Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ТРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 2 декември 2015 г.
Открито в 9,04 ч.
02/12/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Димитър Главчев

Секретари: Александър Ненков и Чавдар Пейчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Проекта на програма за работата на Народното събрание за времето от 2 до 4 декември 2015 г.
Днешната сряда е първа за месец декември и, ако не е решено друго, това е денят, в който Програмата се подрежда по предложенията, постъпили по
чл. 50, ал. 8 от парламентарните групи и блиц контрола, но съгласно уточнението на Председателски съвет от миналата седмица и във вчерашния ден, предложенията по чл. 50, ал. 8 и блиц контролът ще се състоят в утрешния ден – четвъртък.
Постъпили са две предложения с оглед и ротацията на парламентарните групи. В утрешния ден – четвъртък, точка 1 ще бъде:
1. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация – четири законопроекта. Първият е с вносители Методи Андреев и група народни представители от 18 декември 2014 г. Вторият Законопроект е с вносител Ангел Найденов и група народни представители от 12 юни 2015 г. Третият Законопроект е с вносители Петър Славов и група народни представители от 17 юни 2015 г. И последният Законопроект е на Министерския съвет от 20 юли 2015 г.
Това е предложението от Парламентарната група на Реформаторския блок.
Като точка втора в утрешния ден ще разгледаме предложението от Парламентарната група на Патриотичния фронт, а именно:
2. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс с вносители Валери Симеонов и група народни представители от 5 март 2015 г.
Има и втори Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс на народните представители от Реформаторския блок, но той е внесен през месец октомври и по отношение на него не са изтекли сроковете по нашия Правилник, така че няма възможност за едновременно обсъждане и на втория Законопроект с първия, поискан от Патриотичния фронт. Затова в утрешния ден – повтарям – ще гледаме като точка втора само Законопроекта за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс с вносители Валери Симеонов и група народни представители.
От останалите парламентарни групи няма направени предложения по реда на чл. 50, ал. 8 от Правилника.
Днес продължаваме с:
3. Второ гласуване на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. Вносител – Министерския съвет. Продължение от вчерашното извънредно пленарно заседание.
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Вносител – Министерски съвет.
5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози. Вносители – Иван Вълков и група народни представители.
6. Второ гласуване на Законопроекта за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове. Вносител – Министерски съвет.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Вносител – Министерски съвет.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – продължение от пленарното заседание миналия петък.
9. Парламентарен контрол по чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Това е блиц контролът, предвиден за утре, четвъртък, с начален час 12,00 ч.
10. Парламентарен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – обичайният контрол в петък с начален час 11,00 ч.
Моля да гласуваме.
Гласували 146 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Няма направени предложения по реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника за включване на точки в седмичната програма.
Предоставям на Вашето внимание информация за постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 25 ноември до 1 декември тази година:
Проект за Декларация за осъждане на военната агресия на Република Турция спрямо Руската федерация. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители – Петър Славов и Мартин Димитров. Водеща е Комисията по културата и медиите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Вносители – Петър Славов и Мартин Димитров. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е още на Комисия по енергетиката, Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за ратифициране на Меморандум за изпълнение договореностите между държавите членки, участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Вносител – Министерски съвет. Водеща Комисия е по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е още на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
И едно съобщение, колеги: в Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно „Бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през месец ноември 2015 г.”, „Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за октомври 2015 г.” Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Председателят на Националния статистически институт господин Сергей Цветарски с писмо информира народните представители за създадена нова информационна система ИНФОСТАТ, която е достъпна на сайта на Националния статистически институт.

Продължаваме с:

Във вчерашното извънредно заседание са гласувани наименованието, от 1-ви до 12-и член включително, докладван, и предложенията по чл. 13.
Предстои дебат.
Първи – господин Хамид.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми народни представители! Направили сме предложение по чл. 13 за създаване на нова ал. 4, с която добавяме в капиталовите разходи на Министерството на правосъдието 20 млн. лв. Те са в подкрепа на един екшън план, изготвен от Министерството на правосъдието и от правителството в отговор на изключително острите критики на Комитета по изтезанията, който проведе своето заседание в София – от 13 до 20 февруари мисля, че беше. Тогава българското правителство обеща и подписа документ, с който се ангажира да приведе условията в българските затвори в малко по-човешки вид – условия и за изтърпяване на наказания, условия и за работа на надзирателите в затворите, защото тези хора работят при липса на елементарни условия за труд.
Няма заседание на Съвета на Европа, на ресорната Правна комисия и подкомисията към нея, където народните представители от България не получават въпроси: кога най-после ще отстраните тези проблеми? Толкова остри доклади в историята на Съвета на Европа е имало само към нас и към Руската федерация, и то по отношение на няколко затвора в Чечня.
Моля да подкрепите това наше предложение, като подкрепа към правителството, подкрепа в полза на облика на България пред Съвета на Европа. Мисля, че точно когато България председателства Съвета на министрите на Съвета на Европа, трябва да покажем нашето отношение и поне малко да измием този срам от лицето на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Хамид?
Първа реплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Хамид, аз се учудвам защо точно Вие правите това предложение, след като подобна инициатива трябва да дойде от самия министър, от самото Министерство на правосъдието. Не е тайна за никого и не е от днес проблемът с плачевното състояние, в което се намират местата за лишаване от свобода в България – затворите, следствените арести. Не е тайна за никого, че години наред се отправят подобни критики и препоръки. Силно се надявах сега, когато очакваме преизпълнение отново на приходната част, когато очакваме в края на годината да се генерира излишък, когато са заделени толкова много средства за капиталови разходи, част от тях да се отделят и за тази цел. И се учудвам защо Вие вършите нещо, което трябва Министерството на правосъдието само да инициира и да реши. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Хамид, като подкрепям изцяло Вашия ангажимент и грижа по поставения въпрос, бих искал да уточня следното. При обсъждането на бюджета на съдебната система в Правната комисия, за съжаление, малко бяха дебатите по отношение на Министерството на правосъдието, ние получихме уверение, че Министерството е предвидило възможността за изпълнение на поетите ангажименти в частта „Състояние на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода”. Разбира се, при това положение на Министерството на правосъдието би му било по-трудно и по-ограничено с тези средства да се справи със задачата.
Две години ние не започнахме финансиране нито на Съдебната палата във Варна, нито на строителство на нов затвор. Аз бих помолил министърът на правосъдието да потвърди и да вземе становище по този въпрос и по Вашето предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Господин Хамид – дуплика.
ХАМИД ХАМИД (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Кирилов, на въпросното заседание в Правната комисия господин министърът каза, че се надява в бюджета да има средства и ако няма такива, обеща да намери европейско финансиране за това нещо, в което дълбоко се съмнявам няма такива оперативни програми. Така че няма нито лев, предвиден за ремонт на който и да е арест или затвор.
Господин Казак, защо ние правим това предложение, защо министърът не си върши работата – трябва да питате него, не мен. Явно господин министърът е много зает. Още повече, обсъжда се бюджетът на Министерството на правосъдието – тук е целият Министерски съвет, без министър Иванов.
Касае се за права на човека, за лицето на България пред Съвета на Европа и аз не искам България да бъде сравнявана с Чечня по отношение третиране на затворниците и условията на труд на хората, които работят в затворите и арестите.
Не е тайна, че атмосферата в това правителство е стигнала на ниво, на което се съмнявам, че министър Иванов има комуникация с финансовия министър или с когото и да било. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, днес тук е Мисията на Европейската комисия и министърът на правосъдието има програма с тях от рано тази сутрин. Това е причината, поради която в момента не присъства в пленарната зала.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Местан и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 144 народни представители: за 42, против 38, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 13 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 148 народни представители: за 107, против 37, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 14 има предложение на народните представители Мариана Тодорова и група народни представители:
„В чл.14:
- ал. 1, Раздел II:
Числото „1 109 914, 8” се замени със „1 165 914, 8”
т.1.1 числото „83 087,5” се замени с ”99 087,5”
- ал. 2,:
- т.1 числото „99 484,0” се замени с ”122 484,0”
- т.4, числото „194 502,7” се замени с „211 502,7”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 14 се правят следните изменения:
1. в ал. 1:
а) в Раздел ІІ. „Разходи:
- на ред ІІ. „Разходи” числото „1 109 914,8” се заменя с „1 188 914,8”.
- на ред 1. „Текущи разходи” числото „1 108 524,8” се заменя с „1 187 524,8”.
б) в Раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери):
- на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” числото „1 083 914,8” се заменя с „1 162 914,8”.
- на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „1 076 764,8” се заменя с „1 155 764,8”.
2. в ал. 2:
а) на ред 1. „Политика в областта на заетостта” числото „99 484,0” се заменя с „126 484,0”.
б) на ред 5. „Политика в областта на социалното включване” числото „615 776,2” се заменя с „667 776,2”.
в) на ред „Всичко” числото „1 109 914,8” се заменя с „1 188 914,8”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е открит.
Думата има госпожа Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Исканията на АБВ в социалната сфера са в три посоки. На първо място, за нас е необходимо увеличаване на средствата за националния план за действие по заетостта. Сега средствата за намаляване на безработицата са 73 милиона. Тази стойност не е помръдвала от 2010 г. Преди тази година стойностите, които са се отделяли за борба с безработицата, са били между три и четири пъти по-високи. В рамките на тази сума искаме и средства за борба с младежката безработица, тъй като това е доста наболял проблем и всяка година статистиката показва, че младежите, които не учат, не работят и не правят нищо със себе си, се увеличават. Искаме също 17 милиона допълнителни средства за политики за хората с увреждания и 16 милиона за Министерството на труда и социалната политика за увеличаване на критично ниските заплати в Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, тъй като нетното изражение на заплатите, които получават хора с висше образование там, е по-ниско от социалните помощи, които раздават.
Считам, че нашите искания са напълно основателни, на първо място, защото Министерството на труда и социалната политика строго се придържа към бюджетната дисциплина и тази година е сред малкото министерства и ведомства, които не са поискали актуализация на бюджета си за тази година. На второ място, защото увеличеният обхват и размер на средствата за пенсии и детски добавки, които има тази година Министерството, се дължат на извършените реформи през тази година, а не на допълнителните държавни субсидии.
Нашите искания са напълно обосновани и трябва да бъдат удовлетворени. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към госпожа Тодорова? Няма.
Други народни представители?
Господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Преди малко чухме исканията на АБВ относно корекции в бюджета. Не знам, Вие като имате вицепремиер, би трябвало тези неща да бъдат уредени. Не мога да разбера защо имате допълнителни искания към бюджета? Може би за публиката искате да покажете, че имате отношение към хората с увреждания, към двете агенции, към политиките по заетостта.
Бих искал да кажа, че от БСП ще подкрепим Вашите предложения, защото считаме, че това наистина е една правилна стъпка. Но е доста лъжливо, когато – министър Калфин е тук, който вчера отсъстваше, когато може би беше един от най-големите дебати и той трябваше...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Щях да реша, че сте забравили! (Смях.)
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: ... да бъде тук.
Не Ви разбрах, госпожо Председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявам се.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Така че, хубаво, може би да чуем и него – как така има искания, които той не е удовлетворил?
Но вижте, уважаеми дами и господа народни представители, наистина политиките по заетостта са ключови и считам, че може би трябва да говорим за увеличение. От БСП сме го представили, защото, винаги когато се разчита на европейски средства, те са крайно недостатъчни. Още повече че не може една държава да се финансира изцяло от европейско финансиране, както е при поредното правителство на ГЕРБ, което счита, че единствено с европейски средства може да вдигне икономическия растеж и се гордее с това. Не знам дали има друга държава в Европейския съюз, която толкова много да разчита на публични средства и държавата да преразпределя, но явно това е тяхното разбиране за дясна политика. Разбира се, далече са стимулите за иновации, за нови технологии, в крайна сметка основният стимул е потреблението – нали така, министър Горанов, което ще ни доведе до 2,1%, а потреблението ще дойде от кое – от увеличението на минималната работна заплата.
Но да се върнем към този текст!
Уважаеми дами и господа, тук се обръщам специално към министър Калфин.
Господин Министър, вчера видяхме, че мнозинството изцяло не желае да ни чуе относно демографските проблеми. Виждаме, че и сега министърът е зает. Може би неслучайно той още не е представил своя план в Народното събрание. Вчера изтече срокът. Тепърва ще чакаме министър Калфин да покаже как ще се бори с демографската криза. Ние се опитахме да помогнем на министъра като му направихме вчера предложения, касаещи обезщетението за отглеждане на деца от 1 до 2 години – нещо, което винаги се е случвало и винаги е било равно на минималната работна заплата, когато, БСП управлява, но когато дойде ГЕРБ, разбира се, всичко замръзва и отново децата не са приоритет.
Сега, господин Министър, се обръщам към Вас, става въпрос за децата с увреждания.
Не става въпрос, уважаеми дами и господа, за някакъв огромен разход. Според наши изчисления става въпрос за 7 мил. лв. годишно. Знаете, че през годините едва ли не това обезщетение се равняваше, имаше едно негласно правило, на 70% от минималната работна заплата. Разбира се, ГЕРБ премахна това обезщетение и изведнъж това отново замръзна.
Уважаеми дами и господа, става въпрос за деца с увреждания. Всички знаем колко трудно семействата отглеждат тези деца, колко е несправедливо и какво е отношението на държавата към тях. Нищо не пречи за 7 млн. лв. отново да направим обезщетението им 70% от минималната работна заплата, която е 420 лв., тоест от 240 лв. да вдигнем това обезщетение на 294 лв. Какъв е проблемът?! Кажете защо не го правим! Защо? Считам, че не е такъв голям проблем или сблъсък между лявото и дясното. Става въпрос за деца с увреждания. Тези семейства живеят изключително трудно. Считам, че ролята на държавата е да подпомогне по някакъв начин тези семейства, защото нищо друго не правим за тях.
Говорим за личните асистенти, но знаете, че понякога тези дечица не приемат личните асистенти. Понякога майката жертва цялата си кариера, само и само да отглежда това дете, като дава всичко от себе си. В същото време съвсем нормално е държавата да вдигне обезщетението от 240 лв. на 294 лв. Вярно е, ние го изчисляваме 70% от минималната работна заплата. Вие ще кажете, че не този е механизмът. Добре, но когато няма друг механизъм, какво да направим? Предложете Вие механизма. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам. Нека да направим това увеличение, защото считам, че ще направим поне нещо добро с този бюджет. Благодаря. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте за първа реплика, господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, вицепремиери и министри! Уважаеми господин Стойнев, може би нямаше да взема тази реплика, но съм впечатлен от Вашата загриженост за хората, Вашето усърдие, с което се опитвате да просветлите дясната част на залата, че трябва да се поемат някакви ангажименти към тези хора.
Все пак, бихте ли могли да ми кажете как си обяснявате тяхното поведение до момента и защо те не откликват на Вашите призиви? Това ми е много интересно и наистина не мога да го разбера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чобанов, обсъждаме норми на бюджета, а не поведение.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Госпожо Председател, обсъждаме и поведение, защото поведението се претворява в норми, а в нормите липсва тази загриженост, липсва този социален момент. (Частични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Господин Стойнев – дуплика.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Чобанов, може би човек трябва да се среща с тези хора, може би трябва да бъде сред тях, да ги познава, защото в крайна сметка социалната политика се прави с любов. Трябва да имаш желание и сили, за да се опиташ да подпомогнеш тези хора.
Имаше преди това едно правителство, което правеше всичко възможно, макар и за година и пет месеца. Всички социални плащания се увеличиха драстично. (Възгласи „Е-е-е!”.) Точно така е! Минималната работна заплата се увеличи два пъти, а оттам – всички плащания: и за децата с увреждания, и за абсолютно всички.
Но в крайна сметка сега управляват ГЕРБ и АБВ. Така че когато управляват тези две партии – ГЕРБ и АБВ, нека хората да си отговорят защо към социално слабите няма желание за помощ от страна на правителството. Благодаря. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има думата за изказване господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, чухте от парламентарната група, от която е излъчен вицепремиерът, едни призиви, едни красиви думи – насърчаване на младежката заетост, увеличаване работата на младежите, само че, колеги, когато разглеждате тези две пера в бюджета, на първо място трябва да сте запознати с два основни закона в тази дейност. Единият е Законът за насърчаване на заетостта, а другият е Законът за социалното подпомагане.
Да Ви обясня защо се искат тези пари. Когато се разглеждаше Законът за насърчаване на заетостта, в един момент изскочи едно, меко казано, лобистко предложение.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Хайде-е-е, и този започна!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Това лобистко предложение касаеше следната мярка, която се оказа, че нито е съгласувана с Министерството на финансите, нито са осигурени средства за тази лобистка поправка. Та с тази лобистка поправка, колеги, вижте за какво се искат пари – да се превозва активът вероятно на тази партия от Ботевград до София, защото видите ли, ние трябва да плащаме превозването уж на тези младежи, които всъщност са партиен актив, на 50 км разстояние. Най-простото изчисление сочи, че възнаграждението, което ще получава вероятно този партиен актив, ще е по-ниско от разхода, който ще се прави за транспортирането. Ето, това е първата тъй наречена „лобистка поправка”, за която се искат пари с мотива, че ще се насърчава младежка заетост.
Сега ще Ви прехвърля на другия законопроект, който касае тези увеличения. Това е Законът за социалното подпомагане. Тези, които са в Комисията, знаят, че той все още не е приет на второ четене поради скандалните промени, които се иска да бъдат направени и вследствие на които България вече плаща сериозни пари по две решения в Европейския съд за правата на човека. Не стига че плащаме, но искат да ни натресат и още плащане.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Кажи за какво става дума.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Това е § 4 – можете да го прочетете – в който има скандал, не в бюджета. Обяснявам Ви защо се искат тези пари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но ние сме на чл. 14, господин Байрактаров!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Коментирам и мотивирам изказването си по
чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С § 4 от друг закон.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Да, с § 4 от Закона за социалното подпомагане.
Освен това се искат пари и за увеличаване на заплатите на персонала. Само че в същия този Закон се оказва, че на същия този персонал рязко му се ограничават всички задължения, които до момента му бяха вменени. Даже, видите ли, той нямало да извършва и социални услуги. Оказа се, че този персонал никога не ги е извършвал – ако прочетете стенограмите.
Е, питам аз: кой за какво иска тези пари, като трябва да се въвежда електронно управление, трябва да се намалява административният апарат, за да може да се икономисват средства?! Прави се точно обратното – увеличаване на средства, искане на пари за безумни неща. Естествено, аз това няма как да го подкрепя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – госпожа Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Байрактаров! Законът за социалното подпомагане... (народният представител Димитър Байрактаров разговаря с госпожа Менда Стоянова).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Стоянова, не разсейвате господин Байрактаров, за да слуша репликата.
МАРИАНА ТОДОРОВА: ...днес не е обект на разглеждане и коментар. Но Вие за втори път показвате тук, че не сте приносител на компетентност, а на заблуди. Аз съм съкрушена, че Вие за втори път не сте прочел Закона и не го познавате. Защото в този Закон никъде не пише, че транспортните разходи на работниците се поемат. Ние просто улесняваме хората от малките работни места, за да могат да намерят работа. А това, че Вие непрекъснато говорите за лобизъм и обвинявате мнозинството и парламента в лобизъм, аз ще го квалифицирам само така – че общовалидността е погрешен извод от себе си за другите. Благодаря. (Ръкопляскания от АБВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Признавам, че не притежавам футуроложки способности, сиреч да гадая в бъдещето. За разлика от Вас обаче претендирам, че чета много внимателно законите. Можете много внимателно да си прочетете предложението, което касае финансиране в рамките на 18 месеца. Осемнадесет месеца! След тези 18 месеца съответното лице, наречено „младеж” примерно в Ботевград, участващо в партийния актив, ще трябва да бъде подменено с другия от партийния актив.
Ако Вие не сте си прочели Закона и най-важното – Вашето предложение, защото Вие сте го направила, това е друг въпрос. Аз съм го чел внимателно! Има и стенограми, които се пазят. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да участват в дебата?
Госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Дами и господа министри, колеги от управляващото мнозинство, ние имаме различия какви политики трябва да се правят, включително и през бюджета. Това е разбираемо.
Спорим дали трябва да се правят магистрали и строителство, както Вие предпочитате, или да се прави икономика и инвестиции в доходи на хората, за да се стимулира потреблението. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Какъв Ви е проблемът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви! Има си ред, ще вземете думата за реплики! Моля Ви не прекъсвайте оратора! (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Има трибуна, станете и кажете нещо. Вчера мълчите като риби, от място сте голям ербап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, не се разправяйте!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Предлагам в този спор да вземем трети независим източник и може би най-важният – какво смятат българските граждани?
В последните четири анкети всички посочват, че проблем номер едно им е безработицата и доходите. Оставям нашите спорове настрана и се съсредоточаваме върху това, което казват те.
Как се бори безработица? По два начина: държавата помага на фирмите и на икономиката, за да се развиват и да осигуряват работни места – в Бюджет 2016 такова нещо няма.
Вторият начин е държавата директно да помага на безработните през бюджета на Министерството на труда и социалната политика с така наречения „Национален план за действие по заетостта”. Какво сте направили тук? Също нищо! Седемдесет и три милиона си стоят така от години. Предлагаме тези пари да бъдат увеличени на 100 милиона. Защо?
Първо, защото е проблем номер едно за българите, второ – защото в бюджета за 2016, от 400 хиляди безработни, официално регистрирани, а неофициално са много повече, предвиждате 6 хиляди да си намерят работа. От почти половин милион – 6 хиляди. Тоест какво казвате на българските граждани, за които това е проблем номер едно? Вие казвате: „За нас това е последна грижа”. Нека да увеличим средствата за борба с безработицата.
На второ място, в тези анкети хората сочат образованието като проблем. Предлагаме да се увеличат средствата за първокласниците – помощта за тръгване на училище, и да се дават такива и на втори, и трети клас. Защо?
Тази година в първи клас са записани 13 хиляди по-малко, колеги. Разбира се, една от причините, не единствената, е това, че някои от семействата нямат пари да си пратят децата на училище. Двадесет процента отпадат от училище между първи и осми клас. Една от причините е липса на средства.
Ако смятаме, че образованието е важно за тази държава, нека да помогнем поне на тези деца, които са в България, да могат да тръгнат на училище или да продължат училище.
Последното – децата с увреждания. Това категорично не го разбирам! Седем милиона за деца с увреждания. Можете да харчите 2 милиарда за капиталови разходи, за градинки, фонтанчета и паважи, откъдето ще крадете пари, не можете да дадете 7 милиона на деца с увреждания?! Що за аргумент е това? (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Колега, дайте аргументи, но тук, от трибуната, не от място. От място всеки може. Елате и кажете: не сте прави тук и тук, прави сте тук и тук.
Основното е: с този бюджет в частта на Министерството на труда и социалната политика, казвате на хората: „За вас може работа, образование и доходи да са най-важното, за нас – те са последна грижа”. Надявам се българите да разберат това послание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Вземам отношение във връзка с предложението за увеличаване на парите за деца с трайни увреждания.
От личния си опит като ръководител на Проекта „Повишаване благосъстоянието на децата” в България от 1998 до 2003 г., занимавайки се именно с проблемите на децата, които са в нужда, децата в неравностойно положение, децата, които са в институциите, и познавайки основната задача, която винаги е била поставяна – така наречената „деинституционализация” на тези деца, единственият начин, по който това може да се случи, е да се стимулират родителите да ги отглеждат в семейна обстановка, у тях, а не да се отказват. За да може това да се случи, естествено е, че трябва да има осигурен доход. Ако ние не им осигурим дохода, ако не им осигурим нормални условия, в които те да могат да полагат грижи за тези деца, едва ли ще могат дори и да искат, дори и да имат огромното желание да ги гледат вкъщи, най-вероятно това, което ще се случи, е да увеличат броя на децата в институциите.
Много Ви моля, седем милиона не са нищо в сравнение с разходите, които могат да бъдат много по-големи, ако децата отидат в институция – нещо, което, от една страна, е нехуманно, от друга страна, икономически неиздържано.
Във връзка с това пак Ви моля: проявете човещина, проявете разбиране, проявете държавност и проявете грижа към родителите, които, жертвайки кариера, жертвайки себе си, са се отдали на гледането на такива деца.
Надявам се все пак разумът при Вас да надделее. Оставете политиката настрана. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика към господин Ерменков? Няма.
Думата иска вицепремиерът и министър господин Калфин.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Мисля, че имаше доста време, в което можеха да се развият дебатите по бюджета, свързани със социалната политика. Много съжалявам, че БСП реши да напусне комисиите и да не участва в дебата по бюджета за второ четене. Там имаше възможност да бъдат обсъдени различни числа, различни политики. Това обаче не се случи.
Съжалявам, бюджетът е място, в което действително трябва да има сблъсък на политики не пред камерите само, а включително в работните комисии – там, където не можахме да направим този разговор.
Вчера също имаше на разположение, между другото, чух и четох всякакви неуместни шегички, правени от колеги. Имаше заместник-министър, управителят на НОИ беше на Ваше разположение и така нататък, така че надали е имало дефицит на информация кой да поеме ангажимент за политиките, които се правят.
Няколко думи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г., включително и за част от предложенията, които чухме.
Уважаеми колеги, за следващата година разходите в държавата се увеличават с около 2 млрд. лв., малко по-малко – няколко пъти съм го казвал, от които голяма част, някъде около 370 – 380 милиона, е увеличението в социалната сфера. То отива в две направления: за пенсионери и за деца.
Голямото число, което се увеличава, е свързано с пенсионната система и с бюджета на НОИ, който беше приет вчера.
По отношение на политиката, свързана с децата, в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика разширяваме обхвата и повишаваме, доколкото е възможно в бюджета, разходите за тази политика.
Да, има допълнителни предложения. Ще Ви кажа защо и аз, както сигурно и всички от колегите ми, не сме доволни от бюджета за следващата година. Тук са колегите, надали някой е щастлив – всеки иска да провежда повече политики.
Политиките в социалната сфера, уважаеми госпожи и господа, които правим, нови тази година, се дължат на реформите, които направихме през 2015 г. Всички тези допълнителни приходи, с много малки изключения, на практика са от генерирани допълнителни ресурси. Ако увеличаваме обхвата на семействата, които ще получават детски помощи и средствата за деца – до трето дете, както е в програмата на правителството, това става със същия бюджет, с който сме работили през 2015 г. Това става заради промените в Закона за семейните помощи за деца, които бяха приети.
Ако в пенсионната система има възможност за отделяне на 350 милиона повече като бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО), това до голяма степен, с малка добавка от държавния бюджет, става за сметка на действието вече на промените в пенсионната система, които въведохме.
Така че, ако погледнете, увеличението на бюджета на Министерството на труда и социалната политика с новите политики, които предлагаме в сравнение с 2015 г., той е 0,76%. Да, затова смятам, че има политики, които биха могли да се финансират по-добре, защото това, което правим, го правим заради реформите, които бяха направени 2015 г., и те дават резултати.
Отчитам загрижеността за безработицата. Много добре знаете какво е състоянието с безработицата – тя пада много по-бързо от това, което очаквахме. Не си играйте с числа, които не са нормални. Хайде, казвате има емиграция, хората бягат от страната. Четиридесет хиляди нови работни места през 2015 г. Над 3 милиона заети – не се случвало от 2008 г. Това не са измислени неща. При намалена субсидирана заетост това са работни места в икономиката – тук и министър Лукарски, и колегата. Работните места, уважаеми колеги, се създават от икономиката, а не от Министерството на труда и социалната политика. Това, което ние правим, е да помагаме на тези, които са извън пазара на труда, да се подготвят, да се обучат, за да стигнат до пазара на труда, включително с мерки, които възбуждат господин Байрактаров с предлагане на работно място в радиус от 50 км. Тогава, когато има на 50 км от търсещия работа работно място, да, ние му го предлагаме. Досега беше 30 км.
Това, което мога да кажа, е, че няма млад човек до 29 г. в България, който да иска да работи и да учи и ние да не му предложим с този бюджет, който имаме, или работно място, или професионална квалификация, която ще го заведе след това до работно място.
Да, той трябва да бъде готов да си смени местоживеенето, ако се наложи, или да избере между кръг професии, които действително се търсят на пазара. Но ние ще осигурим и ще финансираме неговата подготовка. Това го правим с този бюджет, с който разполагаме.
По отношение на децата и детските добавки, за които стана въпрос тук, мисля, по доста некоректен начин, свързан с родителите на деца с увреждания. Вие предлагате да се повиши от 240 на 294 лв. месечното плащане хей така и разказвате, че това изведнъж ще облекчи хората, ще им даде възможност да си издържат децата и така нататък. Няма как да се случи това нещо едновременно с критиките, които отравяте тук, в залата, че ТЕЛК-те трябва да се реформират и сроковете, които вчера Вие гласувахте в бюджета на ДОО, в които искате от министър Москов и от мен да внесем предложение – нещо, за което ние така или иначе сме поели ангажимент, за промяна в системата за инвалидизиране и за обявяване на ТЕЛК-ве. Е, кое да направим първо – първо да променим системата или първо да увеличим средствата?
Това, което искам да Ви кажа, е, че родителите на децата с увреждания, голяма част от личните асистенти, които са нова политика и които тази година удвояваме – от 15 хиляди ги правим на 30 хиляди, които ги нямаше, навсякъде, особено на децата с тежки увреждания, лични асистенти са родителите им. Държавата плаща на тези хора осигуровки, включително пенсионни, включително здравни. Сумата, която се получава за отглеждане на дете с увреждания е двойна на сумата, която се получава нормално за отглеждане на дете. Да, това нещо не е достатъчно, има много тежки случаи и всички, които от Вас сме се занимавали с това нещо, сме виждали тези тежки случаи и това, че това променя живота на родителите им.
Какво правим допълнително? Правим модерни политики, които ги има в цяла Европа. Не 50 лв. на родителя повече, а дневни центрове, в които тези деца да могат да отидат, така че родителят да може да отиде на работа, да може да отиде да си поеме въздух, да може да се види, ако трябва с приятели, малко да смени обстановката. Защото действително отглеждането на такива деца е много тежко.
Дневните центрове са политика, която трябва да се прави. Това не са институции. Това е възможност ти да имаш свободно време, да имаш допълнителен доход, да имаш доход от труд, а не това, което се случва и за което Вие настоявате – излиза решението на ТЕЛК, дават се едни пари, които не стигат за никъде, и човекът се изпраща вкъщи. Това е лоша политика и аз няма да я подкрепя.
Тук не става въпрос за 50-те лева, за които казвате: „Вижте какво ще се случи с децата”, а става въпрос действително за правене на политики. Първо ще променим системата за ТЕЛК и, второ, гарантирам Ви, че както направихме другите реформи и се освободиха средства и тук ще се освободят средства и те ще отидат при родители на деца с увреждания, но не по начина, по който искате.
Последно, две думи за Националния план за действие по заетостта. Уважаеми колеги, той е 73 милиона от 2010 г. Затова настояваме да се увеличи. Да, компенсираме, след като няма разбиране и възможност, с европейски средства, по които Програма „Човешки ресурси” е най-добрата в България и по усвояване, и по темп на работа, и по възможности, които предоставя. Но ние рано или късно трябва да си мобилизираме бюджета, който да се занимава с такива политики. Така че политиката, която има в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, е действително в рамките на възможното. На мен ми се иска да е повече. Не съм единственият, който иска повече средства за повече политики, но в тези условия правим максималното, така че чрез реформите, които правим, да има ефект и да има повече справедливост. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Министър и Вицепремиер.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Съвсем накратко ще повторя, че тук става въпрос за някакви си 7 милиона и става въпрос за децата с увреждания и техните родители. Аз лично се чувствам погнусен и отвратен след цялата тази тирада, която чухме преди малко, след всички тези откровени в голяма степен лъжи.
Била се повишила заетостта. Как няма да се повиши, като хората емигрират?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие изказване ли ще правите или коментар на преждеговорившите?
ФИЛИП ПОПОВ: Изказване, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А така, чакам. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Вчера цял ден му задавате въпроси, колеги. Аз съм го предупредила да Ви отговори. Нали това искахте от мен вчера? (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Нали искахте министърът да Ви отговори?
Слушаме Ви, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, наистина тук чух и молби от моя колега Таско Ерменков да проявите и човечност освен политика. Мисля, че човечността е преди политиката. Политиката идва на един по-късен етап. Политиката или липсата на такава, защото политика значи изкуството да преразпределяш благата. От тази трибуна преди малко не чух и дума за това изкуство. Не чух нищо, което да доведе до едно по-нормално развитие, до едно по-добро съществуване на тези хора, които са в нужда, до една по-голяма справедливост. Това е единствено доказва, че това правителство, този бюджет по никакъв начин нямат визия, нямат политика във връзка с...
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Говори общи работи, госпожо Председател.
ФИЛИП ПОПОВ: Ако искате реплика, заповядайте, ще Ви чуя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, има три минути. Оставете го да си изкаже мисълта в рамките на времето, което има. И да се обаждате, няма да се променим.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Общи неща, общи работи говори.
ФИЛИП ПОПОВ: Уважаеми колеги, ако толкова настоявате да направите някаква реплика или изказване – от вчера не Ви чухме. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Заповядайте, ще е добре да Ви чуем, обаче явно Ви е срам и Вас самите от този бюджет, защото съзнавате докъде ще доведе цялата тази работа, особено в социалната политика, особено след това, което чухме тук министъра да говори преди малко.
Надявам се, че все още има здрав разум тук, в тази зала. Не знам в коя половина се намира, но съм сигурен, че тези хора, които проявят човечност, тези хора, които не са загубили човека в себе си, ще гласуват против това решение, против този бюджет и ще подкрепят нашите предложения, защото децата на България, независимо дали те са с увреждания или не, заслужават повече. Да, заслужават тези 7 милиона в повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Попов. (Шум.)
Реплика?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Попов, как ще коментирате факта, че едва ли не парите в социалната сфера се увеличават, защото ние ги взимаме – особено за ДОО, от пенсионерите? Когато им налагаш увеличаването на стаж и възраст, когато ограничаваш правото на хората да се пенсионират – оставали повече пари, и тези пари ние ги ползваме едва ли не, за да се запълва дупка, а в същото време дупката се увеличава.
Как, господин Попов, ще отговорите на следното, че едва ли не сега, по време на това правителство, е измислена тази мярка, че се наемат майките на децата с увреждания и едва ли не им се плаща заплащането? Че това винаги е било! Ние искаме допълнително върху това заплащане, защото всеки знае колко е трудно.
Как ще коментирате, господин Попов, че сега се хвалим с 40 хиляди нови работни места за една година, а само 2014 г. – от 1 януари до месец май, се създадоха 52 хиляди нови работни места от българския бизнес?
Така че това, което Ви се представя като голяма политика де факто, за съжаление, е малка част от една водена политика преди, когато беше при един министър, който сега е тук, в залата. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме, че е управлявал с любов.
Втора реплика – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Господин Попов, уважаемата госпожа Председател на Народното събрание правилно Ви каза да не коментирате това, което говори вицепремиерът, защото ние и това, което казахте Вие – сте в различни плоскости. Едното беше в предложението – сега в момента, днес, да решим да помогнем на майките, които отглеждат деца с увреждания, а другото, което чухме от вицепремиера беше едно „ще” – бъдеще неопределено време, някога в обозримото светло бъдеще, с което дълго време сме се занимавали.
Затова, господин Попов, много Ви моля, следващия път, когато говорите, съобразявайте се и с аудиторията – с вицепремиера, с колегите, които нямат търпение да претичат през този бюджет, за да може по-бързо да бъде приет, колегите, които много лесно се изказват от място, особено там отзад господин Лъчезар Иванов – той постоянно ръкомаха и прави разни изказвания. Така че бъдете внимателен, когато се изказвате. (Смях. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли трета реплика? Няма.
Господин Попов – дуплика.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаеми колега Ерменков, да, наистина ще се съобразя с това, което казахте току-що. Няма да досаждаме толкова на колегите, които наистина бързат и препускат през този бюджет, четат го като дявола евангелието.
Прав сте, господин Стойнев, аз имам отговор на тези въпроси. Мисля, че и управляващите имат отговор, но ги е срам да дойдат и да го кажат тук от тази трибуна. Така ще помишкуваме известно време, докато не почука мизерията на вратата на 90% от българските граждани. Тогава вече ще бъде друга ситуацията. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Чух тук, че не било работа на Министерството на труда и социалната политика да създава работни места. Господин Министър, елате в Ружинци примерно, където безработицата е над 70%...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате дуплика към репликиращите Ви. Министърът не Ви е репликирал, господин Попов. Зададохте му въпрос и вчера, той беше любезен да Ви отговори.
Спазете процедурата, отговорете на репликите. Ако нямате какво да им кажете, си седнете на мястото. (Частични ръкопляскания.)
ФИЛИП ПОПОВ: Уважаема госпожо Председател, дупликата ми е към колегата Стойнев, защото той засегна тази тема.
Интересно е как Министерството на труда и социалната политика ще направи едно социално включване, както каза господин министърът и колегата Стойнев (смях), там където безработицата е над 70%, където няма никаква икономика, където няма никакви инвестиции и няма никаква перспектива за някакви инвестиции? (Реплики.) Говоря за Северозападна България.
Надявам се колегите, които са успели да чуят нашата молба – чисто човешка, нашите искания и предложения, да гласуват със „за” да увеличим бюджета с тези прословути 7 милиона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – Лъчезар Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Тук ме предизвикаха на лично обяснение. Искам да кажа, че за да има пари, първо, трябва да има работеща икономика, а за да има работеща икономика, за да може... (Шум и реплики.)
Не ме репликирай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Започвате с изказване, господин Иванов.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За да има работеща икономика, трябва да има условия, за да бъде построен един завод, една фирма, една фабрика.
Що се отнася до инвалидите в България, от май месец досега са се увеличили с 200 хиляди – няма да Ви кажа името, само ще Ви погледна – с 200 хиляди, а към днешно време...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иванов, Вие взехте процедура за лично обяснение, защото се почувствахте засегнат от господин Ерменков, който Ви каза, че ръкомахате от място.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Личното ми обяснение е точно затова. Точно така, ръкомахам от място, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Кажете му, че не ръкомахате от място. (Смях. Шум и реплики.)
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ръкомахам от място, защото в България има един милион и двеста хиляди инвалиди – без война, без да сме в ситуация на каквато и да е екстремална обстановка. Един милион и двеста хиляди!
По повод Вашето изказване и този пинг- понг, който наблюдаваме през цялото време, как си подхвърлят топчето тук и господин Миков – съжалявам, че споменах името му (смях) – да се представят пред него, губи се ценно време за приемане на бюджета на държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, много Ви моля, отнасяйте се сериозно, гледаме на второ четене бюджета на Република България.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Призовавам всички тук към една по-голяма деловитост, за да може по-бързо да разгледаме бюджета на държавата. Губим ценно време! Благодаря. (Частични ръкопляскания. Възгласи: „Браво!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Правя процедура по начина на водене и си позволявам да Ви направя забележка по това, което се случи преди малко.
На господин Иванов му беше казано, че ръкомаха безпомощно от залата. Вчера цял ден той не взе отношение и Вие тук му позволихте в рамките на три минути да говори по проблеми, които вероятно не разбира или иска да се покаже пред камерите. Има си ред, в който може да се изказва народен представител. Мястото не е под формата на лично обяснение. Вие добре се намесихте, но трябваше да го отстраните от трибуната, както правите с нашите народни представители, когато се отклоняват от темата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавате ме да го направя отново ли, господин Свиленски? (Реплика от народния представител Георги Свиленски.)
Може и това да стане в рамките на деня.
Няма други изказвания, дебатът е закрит.
Предстои гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Тодорова, Миков, Кючуков, Никифоров и Кадиев, което Комисията не подкрепя.
Гласували 135 народни представители: за 49, против 38, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 38, против 45, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 14 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 139 народни представители: за 95, против 25, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тук има отрицателен вот господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател! Ние от БСП лява България не можем да подкрепим такъв текст, който казва „не на разходите за първокласниците”, който казва, че няма значение това, че отпадат 20% от децата между І и VІІІ клас, който текст казва: „нас, правителството, не ни интересува, барабар със социалния министър, който тук ни говори за политики, че децата на 50% бедни родители, които тръгват в І клас, във ІІ и ІІІ клас си тръгват от училище”. Такъв текст, който казва „не на повече средства за безработица, защото безработицата спада по един ясен механизъм – механизмът на Терминал 2”. Ако случайно има други бомби там на Терминал 2, с автобуси през границата.
Такава политика предлага днешното правителство на българите и те все повече ще усещат този невидим резултат от управлението на ГЕРБ. Те ще го усещат, децата им ще го усещат, след Нова година ще го усетят с увеличените винетки, ще го усетят с увеличените разходи за електроенергия. Не се чудете, това правите Вие на българските граждани!
За да има пари за магистрали, от които да инкасирате проценти – Вашето правителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов ще направи отрицателен вот.
Слушаме Ви, господин Божинов. Съвсем тъжно ще ни стане сега.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Аз изразих своето отношение към тази липса на социална и човешка чувствителност, изразена от мнозинството, като гласувах против.
Но ми направи много силно впечатление поведението на министрите. Те изслушаха този дебат, изслушаха промените за тези 7 милиона за децата с увреждания и това не са един милион и двеста с фалшивите ТЕЛК-ове, а деца, които природата така ги е създала.
Защо излязоха министрите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защото има заседание на Министерския съвет.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Неее, защото им беше неудобно при тези аргументи (смях и оживление отдясно) и при тези речи да бъдат свидетели на Вашето гласуване. И Вие говорите, че не ме е срам ли? Друг трябва да се срамува, госпожо! Друг.
Затова аз гласувах против, и министрите излязоха, а отговорността остава Ваша, уважаеми колеги от мнозинството.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Излезте и Вие!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с чл. 15.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 15 има предложение от народния представител Димитър Танев и група:
„В чл. 15 се правят следните изменения:
а) В ал. 1 в таблицата:
аа) на ред II „Разходи“ числото „436 541, 3“ се заменя с „448 541, 3”;
бб) на ред II. 1. „Текущи разходи” числото „421 541,3” се заменя с „433 541,3”;
вв) на ред III „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) - (+/-)” и III.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)” числото „395 541,3” се заменя с „407 541,3”.
б) В ал. 2 в таблицата на ред 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението” числото „316 962,8” се заменя с „328 962,8”, а на ред без номер „Всичко:” числото „436 541,3” се заменя с „ 448 541,3”.
в) Създава се нова ал. 6:
„(6) От бюджетните средства по програма „Политика в областта на диагностиката и лечението” за дейности по лечение „ин витро“ се предоставят не по-малко от 24 милиона лева.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Лютви Местан и група:
„В чл. 15 се правят следните промени:
1. В ал. 1, раздел II „Разходи” и Раздел III „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” се правят следните промени:
- раздел II числото „436 541,3” да се замени с числото „476 541,3”;
- раздел II ред 2. числото „15 000” да се замени с числото „55 000”;
- раздел III числото „394 541,3” да се замени с числото „434 541,3”;
2. В ал. 2 ред 2. числото „316 962,8” да се замени с числото „356 962,8”;
- ред „всичко” числото „436 541,3” да се замени с числото „476 541,3”.
3. В ал. З ред 1 числото „270 899,4” да се замени с числото „310 899,4”.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на диагностиката и лечението” са включени 40 000 хил. лв., от които 25 000 хил. лв. са за изграждане на инфраструктура за нуждите на спешната медицинска помощ и 15 000 хил. лв. са за изграждане на центрове за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания. Посочените средства не могат да бъдат разходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
„Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г., както следва: (съгласно приложена таблица).
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: (съгласно приложена таблица).
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на здравеопазването, както следва: (съгласно приложена таблица).
(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565” за закупуване през
2016 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2016 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Нашите предложения са в следните приоритетни направления, а именно за изграждане на инфраструктура за целите на Спешната медицинска помощ и за изграждане на центрове за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания. Мисля, че няма смисъл да се убеждаваме взаимно колко полезно и необходимо би било реализирането на тези приоритети.
Разбира се, бюджетът предвижда явно други приоритети и не всичко може да бъде обхванато. В течение на годината, разбира се, предложенията, които сме направили, ще продължим да следим дали по тях по някакъв начин се реагира, дали има някакви резултати и дали не се пораждат негативни ефекти по някои от предложенията, тъй като няма никаква реакция.
Разбирам и съм наясно, че господин министърът има доста по-добър поглед върху политиките на някои министерства от самите ресорни министри, най-малкото що се отнася до ефективността на политиките, които провеждат. Все пак ми се искаше тук да бъдат представени министрите и те да вземат отношение по тези приоритети – да вземат отношение, да кажат мислят ли да направят нещо, виждат ли като приоритети и припознават ли ги и как биха могли да реагират. За съжаление, явно това няма да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чобанов.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Настимир Ананиев.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По предишния член, който дискутирахме, един от нашите колеги каза, че през тази година ще има 13 хиляди първолаци по-малко и това е поради липса на средства. Аз лично мисля, че това е поради липса на деца.
Нашето предложение с колегите от Реформаторския блок е свързано с така наречения „Фонд „Ин витро”. Ние предлагаме сумата за този фонд да се увеличи двойно. Аз съм сигурен, че всеки от Вас познава някого, който има желание да се възползва от тази процедура и това също е една от стъпките за справяне с демографската криза, в която сме влезли.
Ще Ви дам съвсем малко информация за Центъра за асистирана репродукция за тази година за първите шест месеца. За първите шест месеца има направени 1400 процедури, също така на базата на предни процедури има родени 450 деца на хора, минали през самия център. Има над 2000 заявления, има одобрени над 1800. За нас е много важно да правим политики в тази насока. Затова предлагаме сумата, която тази година е 12 милиона, да се удвои и да стане не по-малко от 24 милиона.
Надявам се повечето, всъщност всички от Вас да подкрепите това предложение. Разбира се, повечето от Вас ще кажат – добре, от къде ще дойдат тези средства? Те ще дойдат от увеличаването на приходите от акцизи. Това правителство, в частност министър Горанов, доказаха, че добре се справят в тази дейност. Тази година има събрани над 1 милиард лева по тази дейност. А какво са 1 милиард сравнени с 12 милиона?
Мисля, че предприемем ли тази стъпка, ние правим две реформи. Първата е, че натискаме приходите и увеличаваме приходите чрез увеличаване на акцизите, а втората е, че работим по този много голям проблем с демографската криза.
Всички сме съгласни, че ако се увеличат тези пари, по статистиката, която има от Центъра, ще има общо 900 нови бебета – деца на година, а това са 30 класа, 30 класни стаи ще бъдат запълнени, въпросът е ние да предприемем някакви стъпки в тази насока. Разбира се, имаме нужда от средносрочна и дългосрочна стратегия и само увеличаването на тази сума няма да увеличи и да се справим с демографската криза, но това е една стъпка и аз се надявам да подкрепите предложението. Сигурен съм, че министър Горанов и НАП ще намерят начин и тези средства ще бъдат осигурени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ананиев.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Емил Райнов.
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, господин Министър! Виждам, че министър Москов го няма, но вероятно пак пише някой закон. След данък „обществено здраве”, може би сега ще има данък „обществена безопасност”.
Но, уважаеми колеги, както виждате ние от БСП дори не сме си направили труда да направим предложения в бюджета в частта на Министерството на здравеопазването.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВ: Защо?
ЕМИЛ РАЙНОВ: Това го направихме по простата причина – за една година установихме, че няма никаква чуваемост с екипа на Министерството на здравеопазването, чуваемост, която апропо я няма – и управляемите, и те я нямат, управляващите, реформаторите също нямат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, по предложенията.
ЕМИЛ РАЙНОВ: Този бюджет по същество повтаря абсолютно миналогодишния бюджет. Той е copy-paste. В него няма нито една политика, абсолютно нищо повече.
Всъщност този бюджет показва некомпетентността на Министерството на здравеопазването, на екипа. По-лесно щеше да ми бъде да кажа „импотентността”. (Викове от ГЕРБ: „Ееее!”) Ако това Ви хареса.
В този бюджет няма никаква политика. В този бюджет няма абсолютно нищо! В този бюджет няма нито дума, че общественото здравеопазване де факто е фалирало. В този бюджет няма нито дума за дълговете на болниците, държавните болници – само да припомня, само 11 болници нямат задължения, а всички останали със задължения – 22 болници са декапитализирани. Задълженията са им повече от уставния капитал.
Затова се притеснявам, че министър Москов няма да бъде запомнен като министъра на данък „обществено здраве”, а ще бъде запомнен като министъра, който закри българското здравеопазване.
Уважаеми колеги, всички се усмихвате – говорим демографската криза, говорим за хората, говорим за социалните политики, но забравяме това, че няма да има здравеопазване, където да се лекуват.
Понеже в бюджета няма абсолютно нищо, за да бъда конкретен и точен, все пак има една промяна. Тази промяна е 2 милиона повече за администрацията.
Господин министър Горанов, въпросът ми е към Вас – след като тази година министър Москов се биеше в гърдите, че е направил административната реформа в Министерството, че едва ли не е съкратил повече от 25% от държавната администрация, какво налага увеличаването с 20% именно на това перо в бюджетната програма за администрация? Ако може Вие да отговорите. Ако не, благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми доц. Райнов...
ЕМИЛ РАЙНОВ: Не, доктор съм, за разлика от други.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Объркахте доста процедури. Не сме в парламентарен контрол, не сме на първо четене. На второ четене се обсъждат само предложения, конкретни предложения, а не направихте нищо такова.
Реплики? Няма.
Заповядайте за процедура, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Господин Председател, вземам процедура по начина на водене. Въпреки че правилно направихте забележка на преждеговорившия, неправилно не му отнехте думата. Все пак това е бюджет, който се гледа на второ гласуване. На първо гласуване се обсъжда философията и се правят политическите дърдорения, сега се говори по същество.
Много Ви моля от тук нататък, ако излезе някой такъв, който си развива някакви предконгресни политики и не знам си какво, просто му отнемайте думата, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В крайна сметка тук не е конгрес, тук е българското Народно събрание. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: И аз Ви благодаря.
При все че съм съгласен с всичко, което казахте, когато Ви се отдаде възможност, Вие можете да отнемате думата на когото прецените. Засега аз го преценявам.
Други изказвания? Няма.
Закривам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Танев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 52, против 9, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Прегласуване.
НАСТИМИР АНАНИЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, искам процедура по прегласуване. Молбата ми е очевидно към колегите от ГЕРБ, които не дадоха нито един глас, а ни трябва съвсем малко, за да направим нещо в посока за инвитрото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
Процедура по прегласуване.
Гласували 114 народни представители: за 54, против 6, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 31, против 43, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за чл. 15, който намира място в нейния доклад.
Гласуваме чл. 15 на Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 94, против 21, въздържали се 5.
Член 15 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 16 има предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители:
„В чл.16, ал.1 да се направят следните изменения:
а) на ред III. числото „433 208, 0” да се замени с „440 208, 0”.
б) на ред III.1. числото „894 826,3” да се замени с „901 826, 3”;
в) на ред III.2. числото „-456 618,3” да се замени с „-463 618, 3”;
г) на ред III.2.1. числото „-456 618,3” да се замени с „-463 618, 3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители, което е идентично.
Предложение от народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 16 се правят следните промени:
1 В ал. 1, Раздел II „Разходи” и Раздел III „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” се правят следните промени:
- раздел II числото „445 468,0” да се замени с „525 468,0”;
- раздел II, ред 2. числото „2 755,0” да се замени с „82 755,0”;
- раздел III числото „433 208,0” да се замени с „513 208,0”;
- раздел III, ред 1. числото „894 826,3” да се замени с „974 826.3”.
2. В ал. 2, ред 2. числото „48 308,5” да се замени с „128 308,5”;
- ред „всичко” числото „445 468,0” да се замени с „525 468,0”.
3. В ал. З, ред 1. числото „231 990,9” да се замени с „311 990,9”.
4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
„(5) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал”, бюджетна програма „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование” са включени 50 000 хил. лв. за изграждане и рехабилитация на инфраструктурата във висшите училища, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
(6) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал” са включени 20 000 хил. лв. за изграждане на инфраструктура за подкрепа на научните изследвания, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
(7) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал” са включени 10 000 хил. лв. за изграждане на научна инфраструктура за привличане и развитие на млади учени, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 16 се правят следните промени:
1. В ал. 1, раздел III „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” се правят следните промени:
- раздел III, ред 1. числото „894 826,3” да се замени с „906 826,3”;
- раздел III, ред 2. числото „-456 618,3” да се замени с „-468 618,3”;
- раздел III, ред 2.1. числото „-456 618,3” да се замени с „-468 618,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 16 се правят следните изменения:
1. в ал. 1, раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)”:
а) на ред ІІІ.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „894 826,3” се заменя с „906 826,3”;
б) на ред ІІІ.2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации” и на ред ІІІ.2.1. „Предоставени трансфери” числото „-456 618,3” се заменя с „-468 618,3”.
2. в ал. 2, на ред 2. „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“ числото „48 308,5” се заменя със „78 308,5”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова-Пиралкова и група народни представители:
„В чл. 16, ал. 1, Раздел III. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери)” се правят следните изменения:
- на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „894 826,3” се заменя с „906 826,3”;
- на ред 2. „Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации” и на ред 2.1. „Предоставени трансфери” числото „-456 618,3” се заменя с „-468 618,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
Ако може, прощавайте, господин Председател, пропуснах предложение от народния представител Борислав Великов и група народни представители:
„В чл.16, ал.1 да се направят следните изменения:
а) на ред III числото „433 208,0” да се замени с „445 208,0”;
б) на ред III.1. числото „894 826,3” да се замени с „906 826,3”;
в) на ред III.2. числото „-456 618,3” да се замени с „-468 618, 3”;
г) на ред III.2.1. числото „-456 618, 3” да се замени с „-468 618,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Заблудих се, защото господин Великов е вносител по едни и същи текстове, на едни и същи редове, с различни суми. Това е за уточнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Думата има народният представител Мариана Тодорова.
МАРИАНА ТОДОРОВА (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Не е случайно, че седем от парламентарните групи са направили едно и също искане за увеличаване на бюджета на БАН. Това е почти конституционно мнозинство и мисля, че ние като Народно събрание даваме много ясен знак, че искаме Българската академия на науките да бъде подпомогната.
Разбира се, ние бихме могли да поставим и условия. Бихме могли да изискваме част от сумата, която ще отпуснем, да отиде за млади учени, така че те да бъдат поощрени. Бихме поискали и някакви реформи. Но ако продължаваме с тази политика на рестрикции обричаме Академията на гибел, тъй като нито частните изследователски институции, нито университетските центрове правят наука така, както БАН. В БАН се произвеждат 52% от науката.
Също така по изследвания на Националния статистически институт е видно, че едва 15% от фирмите и компаниите в България са склонни да дават средства за научни изследвания и развойна дейност, тъй като структурата на фирмите в България е на малки и средни предприятия. Тоест ние виждаме, че финансиране не може да дойде от частния сектор и това засега е отговорност на държавата.
В България се отделят едва 0,3% за наука срещу средно 1,8% в богатите страни, 2,7% – в САЩ, 3% в Япония и завидните 6% в Израел. Време е и ние, ако искаме да станем по-конкурентоспособни, пак повтарям, срещу искане за реформи и поощряване на младите учени да отпуснем средства за БАН. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Тодорова.
Реплики? Няма.
За изказване думата има народният представител Мариана Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Предложението на Парламентарната група на Българската социалистическа партия лява България е за увеличаване на средствата за Българската академия на науките в Бюджет 2016 г. с 12 млн. лв. Срамно е, че спрямо 2015 г. увеличението на средствата за Българската академия на науките е само с
400 хил. лв., което всъщност е увеличената вноска към Европейската метрологична служба, която се изплаща чрез Българската академия на науките и реално увеличение за Българската академия на науките няма, тоест то е равно на нула за 2016 г.
При първото правителство на Политическа партия ГЕРБ, когато дефакто беше драстично намалена субсидията за Българската академия на науките с 40%, тогавашният финансов министър Симеон Дянков каза, че това е кризисна мярка. За съжаление обаче тя се оказа с тежки последствия и доведе до това, че през следващите години средната заплата в Българската академия на науките е под 530 лв. Напуснаха около 1500 български учени, които бяха прогонени от тази политика и голяма част от тях, с изключително висока квалификация, отидоха на работа в известни институти в Европа и по целия свят. Това не може да се определи по друг начин, освен като геноцид към българската наука.
Искам да Ви посоча част от мненията на български учени, които казват, че това, което се случва с българската наука, е ритуално самоубийство – болезнено и бавно, защото, за да се източва млада кръв на български учени това реално е едно от най-тежките последствия за развитието и на науката, и на нацията в България.
Не е нормално българските учени да получават заплата, когато започват работа в научните институти, от 400 до 450 лв. средно. Мисля, че те заслужават каквато стартова заплата имат началните учители – около 600 лв., да получават и те такава, която да бъде стимул, за да могат да постъпят в българските научни институти.
Освен това Българската академия на науките чрез проекти осигурява 40% от своите приходи. Това е знак, че те наистина правят сериозни усилия, за да могат да се справят с тази ситуация. Но, за да участват в международни проекти, те съответно трябва да имат и пари за съфинансиране, което не получават в момента в достатъчна степен.
Всички парламентарни групи с изключение на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, са внесли предложение за увеличаване на парите за наука. Това, за съжаление, е още един знак за отношението към българската наука и смятам, че днес, по време на обсъждането на бюджета на Министерството на образованието и науката, наистина трябва да постъпим разумно и да направим стъпки, които са важни за развитието и запазването на БАН, защото само с увеличаване на финансирането, на средствата за Академията, ние наистина можем да направим крачка напред да спре този процес на сериозни трудности пред научните изследвания и пред една от най-старите институции в България, каквато е Академията на науките.
Научният потенциал на държавата, за съжаление, се стопява. Губят се утвърдени научни традиции и школи. Развитието на научните изследвания и на възможностите за технологичен трансфер за развитие и внедряване на иновации от научен характер към практиката, към бизнеса за съхраняване и развитие на научни направления, свързани с българската литература, българската история, българската култура са на ръба на оцеляването.
Вече бяха посочени в предишни изказвания какъв малък е процентът на възможностите на българския бизнес за участие и финансиране на високи технологии и иновации. Затова единственият ни шанс е държавата да предприеме спешни финансови мерки за стабилизиране и укрепване на научния потенциал в Българската академия на науките не само като институционално финансиране в частта научни изследвания, фундаментални, хуманитарни обществени науки, в частта на капиталовите разходи, но особено в подкрепата за учените с финансови стимули. Става дума и за млади, и за утвърдени учени.
И, разбира се, по линия на проектното финансиране да се осигурят допълнителни възможности по програми за научни изследвания, свързани с националните приоритети, както и средства, чрез които да се подпомогне достъпът на българските учени до международни научни програми и проекти.
Затова се обръщам към Вас да подкрепите направеното предложение за увеличаване на средствата за Българската академия на науките за Бюджет 2016 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Бояджиева.
Имате ли реплики? Няма.
Има думата народният представител Милен Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз ще изразя своето лично становище, тъй като съм съвносител, заедно с колегата Борислав Великов и още петима представители на различни парламентарни групи.
Радвам се, господин Министър, че Вие сте тук и ще чуете това, което ще кажа, на живо.
Когато говорим за българската наука, мисля, че няма дебат, няма съмнение, че тя се разглежда като приоритет, като фактор на икономическото развитие, на социалната стабилност и националната сигурност, но когато стане дума за нейното финансиране и нейното развитие, в продължение на десетилетия държавата гледа на българската наука като на нещо, което може да получи една част от остатъка в бюджета. Не от вчера, не от онзи ден е този подход към българската наука. И крайно време е във Вашето управление и в управлението на Четиридесет и третото народно събрание да се пречупи тази инерция, да се даде нов подход и нова политика в развитието на българската наука.
Тази година сме свидетели на няколко фактора, които показват докъде сме стигнали – недофинансиране на Българската академия на науките, нефункциониране на фонд „Научни изследвания” – тази година, ограничаване на средствата за научни изследвания в българските университети по прословутата Наредба № 9.
И тогава задаваме въпроса: с какви средства ще развиваме наука и къде? Българският бизнес би се ангажирал с развитие и финансиране на науката, ако види отговорна политика на държавата към този сектор. Никой предприемач няма да вложи своите пари в научни изследвания, ако няма сигурен партньор от другата страна в лицето на държавата. Това е закон на бизнеса. И ако чакаме българският бизнес да се превърне в първостепенен фактор за развитие на науката, няма да дочакаме този момент.
В тази посока апелирам към ново отношение, защото без Българската академия на науките, без адекватно финансиране на нейната дейност, без финансиране на изследванията по различните инструменти, утвърдени в държавната политика чрез фонд „Научни изследвания”, чрез финансиране на научните изследвания в българските университети ние ще продължим да задълбочаваме негативните тенденции в последните две, вече три десетилетия, а това ще доведе до изтичане на най-младата, най-кадърната, най-подготвената част от българската младеж. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми
доц. Михов.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Мариана Георгиева.
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Ние в ДПС също се обявяваме в категорична подкрепа – да размислите и да приемете предложенията ни за промяна в параметрите на бюджетната субсидия за Българската академия на науките. След 2009 г. БАН е единственият бенефициент на бюджетни кредити, който не си е променил ръста на бюджетната субсидия.
Всички други сектори имат нарастване, господин Министър, само Академията е даже в отрицателно положение на бюджетната субсидия. За нас това е необяснимо като позиция на правителството, при положение че и второто правителство на господин Бойко Борисов е в съзвучие с европейските директиви за икономика на знанието, за ръст на инвестициите в наука. И освен това, дори в Програмата Ви за стабилно развитие на България – Програмата на правителството, Вие сте записали, че трябва да има инвестиции по посока на синхрон и по посока на гарантиране на икономическия ръст чрез синхрон между бизнес и наука!
Какви инвестиции, които да гарантират икономически ръст, след като отказвате да припознаете като обект на Вашата политика, ерго Вие си бламирате Програмата за стабилно развитие на България в тази част – за наука, и показвате, че Българската академия на науките не е Ваш бенефициент на бюджетни кредити.
Не може младият учен в БАН да получава не минимална заплата, ами даже е възможно, предвид на прослужено време и прочее параметри, заплатата му да бъде по-ниска от заплатата на помощния персонал!
И когато Вие сте приели в Програмата си и в Стратегията за научна инфраструктура, че ще гоните параметри на инвестиции, които са съзвучни с параметрите, обявени от „Европа 2020”, а тук отстоявате отрицателни параметри за бюджетните кредити за БАН, това, меко казано, не е отказ от политика – това е сегрегационен подход към науката като секторна политика!
И на последно място, уважаеми господин Министър, мисля, че трябва да се вземе предвид бламираната от Вас, от правителството, от ресорния министър – министъра на образованието и науката, бюджетна субсидия или бюджетен кредит за фонд „Научни изследвания”! Не по вина на българските учени, не по вина на субектите на българската наука не се усвои онова, което е предвидено в Бюджет 2015 за фонд „Научни изследвания”! И нито Вие, нито колегата Ви министър на образованието и науката – не зная защо Министерският съвет остава сляп и глух за отказа от политика в този сектор и не се търси политическа отговорност, а се предприема наказателна акция чрез бюджета спрямо БАН! Това нещо е демонстрация на силов подход по отношение на политиката в областта на науката. Няма да говоря, че останалото говорене на правителството за образованието като приоритет и за повишения ръст на бюджетни кредити в сектор „Средно образование” виси самоцелно и се размива в социалния аспект на тези средства, а не в ключовата политика реформа. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема проф. Георгиева.
Реплики? Няма.
Процедура – имате думата.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Предлагам прекратяване на дебатите и гласуване на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
Заповядайте, господин Мирчев.
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тук говорим за геноцид върху науката и виждам, че има колеги, които въобще не се интересуват от наука и знание. Затова правя обратно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Станислав Иванов.
Гласували 128 народни представители: за 96, против 28, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на предложенията и на основния текст.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Борислав Великов, Димитър Танев, Радан Кънев, Бойка Маринска и Никола Хаджийски, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 138 народни представители: за 56, против 20, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Господин Свиленски, заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, тъй като не успях да гласувам, моля процедура за прегласуване. (Оживление, шум и реплики от ГЕРБ.)
Когато не давате думата за говорене, ще гласувате по два пъти всеки текст и така ще бъде до края. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Който има проблем с пулта, да дойде при нас!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване.
Моля, гласувайте.
Гласували 135 народни представители: за 55, против 32, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Гласуваме три идентични предложения, които не се подкрепят от Комисията: предложението на народните представители Борислав Великов, Мариана Тодорова, Милен Михов, Кънчо Филипов, Станислав Станилов; на народните представители Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев и Мариана Георгиева; както и на Светла Бъчварова, Георги Търновалийски, Добрин Данев, Георги Божинов, Атанас Зафиров, Мариана Бояджиева.
Гласували 134 народни представители: за 54, против 40, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Господин Генов – прегласуване.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, моля Ви за процедура по прегласуване, тъй като аз и госпожа Бъчварова не успяхме да упражним правото си на вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Генов.
Процедура по прегласуване. (Шум и реплики.)
Моля Ви за тишина в залата!
Гласували 139 народни представители: за 57, против 50, въздържали се 32.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Лютви Местан, Петър Чобанов, Йордан Цонев, Алиосман Имамов, Янко Янков, Венцислав Каймаканов, Хасан Адемов, Айхан Етем, Шабанали Дурмуш, Джейхан Ибрямов, Хюсеин Хафъзов, Станислав Анастасов, Мариана Георгиева, Камен Костадинов, Тунчер Кърджалиев, Мехмед Атаман, Невин Хасан, Салиха Емин, Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Хамид Хамид, Джевдет Чакъров, Айдоан Али, Ердинч Хайрула, Мустафа Карадайъ, Рушен Риза и Дурхан Мустафа.
Предложението не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 138 народни представители: за 47, против 48, въздържали се 43.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, моля за прегласуване с една известна на всички пословица: „Без наука, няма сполука!”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване, моля.
Гласували 138 народни представители: за 50, против 51, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 41, против 58, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Господин Мирчев, за прегласуване, заповядайте. (Шум и реплики.)
СТОЯН МИРЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Не успях да гласувам, затова моля за процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев.
Процедура по прегласуване, моля.
Гласували 128 народни представители: за 40, против 63, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 16, който е подкрепен от Комисията и намира място в нейния доклад.
Гласували 143 народни представители: за 110, против 26, въздържали се 7.
Текстът на вносителя за чл. 16 е приет.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, господин Председател!
Уважаеми колеги, гласувах „против”, защото се надявах, че след като Ви цитирах тази поговорка, ще преосмислите малко решението си и ще подкрепите нашето предложение за повече пари за наука, за образование, за стимулиране на млади учени, за подпомагане дейността на Българската академия на науките. За съжаление, не се вслушахте в нашите конструктивни предложения и за пореден път за българската наука ще има отделени оскъдни средства, с които тя ще може само да продължава да вегетира. В условията на все по-повишаващата се неграмотност сред населението, в условията на липса на каквато и да е визия за развитие на науката, в условията на липса на всякаква перспектива за младите учени въобще да продължават да работят в България и с тези мизерни заплати, които получават в Българската академия на науките, не знам какво бъдеще резервираме на младото поколение. Ако по този начин продължаваме да се отнасяме към науката в България, наистина ще се превърнем в бананова република. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Казак.
Няма други.
Госпожо Йорданова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 17 има предложение на Искрен Веселинов и група народни представители:
„Чл. 17 (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2016 г., както следва:
Изменя се точка II ПРИХОДИ от 139 547, 5 хил. лв. на 164 347, 5 хил. лева
Изменя се точка II РАЗХОД, 1. „Текущи разходи” от 134 863, 8 хил. лв . на 159 663, 8 хил. лв.
Изменя се точка II РАЗХОД, 1.1 „Персонал” от 68 980,2 хил. лв. на 93 780,2 хил. лв.
Изменя се точка III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ от 116 547, 5 на 141 347,5.”
(Представена таблица.)
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 17 се правят следните промени:
1. В ал.1, раздел II „Разходи” и раздел III „Бюджетни взаимоотношения” се правят следните промени:
- раздел II числото „139 547,5” да се замени със „149 547,5”;
- ред 2 числото „4 683,7” да се замени с „14 683,7”;
- раздел III числото „116 547,5” да се замени със „126 547,5”;
- раздел III ред 1 числото „116 547,5” да се замени с „116 547,5”.
2. В ал.2 ред 1 числото „13 890,8” да се замени с „23 890,8”;
- 2 ред „всичко” числото „139 547,5” да се замени с „149 547,5”.
3. В ал. З, ред 1 числото „70 567,3” да се замени с „80 567,3”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство” са включени 10 000 хил. лв. за изграждане и рехабилитация на културна инфраструктура.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Мариана Тодорова и група народни представители:
„В чл. 17:
1. В ал. 1, ІІ „Разходи” да се измени както следва: числото 139 547.5 да стане 147 447.5 ;
- Текущи разходи - числото 134 863.8 да стане 142 763.8;
2. В ал. 2:
- т. 1 – Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство – числото 13 890.8 да стане 20 634.8 .
- т. 2 – Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование – числото 121 055.3 да стане 122 211.3”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 17, ал. 1, ред ІІ.1 „Текущи разходи” числото „134 863,8” се заменя със „168 969,0”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Найден Зеленогорски и група народни представители:
„В чл. 17 се правят следните изменения:
а) В ал.1, раздел II, „Разходи”:
- числото „139 547,5” да се замени със „147 447,5”;
- т.1 „Текущи разходи”, числото „134 863,8” да се замени със „142 763,8”.
б) В ал. 2:
- т.1 „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство”, числото „13 890,8” да се замени с „20 634,8”.
- т.2 „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременното изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование”, числото „121 055,3” да се замени с числото „122 211,3”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Петър Кадиев и група народни представители:
„В чл. 17, ал. 1, раздел II „Разходи”:
- числото „139 547,5” се заменя с „140 821,9” и
- т.1.2.1 „Субсидии за нефинансови предприятия”, числото „13 900,0” се заменя с „15 174,4”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожо Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Предложението на Парламентарната група на Българската социалистическа партия лява България е за увеличение на средствата на Министерството на културата с 34 млн. лв., което включва увеличаването на единния разходен стандарт на работещите в библиотеките, музеите и галериите в страната на 11 640 лв. Това означава, че всички субсидирани бройки на Министерството на културата, които са не само в националните културни институти, но и във всички общински музеи, галерии и библиотеки, които в системата на музеите и галериите са 1770, а на библиотеките – 1660, да бъдат увеличени като единен разходен стандарт в размер на 11 640 лв. Това е увеличение с 1200 лв. спрямо действащия в момента единен разходен стандарт.
Смятаме, че с това увеличение ще отговорим на исканията, които поставиха по време на протестите през миналата седмица работещите в музеите, галериите и библиотеките в цялата страна. Аз смятам, че тези искания са достойни за уважение, защото на първо място протестиращите поставиха въпроса преди всичко за опазване на културно-историческото наследство на България, а заедно с това и за една достойна и заслужена оценка на техния труд, защото това са хора, които имат изключително високо образование и квалификация. Те знаят чужди езици и са непрекъснато в ситуация, в която трябва да повишават своите знания и квалификация. Защото работата в тези културни институции на тези хора е постоянно в досег с хората, в досег с българската култура. Те трябва да отговарят на онова, което ние като граждани очакваме от тях.
Смятам, че това, което поставиха като искане към българското Народно събрание, към правителството, беше чуто от цялата българска общественост. Освен това те поставиха един изключително важен въпрос – че културата, отношението към българската духовност трябва да бъде надпартийно. В този смисъл днес са направени много предложения по отношение на увеличаване на средствата на Министерството на културата за удовлетворяване на тези искания. Смятам, че Народното събрание може да намери едно златно сечение, за да можем да отговорим на тези искания.
Вярно е, че трябва да направим сериозни инвестиции в българската икономика, за състоянието на пътищата в страната, но заедно с това трябва днес още веднъж да посочим, че само грамотни, само културно извисени хора могат да оценят качеството на живот на българската нация, защото само една духовно извисена нация може да направи верни крачки в по-нататъшния си път на развитие. (Реплика на народния представител Станислав Иванов.)
Позволявам си, независимо от Вашите реплики, да Ви припомня думите на един уважаван парламентарист и български историк, които той изрече по време на протеста на работещите в музеите, галериите и библиотеките. Това е проф. Андрей Пантев, който предполагам, че всички Вие добре познавате. Той каза, че хората, които протестираха миналата седмица, българските културни дейци и конкретно заетите в музеите, галерите и библиотеките, проявиха гордо търпение като декабристите в Сибир (възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ), защото те дълго време...
Само че трябва да имате знания, за да си припомните кои са декабристите. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Мисля, че те дълго време не поставяха този въпрос към българската държава. Затова днес смятам, че трябва да проявим не само уважение, но и разбиране и да направим такава промяна, която поне малко да промени сегашната ситуация по отношение на заплащането на тези хора, и всичко онова, което трябва да се прави за опазване на културното наследство.
И най-важното – ако това наистина стане решение на Българското Народно събрание, тези пари реално да стигнат до хората в българските общини! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване има думата господин Петър Кадиев.
ПЕТЪР КАДИЕВ (АБВ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа, ще започна с това, че от това, което виждам при разглеждането на този бюджет тук, е надпревара кое е по-важното и най-важното. Веднага стигам до приказката: дали обущарят е по-важен, или шивачът? Мисля, че всички са важни.
Много добре разбирам, че в момента бюджетът е такъв, какъвто е направен – със съответните разчети от това, което е влязло като приходи. Много добре разбирам всеки един от тези, които искат да се случи нещо в този бюджет – увеличаване на някакви средства.
Знам, че тази година в Министерството на културата се отпуснаха 10 милиона, които трябва да бъдат за библиотеки, галерии, за абсолютно всички творци на културата – театри, кинодейци. Да, тази година средствата наистина се увеличиха с 10 милиона, но какво не достига?
Не достига нещо, за което аз съм убеден, уважаеми дами и господа, че Вие ще бъдете абсолютно съпричастни. Това са читалищните дейци, които създават читалищната дейност или първите библиотеки. Имайте предвид, че библиотечният фонд на читалищните дейци е десет пъти по-голям от всички останали библиотеки, които са стопирани, в момента те просто са неглижирани.
Малка равносметка на исканията за 1 млн. 200 хиляди, която направиха специалистите. В рамките на милион и двеста хиляди ние ще отговорим на всички читалищни библиотеки, които ще трябва да получат онзи малък процент, за да се придвижат до минималната работна заплата. За това става въпрос.
Затова Ви моля всички Вие да го подкрепите, защото абсолютно съм убеден, и пак казвам, няма човек, който да не е съпричастен за читалищната дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – заповядайте, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър! Взимам думата за процедура, за да Ви обърна внимание, госпожо Председател, че все пак в момента разглеждаме бюджета за следващата година на Република България.
Моля господин Министърът да внимава тук и да не си подписва пощата. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Ако имате работа, идете си в Министерството и там си вършете работата. (Реплика от народния представител Диана Йорданова.)
Процедурата ми е, госпожо Председател,... (Реплика.) Абсолютно може! Негово е неуважението към Народното събрание.
Ако си има работа и без това не взима отношение, да си ходи в Министерството.
Процедурата ми е да направите забележка на господин Министъра да не си върши служебните задължения тук.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Срамота!
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Не е срамота!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Георгиев, всеки министър, без значение къде се намира, е министър и когато има неотложни неща, които трябва да придвижва, той е длъжен да го направи. (Министър Владислав Горанов напуска пленарната зала.)
За изказване – господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Опозицията изгони министъра, но и това се случва.
Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа, изказвам се от името на колегата Искрен Веселинов и останалите колеги – вносители на нашето предложение.
Първо, ще кажа, че ние оттегляме това предложение и ще се мотивираме защо. Това наше предложение беше продиктувано от тревожното положение в културните институции в България – музеи, библиотеки, галерии и други художествени и творчески институции. То буквално беше продиктувано от исканията на двата синдиката, които, припомням, приближават закръглената сума от 24,8 млн. лв.
В разговори и дебати с нашите колеги от ГЕРБ постигнахме, а вчера и парламентът гласува увеличение от 10 милиона, припомням, в чл. 1 ал. 2. Обърнете внимание – 10 милиона само за възнаграждение на работещите в тази сфера.
По не представителни, но приблизителни изчисления, това ще даде възможност да се получи добро увеличение на възнагражденията на тези наши специалисти между 25 и 30%.
Смятаме, че възможностите на бюджета и на страната днес позволяват такова добро дело и затова оттегляме нашето предложение в тази му част, на това място. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михов.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лютви Местан и група народни представители, което Комисията не подкрепя. (Народни представители от БСП ЛБ имат затруднения с гласуването.)
Успяха ли всички да гласуват?
Госпожо Нинова, гласувахте ли?
Гласували 118 народни представители: за 35, против 42, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Мариана Тодорова и група народни представители – Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 112 народни представители: за 30, против 24, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е с искане за прегласуване, тъй като не можах да гласувам.
Госпожо Председател, обръщам внимание, че днес... (Председателят изключва микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Разбрах процедурата.
Прегласуване, колеги.
Прегласуваме предложението на госпожа Мариана Тодорова и група народни представители.
Гласували 115 народни представители: за 29, против 31, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Господин Байрактаров – процедура по начина на водене.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, вече два часа и половина е очевадно, че на колегите от БСП им е трудно да се справят с гласуването, за което Ви моля и настоявам да насочите ресурсен помощник към колегите от БСП (весело оживление, ръкопляскания от ПФ), който да им помага да се справят с гласуването. Най-малкото е нечовешко, когато виждаме мъките на колегите, да се мъчат по този начин, въпреки че между тях има толкова доценти, професори, доктори. Очевидно е, че е необходим ресурсен помощник, който да им помага. Настоявам наистина, защото в противен случай губим ценно парламентарно време и, подчертавам, средства на българския данъкоплатец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Споделям притесненията Ви, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Само да допълня. Тъй като преди малко същите колеги от БСП имаха сериозни забележки към господин финансовия министър, моля Ви, помолете го да си седне на мястото. (Министър Владислав Горанов разговаря с народни представители от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Байрактаров, забележките Ви са основателни. В почивката лично ще се ангажирам с обучителни действия по отношение на групата на БСП (весело оживление, ръкопляскания), след което, господин Горанов, много Ви моля, господин Министър, да не нарушавате реда в залата. Призоваха Ви към това. Господин Министър, заемете си мястото. (Народният представител Атанас Мерджанов иска думата по начина на водене.)
Ще Ви дам думата.
Господин Мерджанов, имате думата по начина на водене.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, взимам процедура по начина на водене и се обръщам с остра забележка към Вас, госпожо Председател, защото толерирате изказвания от страна на колегата от Патриотичния фронт, които грубо се намесват в дискусията. Ако на някой не му се дискутира по тези важни за обществото и държавата въпроси, нека напусне така, както някои министри го направиха в залата. Неслучайна беше процедурата подканване – на колегата Георгиев, защото ако финансовият министър не взема отношение и не обясни защо е „за”, защо е „против” определените предложения, кой друг да го направи? Явно, че министър-председателят няма да присъства в залата.
Моля Ви, не толерирайте подобен род изказвания, подобен род парламентарни изяви, защото и колегата срещу мен по същия начин се намесва и прекратява дискусията.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой, кой? Само ми кажи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Мерджанов, не толерирам. Обратното, опитвам се, с възможностите на Правилника, да има нормален дебат и ред в залата. Но когато се злоупотребява с права и процедури, с които разполагат безспорно народните представители, няма как да реагирам освен с търпение. Ако Вие знаете друг начин, подскажете ми го.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 122 народни представители: за 30, против 64, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Найден Зеленогорски и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 122 народни представители: за 36, против 25, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Кадиев и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 121 народни представители: за 30, против 40, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 17 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 99, против 22, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Почивка до 12,05 ч.
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, заседанието продължава – чл. 18.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 18 има предложение на народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 18 се правят следните промени:
1. В ал. 1, Раздел II Разходи и Раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
- Раздел II числото „44 481,9” да се замени с числото „124 481,9”
- Раздел II ред 2. числото „1 388,8” да се замени с числото „81 388,8”
- Раздел III числото „-18 518,1” да се замени с числото „61 481,9”
- Раздел III ред 1. числото „19 031,9” да се замени с числото „99 031,9”
2. В ал. 2 ред 1. числото „20 162,9” да се замени с числото „100 162,9”
- ред „всичко” числото „44 481,9” да се замени с числото „124 481,9”
3. В ал. 3 ред 1. числото „18 963,8” да се замени с числото „98 963,8”
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В капиталовите разходи по ал. 1 и съответно в разходите за „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда” са включени 50 000 хил. лв. за изграждане на пречиствателни станции и канализация в агломерации с еквивалент-жители от 2000 до 10000, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
(5) В капиталовите разходи по ал. 1 и съответно в разходите за „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда”, са включени 30 000 хил. лв. за укрепване на речни брегове, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Анастасов.
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми членове на Министерския съвет, уважаема госпожо Министър! Правим това предложение не защото това е някаква прищявка, а напротив, защото това е една крайна необходимост. Всички знаем много добре, че Директива 91/271 относно пречиствателните станции за отпадъчни води в населени места за над 2000 еквивалент жители, естествено, продължава да важи, а в новата Оперативна програма „ОПОС 2014-2020” по причини, които сега не искам да коментирам – с господин Дончев и в рамките на парламентарния контрол сме си говорили – за съжаление, по Приоритетна ос 1: Води ще се изпълняват само проекти, насочени към описаното в нашето предложение – населени места с над 10 хиляди еквивалент-жители.
Колеги, въпреки че тези 50 милиона са крайно недостатъчни за изпълнението на всички ангажименти, това все пак е един важен сигнал към Европейската комисия, че ние продължаваме да работим по тази директива. Насочваме вниманието към следния малък факт. От 364 агломерации с над 2000 еквивалент-жители, 256, тоест две трети, са между две и десет – нещо, което не се финансира нито от Програмата за развитие на селските райони, тъй като тя покрива едва 2000 еквивалент-жители, нито от Програма „ОПОС”. И въпреки че по старата Оперативна програма са изпълнени 24 и очакваме още 38 да завършат до края на годината, това прави изпълнение на по-малко от една четвърт от ангажимента към тези населени места.
Затова Ви призовавам, за да не си навлечем още някоя наказателна процедура, не дай си Боже – не си пожелавам това, да предвидим поне тези 50 милиона, за да продължим работата в населените места между 2 и 10 хиляди еквивалент-жители в агломерациите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
За изказване – господин Чавдар Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа министри! Ние представителите на БСП лява България не подкрепяме този бюджет и това е разбираемо. Защо? Защото това е поредният бюджет на дясно управляващо мнозинство, който е антисоциален, объркан, формален. Той е някаква стъкмистика от числа, без философия и приоритети. Каквато и негативна оценка да му дадем, ще е вярна. Този бюджет не осигурява развитие на нищо – нито на икономиката...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е изказване за първо гласуване, господин Георгиев.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Да, ето сега ще Ви кажа защо правя такива оценки.
Не дава никакво развитие, при условие че взимаме 16 милиарда. И за какво се харчат тези пари, никой не разбира? (Реплики от ГЕРБ.)
Специално за бюджета на Министерството на околната среда и водите. Формалността на държавния бюджет, който предвиждате за следващата година, особено ясно проличава по отношение на бюджета на Министерството на околната среда и водите. Оставам настрана въпроса, че и на тази политика се гледа като на доведено дете на държавата. Ясно е, че бюджетът на Министерството на околната среда и водите не осигурява развитие на политиката за опазване на околната среда.
Какво предвижда този бюджет в сравнение с бюджета за тази година? Забележете нещо любопитно. Приходи, помощи и дарения, в това число от приходи от държавни такси, се вдигат от 3 млн. 100 хиляди, забележете, на 42 млн. 430 хиляди. Четиринадесет, петнадесет пъти увеличение от държавни такси.
Колеги, кой ще ги плаща тези държавни такси?! Как става такова рязко вдигане на приходите? Аз не съм против това да увеличим бюджета на Министерството, но имаме ли по другите пера съответното увеличение на разходите за съответните политики? Нямаме.
Затова аз казвам, че този бюджет е формален, неизпълним и си позволявам да направя следните редакционни предложения, които са в посока на следното – да увеличим капиталовите разходи, които, забележете, са абсолютно едни и същи до стотинка и за тази, и за следващата година, и за предходните години. Може ли да има едни и същи капиталови разходи? Очевидно е, че не може. Аз донякъде съм запознат със състоянието на сградния фонд, нуждата от капиталови разходи в Министерството и считам, че е крайно наложително тези разходи да се увеличат.
Второ, предлагам също така с около 7 – 8% да увеличим политиките за опазване на околната среда, и то по-специално политиките за опазване на компонентите на околната среда, нещо подобно, което предложи и преждеговорившият.
Затова правя следното редакционно предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма редакционни предложения по Закон за държавния бюджет, освен ако не сте видели правописна или техническа грешка в текста.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Добре, аз тогава няма да се изказвам. Ще кажа само следното...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Седем, осем процента – не сте направили писмено предложение между първо и второ четене...
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Вие ми отнемате правата по Правилник, Ваш проблем е.
Ще кажа само следното: този бюджет е формален, неизпълним, с грешно заложени параметри, ако искате, си го гласувайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чобанов – изказване.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Аз наистина се учудвам, че от останалите парламентарни групи не са направени предложения по отношение на политиката в областта на околната среда и водите. Това е важна политика и мисля, че недостигът от средствата е явен. Разбира се, в рамките и във възможностите на един бюджет няма как да бъдат разрешени всички тези въпроси.
Затова ние сме си позволили да направим две конкретни предложения, едно от които беше обосновано от моя колега, другото е от серията предложения, които правим в областта на превенцията, тоест да се отделят разходи, които ще бъдат много по-малко, ако сега се изхарчат, отколкото, ако не дай Боже, се реализират тези рискове и трябва да се борим с последиците от тях. Затова сме направили и това предложение.
Иначе самият бюджет на Министерството на околната среда и водите продължава да бъде стегнат бюджет – един от най-малките бюджети. Те управляват голяма оперативна програма със сравнително малък бюджет, но все пак трябва да мислим и за национални политики по отношение на околната среда, тъй като знаем, че смисълът на европейските средства е да допълват националната политика. В това отношение нашето предложение за пречиствателните станции в агломерации от 2 до 10 хиляди е точно с такъв анонс – да помислим за национални политики.
Надявам се, че в хода на изпълнение на бюджета това ще се случи. Ние ще следим с моите колеги как се движат нещата по нашите предложения и се надяваме наистина негативните ефекти да не се материализират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чобанов.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Местан и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 111 народни представители: за 25, против 40, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 18 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 92, против 21, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 19 се правят следните промени:
„В чл. 19 се правят следните промени:
1 В ал. 1, Раздел „II Разходи” и Раздел „III Бюджетни взаимоотношения” се правят следните промени:
- раздел II числото „71 864,4” да се замени с „91 864,4”;
- раздел II ред 2 числото „500” да се замени с „20 500”;
- раздел III числото „48 209,7” да се замени с „68 209,7”;
- раздел III ред 1. числото „48 281” да се замени с „68 281”.
2. В ал.2 ред 1. числото „51 364,4” да се замени с „71 364,4”;
- ред „всичко” числото „71 864,4” да се замени с „91 864,4”.
3. В ал. З ред 1. числото „45 868,4” да се замени с „65 868,4”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност” са включени 20 000 хил. лв. за изграждане на инфраструктура в подкрепа на иновациите, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания, колеги?
Господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри! Това е наше предложение от серията предложения, които засягат иновационна и научна инфраструктура. За съжаление тези за научната бяха отхвърлени. Знаете, че иновациите са много важна част от едно икономическо развитие и една страна, която е оскъдна на ресурси, може да разчита да направи крачка напред в своето развитие, ако се облегне и успее да реализира иновативна политика. За съжаление в дебатите по първо четене на бюджета не стана ясно Фонд „Иновации” ще работи ли следващата година, ще бъде ли отделен ресурс за него и колко ще бъде той.
Тук предлагаме изграждането на подобна иновативна инфраструктура. Идеята е също така да допринесем да има допълняемост между националните и европейските политики, което е основа и основополагащ принцип и в процеса на усвояване на европейските средства. За съжаление по много от нашите политики той липсва.
Така че това е нашият апел. Подкрепете предложението и може би да помислите по глобалната идея да се обединят най-накрая Фонд „Научни изследвания” и Фонд „Иновации”, да станат реален медиатор между бизнеса и науката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Лютви Местан и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 112 народни представители: за 36, против 28, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 19 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 97, против 18, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Процедура – господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Използвам възможността, че сме в чл. 20, а чл. 24 касае бюджета на Министерството на транспорта, да поканите или да извикате, не знам какво, министъра на финансите, тъй като той два пъти отказва да дойде в Комисията по транспорта, а въпросите, които трябва да чуе, касаят изцяло него. Затова Ви моля да го извикате да дойде в залата по време на обсъждането на чл. 24. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Горанов е в Народното събрание, специално за чл. 24 ще бъде в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има предложение от народния представител Делян Добрев и група.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
„Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г., както следва: (съгласно приложена таблица).
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: (съгласно приложена таблица).
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на енергетиката, както следва: (съгласно приложена таблица).
(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и Фонд „Радиоактивни отпадъци”, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 72 239 хил.лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (Обн, ДВ, бр. ...), които не могат да бъдат разходвани за други цели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата за да изразя своето учудване от предложението, което прави Комисията. До момента минаха редица предложения и в социалната сфера. Помните тук гледахме и обезщетението за отглеждане на дете от една до две години...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разкажете всичко, което до момента сме гледали.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Да, ще ги разкажа, защото тези неща не бяха подкрепени и в момента виждам, че ни се предлага корекция с увеличение над 300 хиляди – текущите разходи и разходите за персонал на Министерството на енергетиката. Всичките други въпроси бяха отхвърлени от залата и единствената корекция, която правим, е да увеличаваме бюджета на Министерството на енергетиката.
Само че, колеги, аз искам да Ви припомня, че тук, в тази зала, ние с Вас правихме специално обсъждане на проблемите по енергетиката. Тук, в тази зала, управляващото мнозинство предложи спешни законодателни мерки. Тук, в тази зала, Вие предложихте да дръпнем с един месец да отложим влизането на новия регулаторен ценови период и цените.
Искам само да Ви припомня един аргумент от всичките доводи тогава, за да направим това. Те бяха различни нормативни промени в законите, чакане на съгласуване с една наредба с Европейската комисия, някакви проверки, които трябваше да прави АДФИ, но единият Ви аргумент беше, че Министерството на енергетиката ще направи политика, която ще намали разходите в сектора и министър Петкова, която не виждам тук, тогава заяви, че нейната цел ще бъде 10% съкращение на административните разходи в сектора.
Какво виждаме в момента с бюджета за 2016 г.? Не само че няма помен от това, което беше обещано, но единственото министерство, на което вдигате разходите за текуща издръжка и за персонал, е Министерството на енергетиката. Само преди два или три месеца тук, от тази трибуна, министър Петкова заяви, че административните разходи в енергетиката ще бъдат съкратени. И много хора излизаха и даваха тук какви ли не аргументи за това, че трябва да подкрепим отлагането и политиката, която води Министерството на енергетиката. Ето, виждате я тази политика – единственото министерство, което си увеличава разходите.
Затова лично аз и колегите от БСП няма да подкрепим бюджета, който ни се предлага за Министерството на енергетиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване чл. 20 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 93, против 20, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 94, против 14, въздържали се 2.
Предложението е прието.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура ли?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Цачева.
Предлагам процедура по удължаване на работното време до приключване и гласуване на текстовете по бюджета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Гласуваме предложението за удължаване на пленарното заседание до окончателното приемане на Законопроекта за бюджет на Република България за 2016 г.
Гласували 119 народни представители: за 103, против 10, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 22 има предложение на народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 22 се правят следните промени:
„1. В ал. 1, Раздел II „Разходи” и Раздел III „Бюджетни взаимоотношения” (трансфери) се правят следните промени:
- Раздел II числото „326 564,5” да се замени с „436 564,5”;
- Раздел II ред 2. числото „129 759,9” да се замени с „239 759,9”;
- Раздел III числото „55 747,4” да се замени с „165 747,4”;
- Раздел III ред 1. числото „93 375,0” да се замени с „203 375,0”;
2. В ал. 2 ред 2. числото „285 851,3” да се замени с „395 851,3”;
- ред „всичко” числото „326 564,5” да се замени с „436 564,5”;
3. В ал. З ред 1. числото „266 811,4” да се замени с „376 811,4”;
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита”, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” са включени 30 000 хил. лв. за ремонт и рехабилитация на тунели, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
(5) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита”, бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита, благоустройство, водоснабдяване и канализация” са включени 50 000 хил. лв. за инфраструктура за осигуряване и диверсификация на източници на питейна вода, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
(6) В капиталовите разходи по ал. 1 и съответно в разходите за „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита” са включени 30 000 хил. лв. за превенция и справяне с последиците от свлачища, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! На Вашето внимание сме предложили три, можем да ги наречем, капиталови програми, които са свързани с важни, според нас, проблеми. Сигурен съм, че те са важни като цяло и са припознавани в голяма степен и от правителството.
Първото предложение е свързано с ремонт и рехабилитация на тунели. Знаете, че на заседание на Министерския съвет също сме били свидетели от стенограмите, че този въпрос е бил дискутиран. Сигурен съм, че ще му бъде обърнато внимание през следващата година, но тъй като не го виждаме разписан, сме си позволили да предложим 30 милиона за тази цел, които сигурно няма да бъдат достатъчни, но все пак са едно добро начало.
Следващата Програма, която предлагаме, е свързана с осигуряване и диверсификация на източници на питейна вода. Знаете, че има населени места, в които или качеството на водата не е на необходимото ниво и стандарти, но пък има възможност да бъде подобрено, или все още са принудени да се борят с безводието. И заостряйки вниманието по този проблем, ще очакваме конкретни стъпки през следващата година в тази посока.
Както казахме на няколко пъти до момента, предлагаме една програма, свързана с превенция и справяне с последиците от свлачища, като наблягаме на превенцията. Повтарям, че това може да се окаже доста по-евтино, отколкото ако се материализира рискът и трябва да се справяме с последиците от подобни неблагоприятни събития. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Лютви Местан и група народни представители, Комисията не го подкрепя.
Гласували 124 народни представители: за 23, против 40, въздържали се 61.
Предложението не е прието.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура ли?
Заповядайте, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Предлагам процедура по поименна проверка и проверка на кворума. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, списъка.

Айдоан Муталиб Али - отсъства
Айхан Ахмед Етем - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Христов Методиев - отсъства
Алиосман Ибраим Имамов - тук
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ана Георгиева Баракова - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Анна Василева Александрова - тук
Антон Ангелов Долапчиев - тук
Антони Антониев Тренчев - отсъства
Атанас Зафиров Зафиров - отсъства
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Атанасов - тук
Атанас Славчев Стоянов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - тук
Бойка Грозева Маринска - тук
Борис Борисов Станимиров - отсъства
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Любенов Великов - отсъства
Борислав Михайлов Борисов - отсъства
Борислав Райчов Миланов - отсъства
Борислав Сабинов Иглев - отсъства
Бюнямин Хюсеин Хасан - тук
Валентин Алексиев Николов - отсъства
Валентин Иванов Радев - тук
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Любенов Павлов - тук
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Валери Симеонов Симеонов - тук
Васил Миланов Антонов - тук
Велизар Пенков Енчев - отсъства
Венка Константинова Стоянова - тук
Венцислав Йорданов Каймаканов - тук
Вили Младенов Лилков - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Симеонова Георгиева - тук
Георг Даниелов Георгиев - тук
Георги Александров Ковачев - отсъства
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Недков Кючуков - тук
Георги Николов Недев - тук
Георги Стоянов Кадиев - тук
Георги Страхилов Свиленски - тук
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - тук
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гроздан Спасов Караджов - тук
Гюнай Хюсмен Хюсмен - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Йорданова Панайотова - тук
Делян Александров Добрев - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсътсва
Джейхан Хасанов Ибрямов - тук
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Иванова Йорданова - отсъства
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Андреев Делчев - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Григоров Шишков - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Кирилов Байрактаров - тук
Димитър Крумов Танев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Спасов Димитров - отсъства
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димитър Танев Танев - тук
Димитър Христов Желев - тук
Добрин Ненов Данев - тук
Добромир Проданов Проданов - тук
Дончо Спасов Баксанов - тук
Дора Илиева Янкова - тук
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Емил Димитров Райнов - отсъства
Емил Димитров Симеонов - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - отсъства
Ердинч Исмаил Хайрула - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Живко Иванов Мартинов - тук
Иван Валентинов Иванов - тук
Иван Кирилов Иванов - отсъства
Иван Костадинов Станков - тук
Иван Николов Миховски - тук
Иван Пенков Иванов - тук
Иван Славов Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Стоев Чолаков - тук
Иван Тодоров Димитров - отсъства
Иван Тодоров Ибришимов - тук
Илиан Сашов Тодоров - отсъства
Илия Янков Илиев - отсъства
Ирена Иванова Коцева - тук
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Петрова Балабанова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Катя Николаева Попова - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Добрев Добрев - тук
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирил Петров Цочев - тук
Кирчо Георгиев Карагьозов - тук
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Корман Якубов Исмаилов - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - тук
Костадин Иванов Марков - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Дончев Каракачанов - отсъства
Красимир Илиев Богданов - тук
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимир Христов Янков - тук
Красимира Арангелова Ковачка - тук
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кънчо Янев Филипов - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Лъчезар Стаменов Никифоров - тук
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Магдалена Ламбова Ташева - отсъства
Манол Трифонов Генов - тук
Мариана Василева Георгиева-Бенчева - тук
Мариана Георгиева Тодорова - тук
Мариана Радева Бояджиева - тук
Мария Щерева Белова - тук
Мартин Димитров Димитров - тук
Мартин Стоянов Иванов - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Методи Борисов Андреев - тук
Мехмед Юмер Атаман - отсъства
Миглена Дойкова Александрова - отсъства
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Митхат Сабри Метин - отсъства
Михаил Парашкевов Тодоров - тук
Михаил Райков Миков - отсъства
Михо Димитров Михов - тук
Муса Джемал Палев - отсъства
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Мустафа Фахри Ахмед - отсъства
Найден Маринов Зеленогорски - тук
Настимир Ананиев Ананиев - тук
Невин Халил Хасан - тук
Нели Рускова Петрова - тук
Нено Христов Влайков - тук
Никола Пейчев Хаджийски - тук
Николай Веселинов Александров - отсъства
Павел Алексеев Христов - тук
Петър Владиславов Славов - тук
Петър Георгиев Кадиев - тук
Петър Георгиев Кънев - тук
Петър Иванов Петров - отсъства
Петър Костадинов Петров - тук
Петър Пандушев Чобанов - тук
Петър Христов Беков - тук
Петър Христов Петров - тук
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Веселинов Йорданов - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Полина Кръстева Карастоянова - тук
Радан Миленов Кънев - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - тук
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Допълнително записани след извикването им по азбучен ред: Борис Станимиров, Борислав Великов, Георги Андонов, Георги Ковачев, Борислав Миланов, Диана Йорданова, Валентин Николов, Димитър Бойчев, Борис Ячев, Делян Добрев, Димитър Шишков и Жельо Бойчев.
Налице е кворум. Продължаваме.
Подлагам на гласуване чл. 22 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 86, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 23 – предложение на народния представител Лютви Местан и група:
„В чл. 23 се правят следните промени:
1. В ал. 1, Раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
- Раздел II числото „246 908,2” да се замени с „316 908,2”;
- Раздел II ред 2 числото „8 257,0” да се замени с „58 257,0”;
- Раздел III числото „86 908,2” да се замени с „136 908,2”;
- Раздел III ред 1 числото „87 487,9” да се замени с „137 487,9”.
2. В ал. 2 ред 1 числото „199 415,2” да се замени с „249 415.2”;
- ред „всичко” числото „246 908,2” да се замени с „316 908,2”.
3. В ал. З ред 1 числото „108 544,4” да се замени с „158 544,4”.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В капиталовите разходи по ал. 1 и съответно в разходите за „Политика в областта на земеделието и селските райони” са включени
50 000 хил. лв. за изграждане и възстановяване на напоителни съоръжения, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група:
„В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в Раздел ІІ. „Разходи”:
- на ред ІІ. „Разходи” числото „246 908,2” се заменя с „255 533,2”;
- на ред 1 „Текущи разходи” числото 238 651,2” се заменя с „243 651,2”;
- на ред 1.1. „Персонал” числото „136 163,6” се заменя с „141 163,6”;
- на ред „в т.ч. персонал без делегирани бюджети” числото „103 050” се заменя с „108 050”;
б) в Раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения”:
- на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения числото „86 908,2” се заменя с „95 533,2”;
- на ред ІІІ.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „87 487,9” се заменя с „96 112,9”.
2. В ал. 2:
а) на ред 1. „Политика в областта на земеделието и селските райони” числото „199 415,2” се заменя с „206 410,2”.
б) на ред 2. „Политика в областта на рибарството и аквакултурите” числото „4 670” се заменя с „6 300”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светла Бъчварова:
„В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) на ред ІІ. „Разходи” числото „246 908,2” се заменя с „255 533,2”;
- на ред 1. „Текущи разходи” числото 238 651,2” се заменя с „243 651,2”;
- на ред 1.1. „Персонал” числото „136 163,6” се заменя с „141 163,6”.
- на ред „в т.ч. Персонал без делегирани бюджети” числото 103 050” се заменя със „108 050”.
б) в Раздел ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения” числото „86 908, 2” се заменя с „95 533,2”;
- на ред 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „87 487,9” се заменя с „96 112,9”.
2. В ал. 2:
а) на ред 1. „Политика в областта на земеделието и селските райони” числото „199 415,2” се заменя с „206 410,2”;
б) на ред 2. „Политика в областта на рибарството и аквакултурите” числото „4 670” се заменя с „6 300”;
в) на ред „Всичко” числото „246 908,2” се заменя с „255 533,2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Цвета Караянчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
„Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г., както следва: (съгласно приложена таблица)
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: (съгласно приложена таблица)
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва: (съгласно приложена таблица)
(4) Утвърждава средства в размер на 15 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи” ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Това, което прави впечатление в бюджета на Министерство на земеделието и храните, е, че е откроен ясно бюджетът за „Напоителни системи” в размер на 15 милиона, което е една добра стъпка, тъй като си спомням предишни периоди, в които тази услуга беше лишена изобщо от финансиране, което доведе до натрупване на задължения, но постепенно този процес се изчиства и виждаме, че вече те разполагат с конкретна сума.
Това, което предлагаме, също е свързано с „Напоителни системи”, свързано е с възможността за изграждане и възстановяване на напоителни съоръжения, което е една дейност, която беше занемарена и беше направено много сериозно отстъпление за редица години. Доколкото знам, в Програмата за развитие на селски райони са предвидени средства за това, но, както казахме неведнъж, хубаво е европейската политика да бъде допълваща към националната политика, тоест да отделим и национален ресурс в това много важно направление – направление, с което се гордеехме в миналото. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чобанов.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Госпожа Светла Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, господа министри, колеги! Нашето предложение за бюджета на Министерството на земеделието и храните е увеличаването на бюджета с 8 милиона и причината за това е желанието ни първо да има корекция във фонд „Работна заплата”, който за онези, които не са на делегиран бюджет, е 103 милиона трета поредна година. Това създава изключително много проблеми, защото знаете, че част от агенциите са с едни от най-ниските нива на работна заплата, като започнете със Селскостопанската академия, „Борба с градушките”, Агенцията по безопасност на храните.
Виждам, че в предложението на колегите от ГЕРБ има направена корекция за сметка обаче на текущата издръжка – да бъде увеличен фонд „Работна заплата” и донякъде да се компенсира това изоставане в заплащането, особено на изпълнителните агенции.
Но пак остава сериозният въпрос: дали Министерството на земеделието ще успее да се вмести в тази текуща издръжка, по простата причина, че, доколкото можех да следя, през 2015 г. няколко пъти беше коригиран бюджетът на Министерството, най-вече заради обществени поръчки или непредвидени разходи на Агенцията по безопасност на храните. Сега виждам, че Агенцията по храните обявява огромна обществена поръчка. Дали все пак с този бюджет, с намалената издръжка Министерството ще успее да влезе в изискването да изпълнява бюджета?
Другото нещо, което прави впечатление в бюджета, и ние предлагаме увеличаване за политиката, свързана с рибарство и аквакултури – за мен е много интересно да чуя какво е обяснението: как за тази политика през
2015 г. са били заложени 6 милиона и 300 хиляди, а сега са намалени на 4 милиона и 600. Предстои през следващата година политиката по рибарство и аквакултури да стартира програмата. Разчетите, които се правят с това намаляване, какво означават: че няма да стартира програмата или тя ще започне сравнително по-късно и не са необходими издръжки?
Затова нашето предложение е свързано поне с връщането на равнищата, които са били в Бюджет 2015 г. Считам, че ако има тези корекции, Министерството ще може да се справи в рамките на годината и безпроблемно да изпълнява своите огромни ангажименти, свързани с европейските фондове и тяхното усвояване, а и с контролните функции, които са възложени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема
проф. Бъчварова.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Лютви Местан и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 18, против 33, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 21, против 53, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 20, против 51, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя, който след подкрепа и редакция на Комисията намира място като чл. 23 в нейния доклад. Гласуваме чл. 23 по доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 90, против 14, въздържали се 6.
Член 23 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Член 24.
Предложение на народните представители Георги Кючуков и Петър Кадиев:
„В чл. 24, ал. 1, Раздел II „Разходи” сумата „255 211,2” се изменя на „256 162,2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Искрен Веселинов и група народни представители:
„В чл. 24, ал. 1 т. 1.2.1. и 1.2.1.1. се изменят така:
„1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия числото „187 500,0” се заменя със „192 500,0”.
1.2.1.1. Субсидии за „БДЖ Пътнически превози” ЕООД числото „175 000,0” се заменя със „180 000,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, от името на групата на Патриотичния фронт правя предложение за скромно повишение на субсидията на „БДЖ Пътнически превози”. Мнозина от Вас може би помнят, че в началото на миналата година бяхме свидетели на сериозни сътресения в железопътния транспорт, сериозно обществено недоволство, вследствие на което Комисията по транспорт на Народното събрание прие едно решение, с което ангажира Министерството на транспорта за изготвяне на Стратегия за развитие на железниците в България. Стратегията на ниво Министерство на транспорта беше изготвена, беше дискутирана в Комисията – за съжаление, до момента тя няма своята финансова обвързаност като твърди ангажименти от бюджета на държавата.
Говорейки за бъдещето на транспорта, в частност на железопътния, не можем да не предвидим нужния финансов ресурс, който в случая е изключително скромен. Той касае преди всичко факта, че субсидията е намалена в сравнение с миналата година с тези 5 млн. лв. и на практика не дава възможност на „БДЖ Пътнически превози” да изпълни своите ангажименти към социалните партньори за анекси на възнагражденията на персонала, свързани с повишение на минималната работна заплата, както и с инфлационните процеси.
Моят апел към Вас е да подкрепите това минимално увеличение на субсидията на „БДЖ Пътнически превози”, тъй като трябва да има ясен знак от страна на парламента, че държи на този вид транспорт и ще продължи да го развива. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
Следващият за изказване е доц. Кючуков.
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Благодаря, господин Председател.
Господин Министър, моето предложение, за разлика от почти всички, които искаха милиони, касае иск за хиляди. Става въпрос, че в бюджета за транспорта няма нито лев, отделен за Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Морската администрация е тази, която трябва да поема всичките рискове, които се случват по море в близост до нашето крайбрежие и с нашите кораби. В условията на глобална несигурност все още няма атентат върху кораб, но това не е изключено, затова молбата ми е да подкрепите едно, макар и минимално перо, което да обслужва „Морска администрация”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кючуков.
Георги Свиленски – за изказване.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Свиленски няма предложение!
Нямаш предложение, за какво ще се изказваш? (Обръща се към народния представител Георги Свиленски.) Как ще се изказваш, като нямаш предложение? На базата на какво?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата, господин Свиленски. (Реплики между народните представители Димитър Байрактаров и Станислав Иванов.)
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Господин Председател, първо, моля Ви да направите забележка на господин Станислав Иванов. Мисля, че всеки народен представител има право да се изказва от тази трибуна, без значение дали е правил, или не предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата да обосновете предложението.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Уважаеми колеги, първо, искам да благодаря на господин Горанов, че намери смелост да дойде на обсъждането на този член… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за тишина и ред в залата!
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: ...в който говорим за бъдещето на транспорта, за Министерството на транспорта, в частност за Български държавни железници.
Господин Горанов, обръщам се към Вас и господин Московски, тъй като преди няколко дни се завърнахте от Китай. Бях много щастлив, когато Ви видях – Вас и премиера, да се возите в новите влакове на Китайската република. Мислех, че идвайки си в България, ще донесете тази радостна вест и на българските железници, именно приемайки някой от вариантите за оздравяване на Българските държавни железници. За съжаление, разбира се, предложената концепция не намира подкрепа във Вашето Министерство без мотиви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Свиленски, по кое предложение се изказвате?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: По предложението за Министерството на транспорта в частта „Субсидия БДЖ”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има две предложения – на Петър Кадиев и Георги Кючуков, и Искрен Веселинов и група.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: А на Комисията няма ли предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: На вносителя?
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Да, на вносителя. Говоря по предложението на вносителя.
Уважаеми колеги, миналата година точно по това време, когато гледахме бюджета, го имахме абсолютно същия. Приехме го всички, приехте го всички заедно и следствие на този бюджет месец януари бяха спрени 180 влака. Всички излязоха на улицата – и пътници, и железничари, вследствие на което бяхте принудени да промените субсидията за БДЖ „Пътнически превози”.
Господин Министър, Транспортната комисия единодушно застана зад министъра на транспорта и Министерството на транспорта и бяхме готови на всичко, за да направим така, че Българските държавни железници да имат бъдеще, да бъдат осигурени финансово, без значение какви пари щяхте да предложите. За съжаление, във Вашето Министерство това нещо не се разбира. Вие не само че не искате да участвате в Комисията по транспорта, Вие не съгласувате, Вие не мотивирате отказа си за това, защо не искате да подкрепите някой от трите бизнес проекта на Министерството на транспорта. Стигаме до това, че към днешна дата имаме отново същото предложение за субсидия – 175 милиона, без никаква визия за развитие на железниците. Напротив – може би отново ще предложите спиране на влакове, може би отново ще предложите закриване на гари?
В тази връзка искам да се обърна към Вас – това, което предлагате, че ще дадете на концесия летище София и с парите – 600 милиона – ще ги налеете в Български държавни железници… Спрете да заблуждавате българското общество – както служителите на летище София, така БДЖ, така и всички български граждани! Няма как да го направите! Ако искате да дадете 600 милиона, дайте ги от бюджета! После ги събирайте откъдето искате. Не можете обаче да правите заложник едното дружество на другото дружество.
Господин Министър, 600 милиона от концесии са парите, които трябва да отидат в Сребърния фонд и те не са пари на Министерството на транспорта. Който Ви е казал, че разбирайки се с министъра на транспорта, тези пари можете да си ги прехвърляте вътрешно, секторно, дълбоко греши. Тези пари са на българските граждани и те трябва да отидат в Сребърния фонд. Вие нямате право да го правите, освен ако не искате да последвате съдбата на министър Дянков, който открадна милиард и петстотин от Здравната каса. Не го правете, съветвам Ви! Намерете други начини! Не правете заложник БДЖ на летище София! Направете така, че в бюджета да бъдат заложени средствата за оздравяване на Български държавни железници.
Нашето предложение е в следващия чл. 49 – там ще го направим, относно повишаване сумите за закупуване на нови влакове. Молбата ми действително към Вас е: седнете с министъра на транспорта, виждам, че той се придвижи един, два реда по-напред, има шанс да си и проговорите вероятно, и помислете за бъдещето на Български държавни железници! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: За изказване думата има Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Ще бъда съвсем кратък и прагматичен. Предложението, което правим от групата на Патриотичен фронт за увеличаване разходите с 5 млн. лв. на БДЖ „Пътнически превози”, осъзнаваме, че е крайно недостатъчно като сума и като число. Но ние не просто правим предложение, с което да увеличим разходната част. Направили сме предложение, с което тези 5 милиона да бъдат компенсирани, тоест да не натоварим излишно бюджета. В тази посока сме направили предложение в чл. 63 на Закона за държавния бюджет, с което искаме намаляване на партийната субсидия, за да можем да осигурим тези средства през нея, голямата част от партиите да се откажат от екстри, които плаща българският народ. В същото време чуваме от колеги критики по отношение Министерството на околната среда и водите. Мога, но няма да го направя сега, за да не губя време, да Ви направя разчети, ако стимулираме движението на пътници с железопътен транспорт, така както се прави във всички развити и напреднали държави, и ние трябва да поощряваме тази посока и тази инициатива, държавата ще икономиса още доста, доста разходи само от гледна точка на поддръжката на пътищната система на страната. Както виждате, това не е популистко предложение, то е подкрепено и с източника на средствата.
Призовавам Ви да подкрепите това наше предложение! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Процедура, господин Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Предлагам процедура по прекратяване на дебатите и гласуване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Станислав Иванов за прекратяване на разискванията.
Гласували 104 народни представители: за 91, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Закрихме разискванията след приемането на това предложение.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георги Кючуков и Петър Кадиев, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 37, против 15, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Веселинов, Байрактаров, Атанасов и Касабов, което също не е подкрепено от Комисията.
Гласували 107 народни представители: за 16, против 21, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 24, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 90, против 10, въздържали се 4.
Член 24 е приет.
Отрицателен вот – народният представител Жельо Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Гласувах „против”, тъй като подкрепяйки и утвърждавайки бюджета на Министерството на транспорта, ние по същество предрешихме и бъдещето на летище София.
Аз, господин министър Горанов, зададох този въпрос и в Комисията. Знам, че Вие ще отговорите – еднократното концесионно възнаграждение за 35 години да бъде платено в момента на предаването на летището на бъдещия концесионер, което е неутрално към бюджетното салдо и дори да не стане в рамките на следващата година, то не застрашава приходната част на бюджета, а от там и дефицита.
Искам да Ви кажа, колеги, че по същество приемайки този подход на концесиониране на летище София, знаейки, че бъдещият концесионер трябва да заплати 600 милиона, знаейки, че ние сме осъдени – там има да плащаме още около стотина милиона, знаейки, че ще има изискване към бъдещия концесионер да направи инвестиция, искам да Ви кажа, че Вие изключително много стеснихте евентуалните участници към процедурата, за която според обяснителната записка на бюджета твърдите, че сте в напреднала фаза на подготовка. Имам огромни съмнения, че цялата тази процедура се подготвя за един концесионер и този концесионер е от една южна на нас държава.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Те няма как да бъдат два.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Подготвя се специално за един, да, няма как да са два, господин Иванов.
Затова гласувах „против”. Искам да го кажа от тази трибуна, защото внимателно ще следим това. Благовидният претекст, че това ще бъде използвано за капиталови разходи за решаване на тежките проблеми на БДЖ, по същество ми се струва, че ще накърним чувствително националния интерес. Да не броим това, че ще загубим тези пари за Сребърния фонд. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, господин Бойчев.
Продължаваме с чл. 25.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 25 има предложение на Лютви Местан и група народни представители:
В чл. 25 се правят следните промени:
1. В ал. 1, Раздел II „Разходи” и Раздел III „Бюджетни взаимоотношения” се правят следните промени:
- Раздел II числото „71 211,2” да се замени с числото „101 211,2”;
- Раздел II ред 2 числото „2 500,0” да се замени с числото „32 500,0”;
- Раздел III числото „44 511,2” да се замени с числото „74 511,2”;
- Раздел III ред 1 числото „44 511,2” да се замени с числото „74 511,2”.
2. В ал. 2 ред 1 числото „13 472,7” да се замени с числото „43 472,7”;
- ред „всичко” числото „71 211,2” да се замени с числото „101 211,2”.
3. В ал. З ред 1 числото „61 839,6” да се замени с числото „91 839,6”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В капиталовите разходи по ал.1 и съответно в разходите за „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време” са включени 30 000 хил. лв. за изграждане и рехабилитация на инфраструктура за масов спорт, които не могат да бъдат изразходвани за други цели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Нашето предложение касае един много важен приоритет – масовия спорт. Свидетели сме как се изграждат спортни съоръжения, които по-скоро можем да причислим в категорията на елитния спорт, както и изграждане на стадиони в малки населени места, които са доста скъпи и доста трудни за поддържане.
Това, което предлагаме ние, е точно обратното или по-скоро допълва политиката, която също е важна – масовият спорт. Самата Програма и самата бюджетна политика я нарича „Спорт в свободното време” и „Спорт за учащи”. Трябва да обърнем внимание точно на тези две направления и да осигурим възможност както на учащите се, така и на хората в свободното си време да имат къде да спортуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Чобанов.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Лютви Местан и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 7, против 21, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 25, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 72, против 6, въздържали се 4.
Член 25 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По чл. 26 има предложение на Атанас Мерджанов и група народни представители:
„В чл. 26 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
- в Раздел II „Разходи” числото „97 324,0” се заменя с „107 324,0”;
- в Раздел II, в т. 1 „Текущи разходи” числото „90 524,0” се заменя с „100 524,0”;
- в Раздел II, т. 1.1. „Персонал” числото „83 310,5” се заменя с „93 310,5”;
- в Раздел III числото „97 124,0” се заменя със „107 124,0,0”;
- в Раздел III, т. 1 числото „97 153,9” се заменя със „107 153,9”.
б) в ал. 2 навсякъде числото „97 324,0” се заменя с „107 324,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Димитър Лазаров и група народни представители:
„В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) т. IІ „Разходи” числото „97 324,0” се заменя с „99 824,0”;
- в т. 1 „Текущи разходи” числото „90 524,0” се заменя с „93 024,0”;
- в т. 1.1. „Персонал” числото „83 310,5” се заменя с „85 810,5”;
б) т. III „Бюджетни взаимоотношения”, числото „97 124,0” се заменя с „99 624,0”;
- в т. 1 „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „97 153,9” се заменя с „99 653,9”.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 „Политика в областта на защитата на националната сигурност” числото „97 324,0” се заменя с „99 824,0”;
б) на ред „Всичко” числото „97 324,0” се заменя с „ 99 824,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 26 се правят следните промени:
1. В ал.1, Раздел II „Разходи” и Раздел III „Бюджетни взаимоотношения” се правят следните промени:
- Раздел II числото „97 324,0” да се замени с числото „137 324,0”;
- Раздел II ред 2. числото „6 800,0” да се замени с числото „46 800,0”;
- Раздел III числото „97 124,0” да се замени с числото „137 124,0”;
- Раздел III ред 1 числото „97 153,9” да се замени с числото „137 153,9”.
2. В ал. 2 ред 1. числото „97 324,0” да се замени с числото „137 324,0”.
- ред „всичко” числото „97 324,0” да се замени с числото „137 324,0”.
3. В ал.З ред 1. числото „12 374,0” да се замени с числото „52 374,0”.
4. Създава се ал. 4:
„(4) В капиталовите разходи по ал. 1 и съответно в разходите за „Политика в областта на защитата на националната сигурност” са включени
40 000 хил. лв. за укрепване на сигурността и антитероризма.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 26, ал. 1, Раздел ІІ Разходи се правят следните изменения:
1. на ред ІІ. „Разходи” числото „97 324,0” се заменя с „107 324,0”.
2. на ред 1. „Текущи разходи” числото „90 524,0” се заменя с „100 524,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители:
„В чл. 26, ал. 1, ІІ, „РАЗХОДИ”:
- числото „97 324,0” се заменя със „101 324,0”;
- в т. 1. 1. „Персонал” числото „83 310,5” се заменя с „87 300,5”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Така предлаганият бюджет на Държавна агенция „Национална сигурност” реално няма приоритети и програми, които да са финансово подкрепени. Записано е общо, че „стратегическа цел по политиката в областта на защита на националната сигурност е ефективната защита на националната сигурност”. Отново е цитиран Законът, както и в чл. 12 от по Закона за МВР, но средата за сигурност налага конкретни цели на бюджета, уважаеми колеги.
Превенция на тероризъм не е ли приоритет? Информационно обезпечаване и анализ на проблема с бежанската вълна не трябва ли да е приоритет? Защо не е изведен като основен приоритет „защита от посегателства, създаващи опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията”? Разбира се, записано е като един от многото.
Разчита се, че бюджетът на Министерството на вътрешните работи е финансово обезпечен с изготвянето на 560 аналитични документа ли? Припомням, че в бюджета на МВР също няма изведени приоритети.
Като институция Държавна агенция „Национална сигурност” има задача за мониторинг и въздействие по отношение противодействие на корупцията във висшите етажи на държавната власт. В този мандат не Ви ли е приоритет?
Нека видим, уважаеми колеги от ГЕРБ, като управляващи и всички партии, които подкрепяте това правителство, дали сте последователни?
При гласуване на Бюджет 2015 прогнозата за 2016 г. е за бюджет на Държавната агенция от 107 924 хил. лв. Сега предлагате 97 300 хиляди. Защо? Мислите, че предстои време на спокойствие и сигурност, та предлагате намален бюджет на Държавната агенция?!
Внимателен прочит на Приложението към Бюджет 2016 на Държавна агенция „Национална сигурност” и бюджетна програма на „Национална сигурност” за изпълнение на показател целева стойност – т. 3. „Информация до български специални правоохранителни структури” е завишена в сравнение с 2015 г. от 1250 броя на 2000 броя. Тоест предвиждате, че служителите в ДАНС ще работят повече, ще събират повече информация, която да се предоставя.
„Информацията до чужди, специални и правоохранителни структури” – обръщам Ви внимание, за 2015 от 1500 през текущата година, за 2016 г. се предвижда да е 14 хиляди, колеги. Държавна агенция „Национална сигурност” на всяка осма минута ще генерира информация, която ще предоставя на чужди партньорски служби и структури, при това с намален бюджет.
Противодействие на трансграничната престъпност, мерки за бежанския натиск, превенция срещу заплахите от тероризъм и други задачи, свързани с националната сигурност и осигуряване спокойствието на българските граждани трябва да са приоритет.
Уважаеми колеги, предвиждайки предоставянето на такъв голям обем информация на нашите служби и на Министерството на вътрешните работи, води до логиката, че ще се разчита най-вече на партньорски служби. Това ли предвиждате за ДАНС? Да е звено за събиране на информация и да чакаме предписание от чужбина.
Уважаеми колеги, обръщам Ви внимание, през текущата година в същото време е предвидено да бъдат приложени 2850 специални разузнавателни средства. За следващата година предвид средата, в която ще трябва да работят службите за сигурност, са намалени на 1200. Защо? Предстои ни година, в която спокойствието на българските граждани е гарантирано ли?!
Неосигуряването на пари за сигурност предполага, че Вие не мислите за спокойствието на хората. Не мислите за осигуряване работата на служителите от сектора. Искате България да зависи от принадлежност към пакт, коалиция, или развити страни. БСП е против намаляване на бюджета на ДАНС. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков.
Реплика – народният представител Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Янков, направихте сериозен преглед и анализ, но той... (Реплики от ГЕРБ.) Чакай, искаш първата дума да е репликираща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата!
Господин Божинов, продължете.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: В средата на изречението поставих думата „но”. Чуйте но-то преди да ме репликирате.
Но, когато Вашият анализ беше по оста „Планиране, дейности и предвидени средства”, смятам, че Вие правите сериозен пропуск.
Освен планирани информационни единици към еди-кой си по тези важни направления, за които е създадена ДАНС, политическата оценка и политическото решение колко пари трябва да бъде по оста „резултати и средства”. Защото, когато ги няма резултатите в противодействието например срещу корупцията в най-висшите етажи на властта, може да бъдат изпълнени мероприятията, но когато те не носят резултатите, не оправдават и средствата. Затова бих искал да се задълбочите в тази посока: пречи ли някой на хората като не дава финансовия ресурс, или по други причини при осигурени средства няма резултата, за който е създадена. Това е моята реплика. Доволни ли сте там от ъгъла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Господин Янков – дуплика.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Божинов, аз обърнах внимание, че за разлика от мандата на Борисов в първия му кабинет 2009 – 2013 г., в който на думи беше изведена точно борбата с корупцията, сега вече в този мандат Борисов, защото това се прави с подписа на премиера Бойко Борисов, не е изведен такъв приоритет. Защото самата формула, поне така се предполага, на управление, на консумиране на властта е различна – с коалиционни партньори. И тук се обяснява пред нас, а чрез нас и на българските граждани, че някой пречи и че няма закон, а законодателят е предвидил и институциите, които да се борят, но това не е приоритет.
Обръщам Ви внимание, че все пак е записано в текста, който ни се предлага, като обяснение към числата в бюджета, че „Агенцията отчита наличието на резистентни фактори при планиране на дейностите си”. Но само е записано. Разбирате каква е ситуацията – демонстрира се самочувствие, самоувереност в една среда, в която ни предстои да констатираме и всички като български граждани да страдаме от бездействието, а може би и в голяма степен престъпното бездействие на институции, които са облечени с власт. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Белемезов.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Дебатирайки чл. 26, който третира бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), ние на практика генерално говорим за националната сигурност като цяло в България и за това на какво ниво е тя. Пунктуално в тази връзка следва да изведем следните две направления.
Първо, трябва да бъде направен съвременен прочит и анализ на темата „Сигурност”.
На второ място, следва да изведем основните приоритети и заплахи пред националната сигурност, а именно тероризъм и заплахата от бежанска вълна.
Ние считаме, че тероризмът е асиметрична заплаха, пред която нито една от специализираните служби в света не е в състояние да осигури 100-процентова защита. Именно поради тази причина, в хода на обсъжданията между първо и второ четене на бюджета за 2016 г., ние от „АБВ” имахме възможност да направим редица срещи с ръководството на Държавна агенция „Национална сигурност” и да вземем под особено внимание, дебело подчертавам, под особено внимание финансовите потребности на Агенцията.
Предлагаме на Вашето внимание, уважаеми дами и господа народни представители, Проект за увеличение на бюджета за Държавна агенция „Национална сигурност” с 4 милиона за 2016 г. Считаме, че това предложение съдържа цялата необходима доза на резонност, особено изхождайки от факта, подчертавам, факта, че западноевропейските специализирани служби към настоящия момент отделят над 80% от своите разходи в направление „Противодействие на тероризма и превенция по недопускането на терористични актове”. Именно поради тази причина смятам, че е абсолютно резонно ние да изведем в тази посока този приоритет и за националната сигурност, и, разбира се, уважаеми министри, да имаме възможността да инвестираме в тази посока.
Също така, говорейки за взаимодействие и координация със специализираните служби в Европа и света, с които си партнираме, трябва да имаме ясното съзнание, че специализираните служби като Държавната агенция за национална сигурност трябва да съчетават в своята функционалност целият необходим ресурс, за да бъдат равноправни партньори на международните ни служби. Спецификите и общата интензивност на заплахите налагат изграждане и поддържане на кадрови потенциал в Държавна агенция „Национална сигурност”.
Уважаеми колеги, моля да обърнете внимание на факта, че в последното заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше приет на първо четене Законопроект за изменение на Закона за ДАНС, чрез който закон се предвижда да бъде създадено национално звено, което да обработва информационно резервационните данни на пътуващите във въздушното пространство.
Искам да задам въпрос, тъй като има всички необходими предпоставки този Закон да бъде приет и в залата и на първо, и на второ четене – ако ние не подкрепим едно такова предложение, което правим в диапазона на 4 милиона за 2016 г., то когато промяната на Закона стане факт, това означава, че ние впоследствие ще трябва да търсим финансиране за обезпечаването на тази последваща функционалност на Държавната агенция.
Не на последно място, предвижда се да бъде укрепен Националният контратерористичен център, а всички разбираме, че всичко това може да се случи само и единствено с адекватното финансиране в това направление.
Говорейки за тероризъм и за невъзможността специализираните служби сами да осигурят 100-процентова защита, то ние считаме, че в подкрепа на тяхната дейност трябва да осигурим необходимото политическо обединение в тази посока.
Именно поради тази причина горещо Ви призовавам политическите партии днес да гласуваме увеличението на този бюджет в Държавната агенция за национална сигурност за следващата 2016 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Попов има думата за изказване.
След уточнение в групата – господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, нашето предложение е свързано с 10 милиона увеличение бюджета на Държавната агенция за национална сигурност. Искам да подчертая, въпреки големите цели, които си поставя Агенцията, под ръководството на министър-председателя, тези средства са необходими за нормалното, за елементарното функциониране на един от най-важните органи на сигурността в България.
Стана вече традиция при управлението на ГЕРБ бюджетът на тази Агенция да се намалява. Само ще припомня, че през 2009 г. бюджетът на Държавната агенция за национална сигурност беше съкратен с около 40%. В същото време и към момента ние имаме 40% недокомплект в самата Държавна агенция. Това не са измислици и интерпретации на представителите на опозицията, това са загрижените твърдения на господин Димитър Георгиев – шеф на Държавна агенция „Национална сигурност”.
Беше споменато вече за необходимостта от средства за Националния терористичен център, а също така и за бъдещото Национално звено за РNR данните. Това са реалностите и аз не мога да си обясня защо е това упорство, след като, забележете, мнозинството, правителството има необходимост да завиши бюджета само на една-единствена специална служба и това е на Националната служба за охрана с 2,5 милиона.
Подчертавам тези тревожни тенденции, защото и във вчерашния ден, когато са обсъждани бюджета на Министерството на вътрешните работи, не е сметнато за необходимо нито да се укрепи с допълнителни средства капацитета на Главна дирекция „Гранична полиция”, нито на телефон 112, нито на служба „Военна информация”, така както беше направено. Изобщо, къде се намираме и къде отиваме?
Да, вярно е, че министърът на финансите казва: „Няма, не може!”, но това е неговото задължение. И тъй като няма нито един от вицепремиерите, които отговарят за сектор „Сигурност”, на мен ми е интересно каква в крайна сметка ще бъде позицията на правителството по тези въпроси? Ние участваме в съвети на министрите, на председателски съвети в Брюксел, поемаме ангажименти, притесняваме се, виждаме какво се случва в Европа и по света и в крайна сметка за най-важния орган – за сигурността, ние не отпускаме елементарните финансови средства, които са необходими.
Искам да се обърна към представителите на политическа партия ГЕРБ, тъй като техни представители имаха предложения за поне едно минимално увеличение на бюджета с 2,5 милиона. И това предложение беше отхвърлено в Комисията.
Колеги, опомнете се! Какво става?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов, имате думата за изказване.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Ние предлагаме увеличение на бюджетите както на ДАР, така и на ДАНС. Неслучайно споменавам ДАР, защото принципите и мотивите за мен са идентични. С ясното съзнание сме, че и с това наше предложение средствата няма да са напълно достатъчни, за да защитим националната си сигурност и адекватност, но това е стъпка в правилната посока в процеса по защита на националните ни интереси.
Тези агенции, уважаеми народни представители, са отговорни за защитата на националната ни сигурност. Не е логично да се увеличава бюджетът на НСО, а да се намалява този на ДАНС, не че и те – имам предвид НСО, нямат нужда от повече пари, особено след като приехте Закона за НСО, увеличихте лицата и обектите, които да охранява Службата, но тя няма функция по превенция на терористични актове и посегателства върху националната ни сигурност.
Приехте Ратификацията за обмен на данни на пътуващите, така наречените „PNR данни” с аероплани по трансатлантически дестинации. Вменихте това задължение на ДАНС, но не я обезпечихте финансово, за да изпълнява това свое задължение.
Ратувате и си късате ризите за партньорите ни от НАТО и защита на европейските ценности и граници, но как ги защитаваме и как изпълняваме задълженията си с такъв бюджет и в тази обстановка? Аз ще Ви кажа: почти никак.
За пореден път, и то в тази кризисна за света, за Европа, за България обстановка, където необходимостта от превенция, от получаване на надеждни разузнавателни данни е въпиюща и бюджетът на ДАР не е мръднал, а искаме от него разузнавателни дейности. С този бюджет ДАР единствено може да оцелее административно, да си платят режийните за годината – ток, телефон, интернет, да получат някакви неудачни за ангажиментите им заплати, но не и да отговарят на съвременните разузнавателни способи и средства по събиране на разузнавателна информация и в крайна сметка по изпълнение на законовото им задължение.
Тази невъзможност, колеги, не идва – в това съм категоричен и го твърдя, от кадрова неподготвеност или инициативност, а просто поради липса на финансиране на разузнаването ни.
Въпреки всичко се надявам, че поне колегите от ресорните комисии ще подкрепят това наше предложение и ще убедят и своите колеги от парламентарните групи да сторят същото. Защото поне те би трябвало и следвало да знаят необходимостта от по-добро финансиране на службите ни за сигурност, особено в тази ситуация. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако бъде приет този бюджет, както е предложен от Комисията, Вие ще носите отговорност за дълбоката неспособност да защитим националната ни сигурност, а уверявам Ви, защитата не се ограничава от това да се взривяват забравени багажи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ПФ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители, обсъждаме бюджета на ДАНС, който в Комисията беше защитен и беше преценен, че е в нормални параметри. Тук обаче получаваме указания, че той трябвало да бъде друг – цели и задачи.
А какви цели и задачи Вие бяхте възложили 2014 г.? Да разкрие това, което се случва в банките ли, или да не се разкрие? Да бъде назначен – кой, или кой да не бъде назначен? Мисля, че задачите, които са били тогава, са задачи и сега. Ако те искат да работят, могат да работят.
По отношение на Електронно-изчислителния център и огромния обем данни, които ДАНС сега щял да работи и да обменя с чужбина. Някой от Вас стъпвал ли е в Електронно-изчислителния център на МВР? Питам, защото той от 35 години е на едно и също място, в една и съща сграда, в едни и същи зали. Половината е музей, тъй като старата апаратура отпада, идва нова, която заема все по-малко място, все по-малко място, а информацията непрекъснато нараства, данните, които се обменят, СКРЕЧ, СКРЕБ-а, БДС-то, Автоматизираните информационни системи, СИТ-а, „Габриела” – я ми кажете дали международното оперативно полицейско сътрудничество не се извършва от МВР, към което са и службите Интерпол, Европол, Шенгенската информационна система, или се извършва от ДАНС? И в момента МВР със своя изчислителен център, с автоматизираните си информационни системи осъществява целия оборот и обмен на информация, включително и криптирана такава, защото полицейски аташета ДАНС по света няма, а МВР има.
Кой борави с информацията за резервационните данни? – Агенция „Митници” и „Гранична полиция”. От 20 години на компютрите стоят всички бази данни с пристигащи и излитащи пътници. Израелската система на „Мосад” беше внедрена още преди 25 години в България. По времето на комунизма тук имаше наченки на нея. Тя работи и в момента, тя се ползва в момента – базата данни съществува. Кой досега е боравил? Те. Кой ще я предоставя на ДАНС? Те. Тоест бюджетът, който е даден на МВР в най-голям и пълен размер, ще обхване и тази дейност. Бюджетът към момента е достатъчен.
Държавната агенция „Национална сигурност” щял да увеличи броя на преводи и на зададени информации или извършени отговори през следващата година. Ами, че това е във връзка с приетите промени в банковото законодателство и непрекъснат обмен за банкови преводи, който автоматично се извършва от самите банки, а те са като една пощенска кутия, която го препредават към приятелските разузнавателни, контраразузнавателни и други полицейски структури.
Така че бюджетът на МВР е увеличен с оглед предизвикателствата, които предстоят през тази година, бюджетът на ДАНС след като няколко години беше форсирано, изпреварващо вдиган, включително и заплатите, в момента е приведен в едно съответствие и порядък, който да отговаря на необходимите изисквания. Винаги има възможност да бъде увеличен при необходимост, но на този етап това нещо не се налага.
Моля, госпожо Председател, предвид изложеното от мен до този момент, да предложа и да приема предложението за прекратяването на дебата. (Ръкопляскания отляво. Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате реплика?
Заповядайте.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Димитров, много избирателно съобщихте някакви Ваши съждения, че накрая и предложихте прекратяване на дебата. Вие чел ли сте Приложение № 3, предложено за Бюджет 2016 за ДАНС? Там има конкретни числа като брой обмен на информация. И когато не сте запознати с конкретните таблици, които, между другото, не кореспондират с текста – текстът е преписан от закона, а числата са такива, каквито преди това ги съобщих и няма обяснение за увеличение на предоставяне на информацията.
Господин Димитров, на всяка осма минута в работен ден ще се генерира информация от ДАНС, която да се предоставя на партньорските служби и това не е обмен на информация. Вие явно не сте чели приложението и не знаете какво точно се говори. Всяка осма минута ДАНС ще предоставя информация на чужди служби – и това е Българската държавна агенция „Национална сигурност”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма.
Няма други заявени желания за изказвания.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 110 народни представители: за 36, против 40, въздържали се 34.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 41, против 8, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Лютви Местан и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 109 народни представители: за 35, против 35, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Предложението на господин Михаил Миков и група народни представители е идентично с част от предложението, което вече гласувахме – на народните представители Атанас Мерджанов и група, за увеличение на разходите. Числата са абсолютно идентични. Гласували сме го.
Затова подлагам на гласуване предложението на Светослав Белемезов и група.
Комисията не подкрепя и това предложение.
Гласували 108 народни представители: за 38, против 15, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 26 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 79, против 16, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 27 до 31 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Зад тези цифри, които съобщихте – чл. 27, се крият парите за така наречената Комисия за досиетата. Една структура, която беше създадена и можеше да свърши своята работа за определено време. Така като всяка година й даваме по милион и нещо, тези хора ще помислят, че перманентно ще съществуват, ще четат, препрочитат...
Предлагам да отпадне този текст, да спестим тези пари и да ги насочим към Държавния архив където вече е мястото на тези досиета, където могат да регламентират как и за какво да се ползват и да дадем един знак на истинско реформаторство, да покажем, че паразитните структури и структурите без основание да съществуват няма да се финансират. Затова правя формално предложение този § 27 да отпадне и в хода на реформите, които сте заявили, тези пари да отиват към Държавния архив, където да предадат и сградата, и документацията и на който му се чете и иска да ползва, по реда на цялата информация, която се ползва, да я ползва.
Формално предложение да отпадане на чл. 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте, господин Славов.
ПЕТЪР СЛАВОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз бих искал в рамките на изказването под формата на процедура да предложа и чл. 31 да го гласуваме отделно, а не анблок. Това е членът, който касае бюджета на НСО. Вече се чу, че там е предвидено едно увеличение от порядъка на 3 милиона. Мисля, че доста колеги, поне от Реформаторския блок ще имат резерви към това нещо и няма да го подкрепят, тъй като не е ясно защо се предлага това увеличение, след като чухме примерно, че бюджетът на ДАНС се намалява.
Така че това ми е процедурата в рамката на изказването.
Значи сме категорично против подобни предложения от залата, каквито не са направени между двете четения за отпадане на параграфи в така предложения проект...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: То е същото, което правите и Вие в 31.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Не, аз искам разделно гласуване, а не анблок!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Тук се прави предложение за отпадане въобще на параграфа, което е различно, госпожо Председател. Мисля, че ще се съгласите с мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, да.
ПЕТЪР СЛАВОВ: Така че категорично не сме съгласни да се говори въобще за закриване на така наречената Комисия за досиетата. Тя далеч не си е свършила още работата, както всички знаем. Както всички знаем, продължава все още да тече процесът по предаване на досиетата на така нареченото „комунистическо разузнаване” към Комисията, което трябва да ги обработи и да оповести лицата, които са имали съпричастност. Така че това е съвсем недовършено като процес.
Отделно, както всички си спомняте, приехме, включително и по отношение на Фискалния съвет, Комисията да извършва проверки за принадлежност към „Държавна сигурност” на лица, които се кандидатират за такива висши длъжности. Отделно от това с колеги от ГЕРБ, включително колегата Методи Андреев, сме предложили законопроект, който предвижда това да стане трайна практика. Тоест, за всяка публична длъжност да се извършва такава проверка и да бъде ясно лицето имало ли е или е нямало принадлежност, за има информиран избор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Божинов за отхвърляне на чл. 27 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 20, против 61, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване анблок членове с номера от 27 до 30 включително по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 95, против 17, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
Сега подлагам на гласуване чл. 31 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 89, против 16, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 32 има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители:
„В чл. 32, ал. 1:
а) навсякъде числото „20 700” се заменя с „23 200,0”;
б) в Раздел II „Разходи”, т. 1 „Текущи разходи” числото „19 700,0” се заменя с „22 200,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Димитър Лазаров и група народни представители:
„В чл. 32, ал. 1:
а) в т. II „Разходи” числото „20 700,0” се заменя с „22 200,0”;”
То е аналогично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, не е аналогично.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По същество е същото.
„- т. 1 „Текущи разходи” числото „19 700,0” се заменя с „21 200,0”;
б) в т. III „Бюджетни взаимоотношения (Трансфери) – (+/-)” числото „20 700,0” се заменя с „22 200,0”;
- в т. 1 „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)” числото „20 700,0” се заменя с „22 200,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 32, ал. 1, раздел ІІ „Разходи” се правят следните изменения:
1. на ред ІІ. „Разходи” числото „20 700,0” се заменя с „23 200,0”.
2. на ред 1. „Текущи разходи” числото „19 700,0” се заменя с „22 200,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светослав Белемезов и група народни представители:
„В чл. 32, ал. 1, раздел ІІ „Разходи”, числото „20 700,0” се заменя с „23 200,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Белемезов, заповядайте.
СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ (АБВ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В много по-кратък порядък спрямо предходното ми изказване по чл. 26 за Държавна агенция „Национална сигурност”, защото тук ситуацията е абсолютно идентична. С тази разлика, че предложението, което правим в диапазона от 2,5 милиона за увеличаването на бюджета на Държавна агенция „Разузнаване” не е в посока и разходно перо „Персонал”, а по-скоро в посока на обезпечаването на техническите средства, чрез които Агенцията извършва своите функционални дейности.
Искам да обърна внимание на народните представители, че предложението за увеличаване на бюджета, което правим, то би следвало да бъде в рамките на един акт от една следваща година – 2016 г., тъй като става въпрос за подобряване на оперативната, информационната и техническата база на Агенцията. Този акт не би следвало да се третира като тенденция за постоянно увеличаване на бюджета на Държавна агенция „Разузнаване”. Точно в тази връзка смятам, че всичко, което предлагаме по чл. 32, е абсолютно консултирано с ръководството на Държавната агенция „Разузнаване” и е абсолютно реалистично спрямо потребностите и финансовите изисквания на Агенцията. Затова бих искал да апелирам за подкрепа на това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Мерджанов и група народни представители, неподкрепено от Комисията, и предложението на господин Белемезов и група, тъй като второто предложение се съдържа в първото – числото „20 700” се заменя с „23 200”, и е идентично. Същото е предложението и на Михаил Миков и група народни представители.
Предложението на господин Димитър Лазаров е друго.
Гласуваме предложенията на народните представители Атанас Мерджанов и група народни представители, на Светослав Белемезов и група народни представители и на народния представител Михаил Миков и група народни представители, неподкрепени от Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 34, против 47, въздържали се 37.
Предложенията са приети.
Подлагам на гласуване предложението на Димитър Лазаров и група народни представители, Комисията не го подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 27, против 16, въздържали се 63.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 32 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 87, против 16, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Мерджанов. (Реплики.)
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги народни представители, към тези, които подвикват от задните редове, бих казал следното – всичките усилия на сегашното мнозинство, на правителството за законодателна рамка на службите се оказаха излишни. (Реплика на докладчика Менда Стоянова.)
Целта беше действително службите да бъдат облечени в тази институционалност, така да бъдат финансово осигурени от държавата, щото действително да си изпълняват функциите по закон и по Конституция. Очевидно е, че тук са ни поднасяни лъжи, меко казано, защото на всичките изслушвания в закритите заседания на Комисията шефовете на служби непрекъснато говореха за финансовия недоимък на службите.
Как може да функционират нормално едни от най-важните звена на държавата, на държавността, след като те не са осигурени финансово?
И, забележете, колеги, тук става въпрос за едно символично увеличение на бюджета от 2,5 милиона. Нещо повече, подобни плахи стъпки бяха направени и от колегите от ГЕРБ, разбира се и от нашите колеги от АБВ, но „глас в пустиня”.
Интересна ще ми бъде позицията на военния министър, който току-що пристигна, да заяви в крайна сметка каква е позицията на правителството по осигуряването, по синхрона и по съвместната работа на тези служби?
Министър-председателят пряко ръководи дейността на Държавна агенция „Разузнаване”, на Държавната агенция „Национална сигурност”. Може би в един задкулисен диалог те ще съумяват да нагласят някакви текущи, временни нужди към тези служби, но за всичко това трябва да има предвидимост, трябва да има спокойствие, трябва да има сигурност на служителите. (Отделни възгласи от БСП ЛБ: „Браво! Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Гласувах „против” това предложение, защото то е част от една поредица, която вкарва нашата служба в един порочен кръг. Защото това е един бюджет на несигурността; един бюджет, който ни кара да се чувстваме несигурни; който ни кара да се озъртаме по улицата дали някой няма да извади оръжие около нас или няма да подритнем някой забравен куфар. Защото тези средства, които предлагахме и Вие отхвърлихте, бяха именно за доокомплектоване на тези служби с необходимите кадри, за извършване на тяхната работа, която е дадена по закон. Това е причината, поради която аз гласувах „против”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот? Няма.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста за членове от 33 до 36 по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Правя формално предложение чл. 36 да отпадне. В него се предвиждат средства за Съвета за електронни медии за 2016 г.
Уважаеми колеги народни представители, сигурно си спомняте, че неотдавна Народното събрание не прие Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за полугодието на миналата година. Веднага след гласуването на парламента, че не приема Отчета за дейността, председателят му публично заяви, че от това, че парламентът не приема Отчета за неговата дейност, няма никакви правни последствия!
Дами и господа, щом няма правни последствия от това, че Народното събрание не приема Отчета за твоята дейност, няма по-силен аргумент от това, че този орган – и да го има, и да го няма, няма никакви последствия. Говоря за правната страна, защото въпросът има и морална страна.
Когато органът, който те е избрал – това е Народното събрание – не приема отчета за твоята дейност, морално е преди да си напуснал сградата на парламента, да си подадеш оставката. Следователно тук има стечение на обстоятелствата, което се нуждае от реформа. Този Съвет, с този председател, в този вид, не заслужава парите, които му предвиждаме.
Затова предлагам да започне реформата, като гласуваме отпадането на чл. 36 и да мислим за нещо, което работи и се съобразява с Народното събрание, което го е създало и го избира. В противен случай ще си караме, както и досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Божинов.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Божинов за отхвърляне на чл. 36 по вносител, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 36, против 56, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване анблок членове с номера 33-36 включително.
Гласували 115 народни представители: за 98, против 14, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 37 има предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители:
„В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., както следва:” Следва таблица.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители:
„В чл. 37, ал. 1 се изменят следните суми:” Следва таблица.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37, като в ал. 2 думите „Държавната комисия” се заменят с „Комисията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Димитров.
След него – Валентин Николов, Искрен Веселинов и Таско Ерменков.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, господа министри, уважаеми дами и господа! Изменението на Закона за държавния бюджет между първо и второ четене, на второ четене е много сериозно занимание и начинание. По тази причина на Вашето внимание по чл. 37 Ви е представено предложение, подписано от всички парламентарни групи – има сериозен консенсус. Има представители на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, на БСП, от АБВ не е подписано, тъй като господин Цочев пътуваше, но даде своето съгласие. В света, в който има електронно управление, приемаме, че и той го е подкрепил. Българският демократичен център и дори Партия „Атака”, която не виждам днес в парламента, чрез госпожа Ташева също са подкрепили предложението.
За какво става въпрос? Става въпрос за увеличаване на бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране с 1,3 млн. лв. Възлагаме на КЕВР нов вид функции.
Дълго време в енергетиката нямаше контрол и поради липсата на контрол нещата стигнаха дотам. Очакваме сега от КЕВР да поеме нови, сериозни контролни функции в България. След малко колегата Добрев ще Ви напомни по-подробно, че това е позиция и на Европейската комисия.
Трябва да кажа, че и да не беше поискано от Европейската комисия, смятаме, че КЕВР трябва да упражнява контрол върху енергийните дружества и за това трябва нов бюджет. Неслучайно това предложение, уважаеми колеги, е подкрепено от всички парламентарни групи. Всички разбират, че новите контролни функции, които искаме да бъдат възложени на КЕВР, трябва да бъдат подплатени с бюджет – нови функции и по-силен контрол не стават без бюджет.
С подобни аргументи уважаваната от нас госпожа Менда Стоянова увеличи бюджета на Сметната палата и ние я подкрепихме със същите мотиви, със същите аргументи.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това не е вярно!
МАРТИН ДИМИТРОВ: Застанахме тогава категорично зад нейното предложение. Сега, понеже става въпрос за подобен подход – един орган да придобие нови, силни функции за контрол, очакваме да гласуваме този допълнителен бюджет.
Ще дам пример. Помните ли, уважаеми колеги, как ние, като парламент, гласувахме, че топлофикациите и заводските централи трябва да монтират специални уреди, с които да отчитаме тока, който им се изкупува. На мой въпрос министър Теменужка Петкова каза, че повечето не са монтирали. Ние сме гласували закона, приели сме ред и контрол в енергетиката, питаме тук, когато е минал срокът, но повечето топлофикации и заводски централи се оказа, че не са монтирали такива уреди. Е, кой ще наложи спазването на закона? Кой ще наложи текстовете, които сме гласували с Вас, да се изпълняват?! Как ще стане това? Как ще има контрол и ред в енергетиката?
Затова искаме КЕВР да бъде не само орган, който определя цени. Той и досега имаше контролни функции, но по отношение на контрола нямаше необходимия мащаб и персонал. Сега искаме в областта на контрола КЕВР да наеме нови служители и да се превърне в силния контролен орган, който ще следи за законност в енергетиката и да не се прахосват пари, да не се товари излишно НЕК с допълнителен дефицит.
Един милион и 300 хил. лв., дами и господа, дадени за контрол, ще се върнат многократно в спестени разходи благодарение на по-силния контрол в сектор „Енергетика”.
И най-накрая: ако искаме хроничните дефицити в НЕК да бъдат спрени или поне ограничени, това става с повече контрол. Уважаеми дами и господа, ако не въведем в сектора повече контрол, колкото и добри мерки да приема парламентът, както дадох вече пример, те няма да бъдат изпълнявани или ще бъдат частично изпълнявани и ефектът няма да бъде постигнат.
Уважаеми колеги, благодаря, че всички парламентарни групи подписахте това предложение. Сега разчитам на Вашите гласове, за да направим една добра промяна, която да е за повече контрол в енергетиката и ще ни се отблагодари с по-нисък дефицит в следващия ден за Националната електрическа компания. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Реплика от народния представител Георги Божинов.
После – Петър Чобанов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Нашата парламентарна група ще подкрепи това предложение, аз – също.
Искам обаче в явен вид да потвърдите друг принцип, който Вие лансирате напоследък в публичното пространство – за независимост на регулаторите и за таван на възнаграждението на комисарите.
В края на своето изказване Вие в неявен вид говорехте за експертността, за нови хора експерти, които да разработват – това заслужава подкрепа.
Иначе обаче не може да не признаете, че в този състав на комисарите има такива, които в предишния период, който Вие отричате и казвате, че имало хаос и безпорядък, бяха точно те, които отмениха санкциите от одитния доклад към ЕРП-тата за стотици милиони щети на българската икономика. Те се подвизават като нови комисари в новия състав на КЕВР.
Аз ще гласувам „за”, но да бъде ясно: заплати и пари за експерти, които да подготвят становищата, а на комисарите заплатите им са добри!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Пак напомням, уважаеми колеги, че това е предложение, подписано от всички парламентарни групи, включително от няколко представители на ГЕРБ. Бих казал тези, които са най-компетентни в областта на енергетиката са го подписали, които разбират за какво става въпрос. Точно те. Тоест този, който трябва от ГЕРБ, го е подписал – така да Ви кажа.
Колкото до господин Божинов, вижте, господин Божинов, нека да различим позицията, която е подписана от всички парламентарни групи от лична позиция на мен и на колегата Славов в Реформаторския блок и позиция на Реформаторския блок. Да, ние искаме таван на заплатите в регулаторите, но това е наша позиция и нека да не ги смесваме. Тези допълнителни средства тук ще отидат за нови служители в областта „Контрол”. Това е идеята. Тоест една цяла функция, която не е развита и която КЕВР, оказа се, не прилага както трябва. В тази специална комисия, която оглавява господин Валери Симеонов, многократно викахме КЕВР на разговор с нас и се оказа, че те по отношение на контролната функция имат много малко служители, което не им позволява да я изпълняват както трябва.
По тази причина искаме този допълнителен бюджет за експерти – да, за експерти, които да изпълняват качествено и мащабно контролната функция, да контролират множеството дружества и във ВЕИ сектора, в топлофикациите, въобще всички предприятия, включително държавните, включително частните в сектор „Енергетика”. Това е позицията, подкрепена е от всички парламентарни групи.
Повечето контрол ще ни се отплати, колеги. Този милион и триста може да Ви изглежда много сега, но добрият контрол ще ни спести милиони, които, поради спазване на законите и правилата, няма да изчезнат от българската енергетика. Така че повечето контрол ще се изплати още през следващата година.
Призовавам Ви този дебат да не го политизираме, затова, господин Божинов, Ви отговарям по този начин, а да го подкрепим всички заедно и да покажем, че има теми, които обединяват българския парламент и можем да взимаме решения компетентно и заедно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Димитров.
Лично обяснение – госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател.
Господин Димитров, аз искам да опровергая Вашите думи. Вие заблуждавате народното представителство, че сме увеличили бюджета на Сметната палата, а на КЕВР Комисията не иска да го увеличи. Това не е вярно. От бюджета на Сметната палата от едно перо бяха прехвърлени в друго перо, вярно – „Персонал”, 400 хил. лв., които са необходими на Сметната палата, за да изплати обезщетенията на хората на трудов договор, навършили пенсионна възраст още от 2007 г., благодарение на промяната, която ние приехме лятото. И това те ще го направят в рамките на своя бюджет, който е
15 млн. лв. А бюджетът на КЕВР, уважаеми дами и господа, е 11,5 млн. лв. Аз питам: какви контролни органи са нужни още на КЕВР, след като един такъв контролен орган като Сметната палата може да се справя с 15 млн. лв., а КЕВР с 11 му трябват още пари, за да назначи контролни органи?
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ, от място): Не е вярно. Това не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
За изказване – народният представител Таско Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, ако някой тук заблуждава Народното събрание, това е госпожа Менда Стоянова, защото, ако говорим за 11 милиона, това са приходите, които има Комисията за енергийно и водно регулиране. Забележете, утвърдените разходи от Комисията са 4 милиона и малко, което на практика е горе-долу копи-пейст от предишния бюджет.
Искам само да Ви напомня, че преди около няколко месеца цялото народно представителство единодушно решихме, че Комисията за енергийно и водно регулиране се нуждае от това да бъде по-независима, в резултат на което да бъде избирана от Народното събрание. И още тогава аз станах и Ви казах, че независимостта на Комисията не зависи само от това кой я избира, а и с какви финансови средства разполага. Тогава почти всички започнахме да се убеждаваме и да си говорим, че да, хубаво, така ще бъде, но нека да дойде новия бюджет. Е, дойде новият бюджет – картинката същата! Не само това. В групата, които сме подписали това предложение, сме почти цялата Комисия по енергетика, което на практика означава, че работният орган на Народното събрание, което е призвано да разработва законите, което е призвано да изпълнява функцията на професионалната гилдия на Народното събрание в областта на енергетиката, единодушно е предложила да се увеличи този бюджет.
И аз наистина много Ви моля – нека да направим това нещо, защото тук не става въпрос само за увеличаване на заплати, което е може би последната грижа. Тук става въпрос за увеличаване на обема на работа. Не забравяйте, че увеличихме обектите, които Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да контролира. Тук става въпрос за това, че със създаването на единния енергиен европейски пазар Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да има възможности за международно сътрудничество, които пари въобще не достигат в момента. Тук става въпрос за увеличаване на капацитета на експертите и на тяхната заинтересованост да работят, защото в тази Комисия, ако искаме да имаме контрол над производители и потребители на енергия, още повече в условията на либерализиран пазар и действаща енергийна борса, трябва да имаме специалисти, които са по-добри от тези, които са в ЕРП-тата. Е, няма да можем да им осигурим такива заплати, но поне да им осигурим някакво по-достойно съществуване.
И тук, в последна сметка, става въпрос за една последователна политика, която ние обещахме тогава на Комисията по енергийно и водно регулиране – че бюджетът ще й бъде приведен в съответствие. Забележете, става въпрос за 11 милиона приходи. От тях 6 милиона ние предлагаме да отидат за нуждите на Комисията, което според мен е повече от нормално, повече от приемливо. Нещо повече – с този увеличен бюджет самата Комисия ще увеличи приходите си, които пак ще отидат в бюджета. Така че реално отрицателно въздействие върху бюджета като цяло, като рамка не се очаква.
Още един път – много Ви моля, съобразете се с професионалната гилдия на енергетиците в Народното събрание, ако така мога да се изразя, и подкрепете това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков.
За изказване – народният представител Искрен Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Голяма част от мотивите се изказаха и аз мога да добавя много малко неща. Всъщност това, което искам да кажа, е, че всеки един приход на Комисията за енергийно и водно регулиране е на базата на някаква такса, която би следвало да съответства на разходите, които Комисията има. В момента разходите, които тя извършва, са под 50% на събраните приходи. Елементарният ход на Комисията за енергийно и водно регулиране би следвало да бъде да намали таксите, които събира за лицензии и за други видове дейности и съответно да пострада приходната част на бюджета. Това обаче според мен не би следвало да се случва. По-скоро трябва да вървим в посоката, която предлагаме заедно с колегите, работещи в тази сфера – увеличение на разходите на Комисията не за да се получават по-големи заплати или да има някакви екстри, а за да има възможност за контрол, защото като материално изражение в момента пет човека се занимават с контрола на разходите на всички енергийни дружества – пет човека за стотици енергийни дружества, като започнем от областта на производството на електрическа енергия и приключим с търговията. Това е крайно неестествено и ненормално.
Говорим за постоянния ръст, поне за желанието на енергодружествата за увеличение на цените, за признаване на допълнителни разходи. Ние нямаме инструментариума, с който да следим дали тези разходи са нормални. В края на краищата тези пет човека стигат, за да съберат фактурите, да ги опишат през месеца и това е всичко.
Затова аз също апелирам за подкрепа на този текст, защото, ако трябва да перифразирам онази фраза, че който не храни собствена армия, храни чужда, който не храни собствения си регулатор, ще храни енергийната мафия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов.
За изказване – народният представител Кирил Цочев.
КИРИЛ ЦОЧЕВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Напълно съм съгласен с всички, преди мен изказали се – ние сме единодушни.
Ще бъда много кратък – призовавам Парламентарната група на ГЕРБ да повярва на нейните енергетици, които са много добри – Делян Добрев, Валентин Николов и Ненков. Те са вносители, знаят защо го предлагат.
Моля Ви, съобразете се с тяхното предложение, а то е единодушно с предложението на всички парламентарни групи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Цочев.
Има ли друг, който да се изказва?
Господин Станислав Иванов – процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател.
Процедура за прекратяване на дебатите и гласуване на текстовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Струва ми се, че малко прибързахме с процедурата. Ваше е решението, на Вашата съвест да тежи, но беше редно уважаемите колеги да бъдат запознати с причините, по които ние сме обединени около това искане за някакъв си един милион.
Искам само да Ви обърна внимание, че изключително тежките нарушения, на които е била жертва българската енергетика до момента, все още не са доказани и не са представени пред съответните институции просто по причина, че е нямало достатъчно състав да бъдат установени.
Става въпрос за въведени ВЕИ-та в експлоатация, които не са построени. Такова чудо чували ли сте Вие – не е построено, пък работи, а ние му изкупуваме и му изплащаме скъп ток?! Става въпрос за студени резерви на американските Марици 1 и 3, които реално не са подготвени, не са в готовност, а ние им плащаме по 50 и 70 лв. съответно на мегават, без да работят! За такива груби нарушения става въпрос! Има нужда от хора, които да бъдат назначени да ги проверяват.
По-скоро не съм съгласен с прекратяването, защото не стана ясно в този период, за който се говореше на колегите, че тези пари ще върнат много повече пари. Апелирам при гласуването да подкрепите нашето искане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Станислав Иванов за прекратяване на разискванията.
Гласували 133 народни представители: за 84, против 39, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Делян Добрев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Успяха ли всички да гласуват?
Гласували 137 народни представители: за 60, против 6, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ, встрани от микрофоните): Аз гласувах, но видях, че колеги не успяха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изрично попитах дали всички са гласували и гледах дали има движение в залата.
Процедура по прегласуване.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаеми господин Председател, виждам, че ген. Атанасов влезе в залата и нямаше възможност да гласува, поради което се обръщам към Вас с молба за процедура по прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуване за ген. Атанасов.
Гласували 139 народни представители: за 63, против 8, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 55, против 13, въздържали се 70.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 37, като в ал. 2 думите „Държавната комисия” са заменени с „Комисията” след редакция на Комисията по бюджет и финанси. Гласуваме текста на вносителя за чл. 37, който е чл. 37 в доклада на Комисията.
Гласували 137 народни представители: за 101, против 19, въздържали се 17.
Член 37 по доклада на Комисията е приет.
Отрицателен вот – господин Жельо Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, понякога се удивлявам на всичко това, което правим в залата. Какъв беше смисълът да постигаме съгласие и консенсус по начина, по който ще бъде избрана Комисията за енергийно и водно регулиране? Какъв беше смисълът да препитваме тези комисари? Какъв беше смисълът да бъдат натоварени с допълнителни правомощия и да създадем очаквания, че конструираме орган, който, видите ли, ще извади редица нарушения в енергетиката и ще коригира редица дефицити в този сектор, като преди малко не гласувахме 1 милион увеличение на бюджета на тази Комисия?! И то, забележете, да оставим този 1 милион от приходите, които самата Комисия събира на база на лицензите и услугите, които прави.
Искаме да противопоставим, от едната страна, членовете на Комисията на регулатора и хората, които работят там. Знаете какви са средните трудови възнаграждения, а срещу тях са сектор „Енергетика”, с всичките тези големи корпоративни структури и техния правен юридически капацитет, който имат. Във ВЕИ е подобно положението. После създаваме специални комисии, които разследват кога, кой какво е свършил и защо нивото и капацитетът на работа е бил толкова нисък във времето и нямаме никакъв резултат. Не мога да разбера това, при положение че цялата Комисия, ресорните комисии, които се занимават с този сектор, единодушно всички членове подписахме това предложение. Питам, защо тогава правим обсъждане на бюджета по комисии, защо си играем да правим такъв тип предложения, като Вие на инат не искате да направите нито една корекция в бюджета?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Бойчев, много се извинявам, отрицателен вот имате по текста на Комисията по доклад. Ако не беше приет текстът на вносителя по доклад, щяхте да оставите Комисията въобще без бюджет.
Вие също ли искате да я оставите? Да, заповядайте.
Отрицателен вот означава, че не искате въобще тази Комисия да има бюджет и я закривате. Това искате да аргументирате.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото с предложеното финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране няма да може по Закон Комисията да изпълни със съдържание основния си ангажимент, а той включва и това, което господин Симеонов сподели с Вас. За съжаление, тези, които подкрепиха текста с тази сума, по-скоро трябва да ги квалифицираме като желаещи да бъдат прикрити евентуални нарушения в енергийния сектор. (Ръкопляскания.)
Това е резултатът от сегашното гласуване. Аз лично съм против това. Смятам, че заявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране намерение да има и регионални приемни, което да е в услуга на българските граждани, с този бюджет, който гласувахте, не може да бъде изпълнено, освен прикриването на злоупотреби, което, искрено вярвах, че ще има воля да бъде показано, сложено на масата, и нека гражданите да преценят по начина, по който гласуваха отделните парламентарни групи, кой какво иска да се случи в енергетиката. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър! Считам, че направихме една огромна грешка да покажем поне веднъж, че можем да се обединим – всички политически сили, и да се противопоставим наистина на злоупотребите. Защото именно тази Комисия бе натоварена с тази цел. Сега ние й отрязахме крилата. Отрязахме де факто цялата политика, която се водеше от години насам, наистина да започнем да спираме злоупотребите, особено за ВЕИ-сектора. Господин Симеонов е прав – там са най-големите злоупотреби. Ако на тези хора не им увеличим капацитета, ако не им помогнем с нужното финансиране, кажете ми за какво правим този бюджет тогава? По-добре нека да сме честни пред българските избиратели – ако трябва да я закрием тази Комисия, всеки да си прави каквото си иска.
Госпожа Менда Стоянова се опита да подведе народните представители, че едва ли не имали много голям бюджет – 11 милиона ли, колко казахте? Нищо подобно. Два пъти по-малко е бюджетът. Но тези хора искат да работят, за да носят, забележете – приходи на българската държава. И ние сега изведнъж ги спряхме, при положение че всички политически сили сме се обединили по този казус. Наистина, не го разбирам. Но, разбира се, мнозинството от ГЕРБ, голяма част от тях, не желаят това да се случи.
Така ли е, госпожо Стоянова? Така излиза. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, аз не мога да разбера защо оставяте три отрицателни вота, които на практика не са по същество? Отрицателен вот, колегите не са гласували…
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ, от място): Как да не са гласували?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, моля по-въздържано!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Колегите не са гласували „за”, а „против” целия бюджет на Комисията за енергийно и водно регулиране. Може би това е поредната реформа, която се предлага от ляво, негласувайки бюджета, да се закрие една Комисия. Освен това искам да напомня на колегите…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Към мен по начина на водене, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОАВ: Да, че ако искаха много да обяснят и ако искаха много да защитят тезата си, да бяха дошли на Бюджетна комисия. Това е Комисията, в която се разглеждат всички предложения детайлно, с техните аргументи. Нещо повече, те напуснаха тогава Комисията, а сега в залата искат да събират гласове ад хок. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, почивката ще бъде след гласуването на чл. 49. До чл. 49 работим.
Докладвайте следващия!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 38 има предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков, Рамадан Аталай, Мартин Димитров, Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев, Петя Аврамова, Искрен Веселинов, Валери Симеонов, Димитър Желев, Георги Недев, Магдалена Ташева:
„В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2016 г., както следва: (следва таблица в графично изражение, в която има цифри и думи.).”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Ерменков, господин Николов след него, господин Бойчев ще бъде трети и четвърти Станислав Иванов.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не съм наивник и знам, че напразно заставам тук. Не съм наивник и знам, че напразно заставам тук, но въпреки всичко искам да чуете, надявам се поне малко разум да има в главата Ви. Поне малко, хей толкова така, за да разберете за какво става въпрос.
Когато говорихме за КЕВР и Вие не го приехте, не приехте, че няма да може да се проверяват и контролират съответните потребители и производители на енергия. Но, ако Вие сега отхвърлите това минимално увеличаване на бюджета на Агенцията за ядрено регулиране, с малко над 400 хил. лв. говоря, даже няма и половин милион, Вие поставяте на практика под въпрос сигурността на България в областта на ядрената енергетика. На Агенцията за ядрено регулиране в момента й предстои лицензиране на удължаването на живота на блоковете V и VІ. Предстои евентуално лицензиране на подмяна на горивото, за което всички тук говорите, че трябва да бъде подменено от руско на някакво друго, но, за да се случи това нещо, трябва да има някой, който да даде разрешение, и това е Агенцията за ядрено регулиране.
Всички говорим тук, че искаме да строим VІІ блок – минахме през Катар, стигнахме до Китай, няма значение, някой иска да го строи – нека да го стори. Но, за да се случи това нещо, пак трябва Агенцията за ядрено регулиране да даде съответното решение. В Агенцията за ядрено регулиране, за да се случат тези неща, трябва да работят висококвалифицирани професионалисти в областта на ядрената енергетика. Това е изключително високоплатена специалност, а ние ги държим на заплати 400 – 500 лв. Те даже нямат възможност да отидат на обучение някъде, където да научат нещо повече освен това, което са научили в университета.
Призовавам Ви, говорим за бъдещето на ядрената енергетика, говорим за сигурността, защото ако някое ВЕИ си позволи да направи нарушение, резултатът е, че плащаме повече като електроенергия, но, ако не дай си Боже, Агенцията за ядрено регулиране допусне някаква грешка поради недостатъчно висок професионализъм на нейните членове, на нейните служители, ядрената реакция е нещо много по-страшно, отколкото високата сметка.
Бъдете разумни, много Ви моля, приемете го – 440 хил. лв., при това, забележете, става въпрос не за дотация от бюджета, а за увеличаване на разходите на Агенцията за сметка на собствените й приходи. Тя генерира два пъти повече приходи, отколкото сме й отделили в бюджета.
Още един път – заради бъдещето на нашите деца, за бъдещето на ядрената енергетика, заради сигурността на държавата – подкрепете поне това увеличение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Искам да направя това изказване пред Вас с цел да Ви кажа, че бюджетът за следващата година на тази Агенция, както и на предходния член, разбира се, но това, което разискваме сега във връзка с ядрения регулатор, е особено важно за 2016 г.
Господин Ерменков спомена няколко аспекта. Следващата година ще се подаде доклад за блок V на АЕЦ „Козлодуй”, с който Агенцията трябва да се произнесе и да даде лиценз през 2017 г. за 10-годишен период на АЕЦ „Козлодуй”, за да може да работи блок V. Ако това не стане, мисля, че тогава няма да има правителство, което да иска да застане начело на Република България. Удължаването на срока на експлоатация на V и VI блок е приоритет на всяко българско правителство досега. Това се извършва от ядрения регулатор, но, забележете, той трябва да се произнесе в съзвучие с международните практики, с международните регулации така, че международната общност да повярва на този регулатор, че е достатъчно експертен и надежден в своята преценка, за да може да се довери на този му лиценз.
Другото нещо, което този ядрен регулатор прави, са линейните ускорители, които в момента се откриват във високотехнологични вече болници в България. Те също минават през този регулатор, също се прави оценка, а специалисти в България вече няма достатъчно, защото има работни места извън България, които са достатъчно атрактивни.
Аз съм съгласен с господин Ерменков, и тук има пълно съгласие във всички политически сили, които се занимават с тази тема.
Много хора се обаждат защо ядреният регулатор не им дава бързо лиценз на рентгеновите апарати, за да могат да действат в съответните болници? А как да стане това, когато нямаме капацитет?! Ние говорим за едни 440 хил. лв., които не са трансфер от бюджета на Република България, а са за сметка на приходите, които се формират от дейността на този регулатор – за това говорим. Аз съм сигурен, че ако увеличим капацитета, те ще бъдат покрити с повече приходи, които ще отидат към бюджета.
Бих Ви призовал да направим тази стъпка именно за 2016 г., защото тя е началото на лицензирането на блок V, а в последствие на блок VI. Благодаря за вниманието. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам да продължа с аргументите относно предложението, което сме направили със, забележете, само 440 хил. лв. увеличение на средствата за Агенцията за ядрено регулиране. Всеки си задава въпроса защо трябва да го правим, извън това, което казаха колегите, че тя има 1200 лицензианти, извън това, че тя на различен етап поддържа и отговаря за 13 ядрени съоръжения, включително и важното удължаване на срока на V и VI блок, включително и лицензирането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, което предстои, включително, виждате и от правителствената делегация, която беше в Китай, перспективите пред VII блок, за което пак ни е необходим такъв регулатор?
Колеги, правомощията и обхватът на дейност на Агенцията за ядрено регулиране са значително увеличени. Те произтичат и от ангажимента, който тя има като член на Международната агенция за атомна енергия. През 2013 г. беше извършена партньорска проверка на нашата Агенция, на нашия регулатор. Има доста констатации в тази проверка и едни от най сериозните констатации и забележки са относно укрепване на кадровия и експертен състав на Агенцията за ядрено регулиране. Агенцията има 114 души щатен състав, към момента заетите са 100 човека. Миналата година са напуснали 20 специалисти от Агенцията за ядрено регулиране.
Знаете, беше споменато тук, че в последните години много масирано навлизат и такъв тип източници на йонизирано лъчение в медицината. Това допълнително утежнява и увеличава обема на работа на тази Агенция, но то ни изправи и пред една друга ситуация – всеки експерт от Агенцията има възможност да излезе на свободния пазар и да получи многократно по-високо възнаграждение, така че ние сме изправени пред много тежка ситуация да не можем да окомплектоваме експертния състав на Агенцията за ядрено регулиране, а тя е в основата на всеки един от големите ни проекти и развитието и поддържането на ядрената енергетика в България. Затова всички се обединихме върху това предложение.
Пак повтарям, Агенцията събира 7,5 милиона приходи и ние искаме от тези приходи, не трансфер от националния бюджет, едни допълнително 440 хиляди, за да може този процес на изтичане на кадри да бъде спрян. Още повече че партньорската проверка от Международната агенция за атомна енергия ще бъде през пролетта на 2016 г. и тогава не бих искал да съм на мястото на правителството и на хората от мнозинството, които отговарят за това, за да изслушат констатациите, които ще бъдат направени от тази проверка.
Молбата ми е – нека всички се обединим и направим едно полезно нещо, подкрепяйки това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Кирил Цочев.
КИРИЛ ЦОЧЕВ (АБВ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Следващата година България празнува 50 години развитие на ядрени мощности за използване за мирни цели. Произвела е 510 тераватчаса, което значи 500 милиарда киловатчаса електроенергия на стойност 41 млрд. лв., и си е изплатила инвестициите от I до VI блок в размер на осем пъти. България няма право да си позволи лукса да се закрие като ядрена държава за използване на ядрената енергия за мирни цели, тъй като е една от малкото страни – от 30 в света, която работи на пълни обороти, с много специалисти, с много капацитет, без никакви ядрени аварии.
Обаче без ядрен регулатор това не става. В годините, когато аз наблюдавах енергетиката като вицепремиер преди 20 години, съществуваше Комитет за използване на ядрената енергия за мирни цели, сега Агенция за ядрено регулиране. Без тях, без специалистите ние не можем да издадем един лиценз, едно разрешение за каквото и да било в областта на ядрената енергетика.
Казвайки всичко това, аз се присъединявам към моите колеги. Забележете, хората в парламента, които разбират от енергетика, всичките са обединени в чл. 37 и 38. Те ще бъдат обединени вероятно и във визията за развитие на ядрената енергетика, която аз лично ще предложа на Съвета за развитие и от там на Вас в парламента. България трябва да развива ядрена енергетика и уважаваният министър-председател Бойко Борисов говори сега в Китай, аз бях в неговата делегация, за развитие на ядрени мощности в България. Но ядрени мощности без Агенция за ядрено регулиране, забравете, това не може да стане.
Апелирам Ви – вярвайте на Комисията по енергетика, там са сериозни специалисти. Вярвайте на Вашите колеги и гласувайте за тези никакви
440 хил. лв., за да не закриваме Агенцията за ядрено регулиране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Делян Добрев и членове на Комисията по енергетика, което Комисията не подкрепя.
Гласували 136 народни представители: за 67, против 2, въздържали се 67.
Предложението не е прието. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Прегласуване – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (РБ): Уважаема госпожо Председател, опасявам се, че не всички колеги успяха да гласуват. Обръщам се към Вас с молба за процедура за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 135 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 71.
Предложението не е прието.
По начина на водене – господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас с едно предложение, което ще се опитам да обоснова. Тъй като е видимо, че даже когато има необходимост от консенсус, управляващите не желаят това да се случи, и се ръководят не от разума, а от госпожа Менда Стоянова, много Ви моля, поне свикайте Председателски съвет, на който да се обсъди дали има смисъл въобще опозицията да участва оттук нататък в приемането на този бюджет, или ние Ви пречим с присъствието си и Ви дразним, поради което ще Ви оставим да си се управлявате сами и да си носите последствията.
Но оттук нататък, господа, когато по улиците тръгнат да Ви бият с павета, не се обръщайте към нас за помощ. (Възгласи „Е е е!”от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да ни довършите ли, господин Ерменков?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Не, ние Ви помагаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, подлагам на гласуване чл. 38 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 86, против 18, въздържали се 19.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 39 до 49 без чл. 45, който ще докладвам отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, откривам дебата по членове с номера от 39 до 44 включително и от 46 до 49 включително по вносител, подкрепени от Комисията.
Изказвания? Няма желаещи.
Закривам дебата.
Гласуваме анблок членове с номера от 39 до 44 включително и от 46 до 49 включително. Член 45 ще бъде докладван след това, тъй като там има предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували 120 народни представители: за 98, против 15, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 45 има предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в Раздел ІІ – „Разходи”:
- на ред ІІ „Разходи” числото „367 525,3” се заменя с „427 525,3”;
- на ред 1 „Текущи разходи” числото „350 903,5” се заменя с „410 903,5”;
- на ред 1.2. „Субсидии” и ред 1.2.1. „Субсидии за нефинансови предприятия” числото „300 350,0” се заменя с „360 350,0”.
б) в Раздел ІІІ, на ред ІІІ. „Бюджетни взаимоотношения” и на ред 1 „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет” числото „391 278,6” се заменя с „451 278,6”.
2. В ал. 2:
а) на ред 1 „Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони” числото „334 233,0” се заменя с „394 233,0”;
б) на ред „Всичко” числото „367 525,3” се заменя с „427 525,3”.
3. В ал. 3 на ред 1 „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.” числото „326 374,8” се заменя с „386 374,8”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Светла Бъчварова и група народни представители. То е идентично – едно към едно.
Комисията не го подкрепя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Данев.
ДОБРИН ДАНЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Тук сме направили предложение, което е по-амбициозно от предложението, което направихме за бюджета на Министерството на земеделието и храните. Предложението ни е за увеличаване на разходите с 60 млн. лв. Искам да се аргументирам защо отправям такова предложение.
Наясно сме, че бюджетът на Фонд „Земеделие”, който е предложен, е на база на нотифицираните и одобрени разходи. Считаме, че годината, която предстои, ще бъде много деликатна от гледна точка на много ситуации. Например взаимоотношенията между Русия и Турция и налаганото ембарго на много от турските продукти, които се изнасят за Русия, могат да създадат потенциална заплаха за нашите производители и ние да бъдем залети...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Данев. Вашите колеги в ляво имат фотосесия!
Продължете.
ДОБРИН ДАНЕВ: Благодаря.
Именно това може да бъде един своеобразен дъмпинг и конкуренция на нашите производители. Затова сме предложили в субсидии за нефинансови предприятия и в ал. 2 тези разходи от 60 млн. лв. да бъдат един буфер, изразени и изразходвани в политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието в селските райони. Този буфер може да бъде използван в такива форсмажорни ситуации, каквато беше обстановката с животновъдите в края на тази година, за която се намериха няколко милиона, за да бъдат подпомогнати и спасени от банкрут много от земеделските производители, произвеждащи мляко и млечни продукти.
Точно затова е нашият апел и желание да подкрепите предложението ни, за да има възможност Фонд „Земеделие”, разполагайки с тези 60 милиона, чрез различни програми като де минимис и други финансови инструменти да компенсира земеделските производители при възникващи форсмажорни ситуации на пазара.
Затова умолявам, колеги народни представители, да гласувате нашето предложение, за да можем спокойно да работим оперативно през следващата 2016 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Данев.
Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители, идентично с предложението на госпожа Светла Бъчварова и група.
Комисията не подкрепя тези предложения.
Гласували 113 народни представители: за 30, против 44, въздържали се 39.
Предложенията не са приети.
Гласуваме чл. 45 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 94, против 20, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Колеги, по чл. 50 има направени много предложения, които ще отнемат и повече време за докладването им.
Обявявам 15 минути почивка.
След 15 минути започва доклада на предложенията в залата.
Почивка до 15,40 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Продължаваме заседанието, уважаеми колеги.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата.
Госпожо Стоянова, имате думата – чл. 50.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 50 започваме с предложение на народния представител Дора Янкова:
„1. В чл. 50:
- числото „ 2 222 918,7” се заменя с „ 2 251 418,7”;
- числото „142 090,2” се заменя с „170 590,2”.
„Област Кърджали”, се правят следните изменения:
а) на ред „Кърджали”:
- числото „29 042,9%” се заменя с „30 542,9”;
- числото „2 103,7” се заменя с „3 603,7”. За ремонт и реконструкция на спортна зала „Арпезос”.
„Област Смолян”, се правят следните изменения:
а) на ред „Баните”:
- числото „2 267,4” се заменя с „3 767,4”;
- числото „496,1” се заменя с „1 996,1”.
За изграждане на пътя Загражден – Белина, общински пътища и улица „Борино”:
- числото „1 628,3” се заменя с „3 128,3”;
- числото „181,3” се заменя с „1 681,3”.
на ред „Девин”:
- числото „5 334,8” се заменя с „7 334,8”;
- числото „483,2” се заменя с „2 483,2”.
За пътя Осиково – Кричим, за рехабилитация на улици в Девин, Триград и Грохотно, за гробищен парк в Девин.
„Златоград”:
- числото „5 219,4” се заменя с „7 219,4”;
- числото „362,6” се заменя с „2 362,6”.
За изграждане на път Златоград – Кушла, за водоснабдяване на Станкова махала, Долен и за канализация в Аламовци.
„Мадан”:
- числото „5 474,2” се заменя с „7 474,2”;
- числото „790,6”се заменя с „2 790,6”.
За междуобщинска пътна мрежа Мадан – Вехтино и Мадан – Галище.
„Неделино”:
- числото „3 747,9 „ се заменя с „5 747,9”;
- числото „648,7” се заменя с „2 648,7”.
За изграждане на път Неделино – Крайна – Долен и общински пътища Старцево – Дуня – Неделино.
„Рудозем”:
- числото „5 157,8” се заменя с „7 157,8”;
- числото „398,1” се заменя с „2 398,1”.
За изграждане на общински пътища Рудозем – Иваново и Рудозем – Поляна.
„Смолян”:
- числото „19 160,4” се заменя с „29 160,4”;
- числото „1 578,4” се заменя с „11 578,4”.
За ремонт и реконструкция на плувен басейн, градски стадион, площадка за волейбол, за общински пътища до Сивино, до Горово, Кутела – Славейново.
„Чепеларе”:
- числото „3 104,9” се заменя с „5 104,9”;
- числото „398,9” се заменя с „2 398,9”. За изграждане на главен път Чепеларе и улици в града.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Дора Янкова, Манол Генов и Радослав Стойчев:
„В чл. 50:
- числото „2 222 918,7” се заменя с „2 252 918,8”;
- числото „269 000,0” се заменя с „309 000,0”;
- числото „28 128,1” се заменя с „38 128,0”;
- числото „142 090,2” се заменя със „187 090,2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Драгомир Стойнев и Георги Гьоков:
„В чл. 50 се правят следните изменения: за позиция Област Стара Загора:
- на ред „Братя Даскалови” числото „3604,2” се заменя с „4144,19” и числото „368,5” се заменя с „539,99”;
- на ред „Гурково” числото „2568,4” се заменя с „2746,49” и числото „161,9” се заменя със „178,09”;
- на ред „Гълъбово” числото „5125,7” се заменя с „5450,115” и числото „282,1” се заменя с „324,415”;
- на ред „Казанлък” числото „27009,0” се заменя с „27884,49” и числото „795,9” се заменя с „875,49”;
- на ред „Мъглиж” числото „4593,9” се заменя с „4956,13” и числото „329,3” се заменя с „362,23”;
- на ред „Николаево” числото „2899,4” се заменя с „3040,42” и числото „128,2” се заменя със „141,02”;
- на ред „Опан” числото „1328,6” се заменя с „1609,98” и числото „255,8” се заменя с „281,38”;
- на ред „Павел баня” числото „6166,8” се заменя с „6508,79” и числото „310,9” се заменя с „341,99”;
- на ред „Раднево” числото „7408,7” се заменя с „8022,94” и числото „558,4” се заменя с „614,24”;
- на ред „Стара Загора” числото „54024,3” се заменя с „56126,51” и числото „1911,1” се заменя с „2102,21”;
- на ред „Чирпан” числото „8514,6” се заменя с „9118,39” и числото „548,9” се заменя с „603,79”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Емил Райнов:
„1. В чл. 50, позиция „Област Монтана”, се правят следните изменения:
а) на ред „Берковица”:
- числото „9 028,0” се заменя с „10 028,0”;
- числото „680,4” се заменя с „1 680,4”.
б) на ред „Брусарци”:
- числото „2 267,2” се заменя с „2 367,2”;
- числото „214,3” се заменя с „314,3”.
в) на ред „Вълчедръм”:
- числото „4 343,1” се заменя с „4 843,1”;
- числото „253,4” се заменя с „753,4”.
г) на ред „Лом”:
- числото „11 008,1” се заменя с „11 508,1”;
- числото „378,5” се заменя с „878,5”.
д) на ред „Медковец”:
- числото „2 059,9” се заменя с „2 259,9”;
- числото „118,6” се заменя с „318,6”.
е) на ред „Монтана”:
- числото „2 0 041,7” се заменя с „20 541,7”;
- числото „695,0” се заменя с „1 195,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Иванов, Михо Михов, Мариана Тодорова, Иван Станков, Лъчезар Никифоров, Иван Иванов, Светослав Белемезов, Петър Кадиев:
„В чл. 50, ред „ВСИЧКО”:
- колона 3 „Обща субсидия за делегираните от държавата дейности” числото „2 222 918,7” се заменя с „2 252 918,7”;
- колона 4 „Трансфери за местни дейности” – „обща изравнителна субсидия” числото „269 000” се заменя с „309 000,0”
- колона 5 „Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища” числото „28 128,1 се заменя с „53 128,1”
- колона 6 „Целева субсидия за капиталови разходи” числото „142 090,2” се заменя със „162 090,2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Иван Иванов:
„В чл. 50 „Област Шумен” се правят следните изменения:
а) „Велики Преслав”:
- числото „4 979,4 „ се заменя с „5 209,9”;
- числото „69,5” се заменя с „100,0”;
- числото „331,2,” се заменя с „531,2”;
б) „Шумен”:
- числото „34 400,0” се заменя с „58 480,0”
- числото „176,3” се заменя с „276,3”;
- числото „1 057,2,” се заменя с „25 057,2”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Корнелия Нинова и Радослав Стойчев:
„В чл. 50, позиция „Област Софийска”, се правят следните изменения:
а) на ред „Ботевград”:
- числото „12 717,1 „ се заменя с „12 917,1”;
- числото „1797,5” се заменя с „1 997,5”.
б) на ред „Горна Малина”:
- числото „2 838,1” се заменя с „2 848,1”;
- числото „372,6” се заменя с „382,6”;
- числото „24,9” се заменя с „29,9”;
- числото „116,6” се заменя със „119,6”
в) на ред „Елин Пелин”:
- числото „8 169,3” се заменя с „8 182,3”;
- числото „531.2” се заменя с „537,2”;
- числото „135,8” се заменя с „139,8”;
- числото „536,6” се заменя с „539,6”.
г) на ред „Златица”:
- числото „2 216,0” се заменя с „2 244,0”;
- числото „256,5” се заменя с „276,5”;
д) на ред „Костенец”:
- числото „4 563,9” се заменя с „4 683,9”;
- числото „612,3” се заменя с „712,3”;
- числото „91,6” се заменя с „101,6”;
- числото „314,1” се заменя с „324,1”.
е) на ред „Пирдоп”:
- числото „3 301,9” се заменя с „3 328,9”;
- числото „364,9” се заменя с „372,9”;
- числото „66,1” се заменя с „75,1”;
- числото „152,1” се заменя с „162,1”.
ж) на ред „Правец”:
- числото „6 700,7 „ се заменя с „6 770,7”;
- числото „339,3” се заменя с „389,3”;
- числото „225,2” се заменя с „245,2”.
з) на ред „Самоков”:
- числото „13 959,8” се заменя с „14 379,8”
- числото „1 023,8” се заменя с „1 293,8”;
- числото „183,6” се заменя с „233,6”;
- числото „737,5” се заменя с „837,5”.
и) на ред „Чавдар”:
- числото „745,4” се заменя с „760,4”;
- числото „71,4” се заменя с „76,4”;
- числото „20,3” се заменя с „25,3”;
- числото „60,1” се заменя с „65,1”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Кристиан Вигенин:
„В чл. 50, позиция „Област Благоевград”, се правят следните изменения:
а) на ред „Белица”:
- числото „5 377,8” се заменя с „5 477,8”;
- числото „568,7” се заменя с „668,7”;
б) на ред „Благоевград”:
- числото „30 142,7” се заменя с „30 392,7”;
- числото „965,6” се заменя с „1 215,6”;
в) на ред „Гоце Делчев”:
- числото „14 396,3” се заменя с „14 646,3”;
- числото „376,2” се заменя с „626,2”;
г) на ред „Гърмен”:
- числото „7 543,9” се заменя с „7 643,9”;
- числото „385,5” се заменя с „485,5”;
д) на ред „Кресна”:
- числото „2 761,8 „ се заменя с „2 911,8”;
- числото „262,5” се заменя с „412,5”;
е) на ред „Разлог”:
- числото „8 555,6 „ се заменя с „8 605,5”;
- числото „536,5” се заменя с „586,5”;
ж) на ред „Сатовча”:
- числото „7 470,9” се заменя с „7 570,9”;
- числото „388,7” се заменя с „488,7”;
з) на ред „Симитли”:
- числото „6 383,9” се заменя с „6 533,9”;
- числото „456,1” се заменя с „606,1”;
и) на ред „Хаджидимово”:
- числото „4 839,9” се заменя с „4 989,9”;
- числото „327,4” се заменя с „477,4”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Манол Генов, Димитър Дъбов и Георги Търновалийски:
„1. В чл. 50, позиция „Област Пловдив”, се правят следните промени:
а) на ред „Асеновград”:
- числото „4 979,4” се заменя с „5 209,9”;
- числото „69,5” се заменя с „100,0”;
- числото „331,2,” се заменя с „531,2”;
б) на ред „Брезово”:
- числото „34 400,0” се заменя с „58 480,0”;
- числото „176,3” се заменя с „276,3”;
- числото „1 057,2” се заменя с „25 057,2”;
в) на ред „Садово”
- числото „5 984,2” се заменя с „6 044,2”;
- числото „34,2” се заменя с „44,2”;
- числото „294,2” се заменя с „344,2”;
г ) на ред „Сопот”
- числото „4 178” се заменя с „4 218”;
- числото”34,2” се заменя с „44,2”;
- числото „294,2” се заменя с „344,2”;
д) на ред „Първомай”
- числото „9 414,4” се заменя с „9 544,4”;
- числото „102,4 „ се заменя с „132,4”;
- числото „561,8” се заменя с „661,8”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мариана Бояджиева:
„ В чл. 50, позиция „Област Велико Търново”, се прави следното изменение:
- на ред „Полски Тръмбеш” числото „358,7” се заменя с „6 358,7”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и Филип Попов:
„В чл. 50, позиция „Област Видин”, се правят следните промени:
а) на ред „Белоградчик” числото „4051,7” се заменя с „4088,55” и числото „368,5” се заменя с „405,35”;
б) на ред „Бойница” числото „1551,1” се заменя с „1565,23” и числото „141,3” се заменя с „155,43”;
в) на ред „Брегово” числото „4085,7” се заменя с „4120,575” и числото „232,5” се заменя с „267,35”;
г) на ред „Видин” числото „22198,5” се заменя с „22315,04”, числото „105,6” се заменя с „130” и числото „921,4” се заменя с „1013,54”;
д) на ред „Грамада” числото „1096,0” се заменя с „1111,65” и числото „156,5” се заменя с „172,15”;
е) на ред „Димово” числото „3881,0” се заменя с „3928,11” и числото „471,1” се заменя с „518,21”;
ж) на ред „Кула” числото „2632,4” се заменя с „2657,08” и числото „246,8” се заменя с „271,48”;
з) на ред „Макреш” числото „1047,8” се заменя с „1061,71” и числото „139,1” се заменя с „153,01”;
и) на ред „Ново Село” числото „2009,8” се заменя с „2020,48” и числото „106,8” се заменя с „117,48”;
й) на ред „Ружинци” числото „2644,3” се заменя с „2667,71” и числото „224,1” се заменя с „246,51”;
к) на ред „Чупрене” числото „1791,8” се заменя с „1810,56” и числото „187,6” се заменя с „206,36”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Димитър Шишков, Борислав Миланов, Валентин Павлов, Никола Хаджийски, Настимир Ананиев, Борислав Великов, Димитър Делчев:
„В чл. 50:
а) в текста преди таблицата с общините, след думите „обща субсидия за делегираните от държавата дейности”, числото „2 222 918,7” се заменя с „2 239 782,7” и след думите „капиталови разходи” числото „142 090,2” се заменя с „156 299,2”;
б) в ред „Всичко”, в графа „2. Бюджетни взаимоотношения” числото „2 662 137,0” да се замени с „2 693 321,0”, в графа „З. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности” числото „2 222 918,7” се заменя с „2 239 782,7”, и в графа „6. Целева субсидия за капиталови разходи” числото „142 090,2” се заменя с „156 299,2”;
в) в графа „6. Целева субсидия за капиталови разходи” сумата за всяка община да бъде увеличена с 10 %.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Петър Чобанов, Станислав Анастасов, Рамадан Аталай, Хамид Хамид, Янко Янков, Джевдет Чакъров, Ерджан Ебатин, Салиха Емин, Ердинч Хайрула, Хюсеин Хафъзов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед:
„В чл.50 се правят следните промени:
1. Съществуващият текст на чл. 50 се превръща в ал. 1.
2. Създават се нови алинеи 2 и 3
„(2) Създава се допълнителна капиталова програма за подпомагане на развитието на общините в размер на 30 млн. лв.”
(3) Средствата по ал. 2 се разпределят по общини, както следва:
- Главиница - 300 хил. лв.;
- Ситово - 200 хил. лв.;
- Дулово - 500 хил. лв.;
- Алфатар - 200 хил. лв.;
- Кайнарджа - 200 хил. лв.;
- Кърджали - 600 хил. лв.;
- Джебел - 300 хил. лв.;
- Крумовград - 300 хил. лв.;
- Борино - 250 хил. лв.;
- Рудозем - 400 хил. лв.;
- Мадан - 400 хил. лв.;
- Неделино - 300 хил. лв.;
- Хитрино - 350 хил. лв.;
- Каолиново - 350 хил. лв.;
- Венец - 350 хил. лв.;
- Върбица - 350 хил. лв.;
- Исперих - 500 хил. лв.;
- Кубрат - 300 хил. лв.;
- Разград - 500 хил. лв.;
- Цар Калоян - 300 хил. лв.;
- Завет - 300 хил. лв.;
- Лозница - 300 хил. лв.;
- Самуил - 300 хил. лв.;
- Севлиево - 300 хил. лв.;
- Стамболово - 250 хил. лв.;
- Минерални бани - 300 хил. лв.;
- Момчилград - 300 хил. лв.;
- Кирилово - 300 хил. лв.;
- Ардино - 300 хил. лв.;
- Черноочене - 300 хил. лв.;
- Руен - 300 хил. лв.;
- Сунгурларе - 300 хил. лв.;
- Айтос - 300 хил. лв.;
- Крушари - 300 хил. лв.;
- Омуртаг - 300 хил. лв.;
- Опака - 200 хил. лв.;
- Антоново — 200 хил. лв.
- Борован - 300 хил. лв.;
- Криводол - 300 хил. лв.;
- Роман - 500 хил. лв.;
- Хайредин - 300 хил. лв.;
- Сърница - 400 хил. лв.;
- Велинград - 300 хил. лв.;
- Батак - 200 хил. лв.;
- Белица - 300 хил. лв.;
- Якоруда - 300 хил. лв.;
- Стражица - 500 хил. лв.;
- Свищов - 500 хил. лв.;
- Велико Търново - 500 хил. лв.;
- Горна Оряховица - 500 хил. лв.;
- Монтана - 400 хил. лв.;
- Лом - 400 хил. лв.;
- Берковица - 500 хил. лв.;
- Вършец - 500 хил. лв.;
- Вълчедръм – 500 хил. лв.;
- Медковец - 500 хил. лв.;
- Брусарци - 200 хил. лв.;
- Бойчиновци - 200 хил. лв.;
- Чипровци - 200 хил. лв.;
- Якимово - 200 хил. лв.;
- Георги Дамяново - 200 хил. лв.;
- Видин - 500 хил. лв.;
- Димово - 400 хил. лв.;
- Чупрене - 400 хил. лв.;
- Бойница - 200 хил. лв.;
- Ружинци - 300 хил. лв.;
- Белоградчик - 200 хил. лв.;
- Кнежа - 200 хил. лв.;
- Долен Дъбник - 300 хил. лв.;
- Вълчи дол - 200 хил. лв.;
- Дългопол - 200 хил. лв.;
- Ветрино - 200 хил. лв.;
- Левски - 300 хил. лв.;
- Пордим - 200 хил. лв.;
- Червен бряг - 400 хил. лв.;
- Летница - 400 хил. лв.;
- Тетевен - 500 хил. лв.;
- Луковит - 500 хил. лв.;
- Угърчин - 400 хил. лв.;
- Сливен - 500 хил. лв.;
- Котел - 200 хил. лв.;
- Нова Загора - 200 хил. лв.;
- Твърдица - 200 хил. лв.;
- Ямбол - 500 хил. лв.;
- Елхово - 300 хил. лв.;
- Тунджа - 400 хил. лв.;
- Болярово - 400 хил. лв.;
- Стралджа - 300 хил. лв.;
- Чирпан - 400 хил. лв.;
- Бяла Слатина - 300 хил. лв.;”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Чавдар Георгиев:
„В чл. 50, в позиции Област Хасково се правят следните изменения:
- на ред „Маджарово” числото „1 432,0” се заменя с „1 532,0” и числото „324,9” се заменя с „424,9”;
- на ред „Свиленград” числото „9 109,0” се заменя с „9 609,0”; числото „7 322,4” се заменя с „7 522,4”; числото „1 090,5” се заменя с „1 290,5” и числото „600,4” се заменя с „900,4”;
- на ред „Хасково” числото „30 922,5” се заменя с „33 922,5”; числото „27 846,8” се заменя с „28 846,8”; числото „1 779,4” се заменя с „2 779,4” и числото „1 164,9” се заменя с „3 164,9”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Явор Хайтов, Красимир Богданов, Георги Ковачев:
„В чл. 50
„Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини” се правят следните допълнения и изменения:
За област Враца:
- за Оряхово:
В раздел „трансфери за местни дейности”, „за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища” предлагаме да се добави сумата
104,6 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид: 150,0.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Явор Хайтов, Красимир Богданов, Георги Ковачев:
„В чл. 50
„Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини” се правят следните допълнения и изменения:
За област Враца:
- за Козлодуй:
В раздел „бюджетни взаимоотношения” предлагаме да се добави сумата
50,0 хил. лв. и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид: 246,9. Сумата е крайно необходима за довършителни работи по приключилия наскоро проект по т.н. „Воден цикъл”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Явор Хайтов, Красимир Богданов, Георги Ковачев:
В чл. 50
„Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини” се правят следните допълнения и изменения:
За област Враца:
- за Криводол:
В раздел „бюджетни взаимоотношения” предлагаме да се добави сумата
42,0 хил лв. Сумата е за превенция от наводнения и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид: 356,8.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на н.п. Явор Хайтов, Георги Ковачев и Борислав Иглев:
„В чл. 50 „Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини се правят следните допълнения и изменения за град Роман, обл. Враца:
- В раздел „бюджетни взаимоотношения” предлагаме да се добави сумата 1 211,1 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид: 1 546,1.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.
Първи се записа народният представител Емил Райнов (Възгласи „Еееее” от ГЕРБ.), Филип Попов...
ЕМИЛ РАЙНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Като народен представител от Монтанския многомандатен избирателен регион съм пред Вас, за да защитя предложенията, които имам за област Монтана.
Далече от мисълта съм, колеги, да Ви занимавам с нещо, което би трябвало да бъде азбучна истина за вас, а това е положението в Северозапада, регионът, който е в най-огромната демографска криза, регионът, който е обезлюден, който е... Виждам, че се усмихвате, но истината е тази – регионът, който е с най-голям процент безработица, който е с най-малката раждаемост, който е с най-голямата смъртност.
Всичко това би трябвало да го знаете достатъчно добре. Няма да се връщам назад в историята, когато тук през бюджета за съответната година са финансирани безумни проекти от сорта, като бившето закрито училище в Дългоделци. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Там вече училище няма, но има един прекрасен център с едни прекрасни зали за балет – там деца няма, но има зала за балет; има зала за бодибилдинг, за това са потрошени милиони, колеги. Мога да Ви кажа коя е годината! Знаете много добре кога е тази година. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Предложенията, колеги, виждам Вашата веселост, имайте малко уважение към хората от Северозапада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Не се обаждайте от място.
ЕМИЛ РАЙНОВ: Дядо ми казваше: „Богат на беден – не вярва”, но в случая поне трябва да чуете това, което искат хората от Северозапада.
Предложенията, които имам, касаят общини, които са представени с кметове от различни политически сили.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Мнозинството са от ГЕРБ.
ЕМИЛ РАЙНОВ: Започваме от ГЕРБ, минаваме през реформаторите, минаваме и през БСП.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това са съвсем други кметове...
ЕМИЛ РАЙНОВ: Така че тук очаквам да помислите малко надпартийно, защото тези ехидни усмивки хората от Северозапада ги виждат.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Къде имате кметове?
ЕМИЛ РАЙНОВ: И БСП има кметове там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата, спокойно!
ЕМИЛ РАЙНОВ: Има, има – отворете, ще видите къде.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Къде, къде?
ЕМИЛ РАЙНОВ: Конкретните предложения са за пари, за средства за читалище „Изгрев” в Монтана. Трябва ли да говоря за ролята на читалищата – едни от малкото места, където може нещо да се случва? Второто е за Брусарци, където кметът е от ГЕРБ. Става въпрос за реновиране на училището, където все още учат деца от общината. Следващото е за Медковец, за Вълчедръм, за Лом, за Берковица, където също имат нужда от капиталови разходи.
Нали разбирате, че в този беден регион Вашата повеля: „Вдигайте местни данъци и такси”, за да събирате повече пари, няма как да се осъществи?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е вярно!
ЕМИЛ РАЙНОВ: От тези хора ще вземете повече такси, колкото...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е вярно!
ЕМИЛ РАЙНОВ: ... колкото цървулите на бедния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, не се обаждайте от залата!
ЕМИЛ РАЙНОВ: Уважаеми колеги от всички партии, надявам се да подкрепите нашето предложение за общините в Монтанска област. За да не се получи това, което примерно, когато на 6-ти – трябва с колегите, както вече сме го правили, да отидем и да говорим за Програмата за развитие на Северозапада – чудесно, но програма, която не е финансово обезпечена, е едно голямо нищо.
Така че, колеги, шансът нещо да се случи е с гласуваното тук и сега, а не както е обичайно – към края на годината с министерски постановления да дадем пак същите тези парички, но там вече скрито, без парламентът да знае, и не на всички общини. Благодаря Ви, надявам се, че ще подкрепите предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Райнов.
Думата има народният представител Иван Славов.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По начина на водене – процедура!
Искам процедура по начина на водене, господин Председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Аз съм изключително недоволна от начина, по който водите заседанието и позволявате тук, от тази трибуна, някои народни представители откровено да лъжат.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Точно така.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Да внушават неверни неща (ръкопляскания от ГЕРБ и викове: „Браво!”), които след това неколкократно да се повтарят от медиите и от лъжа да се превръщат в истина.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Точно така.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Не е лъжа, не е лъжа!
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Лъжа е, че някой казва на общините да вдигат данъците.
РЕПЛИКА ОТ БСП ЛБ: Премиерът.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Този някой, ако сте гледали внимателно изказването му, казва на общините да си събират данъците. Това трябва да правят общините, а не да правят недобори за стари години, а не да правят суми, които не се плащат. (Реплики от БСП ЛБ.)
Моля, господин Председател, да внимавате и да не позволявате лъжи от тази висока трибуна. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има думата за изказване народният представител Иван Славов.
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ (АБВ): Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри уважаеми госпожи и господа народни представители,! Парламентарната група на Политическа партия АБВ внесе предложение за завишаване на бюджета не на общините, които представляваме, а на българските общини. Нашето разбиране е, че общините са продължители на политиката на държавата, само че с други средства, което, разбира се, е предпоставка за нашата – обща на всички нас, отговорност към тях.
Нашето предложение е обективно. То визира завишение на субсидии, които трябва да гарантират пълноценната функция на общините и е разделено на няколко съставни компонента.
Първата част от нашето предложение е завишаване на субсидията за държавно делегираните дейности по простата причина, че стандартът на издръжката при тях вече пет години не е променян. Това касае осигуряването на по-добри услуги в областта на образованието, на културата, на социалните дейности и на здравеопазването. Разбира се, в тази първа част визираме и необходимостта от провеждането на минималните заплати с оглед на промените в предвиждания бюджет за следващата година, така както осигурените средства за новообразуваните кметства, които са повече от 1000.
Във втората част на нашето предложение визираме завишение на общата изравнителна субсидия. Тя е изключително важна за по-малките и бедните общини.
Ще кажа, че през изминалата година имаме не прецедент, но подкрепа за общини, които са получавали сами по себе си субсидии в порядъка на 200 – 300 милиона. Нашето предложение застава зад подкрепа на общини в порядъка на около 115 млн. лв.
Третата част от нашето предложение касае осигуряването на трансфера за зимното поддържане и зимните условия за осигуряването на пълноценното функциониране на общините., което измерваме в порядъка на 25 милиона.
Четвъртата част от предложението ни се отнася до борбата с бедствията, която по преценка на Националното сдружение на общините изисква преодоляването на последиците от бедствията на обща сума около 500 милиона. Това означава, че трябва системно, последователно и перспективно трябва да заложим това перо в задълженията си.
Нямаме илюзии в лесната подкрепа на мнозинството, но смятаме, че заставайки пред реалностите на проблемите и оценявайки ролята на общините, в този момент можем да допуснем подкрепата за отговорните лица и за хората, които представляват нашия народ, част от който сме ние тук. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Славов.
За изказване има думата народният представител Ахмед Ахмедов.
АХМЕД АХМЕДОВ (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Очаквах след срещата между Министерството на финансите и Националното сдружение на общините двете институции да обединят усилия, за да стане по-стабилно и прозрачно управлението на публичните финанси в България.
Ние от Движението за права и свободи отчитаме с тревога липсата на реформи и напредък във финансовата централизация и неизпълнението през 2015 г. на поетите ангажименти от общините. Категорично възразяваме срещу промените в разпределителните механизми по общини без предварително съгласуване с Националното сдружение на общините. По този начин се нарушава чл. 9, т. 6 от Европейската харта за местно самоуправление.
Необяснимо е увеличението на капиталовите разходи за зимното почистване в някои общини, а в останалите – в около 100 общини, се запазват нивата от 2015 г.
Увеличението на средствата на общините е необходимо, първо, за да се преодолее изоставането в стандартите. Те не са актуализирани от 2010 г. Увеличението също така е необходимо, за да се отрази увеличението на минималната работна заплата. Увеличението е необходимо и за новосъздадените на базата на изборното законодателство над 1000 кметства.
Предлаганото увеличение от Министерството на финансите на размера на изравнителната субсидия не съответства на общото увеличение на публичния сектор. Общата изравнителна субсидия е жизнено важна за повечето общини в Република България.
Уважаеми колеги, моля Ви да подкрепите предложенията, направени от Движението за права и свободи. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ахмедов.
За изказване има думата народният представител господин Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ние сме предложили увеличение на капиталовите разходи с около 10% за всички единадесет общини на територията на област Видин. Повтарям – за всички единадесет, защото не правим разлика между сини, червени, зелени и всички останали цветове на дъгата общини. За нас те са равни. Както казва кметът на Брегово: „За нас хората са важни и между изборите.”.
Знаем, че това предложение е недостатъчно, но ще бъде глътка въздух за давещите се в ужасяваща бедност и мизерия видински общини.
Искам от Вас съчувствие към хората от Северозапада. Очевидно не проявихте такова към българските майки, към децата с увреждания, към научната общност и културните дейци, към пенсионерите. Не очаквам да проявите и към общините от Северозапада.
Искам от Вас да се отнасяте с респект и уважение, да дадете възможност на тази част от България да бъде част от страната действително, а не да я третирате като гетото на България! С Вашата целенасочена, унищожителна, убийствена политика Вие превърнахте Северозапада и Видин в символ на убийствената бедност, на безработицата, на запустелите къщи и постройки, на призрачните села и градове. С тази политика отнехте достойнството, надеждата и хляба от трапезата на хората от Видинска област, защото няма нищо достойно и обнадеждаващо в това хората да продават нивите си и да молят за помощ кметовете, за да могат да погребат своите близки и роднини.
Да, уважаеми колеги, във видинските общини картинката е такава – ужасяваща и гротескна! Всички сме наясно, че само с европейски програми общините от Видин не могат да получат своето развитие, да догонят останалата част от България, защото знаем, че там не останаха и хора, които да напишат, защитят и изпълнят тези проекти.
Без целенасочена помощ през държавния бюджет тези общини ще бъдат ликвидирани и тогава може да обявите Северозападна България за един резерват, музей за достиженията на Вашата политика!
Уважаеми народни представители, не подлъгвайте хората с измислени стратегии, които няма да се случат! Сега е моментът, в който можете да помогнете с дела на Видин и на Северозапада. В случая делото се отъждествява с просто натискане на зеленото копче по нашето предложение.
Аз твърдя, че хората от Видин и Северозападна България го заслужават, че общините го заслужават! Защото, скъпи колеги, те не са лош материал, не са втора ръка хора! Не превръщайте Северозапада и Видин в резерват! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
За изказване има думата Красимир Богданов.
След него – народният представител Дора Янкова.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Извън емоциите и опита да представим Северозапада като някакво призрачно място, все пак нека не забравяме, че и там живеят хора – хора нормални, съвестни. Да не правим чак толкова лоша реклама на нашия регион.
Ние имаме конкретни предложения, които сме получили с колегата Явор Хайтов след многобройни срещи с кметовете и общностите от населените места в общините. Те са многократно повече от това, което сме направили ние като предложение за корекции в бюджета.
Спрели сме се на три от безспорно най-важните неща, които са представени като неотложни нужди за следващата година.
На първо място, в община Оряхово и в целия дунавски регион, крайдунавските градове, винаги е имало проблем със снегопочистването и снегонавяването през зимните месеци на годината. По тази причина смятаме, че трябва да бъдат завишени средствата за зимно поддържане на пътищата и за снегопочистване.
От друга страна, наскоро приключи Проектът за воден цикъл на град Козлодуй, където останаха доста довършителни работи, а инфраструктурата на града не е в добро състояние. Затова смятаме, че трябва да бъде подпомогнато подобряването на инфраструктурата в резултат на този Проект.
Не на последно място, на всеки е известно, че миналата година Северозападният регион и Врачанско пострадаха най-много в резултат на бедственото наводнение, което ни сполетя. Макар и без да даде жертви, община Криводол е една от най-пострадалите общини от региона. Затова смятаме, че трябва да бъдат увеличени средствата, свързани с превенция от наводнения. Предложили сме съответни суми.
Правителството на няколко пъти декларира желанието да работи за Северозапада. То беше изведено и като приоритет в Програмата на настоящото правителство. Според нас това нещо трябва да бъде засвидетелствано и на практика, а не само на думи!
Естествено, предприеха се първи стъпки в положителна насока. Организира се една своеобразна лобистка в добрия смисъл на думата група от всички депутати от Северозападния регион, които участваха в няколко форума. Трябва обаче да продължим в тази посока. Смятам, че подкрепата за предложението, което правя в момента, ще затвърди още веднъж желанието на правителството да работи в тази посока.
Ясно е, без да навлизаме в повече подробности, какво е икономическото състояние на Северозапада. Затова призовавам още веднъж народните представители да застанат зад нашите предложения и да ни подкрепят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Богданов.
Реплики?
Заповядайте, господин Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Уважаеми колега, когато говоря за Северозапада и за Видин, да, винаги говоря емоционално и ще продължавам да говоря емоционално!
Защото не е лоша рекламата, но чрез опита, който правите тук, под претекст на лоша реклама, която току-що казах в изказването си, искате да покриете истината за Северозапада.
Истината е ужасяваща! Там безработицата е над 70%! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Над 70% от децата на Северозапада – тези, които са останали, няма да започнат първи клас, колега! Това е истината за Северозапада!
От Северозапада бяха отнети всички възможни блага, които беше предвидило предишното правителство. (Смях, ръкопляскания и възгласи: „Ееее!”от първия ред на ГЕРБ.) Да, да, бяха отнети, защото бяха изнесени митници, бяха изнесени „Напоителни системи” от Видин. Пътят по Оперативна програма „Транспорт” София – Видин беше прекратен, въпреки че беше включен в Програмата 2014 – 2020. Обходът на Димово – Ружинци също беше прекратен. Сложихте кръст и на химията и на 500 човека, защото сигурно това беше проблемът на българската енергетика?!
Това е политиката за Северозапада. Това не е лоша реклама. Това е действителността и хората там я знаят. Добре е и Вие да я научите, когато говорите за Северозапада и да говорите с повече плам за него, защото сте депутат от този регион!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Втора реплика – госпожа Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Стига сте говорили едно и също нещо!
Колега (обръща се към народния представител Красимир Богданов), съгласна съм с Вас за тези неща, които казвате. Трябва да се лобира за избирателните райони, от които и да сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Ама, Вие не трябва да сте съгласна с него, реплика му правите!
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Нищо, аз сега ще кажа „но”.
Трябва да се върнем обаче и малко назад, за да попитаме къде бяха онези
500 млн. лв., които раздадохте, за да правите малки стадиончета, детски площадки в села, където няма деца, спортни площадки за по 50-60-100 хиляди! Петстотин милиона лева отидоха в канала! Можехте да ги дадете за развитието на Северозапада! Двадесет и седем милиона лева от Спортното министерство.
Трябва да помним много добре какво се е случило преди това, преди да леем крокодилски сълзи оттук! (Смях, единични ръкопляскания и възгласи „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Трета реплика – господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, господа министри, колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Колега, с господин Богданов трябва да започнете.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Уважаеми господин Богданов, явно няма такава програма и това разбиране, за което Вие говорите, и за което всички тук пледирате. Чухме за една програма – публично-инвестиционна, от тази трибуна. Нека аз да попитам: господин Богданов, Вие знаете ли какво е включено в капиталовите разходи, които са увеличени с 1 млрд. 800 млн. лв.? Знаете ли? Нека да разберем, защото вместо да се финансира това, което искат общините, вместо да се финансира това, за което говорим всички ние, някой си е подписал един сериозен чек и ще бъдат разпределени тези средства само тогава, когато се почука на правилната врата. А тази врата всички ние знаем коя е, за съжаление. И това ни се казва от тази висока трибуна. Това ни се посочва. Това е пътят. Това е нашата демокрация. Това е начинът, по който ще се разпределя публичният ресурс – ресурсът, който осигуряват всички тези хора, които са ни пратили тук мен и Вас. И с цялата наглост заставате на тази трибуна и говорите за Програма, която беше от 500 милиона и която беше по правила. А сега, господин Богданов, господата управляващи искат да разпределят над 2 милиарда напълно непрозрачно. Благодаря.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Защо прави реплика към Караянчева?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Богданов, заповядайте за дуплика.
КРАСИМИР БОГДАНОВ (ПФ): Уважаеми колеги, които ме репликирахте, аз няма да изчитам сега и да казвам какви са предвидените разходи от правителството, само искам да Ви убедя в правотата на моите думи и казах да не реагираме емоционално. Както видяхте аз направих предложения, които не са съобразени нито с Комисията, нито са приети от мнозинството. Така че моето мнение за Северозапада винаги е било такова, каквото е. Аз подкрепям всички идеи за развитие на Северозапада.
Не знам защо Вие реагирахте толкова остро на моето изказване. Вероятно подбудени от политически страсти или някакви Ваши предконгресни намерения. Това си е Ваш проблем, не е мой. Едно мога да заявя пред Вас, че аз ще подкрепя предложенията, които касаят Северозападния регион, а не само област Враца, така че Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Богданов.
За изказване думата има народният представител Дора Янкова. След това – процедура.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ, от място): Аз имам лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Извинявайте, господин Хайтов.
Имате думата за лично обяснение.
ЯВОР ХАЙТОВ (БДЦ): Аз Ви благодаря, господин Председател, тъй като колегата Богданов ме спомена по име.
Наистина Ви моля, уважаеми колеги, да подкрепите нашето предложение. Изчитайки внимателно всички предложения мога да Ви обърна внимание на факта, че това е единственото предложение, подписано от трима народни представители от две парламентарни групи. Ние наистина сме водени от желанието да помогнем на нашите общини, забележете, с едни суми, които бих казал, че на общият фон звучат смешно, защото става въпрос за подкрепа между 50 и 100 хил. лв. на общини като Оряхово, като Козлодуй.
И тук на колегите от ГЕРБ искам да кажа, че там кметовете са от ГЕРБ и спечелиха на първи тур. Разбира се, ние желаем Вашата подкрепа и за общините Роман, Криводол, също отново за суми около 50 до 100 хил. лв. Така че разчитаме на Вашата подкрепа. Става въпрос наистина за една минимална помощ за малки общини, които имат нужда от малко повече подкрепа и помощ от страна на правителството и всеки един от народните представители. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля.
Аз не разбрах какво Ви е засегнал народният представител господин Богданов, но няма значение, сигурно у мен е проблемът. (Оживление.)
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Виждам, че някои хора се разгорещяват повече от необходимото. Плюс това е добре да Ви припомня, че местните избори минаха преди един месец. Сега кой как е лъгал избирателите какви пари ще им осигурява, знаейки, че няма да може да му ги осигури си е негов проблем, поради което искам процедура по прекратяване на разискванията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно предложение – господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Аз съм дълбоко смутен от Вашето предложение, господин Байрактаров, защото аз не знам Вие някъде да имате някой кмет, така че не сте имали възможност и да му обещаете сигурно, но тук в момента някой Ви ползва за маша. Ползва Ви за маша, за да може, както каза колегата преди малко, да не разбере народът, че зад тези 2 милиарда не стои нито един обект, а предложенията, които са дадени от колегите, касаят конкретни проблеми на хората, конкретни проблеми на общините, с които те трябва да се справят.
Не искам да напомням тук за окаяните общински пътища, които са основен поемател на капиталовите разходи, които през делегираните бюджети се дават на общините. И Вие тук, господин Байрактаров, искате да пуснете малко розова мъгла на народа, че, разбирате ли, ние, дето не обещавахме, нищо не спечелихме.
Ето там са тримата колеги от ГЕРБ от моя район – двамата са от Асеновград, другият е от Перущица, но все сме от Седемнадесети, да нарушат партийната дисциплина и да гласуват по нашите предложения „за”, защото това не са наши партийни предложения, това не са наши партийни обещания. И не случайно сме предложили на общините, които очаквано ще бъдат дискриминирани от правителството. Повтарям още веднъж.
Затова подкрепете хората, живеещи там, колеги. Благодаря, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Генов.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Димитър Байрактаров за прекратяване на разискванията по чл. 50.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 93, против 31, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, от място): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, вземам процедура по начина на водене, тъй като в уж процедура на обратно предложение народен представител си позволи да изрича обиди, небивалици и лъжи.
Аз само ще ти отговоря простичко, уважаеми господин Генов. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Към мен, към мен.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Ама много простичко: ръстът на Национален фронт за спасение на България в тези избори е 56%. Ето това е резултатът. А Вашият ръст е към джудже.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Отрицателен е.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Така че, когато говориш... (Председателят изключва микрофоните. Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Попов – процедура по начина на водене.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, моля да обърнете вниманието на колегата Байрактаров, че първо следва да научи правилата, за да знае как да ги нарушава правилно. Благодаря. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не знаех, че трябва да познаваш правилата, за да ги нарушаваш. Аз си мислех, че правилата се знаят, за да се спазват, господин Попов.
Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Дора Янкова, което Комисията не подкрепя.
Успяха ли всички да гласуват? Тези, които са прави, гласуваха ли? Господин Иванов, гласувахте ли?
ИВАН В. ИВАНОВ (БСП ЛБ, от място): Да.
На някой да не му работи пултът? (Оживление.)
Гласували 139 народни представители: за 42, против 61, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Генов.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители! Аз не можах да гласувам. Видях в коридора много колеги, които не можаха да упражнят правото си на вот. Така че Ви моля по Правилник – поканете ги да гласуват! Те гласуват за тези хора, които са ги избрали. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване. И Ви приканвам да стоите в залата, а не на рамката на вратата към коридора.
Гласували 132 народни представители: за 44, против 67, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 136 народни представители: за 44, против 60, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господата Драгомир Стойнев и Георги Гьоков. Комисията не го подкрепя.
Гласували 135 народни представители: за 41, против 63, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Емил Райнов. Комисията не го подкрепя.
Гласували 140 народни представители: за 52, против 59, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Иван Иванов, Михо Михов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 138 народни представители: за 44, против 41, въздържали се 53.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Иванов – неподкрепено предложение. (Реплика от залата.) От Шумен – БСП лява България.
Гласували 133 народни представители: за 39, против 59, въздържали се 35.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на госпожа Нинова и господин Стойчев. Комисията не го подкрепя.
Гласували 135 народни представители: за 43, против 48, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Вигенин. Комисията не го подкрепя.
Гласували 134 народни представители: за 42, против 53, въздържали се 39.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Манол Генов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 133 народни представители: за 45, против 50, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на госпожа Мариана Бояджиева. Комисията не го подкрепя.
Гласували 127 народни представители: за 34, против 42, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Миков и господин Попов.
Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 130 народни представители: за 41, против 51, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Найден Зеленогорски и група народни представители.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 122 народни представители: за 38, против 43, въздържали се 41.
Предложението не е прието.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: На кое, господин Миков?
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): На предложението.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Имате пет гласа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Пет гласа, явно един от тези пет сте Вие.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Гласувах „против”, защото реформаторите са едни крайни лицемери. (Смях.) Участват в правителството, подкрепят техните министри в правителството, внасят бюджета, подкрепят го на първо четене и сега, барабар с опозицията, и те нещо предлагат.
Ще изморите народонаселението от смях, скъпи управляващи, които постоянно се разграничавате от бюджета на правителството, което подкрепяте. Благодаря Ви. (Смях, шум и реплики.)
Ето затова няма да гласуваме повече Вашите предложения. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на господин Чобанов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 130 народни представители: за 40, против 42, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Чавдар Георгиев. Комисията не го подкрепя.
Гласували 133 народни представители: за 40, против 53, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Явор Хайтов и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Гласували 134 народни представители: за 44, против 46, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Явор Хайтов и група народни представители. Комисията не го подкрепя.
Всъщност това са предложения на господин Хайтов, Богданов и Ковачев за област Враца – за Оряхово, Козлодуй, Криводол и Роман. Едното го гласувахме, сега гласуваме анблок трите.
Гласували 127 народни представители: за 44, против 38, въздържали се 45.
Предложенията не са приети.
Гласуваме чл. 50 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 143 народни представители: за 108, против 32, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Първи отрицателен вот – госпожа Дора Янкова. Втори отрицателен – Четин Казак, трети – Иван Иванов от Шумен.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър!
Колеги народни представители, гласувах „против”, защото видимо в залата имаше съгласие да се променят бюджетните отношения с общините. С изключение на партия ГЕРБ всички политически сили, всички народни представители имаха в себе си вътрешната убеденост и предложения да се променят и да бъдат други бюджетните отношения с българските общини. Сигурно от тези два милиарда ще раздадете и на общините.
Обръщам се към министъра – поне след конструирането на Сдружението на общините намерете начин да отделите една част от тези 2 милиарда за българските общини, но да имат общините самочувствие, че средствата се ползват и по Закона за местното самоуправление. Защото сега какво казахме: няма да Ви дадем парите да ги дебатирате през общинските съвети и да ги разпределите, а те ще Ви идват през държавния бюджет с благословията на определени или политически лица, или съответно на правителството, в зависимост от това кой как се държи с него.
Неслучайна беше философията и на БСП лява България, на нас и на колегите от ДПС, да се формират друг тип бюджетни отношения. Затова гласувах „против”, защото разбрах, че в залата има настроение към общините, а в крайна сметка една рамка, която е сложила общините в момента за 25-годишния преход на най-ниското ниво, дава основание да бъдем недоволни. Това запушване на дебата, особено по общинска тема, беше неприлично от колегите, които го поискаха, затова с голямо възмущение гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, ще споделите ли с нас отрицателния си вот? Отказахте се.
Господин Иванов.
ИВАН В. ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, господин министър на финансите, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото на първо място, беше запушен дебатът по отношение на общините. Един дебат, който трябваше да се състои в един момент, когато общините имат най-голяма нужда да бъдат подкрепени от държавния бюджет.
Гласувах „против”, защото днес и вчера беше разписан един празен чек от
2 милиарда, който не се знае по какъв начин ще бъде харчен от държавата, за кои общини и по какъв начин.
Гласувах „против”, защото не беше прието предложението, което аз бях направил за община Шумен – за Пречиствателна станция за питейни води. Знаете ли какво е три месеца гражданите да не могат да се къпят? Не да не пият вода – да не могат да се къпят с тази вода? Няма друг начин за финансиране на такъв проект, освен през държавния бюджет – 24 милиона, които държавата е длъжна да даде на гражданите на Шумен.
Правя това предложение, при положение че сега кметът в Шумен е от ГЕРБ. Аз бях неговият опонент. Имах достойнството да направя това предложение за шуменци. Съжалявам, че другите колеги, които са тук от Шумен, не подкрепиха предложението. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Нека шуменци да разберат това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Те помнят и кой ги е управлявал досега.
ИВАН В. ИВАНОВ: Управляваше БСП, госпожо Председател, сега управлява ГЕРБ. Въпреки това аз правя предложение в този бюджет да бъдат дадени пари за Пречиствателна станция за питейни води на Шумен, но Вие отхвърлихте това предложение, а приехте един рестриктивен бюджет по отношение на общините. Вие направихте едно наказание на гражданите на община Шумен. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Те бяха наказани, не знам защо? Може би защото избраха кмет от ГЕРБ в този мандат. Трябваше в това гласуване, с този бюджет да бъдат дадени тези пари на Шумен, защото това е единственият шанс. Това наистина е един рестриктивен бюджет по отношение на общините. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин министърът нека да каже тук пред нас по какъв начин ще дава пари на тези общини – на правилните, на неправилните? Затова гласувах „против”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Мерджанов – трети отрицателен вот. (Реплика от народния представител Атанас Мерджанов.)
Господин Мерджанов, Вие сте говорител на господин Казак. И аз го приканих, но той не желае, господин Мерджанов. И мен ме разочарова, че не иска да вземе отрицателен вот.
Заповядайте, господин Казак. (Смях и оживление.)
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Малко да разведрим обстановката.
Искам да се обърна към управляващите и към министъра на финансите с цитат на бивш български държавник. Понеже не давате достатъчно пари нито на общините, нито на другите държавни органи и институции, за да се решат дългогодишните проблеми (шум, реплики и смях от ГЕРБ), искам да Ви цитирам бивш държавник, който е казал мъдро: „Може да решава само тоя, който има пари!”. (Смях и оживление.) „Ако нямаш пари, какво ще решиш ти?! Ти нямаш право да решаваш!”. (Смях, оживление и ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 51 до 55 по вносител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме анблок тези членове.
Гласували 116 народни представители: за 95, против 18, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 56 – предложение на народния представител Димитър Танев и група народни представители – в чл. 56 числото „240” се заменя с „260”.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители – в чл. 56 числото „240” се заменя с „300”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители – в чл. 56 числото „240” се заменя с „340”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лютви Местан и група народни представители – в чл. 56 числото „240” се заменя с „300”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители – в чл. 56 числото „240” се заменя с „300”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
„Чл. 56. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 260 млн. лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, след като страстите вече утихнаха, е редно наистина да помислим за ефективна социална политика, която се провежда именно по този начин. Всъщност преференциите, които дава чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане, са най-смисленият начин за провеждане на социална политика и то, обърнете внимание, за получаване на данъчни облекчения на хора, които са изключително примерни, работещи хора, тъй като преди ал. 7 има още шест алинеи, които третират всички условия, при които един работник/служител може да получи ваучери за храна.
Сега се чудя къде е лявата социална партия отпред и отзад, защото едните са пет човека и техният министър мрънкаше тук сутринта, пък сега са останали пет...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, господин Байрактаров, нека да продължим да спазваме добрия тон.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Вземам си бележка – не е мрънкал, оплакваше се. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: В другата част от 37 – 8 са останали и те 5 – 6, пък претендират за провеждане на социална политика. Ето това е начинът и подходът за провеждане на социална политика. Ние считаме, че 260 милиона, както е приела Комисията, са недостатъчни.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не бива да бъдеш неблагодарен към Комисията.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Мисля, че увеличаването до 300 милиона, каквото предложение сме направили, е добро. Аз Ви приканвам, колеги, да подкрепим това предложение, защото, вижте, подкрепянето на това предложение много хора може би не го осъзнават, но това, първо, води до механизми за изсветляване на икономиката.
Второто нещо, това са механизми, освен чисто социални, които водят до приходи в бюджета. До приходи най-вече в бюджета на НЗОК и в бюджета на ДОО, а знаете, че там дефицитът е доста сериозен – в порядъка на 4 млрд. 700 млн. лв. Ако сте забравили, да Ви припомня – трансферът е толкова от държавата, но той също се покрива от данъкоплатците, така че едни
40 млн. лв., които всъщност, забележете, не ощетяват бюджета с 40 милиона. Тук искам да Ви обърна внимание, че чисто финансово това ще бъдат около
4 млн. лв., с които ще бъде, така да се каже, ощетена разходната част на бюджета, но те ще донесат много повече приходи. Убеден съм в това нещо. Сигурен съм, че и финансовият министър го разбира и ще ме подкрепи, че е така. Триста милиона ще донесат по-голям приход, запомнете го, по-голям срещу 4 милиона практическо ощетяване на бюджета – в кавички ощетяване. Благодаря
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! С това предложение ние показваме, че провеждаме последователна политика. Припомням, че в Бюджет 2014 квотата беше разширена от 180 на 240, но в името на консенсуса, който постигнахме в Комисията, оттеглям нашето предложение. Ние ще подкрепим предложението за 260 милиона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Чобанов.
Други народни представители?
Госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Ние поддържаме предложението си за увеличение до 300 милиона.
Обръщам се към колегата Байрактаров – най-силният начин за една партия да докаже че е лява, социална и държи на позициите си, е когато управлява и когато е в опозиция, да е на едно и също мнение. И когато управлява, да прави това, което претендира, когато е в опозиция. Последният път, когато сумата за ваучери беше увеличена, беше в последното правителство на БСП. Както каза колегата – от 180 на 240 милиона. Това е доказателство за последователна лява и социална политика, а не Вашето – подкрепяте правителството, гласувате бюджета на първо четене, а сега, както каза и господин Миков, лицемерно плачете, че не се случват Вашите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Нинова, ще приема Вашето изказване като искрено, ако в рамките на оставащите две минути до гласуването от 8 души от БСП станете поне 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет са.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Десет ли са? Добре. Да станете поне 38, за да се види наистина, че сте последователни. Защото тази последователност е ясна и на малките деца. Трябва да гласуват 36 37 Ваши народни представители, пък те все случайно са 10-15. Ето, това е истината!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Сега ще чуеш за последователността!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други реплики? Няма.
Дуплика – госпожа Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: (БСП ЛБ): Обикновено избягвам да влизам в спор с господин Байрактаров, защото равнището е много ниско, но... (смях в залата) сега ще му отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви да се придържаме към добрия тон. Гледаме бюджета.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Каквото повикало, такова се обадило – има една българска поговорка.
Господин Байрактаров, не сте Вие човекът, който ще държи сметка колко хора от БСП са тук! Но понеже говорите за последователност, аз пък да Ви кажа за Вашата последователност. В Комисията Вие гласувахте против бюджета на ДОО, а в залата Вие лично и всички останали 14 го подкрепихте. Това е в разлика от два дни. Хей на това аз му викам последователност!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит. (Народният представител Михаил Миков иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, не можем да пропуснем да Ви чуем. Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, госпожо Министър! Уважаеми народни представители, ние от БСП лява България по никакъв начин няма да подкрепим направеното предложение от лъжепатриотите, водени от Байрактаров.
Да обясня ли защо са лъжепатриоти или да го спестя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, то е идентично с Вашето, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Аз това щях да Ви кажа. Защото те първо преписват чужди предложения. Ще Ви обясня защо са лъжепатриоти. А второ, подкрепят бюджета на първо четене, тоест те лъжат партньорите си, лъжат съюзниците си от АБВ, лъжат реформаторите, Вас Ви лъжат, от ГЕРБ. След това искат да излъжат и българските граждани. На такива лъжепатриоти предложенията въобще не трябва да бъдат подкрепяни. Първо преписват от други парламентарни групи, а после лъжат своите партньори.
Затова БСП лява България от тук до края няма да подкрепи нито едно предложение на лъжепатриотите в нашия парламент. Благодаря. (Частични ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение на господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Вземам лично обяснение по повод изнесените неистини. Обърнете внимание колеги – кой от кого преписва. Всъщност предложението, което е внесено, е внесено първо от Патриотичния фронт. Сиреч не Патриотичният фронт е преписал от господата, а те са преписвали от Патриотичния фронт.
Второто обяснение, което е хубаво да го направя, е за другата лъжа, която беше изречена, повтарям – лъжа! Господин Байрактаров е последователен. Има стенограма. Проверете дали господин Байрактаров е подкрепил бюджета на ДОО. Така че когато лъжете от тази трибуна, поне си проверявайте фактите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И господин Каракачанов ще се включи в дебата с процедура по начина на водене.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Все пак гледаме бюджет – сериозна точка от работата на парламента. Призовавам Ви, госпожо Председател, да не позволявате на който и да е от народните представители да става и да обижда други.
Относно лъжепатриоти или еди-какво си – в своята досегашна история и двете формации, съставляващи Патриотичния фронт, винаги са отстоявали много ясни патриотични принципи. Ако говорим за някакви лъжеидеи, то най-вероятно БСП са лъжесоциалисти, защото там са най-много милионери в България. По време на тяхното управление стана най-големият разгром на България. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ и ПФ.) Тези граждани, за които сега те плачат, обедняха точно по време на техните правителства. А ако говорим пък за патриотизъм, не знам къде беше Вашият патриотизъм, когато два пъти се прегръщате и правите коалиция с партия като ДПС. Това е по отношение на „лъже”.
Много моля, господин Миков да бъде така добър да уважава колегите си, защото парламентът не е за един ден. И когато се изказваме, нека да даваме аргументи, а не квалификации към този или онзи, най-вече за идеи. Благодаря. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, винаги съм се придържала и в днешното заседание няколко пъти направих забележка относно изразите, които използват народните представители. (Народните представители Красимир Каракачанов и Хасан Адемов провеждат оживен разговор.) Умората и напрежението не са малко, но нека не излизаме извън добрия тон.
Господин Миков – лично обяснение, без значение как е споменат. Споменат е. За това дори предупреждавам – и е засегнат.
Господин Миков, моля Ви във Вашето лично обяснение да не засягате трети лица народни представители.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): По никакъв начин, госпожо Председател.
Когато говоря за лъжепатриоти, аз смятам, че не засягам никого, защото те се кълнат, че са истински. Нали така? Не ги засягам по никакъв начин. Те подкрепят едно правителство, което включително и в Малта е поело ангажименти за разстаняване на нови бежанци в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Личното Ви обяснение, господин Миков! Вие сте в процедура за лично обяснение.
МИХАИЛ МИКОВ: Във същото време те подкрепят това правителство и ние от Социалистическата партия ще продължим да ги разобличаваме, когато има такива ситуации. Това искам да обясня. (Реплики в ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Искрен Веселинов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 18, против 52, въздържали се 46.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Красимир Каракачанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 19, против 34, въздържали се 66.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 23, против 70, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Предложението на господин Местан и група народни представители е оттеглено, колеги, и поради тази причина не го подлагам на гласуване.
Подлагам на гласуване чл. 56 в редакцията му по доклада на Комисията.
Гласували 121 народни представители: за 104, против 17, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносител за чл. 57.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58. (Народният представител Таско Ерменков иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искате процедура по начина на водене.
Госпожо Стоянова, господин Ерменков желае да ми направи забележка.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, специално изчаках да се гласува. Случката стана преди гласуването, но все пак исках да нямаме разводняване между гласуване и четене.
Много Ви моля да направите забележка на господин Генов от Патриотичния фронт, че не се намира на стадиона и тук в парламента не е мястото, където трябва да се вика „червени боклуци”. Много Ви благодаря. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, извън микрофоните): Ако той има достойнство, ще повтори дали го е казал, или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, правя забележка към всички народни представители. В рамките на пет минути за втори път се обръщам!
Моля да се въздържаме от изрази, които обиждат. Езикът на омразата не е езикът, който трябва да демонстрираме при гласуване на Закона за бюджета.
Госпожо Стоянова, ще докладвате ли, или няма?
Има няколко подкрепени текстове – давайте до чл. 59.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 59 – предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 59 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60, който става чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията чл. 57 и чл. 58 анблок.
Гласували 113 народни представители: за 100, против 11, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
Гласуваме предложението на Комисията за отпадане на чл. 59 по вносител.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Гласуваме чл. 59, който става чл. 60 по вносител след отпадането на предходния. От тук насетне членовете ще вървят с променена номерация.
Гласуваме чл. 59 по доклада на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 107, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Член 61 – предложение на народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители:
„В чл. 61 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е: 350 лв. от 1 януари.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 61, ал. 13 числото „240” се заменя с „294”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Стефан Кенов и група народни представители:
„В чл. 61:
а) ал. 1 се изменя така: „Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е 400 лв.” .
б) в ал. 2:
т. 1 сумата „37 лв.” се изменя на „40 лв.”
- т. 2 сумата „85 лв.” се изменя на „90 лв.”
- т. 3 сумата „130 лв.” се изменя на „140 лв.”
- т. 4 сумата „140 лв.” се изменя на „180 лв.” и сумата „20 лв.” се изменя на „40 лв.”
в) в ал. 7, т. 3 сумата „300 лв.” се изменя с „600 лв”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61, който става чл. 60.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Байрактаров.
Бих Ви помолила да седнете някъде по-напред, за да не губим време докато излезете на трибуната.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Увеличаването на прага за получаване на детски добавки от 350 лв. на 400 лв. е пореден удар, пак да кажа, върху примерните семейства.
Какво се постига с този праг? Наляво няма да се обръщам, защото те така или иначе казаха, че са антисоциални. Ще се обърна към болшинството с надеждата дано поне да разберат какво се прави с увеличаването на този праг.
Уважаеми колеги, в България има официално регистрирани един милион и двеста хиляди деца. От тях 400 хиляди деца не получават така наречените „детски добавки” в размер на вече 37 лв., след като се приеме този закон – за първо дете, 85 за две деца и така нататък.
С повдигането на този праг от 350 на 400 лв. всъщност се ощетяват още около 100 хиляди деца, на които родителите живеят и работят предимно в малките населени места, където възнагражденията, първо, са в порядъка горе-долу на тази стойност, сиреч тези родители ще изгубят възможността да получат детските добавки за отглеждане на децата си.
Нещо повече, с тези така наречени „мерки” се стимулират маргиналните общества, които са превърнали раждането на деца в бизнес и са създали проблем, един феномен – деца раждат деца, който петни името на България по цял свят.
Обръщам се към Вас с надеждата да проявите днес здрав разум, да не ощетяваме 100 хиляди български деца, които имат всички права и по Конвенцията, с тази административна, антисоциална мярка, която не е редно да подкрепяме и да приемаме.
Нашето предложение е да остане старият праг от 350 лв. на член от семейство, защото той все пак е що-годе справедлив.
Няма да се връщам на това, че бяхме внесли Законопроект, който беше изключително полезен, но за огромно съжаление, беше отхвърлен в Комисията по труда и социалната политика. Пак се обръщам към Вас: проявете разум! Не е нужно да ощетяваме 100 хиляди деца. Не е нужно!
Другият вариант е техните родители да преминат в сивата икономика, за да могат да се включат в тези прагове и практически да могат да получават тези пари. Това пък е огромна загуба и за фиска, и въобще за икономиката като цяло. Това е истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Байрактаров, напрягам се да Ви слушам, с интерес да вникна и не мога да разбера кой е адресата на Вашата пламенна реч. Вашата коалиция е четворна. Чух, че господин Първанов не иска да e пето колело, но Вие сте си трето колело твърдо. Като имате такива намерения и като сте коалиция, обсъдете ги и монолитно отстоявайте тази обща политика, която провежда правителството. Иначе Вие ни агитирате за нещо добро за децата. Ние ще го направим, но Вашите коалиционни партньори няма да го направят и от тези пламенни речи няма никакъв смисъл.
Затова водете активна коалиционна политика, сплотете се около това, което е по-социално и Вие предлагате, ще минете с по-малко речи и с по-добри резултати от Вашата политика. А така поприказвахте малко, кой Ви чул – чул, кой не Ви чул и си става това, което ГЕРБ си е намислил. Те си кротуват, мълчат си, не говорят хората и си правят каквото искат, а Вие подвиквате и ги прислужвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Колега Байрактаров, преди малко от трибуната – пълни глупости и пълна заблуда. Вие не можете да смятате. Явно, че по математика сте имали двойка, защото с вдигане на прага за семействата за достъп на семейни помощи това означава, че 10 хил. семейства с деца ще имат право да получават семейни помощи от 1 юли. (Реплики от народния представител Михаил Миков.) Вие не можете да смятате.
Ще дам един пример: досега прагът беше 350 лв. на член на семейството за достъп до семейни помощи за деца. Тоест, ако имаме едно тричленно семейство, максималният доход, който те могат да получават за достъпа на тази помощ е 1050 лв. От 1 юли увеличаваме прага. Това означава, че това тричленно семейство, което получава до 1200 лв., а не 1050 лв., ще има право да получава семейни помощи за деца. Тоест има един диапазон от 150 лв. Абсолютни глупости, заблуди приказвате от тази трибуна. Това показва Вашата неподготвеност и, как да кажа… простотия. (Ръкопляскания от БСП ЛБ, шум и весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Е, не! Моля Ви!
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Извинявам се! Извинявам се, но просто прекалявате, господин Байрактаров, с тези заблуди, които давате на народните представители. Вие мислите, че като застанете на тази трибуна и само приказвате някакви компетентности (шум и реплики), някакви …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинението Ви е прието, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Не, просто аз съм възмутена, че господин Байрактаров...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика има ли?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: ... непрекъснато заблуждава народните представители...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сме заблудени, не сме.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: ... вместо да седне, да прочете и реално да каже не само на народните представители, но и на гражданите кое е за семействата с деца и кое не е. (Ръкопляскания от БСП ЛБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова, времето мина.
Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Уважаеми господин Божинов, изпитвам дълбоко уважение към Вас и ще кажа с неудовлетворение, че сте прав за това, което говорихте, че всъщност никой не желае да слуша, никой не иска и да вникне.
Що се касае до това кой каква оценка има по математика. Завършил съм с пълно отличие не едно, две висши образования. (Шум и реплики).
Ще продължа и по-нататък, но ще спазя джентълменския тон…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За което Ви благодаря, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: … на отговор в дупликата си, защото мисля, че не подхожда на една дама да говори с такъв език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Фактите, които изложих, ще покажат в крайна сметка кой е бил прав. А „Когато фактите говорят”, както се казва в една стара българска поговорка, „и боговете мълчат”.
Радващо е, че Вие не сте богове поне, но ще кажа нещо друго. Вие, уважаема госпожо Ангелова, въведохте едни облекчения по чл. 23в, с които уж трябваше да бъдат облекчени българските семейства и ги изчислявахте на милиони левове – ако не ме лъже паметта, няколко милиона. Вашата математика към днешна дата сочи, че облекченията за тези български семейства са равни на нула. Ето така смятате Вие.
Това, което съм казал, аз си стоя зад думите и тъй като има много точна статистика след 8, 9 месеца ще видим кой е бил правият, ще видим кой е казал истината и ще видим кой е заблуждавал хората. Ето, това е простата елементарна истина. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байрактаров.
Господин Ерменков – последна изказване.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги като съвносител на предложението на група народни представители от Българската социалистическа партия ще се опитам още един път да заостря Вашето внимание за това, което искаме да предложим за изменение в чл. 61, ал. 13, както е записано тук – числото „240” се заменя с „294”. Тук не става въпрос за число обаче тук става въпрос пак за онези деца с увреждания, за които имах възможността да Ви говоря вече.
Знам, че сега влакът почти е заминал, но дайте да се опитаме да хванем последната врата на последния вагон! Да се замислим за какво става въпрос тука, да си спомним, че дори вицепремиерът и министър на труда и социалната политика беше тук и не каза нищо срещу тези числа. Той каза едно-единствено нещо – обеща в бъдеще време, някога да се направи някаква политика в това отношение, но до това бъдеще време тези деца трябва да живеят. Проблемите на техните родители не са утре, ще – бъдеще неопределено време, а са днес, сега, в момента.
Заради това Ви моля още един път: дайте да отпуснем тези 7 милиона, не са много! На тези прословути 2,5 милиарда инвестиционни разходи това е промил, даже и толкова няма. Затова Ви моля още един път: дайте да гласуваме, да подкрепите това наше предложение! С това помагаме и на бюджета, защото колкото повече пари остават и се дават на семействата с деца с увреждания, толкова по-малък е рискът тези деца да бъдат изоставени и да виснат на бюджета.
Мисля, че госпожа Ангелова ще се съгласи тук с мен за това, че колкото повече пари даваме на родители, които са съгласни да гледат децата си с увреждания, толкова по-малък е рискът те да бъдат изоставени и закарани в институции. Мисля, че това навремето сме го работили заедно с нея. Заради това много Ви моля още един път: подкрепете това наше предложение! Децата с увреждания и техните родители ще Ви бъдат благодарни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Няма други народни представители, които желаят да се изкажат.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на Красимир Каракачанов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 101 народни представители: за 10, против 26, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 117 народни представители: за 30, против 22, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Кенов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 120 народни представители: за 18, против 16, въздържали се 86.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 61 по вносител, подкрепен от Комисията, с нова номерация чл. 60 по доклада.
Гласували 121 народни представители: за 94, против 23, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62, който става чл. 61.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 10, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 63 има предложение на народните представители Валери Симеонов и група народни представители:
„В чл. 63 числото „11” се заменя с „6”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63, който става чл. 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател.
Предложението, което сме направили от Патриотичния фронт, е за намаляване на партийната субсидия – нещо, което нито една политическа сила не намери смелост да направи години наред. Естествено, че ще бъде отхвърлено, защото е по-лесно да стоят парите, които плаща българският народ и данъкоплатците, на депозити да се купуват скъпи лимузини, да се поддържат секретарки и не знам си какъв партиен апарат. По-трудно е да се погледне към обикновения български народ, който не е длъжен да плаща тези огромни субсидии и тези екстри на знайни и незнайни партийни вождове.
Така че, ако сега наистина сте много умни, би следвало да подходите с поглед към българския народ. Същият народ, който Ви е изпратил тук и който ни плаща и заплатите, и който Ви гледа цял ден сеира, защото, ако много мислехте, щяхте да помислите за българските пенсионери, щяхте да помислите за българските майки, само че явно това не Ви интересува. Интересува Ви само по време на избори. Ето това е истината. Това е истината! Хайде сега се разделете от субсидията си, за да покажете, че сте наистина достойни български политици. Хайде сега да Ви видя!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има господин Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Госпожо Председател, господа министри, уважаеми колеги! Изцяло подкрепям идеята и предложението на вносителя за намаляване на държавната субсидия от 11,00 на 6,00 лв. Миналата година по същото време внесох същото предложение с идеята държавната субсидия да бъде 5,00 лв.
Защо подкрепям предложението на вносителя? Първо, защото това е част от предизборната програма на Патриотичния фронт. Второ, защото средната субсидия за Европейския съюз е две евро и половина, тоест 5,00 лв. и съвсем нормално е най-бедната държава в Европейския съюз да се съобразява поне със средното ниво за Европейския съюз. За сравнение ще кажа нещо, което го казах и миналата година, но очевидно някои неща трябва да се повтарят. В Германия, да приемем, най-развитата в икономическо, във финансово отношение държава в Европейския съюз, а може би и в света, държавната субсидия за политическа партия, получила над 1% на парламентарни избори е едно евро или два лева. В най-бедната държава, може би в Европа по-бедна от България – Република Македония, да го кажа така – другата българска държава, държавната субсидия е също като във федералната република Германия – едно евро.
Тук, разбира се, вносителят е допуснал, може би без да съзнава, една грешка. Когато се предлага в държавния бюджет намаляване на парите по едно перо, би трябвало да се посочи къде трябва да отидат тези спестени пари – около 40 млн. лв. Миналата година го предложих и то е да отидат към фонда за пенсиите – за допълнителната пенсия, за която министър Горанов всяка година твърди, че с огромни усилия намира тези пари, а защо не и за увеличаване на пенсиите и на пенсионерите с доход над 300 лв., но това е по-малката беда.
По-важното е, както каза преди малко господин Байрактаров, как ще гласувате Вие след малко. Може би това, пресилено ще Ви прозвучи, е най-важното гласуване в морален план, когато говорим за Бюджет 2016 г.. Защото сега ще се види как партиите гледат на това какви пари получават, тъй като някои партии, и най-вече най-голямата партия в този парламент – Партия ГЕРБ, по признанието на нейния председател господин Борисов миналата година, месец септември – само месец преди парламентарните избори, заяви, че Партия ГЕРБ към настоящия момент има на влог, мисля, в две банки около 100-105 млн. лв. (Възгласи: „Еее!”.)
И тогава той се възмути (шум и реплики) – цитирам мнението на премиера Борисов от миналата година... (Шум и реплики.)
И тогава с основание господин Борисов – „възмути” може би е силна дума, направи забележката, че наистина такава голяма субсидия е ненормална и би трябвало да се помисли за нейното намаляване. Естествено, Вие не се вслушахте в неговия призив миналата година, но сега от коалиционния си партньор – Патриотичният фронт, бихте могли да се вслушате, което наистина ще бъде едно добро дело.
След малко ще има, казвам, най-важното гласуване в морално, в политическо отношение за този парламент – дали някои партии, най-големите партии, да се превърнат, а те вече са се превърнали в банки, или да се разделят с партийната субсидия, която да отиде за социални нужди и ние да се присъединим към средното ниво за Европейския съюз. Подчертавам, средното ниво в Европейския съюз – две евро и половина, а не както предлагат някои популистки, пълно ликвидиране на държавната субсидия – нула лева за политическите партии.
Наистина партиите трябва да се субсидират, за да не зависят от вътрешни и икономически фактори и някои, както знаем, от външни геополитически фактори. Но тази субсидия трябва да е съобразена със стандарта на живот в България. Повтарям, най-бедната държава в Европейския съюз не е нормално, не е морално да има най-висока държавна субсидия за партия, получила на парламентарни избори над 1%. Благодаря за вниманието и надявам се на Вашето гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма желаещи за изказвания.
Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Валери Симеонов и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 21, против 26, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 63 по вносител, подкрепен от Комисията, който става
чл. 62 по доклада.
Гласували 97 народни представители: за 79, против 15, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64, който става чл. 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 98 народни представители: за 89, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: В предложението на народните представители Лютви Местан и група в чл. 65 числото „4,5” се заменя с „5”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 65, който става чл. 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Чобанов. Ще оттеглите предложението?
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС, встрани от микрофоните): Не, как ще го оттегля?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да го оттеглите? Добре...
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа вицепремиери и министри! Нашето предложение е във връзка и с увеличаването на дълга. Знаете, че при въвеждането на фискалния резерв след въвеждането на Валутния борд в България през 1997 г. още в първите години се наложи да бъде записано в закон минимално ниво на фискалния резерв. В началото то се изчисляваше като едногодишните плащания или по-точно обслужването на дълга, който тогава, припомням, надхвърляше 120% от брутния вътрешен продукт. Тъй като балансът на Българската народна банка е публичен, на практика се публикува всеки ден в едно от изданията на Банката, а иначе официално на седмична база, всеки може да следи как се движи нивото на депозита на правителството в Централната банка, което е част от фискалния резерв. Тоест тази сигнална функция, ако искаме и сега да я приложим, увеличаването на дълга изисква да увеличим малко и това минимално ниво на фискалния резерв, за да покажем, че продължаваме да сме стабилни, че държавата разполага с фискални резерви и че може да си обслужва спокойно дълга, което ще е добър сигнал и за всички, които ни оценяват на международните финансови пазари.
Смятам, че нивото на дълга, както е посочено за следващата година, би позволило това. Ако не би позволило, все още не сме гласували членовете за дълга, така че можем да направим съответната корекция, ако това е необходимо и там. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Местан и група.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 22, против 49, въздържали се 45.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 65 по вносител, подкрепен от Комисията, който става чл. 64.
Гласували 102 народни представители: за 88, против 9, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, който става чл. 65.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за изказване.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, господин Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! С предишния текст навлязохме в територията на големите числа на този бюджет и понякога като че ли хората се впечатляват повече от малките стойности и често използваме разгорещени дебати за милион или два, за неколкостотин хиляди лева. Тук вече става дума за това как държавата да се задължи в рамките на милиарди левове. Този текст е много кратък, но той определя максималния размер на държавния дълг към края на 2016 г. в размер на 26,6 млрд. лв.
Обръщам се и към министъра на финансите, защото знам, че част от тези средства са обосновани. Но според мен ние не трябва да надхвърляме задължителните разходи, които трябва да покрият дефицита в бюджета и плащанията, които България трябва да направи през следващата година.
Следователно в абсолютен размер планираният със Закона за бюджета дефицит е 1,8 млрд. лв. Към тях трябва да добавим 1,3 млрд. лв. Мисля, че толкова България трябва да изплати по стари дългови задължения, което прави 3,1 млрд. лв. Смятам, че за да бъде стабилен бюджетът от 26,6 милиарда, трябва да се извадят 3,1 милиарда и предлагам като корекция на това число сумата да бъде 23,5 млрд. лв. максимален размер на държавния дълг.
В противен случай остават над 2 млрд. лв., които бюджетът не е предвидил точно за какви разходи ще отиват. Това са средства, които ако се претендираше, че задължително трябва да бъдат осигурени, е необходимо да бъдат разписани дали те ще осигуряват увеличаване на икономическия растеж, дали ще отиват за някакви социални плащания, дали ще подкрепят общините. Но след като ние вече стигаме критични нива на темповете на увеличаване на дълга, смятам, че е недопустимо всяка една година между 5 – 6 млрд. лв. България да задлъжнява така, както Вие това предвидихте в 3-годишната бюджетна и финансова прогноза.
У нас все още се казва, че нивото на дълга ще достигне 30%, тоест е доста под допустимите нива на европейските критерии. Но ако сравним темповете на икономическия растеж и темповете на задлъжняване, ние изпадаме в условията на една голяма финансова несигурност и при това без да се залагат резултати, които да се почувстват като икономически и социален ефект.
Това са едни от ключовите разпоредби в този бюджет. До тук ние обсъждахме много важни въпроси по отделните пера на приходите и разходите, но ето Ви един текст, по който могат да бъдат спестени значителни средства, при това без да се нарушат основните показатели в гласувания бюджет.
Ако министърът на финансите иска, може да реагира на тази дискусия, защото тя е същностна и всъщност показва къде са скритите средства в този бюджет и къде са разходите, за които според нас няма обосновано аргументиране, което да прави прозрачен този бюджет, да го прави стабилен и да убеждава българските граждани, че това е бюджет на развитието, а не както се казва „бюджет на възможностите” – бюджет на възможностите, както ги разбирате, но не бюджет, който прави някакъв импулс в развитието на страната.
Затова моето предложение, госпожо Председател – тази дискусия засяга и следващите предложения, там дори тези въпроси са поставени още по-категорично, но това, което тук правя за редакция в числата, изразява един напълно конструктивен и балансиран подход, ако ние се отнасяме сериозно към тази дискусия.
Това, което се промени, искам с това да завърша – от всичко, което обсъждахме до тук, е намаляването на размера на осигуряващите се земеделски производители на 300 лв. Ако критерият за добра бюджетна процедура е нито едно число и нито един лев да не се промени в бюджета при неговото обсъждане в парламента от това, което е внесло правителството, мисля, че Вие това досега можете да го отчетете почти като отличен. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Но ако не се вгледате и не реагирате на такива въпроси, означава, че ние просто гласуваме без да обсъждаме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли повторили само предложението си в чл. 66?
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Числото „26,6 млрд. лв.” да се замени с „23,5 млрд. лв.”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Министър, Вие сте.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Стоилов! Това, което казвате, в голяма степен е вярно. Но не съвсем!
Къде не е вярно това, което казвате? Вярно е това, че в размера на фискалния резерв, в размера на максималния размер на държавния дълг има буфери. Не е вярно това, че те са ненужни и не е вярно това, че не трябва да бъдат предвиждани.
Ако погледнете чл. 67 и анализирате неговата логика, вероятно ще се съгласите, че в следващата година ние не трябва да изпадаме в ситуацията, в която бяхме поставени през 2014 г. – тогава, когато по една или друга причина, нямаше ликвидни буфери в бюджета и неблагополучията във финансовата система, в случая фалитът на КТБ, ни поставиха пред ликвидна за бюджета криза.
Сметката за максималния размер на новия държавен дълг през 2016 г. е направена така, че освен дефицитът, за който Вие коректно споменахте като номинален размер, плюс погашенията, да е число, по-ниско от възможния максимален размер на новия държавен дълг.
Това, което или Ви убягва, или спестявате в обяснението, е, че нито един лев от нов държавен дълг или от наличност по фискалния резерв не може да бъде разходван извън гласуваните параметри на разходната част на държавния бюджет и съставните – на консолидираната фискална програма, бюджети.
Ако случайно се окаже, че през 2016 г. не се налага да използваме ликвидни буфери за операции по финансирането, свързани с неблагополучия в резултат на оценка на качеството на активите на финансовата система, същите тези средства освен, че чисто хипотетично минимално ще оскъпят финансирането на дълга, стоейки ненужно във фискалния резерв и заплащайки минимални лихви за тях, ще послужат безспорно за финансиране на салдото през следващите бюджетни години. Моята цел е максимално бързо да нямаме дефицитно финансиране, но за съжаление, слушайки днес дебатът, политически това очевидно е трудно постижимо на фона на разностранните и разнопосочни претенции за допълнителни разходи, превишаващи значително постъпленията по бюджета, независимо от добрите резултати, които постигаме в приходната част.
Повярвайте, на мен най-много ми се иска числото 5,3 млрд. лв. на нов държавен дълг в следващата година да не бъде достигнато. Апропо, за да затворим този цикъл от спекулации, тези 5,3 млрд. са част от многогодишната програма, която в края на миналата година гласувахме за 16 милиарда общо и която се показва като един положителен инструмент, който се надявам и министри след мен, ако преценят, да ползват като инструмент за предвидимо и устойчиво финансиране на бюджета, който може да бъде максимално гъвкав и да служи за инструмент на което и да е правителство максимално лесно и без да бъде, казано в кавички, притискано от външните пазари да осигурява необходимата ликвидност за осигуряване на държавните харчове.
Необходимо е в следващата година без да създаваме напрежение към обществото да предвидим ликвиден буфер, ако, не дай си Боже, се наложи.
Предстои ни безпрецедентна в европейската практика оценка на качеството на активите на финансовата система като цяло. В много европейски държави е правена оценка на качеството на активите на банковата система. В много малко европейски държави е правена оценка на качеството на активите на застрахователната система. В нито една държава не е правена оценка на качеството на активите на пенсионните фондове. През следващата година заради липсата на доказателства, че достатъчно качествено успявахме през годините да управляваме финансовата си система, ще подложим на тест абсолютно всички елементи от нея – банки, застрахователи, пенсионни фондове. Не е благоразумно, според мен не е благоразумно, да оставим държавата без ликвидни буфери.
Това се съдържа в числата, за които Вие говорите. Това, между другото, се съдържа и в чл. 67, който според мен, ако изслушате това, което Ви разказвам в момента, няма да предлагате да отпадне. Съгласете се, че ако в един момент общественият интерес и интересът на вложителите изисква намесата на държавата, а това предвижда чл. 67, така ли ще останем пасивни, както през лятото на 2014 г.? Според мен, не трябва. Уроците от 2014 г. са, че държавата трябва да е на място, когато финансовата система изпитва затруднения.
Не пожелавам на никого да се повтаря съдбата на министър Чобанов да трябва в такъв период да е министър на финансите. Но чл. 67 гарантира присъствието на държавата, където й е мястото. Приехме директивата и я въведохме в нашето национално законодателство за преструктуриране на банки и финансови институции. Член 67 е това, което гарантира, че българската държава ще се погрижи за българските граждани, ако недобросъвестни акционери или по друга причина имаме неблагополучия във финансовата система.
Не Ви съветвам да настоявате за отпадането на чл. 67. Той е в полза на негарантираните вложители. Той е в полза на българските граждани, които разчитат на финансовата система като инфраструктура за управление на своите спестявания.
Фискалният резерв е само възможност и ликвиден буфер държавата да влезе в ролята си, ако има такива неблагополучия. Всеки излишък от ликвидност не се поддържа самоцелно. Той ще намери място във финансирането 2017 г.
Аз ще настоявам, ако всичко върви наред, а засега съм оптимист на фона на резултатите, които показва финансовата система, нивото на максимален държавен дълг да не достига 5,3 милиарда. Това са максималните лимити. Ако Вие обаче вържете ръцете на правителството в тази част, тогава, когато действително е нужно да се интервенира, вече ще е късно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение?
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Господин министър Горанов, нямах намерение да взимам отношение по тази тема, но съм доста смутен от това, което чух от трибуната от Вас на края на един изморителен ден, може би един от най-важните членове в...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Далече сме от края, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, продължете.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: На средата тогава да сме на този ден. Гледаме члена, който гарантира дълговото финансиране, което ще бъде в рамките на 2016 г. Няма как да не се направят обаче няколко извода.
Първо, че ако има нещо, с което сте успешни, господин Горанов, и нещо, с което можете да се изтъкнете, това е темпът на нарастване на дълга. Защото ние влизаме, мога да го кажа, в една опасна дългова спирала. Вижте какви бяха нивата само преди две години на държавния дълг, вижте какво се получава на втората година от второто Ви управление. И ако за миналата година имате пет милиарда нов дълг, имате по Ваши думи и думи на премиера над два милиарда контрабанда, не знам какви събрани приходи и по същество пак отиваме на увеличение на дефицита, не смея да си мисля какво ни чака за 2016 г., когато от тази трибуна Вие очертахте една доста притеснителна картина.
По същество разбираме, че трябва да гласуваме за 5,3 милиарда таван на дълга, който, видите ли, да бъде използван като буфер за евентуална кризисна ситуация в банковия сектор, предвид предстоящата оценка на активите на българските банки.
Опитът ми показва, че всичко, което сте тръгнали да правите до момента, за съжаление се случва в най-негативния сценарий. За съжаление. Това ме провокира да взема и думата, тъй като ми се струва, че няма как да отминем с лека ръка този дебат.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С какво помагате Вие?
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Най-малкото всички трябва да помогнем такъв тип ситуация, за която Вие очертахте, като КТБ, да не се случва втори път в нашата страна.
Някак си аз не съм спокоен от това, че имаме буфери в бюджета и можем да реагираме на поредна от такъв тип ситуация. (Реплики от ГЕРБ.)
Бих искал преди да гласуваме този член да получим поне малко повече информация...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той все още не е докладван, господин Бойчев, но си говорете, няма значение, слушам Ви. В момента обсъждаме
чл. 66. Говорете, взехте думата.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Добре.
Бих искал да чуя малко повече информация какво стана с подкрепата, която държавата даде за Фонда за гарантиране на влоговете, която миналата година беше толкова дълго дискутирана тук? Какво стана с ликвидната подкрепа, която беше дадена на една българска банка преди да дадем такъв мандат на българското правителство да има възможност да ползва този инструмент още един път? Защото поне това, което аз виждам от всички публични действия до момента, ми се струва, че държавният интерес, общественият интерес не се защитава достатъчно. А тук преди една година се отправиха обещания, че, видите ли, тези пари са заемни и те ще бъдат възстановени на бюджета. Виждам, че се направи извънредно законодателство, всичко, което беше поискано, беше направено в тази зала. Непрекъснато се подменят определени синдици, непрекъснато се правят определени процедури, но аз бих искал да чуя, давайки отново мандат на Министерския съвет, какво се е свършило до момента като работа.
В крайна сметка това са няколко милиарда, които бяха раздадени и аз мисля, че ние дължим отговор пред българските избиратели и българските граждани за това по какъв начин тези пари ще бъдат възстановени в държавния бюджет преди за пореден път да разпишем един празен чек и да дадем възможност на правителството да оперира и да прави интервенция с ликвидна подкрепа на една или на друга банка. Тъй като ние сме Ви дали, господин Горанов, и още един буфер в рамките на 2,5 милиарда като капиталови разходи, които също не са разписани. И аз като народен представител имам изрични притеснения относно изключително големите маневри, които Вие ще имате в рамките на тази година да управлявате парични средства извън мандата, който е дал Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Стоянова, докладвайте и чл. 67, тъй като дискусията вече върви и по него – по чл. 66 и чл. 67.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 67 има предложение на народния представител Михаил Миков и група – чл. 67 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67, който става чл. 66.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители имат ли желание да вземат думата?
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, да докладвам и следващия член, който има връзка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре, докладвайте и него – текстовете, които имат връзка, за да се проведе дебатът.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Това е чл. 68, където отново има предложение на народния представител Михаил Миков и група – в чл. 68 числото „3,9” се заменя с „0”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 67:
„Чл. 67. В рамките на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г., ратифицирани със закон (ДВ, бр. …) (ДВ, бр. …), Министерският съвет може да поема външен държавен дълг в размер до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, включително за целите по чл. 66, ал. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Първо да благодаря на министър Горанов, защото той за първи път толкова конкретно говори по тази тема и обоснова внесеното предложение по чл. 66, респективно 67 с, цитирам, оценка на качеството на активите на финансовата система, дори на два пъти го спомена, и че това ще бъде тест за банки, застрахователни и пенсионни фондове.
Ние не подценяваме тези рискове и заедно с това задълженията, които има България да се направи преоценка на активите на финансовите институции. Сигурно не е трудно, поне за хората, които по-задълбочено се интересуват от тази тематика, и сега да кажат кои са тези две, три или четири банки, за които става дума, но аз няма да го правя по разбираеми причини.
Искам да предупредя, че ние няма да приемем несъответствието в тези активи да бъде изплащано от българските граждани в качеството им на данъкоплатци. Ние вече имаме горчивия пример с КТБ, с начина, по който се процедираше, така че тези евентуални проблеми трябва да бъдат понесени изключително или поне главно от тези, които са собственици на съответните институции. Защото, ако и Централната банка, и Вие достатъчно добре прилагате своите правомощия, ще можете да видите, че част от тези институции по същество извършват финансова дейност, която не е в публичен интерес, а е в изгода на свързани с тях дружества. Така че тази сметка, тези пари, които те събират от всички, а харчат предимно за себе си, няма да бъде платена от българските граждани.
От тази гледна точка ние оспорваме един такъв потенциален буфер, защото този буфер, дори и да съществува, той трябва да бъде по-малък и трябва да има последователност на действията. Ние отказваме да спасяваме финансови институции, които и без това работеха дълги години предимно в свой собствен интерес и срещу интересите в някои случаи на българските граждани. Защото тук, когато искате тези средства, Вие трябваше да кажете колко от подлежащите на връщане пари в КТБ към момента са събрани. В момента текат също нови сложни сделки с активи на КТБ, няма да ги визирам, те са известни. Каква част от тези пари ще гарантирате да се върнат в масата на несъстоятелността, респективно в Гаранционния фонд?
Също така беше поставен въпросът: тези, на които вече сте помагали в предишните години, издължиха ли се за тази помощ? Те, между впрочем, не са адресирани само към Вашето правителство, това е една вече устойчива практика. И ако те са се издължили, могат да очакват евентуално някаква нова финансова подкрепа. Тези неща са известни и на министър Чобанов, и на Вас като настоящ министър, а и на други хора, които са добре запознати с тази материя.
От тази гледна точка ние сме направили наистина по-предизвикателно това предложение по чл. 67. Не сме против Вие да предвидите една сума от 3,1 млрд. лв., или малко по-висока, която говори за тази отговорност и за това, че държавата в лицето на нейните граждани няма да е този платец на чужди сметки. Този период трябва да приключи в България, защото противното означава депутатите да обслужват едрия спекулативен финансов капитал, различни сделки, които според добрите европейски практики и законодателство са недопустими почти в нито една страна, едни хора да продължават да изглеждат едва ли не като благодетели, да се представят като спасители на икономиката и като хора, които ние тук подпомагаме, за да могат да решават проблемите, а те всъщност в голяма степен създават днешните проблеми.
Затова се обръщам тук към народните представители – мисля, че дискусията започна добре и се надявам тя да завърши по такъв отговорен начин, защото на границата между двете календарни години ние предвиждаме и обсъждаме събития, които ще бъдат разположени през следващата или по-следващата финансова година. И този отговорен подход е необходимо да бъде поддържан от българското Народно събрание. Ако Вие го съзнавате ще покажете, че правителството не продължава да обслужва тези интереси и да бъде в зависимости, а иска да промени политика, която е част от един период, който България трябва най-после да приключи. Това е нашият апел и това е нашето отношение към тази дискусия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов.
Заповядайте.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председател, господа министри, уважаеми колеги! Аз имам само един въпрос към уважаемия министър Горанов. От неговото изказване останах с тревожното впечатление, че той ни подготвя или поне има информация и ни я поднесе по този начин, за да ни подготви за очакван – страх ме е да го изрека, но такова впечатление остана у мен, предполагам и у много от Вас – за сериозни проблеми в банковата система в България, които ще възпроизведат феномена КТБ. Така че ще помоля министър Горанов, молбата ми към него е да разсее тези впечатления, ако наистина става дума само за опасения, а не за реална ситуация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз мисля, че не сте го разбрали.
Искате ли да вземете отношение?
Заповядайте, господин Министър, да отговорите.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Видях, че много хора, които уважавам, но не мога да ги припозная като изкушени от финансовата тематика, бяха готови да се изкажат по този член. Има много камери, които работят, това сигурно Ви предизвиква.
Нямам притеснение да коментираме която и да е тема, свързана с финансовата система. Но това в интерес на обществото не трябва да е спекулативен дебат. Можем да си говорим за дълга. Той се генерира от разходите на държавата, които превишават нейните приходи. Можем да си говорим за фискалния резерв и неговите разумни размери. Можем да си говорим доктринално за ролята на капитала – спекулативен или индустриален, но не бива да всяваме неспокойство или дисбаланси във финансовата система, особено когато те не съществуват.
Ролята на оценката на качеството на активите е да върне загубеното доверие във финансовата система. Доверието беше загубено до голяма степен заради липсата на имунитет в някои от държавните органи, които имаха роля да го опазват. Отговорността се носи до голяма степен и от хора в тази зала, ако щеш и от мен, но не бива да слагаме рязка граница между миналото и бъдещето и да използваме точно тази тема за политически спекулации.
Използвах подканата за коментар, за да Ви помоля много прецизно и много внимателно да водите този дебат, защото финансовите институции не са собственост на своите акционери. Те са собственост на вложителите.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Не е вярно.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Те са собственост на вложителите.
Финансовата инфраструктура в модела, в който съществува в момента, не е възникнала в последните 20 години. Ролята на финансовия капитал не е припозната доктринално в последните 10. Ако искате дълго можем да водим този дебат. Банките не са враг на своите вложители. Финансовата система не е враг на обществото. В този смисъл опитът да се подклаждат страхове или да се провокира напрежение по тази тема е недалновиден. Ако не искате държавата да има инструментариум да въздейства върху тези процеси – отнемете ги. Неслучайно обаче цяла Европа след кризата от 2008 г. създава и създаде все повече и повече инструменти, които да гарантират именно възможността хората да използват тази инфраструктура стабилно и устойчиво, без да има риск от загуби за тях.
Ако мислите, че не трябва да имаме такава възможност в нашето законодателство – премахнете я. Въпросът е обаче: къде са акционерите във фалиралите банки от годините, когато отново левицата е управлявала? Не исках да го връщам към това, но дърпате ме към този дебат.
Понякога акционерите на банките не могат да понесат отговорността. Това се случи и през 2014 г. Какво обикновеният човек и обикновеният вложител е виновен за това? Трябва ли държавата да има инструментариум и възможност или не трябва да има? Ако Вие кажете, че не трябва да има – гласувайте „против” и държавата няма да има. Но цяла Европа предлага този механизъм.
Член 67. Бихме могли да коментираме, че дори не е задължително да бъде приеман в този си вид. Той е допълнителна гаранция, че с Ваше съгласие, с волята на суверена се гарантира изпълнението на Директивата за преструктуриране. Ако обаче прецените, че хората трябва да останат беззащитни при неблагополучие – решение по целесъобразност може да бъде взето.
Аз смятам, че всички опции при едно отговорно управление при една държава, която се стреми към общоевропейски ценности, трябва да бъдат налични. Още повече, пак казвам, това е Директива на Европейския съюз, това не е вътрешно национално решение.
Бързам да подкрепя Вашите тези – опцията за използване на механизъм за намеса на държавата е последната измежду всички опции, които са предвидени в Директивата за преструктуриране. Това не значи, че ние отиваме директно към такъв вариант. Но аз предлагам, правителството предлага, Бюджетната комисия предлага да има и тази опция в инструментариуми, с които държавата да може да решава подобни проблеми. Другото е въпрос на законодателна целесъобразност.
Но, моля Ви да бъдем много прецизни към този дебат, за да не насаждаме страхове в обществото, защото няма нужда от това. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Думата има Георги Божинов и след него Станислав Иванов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри! Този дебат за милиардите според мен беше изключително важен и той ще има много сериозни последствия.
След двете изказвания на господин министъра много въпроси остават открити и ако държавниците, политиците на България не намерят сили да ги анализират, нас твърде скоро ще ни връхлети друга, по-страшна вълна.
Господин Министър, само едно нещо искам да отбележа, за да не задълбочавам този дебат.
Член 66 определя размера на държавния дълг на 26,6 милиарда, в това число при 67 тези 5,3 – стават 26,6.
Вие обосновахте в първото си слово, че искате, и е добре да не стигаме дотам, в рамките на онези 16 милиарда, разположени в тригодишния хоризонт, да имате развързани ръце. Когато това е така, дори да го гласува мнозинството, при мен стои един въпрос: когато имахте напълно развързани ръце преди около месец да се движите в рамките на този мандат, даден Ви от парламента, какво наложи да теглите онези 50 милиона, за които няма... (Реплика от ГЕРБ.)
Какво искате, бе колежке? С ръкомахане не става.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви, господин Божинов, не влизайте в диалог.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Питам министъра: като имаше развързани ръце при този ясен хоризонт и всичко, което е поискано от него, Вие му дадохте, кое наложи при тези непрозрачни и неизгодни условия да се вземат 50-те милиона преди около месец? И това ражда други съмнения и тревоги – че тези 5,3 и тези 26,6, когато има форсмажорни обстоятелства или други интереси, ако днес не ни дадете добър отговор, това ще може да се повтаря. (Реплика от министър Владислав Горанов.)
В петък има питане, но днес е бюджетът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов. (Провикване от залата.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Не подвиквайте така, бе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Господин Божинов, моля Ви.
Моля Ви, не подвиквайте от залата.
Господин Иванов има думата за процедура.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Процедура по прекратяване на дебатите и гласуване на текстовете. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище?
Заповядайте, господин Кънев.
РАДАН КЪНЕВ (РБ): Уважаеми господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Иванов, призовавам Ви да оттеглите това предложение (шум и реплики от ГЕРБ) или колегите да гласуват „против”, тъй като правим огромна грешка – говоря от името на мнозинството в тази зала, която допуснахме и миналата година – с гузно мълчание, с това че не защитаваме добрите аргументи, в случая на финансовия министър. Вие знаете много добре, че не съм му пръв защитник на господин Горанов.
И 2014 г., и сега – 2015 г., ние даваме темата за външния дълг да бъде упражнявана като недобросъвестна дъвка от левицата, да бъде лъгано и заблуждавано българското общество (реплика от народния представител Янаки Стоилов), и то на всичкото отгоре да вярва!
Тези хора преди една година лъжеха, че се вземат 16 милиарда дълг! И българските граждани заради ей това наше гузно мълчание им повярваха, защото не излязохме. Аз излязох! Аз излязох – Вие пак мълчахте. Против съм това прекратяване. (Реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля за ред в залата!
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): Излъга преди изборите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване процедурата, предложена от народния представител Станислав Иванов.
Гласували 110 народни представители: за 75, против 27, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене – заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, моята процедура е по начина на водене. Смятам, че трябваше да направите забележка на господин Кънев, тъй като той използва квалификации, които са недопустими – че ние нещо сме лъжели хората. Когато се поставят сериозни въпроси, не може по такъв евтин начин да се квалифицира!
Ние, освен че поставяхме въпроси, сме представяли аргументи. Ако той има някаква друга версия и иска да се включи в тази дискусия, нека да го направи по същество.
Господин Кънев, нали парите на Вашата партия бяха в тази банка, а не някакви наши средства?! (Ръкопляскания от БСП ЛБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: По начина на водене към мен трябва да се обръщат, а не към господин Кънев.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, в тази част...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз пари не съм имал в тази банка.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: За Вас не говоря, но говоря за тези политически праведници, които са готови много удобно да застават на всяка страна. И се питам: с колко колелета остана тази коалиция – дали вече не е някаква рикша, след като един от основните й радетели тук се изказва по подобен начин?
Не е късно да му направите забележката. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Аз и на Вас трябва да направя забележка.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Янаки Стоилов – в чл. 66 по вносител, който в доклада на Комисията е чл. 66, числото „26,6 млрд. лв.” да се замени с числото „23,5 млрд. лв.”. Гласуваме предложение, направено от народния представител Янаки Стоилов.
Гласували 114 народни представители: за 25, против 70, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 66, който е подкрепен от Комисията и става чл. 65 в нейния доклад. Гласуваме чл. 65 по доклада на Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 95, против 25, въздържали се няма.
Член 65 по доклада на Комисията е приет.
Отрицателен вот – заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, колеги депутати! Моят отрицателен вот се базира на това, че в редица случаи аз споделям мислите на сегашния премиер господин Бойко Борисов, който на 1 август 2013 г. казва: „Слушайте внимателно! И следващото правителство ще казва: Дайте 1 млрд. лв., дайте още 1 млрд. лв. и като изхабим дълга с няколко милиарда, ще станем гръцкия сценарий.”, казва господин Борисов. Аз се вслушвам в думите на господин Борисов. Казвам „не” на гръцкия сценарий, „не” на вкарването в дългова спирала.
Уважаеми господин министър Горанов, казвате, че искате празен чек за 2 млрд. лв. приблизително, които 2 млрд. лв. е неясно за какво ще използвате. Споменахте, че ще ги използвате във връзка със стрес теста на банковата система. Това е много лош сигнал към българската банкова система и международните финанси, затова гласувам отрицателно.
Никъде в Конституцията не е казано, че бюджетът на Република България следва да е вързан с банковата система. Предупредих Ви още миналата година пак от тази трибуна, че е недопустимо да обвързвате парите на данъкоплатците с банковата система на България. Откъде накъде? По Конституция тя е независима и Вие нямате право да изпращате такива сигнали. Сега искате 2 млрд. лв., за да укрепвате по някакъв начин банковата система. Това е абсолютно недопустимо, неприемливо и ние няма да подпишем такъв празен чек, затова аз гласувам категорично „против”. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми проф. Гечев.
Още един отрицателен вот – заповядайте, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Уважаеми колеги, освен с аргументите, които бяха изтъкнати дотук за гласуване „против”, бих искала да посоча още един. Чух от министъра на финансите да казва, че ще прави стрес тест на пенсионните фондове. Искам да Ви обърна внимание, че проблемите с пенсионните фондове вече започнаха по причина на същия този министър и на това управление. Приехте промени в законодателството, с които дадохте възможност хората да си прехвърлят вноските, които искат, от пенсионни фондове в Националния осигурителен институт. Фондът към Националния осигурителен институт още не е създаден, а трябва да започне да работи от 1 януари 2016 г. Като приемахме бюджета на държавното обществено осигуряване, управителят на Националния осигурителен институт заяви, че не могат да направят никаква прогноза какви пари ще се преместят от частните фондове в Националния осигурителен институт. Трето, хората, които вече са си преместили парите в НОИ, а искат да ги върнат обратно, в момента не могат. Тоест твърдя, че Вие умишлено ударихте системата на частните пенсионни фондове и на Третия стълб и сега ще направите стрес тестове, за да кажете, че те не функционират. И за тази работа, отгоре на всичко, трябва да Ви гласуваме нов дълг. Съсипвате нещо, взимате пари, за да ги тествате, за да кажете, че то не работи. Какво правите? Нито печели НОИ от това, защото се вижда, че дефицитът в НОИ не се променя, нито фондовете, а най-вече не печелят хората, които са си вложили парите там. Ето заради това, освен всички други аргументи, гласувах „против”.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Те не отиват в НОИ. Трябва да отидат в Сребърния фонд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли друг отрицателен вот?
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители по чл. 67. Предложението не се подкрепя от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 24, против 49, въздържали се 24.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 67 по вносител, който е подкрепен от Комисията и става чл. 66 в нейния доклад.
Гласували 102 народни представители: за 79, против 23, въздържали се няма.
Член 66 по доклада на Комисията е приет.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ, от място): Моля прегласуване. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Гласуването е важно и затова моля за прегласуване, тъй като колегите се объркаха в процедурата по гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Процедура по прегласуване, моля.
Гласуваме чл. 66 по доклада на Комисията, тоест прегласуваме го заради тези, които не са успели за последно.
Гласували 97 народни представители: за 73, против 21, въздържали се 3.
Член 66 по доклада на Комисията е приет.
Гласуваме предложението, направено от народния представител Михаил Миков и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 17, против 60, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 68, който след редакция от страна на Комисията става чл. 67 в нейния доклад.
Моля, гласувайте чл. 67 по доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 77, против 23, въздържали се няма.
Член 67 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Отрицателен вот, госпожо Стоянова.
Отрицателен вот – народният представител Георги Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото подкрепям всичко това, което се каза от колегите. Разбира се, разбирам и това, което каза министърът, но в крайна сметка от самото начало, откакто се заговори за този дълг, е ясно, че непрозрачно се предлага увеличението на дълга, и то за дълг в размер на 5,3 милиарда.
В целия нормален свят, към който се стремим, дебатите по бюджета и по тези теми вървят месеци наред. При нас, за съжаление, това не се случва.
Затова този дебат, господин Горанов, върви по този начин в залата, защото някак си тук в последните дни се разбра, че, видите ли, нужни са 2,2 млрд. лв. буфер за тези стрес тестове. Ясно е, че това е много притеснително. Ясно е, че Вие имате някакви Ваши оценка и анализ, че тези средства ще бъдат необходими, но това е и много опасно.
Аз не знам дали беше нужно това да става като дебат и да се говори сега. Не знам дали не беше по-правилно, и може би е, това да се случи тогава, когато имаме информация и това ще бъде нужно. Да, нужно е време, но също така това са средствата, които всички ние и нашите съграждани ще плащаме с години тези дългове и трябва да знаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Кои съграждани, от Пловдив ли?
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Не само от Пловдив, господин Председател. Аз държа на тези, които са ме пратили тук, но предполагам, че и тези, които са пратили Вас, също искат да знаят за какво ще бъдат изхарчени тези милиарди, които поемаме като дълг. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ДИАНА ЙОРДАНОВА (ГЕРБ, от място): Колко пъти Ви казваме?!
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Това го разбираме в последния ден. (Реплика от народния представител Диана Йорданова.)
Не е едно и също, госпожо Йорданова, защото за това говорите от два дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Времето Ви изтече.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Защо не го знаем?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Докладвайте чл. 69, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69, който става чл. 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 69, който е подкрепен от Комисията и става чл. 68 в нейния доклад.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 18, въздържали се няма.
Член 68 по доклада на Комисията е приет.
Тридесет минути почивка.
Продължаваме в 19,18 ч.
(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, времето за прекъсване изтече. Заседанието продължава.
Госпожо Стоянова, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 70 има предложение на Лютви Местан и група народни представители – чл. 70 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70, който става чл. 69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, нашето предложение е свързано с факта, че малко е притеснителна формулировката на този член. Когато се говори за суапи и деривати едновременно с държавния дълг, това навява идеята за спекулативни операции, които в случая с държавния дълг не винаги са най-доброто, което можем да направим. Аз не смятам, че по принцип в Закона е необходим подобен член, защото е посочено, че всичко ще става с последваща ратификация. Тоест дори да има такава операция, тя е част от операциите по дълга и това е допълнителен аргумент.
Иначе, понеже сме на плоскостта на държавния дълг, по отношение на казаното за преструктурирането на банките, абстрахирайки се от това дали наистина ще ни трябва подобен ресурс, мога да потвърдя, че понеже не сме член на Еврозоната, няма как да се възползваме от спасителните механизми, които съществуват за останалите държави. За съжаление, макар като източник от последна инстанция, при подобна неблагоприятна ситуация, която се надяваме да не се случи, може да се стигне до използването на пари от фиска. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики към господин Чобанов? Няма.
Други народни представители? Не виждам.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Лютви Местан и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 3, против 41, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 70 по вносител, подкрепен от Комисията, който става чл. 69.
Гласували 91 народни представители: за 86, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71, който става чл. 70, като в ал. 1 и ал. 2, т. 1 думите „чл. 67, ал. 1” се заменят с „чл. 66, ал. 1”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72, който става чл. 71.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73, който става чл. 72, като в т. 1 думите „чл. 88” се заменят с „чл. 87”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74, който става чл. 73.
Комисията подкрепя теста на вносителя за чл. 75, който става чл. 74, като думите „чл. 73 и 74” се заменят с „чл. 72 и 73”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76, който става чл. 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок докладваните членове по вносител от 71 до 76, които стават съответно членове с номера от 70 до 75, част от тях подкрепени по вносител, а някои от тях в редакцията на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 94, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на Лютви Местан и група народни представители – в чл. 77 се извършват следните промени:
„1. В ал. 1 след думата „бюджет” се добавят думите „и са в размер на 50 милиона”.
2. В ал. 2 след думата „въпроси” се добавят думите „и на министъра на финансите”.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77, който става чл. 76:
„Чл. 76. (1) Средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. са планирани в централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и на министъра на финансите до размера на планираните.
(3) Средствата се разходват за наемане и/или модернизация и адаптиране на сграден фонд за нуждите на председателството, в това число „НДК – Конгресен център София” ЕАД, Резиденция „Бояна”, сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и за други дейности, насочени към осигуряване на своевременна и ефективна подготовка за председателството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС, от място): Оттеглям останалата част от неподкрепените предложения в тази част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттегляте неподкрепената част. Благодаря Ви.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване чл. 77 по вносител, който става чл. 76 в редакцията на Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 100, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 78 до 81 по вносител, които стават съответно членове от 77 до 80 по доклада на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 100, против 9, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Дора Янкова – създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. За изграждане на инвазивна лаборатория към кардиологично отделение на МБАЛ Смолян.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Янкова за изказване.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не му е мястото тук на това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не му е мястото систематично, но защо сте го отразили в доклада?
Всеки може да предлага каквото й да е, но на мястото, на което е.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Много търсих място къде да е предложението ми и след като знам, че има 2 милиарда в повече, надявам се, че ще са намери къде да бъде. Предлагам го на дебат в пленарната зала.
Единственият областен център, който няма инвазивна лаборатория към кардиологично отделение в МБАЛ „Братан Шукеров” е Смолян и предлагам да бъде създадено. Предлагам редакционна бележка „в размер на 2,5 млн. лв”.
Инвазивната диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания, всички знаем, е съвременен метод, който е доказал своята ефективност по отношение лечението на остър инфаркт на миокарда в ранните часове.
Давам си сметка, че – по мнение на експертите, тук има и лекари, които могат да вземат отношение – в рамките на 120 минути след първия медицински преглед с контакта, трябва да се реагира.
Разстоянието Смолян – Пловдив, е повече от 100 км. Много често в Смолян пристигат от различни общини, пътуват около час. Трябва да бъдат прегледани, насочени и да тръгнат към Пловдив. Даваме си сметка колко рисково е, няма да давам статистика, която би могла да се вземе от Здравната каса. Според мен много по-скъпо струващо на страната е то да е само в Пловдив. Смолян има капацитет за това. Убедена съм, че и председателят на Здравната комисия ще го подкрепи, защото смятам, че ще залегне и в здравната карта.
Предложението ми е да не се бави, а да залегне в бюджета на Отечеството в 2016 г. Поне да бъде предвидено в тези 2 милиарда, които са предвидени по начина, по който те ще бъдат разпределени. Това е животоспасяващо за голяма част от населението на областта. Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова, което Комисията не подкрепя, в това число и с редакционното допълнение, което тя направи от трибуната.
Гласували 115 народни представители: за 26, против 49, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82, който става чл. 81.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 120 народни представители: за 103, против 11, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Член 83 – предложение на народния представител Дора Янкова – думите „или на общините” да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 83 да отпаднат думите „или на общините”, като необходимите средства се осигурят чрез оптимизация на средствата за издръжка на съответните институции.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83, който става чл. 82.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Чобанов.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа! За поредна година правим това предложение. Дискусията за фискалната децентрализация и местното самоуправление не е от вчера. Опитваме се да осигурим местни приходи на общините, които да не зависят и да намалят до известна степен това, което получават от държавата. Това е един от начините. Общините разполагат със сграден фонд и много често дори и в самия общински център сградите, които са собственост на общините, не се ползват от самите общини. Там са настанени държавни институции, които не плащат наем. Ако там бяха настанени частни институции, те щяха да плащат наем и това щеше да носи приход на самите общини.
Предложението е елементарно и в светлината на това, че никакви допълнителни приходи на общините не бяха подкрепени, поне това да подкрепим. Да се плаща наем и те да могат да реализират доходи от тази своя собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Благодаря на господин Чобанов за подкрепата.
Действително нека държавата, когато има голям сграден фонд, особено в областните градове, много сгради може да се ползват от отделните ведомства независимо кой е собственикът – безплатно, когато те са общински. Местното самоуправление функционира по друг законопроект, да създадем правила просто те да могат да си заплащат.
Свидетели сме как от времето на министър Дянков държавната собственост на квадратен метър стана минимум 12 лв. и как за много държавни сгради се плаща, а институции се настаняват в сгради на общините и там е занулена ставката. Това е скромна помощ към българските общини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Янкова, което е идентично с предложението на господин Лютви Местан и група народни представители – в чл. 83 да отпаднат думите „или на общините” – Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 123 народни представители: за 34, против 60, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 83 по вносител, който става чл. 82.
Гласували 115 народни представители: за 110, против 13, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове от 84 до 86, които стават съответно членове от 83 до 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 120 народни представители: за 101, против 15, въздържали се 4.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 87 има предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 87, ал. 1 след израза „на средствата от Европейския съюз” се добавя изразът „и след съгласуване с конкретния бенефициент”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87, който става чл. 86.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 126 народни представители: за 18, против 75, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 87 по вносител, който става чл. 86 по доклада, след подкрепата на Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 96, против 8, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 88 има предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 88, ал. 1 след израза „бюджетни предприятия” се поставя запетая и се добавя изразът „държавни и общински търговски дружества”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 88, който става чл. 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 113 народни представители: за 7, против 73, въздържали се 33.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 88 по вносител, подкрепен от Комисията, който става чл. 87.
Гласували 113 народни представители: за 98, против 13, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 89 и чл. 90, които стават съответно чл. 88 и 89.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 116 народни представители: за 103, против 9, въздържали се 4.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 91 има предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът „и бюджетите на общините” – отпада, като запетаята след „централния бюджет” се заменя със съюза „и”.
2. Алинея 2 – отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91, който става чл. 90.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 126 народни представители: за 18, против 72, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 91 по вносител, който става чл. 90, подкрепен от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 102, против 8, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текстовете на вносителя от чл. 92 до чл. 95, които стават съответно членове от 91 до 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 117 народни представители: за 105, против 9, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 96 има предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В чл. 96, ал. 1 се изменя така:
„(1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и общата субсидия за общините за делегираните от държавата дейности не могат да се използват за обезпечения.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 96, който става чл. 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 96 по вносител, който става чл. 95.
Гласували 121 народни представители: за 106, против 13, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Михаил Миков и група народни представители за създаване на нови членове 96а и 96б:
„Създават се чл. 96а. и 96б.:
„Чл. 96а. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ“ ЕАД при изпълнение на проекти от европейските структурни и инвестиционни фондове, при условия, по ред и критерии, определени от Министерски съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 96б. Разходите на общините за управление на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се възстановяват по ред и условия, определени от Министерски съвет.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 126 народни представители: за 26, против 70, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97, който става чл. 96.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 98, който става чл. 97, като в ал. 4 думите „чл. 99, ал. 10-16” се заменят с „чл. 98, ал. 10-16”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 99, който става чл. 98, като в ал. 10, т. 5 думите „чл. 101” се заменят с „чл. 100”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 100, който става чл. 99, като в ал. 4 думите „чл. 99, ал. 2-7”, се заменят с „чл. 98, ал. 2-7”, в ал. 5 думите „чл. 99, ал. 8 и 9” се заменят „чл. 98, ал. 8 и 9”, в ал. 6 думите „чл. 99” се заменят с „чл. 98”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, който става чл. 100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме членове с номера от 96 до 100 по доклада на Комисията.
Гласували 128 народни представители: за 108, против 11, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По чл. 102 има предложение на народния представител Лютви Местан и група народни представители:
„В чл. 102 думите „за приходите” се заменят с израза „за 50% от приходите”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители – чл. 102 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 102, който става чл. 101.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожо Министър, господин Министър, госпожи и господа народни представители! В чл. 102 се предвижда отдаването на летище София на концесия. (Реплика от народния представител Станислав Иванов.)
Да, да, казвам, защото може би не всички стриктно следят разпоредбите, които се гласуват.
При това средствата, получени от тази концесия, се предвижда не както изисква Законът за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система – да отиват в така наречения „Сребърен фонд”, а да послужат за решаване на други цели. Както разбрахме, с концесионирането на летище София да се стабилизира финансово БДЖ.
Виждам, че народните представители от ДПС са направили някакво компромисно предложение – поне половината от тези средства да се разпределят между постъпленията в бюджета и Сребърния фонд, но нашето предложение е достатъчно ясно, категорично, то е за отпадане на самата разпоредба.
И тук, въпреки че го няма министърът на транспорта, вероятно някои от хората, които работят в тази сфера, ще вземат отношение. Питам: защо след като преди няколко години държавата вложи огромни средства за разширяване на летище София, сега тя ще го отдава на концесия? Това можеше да има определени публично защитими аргументи, ако концесионер беше привлечен, за да се разшири летището и той с вложените средства след това да получава тези такси и да развива своята дейност.
Аз дори не съм против да се привлекат други по-мощни оператори, заедно с българската държава, но това е един друг модел, различен от това да продължаваме да подаряваме държавно имущество на чужди компании, които наричаме „инвеститори”. Пак казвам, ние не можем да разчитаме просто да получим за момента някакви средства, с които да запушим други дупки в други държавни структури. Това е дългосрочен проблем.
Затова и ние сме направили предложение за отпадане на този текст. Защото, отръсквайки държавата от печелившите дейности, които тя притежава, я обричаме на все по-голяма безперспективност, защото държавните дружества не са създадени само за да се назначават приближени на властта лица, които заемат най-доходоносните длъжности. Това е особено актуално в момента и с оглед на редица от споровете в съдебната система и други близки също до транспортно-летателната дейност теми, но аз сега не искам да смесваме двата въпроса.
Затова подкрепете нашето предложение да запази държавата възможностите си и да търси други модели, за да оперира, да привлича, както и в момента на летище София има световно известни компании, които развиват логистични, ремонтни и други дейности. Това не е пречка и това ще подпомогне както българската държава, така и ще отвори българското летище към други компании, ще може и в перспектива да продължи неговото разширяване и подобряване на обслужването.
Явно е, че то има нужда да подобрява и организацията на дейностите, но това няма да стане просто чрез поредното подаряване, макар и под формата на концесия, без да изключваме наличието на някакви приходи, но те не могат да оправдаят тази стъпка. Поне такова е нашето разбиране и затова призоваваме национално отговорните депутати, независимо от коя парламентарна група са, да подкрепят това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Лютви Местан и група, което Комисията не подкрепя.
Гласували 128 народни представители: за 25, против 69, въздържали се 34.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михаил Миков и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 30, против 68, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 102 по вносител, подкрепен от Комисията с нова номерация чл. 101.
Гласували 135 народни представители: за 107, против 25, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Отрицателен вот.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри! Гласувах „против”, защото освен очакванията концесионерът да развива летището, при положение че го плати еднократно, а не ежегодно концесионна такса, крие едни други рискове – то да бъде получено не за да се развива, а да бъде взето от оператора на конкурентно близко летище и неговото развитие да последва съдбата на „Балкан”, от което нищо не остана. Така че тази авантюра е твърде опасна и ако има в България синдикати, то нека да се събудят днес. Ако има хора, които могат да преценяват какво става, да реагират, защото след това гласуване е ясно, че се търси еднократно получаване на средства и от следващите години няма да има концесионна такса, както обикновено става при концесиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Божинов.
Господин Чобанов, заповядайте за втори отрицателен вот.
ПЕТЪР ЧОБАНОВ (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа министри и вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители! Ние гласувахме „против”, тъй като се суспендира Законът за Сребърния фонд, който е насочен към дългосрочна устойчивост, да припомня, на пенсионната система. Затова бяхме предложили компромисния вариант 50%, ако искате го суспендирайте. Знаем, че са тежки проблемите на БДЖ, може да трябва да им се помогне по някакъв начин. Лично съм участвал и в преговори с кредитори. Ситуацията наистина е тежка, но тези пари, така или иначе, отдавна е преценено, че когато се касае до приватизация и концесия част от тях постъпват в Сребърния фонд. Това е напълно оправдано, тъй като да се приватизира и концесионира дадена собственост, преди това е била изградена и оттам нататък трябва да може да се ползват ползите от нея и в дългосрочен период, а не веднага да бъдат похарчени, както тук се предлага.
Поради тази причина и главно поради суспендиране на Закона за Сребърния фонд, гласувахме „против”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чобанов.
За трети отрицателен вот – заповядайте, Иван Иванов.
ИВАН В. ИВАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Гласувах „против”, защото този член в Закона за държавния бюджет задава повече въпроси, отколкото отговори, защото даваме обект от стратегическо значение за България, в който са влагани изключително много средства, неясно сега с каква цел се дава и на кого на концесия, още повече, че има вече такъв опит с парите от Здравната каса, които бяха извадени от резерва – милиард и четиристотин хиляди. (Възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ.)
Сега ще финансираме, отнемайки тези средства от Сребърния фонд, едно почти фалирало предприятие, неясно с какви цели. Това е основната причина, поради която гласувам против.
РЕПЛИКА ОТДЯСНО: Социални цели.
ИВАН В. ИВАНОВ: Социални цели в това нещо, което предлагате, не виждам никакви. Тук не е ясно какво ще се случи с работещите на летище София, по какъв начин ще се подходи с тях и по какъв начин ще се подходи с тази изключително ценна държавна собственост. Най-вече се ощетяват и българските пенсионери.
Това са основните причини, поради които аз гласувах против. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Димитър Танев за нови членове:
„Създават се чл. 103 и 104:
„Чл. 103. При икономия на капиталовите разходи по централния бюджет и при непревишаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 2, т. V в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет предоставя средства в размер до 100 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за реализиране на национални програми в областта на образованието.
Чл. 104. Министерството на образованието и науката и/или държавните висши училища и „Студентски столове и общежития” ЕАД могат да кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за саниране на студентските общежития.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов и група за създаване на нов чл. 103:
„Чл. 103. За бюджетната 2016 година не се допуска повишаване размерът на заплати и възнаграждения на народните представители, Министерския съвет, Президент, Вицепрезидент и администрацията на Президента, Областните управители и администрацията на областните управители, членове на политически кабинети.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението е много ясно. Всички тук, които сме ходили в казармата, си спомняме лозунга, който пишеше на всяка една казарма: „Думата учи, примерът води”. Ние учим хората и им даваме акъл какво да правят. В края на краищата примерът е по-важен от приказките, които им говорим.
Затова ние от Патриотичния фронт предлагаме заплати на депутати, на министри, на заместник-министри, политически кабинети, областни управители, тоест политическите хора във властта, да си замразят заплатите за следващата година. Това, уверявам Ви, няма да се отрази нито на бюджета, нито на доходите в семействата на народните представители и политическите фигури във властта.
Някои хора ще кажат: това е популизъм. Не, не е популизъм. (Оживление в ГЕРБ.)
Не, не, не е точно така. И ще Ви кажа защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: След като не се съгласявате минималната пенсия да бъде 300 лв., а искате с 300 лв. да се увеличава депутатската заплата годишно, за кой морал и за какъв пример говорим пред обществото? Много е просто. Не е популизъм.
Мисля, че заплатите ни като народни представители не са малки на фона на стандарта, при който живее средният българин, дори над средният българин. Ако искаме от хората лишения, ако им предлагаме данък „градинки”, ако им предлагаме данък „уикенд” и всякакви други ограничения, трябва да започнем от себе си. Пак се връщам на примера – пример, който трябва да дават хората, избрани да водят нацията. В това се състои нашето предложение.
И аз мисля, че ако тук всеки един от нас помисли за своите избиратели – онези избиратели, които идват в нашите приемни, кой с бастун, кой със заболявания, кой безработен – всички онези хора, които очакват нещо да направим за тях, можем поне да им кажем: пари няма в бюджета, но поне ние, народните представители, няма да си вдигаме заплатите. Много е просто и елементарно.
Към моите приятели от БСП: ако искат да бъдат истински социалисти, да подкрепят това предложение, за да не се налага да им обяснявам аз след това кой е лъже – какъв.
Благодаря за вниманието и призовавам колегите да подходят сериозно. Действително личният пример към хората ще бъде много важен знак. Искаме лишения от обществото и трябва да бъдем първите, които ще покажем, че сме готови на лишения от нашите нелоши заплати. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ПФ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Други изказвания?
Господин Велчев, заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Ще кажа защо това е чист популизъм. Защото, знаете, ние сме партията, която в Четиридесет и първото Народно събрание замразихме заплатите. Но, замразявайки нашите заплати, замразяваме заплатите на всички от държавата, включително президентство, правителство и така нататък, което, от една страна, не е лошо.
Но казвам, че това е чист популизъм, защото всички знаят, и медиите знаят, че всяка година правим дарения. Когато чувствате, че заплатата Ви е малко по-висока, можете да я дарите. Когато говорим за партиите да се отказваме от субсидии, хайде тези партии, които са получили имоти и ги дават под наем, да ги преведат на домовете за сираци! (Ръкопляскания и викове: „Браво!” от ГЕРБ, единични ръкопляскания от РБ.) А не тук от тази трибуна да агитираме нещо, което изобщо не е истина и моля Ви се, прекратете с тоя популизъм!
Всички знаят, че заплатите на народните представители в България са най-ниски в Европа и това трябва да бъде така, защото е най-бедна държавата. Но аз говоря, че е в пъти, пъти по-ниска дори от заплатите в Румъния. Да не изпадаме в някаква крайност и да тръгнем и пеша, и боси, само и само да покажем колко сме социални и колко се грижим за нашите избиратели! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, единични ръкопляскания от РБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Велчев.
Втора реплика – господин Михов.
МИЛЕН МИХОВ (ПФ): Уважаеми господин Председател!
Господин Каракачанов, аз ще Ви репликирам. Вие казахте: „Ако Българската социалистическа партия са социални”. Те са много социални! Те са много патриотични, те са много принципни и много постоянни, когато са в опозиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За трета реплика – господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми господин Каракачанов, знам, че Ви е много забавно да се закачате с Българската социалистическа партия. Така е – малка партия трябва да се съизмерва с най-голямата и най-старата. (Възгласи: „Ееее!” и смях отдясно.)
Най-голямата нормална партия. (Бурни възгласи: „Ееее!” отдясно.)
Но, господин Каракачанов, бидейки в управляващата коалиция, направете така, че доходите на българските граждани да бъдат увеличени, социалните плащания на българските граждани да бъдат увеличени – така, когато беше в управлението, БСП и макар и за малко време го направи и го доказа, за разлика от Вас. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин Каракачанов.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (ПФ): Вие ме разплакахте, господин Мерджанов.
Като гледам резултатите на ВМРО – малката партийка, са същите като резултатите на БСП – голямата, най-голяма партия. И ние нямаме областен кмет, и Вие нямате областен кмет. (Смях, силен шум и ръкопляскания от ГЕРБ и ПФ.) Така че, по пътя, по който сте тръгнали, може би ще трябва да Ви помагаме – на следващите избори поне да вкарате няколко общински съветника. Но това е друг въпрос – на заяждането със заяждане. (Реплика на народния представител Атанас Мерджанов.)
По това какво сме направили за това хората да получават по-високи доходи.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Какво сте направили?
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Видяхте, че именно благодарение на предложенията на господин Емил Димитров, бяха заложени доста неща, които биха и ще напълнят фиска допълнително. (Смях от БСП ЛБ.) Така ли е, госпожо Стоянова? И тези пари ще влязат в полза на хората.
Аз мисля, че това трябваше да го направите Вие, когато все пак от последните 25 години управлявахте 12, но не го направихте. Много е лесно да забравяш вчера и да си мислиш, че винаги ще има утре. Да, ще има утре, но на хората им писна 25 години – едно и също да се изтърка, затова Ви предлагам да се концентрираме върху съществените неща.
На моя уважаван колега от ГЕРБ и адаш – господин Велчев, не е популизъм, господин Велчев. Ние не замразяваме заплатите на всички в държавата. Замразяваме – в предложението, дали ще го замразим, ще решите Вие – предлагаме да се замразят заплатите на онези, които получават големи заплати.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кои?
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Питате – кои, ние! Народните представители получаваме едни заплати, несъразмерно големи, с приходите на нормалните хора. Какво ще ни попречи на нас, ако не получим тези няколко стотин лева увеличение? Нищо! Но би било жест. Не казвам, че това ще напълни бюджета.
Предложихме Ви нещо друго – парите от субсидии, когато излагахме аргументите за субсидиите, Ви казахме, че няма държава в Европа, която да отделя такива огромни пари за партиите. И да не мислите, че корупцията в политиката е спряла? Не е!
Въпросът е принципен. Във време на криза искаш от хората да стягат коланите, обясняваш им как не трябва да ядат сланина и да пият ракия. Ами, дай личния пример и кажи – добре, в тази година на криза, не пийте ракия, но ще замразим и заплатите на онези, които все пак са на власт. Много е просто, много е елементарно. Популизъм би било да се говори обратното. Това е!
Разбира се, както е казал един класик от лявото пространство: „Битието определя съзнанието”. Лошото е обаче, когато това битие просто не е съобразено с битието и житието на обикновения български гражданин. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Госпожа Корнелия Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Господин Каракачанов, излишно се палите срещу БСП, защото имаме решение да подкрепим това Ваше предложение.
Ако бяхте хвърлили същата енергия в други предложения, които обсъждахме по бюджета, сигурно щяхме да имаме и по-добър резултат.
А към господин Велчев – не сме съгласни с аргумента Ви...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие дуплика ли правите, госпожо Нинова – изреждате поименно всички, които преди Вас се изказаха.
Вие имате изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Ще подкрепим това предложение, защото смятаме, че нашите доходи трябва в някаква степен да се съизмерват с тези на българите в България, а не на депутатите в други европейски държави, където стандартът на живот е по-висок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на господин Танев и група народни представители, Комисията не го подкрепя.
Гласували 126 народни представители: за 34, против 25, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Каракачанов и група народни представители, Комисията не го подкрепя.
Гласували 130 народни представители: за 36, против 33, въздържали се 61. (Реплика на докладчика Менда Стоянова: „Само 11, а те са повече – БСП ги е било страх да не мине”.)
Предложението не е прието.
Господин Цонев – отрицателен вот.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Гласувах „против” предложението на колегата Каракачанов, макар да беше облечено с прекрасни доводи – „безработица”, „най-ниски доходи в страната”, „бедност”. Всичко това е вярно.
Но когато, и преди съм го казвал – ще го припомня и сега пред Вас, колеги, когато някой си предлага от народните представители, защото това е практика през последните 7 – 8 години замразяване на заплатата, винаги ми мирише на два съществени аргумента, истински, зад красивите фрази. Първият е, че или има доходи, които са нерагламентирани (ръкопляскания от ГЕРБ), а вторият е, че не работи и самият той смята, че не заслужава тези пари.
Аз смятам, че в тази зала хората работят достатъчно и трябва да заявят пред обществото честно и почтено, че нямат други доходи и че смятат, че заслужават с труда си парите си. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС и ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 142 народни представители: за 131, против 4, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
„§ 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) в § 16 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „бюджетни кредити” се заменят с „бюджет”.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6 :
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на числеността на централната администрация на изпълнителната власт за целите на подготовката и до приключване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.
(5) Министерският съвет може да увеличава числеността на персонала при условията на ал. 4 по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
(6) Назначените при условията и по реда на ал. 4 и 5 служители заемат длъжността по срочно трудово правоотношение или се преместват временно в друга администрация по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител до приключване на дейностите, свързани с председателството.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Гласуваме § 1 по доклада и § 2 и 3 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 110, против 6, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„Създават се § 3а и 3б:
„§ 3а. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр...) в Преходни и заключителни разпоредби § 9а се изменя така:
„§ 9а. Доходите на физическите лица – тютюнопроизводители и/или земеделски производители, получени под формата на държавни помощи, субсидии и/или друго подпомагане от Европейски фондове не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация.”
„§ 3б. В Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 71 се създава т.10:
„т. 10. е платило част от стойността по издаден данъчен документ по чл. 114 и чл. 115, равна или по-голяма от посочения в отделен ред данък.”
2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
а) се създава нова ал. 10:
„(10) Данъкът не се приспада, възстановява и/или прихваща, ако лицето, което приспада, възстановява и/или прихваща резултат за определен данъчен период, не е платило част от стойността по данъчните документи по чл. 114 и чл. 115, по които се съставя резултатът, като платената част е най-малко равна или по-голяма от посочения в отделен ред данък.”.
б) ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Миков и група.
Комисията не го подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 15, против 73, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. До 31 януари 2016 г. всички отпуснати месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 февруари 2015 г. – 31 декември 2015 г. се изменят, като:
1. размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 7,
ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца и чл. 60 от този закон;
2. срокът на помощите се удължава до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В срок до 30 дни от получаване на информация по § 5, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по
чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане” извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за някое от децата в семейството. В случай че от информацията по § 5 следва, че семейството отговаря на дефиницията по § 1, т. 1, буква „б” от Допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, семейството трябва да подаде ново заявление-декларация, като до издаването на заповед от директора на дирекция „Социално подпомагане” или оправомощено от него длъжностно лице по новото заявление-декларация помощта не се прекратява.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. …) в Глава пета се създава Раздел Iа с чл. 23д-23ж:
„Раздел Іа – Финансиране на държавни културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело
Чл. 23д. (1) Средствата от държавния бюджет за държавните музеи в системата на Министерството на културата, Центъра за подводна археология, Културен център „Двореца” и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” включват средства за:
1. осъществяване на дейности в областта на опазване и представяне на културното и книжовното наследство, изобразителните изкуства, подводните археологически проучвания и библиотечното дело;
2. реализиране на проекти в областите по т. 1, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип.
(2) Средствата от държавния бюджет по ал. 1, т. 1 се определят на база на стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет.
(3) Стандартите по ал. 2 са в съответствие с техния национален характер.
Чл. 23е. Държавните културни институти по чл. 23д, ал. 1 прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора да:
1. се разпорежда самостоятелно със средствата на института;
2. извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
3. определя числеността на персонала и възнагражденията на работниците и служителите при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.
Чл. 23ж. Освен средствата по чл. 23д министърът на културата включва в бюджетите на съответните държавни културни институти за текущата година и разходи за сметка на:
1. установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт;
2. собствените приходи на държавните културни институти;
3. средствата, предоставени от общини по сключени договори;
4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните културни институти.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по § 4 до 8? Няма.
Анблок гласуваме параграфи от 4 до 8 включително.
Гласували 124 народни представители: за 110, против 8, въздържали се 6.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграфи от 9 до 16.
Предложения по всеки един от параграфите имат народните представители Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Димитър Дъбов, Филип Попов, Иван Иванов, Таско Ерменков и Атанас Зафиров – параграфи от 9 до 16 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложенията.
Предложения на народните представители Красимир Каракачанов, Искрен Веселинов, Емил Димитров, Юлиян Ангелов, Милен Михов, Красимир Богданов, Атанас Стоянов, Султанка Петрова – параграфи от 9 до 16 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложенията.
Предложения на народния представител Лютви Местан и група народни представители – параграфи от 9 до 16 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложенията.
Предложения на народните представители Менда Стоянова и Димитър Главчев – параграфи от 9 до 16 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложенията.
Предложение на народния представител Явор Хайтов – параграфи от 9 до 16 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложенията.
Предложение на народния представител Велизар Енчев – параграфи от 9 до 16 да отпаднат.
Комисията подкрепя предложенията.
Комисията не подкрепя теста на вносителя и предлага параграфи от 9 до 16 да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок параграфи с номера от 9 до 16 по вносител да отпаднат.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети единодушно. (Възгласи: „Браво!”)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 17 има предложение от Владислав Николов и група.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 9:
„§ 9. (1) Акумулираните приходи от продажба на квотите по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата за периода от 6 март 2015 г. до 24 юли 2015 г. се внасят от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” до 31 декември 2015 г.
(2) За 2015 г. съхраняваните по сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката средства на Фонд „Сигурност на електроенергийната система” се превеждат изцяло от Министерството на енергетиката на обществения доставчик по чл. 93а от Закона за енергетиката в срок до 31 декември 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 9 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 126 народни представители: за 107, против 17, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Дора Янкова:
„В § 18, т. 1, буква „б”, „гг”:
„4.1.1 – за предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия 120 000,0”.
4.1.2. – за допълнителни фискални мерки 407 800,8.
– 20 млн. лв. за предоставени трансфери за общините: за дължими обезщетения за изборни лица от мандат 2011 – 2015 г. – 8,5 млн. лв. и 11,5 млн. лв. за новообразуваните кметства за месеците ноември и декември
2015 г.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група – § 18 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 10, като в т. 1, буква „б” букви „вв”, „гг” и „дд” се изменят така:
„вв) в раздел ІІ „РАЗХОДИ“ се създава нова т. 4.1:
„4.1. По централния бюджет 457 800,0”;
гг) в раздел ІІ „РАЗХОДИ” досегашната т. 4.1 става т. 4.1.1 и се изменя така:
„4.1.1 – за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0”;
дд) в Раздел ІІ „РАЗХОДИ” се създава т. 4.1.2:
„4.1.2 – за допълнителни фискални мерки 387 800,0”;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По същество за първи път от най-новата история на България се предлага актуализацията на бюджета да мине заедно с големия бюджет, в случая за 2016 г.
Какъв е проблемът? Проблемът е, че управляващите до 26 октомври в десетки интервюта министърът на финансите, депутати, шефове на комисии, заместници, премиерът казваха, че няма предпоставки за актуализация, а след 12,00 ч. на 25 октомври, след изборите се оказа, че има нужда от актуализация, която е близо 1 млрд. лв. Това означава, че с това предложение се направи един успешен първоначален опит да бъдат излъгани българските избиратели и българския народ.
Защо се налага тази актуализация, след като до 25 октомври се казваше, че всичко е наред и няма нужда от актуализация? Актуализацията е в размер на 880 млн. лв. От тях се казва, че около 480 млн. лв. са необходими за финансиране на европейски програми. Дами и господа и министър на финансите господин Горанов, Вие на 26 октомври ли разбрахте, че България е член на Европейския съюз и има програми? Как така десет месеца Вие не разбрахте, че има програми и че ще трябва да бъдат финансирани и рефинансирани?
Второ, това, което се оказа, министърът на финансите доблестно заяви и тук го поздравявам, че 400 млн. лв. са необходими в актуализацията заради това, че двамата министри – на отбраната и на МВР, не са изпълнили решенията на собствения си Министерски съвет и сега ние, данъкоплатците и техните представители тук, ще трябва да платим за провала на реформите в двете министерства 400 млн. лв., дами и господа, за това че някой отказва да изпълни разпорежданията на мнозинството и на Министерския съвет. Това ли е посланието към правителството и към другите министри за следващата 2016 г.? Откъде-накъде данъкоплатците ще плащат за това, че Вашите двама министри са некадърници или не желаят да осъществят реформата?
Освен това, защо се иска, уважаеми колеги, актуализация на бюджета след тези „огромни” успехи по приходите? Допреди няколко минути тук се повтаряше сто пъти как някакви над два 2 млрд. лв. били дошли в приходите.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Два милиарда и 300 милиона.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Ами, като са Ви дошли повече 2 милиарда в приходите, защо искате актуализация в разходите, които надвишават? Това е изумително! Защо не се използват тези приходи за обратно изкупуване на дълг, а вместо това искате следващите три години по 5 милиарда и 300 милиона? Впрочем, няма тук само политика, колеги. Такъв дълг не е теглила България никога от Втората световна война досега! Това е абсолютен рекорд в историята на България – за една година да се теглят 5 милиарда и 300 млн. лв.! Няма такова чудо и то при тези уж грандиозни увеличения в приходите. Тоест това е един балон, който не може да бъде подкрепен. Или едното е вярно, или другото.
И накрая не по значение – вижте, уважаеми колеги, вярно е, винаги сме се стремели да бъдем и обективни. Актуализации на бюджети са правени, правят се в различни страни, правени са в България, но има два фактора да се прави актуализация на бюджети.
Първо, рязка промяна в икономическата обстановка в нашите партньори, в случая в Европейския съюз. Има ли резки влошавания в Европейския съюз и нашите партньори? Няма. Има икономически растеж, средни показатели, сравнително стабилна финансово-икономическа система.
Второ, има ли нещо, слава Богу нищо не се е случило, някакви природни бедствия, някакви катаклизми, някакви проблеми в България? Не е имало. Нито в България е имало, нито в основните търговско-икономически партньори на България. Следователно остава само един извод – Министерство на финансите и правителството не си е направило сметката, направили са грешки в разчетите, които ни струват близо 1 млрд. лв. Категорично – против!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Дора Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, госпожи и господа народни представители! Ако ще има актуализация е редно и българските общини да бъдат включени. Всички ние знаем, че съобразно Изборния кодекс имаме около 1000 новоизбрани кметства, за които за ноември и декември няма предвидени пари за общините.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Защо са избрани?
ДОРА ЯНКОВА: Защото Изборният кодекс миналата година беше променен.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Кой го промени?
ДОРА ЯНКОВА: Имахте възможност да го промените, ако сте искали да не провеждаме избори, но ги проведохте. Обяснихте на цялата държава, че ще произведем избори.
Затова в актуализацията, която предлагам за допълнителни трансфери към общините 20 милиона, от които 11,5 за новообразуваните кметства за заплати за ноември и декември, и за обезщетения на изборни лица за мандата 2011 – 2015 г. – 8,5.
И друго – през цялата година в българските общини имаше аварийно-възстановителни дейности. Една голяма част от тях не са разплатени и затова предлагам средствата да бъдат увеличени с 50 милиона. Така ще има възможност да се поемат някои просрочия, които общините са поели във връзка с аварийното възстановяване на щетите от бедствия и аварии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Дами и господа министри, уважаеми колеги! Тъй като в изказването си при първо четене на Законопроекта за държавния бюджет обърнах внимание на тази част, сега ще бъда относително кратък, ще използвам второто четене и конкретно тези текстове, които актуализират Закона за държавния бюджет за 2015 г., за да припомня отново на залата, на колегите, на министрите, които са тук, и на министър-председателя, че тази актуализация е доказателство за липсващите реформи или по-точно за провала на реформите през тази година. Това, първо. Мога да го докажа конкретно с числа министерство по министерство, но не е нужно да го правим сега и тук, и в това напреднало време, когато сме в края на приемането на Закона за бюджета за следващата година.
Съвсем конструктивно искам да кажа, че голяма част от тези пари пак отиват за издръжка, макар че една съществена част отиват за европрограми и така нататък, и така нататък.
Ако не започнат да се правят реформите по начина, по който всички очакват, по начина, по който поне обещахте, в следващата година няма да има – предупреждавам – пак желаната фискална консолидация. Няма как при тези раздути системи и при пълния отказ на ресорните министри – отказ ли е, нежелание ли е, некомпетентност ли е, нека да си прецени министър-председателят – ще бъдем изправени следващата година пред същото статукво.
Затова използвам това второ четене да предупредя отново – реформи не се правят, правителството не успява да мобилизира реформаторски ресурс. И аз ще кажа пак, че това предупреждение е основно към министър-председателя и към колегите от ГЕРБ, защото те носят отговорността, а не тези, които се заявяват за реформатори, а всъщност управляват основните сектори, които консумира този ресурс и не могат да го свият поради липса на реформи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, господа и дами министри, колеги! Стигнахме, макар и много изморени, до може би най-важния текст – актуализация на Бюджет 2015. Една иновация в законодателството – за първи път в Закона за държавния бюджет актуализация на стария бюджет. Тя става лоша практика, но това е друга тема.
Какво имаме днес? Добрата новина – били повечето приходи в бюджета.
Когато гласувахме Бюджет 2015, ние предложихме увеличение със 710 милиона – данъчните приходи. Вие не го приехте. Искахте бюджетът да Ви бъде удобен и сигурен, за да има с какво да се кичите цяла година и да показвате много добра работа.
Ето, днес актуализирате бюджета със 721 милиона данъчни приходи! Това е благодарение на мерките, които са предприети в предното управление, колкото и да не Ви се харесва, и да не искате да го признаете. Няма лошо в това – може да го признаете.
Ако не ми вярвате, прочетете отговора на господин финансовия министър за мерките по отношение на приходите. (Показва го.)
Миналата година при актуализацията Вие заявихте, че актуализацията на бюджета е провал на фискалната политика. Днес какво е? Днес е успех, страхотен успех! Българският народ трябва да плаща за безхаберието на министрите, за това, че не са изпълнили Закона за държавния бюджет; за безхаберието на общински и държавни чиновници, които не са управлявали ефективно европейски средства и не са си изпълнили договореното. Днес всички ние трябва да плащаме за това. Няма как да подкрепим тази актуализация. Аз съм сигурен, че и не очаквате друго, но Ви дадох и мотивите за това.
Същото правите и в тази година с бюджета, който днес приемате – отново без зъби планиране на приходите, отново разходи, които няма как да бъдат обосновани. И стабилният бюджет, подкрепен от 5 милиарда и 300 дългове, реалистичният бюджет с нереалистични приходи, който казвате че ще бъде и с резултати, ще има задължителния резултат актуализация. И България ще продължава да бъде в тази стагнация, в която е, и в дългова криза, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма други народни представители.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване предложението на госпожа Янкова за изменение на § 18, въпреки че е и в групата, която предлага отпадане на § 18.
Кое от двете е вярно? – Първото.
Гласуваме, с оглед правилата на нашия Правилник, първо предложението за отпадане на § 18, като госпожа Янкова си оттегля предложението от този текст. Комисията не подкрепя предложението на господин Миков и група за отхвърляне на § 18.
Гласували 111 народни представители: за 40, против 52, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Генов.
Просто ще се увеличи разликата между „за” и „против”.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов (весело оживление, смях), искам прегласуване, уважаеми господин Иванов, извинявайте, че не Ви споменах, защото много от колегите не можаха да си упражнят вота. Явно бяха огладнели и отидоха малко да подхранят телата.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Изброй ги поименно!
МАНОЛ ГЕНОВ: Поименно – ще загубим много време, господин Лазаров. Оставям на Вас този ангажимент. Така че нека всички да упражнят своя вот при една такава иновация, каквато е актуализацията на бюджета, заедно с новия бюджет за 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги!
Гласували 133 народни представители: за 38, против 79, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на госпожа Дора Янкова за изменение на § 18, което Комисията не подкрепя.
Гласували 123 народни представители: за 25, против 71, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 18 по вносител, който става § 10 по доклада, ведно с редакционните предложения, както бяха докладвани от госпожа Стоянова.
Гласували 138 народни представители: за 100, против 27, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Първи отрицателен вот – господин Янаки Стоилов.
Втори – Чавдар Георгиев, трети – Манол Генов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, госпожи и господа министри, народни представители! Гласувах „против” предложената актуализация на бюджета. Наред с мотивите, които по същество бяха изложени от предишни оратори, искам да обърна внимание, че този текст трябва да бъде отхвърлен и с юридически аргументи. Това е прецедент в практиката на парламента – значителна актуализация на бюджета за текущата година да бъде предлагана чрез Законопроекта за бюджета за следващата.
Това, госпожо Председател, Ви даваше основание Вие да отклоните цялостния Законопроект на правителството, защото, така предложен, противоречи на изискванията на Закона за нормативните актове. Не е допустимо чрез Законопроекта за бюджета за предстоящата година – основния финансов план, да бъдат правени промени в текущите разходи.
Или може би това подпъхване беше направено от правителството, за да се забравят думите на министър-председателя, казани пред неговите министри, че тези, които му предлагат актуализация на бюджета, ще трябва да му предложат своите оставки. Сега не знам дали неговата оставка е актуална, но е ясно, че много неща се казват силно, а после практиката ги опровергава.
Затова нека, първо, да има достатъчно обществена памет и, второ, да се знае силата на думите. Те не са просто казано нещо в текущото предаване или заседание на Министерския съвет, а би трябвало да стоят зад това, което означават наистина.
Тези са мотивите, с които гласувах „против” актуализацията на бюджета, защото тя се разминава с първоначално заявените намерения, защото тя се разминава с изискванията на Закона за нормативните актове. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Чавдар Георгиев – втори отрицателен вот.
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Аз също гласувах „против” главно поради юридически аргументи. Не съм съгласен да се прави актуализация на бюджета в дванадесет без пет, две седмици преди да приключим изпълнението на този бюджет. (Шум и реплики.) Разберете, по този начин ние обезсмисляме приемането на бюджети. Къде Ви е изпълнението на този бюджет съгласно Закона? Няма го.
Като цяло бюджетната Ви политика беше грешна и още в началото на приемане на бюджета го заявихме, и тогава бяхме против, и Ви казахме, че това ще се случи. Не ни послушахте. Вървяхте по своя път. Ето докъде стигнахте – признахте, че имате несъстоятелна бюджетна политика. С този бюджет за следващата година правите същото.
Колеги, трябва законите да се приемат максимално точно и да съответстват на обществените отношения, които регулират. Ако ние продължаваме така, обезсмисляме самия законодателен процес. Министерският съвет ще си прави каквато си иска фискална политика, ще прави каквито си иска разходи и приходи, накрая на годината ние ще ги одобряваме с подобни актуализации. Това ли искаме ние? Затова аз съм категорично против, против съм и срещу тази актуализация, и против бюджета, който сега Вие налагате за следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Георгиев.
Трети отрицателен вот – народният представител Драгомир Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Горанов! Гласувах „против” не заради нормативните актове и за нарушението на Закона, а защото маските паднаха. Една година Вие ни убеждавахте колко добре се движи икономиката, как добре върви държавата, едва ли не всеки месец какви излишъци трупаме, защото Вие се справяте с поредните предизвикателства, защото Вие едва ли не сте имали едно лошо наследство и как сте го преодолели. Една година, която беше изцяло Ваша, и накрая Вие идвате в дванадесет без пет и предлагате на Народното събрание да се увеличи, забележете, дефицитът, при положение че става въпрос за едно дясно правителство, за едно правителство, което де факто трябва да намалява дефицита, а Вие идвате и казвате: „Вижте, ние не се справихме, тази една година ние Ви заблуждавахме. Приходите не бяха това, което са, сега Вие ми гласувайте увеличението на бюджетния дефицит – аз де факто не се справих!”. Това е, което направихте. Защо беше необходим една година този цирк?
Защо беше необходимо да заблуждавате българските граждани? Всичко това е било прах в очите на хората. Не успяхте. Няма нищо лошо в това, че не сте успял, но в крайна сметка се показа едно нещо – това, че Вие цяла година един бюджет… Никой не Ви е виновен за това нещо. И едно дясно правителство увеличава бюджетния дефицит и задлъжнява страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Стойнев.
С тази ясна дикция разбудихте залата. Благодаря Ви.
Госпожо Йорданова, ще докладвате ли?
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение за нови параграфи.
Предложение на народния представител Владислав Николов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 11 и 12:
„§ 11. В Закона за опазване на околната среда, в глава седма, раздел IV с чл. 142в се отменя.
§ 12. В Закона за гарантиране на влоговете в банките се правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 4 след думата „заеми” се добавя „включително за случаи извън чл. 18, ал. 2”.
2. В чл. 19, ал. 1 накрая се добавя „както и за изплащане на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 13.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 14:
„§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи с номера 11 и 12, подкрепеният § 19 по вносител, които стават § 13, и § 14 в редакцията по доклада на Комисията.
Гласували 137 народни представители: за 114, против 22, въздържал се 1.
Параграфи 11, 12, 13 и 14 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4:
„Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2016 г.”, съгласно приложена таблица.
Предложение на народните представители Васил Антонов и Атанас Зафиров:
„В Приложение № 1, към чл. 6, ал. 4 в т. 1 – „За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница” в графа „Сума” числото „850,0” се заменя с „3 850,0”, като увеличението на субсидията се използва както следва: 1 500,0 хил. лева за завършване на ремонтните дейности на манастира „Св. Георги Зограф” в Света гора (Атон) и 500,0 хил. лева за ремонт и подпомагане на българската църква „Свети Константин и Елена” в Одрин, Гърция.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Велизар Енчев.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Господин Председателстващ, уважаеми министри, уважаеми колеги! Тъй като колегата Атанас Зафиров отсъства, аз ще се опитам да изпълня неговата роля, която е твърде благородна в този случай.
За какво става дума? Става дума за 1 млн. 500 хил. лв. за църквата „Свети Георги Зограф” в Атон и за някакви си 500 хил. лв. за ремонт и подпомагане на българската църква „Св. Св. Константин и Елена” в Одрин.
Ако този въпрос се разглеждаше преди една година, гарантирам Ви, може би нямаше да се изкажа и бих се съгласил с Вас, че няма пари в бюджета. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата!
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Моля Ви не ме репликирайте! Ако преди една година тази тема беше повдигната, бих се съгласил с Вас, наистина тези пари може би не са нужни. Но вижте колко е актуална темата специално за църквата „Св.св. Константин и Елена”. Само преди месец, ако не греша, тук беше Вселенският патриарх Вартоломей, който си позволи, въпреки почестите, които му бяха оказани от държавния глава на първо място, да претендира за премахването на паметника на Антим І – българския екзарх в същата църква „Св.св. Константин и Елена” в Одрин, в противен случай той заплаши: „ще се наложат мерки”.
Е, само преди три дни, уважаеми колеги, ако не сте забелязали, само преди три дни, според очевидци – български туристи, които са били в тази църква в Одрин, по нареждане на Вартоломей е бил изхвърлен българският свещеник от богослужението и на негово място то е извършено на гръцки език от четирима гръцки свещеници.
Ултиматумът на Вартоломей е бил следният: или премахвате паметника на Антим І в църквата „Св. св. Константин и Елена”, за която Ви молим да дадете само 500 хил. лв., или тя отново ще се върне във владението на Вселенската патриаршия, тоест няма да бъде българска църква. Става дума за гърцизиране, за елинизиране.
Както много добре казаха преди време наши колеги тук, схизмата върху Българската православна църква отдавна, отдавна е паднала още от 1861 г., така че тези 500 хил. лв. са толкова скромни като сума за запазването на българската църква „Св. св. Константин и Елена” от посегателството на елините, на гръцката пропаганда, която се възражда по един крайно неприятен за нас начин. Донякъде, разбира се, с наше участие, имам предвид на български официални институции, за съжаление, и уважаемата Българска академия на науките, която взе участие в този срамен спектакъл в лицето на своя председател на Академията. Тук лобираме, молим, настояваме за тези половин милион лева, така че инициативата на Васил Антонов и Атанас Зафиров е повече от благородна. Тя е жестоко прагматична и затова моля Ви да се съобразите.
А за следващата сума – сумата от 1 млн. 500 хил. лв. за българския манастир в Атон „Св. Георги Зограф”, искам да Ви уведомя, че това е манастир от ІХ век, ако не знаете. Девети век! И тук има претенции на една друга православна църква към него. (Шум и реплики.) Ако не знаете, да припомня и на Вас вдясно, от Руската православна църква, която само преди шест години, ако не греша, се опита да завземе манастира с повече монаси, които успя да инсталира там, и само благодарение на бързата реакция на Българската православна църква манастирът беше спасен. (Шум и реплики от ГЕРБ. Реплики от народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Много Ви моля да имате предвид този факт, най-вече се обръщам към колегите от дясно, които са известни със своето отношение към тази тема. Става дума наистина за една голяма сума от 1 млн. 500 хил. лв., но това е сума за ремонт на покрива, за ремонт на библиотеката със 100% българска книжнина, а също така и за изгорялото северно крило, по-известно като „Банското крило”. (Шум и реплики.)
И в двата случая става дума за посегателства на така наречени „братски, повсеместни църкви” по православна линия, но те съвсем не са братски, когато става дума за българското културно и историческо наследство в тези, да го кажа направо, свещени български земи, които по нещастно стечение на обстоятелствата – знаете, само преди няколко дни се навърши годишнината от злощастния Ньойски договор – попаднаха в чужда държава.
Много Ви моля, подходете държавнически, а не партийно. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Енчев.
Уважаеми колеги, позволете да Ви напомня, че в приложенията технически се отразяват числа, които евентуално биха били приети на друго място по бюджета. Те вече са отхвърлени, така че всички тези пледоарии, които сега слушате или евентуално бихте слушали, са безсмислени. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Просто не им давайте думата за изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Заповядайте за изказване.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Изказвам се именно по тази точка. Защо? Защото съм председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека и искам да напомня на хора, които не са били в предишното Народно събрание, но сега в случая използват тази трибуна да говорят от името на хора от една партия, която беше на власт, знаете, преди година и половина, подкрепяни от „Атака”, която също Вие подкрепяте, господине, много сериозно. Тогава в тяхното правителство бюджетът на вероизповеданията, забележете, беше 3 млн. лв. Ние направихме така, че бюджетът да е 4,5 милиона. Искам да кажа това, за да видите, че полагаме всички необходими грижи, но в зависимост от това доколко има възможности държавата да помагаме.
От друга страна, който иска да помага, ще се върна пак към предишните популистични изказвания – искам да напомня, че партия ГЕРБ е дарила милиони левове за църкви, камбанарии, минарета и за вероизповеданията. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Лично председателят на партията господин Борисов е дарил хиляди левове от собствените си приходи и заплати за църквите и манастирите.
Който иска, може да го направи. Престанете с този популизъм и тази загриженост за българската църква, за българската история. Който иска, може да помага, не по този начин, по който Вие се мъчите да го направите. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Реплика – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Велчев, нямаше да се изказвам, но има доза цинизъм в това, което правите. Господин Енчев Ви говори за конкретни неща, които не са църкви и минарета, а една атака срещу България от Вселенския патриарх. Трябваше поне един от ГЕРБ да се вдигне...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): От Съветския патриарх?!
МИХАИЛ МИКОВ: От Вселенския.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Вселенският, не Съветският. (Реплики и смях.)
МИХАИЛ МИКОВ: Вие, че чувате „съветски”. Аз знам, че повечето сте били партийни секретари. (Смях и оживление. Реплики от ГЕРБ.) Знам, че на повечето камбаните и залповете на „Аврора” Ви дрънкат в главите. (Силен шум и реплики. Смях и оживление.)
Господин Велизар Енчев Ви говори за нещо съвсем конкретно. Онзи ден аз бях там, имаше и други колеги, които бяха. Разговаряхме с българите, които нямат възможност да чуят литургия на български. Този, на когото Вашето правителство даде орден, е вкарал там гръцки свещеници, избутват българския свещеник да не води служба на български език.
Вие сте шеф на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Онзи ден съм задал пореден въпрос на външния министър и недейте зад общите дарителски актове, които имате, да се криете по този тежък за България проблем. Това е българското Народно събрание все още! Когато гръцкият патриарх прави такива неща, Вие като шеф на Комисията отидете и се срещнете с българската общност в Одрин. Това не е случаен въпрос.
Може да се хвалите с големите си дарения. Аз няма да казвам: отидете и питайте там тази църква, чийто камък е поставен на 3 март 869 г.... (Шум и реплики от ГЕРБ.) 1869 г., но на 3 март, забележете! На 3 март, случайно някак си – доста години преди подписването в Сан Стефано на договора. Това е място особено и не се подигравайте с тази работа. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, извинявайте, че в този късен час, но този популизъм не може да остане така, защото хората запомнят някои работи. Важното е да запомнят истината, а не лъжата.
Първо, правителството не дава ордени – това го знаете много добре.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ, от място): Прочети Закона.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Да, чел съм Закона. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за тишина в залата.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Второто нещо, по отношение на църквите, за които Вие говорите, и за тези паметници на културата.
Специално искам да уведомя колегите, че помолих патриарха и Синода да се съберат и да помислим по този казус, за който Вие говорите. Няма смисъл оттук да занимаваме хората с тези въпроси. Ние си вършим работата, но не забравяйте и друго – точно защото казвате за закона – по закон нямаме право да се месим в работата на църквите. (Реплика от народния представител Михаил Миков.) Трябва с диалог и с разум, а не с популизъм и празни приказки. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Велчев.
Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Васил Антонов и Атанас Зафиров, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 140 народни представители: за 44, против 48, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията текст на вносителя за Приложение № 1, съгласно доклада на Комисията.
Гласували 143 народни представители: за 121, против 22, въздържали се няма.
Приложение № 1 е прието съгласно доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 2 към чл. 11, ал. 5.
Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2016 г.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2.
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4.
Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2016 г.
Господин Председател, има доста предложения. Всички обаче са еднакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Нека първо да гласуваме Приложение № 2.
Има ли изказвания по Приложение № 2? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за Приложение № 2, който е подкрепен от Комисията и намира място в доклада на същата Комисия.
Гласуваме Приложение № 2 по Комисията.
Гласували 133 народни представители: за 116, против 16, въздържал се 1.
Приложение № 2 е прието съгласно доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: По Приложение № 3 има предложение на Борислав Великов и група народни представители:
В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 да се направят следните изменения:
а) в колона 2, на ред 15 числото „48 053,2” да се замени с числото „52 053,2”;
б) в колона 2, на ред 17 числото „20 347,4” да се замени с числото „23 347,4”;
в) в колона 2, на ред „всичко” числото „456 618,3” да се замени с числото „463 618,3”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Борислав Великов и група народни представители, предложение на Мариана Тодорова и група народни представители, предложение на Михаил Миков и група народни представители, предложение на Светла Бъчварова и група народни представители, предложение на Лютви Местан и група народни представители:
В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 да се направят следните изменения:
а) в колона 2 на ред 1 числото „73 287” да се замени с числото „85 287”;
б) в колона 2 на ред „всичко” числото „456 618,3” да се замени с числото „468 618,3”.
Комисията не подкрепя направените предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е закрит.
Подлагам на гласуване предложението на Борислав Великов и група народни представители, което Комисията не подкрепя.
Гласували 134 народни представители: за 42, против 37, въздържали се 55.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на Борислав Великов и група народни представители.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Останалите предложения оттам нататък са идентични.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: До края са предложенията на народните представители Борислав Великов, Мариана Георгиева Тодорова, Михов, Филипов, Станилов, отново Тодорова, Михов, Кючуков, Никифоров, Кадиев, предложението на Михаил Миков и група народни представители, предложението на Светла Бъчварова и група народни представители, предложението на Лютви Местан и група народни представители, които са идентични. Комисията не ги подкрепя.
Гласуваме неподкрепените предложения.
Гласували 136 народни представители: за 37, против 53, въздържали се 46.
Предложенията не са приети.
Гласуваме Приложение № 3 по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 130 народни представители: за 116, против 12, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1.
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г. (съгласно приложена таблица.)
Предложение на Красимир Каракачанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Красимир Каракачанов и група народни представители:
В Приложение № 4, ал. 1 „субсидии за юридически лица с нестопанска цел и за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2016 г., в Раздел II „Субсидии за нефинансови предприятия”, т. 3 Национална компания „Железопътна инфраструктура” числото „135 000” се заменя със „146 000”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Михаил Миков и група народни представители:
В Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 в Раздел II „Субсидии за нефинансовите предприятия” се създават редове 4 и 5:
„4. „За Централен кооперативен съюз – за разходи по поддържане на законсервирани хлебопекарни за военно време и бедствия на основание на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България” – 512 000 лв.
5. „За Централен кооперативен съюз – за покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите)” – 3600.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 4:
Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1:
Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г. (съгласно таблица).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Процедура – заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Смятам, че не е редно да гласуваме тези предложения, когато се отнасят за приложенията по следната причина. Това са предложения, които към съответния член са били отхвърлени или приети. Ако там са били отхвърлени, тук няма как да бъдат приети. Приложенията са илюстрация на вече прието нещо. Ако там определено прeдложение е било прието, то води до съответното систематично изменение в приложението. В момента знаете ли какво правим? Ако случайно бъде прието едно от тези предложения, трябва да върнем Закона и да го прегласуваме. Това просто е абсурд.
Правя Ви процедурно предложение тези предложения въобще да не бъдат разисквани, гласувани, приемани и отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Цонев, бих се съгласила с Вас, ако това е бил подходът на Комисията. След като в доклада на Комисията предложенията са отразени, аз съм длъжна да ги подложа на гласуване. (Реплика от народния представител Йордан Цонев.)
Заповядайте, за уточнение.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Простете, че може би процедурно нарушавам Правилника.
В доклада на Комисията трябва да бъдат отразени, защото ако в хода на разискванията някое от предложенията, които Комисията не подкрепя, а бъде прието, тогава ще трябва да гласуваме съответното предложение тук, и да променим и приложението. По тази причина...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Приемам това като процедура по начина на водене. Ще се възползвам от няколко секунди, за да Ви отговоря.
Нито аз еднолично като председател, никой и от колегите, с които днес колективно ръководим пленарното заседание, нямаме възможност на такава преценка, тъй като подобни правомощия не са включени в Правилника ни.
Господин Ангел Найденов имаше думата за изказване.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Опитвам се да изясня следния въпрос, по който създаваме парадоксална ситуация като Народно събрание. Вярно е, че става дума за нищожна сума дори повдигам този въпрос с известно неудобство на фона на стотиците милиони и милиардите, които се разпределят през бюджета.
Вижте за какво става дума. На Централния кооперативен съюз с постановление на Министерския съвет от 2005 – 2008 г. като юридическо лице, независимо какво е юридическото лице, са възложени определени военновременни задачи. В този случай те са свързани с поддържането на консервирани хлебопекарни, които са с оглед на потребностите на страната, ако сме във военно време. Става дума за 277 хлебопекарни.
Какво прави ЦКС там, където те имат структури и където се намират тези хлебопекарни? Има техническо обслужване, съответно влагане на части там, където е необходимо за тяхното обслужване, сгради, които се поддържат по същия начин.
Става дума за това, че съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили те трябва да го правят това нещо като задължение. Те фигурират във военновременните планове на страната. Междуведомственият съвет към Министерския съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките всяка година взема решение и казва: съгласно решението по бюджета Вие трябва да имате такива и такива средства. За 2015 г. са били 510 хил. лв. – нищожна сума. Сега ние предлагаме с оглед и на известна инфлация
512 хил. лв. Толкова са разходите.
Парадоксалната ситуация е, че те трябва да изпълняват тези задачи, те не могат да се отклонят. Иначе санкциите по Закона за отбраната и въоръжените сили са много по-сериозни отколкото в случая става дума за тези пари. И ние не им гласуваме парите. Това е парадоксалната ситуация.
Иначе, че в чл. 1 са взети решенията по големите суми – да, сигурно е така. Въпросът е, че там няма разбивка. Ние тук казваме за какво трябва да бъдат предвидени 500 хил. лв. В крайна сметка 500 хил. лв.! Господин Горанов наум вече може да ги е сметнал откъде може да ги вземе.
В случая или освобождаваме ЦКС от техните задължения, свързани с поддържането на тези военновременни мощности, или гласуваме средствата, за да ги поддържат. Просто трябва да излезем от тази парадоксална ситуация.
Предложението ни е да подкрепим съответно в рамките на общите средства – те лесно могат да бъдат намерени, има съответния буфер, от който могат да бъдат предвидени и да бъдат отпуснати на ЦКС. За това става дума. Дори се учудвам....
Господин Ненчев, заповядайте, Вие подписвате тези писма или упълномощения от Вас заместник, който е член на Междуведомствения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Нинова – последно изказване.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ): Колеги, по същото предложение. Предлагаме да се осигурят разходи в размер на 3 милиона и половина за ЦКС – нещо, което е правено 20 години до 2015 г. Става въпрос за помощ от страна на държавата чрез поемане на 50% от разходите за транспорт за снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост за 1646 малки населени места с жители до 500 души. Както Ви казах, това е правено 20 години, за първи път Вие го спирате през 2015 г.
Въпреки че в бюджета парите за 2015 г. са записани, цяла година, въпреки опитите на много депутати от всички парламентарни групи да накараме господин Горанов да осигури тези средства за 1646 села, до които няма начин да стигне хляб – парите ги имаше в бюджета, и той не ги осигури с един аргумент: не може така, трябва да направя обществена поръчка и който спечели поръчката, той да доставя хляба. Добре, и това приехме. Но 2015 г. свърши – обществена поръчка не направихте. Тези села не бяха осигурени с хляб. ЦКС го направи за своя сметка. Хората са отговорни и го направиха за своя сметка.
Сега парите си седят в бюджета за 2015 г., ще ги изхарчите за нещо друго, разбира се, но 1646 селца, в които живеят по 10 души, планински села, недостъпни, останаха без хляб и без стоки от първа необходимост. Защо го направихте това? Защото не си направихте обществената поръчка в продължение на една година.
За 2016 г. пък изобщо тези пари ги няма. Какво казвате на тези хора в селата? Че те не са важни. Отново политика. Вие, малките не сте важни. Важни са големите, на които ще дадем още повече, за да са още по-големи. Вие умирайте, дори и без най-необходимото – хляба на хората. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Моля да приемете това предложение за осигуряване на средствата за ЦКС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Нинова.
Господин Министър.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Според мен всичко, което се каза, е вярно с изключение на две неща.
Първо, в тези 1600 населени места вероятно в рамките на годината хляб е имало.
Второ, не знам в исторически план как се е формирало ЦКС, но не вярвам това да е единствената структура или държавен орган, защото ЦКС не е държавен орган, сантиментът към който да Ви влече за решаването на този проблем. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.)
Централният кооперативен съюз вероятно е кооперация по Закона за кооперациите и в никакъв случай не е държавен орган, който да реализира екслеге държавна политика. Затова е изключително непонятно за мен защо цяла година се набива в лицето на народните представители, че, видите ли, само ЦКС може да реши един евентуално съществуващ проблем.
Така или иначе, ако съществува проблем с доставките в малки населени места и тази политика се припознае като държавна, не е Законът за държавния бюджет, който трябва да урежда как се извършва логистична доставка на стоки. Надявам се, че отдавна сме осъзнали, че на територията на България снабдяването със стоки се извършва на търговски принцип. Ако някъде липсва предлагане, може държавата да го компенсира чрез съответните механизми.
Ако искате предложете подходящи законодателни решения, които да идентифицират къде няма предлагане на стоки и ние да попълним тази празнина на пазара, която дълбоко ме съмнява, че съществува и да компенсираме този проблем. Не може постоянно да се твърди, че една по-скоро приличаща на търговец организация, макар и по Закона за кооперациите, трябва да бъде фаворизирана в Закона за държавния бюджет, та било това и традиция.
Готови сме да осигурим ресурс за решаване на проблема, ако той съществува за снабдяването със стоки от първа необходимост в населените места над 500 души без курортите. Така пише в дефинициите на постановленията, които Вие цитирате.
Но съгласете се с мен, че, първо, не е работа на министъра на финансите; второ, не е работа на законова фикция да определя една или друга организация, която да претендира, че трябва да изпълнява задължително тя военновременни задачи и задължително тя – логистично снабдяване на търговски принцип с каквито и да било стоки.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП ЛБ, от място): Нали Вие сте им възложили военновременни задачи?
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Така че предлагам този дебат да продължи, но не в рамките на Закона за държавния бюджет, не в рамките на предложението за допълнение на това приложение. Ако действително има такъв проблем или нямаме ретроспективно отнемане на традиционен бизнес на определена търговска структура, да го възстановим, но по друг механизъм. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи: „Браво! Браво!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми министри, уважаеми министри от мнозинството, ще направим така, че тази дискусия да стигне до тези хора по съответния начин. (Реплика от народния представител Данаил Кирилов.)
Тези хора не пазаруват в „Била” и в „Метро”, не пазаруват в големи търговски вериги, а там няма търговски вериги, защото няма печалба от това. И тази субсидия 20 г. по традиция даваме за това.
Ясно е, господин Министър, че могат да си месят хляб вкъщи. Ясно е, че и това е решение – да си напазаруват брашно, да си насекат дърва и да си месят хляб вкъщи. Само че въпросът е: това ли предлагат като политика българското правителство и българския парламент? Това ли предлагат?
Сигурно тази дискусия можем да я проведем и по друг повод. Икономисали сте от тези хора тази година тези пари. Икономисахте ги и с Дянков. И той не плащаше, защото за Вас тези хора не съществуват. Защото бизнесът е преди всичко. Народното събрание, на което Вие предложихте да се ангажира да провери които нямат хляб, то пък не Ви е маркетингова агенция. Така че оставете хората да си решават проблемите сами, защото с такава политика Вие казвате: „Уважаеми граждани, живеещи в труднодостъпните и високопланински места, това не е Вашата държава, това не е Вашето правителство, това не са Вашите народни представители, това са едни хора, които пресмятат всичко през търговската печалба. Това са едни чудесни бизнесмени”.
Ще направим всичко, така че това да стигне до тези населени места.
По отношение на ЦКС ще внесем законопроект, щом мълчи тук отзад, Вашият колега, който не излезе да каже: „Отменяме военните задължения на ЦКС”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Той поиска думата и ще говори след Вас.
МИХАИЛ МИКОВ: Защо му ги възлагате? Няма да бъде на ЦКС, дайте ги на по-близки частни фирми, оттам също ще вземете някой процент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Министър, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, уважаеми господин Найденов, действително днес тази вечер бях особено затруднен, за да разбера кога точно говорите истината. Слушах внимателно и имам думи към господин Гечев, който говори за некадърност.
Господин Миков, Вие говорите за хляба на народа, но аз си спомням 1996 г. по това време и 1997 г. бях отвън пред тази зала, когато народът Ви изгони с камъни, защото Вие откраднахте тогава хляба на народа. (Шум и реплики в ГЕРБ. Неодобрителни реплики от БСП ЛБ.) Тогава Вие откраднахте хляба на народа! Искам да разбера кога говорите истината, когато става въпрос за бюджета и твърдите... (Шум и неодобрителни реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, придържайте се към темата, придържайте се към темата, господин Министър!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Снощи казахте да увеличим бюджета на отбраната, а днес казвате: „Трябва да го намалим, трябва да направите необходимите съкращения”.
Господин Миков, говоря повече за дясната страна на залата, на хората, които са активни, защото ние вярваме в справедливостта и в морала, нещо, което при Вас очевидно липсва...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без персонални обиди и без квалификации, господин Министър!
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: ... и ние ще направим всичко необходимо да направим така, че България да бъде сериозна европейска държава, а не да бъде зависима от корпоративни интереси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – господин Георги Свиленски. (Шум и реплики.)
Моля, без подвиквания от залата! Ще има процедура по начина на водене, колеги.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Госпожо Председател, правя процедура по начина на водене.
Въпросът към така наречения „министър на отбраната” беше да каже мнението си по военновременните запаси.
Господин Министър на отбраната, Вие със сегашното си изказване доказахте, че сте вреден на българското правителство. Подайте си оставката още тази вечер!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви, без квалификации. Призовах и министъра, призовавам и Вас, господин Свиленски.
Достатъчно уморени сме, колеги. Моля, без квалификации!
За лично обяснение – господин Ангел Найденов. След него – господин Данаил Кирилов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (БСП ЛБ): Трудно е по това време вече да бъде снижен градусът на емоциите, но все пак ще се опитам да се върна на въпроса, който повдигнах. Разбира се, не чух отговор на министъра.
Аз държа пред себе си писмо на Министерството на отбраната.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Това не е лично обяснение.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Лично обяснение е, защото бях споменат поименно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не влизайте в пререкания. Беше лично споменат от министъра. Няма да повтарям по три пъти.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: В това писмо, което е адресирано до ЦКС, пише изрично, че въз основа на двете постановления, които посочих – 2005 и
2008 г., по доклад на министъра на отбраната Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, съответно прави и оценка, съгласува заявките, което означава, че там участват Вашите представители, господин Горанов. Това е Решение на Министерския съвет. До този момент от 2005 г., 10 години това нещо върви по този начин.
Ако имате друг ред, измислете го или освободете ЦКС от тези задължения. Тези мощности са собственост на ЦКС. Няма кой друг да го прави, нито кой друг да влага тези средства. Ако сте решили, че това ще бъде по бюджета на Министерството на отбраната – нещо, с което аз не бих се съгласил – те да отделят тези пари, това е другата страна на въпроса. Просто трябва да вземете решение днес, иначе няма как тази дейност да бъде осъществявана, след като тя е по решение на Министерския съвет. Тя не е измислица на някой. Тук не говорим за някакви други задължения, а за задължения на държавата, възложени на ЦКС, каквато и организация да е ЦКС. Затова говоря. Намерете някакво решение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Правя процедура за прекратяване на настоящия дебат... (шум и неодобрителни реплики от БСП ЛБ, ръкопляскания от ГЕРБ), защото позициите и детайлите по този въпрос станаха ясни. Освен тази яснота и дълбокия детайл, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме предложението Ви, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: ... подкрепям изцяло логиката, която господин Цонев разви в предходното си процедурно предложение и неговата логика е вярна.
В приложенията можем да обсъждаме предложения, само ако те са били приети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кирилов, произнесох се по този въпрос, така че допустимо Ви е...
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Неправилно се произнесохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате процедура да оспорвате решението ми.
Обратно предложение на допустимото процедурно предложение на господин Кирилов за прекратяване на разискванията?
Слушаме Ви, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа министри! Колеги депутати, правя предложение да не прекратяваме дискусията и ще кажа защо. Става въпрос за българските граждани в малките планински населени места. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Става въпрос за отговорността на българската държава, която сме делегирали на българското правителство. И става въпрос, колеги, ние тук да го изясним като народни представители – представляваме ли тези хора и искаме ли правителството да си върши работата, искаме ли това да се случва в страната? (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
ДОРА ЯНКОВА: Ситуацията, в която е държавата, не дай си Боже, да влезем във военно време. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Ние какво, хлебопекарните ли да затворим?
Искам да поканя министър Горанов – елате в Пещера, елате в Турян и кажете на хората, които са по седем, осем, десет в малките махали, направете обществена поръчка и намерете точно тези фирми в Родопите, които да закарат хляба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков се ангажира със законодателна инициатива, госпожо Янкова. (Силен шум и реплики от БСП ЛБ. Реплика от народния представител Михаил Миков: „Не, не!”.)
ДОРА ЯНКОВА: Аз искам да Ви помоля: не изоставяйте хората в планините без хляб. В момента говорите пазарно, безотговорно и се държите далеч от хората, които всички ние по различен начин представляваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Гласували 146 народни представители: за 122, против 23, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Дебатът е прекратен, преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Каракачанов и група, Комисията не го подкрепя.
Гласували 129 народни представители: за 32, против 37, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михаил Миков и група, Комисията не го подкрепя.
Гласували 145 народни представители: за 43, против 64, въздържали се 38.
Предложението не е прието.
Гласуваме Приложение № 4 по вносител, редактирано от Комисията.
Гласували 147 народни представители: за 121, против 19, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – госпожа Бояджиева.
МАРИАНА БОЯДЖИЕВА (БСП ЛБ): Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! С това решение Вие оттеглихте отговорностите на държавата, които тя е изпълнявала повече от 20 години. Аз съм от Великотърновския избирателен район и ще Ви дам пример само за една от общините в нашия избирателен район – община Елена, в която има 124 населени места. Само седем от тези населени места са с жители над 100 души. Във всички останали живеят хора от двама, трима, най-много десет, до 50 човека. Тези хора десетилетия са получавали подкрепа от държавата чрез поемане на част от транспортните разходи, за да може да бъдат закарани хляб и стоки от първа необходимост.
Искам да Ви кажа, че тези, които изпълняват в момента тази работа не са се оттеглили от задължението си, както прави държавата. Напротив, и досега, включително до месец декември, те снабдяват хората с хляб и стоки от първа необходимост, но го правят за своя сметка. Това са представителите на Централния кооперативен съюз на територията на общината, и не само в Елена, но и в Златарица, и в община Велико Търново.
Така че, когато се вземат решения, трябва да мислим наистина за хората и за това какво последствие може да имат решенията на Народното събрание върху техния живот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот ще има ли? Няма.
Приложение – 5.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 – „Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2016 г.”, съгласно приложена таблица.
Предложение на народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители:
„В Приложение 5, ал. 2 „Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел и за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2016”, Раздел І „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”, т. 3 „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, сумата се променя от 30 000 хил. лв. на 35 000 хил. лв. и се добавя т. 5 „Холдинг БДЖ 30 000 хил. лв. (средства за погасяване на заем мотриса „Сименс”).”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Миков и група народни представители:
„В Приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 се правят следните изменения:
1. в раздел ІІ. „Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия”:
а) на ред ІІ. „Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия” числото „151 000,0” се заменя с „181 000,0”.
б) на ред 3. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД числото „30 000,0” се заменя с „60 000,0”.
2. на ред „Всичко”, последен за приложението, числото „152 000,0” се заменя с „182 000,0”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Свиленски.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП ЛБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! За разлика от Министерството на отбраната, Министерството на транспорта има министър, който разбира отговорностите, които са му поверени. Предложението, което сме направили ние, кореспондира с предложената от БДЖ и одобрена от Министерството на транспорта Стратегия за развитие на Българските държавни железници. Става въпрос за сумата „30 милиона” да бъде заменена с „60 милиона”. Това са пари за закупуване на нов подвижен състав.
Надявам се господин Горанов сега след мен да излезе и да каже ясно дали приема тази сума, или отново оставяме... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Не сме го правили този дебат. (Реплика от докладчика Диана Йорданова.)
Моля Ви не суфлирайте от място. Тази сума не е гласувана никъде в таблиците и както госпожа Цачева каза, може да бъде подложена на гласуване и на промяна, така че не противоречи на Правилника, по който работим.
Господин Горанов, наистина искам Вашето становище по предложението. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители няма.
Дебатът е закрит.
Гласуваме, колеги.
Подлагам на гласуване предложението на господин Каракачанов и група, Комисията не го подкрепя.
Гласували 127 народни представители: за 37, против 36, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Миков и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 20, против 67, въздържали се 32.
Предложението не е прието.
Гласуваме Приложение 5 по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 120 народни представители: за 107, против 10, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 6 към чл. 50 „Механизми за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2016 г.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме Приложение № 6.
Гласували 120 народни представители: за 111, против 7, въздържали се 2.
Прието е и Приложение № 6.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 7 към чл. 51:
„I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г. (без капиталови разходи) – съгласно приложена таблица.
II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.”
Има предложение от народния представител Зеленогорски и група:
В приложение № 7 към чл. 51, раздел I, ред „ВСИЧКО” се правят следните изменения :
а) в графа „1.Разходи за делегирани от държавата дейности”, числото „2 222 918,7” се заменя с „2 239 782,7”;” (Шум и реплики.)
Госпожо председател! Моля за тишина в залата! Пак ще ми направят забележка, че си мрънкам, нищо не чували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля, докладчикът не може да се концентрира и да докладва текста! Не се чува! Моля ред в залата!
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА:
„б) в графа „7. Култура”, числото „87 627,7” се заменя с „104 491,7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Мерджанов! Господин Мерджанов! Дебатът се води от трибуната, а не от място! Господин Мерджанов!
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Явор Хайтов и група:
В Приложение № 7, към чл. 51 се правят следните допълнения и изменения за област Враца:
Роман,
1. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.
- в раздел 2 „общинска администрация” , Роман - да се увеличи с 12 000 лв. и придобива следния вид: 440,9.
- в раздел „образование”, Роман - да се увеличи с 37 000 лв. и придобива следния вид: 1483,3.
- в раздел „социални грижи”, Роман - да се увеличи с 211 000 лв. и придобива следния вид: 945,7.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мариана Тодорова и група:
В Приложение №7 към чл. 51 - Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г. да се измени, както следва: Обобщаващата сума на делегираните от държавата дейности /колона 1/ числото 2 222 918,7 да стане 2 239 782,7 поради предлаганото увеличение на разходите за култура в /колона 7 числото 87 627,7 да стане 104 491,7.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Хайтов и група:
В Приложение № 7, към чл. 51 се правят следните допълнения и изменения за град
Криводол, обл. Враца:
І. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2016 г.
- в Раздел 2 „общинска администрация”, Криводол - да се увеличи с
36 000 лв. и придобива следния вид: 570,0;
- в Раздел „социални грижи”, Криводол - да се запише 392 хил.лв.
II. В чл. 50 „Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове и по общини” се правят следните допълнения и изменения за град Криводол, обл. Враца:
- в раздел „бюджетни взаимоотношения” предлагаме да се добави сумата
42,0 хил. лв. Сумата е за превенция от наводнения и целевата субсидия за капиталови разходи да придобие следния вид 356,8.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Дебатът е прекратен.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Найден Зеленогорски. Комисията не го подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 17, против 43, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на господин Явор Хайтов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 115 народни представители: за 12, против 43, въздържали се 60.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на Мариана Тодорова и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 113 народни представители: за 13, против 24, въздържали се 76.
Предложението не е прието.
Отново предложение за други общини на господин Хайтов и група. Комисията не го подкрепя.
Гласували 119 народни представители: за 9, против 46, въздържали се 64.
Предложението не е прието.
Гласуваме Приложение 7, подкрепено от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 118, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 8 към чл. 54 – „Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2016 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси”. Съгласно приложена таблица.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване Приложение № 8 по вносител, подкрепено от Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 116, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Министър Горанов иска думата.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Използвам секундите преди последното гласуване за тази една минута, която се полага на вносителя, в която да Ви благодаря, защото вероятно след края на дебата – колегите от БСП лява България не успяха да го дочакат, бързо ще си тръгнете в късните часове на 2 декември.
Искам да благодаря за качеството на дебата. Вероятно то е допринесло за приемането на бюджета във вида, в който е предложен от правителството.
Искам да благодаря и на опозицията и най-вече на партньорите, които подкрепят правителството. (Оживление.) Вие не подкрепяте ли правителството?
Бюджетът е добър. Може би не е най-добрият, но бюджетът е добър. Защото запазва ниската данъчна тежест, защото ограничава дълговото бреме, защото гарантира успешно функциониране на държавата и на обществото. И най-вече, защото дава перспектива на българските граждани за стабилност.
Още веднъж Ви благодаря! (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Йорданова, Приложение № 9.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Приложение № 9 към чл. 84, ал. 1 – „Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през
2016 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 9, като думите „към чл. 84, ал. 1” се заменят с „към чл. 83, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване докладваното от госпожа Йорданова.
Гласували 128 народни представители: за 123, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това на второ четене Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. (Народните представител стават, оживление, ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Благодаря на всички колеги за конструктивния дебат от името на Бюджетната комисия. (Ръкопляскания.)
Колеги, отрицателен вот на господин Енчев по Приложение № 9.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): От името на опозицията! (Силен шум, реплики, възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля, моля заемете местата си!
Господин Енчев, гласуването е само по Приложение № 9. Приемам отрицателен вот по Приложение № 9.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (встрани от микрофоните): По целия бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не може да говорите за целия бюджет, няма такава процедура – ще Ви отнема думата.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: О`кей, по Приложение № 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако говорите по Приложение № 9 – дълбоко се съмнявам, че го имате пред себе си и знаете за какво става въпрос в него.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Аз искам да говоря по…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма възможност, защото няма такава.
ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (встрани от микрофоните): Как да няма такава? Това е процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Закривам пленарното заседание. (Силен шум, викове.)
Утре от 9,00 ч. редовно пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 22,04 ч.)Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председател:

Димитър Главчев


Секретари:

Александър Ненков

Чавдар Пейчев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ