представете си, една фирма използва този модел, за да може на всеки три или четири години да й се подменя оборудването с ново.
Другите предложения на господин Андреев не отговарят на основния ми критерий, който заложих в началото пред Вас – за повече конкуренция, затова и не бих го подкрепил.
Но специално по въпроса за това – вместо „притежава” да използваме термина „разполага” горещо го подкрепям, защото иначе вижте, колеги, какво се получава. По-богатите фирми ще притежават и те ще получат предимство пред тези, които са в по-малките населени места. Примерно в района на Хасково, господин Добрев, там предполагам, че фирмите имат по-малко финансови възможности, макар че знае ли човек, и се оказва, че за разлика от по-големите фирми, които са да речем в Хасково град, които притежават подобно оборудване, в по-малките населени места в Хасковска област не притежават и по-трудно биха могли да си купят, тоест тях ги поставяме в неравнопоставено конкурентно положение спрямо другите. По тази причина е разумно, ако целта ни е качество и конкуренция, а качеството го получаваме през това – да има повече фирми, които да доставят съответната услуга. А вече, колеги, тук имаме отговорността на тези, които наемат фирмите. Ами, ще проверяват с какво оборудване разполагат, с какви специалисти разполагат – имаме винаги лична отговорност. Каквито и текстове да предлагаме и каквито и гаранции да се опитваме да запишем в Закона, от въпроса с личната отговорност при наемането на конкретна фирма не можем да избягаме.
При наемането на фирми ще има конкуренция, ще има различни цени и различно качество. Всеки възложител трябва да си отваря очите, включително в процедурите по избор, включително при одобряването на съответната фирма.
Искам да Ви уверя, колеги, че е по-разумно да сменим този термин, продължавайки същата логика на нещата – повече фирми, повече конкуренция за по-добри цени и по-добро качество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Димитров.
Вие по същество подкрепяте част от предложението и най-вероятно – разделното гласуване.
Има ли реплики на изказването на господин Димитров?
Заповядайте, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Господин Димитров, аз не можах да разбера защо с останалата част на моите предложения не сте съгласен, когато тази останала част беше ясно обяснена? Тя касае дали едни хора трябва да бъдат изпитвани от неизвестни хора, за да получат някаква нова професия, както се изразихте тук, в залата, или трябва да имат необходимите две неща: диплома за завършено висше образование и придобита пълна проектантска правоспособност. Защо трябва да вкарваме нови изисквания, които, пак казвам, водят до корупционни схеми? Първи изпит – за първо ниво на енергийна ефективност, втори изпит – за второ квалификационно ниво. Нали разбирате, че това няма как да бъде приложено в една система, която има опит в тази посока. Това означава, че когато един хирург реши примерно да стане коремен хирург, а след това – друг хирург, той трябва да полага изпити. Не, това е въпрос на квалификация. Това се придобива с професионално прилагане на своите знания и професия. Няма нужда някой да изпитва някои хора и да им дава нова професия. Това имам предвид. Не може с изпит да се дава нова професия, и то с един-единствен изпит. Кажете ми някой от Вас в залата, получил ли е своята професия с един-единствен изпит? Ако има някой такъв, да се обади!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Шофьорската книжка!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за репликата.
Втора реплика – господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Димитров, чувствам се длъжен да Ви отговоря, да направя реплика, понеже няколко пъти дадохте примери с Хасково – имат ли или нямат уреди в Хасково. Всъщност аз поддържам тезата, че уредите трябва да се притежават. Не за друго, а защото те не струват милиони. Тези уреди трябва да струват няколко хиляди лева, а само едно обследване струва 20-30-50 хиляди лева. Колежката Петя Аврамова не е права, защото в ЗОП дават възможност фирмата да разполага с техниката, но тя в строителството струва стотици хиляди и милиони. Тук говорим за оборудване, което струва няколко хиляди лева и което още при първия спечелен одит ще бъде изплатено на този, който си го закупи.
В този случай, при положение че в страната има хиляди, десетки хиляди обекти, да не кажа стотици хиляди, които ще бъдат одитирани, една фирма да предоставя на 15 други уж под наем, а никой да не ползва тези уреди и да не ги купува, пък те да струват няколко хиляди лева, не е сериозно.
В останалата част от Вашето изказване Ви подкрепям, защото също считам, че тук трябва да се даде възможност да по-голяма конкуренция и не трябва да се позволява хората с пълна проектантска правоспособност, каквото е предложението на колегите, да окупират цял сектор от българската икономика. Защото в общи линии това е предложението, четейки между редовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Добрев.
Трета реплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Димитров, аз също се присъединявам към казаното от господин Добрев, с когото вече имах удоволствието да споделя – не може една дейност, която е повече технологично умствено интелектуална дейност, за която е необходимо да има измервателни уреди, които по средни изчисления струват не повече от 3-4 хиляди лева в дадения случай – поне такива са ми спомените, че струваха тези уреди – да бъде пречка тази фирма да се регистрира и да може да действа по отношение на енергийна ефективност, без да има инструментариум. Утре може да се окаже, че фирмата, декларирала, че има съответната дейност, че разполага със съответното оборудване, защото имала намерение да го вземе от някой под наем, бъде наета да свърши някаква работа, но може да се окаже, че няма как да си вземе оборудването, защото то е дадено на друга фирма под наем. За съжаление това нещо го имаше.
Затова предлагам да си остане терминът „притежавана”. Ще се спра и на софтуера, с който се спекулира в момента. Той няма нищо общо с уредите, които се притежават. Уредите са за измерване на топлопроводимост, физическо измерване на обеми за съответните сгради. Те не са свързани по никакъв начин със специален софтуер, който някъде другаде се продава или продаването му е монополизирано.
Господин Добрев е прав да не е съгласен с Вас, а и аз не съм съгласен. Нека да си остане терминът „притежаван”, за да има ред в цялата система. Имам предвид големите обеми на дейности, които предстоят с всичките сгради, на които имаме да извършваме обследване, квадратурата, съществуващите фирми, за да може в крайна сметка тези обеми да бъдат изпълнени, а не поставени под риска на това дали някоя фирма в момента има или няма съответното оборудване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Ерменков.
Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми колеги, основната цел, която си поставяме и която беше подкрепена от колегата Добрев, в някакъв смисъл и от господин Ерменков, е повече конкуренция. Изискването да притежаваш техниката, тоест да е твоя, е някакъв вид ограничение.
Освен това разговарях с колеги инженери. Има оборудване, което е далеч по-скъпо от 3-4 хиляди лева, което може да се наложи да бъде ползвано в обследването. Неслучайно дадох пример с по-малки населени места, примерно в Хасковска област, където може да се окаже проблем фирмите да купят подобно оборудване.
За да бъдем пълноценни в реализирането на основния ни приоритет – повече конкуренция за реализиране на по-добро качество и добри цени, би трябвало да сменим термина „притежава” с „разполага”. Продължавам да поддържам тази теза, въпреки всички аргументи, които казахте.
Пак казвам: замислете се. Оперативният финансов лизинг – при него не притежаваш нищо, не си собственик, а много фирми могат да използват оперативния финансов лизинг. Така е в Западна Европа, за да могат да им сменят оборудването с ново на всеки три или пет години. Тогава тези фирми автоматично не отговарят на изискването на закона.
И накрая, колеги, замислете се. Всяко изискване за притежаване на подобно оборудване на практика повишава цената и намалява възможностите за конкуренция.
Между другото, колеги, ако цялото оборудване е 3-4 хил. лв., този въпрос нямаше да стои.
Накрая ще добавя – в момента цената на обследването в България е доста ниска. Тук господин Добрев ни даде едни високи цени, които може би важат за конкретен случай. Чух, че цената е от един до три лева.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Два-три лева на квадрат.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Така че да реализираме пълноценно поставената цел до момента – повече конкуренция, по този въпрос би трябвало да постъпим по този начин – да сменим термина „притежавам” с „разполагам”.
Господин Андреев, с цялото уважение към Вашата лична експертиза, но изискването за повече конкуренция в случая ни води на мисълта да има изпит за всички. Вашите колеги проектанти предвид тяхната компетентност с лекота ще вземат изпита. Това за тях ще бъде като малко изпитание и никакъв проблем. Не виждам на какво се основава Вашето безпокойство. За толкова компетентни хора – за тях ще бъде чест с лекота и удоволствие да вземат този изпит. Казвам го с лека ирония, разбира се.
Проблемът, който Вие поставяте, наистина не е толкова сериозен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Димитров.
Думата за изказване има народният представител госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, сигурно това е един от малкото случаи, в които ние с господин Методи Андреев сме внесли едни и същи предложения и в общи линии защитаваме едни и същи тези по един законопроект, който е актуален,... (Народните представители Мартин Димитров и Таско Ерменков разговарят помежду си. Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К.ИВАНОВ: Госпожо Манолова, извинявайте!
Господин Димитров, моля Ви, има отправени изказвания към Вас.
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ...предвид актуалността на темата с енергийните обследвания. Всъщност тези предложения, които сме направили, трябва да бъдем абсолютно коректни, са предложения на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – една организация, която има 13 хиляди членове и която има своята история, своя авторитет в професионалния бранш.
В тази връзка, макар да съм достатъчно далеч от темата, поради поетия ангажимент се наложи да попрочета и да се поинтересувам, а също така и да внимавам в дебатите, които се случват в залата. Затова искам да обърна внимание на господин Методи Андреев, с който сме внесли еднакви предложения, по повод динамиката в обсъждането и в крайната редакция на текстовете.
В крайна сметка Комисията, а предполагам и залата, ще подкрепят една редакция, която допуска да стават консултанти по енергийна ефективност и лица, които са завършили освен висше техническо, но и средно техническо образование. Това е текст, който действаше в стария закон, който беше променен от ГЕРБ през февруари 2013 г. Тогава се забрани на лицата със средно образование да могат да се занимават с енергийно обследване. Сега виждам, че и депутатите от ГЕРБ са готови да върнат тази възможност и то има и своята логика, тъй като сградите, които предстои да бъдат енергийно обследвани, наистина са десетки хиляди, а и предвид програмата, която правителството е обявило за саниране на сгради.
Според мен, в контекста на решението на водещата комисия, че ще могат да се занимават с енергийно обследване и лица със средно образование и изобщо завършили различни технически образования, а не само тези, които предлага Камарата, в крайна сметка може би трябва да се вслушаме и в предложението за провеждане на квалификационен курс, който да завършва с изпит.
Аз съм напълно съгласна с Вашите аргументи, господин Андреев, когато става дума за проектант с висше инженерно и техническо образование. Друга е ситуацията, когато става дума за лице, което просто е завършило средно техническо образование. Крачка напред е факта, че тези курсове вече ще се правят веднъж и за цялата професионална кариера, с което подкрепям също предложението на госпожа Петя Аврамова, защото то наистина ще ограничи спекулациите и най-вече начинът едни фирми, едни лица да печелят от безкрайни курсове с безкрайни изпити по отношение на хората, които ще извършват енергийно обследване.
В същото време искам да внеса допълнителни аргументи към предложението, което сме направили заедно с Вас – фирмите да разполагат, а да не притежават необходимата техника.
Тук ще подкрепя предложението да се гласуват разделно тези текстове. Не е нужно да го подлагате на гласуване. Това е стандартна практика. Тъй като предложенията са различни в едно общо предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Вие желаете включително и Вашето предложение – неподкрепено, да бъде разделно?
МАЯ МАНОЛОВА: Моето предложение е същото както на господин Методи Андреев, така че предложението по ал. 1, буква „а” да бъде гласувано отделно от останалите предложения.
Тук искам да кажа на господин Мартин Димитров и на господин Добрев, че реалността с цените, на които се извършват обследвания, е много по-различна от това, за което Вие сте информирани. Ще Ви дам пример с Кюстендил: по обществена поръчка, обявена от Министерството на образованието и науката цената за обследване на квадратен метър стигна до 0,23 лв. – много под 1 лв. В крайна сметка за 1000 лв. се извършваше енергийно обследване на училища в община Кюстендил. Предполагам, че ситуацията не е много по-различна и в други градове.
В същото време искам да Ви обърна внимание, че сградите, които предстои да бъдат обследвани, сигурно са десетки хиляди, а в момента регистрираните фирми – проверих в регистъра, са 290, а консултантите са 8. Тоест много е важно дали наистина няма да се капсулира тази професия, пред която има огромни възможности за работа, за печелене на пари и прочее.
В тази връзка предлагам да не създаваме допълнителни пречки.
Да подкрепим предложението „да разполагат”, защото наистина, ако става дума, даже то не е доход, а за обеми от по 1000-2000 лв., представете си Вашата програма за саниране. Там заявихте, че една фирма ще прави един блок. Би следвало един енергиен консултант да прави обследване на една сграда. Нека да дадем възможност на повече хора да се включат в този пазар и без да имат предварително необходима техника и прочее, защото това наистина е справедливо и ще даде шанс и бизнес и на хора, които току-що прохождат в тази, както става ясно, изключително перспективна професия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Разбрахме Вашата теза и предложения.
Реплики?
Господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Днес сме свидетели на едно рядко природно явление – аз и Мая Манолова внасяме едни и същи текстове, което е добре (шум и весело оживление), което означава, че този проблем действително не е партийно оцветен, а е принципен. Защото аз трудно мога да застана на нейната теза, и както тя на моята.
Това, което тя предлага за специалистите със средно образование, да, там вече може да има изпити, защото на тях нивата на образование са основно, средно, висше и докторантура. На тях им липсва едно ниво. Там може да се приложи изпит. Но за хора, завършили висше образование, изкарали целия курс, имащи пълна проектантска правоспособност, да слагаме изпити е несериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря за репликата.
Втора реплика? Не виждам желаещи.
Дуплика, госпожо Манолова? Не.
Заповядайте за изказване, господин Марков.
КОСТАДИН МАРКОВ (РБ): Искам категорично да подкрепя господин Андреев и в двете му предложения.
Относно това да притежаваш необходимата техника, за да участваш в някакъв процес, да спечелиш някаква обществена поръчка. Толкова години тези, които са работили по Закона за обществените поръчки, знаят, че посоката на промените в него беше да се увеличи конкуренцията, да могат да се явяват много повече фирми. С това предложение ние противоречим на логиката на този закон, защото сметката е изключително проста. Ако тези уреди могат да си ги позволят пет фирми, 50 ще искат да се явят на съответната поръчка. Тоест кога ще бъде по-голяма конкуренцията? Ако следваме тази логика, дайте да караме проектантите тогава да притежават компютри с определени параметри и софтуер за определени дейности. Няма логика. Ако трябва да караме пътните фирми, за да спечелят обществена поръчка да притежават асфалтови бази, пак стесняваме кръга на фирмите, които ще участват. Така че категорично подкрепям предложението думичката „притежавам” да се замени с „разполагат”.
Относно изпита се чуха много аргументи, но трябва да Ви кажа, че аз си представям една изключително смешна ситуация: сядат едни професори в една зала, даже не знам дали ще са и професори, и при тях влиза на изпит проф. Назърски – най-големият корифей по строителните материали в тази държава. Обследването има два основни компонента – качествата на строителните материали и качествата на конструкцията. Как ще изпитваш този човек, който е измислил това нещо?! Ако съм аз, ще стана и ще си изляза. С какви очи ще изпитваш подобни хора?! Аз знам, че те участват в подобни фирми. Абсурдността е толкова голяма – все едно, да речем, ГЕРБ през три години да привикват Бойко Борисов и да го изпитват дали е годен да бъде лидер на партията. Той е измислил, няма как да стане.
Нека да има изпити за среднистите, но за висшистите – няма как да изпитваш тези хора, няма с какви очи да ги извикаш. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Марков. Интересна аналогия. Лидерите на партии се изпитват обикновено на конгрес и на избори.
Реплики на изказването на господин Марков? Не виждам.
Уважаеми колеги, има още записали се за изказвания, но предлагам това да стане след почивката.
Обявявам 30 минути почивка. Моля всички в залата в 11,50 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, продължаваме.
Преди почивката за изказване се записа народният представител Таско Ерменков.
Уважаеми господин Ерменков, имате думата.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще взема отношение по два въпроса.
Първо, по така нареченото дали „да разполагат” или да „притежават” съответното оборудване. Искам само да Ви прочета чл. 17, ал. 1, вече е коригирана Директива 2010/31 на Европейския съюз, която гласи така: „Държавите членки гарантират, че издаването на сертификати за енергийните характеристики на сгради и инспекциите по отоплителните и климатичните инсталации се осъществяват по независим начин от квалифицирани и/или акредитирани експерти”.
Питам аз: каква независимост може да имаш, ако не притежаваш съответното оборудване, с което можеш да работиш и трябва да работиш, каква независимост можеш да имаш, когато примерно в един регион – тук си говорихме и с Ваш колега, който също защити тази теза, която сега ще Ви кажа – някой реши да монополизира собствеността върху съответните уреди и да ги дава под наем само на определени фирми, които са по-близки до общината или по-далечни, да им дава по-други условия, тоест, независимостта на дейността е освен липсата на конфликт на интереси и собствеността върху средствата за производство, ако мога така да се изразя, за да можеш ти наистина да изпълняваш дейностите си без да зависиш от някой друг дали ще ти даде нещо под наем, дали ще го имаш, или не.
Нещо повече, когато говорим за тази дейност и за нейната обхватност, хубаво е хората, разполагайки с това оборудване, да знаят и да могат да го ползват квалифицирано, защото едно е да имаш и да разполагаш с него, друго е да го притежаваш и да можеш постоянно да се усъвършенстваш за използването на дадения уред.
Колкото до това дали и по какъв начин трябва да се държат изпитите, искам да Ви кажа, че наистина направих грешка в предишната си реплика, че говорих за нова професия. Става въпрос за квалификация. Няма начин да придобиеш една квалификация без да си изкарал съответните курсове. Вярно е, че в момента – и това тук много от колегите го казаха, има изкривяване на ситуацията. Вярно е, че до 2010 г., докато бях изпълнителен директор на агенцията, за курсовете за тези консултанти по енергийна ефективност, както вече ги наричаме, цената, която днес се плаща за един специалист, се плащаше за целия екип и софтуерът се даваше безплатно. Той не е холандски, той е норвежки. Имахме договор с норвежкото правителство, бяха дадени, ако не се лъжа, 2500 лиценза за този софтуер, които трябваше да бъдат раздавани безплатно на фирмите и по мое време това беше така. Защо след това се е превърнала в търговско-занаятчийска дейност и частта на професорската чест на някои от хората е била заменена с малко по-комерсиални измерения, вече не съм виновен аз за това нещо. Най-малко са виновни хората, които ходят по курсовете. Но Ви моля: нека да не затваряме вратата на така наречените „консултанти по енергийна ефективност”. Нека да оставим нещата по начина, по който са предложени от Комисията, защото те са предложени не защото Комисията го е харесала така, а защото са синтез на много спорове, на много интереси, защото няма начин да няма интереси в тази дейност, и на много премерени компромиси, направени така, че и потребители, и възложители, и изпълнители да бъдат еднакво защитени.
Още един път Ви моля: нека да подкрепим текста, така както е предложен от Комисията, защото наистина смятам, че той отговаря най-много на интересите на всички, които участват в дейността извършване на обследвания по енергийна ефективност. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Заповядайте за реплика, госпожо Аврамова.
ПЕТЯ АВРАМОВА (ГЕРБ): Господин Ерменков, искам да Ви кажа, че Вие правите едни съвсем безпочвени внушения, цитирайки това, което цитирахте за независима експертиза. Едното няма абсолютно нищо общо с другото. В директивата като независима експертиза се има предвид нещо съвсем различно от това да имаш независим уред, да го притежаваш и да работиш с него. Опитвате се да създадете такова внушение и аз смятам, че не сте прав. Не ми се иска в тази зала да създаваме естествени монополи административно, които да гарантират на определени фирми работа и да не дават възможност на по-малки фирми да извършват тази дейност.
Искам да Ви кажа, че за да си купите уред за 15 хил. лв., без да имате гарантирана дейност и да знаете, че в тази година можете да не спечелите нито една обществена поръчка, която да изпълните, колко рентабилно е да притежавате този уред за 15 хил. лв.? Нека дадем възможност на фирмите да наемат такава техника, да участват в обществени поръчки и да изпълняват такава дейност. Да не монополизираме пазара само за големи фирми, които имат възможност да си закупят такива уреди и да им даваме възможност да работят само те. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Аврамова.
Други реплики? Няма.
Господин Ерменков, заповядайте за дуплика.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Госпожо Аврамова, последното нещо, което се опитвам да правя, е да правя внушения от тази трибуна. Изказвам мнение и се опитвам да аргументирам становище. Още повече, че защитавам мнение и аргументирам становище на предложение на Комисията и на колегите от ГЕРБ, и на управляващите от ГЕРБ, не е мое. Това е тяхно предложение и аз тяхното предложение защитавам, колкото и парадоксално да звучи, но то е разумно и нормално, защото това е истината и така трябва да бъдат нещата. Не го приемайте като обида това – казвам тези, които са се сблъсквали с енергийна ефективност и с процесите, знаят защо го предлагат това нещо.
Когато говорим за независимост, забележете, в стария текст, който беше нередактиран и с който доста се злоупотребяваше в Директивата, се говореше за независими квалифицирани или акредитирани експерти. Има редакция – нова, вярна, в която пише „по независим начин”. Нали разбирате? Ако създаваме монополи, се притеснявам, че ще създадем монополи на собствениците на тези, които имат уреди и тези, които имат уреди, ще злоупотребяват с власт и положение. Не са 20 хил. лв. Двадесет хиляди лева би могло да струва оборудването, ако става въпрос за обследване на промишлени системи – да, там има наистина много по-специфична техника, която включва газ анализатори и други по-технологични изисквания има към тях.
Когато става въпрос за сграда, не са толкова големи и скъпи уредите, имайки предвид и обема на сградите. Аз Ви казах, поне по мои спомени, по времето, когато бях там, един комплект, понеже сме правили все пак тази проверка, да не натоварваме излишно фирмите, струваше някъде около 3 4 хил. лв. За сгради говоря само и единствено. Имаш неща, които трябва да мерят топлопоток, трябва да мериш вентилация, изолация, тоест топлопроводимостта, да мериш и енергията по електроснабдяването. Не са кой знае колко много нещата. Но, пак Ви казвам: това е въпрос на политическо решение.
Моето притеснение е, че ще създадем с липсата на изискванията за притежаване на уредите една група фирми паразити, ако мога така да се изразя, които с минимални разходи и липса на такива, защото тук въобще не искам да влизам в темата как и при какви условия работи персоналът в тези фирми, че ще влезем в съвсем друга дискусия вече, ще се явяват някъде, след което ще търсят по схемата от едно време в България: двама се срещат, правят бизнес, стискат си ръцете, единият тръгва да търси парите, а другият тръгва да търси стоката. Нали ме разбирате? Затова смятам, че е хубаво да си притежават хората това, което имат и с което работят, за да могат наистина във всеки един момент, в който бъдат повикани не да търсят отнякъде оборудване, а да си го извадят от чекмеджето и да отидат да си работят с него. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
За изказване – народният представител Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, колеги! Увлечени в една лобистка поправка стигнахме малко до крайност. Поставиха се за разглеждане две тези. Първата беше: необходима ли е квалификация и правоспособност? Тя започна от това дали може и тези със средно образование и стигна до това дали академичната общност трябва да се самоизпитва помежду си. Образователно-квалификационни степени са „бакалавър” и „магистър”. „Доктор” е една междинна, а другото е академичната общност. Съгласен съм, че не би било редно един професор да изпитва друг професор, но пък не е редно и един професор да регистрира фирма и бай Мангал да му работи после като подизпълнител.
Господин Андреев каза, че всички с магистърско образование трябва по право да упражняват дейността си. Слезе се и надолу: дали може и тези със средно? Изказвам благодарност на господин Председателя, че даде почивка, защото иначе щяхме да стигнем до това – дали не може и без образование, като да е достатъчно само този, който иска, да заяви, че има желание и мерак за този бизнес.
Чухме и тезата, че не следва да се дава професионална правоспособност само с един изпит. Ама, то и сега е така. Повечето професии в обслужващата сфера са с един изпит – сервитьор, кранист, готвач. А водачите на моторни превозни средства с колко изпита добиват правоспособност, с която цял живот после карат коли, извършват транспортна дейност и обслужват децата си? Значи може и с един изпит. И този аргумент отпадна.
Десницата разви две прекрасни тези. Едната е да се разреши едва ли не на всеки мераклия да работи, защото това ще създаде работни места, а другата – техниката да е по оперативен лизинг, защото щяло да повиши конкуренцията. Тогава да отменим изобщо образователния ценз?!
Що се отнася до оперативния лизинг. Да сте чули някой, който е закупил техника, после я отдава по оперативен лизинг и да иска да загуби от дейността си? Не, той иска наем и фирмата, която е взела под наем тази техника ще си я включи в цената, с която ще извършва дейността си. Е, тази фирма, ако сама закупи техниката и на някакво разсрочено плащане я включва в цената на услугата или взема оперативен лизинг и стойността на лизинга – наема, включи го в услугата, тя с какво ще бъде по-евтина? Тоест този аргумент също отпада. И дали е със собствена техника, дали е с оперативен лизинг – цената ще е почти една и съща, защото никой не иска да губи, а обратното – да печели.
Дебатът се завъртя и около една важна дилема: дали в крайна сметка може без образование, професионална квалификация, без наличие на съответна специфична техника да се упражнява една високоспециализирана и използваща много тясно необходими уреди професия? За едни казаха, че може, за други казаха, че е недопустимо. Ако Ви попитам: може ли при акредитацията една болница да няма лекари, да няма специалисти, да няма рентген, да няма лаборатория, но въпреки това да й разрешим да лекува, всички ще кажете: „Не. Аз, ако отида там, искам да ги има тези неща”, но ето, тук сме готови да отменим всички. Народът го е казал: „Къде сте тръгнали на сватба без младоженец?”.
Имаме два изхода – да приемем изключително лобистки текст, до крайност: „Всеки кандидат, близък до управляващата партия, не следва да декларира съответстващо образование и наличие на техника”. Прекрасен текст! Този консултант трябва да предложи само две декларации: за лоялност към съответната партия и да изрази готовност – при необходимост щял да се образова, щял да си наеме техника, щял да си наеме специалисти. (Ръкопляскания от ПФ.)
Другото е това, с което започнахме – текстът „притежава”. Всичко останало е лобизъм. Няма смисъл, дайте да го направим.
Що се отнася до професор да изпитва професор, аз лично бих се чувствал неудобно в такава комисия, но за всички останали, които искат да получават пари и да упражняват тази дейност, трябва да докажат, че те наистина я могат, защото това е дейност с много пари, с много последствия и след като разрешаваме този бизнес, трябва да имаме и съответстващи изисквания към този вид кандидати. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Реплики?
Господин Таско Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): С риск да стана досаден, ако не съм станал вече.
Уважаеми господин Димитров, ще започна, първо, с адмирация по начина, по който защитихте притежаването. Благодаря Ви, но репликата ми е по втората част относно професор да изпитва професор.
Забележете, че процесът за обследване за енергийната ефективност не включва само изолации, подово покритие, изолации на покрив, дограми и други такива, а е процес, който включва една сграда в нейната цялостност, което включва вентилация, отопление, климатизация, в това число защо не и водоснабдяването, което също е елемент от енергоразходната част, електроснабдяване.
Когато говорим за придобиване на квалификация за експерт, за консултант по енергийна ефективност, човек трябва да бъде наистина запознат с всички тези части, които са свързани по енергийната ефективност в тяхната съвкупност, за да може да ги разглежда като едно цяло. Да, той е силен в частта „изолация”, но все пак трябва да има представа и в онази част, която се нарича „електроснабдяване”. Затова, когато говорим за изпит, не говорим професор „Х” да изпитва професор „У”, защото двамата са от Строителния институт и се познават един друг и са свършили едно или друго нещо, а да разширим погледа върху проблематиката и от друга гледна точка. Тук не става въпрос за унижаване на един професор пред друг, а става въпрос за обучение, което е свързано с неща, които дават друг ъгъл на обсъждане на нещата. Затова пак казвам: нека да не го довеждаме до това, че един професор ще изпитва друг професор, а става въпрос наистина за придобиване на квалификация – квалификация, която се нарича „консултант по енергийна ефективност”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Други реплики? Няма.
Господин Димитров? (Реплика от народния представител Емил Димитров.) Няма да се възползва от правото си на реплика.
За изказване – народният представител Делян Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми колеги, интересна беше дискусията. Аз ще се опитам да я обобщя. Тя донякъде залитна в посока дали трябва да се провеждат изпити за придобиване на тази специфична професионална квалификация, или не трябва, но всъщност избяга от по-същественото предложение или по-съществената част в предложението на колегите Методи Андреев и Мая Манолова – по отношение отхвърлената част, разбира се, за това кой може да извършва тази дейност.
Всъщност по-важната част от отхвърленото предложение е това, че Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране предлагат само те или само хората с пълна проектантска правоспособност да извършват тази дейност, което според нас е некоректно и което категорично трябва да бъде отхвърлено.
От там нататък текстът постига консенсус с това, че премахва периодичността на явяването на курсове и полагането на изпити, защото досега практиката беше, че не само, че веднъж вземаш този сертификат, минаваш курса, вземаш изпита, получаваш сертификата или удостоверението, а на всеки три или пет години трябва повторно да се явяваш и повторно да държиш този същия изпит.
С предложението на Комисията, около което всички колеги от Комисията по енергетика се обединихме, това отпада. Всъщност в началото получаваш удостоверението, като то няма срок на валидност, както е предложила колежката Петя Аврамова.
В този смисъл текстът е консенсусен, балансиран и гарантира, първо, че ще имаме качество на извършената услуга, защото ще сме сигурни, че хората, които извършват енергийния одит, имат професионалната квалификация – необходимата професионална квалификация, без значение дали те са завършили определени инженерни специални или нещо друго – минаването през курса и полагането на изпита гарантира, че те ще имат необходимата квалификация.
По отношение на това дали уредите трябва да бъдат притежавани, или фирмите могат да разполагат с тях, аз Ви казах, че моето мнение е, че те трябва да бъдат притежавани. В крайна сметка това не са толкова скъпи уреди, не струват стотици, хиляди или милиони, струват по няколко хиляди лева. Това е начинът, по който ние да удостоверим, че тези уреди наистина са на разположение. Ако смятате, „разполагат с” е достатъчно, понеже се чуха достатъчно гласове в тази посока, всеки може да прецени сам за себе си дали да подкрепи това процедурно предложение, или не.
Моят апел е да подкрепим предложението, редакцията на Комисията, защото тя наистина е балансирана. От една страна, гарантира качество на извършената услуга, от друга страна, премахва тази, ако искате, административна, ако щете, финансова тежест, ако щете, това неудобство и досада на всеки на определен период от време да полага повторно изпити и да минава повторно курсове, което наистина е безсмислено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Реплики?
Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Добрев! Всъщност дебатът е не само всеки да каже предварителната си позиция, но да чуе аргументите на другата страна и да се остави да бъде убеден, когато предложението на неговия опонент е по-добро. В резултат на този дебат аз се убедих, че текстът на Комисията, който дава възможност и на лица със средно техническо образование, след като минат съответния курс и положат съответните изпити, да се занимават с енергийно обследване, е по-добър от нашето предложение, така че ще го подкрепя.
От друга страна, мисля, че Вие като вносители на предложението фирмите и енергийните консултанти, които ще кандидатстват за обследване на един обект, да притежават, а не просто да разполагат с необходимата техника, би следвало да чуете нашите аргументи и да се съгласите с тях.
Става дума за следното. Предстои да бъдат енергийно обследвани десетки хиляди сгради, включително една част от тях по прословутата Програма на правителството за саниране. Направих си труда в момента да проверя този регистър, за който се говори по чл. 44 – включва 290 фирми и 8 консултанта, 8 физически лица, които отговарят на изискванията. Значи 300 души предстои да се справят с един пазар от десетки хиляди сгради. С това предложение – дали да разполагат с необходимата техника, или да я притежават, ние или ще затворим вратата на този пазар, или ще дадем възможност на дребните, на малките, на едноличните търговци, на физическите лица, кандидатстващи за енергийно обследване на сграда пети тип, или както е – на най-малките сгради, да имат възможност да се включат в този конкурентен пазар.
Ако не приемете нашето предложение с господин Методи Андреев, това означава, че Вие сте само и единствено за едрите, за тези, които вече са се утвърдили (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) и които няма да смогнат да свършат цялата работа. Дайте възможност и на малките, които сега тръгват на този пазар. Така, ако щете, ще решите и част от проблема с безработицата и с необходимостта от нови работни места. Хората ще имат стимул да се квалифицират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето, госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: Защото имат след това пазар, на който да предложат своите умения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Други реплики?
Народният представител Таско Ерменков – заповядайте!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Господин Добрев, Вие пропуснахте да успокоите всички в залата, че за малките сгради сме предвидили съвсем друг режим на тези фирми. Там точно така е записано, за малките сгради е написано, че тези, които ще провеждат обследването, разполагат с необходимата техника. Така че няма опасения, че тези, които ще работят с малки сгради, ще трябва да си купуват оборудването. Има го записано. Тоест този, които иска да се занимава с обследване на сгради, които са пета категория, не е необходимо да си купува оборудването. Написано е тук, че трябва да разполага с него.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: При Мая Манолова!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Тя беше с реплика, аз към Вас – че пропуснахте да кажете това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики?
Господин Добрев, заповядайте за дуплика.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Бих приел тезата за малките и големите и малките да останат малки, а големите – големи, ако тези уреди струваха стотици хиляди левове – те струват по няколко хиляди лева. Една такава фирма има екип от минимум пет човека. Ако уредът струва 2 хил. лв., всеки от тези пет човека трябва да задели по 400 лв. Виждате как с 400 лв. всеки малък може да стане голям. Но да не се впускаме в този дебат, защото мисля, че попрекалихме.
Предлагам, както направих в моето изказване, всеки сам да прецени дали 2-3 хил. лв. притежаване на уредите би спряло конкуренцията, или не, и дали въобще би повлияло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Добрев.
Други изказвания? Няма.
Заповядайте за процедура, господин Андреев.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Предлагам редакционна поправка – в почивката говорихме с господин Делян Добрев, в чл. 43, ал. 1, т. „в”, след „енергетика”, да има запетая и да се допълни „електротехника, архитектура, строителство и геодезия”. Обосновката е следната. В Университета по архитектура, строителство и геодезия се изучават специалности, касаещи изолацията. Там също има специалисти, които могат да обучават и да провеждат курсове, свързани с енергийните одити. Това е. Предлагам това допълнение. Това е редакционна поправка – „Енергетика, електротехника, архитектура, строителство и геодезия”. Това е научното направление, това е професионалното направление: „Архитектура, строителство и геодезия”. Така е формулирано професионалното направление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добре.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народните представители Методи Андреев, Станислав Иванов, Константин Марков, в неподкрепената му част от Комисията – имаше предложение чл. 43, ал. 1, т. 1, б. „а” да се гласува отделно. Тя гласи: „В т. 2 думата „притежава” да се замени с „разполага с”.
Подлагам на гласуване това предложение, гласуване отделно на това предложение – в т. 2 думата „притежава” да се замени с „разполага с”.
Гласували 90 народни представители: за 69, против 13, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте!
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Моля за процедура по прегласуване, тъй като колеги не успяха да гласуват. Както виждате, все още се движат в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Подлагам отново на гласуване предложението в чл. 43, ал. 1, т. 1, подточка „а”, която гласи: „в т. 2 думата „притежава” да се замени с „разполагат с”.
Гласували 93 народни представители: за 71, против 15, въздържали се 7. (Единични ръкопляскания от залата.)
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на народните представители Методи Андреев, Станислав Иванов, Костадин Марков в останалата част, която не се подкрепя от Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 4, против 36, въздържали се 52.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова. Едната част от това предложение вече беше приета.
Подлагам на гласуване останалата част, която не се подкрепя от Комисията.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, от място): Господин Председател, отменете това гласуване. Изобщо не трябва да гласувате моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не сте го оттеглили, съжалявам.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Защото те са идентични като тези на Методи Андреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, но е отделно предложение.
Гласували 70 народни представители: за 8, против 20, въздържали се 42.
Предложението не е прието.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Да, но едната част беше подкрепена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Него не съм го подложил на гласуване.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): То е едно и също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Сега подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Методи Андреев за добавяне...
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Но те са еднакви и така се получава...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, и се получи еднакъв резултат. Както са еднакви, се получи еднакъв резултат. Елементарно е.
МАЯ МАНОЛОВА (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Но може да се получи различен резултат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Но не се получи. (Продължаващи реплики от народния представител Мая Манолова встрани от микрофоните.)
Подлагам на гласуване подточка „вв” в редакцията на Комисията, предложение на народния представител Методи Андреев, който предложи след „Енергетика”, „Електротехника” да се добави и „Архитектура, строителство и геодезия”.
Моля, гласувайте редакционното предложение на народния представител Методи Андреев съгласно текста, който Ви предложи.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Сега гласуваме окончателния текст на чл. 43 съгласно доклада на Комисията и с приетите редакционни промени, а именно: в чл. 43, ал. 1, т. 2 да гласи така: „разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9”, както и направеното от господин Методи Андреев и гласувано преди малко допълнение по т. 3, подточка „вв”, както той го прочете от трибуната и аз го прочетох току що.
Моля, гласувайте окончателния текст с предложената редакция за чл. 43.
Гласували 89 народни представители: за 76, против 10, въздържали се 3.
Текстът на чл. 43 по доклада на Комисията заедно с редакционните промени, направени в залата, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 44 има предложение от народния представител Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Методи Андреев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Кънчо Филипов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44:
„Чл. 44. (1) Агенцията вписва в публичен регистър лицата по чл. 43, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
1. за лицата по член 43, ал. 1 – документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 43, ал. 1, т. 1 – 3;
2. за лицата по член 43, ал. 2:
а) документи, които удостоверяват обстоятелствата по чл. 43, ал. 2, т. 3 – 5;
б) декларация по чл. 43, ал. 2, т. 2.
(3) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 75, ал. 1.
(4) Агенцията отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 43, ал. 1 или 2.
(5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението за вписване в регистъра е 5 години.
(7) След изтичане на срока на валидност на удостоверението за вписване в регистъра се издава ново удостоверение за вписване след представяне на декларация, че няма промяна в обстоятелствата по ал. 2 или на съответните документи при промяна в обстоятелствата по ал. 2.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Обстоятелствата по чл. 43, подлежащи на вписване, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване на квалификация по чл. 43, ал. 1, т. 3, буква „в” и ал. 2, т. 5 се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Добрев.
Има ли изказвания по предложения чл. 44 по текста на вносителя? След бурните изказвания по предишния член, сега е тишина.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме редакцията на Комисията за чл. 44.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Член 44 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45:
„Чл. 45. Агенцията заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, когато:
1. престанат да отговарят на някое от условията по чл. 43, ал. 1 или 2;
2. са представили невярна декларация по чл. 44, ал. 2, т. 2, буква „б”;
3. са нарушили изискванията на чл. 43, ал. 4, 5 или 6;
4. са извършили системни нарушения по този закон, установени с влезли в сила наказателни постановления;
5. са обявени в несъстоятелност или в ликвидация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по чл. 45? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Моля, уважаеми колеги, гласувайте чл. 45 в редакцията на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението за чл. 45 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
„Раздел IІІ – Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по чл. 46, 47, 48 плюс наименованието на Раздел ІІІ и чл. 49? Не виждам желаещи.
Моля, уважаеми колеги, гласуваме анблок чл. 46, 47, 48, наименованието на Раздел ІІІ и чл. 49.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението на гореизброените членове по Комисия е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 50 има предложение от народните представители Методи Андреев и група:
„В чл. 50, ал. 1 след думите ,,водогрейни котли” да се добави ,,на течно или твърдо гориво”, а след думите ,,над 20kW” да се добави „и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW за отопление на помещения”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мая Манолова:
„В чл. 50, ал. 1 след думите ,,водогрейни котли” да се добави ,,на течно или твърдо гориво”, а след думите ,,над 20kW” да се добави „и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW за отопление на помещения”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Делян Добрев и група.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50:
„Чл. 50. (1) На проверка по реда на този закон подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW.
(2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
1. всеки 8 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително и на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително;
2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
3. всеки три години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително.
(3) Проверката по ал. 2 включва оценка на:
1. състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системите за управление на топлоподаването и циркулационните помпи;
2. коефициента на полезно действие на водогрейните котли – само за водогрейни котли с единична номинална мощност над 50 kW;
3. оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата.
(4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата.
(5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
(6) Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Добрев.
Изказвания? Не виждам.
Поставям на гласуване чл. 50.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Методи Андреев и колеги, което Комисията не подкрепя.
Моля, уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 12, против 22, въздържали се 47.
Предложението не е прието.
Продължаваме с предложението на народния представител Мая Манолова, което не е подкрепено от Комисията.
Моля, уважаеми колеги, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 10, против 19, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме целия текст на чл. 50 по предложение на вносителя.
Моля, уважаеми колеги, гласувайте текста на чл. 50.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Член 55 в редакцията на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам желаещи.
Гласуваме анблок чл. 51 и 52 по редакцията на вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 53 има предложение от народния представител Кънчо Филипов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 53 ал. 2 да отпадне”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по чл. 53? Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме предложението на господин Филипов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 10, против 29, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 53 по вносител.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.
„Раздел ІV – Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по трите члена – 54-ти, 55-и и 56-и, плюс наименованието на Раздел ІV? Не виждам желаещи.
Гласуваме по вносител членове 54, 55 и 56 и заглавието на Раздел ІV.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 57 има предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 18 , ал. 3.
Предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
„Чл. 57. (1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.
(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:
1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.
(3) Обследването по ал. 1 се извършва най-малко веднъж на всеки 4 години.
(4) Ново обследване по ал. 1 се извършва задължително на:
1. промишлени системи – една година след извършени основни промени в технологичното оборудване и/или производствените системи, промяна на горивната база и начина на преобразуване на енергия;
2. системи за външно изкуствено осветление – една година след извършени промени в инсталацията (подмяна на осветителни тела, промяна на схемите за осветление и/или енергозахранване) или когато са променени изискванията към осветеността на осветявания обект.
(5) Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, които подлежат на задължително обследване по ал. 2, подават в агенцията ежегодно до 31 януари декларация по образец, определен в наредбата по ал. 6.
(6) Показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка за енергийни спестявания се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на икономиката.
(7) Предприятията по ал. 2, т. 1 и 2 и собствениците на промишлени системи по ал. 2, т. 3, които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, подлежаща на сертифициране от независим орган за съответствие с европейски или международни стандарти, се освобождават от изискванията за задължително обследване за енергийна ефективност, при условие че приложената от тях система за управление включва енергийно обследване на съответното предприятие или промишлена система.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Преди да дам думата за дебат по предложения член, искам да обявя, че гости в пленарната зала са студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Моля, аплодисменти за тях. (С ръкопляскания народните представители приветстват студентите на балкона на пленарната зала.) Благодаря Ви.
Моля, изказвания по чл. 57? Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме чл. 57 в редакцията на Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 1, въздържал се 1.
Предложението за чл. 57 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по чл. 58? Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, гласуваме чл. 58 по вносител.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 59 има предложение от народния представител Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Методи Андреев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а” и не го подкрепя в останалата му част.
Неподкрепената част е, както следва:
„В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3:
...
б) в буква „б” думите „не по-малко от 2 години” да се заменят с „не по-малко от 3 години”, а думите „не по-малко от 3 години” да се заменят с „не по-малко от 5 години”;
в) в буква „в” думите „притежават валидно удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи във висши технически училища, специализирани в професионалните направления ,,Енергетика” и ,,Електротехника” да се заменят с ,,притежават пълна проектантска правоспособност по специалностите от професионални направления „Енергетика”, ,,Електротехника”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
4. Алинея 4 да отпадне.”
Предложение от народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а” и не го подкрепя в останалата му част.
Останалата част е същата, но за протокола ще я прочета:
„В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3:
...
б) в буква „б” думите „не по-малко от 2 години” да се заменят с „не по-малко от 3 години”, а думите „не по-малко от 3 години” да се заменят с „не по-малко от 5 години”;
в) в буква „в” думите „притежават валидно удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи във висши технически училища, специализирани в професионалните направления ,,Енергетика” и ,,Електротехника” да се заменят с ,,притежават пълна проектантска правоспособност по специалностите от професионални направления „Енергетика”, ,,Електротехника”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
4. Алинея 4 да отпадне.”
Предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мартин Димитров.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Таско Ерменков и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Кънчо Филипов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В чл. 59, ал. 1, т. 3, буква „в” думата „валидно” да отпадне”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 59:
„Чл. 59. (1) Обследването по чл. 57, ал. 1 и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 44, ал. 9;
3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9 и:
а) имат завършено висше образование в областта на техническите науки по професионално направление и специалности, съгласно изискванията на наредбата по чл. 44, ал. 9, признато в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или завършено средно техническо образование;
б) имат придобит стаж по специалността – не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър”, не по-малко от три години за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и не по-малко от 6 години за лицата със завършено средно-техническо образование;
в) притежават удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи във висши технически училища, специализирани в професионалните направления „Енергетика” и „Електротехника”, акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(2) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване за енергийна ефективност на промишлената система, когато са:
1. проектанти на промишлената система;
2. участници в изграждането и/или експлоатацията на промишлената система;
3. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в промишлената система.
(3) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 43, ал. 1, т. 1.
(4) Лицата по ал. 1, извършили обследване за енергийна ефективност на промишлена система, преди изпълнение на предписаните в обследването енергоспестяващи мерки, не могат да извършват обследване за енергийна ефективност за доказване изпълнението на предписаните мерки, както и оценка за доказване на достигнатите нива на енергийни спестявания в резултат от изпълнението на тези мерки.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Добрев.
Изказвания? Обичайните заподозрени – господин Андреев, заповядайте.
МЕТОДИ АНДРЕЕВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги, в чл. 59, ал. 1, т. 2 отново срещаме думата „притежават”.
Преди малко ние гласувахме в чл. 43, ал. 1, т. 2 думичката „притежават” да бъде заменена с „разполагат”. Аз предлагам тук също да направим тази редакционна поправка, както вече веднъж гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Андреев.
Реплики? Не виждам реплики.
Други изказвания? Не виждам други изказвания.
Гласуваме… (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Гласуваме предложената редакция в чл. 59, ал. 1 – в редакция на Комисията, в т. 2 думата „притежават” да се замени с „разполагат с”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Добрев, нека първо гласуваме предложението на господин Андреев, което Комисията е отхвърлила, но, така или иначе, той потвърди като редакционна промяна.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не, предложението на господин Андреев и група народни представители, и на госпожа Мая Манолова е по отношение на други текстове и в този смисъл следва да гласуваме първо отхвърлените предложения, след това – редакционната поправка на господин Андреев, след това текста с редакционната поправка. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на народните представители Методи Андреев, Станислав Иванов и Костадин Марков в неподкрепената от Комисията част. (Шум и реплики.)
Гласуваме предложението на народните представители Методи Андреев, Станислав Иванов и Костадин Марков в неподкрепената част от Комисията.
Гласували 70 народни представители: за 10, против 21, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова в неподкрепената част от Комисията, което е същото като на Методи Андреев, Станислав Иванов и Костадин Марков.
Гласували 72 народни представители: за 14, против 18, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Кънчо Филипов и група народни представители, което също не е подкрепено от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 9, против 33, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
И сега гласуваме редакцията, направена от народния представител Методи Андреев – в чл. 59, ал. 1, т. 2 думата „притежават” да бъде заменена с „разполагат с”.
Гласуваме предложението, направено от народния представител господин Андреев.
Гласували 87 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Процедура, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура – заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: С оглед да унифицираме текста с приетите вече редакционни поправки правя процедурно предложение в чл. 59, ал. 1, т. 3, буква „в” след думите „в професионалните направления „Енергетика”, „Електротехника” да се добави „и „Архитектура, строителство и геодезия”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, това вече го гласувахме преди това в закона.
Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение от народния представител Делян Добрев с цел синхронизиране с останали текстове от закона, както беше представено от трибуната.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Редакционното предложение, направено от господин Делян Добрев, е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на чл. 59, съгласно доклада на Комисията, заедно с току-що гласуваните редакционни промени, предложени от господин Методи Андреев и господин Делян Добрев.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Текстът на чл. 59, съгласно доклада на Комисията, заедно с направените в залата редакционни промени от народните представители Методи Андреев и Делян Добрев, е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 60 има предложение от народния представител Петя Аврамова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Методи Андреев и група.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мая Манолова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Делян Добрев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Кънчо Филипов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
„Чл. 60. (1) Агенцията вписва в публичен регистър лицата по чл. 59, ал. 1 по тяхно писмено искане.
(2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат документи, които удостоверяват обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 1 – 3.
(3) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 75, ал. 1.
(4) Агенцията отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 59, ал. 1.
(5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издава от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Срокът на валидност на удостоверението за вписване в регистъра е 5 години.
(7) След изтичане на срока на валидност на удостоверението за вписване в регистъра се издава ново удостоверение за вписване след представяне на декларация, че няма промяна в обстоятелствата по ал. 2 или на съответните документи при промяна в обстоятелствата по ал. 2.
(8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Добрев.
Има ли изказвания по прочетения чл. 60? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте чл. 60 в редакцията на Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 61 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. Агенцията заличава от регистъра лицата, получили удостоверение с право да извършват обследване за енергийна ефективност, когато:
1. престанат да отговарят на някое от условията по чл. 59, ал. 1;
2. са нарушили изискванията на чл. 59, ал. 2, 3 или 4;
3. са извършили системни нарушения по този закон, установени с влезли в сила наказателни постановления;
4. са обявени в несъстоятелност или в ликвидация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 61 в редакцията на Комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 62 Комисията подкрепя текста на вносителя.
„Раздел V – Управление потреблението на енергия”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Моля, гласувайте чл. 62 по вносител, подкрепен от Комисията, и наименованието на Раздел V по вносител, подкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 63 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63:
„Чл. 63. (1) Задължените лица по чл. 14, ал. 4, собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1, собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.
(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:
1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други мерки, които водят до изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;
2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на доставените/продадените енергии и горива;
3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;
4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
(3) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 изготвят месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната и продаваната енергия.
(4) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на енергийната ефективност.
(5) Отчетите по ал. 4 съдържат информация за изпълнението на изискванията на ал. 2 и се представят в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане.
(6) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ежегодно в срок до 1 март предоставят на кмета на съответната община информация за количествата на продадената на крайните клиенти енергия на територията на общината за предходната година.
(7) Отчетите по ал. 4 на държавните органи и на кметовете на общините се представят в агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.
(8) Отчетите по ал. 4 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по чл. 63? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване чл. 63 в редакцията на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 63 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 64 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
„Чл. 64. За управление на енергийната ефективност в сгради държавна или общинска собственост към областните или общински администрации могат да се създават експертни съвети за подпомагане дейността на областните управители или кметовете на общини.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на чл. 64 в редакцията на Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението за чл. 64 е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Раздел VI – Предоставяне на енергийно ефективни услуги”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по наименованието на Раздел VІ и по чл. 65? Не виждам желаещи.
Гласуваме анблок заглавието на Раздел VІ по вносител, както и чл. 65 по вносител.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 66 и предлага следната редакция:
„Чл. 66. (1) Енергийно ефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, сключени с крайни клиенти.
(2) Енергийно ефективните услуги включват изпълнението на една или повече дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, определени в наредбата по чл. 18, ал. 2.
(3) За осигуряване на проследимост на разходите за енергия и на постигнатите нива на енергийни спестявания като резултат от изпълнението на енергийно ефективни услуги лицата по чл. 14, ал. 4 предоставят с фактурите на крайните клиенти и информация за:
1. текущите действителни цени и действително потребената енергия;
2. енергийната консумация по месеци за изминалия едногодишен период, сравнена с енергийната консумация по месеци за предходния едногодишен период;
3. координати за връзка с потребителски организации, енергийни агенции или други институции, включително адреси в интернет, от които може да се получи информация за възможните мерки за повишаване на енергийната ефективност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Откривам дебат по чл. 66. Не виждам желаещи.
Гласуваме чл. 66 в редакция на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 67 и предлага следната редакция:
„Чл. 67. (1) Енергийно ефективните услуги могат да се извършват от физически или юридически лица – търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателство на друга държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(2) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 предоставят енергийно ефективни услуги или правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или в други финансови посредници.
(3) Когато в обхвата на енергийно ефективните услуги по чл. 66, ал. 2 се включва изпълнението на дейности по чл. 36, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, лицата по ал. 1 и 2:
1. изпълняват сами дейностите, в случай че отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 или чл. 59, ал. 1;
2. възлагат изпълнението на дейностите на лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 или чл. 59, ал. 1.
(4) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 съвместно със собствениците на средствата за търговско измерване на доставяната до крайните клиенти енергия могат да предоставят като енергийна услуга при конкурентни цени с цел осигуряване проследимост на разходите за енергия от крайните клиенти подмяна на съществуващите средства за търговско измерване с интелигентни системи за измерване и контрол или други технически решения, които дават визуална информация за:
1. текущото енергопотребление;
2. преходната текуща сметка;
3. моментния енергиен товар;
4. друга необходима информация.
(5) При определяне стойността на предоставените енергийно ефективни услуги се вземат предвид постигнатото повишение на енергийната ефективност и степента на удовлетворяване на други предвидени в договора за предоставяне на енергийната услуга изисквания.
(6) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 съвместно със собствениците на средствата за търговско измерване на доставяната до крайните потребители енергия са длъжни:
1. по време на инсталирането на интелигентни измервателни системи на потребителите да дават подходящи съвети и информация за пълния потенциал на тези системи по отношение на управлението на отчитането на показанията и наблюдението на енергопотреблението;
2. да гарантират сигурността на интелигентните измервателни системи и предаването на данни;
3. в процеса на предаване на данни да гарантират неприкосновеността на личния живот на крайните клиенти при спазване на законодателството относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Добрев.
Изказвания по чл. 67? Не виждам.
Гласуваме чл. 67 в редакция на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Раздел VII – Разполагаемост и достъпност на информацията”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Раздел VІІ по вносител.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Предложението за наименование на раздела е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 68 има предложение от Делян Добрев и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 68 и предлага следната редакция:
„Чл. 68. (1) С цел осигуряване на достъпност и разполагаемост на информацията, събирана при условията и по реда на този закон, в агенцията се създава и се поддържа национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в Република България.
(2) С цел осигуряване на достъпност чрез системата по ал. 1 се предоставя информация за:
1. националната цел за енергийна ефективност;
2. изпълнението на дейности и мерки, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност по чл. 5, ал. 3, т. 1;
3. постигнатите годишни енергийни спестявания;
4. състоянието на енергийната ефективност – на национално ниво и по сектори;
5. актовете по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1-5;
6. програмите по чл. 12, ал. 2 и предвидените по чл. 12, ал. 4 средства за изпълнението им;
7. отчетите по чл. 63, ал. 4;
8. добрите практики в областта на енергийната ефективност;
9. лицата, вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1;
10. финансовите инструменти и механизми за стимулиране на проекти за предоставяне на енергийно ефективни услуги;
11. възможностите за участие на финансови посредници във финансирането на мерки за подобряване на енергийната ефективност.
(3) С цел осигуряване на разполагаемост чрез системата по ал. 1 се набира информация за:
1. изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;
2. реализираните от задължените лица по чл. 14, ал. 4 продажби на енергия към крайните клиенти през предходната година;
3. количествата произведена продукция и/или извършени услуги и добавена стойност през предходната година и използваната за това енергия;
4. реализираните дейности и мерки за енергийна ефективност;
5. сградите, подлежащи на задължително сертифициране по чл. 38, ал. 1;
6. отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните инсталации по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1;
7. предприятията, промишлените системи и системите за външно изкуствено осветление, подлежащи на задължително обследване по чл. 57, ал. 2;
8. изпълнени проекти за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания, финансирани от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или от други финансови посредници;
9. други дейности, свързани с изпълнението на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам желаещи.
Гласуваме чл. 68 по редакция на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. (1) Информацията по чл. 68, ал. 2 и 3 се предоставя от:
1. задължените лица по чл. 14, ал. 4;
2. собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1;
3. собствениците на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации съответно по чл. 50, ал. 1 и по чл. 51, ал. 1;
4. собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2;
5. изпълнителния директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, както и от финансовите посредници;
6. други лица, които предоставят енергийно ефективни услуги.
(2) Информацията по чл. 68, ал. 2 и 3 се предоставя на агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.
(3) Агенцията гарантира неприкосновеността и поверителността на предоставената частна и/или чувствителната в търговско отношение информация в съответствие с правото на Европейския съюз.
(4) Когато предоставената информация е категоризирана като класифицирана, всички действия, свързани с нейното обработване и съхраняване, както и предоставянето на достъп до нея, се извършват съгласно Закона за защита на класифицираната информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по чл. 69? Няма желаещи.
Гласуваме чл. 69 по редакция на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 78, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
„Глава четвърта – Механизми за повишаване на енергийната ефективност”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието:
„Глава четвърта. Схеми за насърчаване на енергийната ефективност. Раздел I – Видове механизми.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Раздел I. Видове схеми”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Не виждам.
Гласуваме анблок чл. 70 по вносител, Глава четвърта по редакция на Комисията и Раздел I по редакция на Комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
„Чл. 71. (1) За насърчаване на енергийната ефективност могат да се прилагат схеми и механизми, като:
1. договори с гарантиран резултат;
2. удостоверения за енергийни спестявания;
3. финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или от други финансови посредници;
4. други национални или европейски схеми и механизми за подпомагане.
(2) Схемите и механизмите за насърчаване на енергийната ефективност, въведени по реда на този закон, се разработват и прилагат при спазване изискванията за държавните помощи.
(3) При разработване на схеми за насърчаване на комбинирано производство на енергия се подкрепя производството на електрическа енергия чрез високоефективно комбинирано производство на енергия, ефективното използване на отпадна топлина за постигане на икономии на първична енергия и възможността за намаляване на технологичните разходи при производството и преноса на топлинна енергия и при отчитане на особеностите на високоефективното комбинирано производство на енергия.”
„Раздел II – Договори с гарантиран резултат”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел II.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам желаещи.
Гласуваме чл. 71 по редакция на Комисията и Раздел II по вносител.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 72 има предложение от народните представители Делян Добрев и група, което Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72:
„Чл. 72. (1) Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.
(2) Възложители по договорите по ал. 1 могат да бъдат крайните клиенти, а изпълнители – доставчиците на енергийно ефективни услуги. Изпълнителите са лица – търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат.
(3) Изпълнителите по договори по ал. 1 не могат да изпълняват дейности по чл. 36 и 37 за сградата или по чл. 57, ал. 1 за предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление – обект на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания по чл. 72? Не виждам желаещи.
Моля, гласувайте чл. 72 по редакция на Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По чл. 73 има предложение от народните представители Делян Добрев и група.
Комисията подкрепя предложението.
Господин Председател, ще направя процедурно предложение, тъй като предложената от нас ал. 9 гласи, че задълженията на възложителите по ЕСКО договори не са дълг по смисъла на Закона за държавния дълг и Закона за общинския дълг, а текущи задължения за потребена енергия. След коментар с Бюджетната комисия, с Министерството на финансите и госпожа Менда Стоянова уточнихме, че това всъщност е проблем във връзка с изпълнението на някоя от директивите. В този смисъл оттеглям предложението и моля да подложите гласуването на редакцията, която ще прочета, без ал. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, прочетете я.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
„Чл. 73. (1) Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление – обект на договора.
(2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора резюме на доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата, предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление.
(3) Договорите с гарантиран резултат се сключват в писмена форма и съдържат най-малко:
1. нормализираното енергопотребление, установено с обследване за енергийна ефективност;
2. списък на мерките за ефективност, които ще бъдат изпълнени, включително стъпките, които трябва да се предприемат за изпълнение на мерките, и когато е уместно –- свързаните с тях разходи;
3. гарантираните икономии на енергия, реда и сроковете за тяхното установяване след изпълнението на мерките по договора, както и разпоредби за измерване и потвърждаване на постигнатите енергийни спестявания, на постигнатите гарантирани икономии, проверки на качеството и гаранции;
4. задължение за пълно изпълнение на мерките в договора и документиране на всички направени промени по време на проекта;
5. описание на финансовите последици от проекта и разпределението на дяловете на двете страни в постигнатите финансови икономии;
6. начин на финансиране;
7. начин на изплащане на възнаграждението;
8. други клаузи, в т.ч. разпоредби, свързани с промени в рамковите условия относно съдържанието и резултата от договора, включване на равностойни изисквания към всеки договор за подизпълнение с трети страни, както и подробна информация за задълженията на всяка от договарящите се страни и санкциите за тяхното нарушаване.
(4) Изпълнителите по чл. 72, ал. 2 осигуряват извършването на услугата, изцяло или частично, със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице.
(5) Изпълнителите по чл. 72, ал. 2 носят финансовия риск, както и техническия и търговския риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания с договора резултат.
(6) Услугите по ЕСКО договори осигуряват достигането на нормативно изискващия се клас на енергопотребление за сградата – предмет на договора.
(7) За сгради – държавна и/или общинска собственост, които са предмет на договор по чл. 72, ал. 1, в бюджетите на държавните органи и общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на нормализираното енергопротребление на тези сгради.
(8) Условията и редът за определяне размера на планираните по ал. 7 средства, както и условията и редът за тяхното изплащане се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката и министъра на финансите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Добрев.
Изказвания?
Господин Ерменков, заповядайте.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Направеното предложение, което колегите Добрев, Ненков, Николов и Желев са направили по отношение на нова ал. 9, може да има проблеми по отношение на Закона за държавния дълг. Може би е логично да отпадне частта, която касае Закона за държавния дълг, може би е логично да отпадне въобще формулировката „не са дълг”, но според мен задължително трябва да предвидим, че тези задължения на възложителите по ЕСКО договорите не попадат в приложното поле на Закона за общинския дълг.
Ще се опитам да обясня, защо става въпрос за това нещо. Ние, знаейки какво е състоянието на сградния фонд на общините, ако оставим Закона за общинския дълг да влияе и върху ЕСКО договорите и по-нататък ще предложа и за финансиране от Фонда за енергийна ефективност – това да ни бъде в полето, означава да ограничим възможностите да инвестираме в енергийна ефективност в общини до 25% от активите. Знаете, госпожо Стоянова, как е това нещо. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.)
Затова, много моля, нека така да го формулираме – „Задълженията на възложителите по ЕСКО договори не са, или не попадат, в приложното поле на Закона за общинския дълг” – само това или формулировката, която е по-правилната, но ме разбирате какъв е смисълът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Тоест, Вие предлагате редакционна промяна на ал. 9? (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Реплика – госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Господин Ерменков, аз съм съгласна по принцип с Вас. Само че ние тук и да кажем, че не е дълг, и да кажем, че не е дълг по Закона за общинския дълг, то си е дълг. Искам правилно да ме разберете, че съгласно Закона за публичните финанси, съгласно европейските правила това е дълг и не може да бъде другояче.
Затова Ви предлагам този въпрос да го решим по друг начин, както сме го решавали в други случаи, примерно, когато се взема от фонд ФЛАГ – за съфинансиране на проект или за авансово финансиране на проекти. Да кажем в Закона за държавния бюджет – в Преходна разпоредба, така както сме правили и друг път и гарантирам, че ще го направим за 2016 г. – ще го предложим поне, и там да кажем, че в този дълг по ЕСКО договорите няма да влязат ония 15% ограничения. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
Не въобще да не е дълг по Закона за общинския дълг, а да не влезе в онези 15% ограничение, защото в крайна сметка възстановяването на този дълг по ЕСКО договорите ще дойде от икономията на разходи. В този смисъл има логика то да не е в онези 15%, но мястото му е в Преходните разпоредби на Закона за държавния бюджет и ние ще го направим там. Тук няма как да го направим. (Реплика от народния представител Таско Ерменков.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Втора реплика?
Заповядайте, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ерменков, предлагам Ви наистина да се съгласим да оттеглим точката, тъй като редакцията ни няма да е прецизна и най-вероятно няма да върши работа, но аз съм твърдо убеден, че ние трябва да направим редакция подобна на тази, която госпожа Менда Стоянова спомена, защото то дори и да е дълг, в крайна сметка е нов дълг с ясна визия как ще бъде възстановен и то от спестявания. Ако ние не направим тази редакция ще се окажем в ситуация, в която ЕСКО договорите не могат да бъдат приложени в много от общините в България, защото те вече са достигнали лимита от 15%. За да отпушим наистина инвестицията в ЕСКО договори и по проекти за енергийна ефективност на общините, където по справките, с които ние разполагаме – 50% от потреблението на енергия е само от уличното осветление, което в единица общини само в България е подменено, трябва да направим в спешен порядък една такава промяна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Трета реплика не виждам.
Дуплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Аз се радвам на разбирането, което проявявате и съм съгласен, че трябва да намерим правилната редакция, защото наистина дългът си е дълг и както и да го наричаме, тези пари са дължими.
Имам една молба: нека да не чакаме догодина в Закона за бюджета, защото губим шест месеца след приемането на Закона в действие, които биха могли да бъдат предприети.
Така или иначе, законът днес няма да може да бъде приет до края. В него има Преходни и заключителни разпоредби. Ако госпожа Менда Стоянова не възразява, да потърсим вариант за редакция до утре – докато стигнем дотам, и в Преходните и заключителни разпоредби да включим тази част, защото финансовото положение с общините не е добро, държавният бюджет трудно може да си позволи да финансира дейности по енергийна ефективност в общините. Единственият начин, който търсим, е чрез външни инвеститори, ЕСКО договорите ерго, които могат да бъдат в това нещо, да не губим половин година до следващия бюджет, а да намерим начин къде в Преходните и заключителни разпоредби на този Закон да вкараме това нещо. Благодаря Ви за разбирането.
Иначе съм съгласен да се оттегли сега това, което е тук и ние ще подкрепим предложението на господин Добрев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Други изказвания? Не виждам.
Първо ще подложа на гласуване предложената от господин...
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз оттеглих ал. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Вие оттеглихте и тоест гласуваме самото оттегляне и Вие сте съгласен?
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Председател, аз съм вносител на тази нова ал. 9 – аз и моите колеги оттегляме алинеята, така че няма смисъл да се поставя на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Разбрах Ви.
Благодаря, господин Добрев.
Гласуваме чл. 73 по редакция на Комисията – без оттеглената ал. 9, прочетена от Вас от трибуната.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, гласуваме чл. 73, без оттеглената ал. 9.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: „Раздел III – Удостоверения за енергийни спестявания”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІII.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Раздел ІІІ анблок с текста на чл. 74 по вносител.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Член 75.
Предложение от народните представители Делян Добрев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75:
„Чл. 75. (1) Удостоверенията за енергийни спестявания се издават от изпълнителния директор на агенцията срещу заплащане на такса, определена с тарифа, приета от Министерския съвет.
(2) Удостоверенията за енергийни спестявания, издадени на задължените лица по чл. 14, ал. 4, се използват за потвърждаване изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания.
(3) За целите на изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, удостоверенията за енергийни спестявания могат да се прехвърлят от:
1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4, когато първото задължено лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни спестявания;
2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията за чл. 75 по вносител, направена от Комисията.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Член 75 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
„Раздел IV – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за чл. 76 и 77, наименованието на Раздел ІV и текста по вносител на чл. 78.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Текстовете на вносителя за чл. 76 и 77, както и предложеното от него наименование на Раздел ІV и текста на чл. 78 са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
„Чл. 79. (1) Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложени в националната стратегия по енергийна ефективност на Република България и в националните планове за действие по енергийна ефективност.
(2) Фондът осъществява своята дейност съгласно този закон и споразуменията с донорите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редактирания текст от Комисията за чл. 79 по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 79 по доклада на Комисията е приет единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 80.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Текстът на вносителя за чл. 81 е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Член 81.
Предложение на народния представител Станислав Георгиев Иванов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81:
„Чл. 81. (1) Средствата на фонда се набират от:
1. дарения от международни финансови институции, международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване разпоредбите на чл. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и при удостоверяване по място на установяване на липса на данъчни задължения в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
2. лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда;
3. заеми или други финансови инструменти с кредитен характер от международни организации и банки, както и от физически лица и/или от юридически лица, регистрирани като търговци, получени изключително за осъществяване целите на фонда;
4. вноски по чл. 21, т. 2;
5. други постъпления, съответстващи на характера и дейността на фонда.
(2) Средствата на фонда се съхраняват най-малко в три банки депозитари с лиценз за дейност на територията на страната, определени чрез конкурс и/или от Българската народна банка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Не съм убеден, че БНБ може да свърши тази работа.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Защо да не може?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Защото не може, тя не е депозитар – банка.
Колеги, изказвам се във връзка с допълнението, което е направено „и/или БНБ”.
Българската народна банка може да съхранява държавни средства. Не съм убеден, че може да изпълнява ролята на банка за разплащания, тъй като Фондът за енергийна ефективност не си държи парите на депозит. Това са пари, които се използват за така наречените „възмездни и револвиращи кредити за дейности по енергийна ефективност”. Ако тези пари отидат в БНБ, няма начин и не знам по какъв начин там ще изпълнява тази търговска дейност. Разбирам идеята да са там, за да няма проблеми, да не би да изчезнат някъде по банките, но ми се струва, че Българската народна банка просто няма как да бъде банка, в която да стоят парите на фонда.
Тези, които са финансисти и са по-запознати с въпроса, ще ги помоля да вземат отношение – да не записваме неща в Закона, които просто противоречат примерно на Закона за БНБ. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
Реплики?
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ерменков, Вие сам казахте, че няма да успеем, за съжаление, да приключим Законопроекта днес. Със сигурност ще проверим Вашата теза и можем да реагираме преди да сме приключили Законопроекта. За мен това не би трябвало да е проблем. Знаете, че в БНБ се съхраняват и други средства, например средства за извеждане от експлоатация на блоковете от АЕЦ „Козлодуй” по Фонд РАО и така нататък. Имате право, ще проверим още веднъж за по-голяма сигурност.
Предлагам на този етап да гласуваме текста така, както е подкрепен от Комисията. Впоследствие, ако се наложи, ще се върнем на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други реплики? Няма.
Дуплика? (Реплика на народния представител Таско Ерменков.) Добре.
Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за чл. 81, съгласно нейния доклад.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Текстът на Комисията за чл. 81, съгласно нейния доклад е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82:
„Чл. 82. (1) Средствата на фонда се разходват за:
1. възмездно финансиране на проекти за развитие на енергийната ефективност;
2. възмездно финансиране на дейности и проекти за производство на енергия от възобновяеми източници;
3. гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции, отпуснати по проекти по т. 1 и 2;
4. приоритетно финансиране на проекти за:
а) реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия;
б) използване на енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия;
5. издръжка на фонда съгласно годишния бюджет за приходите и разходите, одобрен от управителния съвет и от общото събрание на донорите.
(2) Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради в режим на етажна собственост, учредили юридически лица – сдружения на собственици, по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да кандидатстват за финансиране от фонда на проекти за повишаване на енергийната ефективност и на проекти за изграждане на инсталации, използващи възобновяеми източници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редактирания от Комисията текст на вносителя на чл. 82.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Текстът на чл. 82 по доклада на Комисията е приет единодушно.
Съобщения за Парламентарен контрол.
На 24 април 2015 г., петък, от 11 ч. ще отговарят:
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на един въпрос от народния представител Волен Сидеров;
- министърът на правосъдието Христо Иванов – на един въпрос от народния представител Мая Манолова и на едно питане от народните представители Чавдар Георгиев и Филип Попов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на седем въпроса от народните представители Калина Балабанова, Борислав Иглев – два въпроса, Мариана Бояджиева и Стоян Мирчев, Дора Янкова, Вили Лилков и Миглена Александрова, и на две притания от народните представители Бойка Маринска и Иван Пенков Иванов;
- министърът на отбраната Николай Ненчев – на три въпроса от народните представители Волен Сидеров, Петър Славов и Манол Генов;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на три въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Петър Славов и Станислав Станилов;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на три въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов, Любомир Владимиров и Вили Лилков.
На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса от народните представители Стефан Кенов и Георги Андонов и Даниела Савеклиева, и на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Евгени Стоев, който има два въпроса, Иван Кирилов Иванов, Калина Балабанова и Николай Александров;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на два въпроса от народния представител Корнелия Маринова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на пет въпроса с писмен отговор от народните представители Стефани Михайлова, Красимир Янков – два въпроса, Калина Балабанова и Чавдар Георгиев.
Поради участие в заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси в Латвия в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Владислав Горанов.
Поради предварително планирани ангажименти в заседанието за Парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради провеждането на съвместно заседание на правителствата на Република България и Република Румъния в заседанието за Парламентарен контрол няма да участват: министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на здравеопазването Петър Москов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на туризма Николина Ангелкова.
Въпроси – 18.
Питания за периода, брой въпроси и питания – 21.
Необходимо парламентарно време – 3 часа и 27 минути.
Утре продължаваме с първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 9,00 ч.

Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,02 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Димитър Главчев

Иван К. Иванов


Секретари:
Чавдар Пейчев
Калина Балабанова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ