Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 11 декември 2015 г.
Открито в 9,02 ч.
11/12/2015
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник-председателитеДимитър Главчев, Алиосман Имамов, Иван К. Иванов и Явор Хайтов

Секретари: Иван П. Иванов и Калина Балабанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Преди да продължим с програмата по дневния ред, който сме приели в сряда, Ви предлагам Проект за решение:
„Уважаеми народни представители, предлагам на Народното събрание да приеме Решение на основание чл. 45, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за провеждане на извънредно пленарно заседание на 15 декември, вторник, от 11,00 ч. при следния дневен ред:
Точка единствена. Второ гласуване на Проект на Кодекса за застраховането. Вносител – Министерският съвет от 2 септември 2015 г., приет на първо гласуване на 7 октомври 2015 г.”
Моля, гласувайте. (Реплика от залата: „До 22,00 ч.!”)
Гласували 132 народни представители: за 113, против 7, въздържали се 12.
Във вторник, 15 декември 2015 г., от 11,00 ч. ще имаме пленарно заседание.
Заповядайте за процедура, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предлагам промяна в дневния ред с разглеждане на т. 10, предвидена в предварително приетият дневен ред, а именно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
Ратификацията е изключителна важна и трябва да я приемем до края на година. Надявам се, че няма да отнеме много пленарно време, затова предлагам да я разгледаме сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря.
Има ли обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Даниела Дариткова.
Гласували 138 народни представители: за 136, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Започваме с т. 10:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА „УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА В БЪЛГАРИЯ” МЕЖДУ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по здравеопазването за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2015 г.
На свое заседание, проведено на 12 ноември 2015 г., Комисията по здравеопазването обсъди Законопроекта за ратифициране.
На заседанието присъстваха представители на Министерството на здравеопазването: д-р Петър Москов – министър, д-р Бойко Пенков – заместник-министър, д-р Ваньо Шарков – заместник-министър, и експерти.
На заседание, проведено на 28 септември 2015 г. Министерският съвет одобри проекта на Споразумението.
Със споразумението се удължава срокът на програмата със седем месеца считано от месец март 2015 г., без да е необходимо допълнително финансиране. Целта на нейното продължаване е в рамките на спестени финансови ресурси да се удължи изпълнението на програмата за постигане на устойчивост на постигнатите резултати на национално ниво. Сумата, одобрена за продължаване на дейностите, е в размер на 572 121 евро.
Програмата се изпълнява на територията на цялата страна и допринася за постигането на целите, които са заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2012 – 2015 г. Чрез горепосочените програми се постига трайна тенденция на намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната през последните няколко години (от 38 на 100 000 през 2008г. до 23,8 на 100 000 население през 2013г.).
Необходимите средства от вътрешното финансиране, в това число и разходите за данъци (включително данък върху добавената стойност), мита, такси по доставките на стоки и услуги, ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на здравеопазването за съответната година.
За влизане в сила на Споразумението е необходимо то да бъде ратифицирано съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.
След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 16 гласа „за”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, уважаема госпожо Дариткова.
Следва доклад от Комисията по правни въпроси.
Госпожо Атанасова, моля да представите доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря.
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2015 г.
На свое заседание, проведено на 7 октомври 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта.
На заседанието присъстваха д-р Адам Персенски – заместник-министър, и д-р Тонка Върлева – началник отдел „Международни дейности, проекти и програми”.
Със Споразумението се удължава срокът на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” със седем месеца, считано от месец март 2015 г., без да се изисква допълнително финансиране, като целта на продължаването е в рамките на спестените средства да се удължи изпълнението на програмата за постигане на устойчивост на резултатите на национално ниво. Сумата, одобрена за продължаване на дейностите, е в размер на 572 121 евро.
Програмата „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” допринася за превенция и контрол на заболяването в България в периода 2012 – 2015 г. като се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулоза през последните години от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,8 на 100 000 през 2013 г.
Ратифицирането на Споразумението се налага от предвиденото в него решаване на спорове чрез арбитраж, освобождаване от мита, данъци и такси и изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила, съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.
В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Следва доклад от Комисията по външна политика – тук също ще имаме заместник на председателя.
Заповядайте, господин Петров.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ПЕТРОВ: Уважаеми колеги, доклад относно споменатото Споразумение.
„На редовно заседание, проведено на 28 октомври 2015 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект.
Мотивите по Законопроекта бяха представени от господин Адам Персенски – заместник-министър на здравеопазването и госпожа Тонка Върлева – началник отдел „Специализирани докторски програми” към дирекция „Международни дейности, програми и проекти” в Министерството на здравеопазването, както следва.
Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано на 19 май 2015 г. по силата на Решение № 318 на Министерския съвет от 11 май 2015 г.
Със Споразумението се удължава срокът на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” със седем месеца, считано от месец март 2015 г., без да се изисква допълнително финансиране. Целта на продължаването е в рамките на спестени средства да се удължи изпълнението на програмата за постигане на устойчивост на резултатите на национално ниво. Сумата, одобрена за продължаване на дейностите, е в размер 572 121 евро.
Чрез реализирането на националната програма и програмата, финансирана от Глобалния фонд, се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулозата в страната през последните години от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,8 на 100 000 население през 2013 г.
Благодарение на безвъзмездната помощ беше подпомогната страната да осигури: превенция на заболяването сред най-уязвимите групи; наблюдение на пациентите с туберкулоза; стриктно спазване на терапията, особено в продължителната фаза на лечение; недопускане на прекъсване на лечението, включително предоставяне на ваучери за храна на пациенти с туберкулоза; спазване на мерките за инфекциозен контрол; осигуряване на лекарствените продукти за лечение на пациенти с мултирезистентна и екстензивнорезистентна туберкулоза; закупуване на медицински изделия и медицинска апаратура.
След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Петров, за доклада.
Преминаваме към разисквания по Законопроекта.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Закривам дебатите.
Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване.
Гласуваме на първо четене Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2015 г.
Режим на гласуване.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Госпожа Дариткова – процедура.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля Законопроектът да бъде подложен и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Обратно становище? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за разглеждане на Законопроекта и на второ четене.
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, докладвайте на второ четене името на Законопроекта и член единствен.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписано на 19 май 2015 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания, уважаеми колеги? Не виждам.
Закривам дебатите по текста на Законопроекта.
Гласуваме името на Закона и член единствен.
Гласували 140 народни представители: за 140, против и въздържали се няма.
Предложението е прието, с което и Закона.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.
Вносител е Министерският съвет на 23 юни 2015 г. Приет е на първо гласуване на 6 октомври 2015 г.
Моля докладчикът да заеме своето място на трибуната.
Първо, процедура за достъп в залата.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Моля на основание чл. 46, ал. 2 от нашият Правилник да бъдат допуснати в пленарната зала от Министерството на околната среда и водите Бойко Малинов – заместник-министър, и Иван Ангелов – директор на Дирекция „Опазване на чистотата на въздуха”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, уважаеми колеги, гласуваме допуск в залата.
Гласували 118 народни представители: за 104, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
Моля, уважаемите представители на тези институции да бъдат допуснати в залата.
Господин Иванов, докладвайте заглавието, първи и втори параграф.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Благодаря, господин Председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме анблок заглавието на Закона, както и параграфи 1 и 2 по вносител, подкрепени от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „допустими” се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нормите за емисии се разработват с оглед на осигуряване качеството на атмосферния въздух, отговарящо на нормите за вредни вещества (замърсители) по чл. 6.”
3. В ал. 3 след думата „Нормите” се добавя „за емисии”.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Нормите за емисии се разработват въз основа на:
1. заключения за най-добри налични техники (НДНТ), приети с решение на Европейската комисия по смисъла на т. 42в от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда;
2. съвременното равнище на техниката и технологиите, постиженията на науката и резултатите от практическото използване на тези постижения.”
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5” и след думите „Глава седма” се добавя „Раздел ІІ”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Гласуваме, уважаеми колеги, § 3 по вносител, редактиран от Комисията, и § 4 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 7.
Предложенията са приети.
Параграф 5 – имате по-дълъг текст.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ:
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) С наредба на министъра на околната среда и водите се установяват мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ, L 286/1 от 31 октомври 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1005/2009”.” (Смяна на докладчика.)
ДОКЛАДЧИК СТАНИСЛАВ ИВАНОВ:
„(2) С наредба на министъра на околната среда и водите и на министъра на вътрешните работи се установяват мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ, L 150/195 от 20 май 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 517/2014”, по отношение на:
1. стационарното хладилно и климатично оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове;
2. термопомпи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове;
3. електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове;
4. двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове;
5. оборудване, съдържащо разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове;
6. стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове;
7. хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета – във връзка с прилагането на изискванията по извършването на дейностите по монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт, извеждане от експлоатация, проверка за течове и възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове;
8. климатично оборудване на моторни превозни средства – във връзка с прилагането на изискванията по извършването на дейностите по възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове;
9. европейски и/или международни стандарти, посредством прилагането на които се въвеждат изисквания за работа с оборудване, съдържащо охладители, представляващи алтернатива на флуорсъдържащите парникови газове.
(3) Проверката за съответствието с изискванията на чл. 4, параграфи 1 и 3 и чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014, както и на операторите на моторните превозни средства по отношение на възстановяването на флуорсъдържащи парникови газове от климатичното им оборудване, за установяване на съответствие с чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014, се извършва при периодичен преглед за проверка на техническата изправност по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата на моторните превозни средства и техните ремаркета, когато са оборудвани с хладилни устройства, чрез извършване на проверка на документите, изготвени и поддържани по реда на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 517/2014.
(4) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица контролират спазването на изискванията на наредбата по ал. 1.
(5) Контролът по спазването на изискванията на наредбата по ал. 2 се извършва от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) или оправомощени от тях длъжностни лица с изключение на изискванията по т. 2;
2. директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица по отношение на изискванията към лицата, извършващи дейности по монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт, извеждане от експлоатация и проверка за течове на стационарното противопожарно оборудване, както и по възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от това оборудване, по чл. 3, параграф 4 и чл. 6, параграф 2, буква „б” от Регламент (ЕС) № 517/2014.
(6) Министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и/или директорът на Агенция „Митници” или оправомощени от тях длъжностни лица упражняват контрол съобразно своята компетентност в случаите по:
1. член 5, чл. 6, чл. 7, параграф 2, чл. 8, параграф 3, чл. 9, чл. 10, параграф 3, чл. 11, параграф 5, чл. 15, 16, 17 и чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009;
2. член 7, параграф 2, чл. 11, параграф 1, чл. 12, параграфи 1-13, чл. 14, параграфи 1-3, чл. 15, параграф 1, ал. 2 и чл. 17, параграф 1, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014.
(7) Министърът на околната среда и водите, директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите и оправомощени от тях длъжностни лица при упражняване на контрола по ал. 4, ал. 5, т. 1 и ал. 6, както и при упражняване на контрола по Регламент (ЕО)№ 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014 имат право:
1. на свободен достъп до проверяваните предприятия;
2. да изискват информация и документи, да правят анализи на място и/или да вземат проби за лабораторни анализи с цел установяване на съответствието на веществата, оборудването и продуктите по Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕС) № 517/2014;
3. да изискват информация за количествата произведени, внесени, изнесени и пуснати на пазара вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорсъдържащи парникови газове, както и за произведени, внесени, изнесени и пуснати на пазара количества продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорсъдържащи парникови газове;
4. да дават предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, употреба, изтегляне от пазара и/или унищожаване на вещества, оборудване и/или продукти и ограничаване на емисии при констатирани несъответствия с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или Регламент (ЕС) № 517/2014;
5. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е с фактическа сложност и/или изисква специални знания.
(8) Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” или оправомощени от него длъжностни лица при упражняването на контрола по ал. 5, т. 2 имат право:
1. на свободен достъп до проверяваните обекти;
2. да изискват информация и документи с цел установяване на съответствието на веществата и/или оборудването с изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014.
(9) Директорът на Агенция „Митници” и оправомощени от него длъжностни лица при упражняването на контрола по ал. 6 имат право:
1. при съмнение за нарушения на забраните и/или на ограниченията, посочени в Регламент (ЕО) № 1005/2009 или Регламент (ЕС)№ 517/2014, да задържат веществата, продуктите и/или оборудването до получаване на становище от министъра на околната среда и водите, от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите или от оправомощените от тях длъжностни лица;
2. след получаване на становището по т. 1:
а) в случай на установено нарушение – да дава митническо направление за стоките в съответствие със становището;
б) в случай че не бъде установено нарушение – да разрешава вдигането на веществата, продуктите и/или оборудването.
(10) Директорите на РИОСВ, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, директорът на Агенция „Митници” писмено информират министъра на околната среда и водите за всяко установено нарушение на Регламент (ЕС) № 517/2014 или на Регламент (ЕО) № 1005/2009, или на наредбите по ал. 1 или 2, както и за предприетите мерки в срок, не по-дълъг от 30 дни от датата на установяване на нарушението.
(11) Контролните органи по ал. 4, 5 и 6 са длъжни да не разгласяват информация, която представлява производствена или търговска тайна, станала им известна при или по повод упражняване на контрола.
(12) Контролът по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 се осъществява от:
1. министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице – по използването на хлорфлуорвъглеводороди, бромохлорвъглеводороди и ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди;
2. министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице – по използването на метилбромид за карантина и обработка на пратки преди износ и/или за критични нужди;
3. министъра на отбраната или министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от тях длъжностни лица – по използването на халони за критични нужди.
(13) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014.
(14) Министърът на околната среда и водите е компетентният орган по докладване на Европейската комисия по Регламент (ЕО) № 1005/2009 и Регламент (ЕС) № 517/2014.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Не беше лесно.
Изказвания по § 5, уважаеми колеги? Не виждам желаещи.
Гласуваме § 5 по вносител след редакция на Комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който в ал. 1, т. 2, буква „б” думите „въпросните вещества” се заменят с „веществата по т. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Дайте и следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
Изказвания по параграфи 6 и 7, уважаеми колеги? Не виждам.
Гласуваме анблок текста на вносителя, подкрепен от Комисията за параграфи 6 и 7.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Предложенията са единодушно приети.
Продължете с § 8.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Има предложение на народния представител Иван Вълков за създаване на нов § 8а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. В чл. 18а, ал. 8 думите „разпространителите на корабни горива” се заменят с „местните снабдители на корабно гориво”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 10, и предлага следната редакция:
„§ 10. В чл. 18б, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „т. 2” се заменят с „т. 3”.
2. В т. 5 след думата „изпълняват” се добавя „годишна” и накрая се поставя запетая и се добавя „която да бъде поставена на видно място на обекта”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 11 и предлага следната редакция:
„§ 11. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „или при издадени указания на министъра на околната среда и водите”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Указанията на министъра на околната среда и водите по ал. 4 са задължителни за изпълнение.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който е подкрепен от Комисията; предложението на Комисията да се създаде нов § 9 със съответното му съдържание в доклада на Комисията; редактираният текст на вносителя за § 9, който става § 10 в доклада на Комисията; редактираният текст на вносителя за § 10, който става § 11 в доклада на Комисията, и текста на вносителя за § 11, който става § 12 в доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
Параграфи от 8 до 12 включително, по доклада на Комисията, са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Предложение на народния представител Иван Вълков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 30а, ал. 5 след думата „използват” се добавя „в корабните горивоподаващи системи”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 16 и предлага следната редакция:
„§ 16. В чл. 30л, ал. 1 думите „по чл. 117” се заменят със „с издадено комплексно разрешително по реда на Глава седма”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
„§ 19. В чл. 33б, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думата „регламентите” се заменя с „Регламент (ЕО) № 1005/2009, Регламент (ЕС) № 517/2014”.
2. В т. 6 след думите „ал. 1 и 2” се поставя запетая, думите „за установяване на мерките по прилагане на” се заличат и думите „Регламент (ЕО) № 842/2006” се заменят с „Регламент (ЕС) № 517/2014”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 21 и предлага следната редакция:
„§ 21. В чл. 34к думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4, 5 или 6”, а думите „ал. 4” се заменят с „ал. 7, 8 или 9”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на Комисията за създаване на нов § 13; текстът на вносителя за § 12, който става § 14, след подкрепа от Комисията; текстът на вносителя за § 13, който става § 15, след подкрепа от Комисията; редактираният текст на вносителя за § 14, който става § 16 в доклада на Комисията; текстът на вносителя за § 15, който става § 17, след подкрепа от Комисията; на § 16 по вносител, който става § 18, след подкрепа от Комисията; редактираният текст на вносителя за § 17, който става § 19 в доклада на Комисията; текстът на вносителя за § 18, който става § 20, след подкрепа от Комисията в нейния доклад; редактираният текст за § 19, който става § 21 в доклада на Комисията, след редакция от нейна страна и текстът на вносителя за § 20, който става § 22 в доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграфи от 13 до 22 включително, по доклада на Комисията, са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Предложение на народния представител Иван Вълков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 23 и § 24:
„§ 23. Създава се чл. 34н:
„Чл. 34н. (1) Лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. ...), се наказва за допуснатите нарушения по:
1. Глава втора – с глоба от 500 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 1000 до 20 000 лв.;
2. глави трета, четвърта, пета, шеста и седма – с глоба от 1000 до 15 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 се налага в двоен размер.”
§ 24. В чл. 35, ал. 1 след думата „глоба” се добавя „съответно с имуществена санкция в размер”.”
Комисията предлага да се създаде нов § 25:
„§ 25. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Кмет на община, който не разработи програмите по чл. 27, ал. 1 в срока, определен в наредбите по чл. 6, ал. 1, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
(2) Кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите по чл. 27, ал. 4, се наказва с глоба от 1000 до 4000 лв.
(3) Кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по организиране на изпълнението на мерките в програмите по чл. 27, ал. 1 или в оперативния план по чл. 30, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 26 и предлага следната редакция:
„§ 26. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 27, 30, 34и, 34к и 42а се съставят от длъжностни лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите или от директора на съответната РИОСВ.
(5) Наказателните постановления по ал. 4 се издават от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице или от директора на съответната РИОСВ или от оправомощено от него длъжностно лице.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.”
Параграф 22 – предложение на народния представител Иван Вълков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 27 и предлага следната редакция:
„§ 27. В чл. 43а, ал. 1 думите „и 34г” се заменят с „34г и 42”, а накрая се добавя „ал. 1”.”
Комисията предлага § 23 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 26.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 23 и 24 със съответното им съдържание по доклада на Комисията, както и създаването на § 25 по същия начин, подкрепения по принцип текст на вносителя за § 21, който става § 26 след редакция от страна на Комисията и подкрепения по принцип текст на вносителя за § 22, който става 27 по доклада на Комисията след редакция от нейна страна, както и предложението на Комисията за отпадането на § 23 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Параграфи от 23 до 27 по доклада на Комисията са приети, както и отхвърлянето на § 23 по вносител.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 28:
„§ 28. Създава се чл. 43в:
„Чл. 43в. (1) Лице, което използва или допуска да бъде използвано в корабните горивоподаващи системи корабно гориво, което не съответства на изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1, се наказва с глоба от 5000 до 15 000 лв.
(2) Съставянето и връчването на актовете за установяване на нарушенията, подаването на възражения срещу тях, съставянето и връчването на наказателните постановления и обезпечаването на събирането на наложените глоби, се извършва при условията и по реда на чл. 122 - 124 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.”
Комисията предлага § 24 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 25.
Комисията предлага да се създаде нов § 29:
„§ 29. Член 44 се отменя.”
Комисията предлага § 25 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 28 със съответното му съдържание съгласно доклада на Комисията, предложението на Комисията за отхвърляне на § 24 по вносител, тъй като е отразен на системното му място в § 25, предложението на Комисията за създаване на нов § 29 и предложението на Комисията § 25, да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 26, както и текста на вносителя за § 26 и 27, които след подкрепа от страна на Комисията намират място като § 30 и 31 в нейния доклад.
Моля, гласувайте.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Параграфи от 28 до 31 по доклада на Комисията са приети, както и отхвърлянето на § 24 и § 25 по вносител.
ДОКЛАДЧИК СВИЛЕН ИВАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 32.
Предложение на народния представител Станислав Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 33:
„§ 33. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 75, ал. 1 думите „т. 2” се заменят с „т. 3”.
2. В чл. 118в, ал. 2 думите „т. 2” се заменят с „т. 3”.
3. В чл. 141, ал. 1, т. 3 думите „министъра на енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката”.”
Предложение на народния представител Иван Вълков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 34 и § 35:
„§ 34. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 103, ал. 6 навсякъде след думите „Министърът на околната среда и водите” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.
2. В приложение № 3 към чл. 103, ал. 1, част 1, колона 1, раздел „Р”, ред „Р5а” думите „на температура под” се заменят с „при температура над”, а думата „съхраняват” се заменя с „държат”.”
„§ 35. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. ...):
В чл. 4, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. води, които причиняват значително отрицателно въздействие върху:
а) екологичното, химичното или количественото състояние или екологичния потенциал на повърхностните и подземните води по смисъла на Закона за водите, с изключение на отрицателните ефекти, при които се прилага чл. 156е от Закона за водите, или
б) състоянието на околната среда в морските води съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19 от Закона за водите, доколкото определени аспекти от екологичното състояние на морската околна среда не се уреждат от същия закон.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 36 и предлага следната редакция:
„§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на:
1. параграф 8 относно чл. 17в, ал. 3, 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.;
2. параграф 20 относно чл. 34и, ал. 7, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, редактиран от Комисията за наименование на подразделението „Заключителни разпоредби”, предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 33, 34, 35 със съответното им съдържание съгласно доклада на Комисията, както и текста на Комисията за § 29, който след редакция от страна на Комисията става § 36 в нейния доклад и § 28 по вносител, който става § 33.
Моля, гласувайте.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” и параграфи от 28 до 36 включително, съгласно доклада на Комисията, са приети, а с това и Законът на второ гласуване.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА.
Внесен е от Министерския съвет на 1 юни 2015 г., приет на първо гласуване на 29 октомври 2015 г.
С доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще ни запознае заместник-председателят на Комисията народният представител Ирена Коцева.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА: Уважаеми господин Председател, моля да бъдат допуснати в пленарната зала Таня Милева – началник на кабинет в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Лазаринка Стоичкова – съветник към политическия кабинет, инж. Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на УПИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля, гласувайте направеното предложение от народния представител Ирена Коцева за допуск в пленарната зала на посочените от нея лица.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 4.
Поканете лицата в залата.
Заповядайте, госпожо Коцева.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА: „Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 5, ал. 6а, изречение първо думите „в участъци и с габарити, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заличават.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители – създава се нов § 1а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „за определена категория пътни превозни средства”;
б) в т. 2 думите „в тези случаи администрацията, управляваща пътя, задължително осигурява и сигнализира дублиращ път” се заличават.
2. В ал. 2 думите „на една от” се заличават.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за заплащане на такса за изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, се определят с наредба на Министерския съвет в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 накрая се добавя „след деклариране на регистрационния му номер”.
2. В ал. 6 в текста преди т. 1 думите „Винетката такса се заплаща” се заменят с „Таксите по чл. 10, ал. 1 се заплащат”.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 10г думите „винетна такса” се заменят с „такса по чл. 10, ал. 1”.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители – създава се нов § 1г.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 10д думите „винетна такса” се заменят с „такса по чл. 10, ал. 1”.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 10е, ал. 2 думите „винетен стикер” се заменят с „документ за платена такса по чл. 10, ал. 1”, думите „винетна такса” се заменят с „таксата”, а думите „и залепяне на валиден винетен стикер” се заличават.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 10ж думите „винетна такса” се заменят със „съответната такса по чл. 10, ал. 1”.”
Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 8:
„§ 8. Създава се чл. 10з:
„Чл. 10з. (1) Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ).
(2) Установените в Република България доставчици на ЕУЕСТ могат да предоставят ЕУЕСТ след като бъдат регистрирани в национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура” и след сключването на договор с лицето, събиращо таксата за изминато разстояние.
(3) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в Република България, и лицата, ползващи пътната инфраструктура, се разглеждат по реда на Закона за защита на потребителите.
(4) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в Република България, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице, се разглеждат от Помирителна комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съставът, функциите и дейността на комисията се определят с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
(5) При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ, са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.
(6) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаване и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ и национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на Закона, което е подкрепено от Комисията, редактирания § 1 от Комисията, както и предложенията на Комисията за създаване на нови параграфи от 2 до 8 включително.
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
Наименованието на Закона и параграфи от 1 до 8 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 9:
„§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, в случаите, предвидени в закона” се заличават.
2. В ал. 3 думите „съответно с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” за пътищата по чл. 28б, ал. 1” се заличават.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 11.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 12:
„§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „Отстоянията за изграждането на такива обекти се определят в наредбата по чл. 18, ал. 5”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За предотвратяване на опасността от падащи дървета, които могат да застрашат сигурността на движението по републиканските пътища или живота и здравето на хората, с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” се допуска премахването им в площите, попадащи между обхвата на пътя и ограничителната строителна линия. За решението се уведомява Изпълнителната агенция по горите.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 13:
„§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения:
„1. Алинея 4 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се в обхвата на пътя или в обслужващите зони, собственикът им може да започне възстановителните работи след разрешение от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” – за републиканските пътища, включително за обектите по чл. 28б, ал. 1, или от кмета на общината – за общинските пътища, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.”
3. В ал. 6 думите „съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1” и запетаята пред тях се заличават.
4. В ал. 8, т. 2 думите „една година” се заменят с „две години”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 14:
„§ 14. В чл. 28б се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 запетаята след думата „изграждане” се заменя със съюза „и”, думите „управление, поддържане и ремонт” се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и на други обекти на пътната инфраструктура, определени с акт на Министерския съвет.”
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „пътищата” се заменя с „обектите”;
б) в т. 2 думата „пътищата” се заменя с „обектите”;
в) в т. 3 думите „и изграждане на пътища” се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В двумесечен срок от получаване на разрешение за ползване на обект по ал. 1 той се предава от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление, поддържане и ремонт с двустранен протокол заедно с цялата техническа и финансова документация.”
4. Алинея 4 се отменя.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 15:
„§ 15. В чл. 28в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се отменят.
2. В ал. 2, т. 1 думите „проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите” се заменят с „проектиране и изграждане на обектите”.
3. В ал. 3 след думите „държавния бюджет” и запетаята след тях се добавя съюзът „и”, а думите „и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1” се заличават.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 16:
„§ 16. В чл. 30, ал. 2 запетаята след думата „изграждането” се заличава, а думите „ремонта и поддържането на автомагистралите” се заменят с „на обектите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги ? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване § 2 по вносител, който след редакция от Комисията става § 9 в нейния доклад, параграфи 3 и 4 по вносител, които след подкрепа от Комисията стават параграфи 10 и 11 в нейния доклад, и параграфи от 5 до 9 включително по вносител, които след редакция от Комисията стават параграфи от 12 до 16 включително в нейния доклад.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
Параграфи от 9 до 16 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА: Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 17:
„§ 17. В чл. 44б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „винетни” се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.”
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. Член 44в се отменя.”
Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители.
Предложението бе оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 19:
„§ 19. В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 55 от 2011 г.)ал. 3 се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи от 17 до 19 включително със съответния текст, съгласно доклада на същата.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Параграфи от 17 до 19 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИРЕНА КОЦЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
„Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който е отразен на систематичното му място в § 14, поради което предлага § 10 да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който е отразен на систематичното му място в § 19, поради което предлага § 11 да бъде отхвърлен.
Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 20:
„§ 20. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 100, ал. 2 се създава изречение второ: „Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на съответните такси в съответствие с тарифата и наредбата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.”
2. В чл. 139ал. 5 се изменя така:
„(5) Движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата.”
3. В чл. 165, ал. 1, т. 11 думите „винетна такса” се заменят със „съответната такса, определена в Закона за пътищата”.
4. В чл. 171, т. 1 – господин председател, тук има техническа грешка, „т. 1” да се чете като „т. 2” – буква „ж” думите „винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от” се заменят с „такса, определена в”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Коцева.
Изказвания? Няма.
Моля да гласуваме в новия § 20, т. 4, „В чл. 171, т. 1” да стане „В чл. 171, т. 2” поради допусната техническа грешка.
Гласували 96 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 9.
Приехме в чл. 171 „т. 1” да стане „т. 2” поради допусната техническа грешка.
Сега гласуваме наименованието на подразделението, отхвърлянето на параграфи 10 и 11, създаването на нов § 20, заедно със сега оправената техническа грешка, както и § 21 по доклада на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
Наименованието „Заключителни разпоредби”, новият § 20, § 21 по доклада на Комисията, както и отпадането на параграфи 10 и 11 по вносител са приети, а с това е приет и Законопроектът на второ четене.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ, внесен от Министерския съвет на 6 август 2015 г., приет на първо гласуване на 7 октомври 2015 г.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае нейният председател народният представител Данаил Кирилов.
Имате думата, уважаеми господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Преди да започнем с доклада, да поискам процедура за допуск в залата на заместник-министъра на вътрешните работи господин Красимир Ципов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме предложението на народния представител Данаил Кирилов.
Гласували 74 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 5.
Поканете господин Ципов в залата.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) точка 13 се изменя така:
„13. идва от сигурна държава по произход;”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Производството за предоставяне на международна закрила не се образува, а образуваното се прекратява, когато чужденецът:
1. има предоставена международна закрила в друга държава – членка на Европейския съюз;
2. има предоставен статут на бежанец в трета държава или друга ефективна закрила, която включва спазване на принципа на забрана за връщане и от която все още се ползва, при условие че ще бъде приет в тази държава;
3. идва от трета сигурна държава, при условие че ще бъде приет в нея;
4. е подал последваща молба, в която не се позовава на никакви нови обстоятелства от съществено значение за личното му положение или относно държавата му по произход;
5. има открито производство по молба за предоставяне на убежище или предоставено убежище в Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме наименованието на Закона и текста на § 1 в редакцията на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Правата по ал. 1, т. 3 и 4 не се предоставят на чужденец, който не принадлежи към уязвима група и подаде последваща молба за предоставяне на международна закрила.”
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) Правата по ал. 1, т. 3, 4 и 5 не се предоставят на чужденец, когато производството по молбата му за международна закрила е спряно по реда на чл. 14. При възобновяване на производството по реда на чл. 77, ал. 2 здравноосигурителните права на чужденеца се считат за непрекъснати.”
3. Досегашните ал. 8, 9 и 10 стават съответно ал. 9, 10 и 11.
4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „чл. 13, ал. 1, т. 5” се заменят с „чл. 13, ал. 2, т. 4”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме текста на § 2 по вносител, подкрепен от Комисията, и текста на § 3 в редакцията на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Вие представихте и § 4 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласуваме § 4.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
„Създава се нов § 5.”
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 5.
„§ 5. В чл. 30, ал. 1, т. 4 думите „транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове” се заменят с „транзитните и регистрационно-приемателните центрове”.”
Уважаеми господин Председател, тук искам да направя и следната редакционна поправка по реда на чл. 81, ал. 2 от Правилника.
Текстът на § 5 става точка 1 и се създава точка 2:
„т. 2. В т. 5 думите „ал. 8” се заменят с „ал. 9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Тази редакционна поправка е в § 5 по вносител ли, господин Кирилов?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: В § 5 така, както е приет от Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Да, § 5 в редакция на Комисията?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре. Ще го подложа на гласуване.
Представете и следващия параграф 5 по вносител, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 и 3 се отменят;
б) в т. 4 думите „производство по общия ред за предоставяне на международна закрила” се заменят с „производство по разглеждане на молбата за международна закрила”.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1-4” се заменят с „ал. 1, т. 1 и 4”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по двата текста? Няма желаещи.
Първо, гласуваме направеното редакционно предложение на господин Кирилов, председателят на Комисията– § 5 в редакция на Комисията. Той представи редакционната поправка.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Гласуваме текста на § 5 в редакция на Комисията с току-що приетата редакционна поправка, представена и предложена от председателя на Комисията и редакцията на § 5 по вносител, който става § 6.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, на балкона са представители на община Сърница.
Приветствам ги с „Добре дошли!” в българския парламент. (Ръкопляскания.) Благодаря.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, господин Председател.
По § 6 има предложение от народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „ускорено производство за чужденци, търсещи закрила; при необходимост се провежда и производство за предоставяне на международна закрила на чужденци” се заменят с „производство за предоставяне на международна закрила”.
2. В ал. 3 думите „транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове” се заменят с „транзитните и регистрационно-приемателните центрове”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: И следващия параграф, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по двата параграфа? Няма желаещи.
Гласуваме анблок текста на § 6 по вносител, който става § 7, текста на § 7 по вносител, който става § 8, подкрепено от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 8 има предложение от народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
„§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове” се заменят с „Транзитните и регистрационно-приемателните центрове”.
2. В ал. 2 думите „ал. 7 – 11” се заменят с „ал. 7 – 10”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: И девети, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 накрая се добавя „която извършва регистрацията по чл. 61, ал. 2 не по-късно от 6 работни дни от първоначалното подаване на молбата.”
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) На чужденеца, заявил желание да кандидатства за международна закрила, се дават указания относно реда за подаване на молбата.
(6) При наличие на признаци, че чужденец, задържан в места за задържане, специални домове за временно настаняване на чужденци или намиращ се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони, може да пожелае да подаде молба за международна закрила, му се предоставя информация относно възможността да направи това. За тази цел се осигурява превод за улесняване на достъпа до процедурата.”
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „относно реда за подаване на молбата” се заличават.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „чл. 68” се заменят с „чл. 70”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Изказвания по параграфи 8 и 9 по вносител? Няма.
Гласуваме текста на § 8 по вносител, който става § 9 в редакция на Комисията, и текста на § 9 по вносител, който става § 10 в редакция на Комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 86 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
„§ 11. В чл. 61 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Регистрацията се извършва не по-късно от три работни дни след подаването на молбата, освен ако се прилага срокът по чл. 58, ал. 4.”
2. В ал. 3 накрая се добавя „след предварителното съгласие на чужденеца или на неговия представител”.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) При разглеждане на молбите по преценка на интервюиращия орган може да бъде поискано становището на експерт по определени въпроси, свързани с медицински, психологични, културни или религиозни аспекти, с децата или пола.
(6) Интервюиращият орган може да поиска да бъде извършен медицински преглед на чужденеца с негово съгласие, във връзка със следи, които може да са от минало преследване или тежки посегателства. Отказът на чужденеца от провеждане на медицински преглед не е пречка за вземане на решение. Медицинският преглед може да се проведе и по инициатива на чужденеца и за негова сметка.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. В чл. 63а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 се създава изречение второ: „В случай на съмнение интервюиращият орган се консултира с лекар, за да установи дали състоянието, заради което чужденецът не може да бъде разпитан, е временно или с траен характер.”
2. В ал. 8 се създава изречение второ: „Чужденецът може да прави коментар по протокола и да предостави разяснения по отношение на грешки в превода или неточности, отразени в протокола.”
3. В ал. 9 се създава изречение трето: „Отказът не е пречка за вземане на решение по молбата за международна закрила.”
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) По време на интервюто може да присъстват законният представител или адвокат, с право да излагат съображения в края на интервюто. Законният представител на непридружения малолетен или непълнолетен чужденец има право и да задава въпроси, допуснати от интервюиращия орган.”
5. Създават се ал. 11 и 12:
„(11) Интервю може да не се провежда в случаите, когато ще бъде взето положително решение за предоставяне на международна закрила по чл. 8, ал. 9 и чл. 10.
(12) Отсъствието на интервю в съответствие с настоящия член не е пречка за вземане на решение по молбата за международна закрила.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
По параграфи 10 и 11 по вносител – изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 10, който става § 11 в редакция на Комисията, и 11, който става § 12 в редакция на Комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. В чл. 67а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството по този раздел се провежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ, L 180/31 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 604/2013”, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1560/2003”, Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1560/2003 за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна (ОВ, L 39/1 от 8 февруари 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014” и Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ, L 180/1 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 603/2013”.”
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. с решение на интервюиращия орган при наличие на данни за компетентност за разглеждане на молбата за международна закрила от друга държава - членка на Европейския съюз;”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Чужденецът се информира за образуваното производство и за последиците от това.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Изказвания по параграфи 12, 13 и 14 по вносител? Няма.
Гласуваме анблок текста на § 12 по вносител, подкрепен от Комисията, текста на § 13, който става § 14 в редакцията на Комисията, и текста на § 14 по вносител, подкрепен от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
Заповядайте, госпожо Атанасова, да продължите доклада.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
„§ 18. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Производство по общия ред се образува:
1. с регистрирането на чужденеца по подадена от него молба за международна закрила;
2. за чужденец, подал молба за международна закрила при действието на временната закрила – с регистрирането на чужденеца след прекратяването или отнемането на временната закрила.
(2) Когато Република България е определена като компетентна или е приела обратно чужденец съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013, Регламент (ЕО) № 1560/2003 и Регламент (ЕС) № 118/2014, производството по този раздел се образува с регистрирането на чужденеца в Държавната агенция за бежанците след неговото предаване.”
2. Алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по трите параграфа? Няма.
Гласуваме анблок текста на § 15 по вносител, който става § 16, подкрепен от Комисията, текста на § 16 по вносител, който става § 17, подкрепен от Комисията, и редакцията на § 17 по вносител, който става § 18.
Гласували 81 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 5.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
„§ 23. В чл. 73 изречение първо се изменя така: „Молбите за предоставяне на международна закрила се разглеждат от Държавната агенция за бежанците индивидуално, обективно и безпристрастно, като първо се извършва преценка за предоставяне на статут на бежанец.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по представените параграфи? Няма.
Гласуваме анблок § 18 по вносител, който става § 19, подкрепен от Комисията, параграфи 19, 20 и 21 по вносител, които стават съответно параграфи 20, 21 и 22, и редакцията на § 22, който става § 23.
Гласували 81 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 3.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
„§ 24. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. В срок до 4 месеца от образуването на производството по общия ред интервюиращият орган обективно и безпристрастно изготвя становище, което заедно с личното дело представя на председателя на Държавната агенция за бежанците за вземане на решение.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „три месеца” се заменят с „6 месеца”.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Неявяването на интервю се взема предвид при произнасянето по молбата, освен ако чужденецът има обективни пречки за това.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да продължи срока по ал. 1 с още 9 месеца, като чужденецът се уведомява за това лично или със съобщение с обратна разписка, в следните случаи:
1. при сложни фактически и/или материалноправни въпроси;
2. когато голям брой чужденци едновременно потърсят международна закрила, което затруднява вземането на решение в срока по ал. 1.”
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Максималният срок за произнасяне по молбата за международна закрила е 21 месеца от датата на подаването й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Изказвания по параграфи 23 и 24 по вносител? Няма.
Гласуваме текста на § 23, който става § 24 в редакцията на Комисията, и текста на § 24, който става § 25 в редакцията на Комисията.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
„§ 26. В чл. 76, ал. 1, изречение първо след думите „чужденеца, търсещ международна закрила” се добавя „или на неговия законен представител или адвокат”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
„§ 27. В Глава шеста след чл. 76 се създава нов Раздел ІІІ с чл. 76а-76в:
„Раздел ІІІ
Процедура по предварително разглеждане на последваща молба за международна закрила
Чл. 76а. Преди да се пристъпи към разглеждането по същество на последваща молба за международна закрила се преценява нейната допустимост съгласно чл. 13, ал. 2, т. 4.
Чл. 76б. (1) В срок до 14 дни от подаването на последващата молба за международна закрила интервюиращият орган единствено въз основа на писмени доказателства, представени от чужденеца, без да се провежда лично интервю, взема решение, с което:
1. допуска последващата молба до производство за предоставяне на международна закрила;
2. не допуска последващата молба до производство за предоставяне на международна закрила.
(2) За молби, подадени по реда на чл. 58, ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от получаването на молбата в Държавната агенция за бежанците.
(3) Ако в срока по ал. 1 не бъде взето решение, последващата молба за международна закрила се смята за допусната до производство за предоставяне на международна закрила.
(4) Решенията по ал. 1 се връчват по реда на чл. 76.
(5) На чужденец, подал последваща молба за международна закрила, се извършва регистрация в срок до три работни дни от допускането на молбата му до производство за предоставяне на международна закрила.
Чл. 76в. (1) При провеждане на процедурата по този Раздел чужденците се ползват от правата по чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 1, т. 8, чл. 29а и чл. 58, ал. 7.
(2) При провеждане на процедурата по този Раздел не се предоставят правата по чл. 29, ал. 1, т. 1 на чужденец, когато:
1. подава първа последваща молба за международна закрила единствено с цел да забави или да затрудни изпълнението на приложената му принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България”, „принудително отвеждане до границата на Република България” или „експулсиране”, или
2. подава поредна последваща молба за международна закрила, а предходната му последваща молба е счетена за недопустима по реда на чл. 76б, ал. 1, т. 2 или е разгледана по същество, и за когото връщането в държавата му по произход или в трета сигурна държава няма да доведе до застрашаване на неговия живот или на свободата му на основание раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група или излагане на опасност от изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
(3) Правата по чл. 29, ал. 1, т. 3-7 не се предоставят на чужденец, който е в процедура по предварително разглеждане на последваща молба за международна закрила.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 28:
„§ 28. В чл. 77 се създава ал. 4:
„(4) Председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение производството, прекратено на основание чл. 15, ал. 1, т. 7, да се възобнови, ако преди изтичането на 6 месеца от прекратяването чужденецът се яви и посочи обективни причини за промяна на адреса или обективни пречки за неявяване или несъдействие на длъжностните лица. Производството, прекратено на основание чл. 15, ал. 1, т. 7, се възобновява за разглеждане на молбата по същество в случаите на обратно приемане по правилата на Глава шеста, Раздел Іа. Производството може да бъде възобновено само веднъж.”
По § 28 Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 29.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
„§ 30. В чл. 85 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато съдът отмени обжалваното решение по чл. 70, ал. 1 и върне делото със задължителни указания за ново решаване по ускорена процедура в производство по общия ред, интервюиращият орган постановява ново решение в срок до 10 работни дни от получаването на съдебното решение.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
§ 33. В чл. 98 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Председателят на Държавната агенция за бежанците съгласувано с министъра на външните работи може при необходимост да внася за приемане от Министерския съвет национални списъци на сигурни държави по произход и на трети сигурни държави.
(2) При приемането на списъците Министерският съвет, позовавайки се на източници на информация от други държави – членки на Европейския съюз, от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, Съвета на Европа и други международни организации отчита степента, в която държавата предлага защита срещу преследване и нечовешко или унизително отнасяне, чрез:
1. съответните законови и подзаконови разпоредби, приети в тази област, и начина, по който те се прилагат;
2. спазването на правата и свободите, гарантирани в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г., ратифицирана със закон,или в Международния пакт за граждански и политически права, съставен в Ню Йорк на 19 декември 1966 г., ратифициран с Указ № 1199 от 1970 г., или в Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1984 г., ратифицирана с Указ № 3384 от 1986 г.;
3. спазването на принципа на забрана за връщане в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г.;
4. съществуването на система от ефективни средства за защита срещу нарушенията на тези права и свободи.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
„§ 34. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. Чужденец, подал молба за международна закрила, може да оборва презумпцията за сигурност на държавата, включена в списъка по чл. 98.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
„§ 35. В § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби буква „в” се изменя така:
„в) не е изложен на опасност от преследване или тежко посегателство, като изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание;”.
„Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36:
„§ 36. Този закон въвежда изискванията на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ, L 180/60 от 29 юни 2013).”
„Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на Закона да се измени така: „Преходна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.
§ 37. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението – § 37 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаема госпожо Атанасова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 25 до 27 включително по вносител, които след редакция от Комисията стават параграфи от 26 до 28 включително; § 28 по вносител, който е подкрепен от Комисията и става § 29 в доклада й; § 29 по вносител, който след редакция става § 30 в доклада на Комисията; параграфи 30 и 31 по вносител, подкрепени от Комисията и стават параграфи 31 и 32 в нейния доклад; параграфи 32 и 33 по вносител, които след редакция от Комисията стават параграфи 33 и 34; § 34 по вносител, подкрепен от Комисията и става § 35 по доклада й, наименованието „Допълнителна разпоредба” по вносител, подкрепено от Комисията; § 35 по вносител, който след редакция от Комисията става § 36; измененото наименование на подразделението на Закона от Комисията, което да се казва „Преходна разпоредба”; § 36, подкрепен от Комисията, който става § 37; както и подкрепеното предложение на народните представители Данаил Кирилов и Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание; § 37 по вносител да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Параграфи от 26 до 37 по доклада на Комисията са приети. Прието е и предложението за отпадане на § 37 по вносител, наименованията на подразделенията „Допълнителни разпоредби” и „Преходни и заключителни разпоредби” съгласно доклада на Комисията, а с това е приет и Законът на второ гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА.
Вносител е Министерският съвет на 2 юли 2015 г., който е приет на първо гласуване на 7 октомври 2015 г.
Преди това ще Ви запозная с постъпила в деловодството оставка до председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева:
„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание заявявам оставката си от поста председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.”
Подписана е от народния представител Гроздан Караджов.
Съгласно чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в случаите, когато председател или заместник-председател на постоянна комисия подава оставка от длъжността, освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува.
Заповядайте, д-р Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Във връзка с обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на труда и социалната политика господин Гълъб Донев и госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаеми колеги, гласуваме направеното предложение от д-р Адемов.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
Моля, поканете лицата в залата.
Имате думата д-р Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 502-01-53, внесен от Министерския съвет на 2 юли 2015 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
По параграфи 1 и 2 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, както и текстовете на същия за параграфи 1 и 2, подкрепени от Комисията.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на Закона, както и параграфи 1 и 2 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 3 има предложение на народния представител Георги Гьоков – § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Наглед това е дребно предложение – отпадане само на една дума от текста.
Предложението ми е продиктувано от неразбирането как това предложение въобще се вписва в регламентирания общ подход за разработване, одобряване и финансиране на регионални програми за заетост и обучение.
Казах си мотивите и в Комисията по труда и социалната политика – че съм готов да оттегля това предложение, ако експертите на Министерството успеят да мотивират заличаването в чл. 4, ал. 3 думите „региони и/или”, и ме убедят, че това е полезно за децентрализирането, ако мога, да го нарека, „политиките по заетостта”. За съжаление, не получих аргументирани отговори или по-скоро мотиви и затова не съм оттеглил предложението си.
След изтичане на три месеца от финансовата година министърът на труда и социалната политика може да преразпределя неусвоените средства от едни региони в други по други програми и така нататък. За да направи това, задължително иска мнението и становището на регионалните съвети по заетост за съответните региони, които касаят това разпределение.
Сега се предлага искане на становище да отпадне. Това може би ще улесни министъра, но продължавам да мисля, че това е в ущърб на регионализацията.
Като слушам настроенията в Народното събрание от ляво и от дясно, пък и от центъра, оставам с впечатление, че има желание за по-голяма регионализация въобще по принцип на всичко, децентрализация.
Какво имам предвид? Например всички в Народното събрание смятаме, че примерно минималната работна заплата трябва да се определя по региони.
Във връзка с това какво налага да премахнем задължението министърът да иска становище от регионалните комисии по заетостта при преразпределяне на средствата от едни региони към други?
Продължавам да мисля, че развитието и засилването на регионализацията и повишаването на ролята на регионалните комисии по заетост е само на думи и смятам, че трябва да се действа по-сериозно в тази посока. Такова децентрализиране на политиките по заетостта ще доведе до по-ефективно реализиране на регионалните политики и до по-справедливо разпределяне по региони на средствата по Националния план за действие по заетостта, защото на място в региона познават по-добре спецификите на местната икономика, на заетостта и на безработицата. За това ми е предложението да отпадне § 3. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплики? Няма.
За изказване – народният представител Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Ще доразвия това, което колегата Гьоков каза и ще допълня, че той е абсолютно прав. Абсолютно прав! Само че има и малка подробност, която Вие, колега Гьоков, пропуснахте да доразвиете.
С въвежданите промени чрез § 3 се създава инструмент за политическо влияние. Тоест неразпределените и неусвоените средства да отидат в ръцете на един министър, който, забележете, вече по негово политическо усмотрение да ги насочва там, където ще може да създава политическо влияние. Именно поради тази причина, припомняйки Ви, че все пак говорим за Европа на регионите... (Реплика). Ние трябва да подкрепим направеното предложение от колегата Гьоков за отпадане на § 3.
По-нататък в предложения Законопроект вече ще се натъкнете на явни лобистки текстове, които преследват именно тази цел – чрез Закона за насърчаване на заетостта да се упражнява политически рекет. Това ще Ви го обясня по-нататък, в следващите параграфи. Затова този параграф наистина трябва да отпадне, тъй като той е опасен. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам дебата.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Гьоков, което Комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 19, против 38, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който Комисията подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 74, против 4, въздържали се 3.
Параграф 3 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение на народния представител Явор Хайтов за създаване на нов § 3а:
„§ 3а. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите на Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения имат право на парични средства за представително облекло за всяка календарна година.
(7) Паричните средства по ал. 1 за държавните служители на Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения се предоставят при условия, ред и в размер, определени в Наредбата за служебното положение на държавните служители.
(8) Паричните средства по ал. 1 за служителите на Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения, които са назначени по трудов договор по Кодекса на труда, се предоставят при условия, ред и в размер, определени в наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Гьоков.
След него – господин Байрактаров.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители, в Комисията казах, че подкрепям с две ръце предложението на народния представител Явор Хайтов. Повтарям го и в залата. Тази подкрепа за предложението на Явор Хайтов идва от това – знам, че към края на всяка календарна година в Агенцията по заетостта се създава едно напрежение у служителите, които работят по трудови правоотношения, защото ръководителят на Агенцията по заетостта няма основание, на което да им изплати средствата за работно или представително облекло, както искате го наричайте, а по Закона за държавния служител го задължава да изплати такова на всички останали, които са служители по служебни правоотношения.
В Агенцията по заетостта има изградени структури на двете синдикални организации – КНСБ и КТ „Подкрепа”. Всяка година, откакто е влязъл в сила Закона за държавния служител, а той влезе някъде към 2000 г., се борят с ръководството на Агенцията по заетостта, за да може да получат полагащото им се за работещите по трудово правоотношение. Като казвам „борят се”, нямам предвид това, че ръководителят или ръководството на Агенцията по заетостта не желае или не иска да им изплати тези средства, а просто че няма такова основание да го направи.
Можем да избегнем това напрежение като приемем предложението на народния представител Явор Хайтов и да разпишем това в този Закон.
Не знам дали е тук мястото на това разписване за работното облекло в такъв специализиран Закон като Закона за насърчаването на заетостта, но трябва да го има някъде и затова подкрепям да бъде в този Закон.
Съгласен съм, пак казвам, че в Закон, който дефинира, урежда някакъв тип обществени отношения, да говорим за работно облекло, някак си не му е мястото и че това трябва да се уреди по някакъв начин с подзаконов нормативен акт, може би. Но вече 15 години, след излизане на Закона за държавния служител, такъв подзаконов нормативен не е излязъл, а в същото време в Закона за социално подпомагане има същия текст, с който това е уредено и ръководителя на Агенцията за социално подпомагане е улеснен при даването на средства за представително или работно облекло, а ръководителя на Агенцията по заетостта е затруднен. Отново ще повторя, че там се създава напрежение, заради липса на този текст.
Влизам в положението на ръководителя на Агенцията по заетостта, който с основание се притеснява да подписва всяка година раздаването на тези пари, защото има голяма вероятност при една проверка от Сметната палата или друг контролиращ орган, който следи за изразходването на публичния ресурс, който може да излезе с предложение за санкциониране на този, който си е позволил да харчи публичен ресурс, след като не е предвидено в законов или подзаконов нормативен акт.
Отново ще се съглася, че мястото му не е в този Закон, но сме допуснали веднъж законодателство в един аналогичен специализиран Закон, какъвто е Законът за социалното подпомагане, да има такъв текст. Защо да го няма и в Закона за насърчаване на заетостта?
Подкрепете предложението на Явор Хайтов, защото тези пари, които се дават в Агенцията по заетостта на служителите по трудово правоотношение, и без това се дават, само че няма законово основание за това. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Тъй като ще трябва нагледно да се обясни, за да се разбере всъщност какво е предложението на колегата Явор Хайтов, колеги, първо искам да Ви информирам, че неприемането на този текст попада под ударите на Закона за дискриминация. Тоест един служител бива дискриминиран по признака „служебно положение”. За да разберете за какво иде реч, ще Ви дам нагледен пример.
Представете си, че колегата господин Главчев и колегата господин Иван Иванов, които и двамата са заместник-председатели на Народното събрание, единият е със статут на държавен служител, а другият е със статут на служител, назначен по трудов договор. Вижте сега големия парадокс.
Колегата Главчев, който е със статут на държавен служител, ще получава всяка година средства за работно облекло, както трябва да бъде. Ще може да си закупи хубав костюм, риза, вратовръзка, обаче колегата Иван Иванов, който също... (Смях и весело оживление в залата.)
Не искам никой да обидя, давам нагледен пример.
...е заместник-председател, но със статут, назначен по трудово правоотношение, няма да може да си закупи костюм, защото няма как да му дадат тези полагащи му се средства. Виждате ли за какъв парадокс става въпрос?
Освен всичко, от тук нататък колегата Иван Иванов вече ще може да заведе съдебно дело по Закона за дискриминация, тъй като срещу него се осъществява непряка дискриминация по признака „служебно положение”. (Весело оживление.)
Надявам се дотук да сте разбрали какво искам да Ви кажа. Тоест, с предложението на колегата Явор Хайтов просто имаме възможността да заличим една огромна несправедливост на хора, които работят в Агенцията за социално подпомагане, да избегнем тези предпоставки на създаващо се напрежение и най-важното – да избегнем допълнителни разходи на тази Агенция. Защото, ако на тези хора им бъдат изплатени средства на основание сключен колективен трудов договор, върху тези средства вече ще трябва да се плащат и данъци – нещо, което, при положение че се приеме предложението на колегата Хайтов, вече няма да е така.
Колеги, призовавам Ви наистина да подходим с разум, така както вчера при приемането на Закона за устройство на територията на няколко пъти беше проявен здрав разум, и да приемем това наистина справедливо предложение, за да може да няма нагнетяване на напрежение в Агенцията за социално подпомагане и хората да могат спокойно да си вършат служебните задължения и да се чувстват равнопоставени.
Надявам се да сте ме разбрали. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Имате реплика ли? (Обръща се към народният представител Хасан Адемов.)
Аз няма да се възползвам от правото си на лично обяснение. Надявам се и колегата Иванов?
Заповядайте, господин Адемов, за реплика.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Байрактаров, в сюжета с двамата заместник-председатели, който ни представихте толкова емоционално преди малко, има няколко неточни неща.
Първо, Вие пропуснахте да отбележите, че става въпрос за представително облекло, което е различно, когато говорим за държавни служители и за служители по трудови правоотношения.
Второ, пропуснахте възможността да отбележите, че в Кодекса на труда и в Наредбата за работното облекло, има текстове, които дават право на работодателя, при възможност, тези средства да бъдат предоставени. Там има един проблем – в заповедта, която изпълнителният директор на Агенцията по заетостта подписва в края на всяка година за това работно облекло на тези, които са по трудово правоотношение, има определени изисквания и едно от тях е, че трябва да представят необходимите доказателства или документи – фактури и така нататък. Целият проблем се състои точно в това, господин Байрактаров. Тези, които са по трудови правоотношения невинаги се справят с предоставянето на доказателствените документи, така че, първо, не е вярно, че няма основание да бъдат отпуснати тези пари. Второ, не става въпрос за това, че изпълнителният директор на Агенцията по заетостта няма законово основание да предостави тези средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Други реплики? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Адемов, във Вашата реплика, аз не чух мотив, който да убеди народните представители да не подкрепят текста на господин Явор Хайтов. Вие такъв мотив не дадохте!
Между другото, тълкуванието на представително облекло и работно облекло не е чак толкова сложно да бъде разтълкувано. Аз съжалявам, че не дадох Вас за пример и примерно стенографката, за което моля за извинение, но все пак щеше сигурно да е по-нагледен примерът. Друг е въпросът в какво ще се различава представителността на облеклото на един служител в Агенция за социално подпомагане, който е назначен като държавен служител и на един служител, който извършва абсолютно същата дейност, но е назначен по трудово правоотношение. Много ще ми бъде интересно Вие как ще разграничите представителността на тези двама служители, които изпълняват практически едни и същи функции. Вероятно единият ще е непредставителен, поради простата причина, че законодателно няма как да получи парите, а иначе в останалата си част от репликата си, Вие препотвърдихте моята теза. Друг е въпросът, че не казахте, а как обосновават държавните служители получаването на тези средства?! Те как ги обосновават? Тук беше тънкият момент! Защо Вие не говорихте по този въпрос?
Следващият момент, в който аз много ясно обясних, че тези служители, които са по трудови правоотношения, удостоверявайки с документ, те вече плащат и съответните данъци, които намаляват драстично стойността на закупеното облекло. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам. Само 20% данък добавена стойност изяждат примерно една сума от 200 лв. с 40 лв. Ето Ви един пример в отговор на Вашата реплика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Други нагледни примери няма. (Смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Други изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Явор Хайтов, което не е подкрепено от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 25, против 16, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 4, 5 и 6 няма направени предложения.
Комисията подкрепя съответно текста на вносителя за параграфи 4, 5 и 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 4 до 6 включително по вносител, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Параграфи от 4 до 6 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 7 има предложение на народния представител Георги Гьоков:
„В § 7, ново съдържание на чл. 16а, в ал. 1 след думата „средства“ се добавя „за насърчаване на заетостта“, а изразът „с изключение на мярката по чл. 51“ се заменя с израза „без обученията за безработни лица“, ограден със запетайки.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
§ 7. Член 16а се изменя така:
„(1) Отпускането на средства по реда на този закон с изключение на мярката по чл. 51 се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013” и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(2) Отпускането на средства по чл. 51 се осъществява под формата на схема за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014” и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(3) Администратор на помощта по ал. 1 и 2 е Агенцията по заетостта.
(4) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Георги Гьоков, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 15, против 36, въздържали се 40.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който е редактиран от Комисията и намира място в нейния доклад.
Гласували 88 народни представители: за 79, против 6, въздържали се 3.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 8, 9 и 10 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, съответно за параграфи 8, 9 и 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 8 до 10 по вносител, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 10.
Параграфи от 8 до 10 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 11 има предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предвидените действия, срокове и график за посещения” се заменят с „действията и сроковете в плана за действие”.
2. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. са регистрирани по чл. 18, ал. 2, т. 2-4, не са посещавали и не са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда” през предходната една година.”
3. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие;”
б) в т. 6 след думите „за ранно пенсиониране” се добавя „или получават пенсия за старост при условията на чуждо законодателство”;
в) създава се нова т. 8:
„8. декларират неверни данни при регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.”
4. Алинея 5 се изменя така:
(5) Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 4, т. 1 – 5, 7 и 8.”
5. В ал. 6 думите „ал. 3, т. 1 и” се заличават.
6. Създава се нова ал. 7:
„(7) Освен в случаите по ал. 6 регистрацията на лицата се възстановява и когато не е възникнало трудовото правоотношение.”
7. В ал. 9 думите „програми и мерки за” се заменят със „субсидирана”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Доктор Адемов, моля Ви докладвайте и следващите – от § 12 до § 16.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Да. Благодаря Ви, господин Председател.
По параграфи 12, 13, 14, 15 и 16 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който след редакция на Комисията е в нейния доклад и е подкрепен, както и подкрепените текстове на вносителя за параграфи от 12 до 16 включително.
Гласуваме параграфи от 11 до 16 включително, по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 11 до 16 включително, по доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 17 има предложение от народния представител Георги Гьоков:
„В § 17 се правят следните изменения:
1. в т. 1 б. „е” – отпада.
2. в т. 2 б. „д” – отпада.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народния представител Георги Гьоков, което не се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 86 народни представители: за 17, против 33, въздържали се 36.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който е подкрепен от Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 87 народни представители: за 73, против 6, въздържали се 8.
Параграф 17 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 18 има предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
„§ 18. В чл. 30б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. лице по чл. 27, ал. 2, т. 2, избрано да изпълнява мярката по чл. 43а.”
2. В ал. 3 думите „и обучаващата институция” се заменят с „обучаващата институция и лицето по чл. 27, ал. 2, т. 2.”
Господин Председател, по параграфи 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 включително, по вносител, няма направени предложенията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по съответните параграфи от 19 до 25 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редактирания текст на вносителя за § 18 съгласно доклада на Комисията, както и подкрепените текстове на вносителя от § 19 до § 25 включително, по доклада на Комисията.
Гласуваме параграфи от 18 до 25 включително, по доклада на Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 4.
Параграфи от 18 до 25 включително, по доклада на Комисията, са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 26 има предложение на народния представител Георги Гьоков – § 26 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания?
Имате думата, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моето предложение е да отпадне § 26, защото с това предложение се предоставя възможност за аутсорсване – такава е модерната дума „аутсорсване”, на услуги за безработни лица от хора, или по-скоро от организации, извън обичайната – Агенцията по заетостта.
Това по принцип не би трябвало да е лошо, защото би разширило обхвата и възможностите за лицата например с трайни увреждания или от другите групи в неравностойно положение на пазара на труда за устройване на работа. Обаче опитът показва, че трябва много внимателно да се подхожда по този въпрос, защото дейностите по предоставяне на тези услуги за безработни лица ще продължат да се изпълняват от служителите на Агенцията по заетостта, а средствата, отделени за тях, ще изтичат към трети лица посредници.
Странно звучат мотивите, че ще се създаде възможност за предоставяне на по-целенасочени и по-качествени услуги на безработните лица, тъй като аз смятам, че и до момента служителите на Агенцията по заетостта предоставят качествени услуги – целенасочено и всеотдайно, на тези неравностойни групи на пазара на труда, разбира се, колкото им позволява Законът и отделените средства за това в Националния план за действие по заетостта, които, между другото, прогресивно намаляват – от близо 300 милиона 2008 – 2009 г., до под 100 милиона в последните години, а с последния бюджет приехме 74 милиона, мисля.
Ще отбележа и възможността за злоупотреби от страна на посредническите фирми. Опасявам се, че този аутсорсинг ще доведе до разходи – един поток от пари към посреднически фирми, без да има съществена промяна на ситуацията на пазара на труда.
На първо четене призовах за по-внимателно отношение към въвеждането на това аутсорсване. Сега предлагам отпадането на това предложение, защото записано в този вид позитивите ще са нищожни, а за сметка на това негативите ще са много.
Ще започна с няколко позитиви. Хипотетично ще се разшири обхватът на лицата с трайни увреждания или от другите групи в неравностойно положение на пазара на труда, които ще могат да се възползват от започване на работа. Казвам хипотетично, защото при ограничените средства на Националния план за действие по заетостта това трудно ще се случи. И сега средствата за действие по заетостта са за програми и мерки, насочени към хората с увреждания, се изчерпват най-напред и са недостатъчни. Агенцията по заетостта си върши перфектно работата и съм сигурен, че обхватът на хората с увреждания съществено би се увеличил и само с ресурсите на Агенцията по заетостта само ако се увеличат средствата в Националния план за действие по заетостта.
И последно ще спомена негативите от това.
Първо ще изтичат средства към трети лица – частни посредници. Ще Ви дам пример с обученията по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурс”, например схемите „Аз мога” и „Аз мога повече”. Тайна ли е за експертите в областта на заетостта, че една голяма част или може би над 50% от обучителните организации бяха създадени само за да се вземат едни пари от европейските фондове, без да предлагат елементарни условия за обучение и качествата на това обучение да са гарантирани. Каква е гаранцията, че това няма да се случи и тук с аутсорсването на така наречената „подкрепена заетост”... (Реплики от ГЕРБ.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Дайте ни възможност да обясним... (Оживление.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Да, заповядайте да ни обясните колко е полезно аутсорстването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Заповядайте за реплика, д-р Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Само едно изречение, колеги. Разбирам привързаността нагосподин Гьоков към структурите на Агенцията по заетостта, но тук става въпрос за хора с увреждания и хора с неравностойно положение на пазара на труда. Става въпрос за това, че тези посредници ще получат тези около 150 лв. от Националния план за действие по заетостта само след като осигурят работа, когато осигурят устройване на работа на хората в неравностойно положение. В рамките на една година ще получат 150 лв. Ако това ще събори бюджета на Националния план за действие по заетостта... Става въпрос за предоставяне на публични услуги от неправителствени организации, регистрирани по съответния начин в Агенцията по заетостта. Забележете, че те ще получат парите единствено и само ако са устроили хора с трайни увреждания и хора в неравностойно положение на пазара на труда. В никакъв друг случай не могат да получат тези пари. Става въпрос за еднократна сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Заповядайте, уважаеми господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател!
Уважаеми господин Адемов, аз съм съгласен с това, което казвате, обаче моят 20-годишен опит в структурите на Агенцията по заетостта ми показва, че това не се случва на практика. С много добри намерения вкарахме в Закона за насърчаване на заетостта посредническите фирми – частните посредници. Вие знаете последствията от това вкарване, знаете от практиката на Инспекцията по труда от проверките на тези фирми какво се получи. Силните ми опасения са в случая, че това ще доведе до същите последици, до каквито доведе и тогава. За мен наистина като толкова свързан с Агенцията по заетостта е обидно, че някой със Закона казва, че едва ли не от Агенцията по заетостта не си вършат работата трудовите посредници и служителите и трябва да им изкараме задълженията навън. Пак ще го повторя, че моят опит показва, че когато се изкара някоя услуга на Агенцията по заетостта извън нея, продължава да се върши от посредниците и служителите на Агенцията по заетостта, а средствата за това изтичат към трети лица. Това са ми опасенията. (Реплики от ГЕРБ: „Айде бе!”.)
Иначе съм сигурен, че мнозинството ще го приеме това и силно се надявам да не се изкриви първоначалната идея на това аутсорстване и да си говорим след това, то може би няма да е в Народното събрание, а в публичното пространство, че отново сме направили една грешна стъпка в заетостта. (Реплики от ГЕРБ: „Айде бе!”.)
Много сте нетърпеливи, предизвиквате ме да говоря малко по дълго (Възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ). Няма смисъл от реплики в залата. Аз си казвам искрено и лично мнението и моля да се съобразите с него. Няма какво друго да кажа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Други изказвания?
Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, господин Председател.
Колега Гьоков, прав сте. Лошото е, че не ги обяснявате така нагледно нещата. (Оживление.)
Трябва наистина нагледно да се обяснява, за да разбират колегите тук срещу мен. И сега, за да Ви стане ясно, ще Ви върна във вчерашният ден – Закон за устройство на територията. Имаше едно изключително прагматично и правилно предложение от колегата Костадин Марков, което е абсолютно аналогично с това, което се случва...
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): По темата!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Блондинките да не се обаждат! (Оживление. Възгласи: „Ееее!” от ГЕРБ.) Брюнетките също. (Реплики.). Не говорим за Вас. (Смях.)
За какво става въпрос, колеги?
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): По темата!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Предложението, което направи господин Марков и доведе до едно разумно поведение и беше единодушно подкрепено, касаеше това, че общинските служители просто със законова разпоредба им се отнемаше възможността да изпълняват своите служебни правоотношения.
Нещо повече, за да Ви върна и да разберете за какво иде реч, общината за да извърши своите действия, тя трябваше да проведе процедури по възлагане на обществени поръчки, да загуби време, да загуби средства и ето Ви сега аналог, прикрит, видите ли, под благовидната форма, че ставало въпрос за хора с увреждания. Само че... Къде отиде колегата Адемов... Коя ще е според Вас тази фирма, която за 150 лв. ще се напъва да търси работно място? Предполагам, че тук не стоят наивници. Първо трябва да се сключи договор съгласно разписаните разпоредби на Закона от Агенцията за социално подпомагане, сиреч с тези поправки задължаваме Агенцията да подписва договори за това, че й се забранява да си върши работата и трябва да я даде да се върши от трето лице! Което, видите ли...
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ, от място): Я се успокой!
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Казах блондинките да не се обаждат! (Възгласи: „Еееее!”) ... било много заинтересовано да търси работа за хора с увреждания. Сега обаче ще продължим в онази тъмната част - защо тези хора са заинтересовани.
Колеги, само преди известно време правехме промени в Закона за обществените поръчки, който касаеше едни разпоредби на Европейската комисия, че 10% от обществените поръчки трябва да се дават на фирми, регистрирани от хора с увреждания и работещи хора с увреждания в тях. Тук се прокарва пътеката, през която да се създадат точно този тип фирми, чрез които да се източва един ресурс през фирми уж на хора, ангажирали хора с увреждания. Ето това Ви е целият механизъм на този предлаган текст! Сиреч тези,които днес подкрепят това предложение, подкрепят поредната далавера, поредната схема за източване на европейски средства, подкрепят поредната схема за източване и на публичен държавен ресурс. След известно време, защото знам, че ще го приемете, тези неща ще Ви ги докажа с факти, с документи и, естествено, за пореден път ще сезирам ОЛАФ, за пореден път ще има хора, дадени на прокуратурата, само че ще бъде много, много късно! Ето това днес се опитвам да направя чрез моето изказване – да Ви предпазя да гласувате поредната далавера, забележете през кой закон – през Закон за насърчаване на заетостта.
Ще Ви припомня и нещо друго, колеги. Тази мярка изобщо не е обезпечена със средства, поради простата причина, че при гласуване на бюджета на Република България исканите 90 млн. лв. в § 14 лично Вие тук всичките ги отхвърлихте. И аз тогава пак се опитах да Ви разказвам за тези далавери, днес Ви ги обяснявам. Менда Стоянова – съжалявам, че я няма, беше единствената, която каза: „Прав сте, господин Байрактаров!”. Ето, това е истината!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Подлагам на гласуване предложение от народния представител Георги Гьоков, Комисията не го подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 16, против 37, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26, който е подкрепен от Комисията.
Гласували 81 народни представители: за 67, против 10, въздържали се 4.
Параграф 26 е приет.
Заповядайте за процедура за прегласуване.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Господин Председател, част от колегите от моята парламентарна група не можаха да гласуват този текст. А пък и гледам, че мина точно с един глас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: А те ще дадат още гласове – прегласуване, ако обичате.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Прегласуване, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Прегласуваме § 26 по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 69, против 12, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Господин Председател, по параграфи 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36 няма направени предложения.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за съответните параграфи от 27 до 36 включително.
Параграф 37 е в редакцията на Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37:
„§ 37. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, когато отговарят на някое от следните условия:
1. имат изискуеми публични задължения;
2. имат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
3. са предприятия в затруднение.
(2) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, представляващи минимална помощ, когато отговарят и на някое от следните условия:
1. осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив” съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (ОВ, L 205/1 от 2 август 2002 г.);
2. са в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3. осъществяват дейност в отрасъл „Рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).
(3) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява, когато през периода на подпомагане за работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, възникне някое от условията по ал. 1.
(4) Работодателят ползва насърчителните мерки по чл. 36, 43, 46, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а и 55в, ако осигурява заетост на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.
(5) На всяко разкрито работно място по чл. 36, 36а, 43, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а, 55в и 55д могат да се назначават последователно повече от едно безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(6) Разкриването на работни места по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 43, 46, 50, 53а, 55, 55а и 55в се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е прекратявал трудово правоотношение с работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица.
(7) На всяко разкрито работно място по чл. 36, ал. 1, чл. 50, 52, 53а и 55а могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.
(8) На всяко разкрито работно място по чл. 51 могат да се назначават безработни лица, когато назначението е нетно увеличение в числеността на персонала по смисъла на чл. 2, т. 32 от Регламент (ЕС) № 651/2014 в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните 12 месеца. Когато назначението не е нетно увеличение в числеността на персонала, длъжността трябва да е била овакантена поради доброволно напускане, увреждане, пенсиониране по възраст, доброволно намаляване на работното време или правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.
(9) Работодател, който не е запазил работните места съгласно ал. 4, възстановява получените суми със законната лихва с изключение на случаите, определени с правилника за прилагане на закона.
(10) Трудовите и осигурителните отношения на наетите безработни лица от работодател, получил преференции по реализацията на програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 27 до 37 включително по доклада на Комисията.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Параграфи от 27 до 37 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 38, 39, 40, 41 и 42 няма направени предложения.
Комисията подкрепа текста на вносителя за съответните параграфи от 38 до 42 включително.
По § 43 има предложение от народния представител Мариана Тодорова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43:
„§ 43. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 63, т. 1, 2, 5 и 6” се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 1, 2 и 6”.
2. В ал. 2 думите „чл. 63, т. 3 и 4” се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 3”.
3. В ал. 3 думите „чл. 63, т. 1” се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 1”.”
По § 44 и § 45 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44 и § 45.
По § 46 има предложение от народния представител Георги Гьоков, което е оттеглено.
Има предложение от народния представител Мариана Тодорова, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46:
„§ 46. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Безработен” е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда“ и не попада в друга група търсещи работа лица.”
2. В т. 4 навсякъде думите „до 30 км” се заменят с „до 50 км”.
3. В т. 4а думите „с деца до 3-годишна възраст” се заменят с „деца до 5-годишна възраст”.
4. Точка 24 се изменя така:
„24. „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда” е дейност, насочена към придобиване на практически умения за търсене на работа.”
5. Създават се т. 44-47:
„44. „Трудов стаж в областта на морския транспорт” е действително прослуженото време, през което лице с морска правоспособност е заемало длъжност съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите в корабоплаването, за които се изисква правоспособност, определени в Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр...).
45. „Подкрепена заетост” е оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания и от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съобразно специфичните им потребности, за работа на несубсидирани работни места.
46. „Време на обучението” е времето за провеждане на обучението съгласно утвърдения учебен план и за провеждане на изпити при завършване на обучението.
47. „Първа работа по специалността” е работа на длъжност, съответстваща на специалността, по която лицето е завършило средно или висше образование и по която няма трудов стаж.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
За изказване – народният представител Георги Гьоков. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Зная, че в края на деня е малко досадно, но няма как да не Ви обърна внимание върху това, което правим в момента. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Ще се опитам да съм максимално кратък. Имам няколко коментара по § 46.
Предварително искам да кажа, че има логика в предложенията и със сигурност тя трябва да се следва, но ощетяваме хората! Не съм готов да подкрепя тази логика, която предлага следното.
Първо, предлага се преференциите за майки с деца да се отнасят не само за майки с деца до 3 години, а за майки с деца до 5 години. Това е добре – увеличаваме обхвата на преференцията.
Предлагайки обаче думите „над 50-годишна възраст” да се заменят с „55-годишна възраст”, стесняваме обхвата. Увеличихме пенсионната възраст. Мислите ли, че с увеличаването на пенсионната възраст на 65 години хората между 50 и 55 години по-лесно ще си намират работа, щом сме увеличили възрастта? Не виждам защо трябва да вдигаме възрастта за преференция, която могат да ползват работодателите за субсидирана заетост, на 55 години.
Предложението от народния представител Мариана Тодорова, подкрепено от Комисията, е под благовидния предлог, че се изяснява смисълът на термина „подходяща работа” и се заменят думите „до 30 км” с „до 50 км”. Казваме, че така правим добро за хората и едва ли не работодателите ще им плащат пътните разходи. Не е така! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
С т. 4 от § 1 на Допълнителните разпоредби от Закона за насърчаване на заетостта се определя коя работа е подходяща за лице по смисъла на този Закон. Терминът „подходяща работа” се споменава само на две места в Закона – в чл. 20, ал. 4, т. 4 и в чл. 22, ал. 4, т. 3. Там са задълженията на лицата, които търсят работа. Става дума коя работа е подходяща и коя работа не могат да отказват. В противен случай, ако откажат такава подходяща работа, ще им бъде прекратена регистрацията. Следователно те нямат възможност да откажат тази работа.
Сега ние вдигаме пътуването за подходяща работа от 30 на 50 километра. Ами хората, които работят на минимална работна заплата, която ще стане 420 лв., разходите за тези 50 километра за месец стават близки до минималната работна заплата! Как ще ги задължаваме да пътуват и да си дават цялата заплата за пътни разходи от 50 километра?! Това е истината.
Другото – че терминът „подходяща работа” има нещо общо с поемането на транспортни разходи и че улеснява намирането на работа за хората, е абсолютно заблуждение. (Реплики от докладчика Хасан Адемов.)
Виждам, че бързате, но от голямо бързане все приемаме разни работи, които са в ущърб на хората и не правим нищо свястно за тях, а си мисля, че законодателят трябва да облекчава хората! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Други изказвания? Няма. (Реплики от народния представител Димитър Байрактаров.)
Подлагам на гласуване... (реплики от народния представител Димитър Байрактаров.)
Процедура – господин Станислав Иванов. (Силен шум и реплики от народния представител Димитър Байрактаров.)
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Предлагам процедура по прекратяване на дебата и гласуване на текста. Благодаря Ви. (Шум и реплики от народния представител Димитър Байрактаров. Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване.
Заповядайте за обратно становище. Реагирайте по-бързо. (Шум и реплики от ГЕР, реплики от народния представител Димитър Байрактаров встрани от микрофоните. )
Процедурата е преди изказването, ако не сте си научили Правилника.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Вие първо казахте, че няма изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма да влизам в диалог с Вас.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Точно така!
Имам обратно предложение, тъй като имаше заявени изказвания, колежката Тодорова също беше вдигнала ръка, аз бях вдигнал ръка. Този параграф е изключително важен, има много сериозни неща в него и трябва да бъде подложен на съответен дебат в Народното събрание!
Ако подхождате по този начин, във вторник ще подходим по същия начин, колега Иванов, и ще видите ще мине ли застраховането. (Продължава да говори встрани от микрофоните.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме процедурното предложение, направено от народния представител Станислав Иванов. (Шум и реплики от ГЕРБ и от народния представител Димитър Байрактаров.)
Моля Ви за ред в залата! (Продължаващи реплики от народния представител Димитър Байрактаров.)
Гласували 83 народни представители: за 74, против 9, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване § 38 до 42 по вносител, подкрепени от Комисията, § 43, подкрепен и редактиран от Комисията съгласно нейния доклад, параграфи от 44 до 45 по вносител, подкрепени от Комисията, както и параграфи 46 и 47, подкрепени и редактирани от Комисията съгласно нейния доклад.
Моля, гласувайте параграфи от 38 до 47 включително по доклада на Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 84, против 11, въздържали се няма.
Параграфи от 38 до 47 включително по доклада на Комисията са приети.
За отрицателен вот – народният представител Димитър Байрактаров.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Гласувах „против” направените промени в § 46, които са прикрити под понятието – така поне бяха представени в Комисията, „насърчаване на мобилна заетост”.
Всъщност така наречената „мобилна заетост” в Закона за насърчаване на заетостта, колеги, е регламентирана в чл. 57а, където е дадена възможност на работодателите да получават средства за извозване на работници и служители до 100 км! Този текст беше прокаран с една-единствена цел – да бъде осъществявана политическа репресия върху огромна група хора, тъй като промяната на т. 4 с тези 50 км поставя огромна група хора в невъзможност!
Давам Ви пример. Как една майка с две малки деца ще отиде да работи на 50 км и кой ще прецени, че това място е подходящо за нея, защото, видите ли, имало обществен транспорт?! Това е просто убийство! Тази майка я изхвърляте от законната й регистрация през този текст и след като минат 18 месеца, тя вече трябва да започне да плаща от джоба си! В противен случай трябва да подаде заявление или предизвестие за напускане и пак да не може да получи съответните обезщетения като осигурено лице.
Ето това направихте с този текст – една огромна несправедливост и една огромна далавера обслужихте за пореден път, колеги. Дано да сте ме разбрали.
И е много лесно да се прекъснат разискванията по такива важни текстове, много е лесно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров.
Доктор Адемов, заповядайте да докладвате текстовете до края на Законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Преходни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48:
„§ 48. Договорите, сключени по реда на отменените чл. 36б, чл. 42, ал. 1, чл. 42а, чл. 45, чл. 52, ал. 2, чл. 53 и чл. 55б, запазват действието си до изтичането на срока им.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49:
„§ 49. Договорите, сключени по реда на чл. 51 и чл. 55а до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока им.”
Предложение от народния представител Мариана Тодорова – в Преходните разпоредби да се създаде § 50.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 50:
„§ 50. Разпоредбата на чл. 51 се прилага за срока на действие на Регламент (ЕС) № 651/2014 и за сроковете на действие на регламентите, които го изменят, допълват или заменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Закривам разискванията.
Подлагам на гласуване редактирания текст на вносителя за наименование на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби”, редактираните текстове на вносителя за параграфи 48 и 49, както и предложението на Комисията за създаване на нов § 50 със съответното му съдържание по доклада на Комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Наименованието „Преходни и заключителни разпоредби” и параграфи от 48 до 50 включително по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.
В 12,30 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 4 декември 2015 г. до 10 декември 2015 г.:
1. Постъпило е питане от народния представител Настимир Ананиев Ананиев към Петър Москов – министър на здравеопазването относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени в Закона за здравето. Следва да се отговори в пленарното заседание на 18 декември 2015 г.
Общ брой новопостъпили питания – едно.
Писмени отговори:
- от заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на питане от народния представител Султанка Петрова;
- от министъра на здравеопазването Петър Москов на питане от народния представител Султанка Петрова;
- от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос от народния представител Петър Славов;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Петър Славов;
- от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос от народния представител Петър Славов;
- допълнителна информация към писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народния представител Жельо Бойчев;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Дора Янкова;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Филип Попов.
Продължаваме с парламентарния контрол.
Първи въпрос към заместник министър-председателя...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Процедура? Заповядайте.
Може би по раздаването на писмените въпроси?
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП ЛБ): Не.
Господин Председател, процедурата е по начина на водене. Сигурно ще бъда малко в нарушение на Правилника, но както приехме Конституцията с нарушение на Правилника, мисля че няма да бъде нещо, което да бъде прецедент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Вие искате да въведете устойчивост в нарушаването.
Все пак ще Ви дам думата, за да чуя...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: То вече имаше рецидив, така че дали ще е за трети път, все едно и също.
Господин Председател, това което ще направя, не е за Вас.
Бях поел ангажимент вчера пред майките, които протестираха пред Народното събрание, да Ви предам един подарък, да го предам на госпожа Цачева от името на майките, от името на техните деца.
Първото нещо, което ме помолиха да Ви предам, е едно трикольорче, на което пише: „Аз съм българче”, а отзад пише: „Сметките Ви не са верни!” – по отношение на промените в бюджета, които направихме. (Подава подаръка.) Добре е, че министър Калфин е тук, за да чуе за какво става въпрос, защото и него го касае.
Молбата на майките беше все пак да мислят за българските деца и да им създават условия да се раждат, а не да бъдат в тази мизерия.
И вторият подарък, който не е много… По-скоро е предупреждение – засега казаха да Ви предам един чист памперс, но понеже нямат пистолети в момента да протестират, за да ги чуете, следващият път обещаха да се появят и с мръсни памперси пред Народното събрание, за да ги чуете. Затова, ето! (Подава памперса.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Ерменков...
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Приключвам. Нали ще го предадете на госпожа Цачева? Това е молбата ми, нищо повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Ако обичате, оставете го тук настрани. Благодаря.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ: И аз Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Все пак да Ви напомня, че нарушихте Правилника и се надявам втори път да не се случва. Да Ви кажа, че с памперсите аз специално приключих преди няколко години, но все пак ще го взема. (Реплика от ляво: „Не е късно!”)
Благодаря Ви.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: От името на група – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми отсъстващи народни представители, уважаеми граждани! По-добре е правилникът да се спазва, когато се приема Конституцията, уважаеми господин Председател, а това с памперсите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Всякога е добре.
МИХАИЛ МИКОВ: Всякога е добре, но когато не се спазва при Конституцията, всичко друго е напразно.
Уважаеми народни представители, вчера национален протест обедини българските майки по площадите на българските градове. Поводът е приемането на държавния бюджет, в който плащанията за отглеждане на дете се замразяват отново – за втора поредна година, откакто това мнозинство е на власт. Исканията са да се намали на18 месеца периода, върху който се изчислява обезщетението при бременност и раждане, да се обвърже обезщетението с минималната заплата и да се увеличат добавките задеца до санитарния минимум от 16% от минималната работна заплата, която знаете каква е в България.
Майките – те, с децата си, с количките, пожелаха друга държавна политика, насочена към най-малките, към бъдещето на България, към родителите, които имат смелостта да имат и отглеждат деца.
В София майки и деца се събраха на протест пред сградата на парламента и заявиха, че е нужна цялостна политика и дългосрочно решаване на проблемите за отглеждане на деца. Вие от мнозинството не пожелахте да ги чуете. И не само в София, в 18 български града – в Благоевград, Враца, Перник… (Шум и реплики.)
Мерджанов?! … Стара Загора, Търговище, Добрич.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, не влизайте в диалог със залата, даже с хора от Вашата парламентарна група.
МИХАИЛ МИКОВ: Майките поискаха обвързване на майчинството с минималната заплата, тъй като догодина тя се увеличава на 420 лв., но майчинството се замразява близо до прага на бедността.
В тази връзка искаме да отбележим голямото разминаване между действията на правителството и мнозинството и Програмната декларация на това мнозинство от ноември 2014 г., в която се обещаваха много неща. Днес е време за равносметка. Вижда ли някой в политиките и законодателните Ви актове – на мнозинство и правителство, декларираните там инициативи: гарантиране на адекватни нива на социални помощи и плащания; устойчиво нарастване на трудовите доходи и пенсии; програми за социално включване, които подпомагат уязвимите групи в обществото?
Противодействие, забележете, на демографската катастрофа!
Вижда ли се грижа за децата, за бъдещето на България? Нищо подобно. Нищо общо с обещанията, които обосноваха сбора, който подкрепя правителството. Тези обещания се опровергават категорично и от бюджета за 2016 г. При правителството на Орешарски, което след малко сигурно ще се коментира, тогавашната опозиция твърдеше, че се правела социална политика с увеличаване на дълга, а сега от 16 милиарда средства – за майките, за децата няма.
При откриването на тази сесия БСП лява България искахме да привлечем вниманието на всички народни представители, без партии, без групи – и на управляващи, и на онези, които за пред хората не са част от коалицията, но участват в управлението и го подкрепят, към един проблем, от чието преодоляване зависи бъдещето на България – за демографската криза, за скоростта, с която българската нация се топи, за все по-отчетливата загуба на способност на нацията ни да се самовъзпроизвежда с темпове, които да дадат перспектива за бъдещето на страната по-дълга от няколко десетилетия.
След един мандат на ГЕРБ – 2009-2013 г., и сега втори, след повече от една година управление на днешната десница и на два рестриктивни бюджета с няколко актуализации, ситуацията върви все по на зле, защото демографска политика няма как да се прави с десни мерки, въпреки многомилиардните заеми.
Наскоро Министерството на здравеопазването публикува данните за раждаемостта през първите пет месеца на тази година. Те, меко казано, са трагични. В сравнение със същия период на миналата година у нас сега са се родили 1776 бебета по-малко. Раждаемостта спада с цели 7,4% или 74 промила. Мисля, че тук също сме европейски шампиони.
И нека да сравнява изказващият се след мен, как е било по времето на Орешарски. И как би могло да бъде по-различна картината при тази дясна, неолиберална и антисоциална политика на управляващите? Защото отсъстват ясни политики по доходите, борбата с бедността, демографската криза, социалното подпомагане, отсъства ясна логика и идеи за положителни промени.
Въпреки увеличените разходи за издръжка на живот, въпреки увеличената линия на бедност, почти всички социални плащания в бюджета останаха замразени. Както през предходния мандат на ГЕРБ 2009 – 2013 г., както и през 2015 г., и сега през 2016 г. ни предстои непроменен размер на социалните плащания за обезщетение отглеждане на дете от една до две години, което отново остава далеч под размера на минималната заплата, месечната добавка за деца с увреждания, размерът на еднократните помощи при бременност, раждане на близнаци и прочее, и прочее, и прочее.
Защото можеха да се намерят средства за това. Защото за всеки месец майките на деца от една до две години са ощетени с 80 лв. месечно, децата с трайни увреждания – по 54 лв. месечно, от тази необвръзка на минимална заплата и социални плащания.
При бременност и раждане се определя отново срокът, познат на ГЕРБ, 24 месеца. Той и при кабинета, господин Георгиев, на Орешарски беше намален отново на 18. Вие го върнахте на 24, за да икономисате от тези плащания, за да запазите бюджетната и фискалната стабилност с цената на разходите за отглеждане на деца и разходите в семействата.
Запазва се размерът на минималния доход до 65 лв., по който се определят редица плащания в социалното подпомагане, за увреждания, за целеви помощи за отопление, месечните и еднократни социални помощи. Стотици хиляди български граждани в тежко материално положение ще бъдат засегнати от замразяването на тези социални плащания, защото стоките и услугите поскъпват, винетките растат, другите разходи растат, данъците се вдигат – за бедните, не за всички, не за народните представители и министрите.
От БСП лява България по бюджета Ви предложихме увеличаване на средномесечния доход за придобиване на право на семейни помощи, увеличаване на гарантирания минимален доход, непроменян от седем години – от 65 на 75 лв., увеличаване на месечната добавка за отглеждане на деца с трайни увреждания от 240 на 294 лв., предоставянето на еднократна помощ за първия учебен ден освен за първокласници и за тези от втори и трети клас, защото знаем, че 20% отпадат от средно образование и фактически Конституцията по отношение на осигуряване на образованието не функционира, както и други елементи на социалната държава, които днес десницата в България демонтира с това управление от втория кабинет на Борисов.
Уважаеми народни представители, ако всички тези мерки се приложат, допълнителните разходи ще са около 250 милиона годишно.
Онзи ден правителството разпредели едни около 370 милиона от актуализацията, но не за майките, не за децата, не за хората с увреждания, не за тези, които са под прага на бедността, а с увеличението на тока от Нова година ще изпитат тежко ударите на поредната порция дясно Борисово управление.
Уважаеми народни представители, ние от БСП лява България не приемаме и няма да приемем тази крайно дясна политика. Тя убива България. Не я приемат и българските граждани, и семействата с деца, и безработните, и пенсионерите. Никой не приема бедността, като съзната и целенасочена политика на правителството, което изтегли най-големия дълг в най-новата ни история.
Ще бъдем последователни в отстояването на друга политика –по-справедливи данъци, и по-социален бюджет, който държи сметка за истинския живот в България, не този, който се транслира през медиите, иначе България няма бъдеще, освен за шепа днешни управляващи и бизнеса около тях.
Оставам на вниманието на говорившия след мен справка как е било и как са растели тези плащания по времето на Орешарски и как сега са замразени. За сведение оставам това тук. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря.
От името на група, заповядайте. (Реплики от БСП ЛБ: „То, група няма! Къде е групата?”)
Моля за тишина в залата! (Реплики от БСП ЛБ: „Има ли пълномощно да се изказва от група? Да си покаже пълномощното!”)
Всичко е по Правилник! (Реплики от БСП ЛБ: „Той е на стаж сега! Стажант!”)
Заповядайте, господин Георгиев, от името на група.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля, не влизайте в диалог с мен! (Реплики и провиквания от БСП ЛБ.)
Господин Георгиев, имате думата.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, на първо място е хубаво, че се свиква, че ще има говорещи след Вас. Хубаво е, че свиквате с мисълта, че на демагогията ще се противопоставяме с реализъм, на лъжите и спекулите – с реални факти, на популизма – с политика и с реални мерки.
Хубаво е да свиквате, че ще има някой, който да Ви казва истината в очите. (Народните представители от Парламентарната група на БСП ЛБ, които са в залата, стават и се обръщат с гръб към трибуната.)
Хубаво е да свиквате, че няма да сте само Вие. Не сте си самодостатъчни и видяхме на какво сте способни.
Хубаво е да махнете и тези червени очила и да погледнете реалната картина. Вече имаме плазмени телевизори, червените трябва да ги изхвърлим с кинескопите!
Когато говорим за социална политика и когато противопоставяме по този абсолютно странен за мен и неразбран начин неолиберализъм наляво – в България ляво няма. В България лявото катастрофира само преди няколко седмици. И в България видяхме хората какво мислят за лявото. И те дадоха своя глас за него. Лявото получи…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин Георгиев, извинявайте, че Ви прекъсвам. (Народните представители от Парламентарната група на БСП ЛБ прави, с гръб към трибуната изслушват изказването на народния представител Георг Георгиев.)
Господа народни представители от лявата част на залата…
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Не, нека ги оставим. Те загърбват проблемите. Те стоят с гръб и към проблемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Моля да проявите уважение най-малкото, което е, към председателстващия този форум. И ако обичате, заемете местата си, както трябва.
Продължете, господин Георгиев.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Това е тяхното нормално поведение.
С гръб към проблемите – това е тяхното нормално поведение, така че, господин Председател, аз не виждам защо трябва да ги репликирате. Те винаги са били по този начин, и сега е нормално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Продължете, моля.
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Та, когато говориш за социална политика, когато хората само преди една година са те изгонили от кабинета, когато си се крил зад метални ограждения, когато си бил действително обърнат по този начин и към българските граждани и към това какво мислят те – с хиляди на улицата, тогава нямаш право да говориш в момента.
Когато говорим за майчински, за социални мерки, за разширения и за даване на повече пари през бюджета – много е лесно да го правиш, когато си в опозиция. Много е лесно да го правиш, когато от теб не зависи нищо. Много е лесно, когато си безотговорен, дори и в опозиция, и затова именно си в опозиция, защото си безотговорен!
Само ще кажа и ще реферирам с политиката в Европейския съюз и в Белгия, да кажем, където лидер на Партията на европейските социалисти е бившият лидер на БСП господин Станишев – майчинските в Белгия са три месеца. Нима политиката и социалните мерки, които предприемат нашите партньори в Европа са по-лоши от тези, които имаме ние?
Всички видяхме протеста вчера. Всички го видяхме! Видяхме бройките, видяхме по какъв начин беше направен той, видяхме и поведението, което демонстрирахте преди малко Вие.
Трудови доходи, колеги, се правят чрез реално работеща икономика, а реално работеща икономика се създава тогава, когато има инвестиции, тогава когато има кой да разкрива работни места.
Тогава, когато седиш с гръб към Европа, тогава когато си изгонен, тогава когато си неприет и тогава когато единственото ти външно политически постижение е един ресторант във Виетнам, тогава няма как да видиш как се правят доходи, няма как да знаеш как се прави икономика.
Детски градини и деца – по времето на БСП и на управлението на тройната коалиция детски градини се закриваха, нямаше ги. Нямаше и кой да ражда, защото хората бяха извън границите на държавата, бягаха, не искаха да стоят тук и не искаха да гледат всичко това, което се случва, не искаха да гледат как техните проблеми са загърбени по този начин.
Демографска политика не се прави през популизъм. Демографска политика се прави тогава, когато имаш ясна визия за нея, тогава когато не си обърнал гръб на демографията, тогава когато не си затворил училища, тогава когато не си затворил детски градини, когато не си обърнал гръб и на младите хора в това число.
И пак казвам, ако лявата политика в България беше добре припозната, как така хората в малките населени места не гласуваха за БСП? Лява политика най-лесно се прави там, където действително има ниски доходи, там където социалната политика трябва да е най-добре реализирана, където общото благосъстояние на населението е ниско. Там БСП катастрофира!
Не можем да говорим за сблъсък на неолиберални ценности с ляво, просто защото в лицето на БСП ляво няма.
Достойнство – това е думата, която трябва малко по-често да си припомняме. Това е думата, която трябва да има особено значение за българските политици. Достойнство е това, което прави българското правителство в момента – инвестиции, работещи еврофондове, пети по усвояване в Европа. (Реплики от ляво.)
Вчера беше подписано поредното стратегическо за държавата споразумение, което ни предоставя енергийна независимост и диверсификация с хъба „Балкан”.
Какво правеше вместо това БСП, какво правеше тройната коалиция? Инвестиции в едни кухи проекти. Да не напомняме „Белене”, да не напомняме какви щяха да бъдат последиците от това, което щяха да направят те!
Достойнство и чест трябва да е това, с което българските политици да работят, а не с гръб към проблемите. (Депутатите от БСП ЛБ продължават да стоят с гръб към трибуната.) В ляво от нас стои Кой. Кой?! – Който беше изгонен от българските граждани. Кой?! – Който не можа да се задържи и сто дни преди хората да излязат на улицата и да започнат да крещят под прозорците му. И този Кой, който не можа да признае проблемите си и не можа да се обърне с чест към тях – да стане, да си тръгне, да си измие лицето и да се опита по някакъв начин да оправи кашите, които е забъркал и които сега дясното правителство трябва да оправя. Този същият Кой, който фалираше банки, който вкара държавата в свръхдефицит...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Той не е ли с Вас?! (Шум и реплики.)
ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ: Този същият Кой, който беше изолиран, който по никакъв начин не можа да се справи с проблемите, които имаше пред него. (Шум и реплики.)
Този същият Кой, който преди 1989 г. се криеше зад това, зад което продължава да се крие и днес – зад носталгията на хората. Този, който систематично съсипваше всичко в тази държава и заради който в момента имаме демографска криза. Същият този Кой, който преди година и половина не можеше да си признае, че е неспособен да се справи с това, което има. (Депутатите от БСП ЛБ продължават да стоят с гръб към трибуната.) Този, който беше скрит в сянката на „Костинброд”, и този, който сега отново стои с гръб към нас и който няма очи и лице да погледне това, което се прави, и това, което е по-добро и винаги ще бъде по-добро от него. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Депутатите от БСП ЛБ се обръщат с лице към трибуната и искат думата за процедура по начина на водене.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Много Ви моля, уважаеми колеги, нека да се успокоим. Нека да продължим да... (Силен шум и реплики от БСП ЛБ.)
Първи заяви желание да вземе отношение по начина на водене народният представител от Парламентарната група на Патриотичния фронт господин Димитър Байрактаров. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Кога е заявил, не разбрахме? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: От името на група.
Господин Генов, седнете си на мястото, ако обичате.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Есемеси ли си писахте?
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ, встрани от микрофоните): Ако има процедура, заповядайте, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Заповядайте тогава, щом желаете да направите... (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Вижте, може ли наистина да се уточните какво желаете, за да продължим нататък? (Шум и реплики от БСП ЛБ. Реплика от народния представител Манол Генов.)
Докато Вие, господин Генов, бяхте с гръб, господин Байрактаров направи сигнал на мен, така че аз затова му дадох думата.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Може есемес да Ви е изпратил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Не, не ми е изпращал есемес. Кажете какво желаете?
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП ЛБ): Благодаря.
Ама аз наистина по начина на водене, господин Председател, ще говоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Има си хас да е и на ужким.
МАНОЛ ГЕНОВ: Не очаквайте някакви други изненади!
Точно преди месец и една седмица, на 4 ноември 2015 г. съм задал въпрос на един министър, по-точно на здравеопазването. С разни процедурни хватки Вие, госпожа Цачева, господин Главчев отлагате отговора на въпрос, зададен към този министър, въпрос, който идва от хората, живеещи в определено населено място. Аз един месец не мога да видя този министър на тази трибуна да отговаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Генов!
Спрете времето на оратора.
Наистина в момента не говорите по начина на водене, а говорите...
МАНОЛ ГЕНОВ: Кога ще изпълните конституционното си задължение Вие като ръководство на Народното събрание – да доведете този министър, ако трябва, и в чувал, както беше казал един главен прокурор?! А пък ако този министър, господин Иванов, е от Вашата фракция и си е подал оставка, елате и кажете, или пък го е страх да дойде да отговори?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Генов, при цялото ми уважение към Вас, в момента не говорите по начина на водене.
МАНОЛ ГЕНОВ: Кога ще ми осигурите министър Москов тук, на тази трибуна, да си отговори на въпроса? Парламентарна република сме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Ще бъда принуден да спра микрофона Ви.
МАНОЛ ГЕНОВ: Ами спрете го, но осигурете министъра – това ми е условието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Разбрах Ви, моля Ви, седнете си на мястото!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Това беше друга процедура по начина на водене.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Моята процедура е по начина на водене и провеждане на парламентарния контрол, който е конституционно закрепен и регламентиран.
Вижте докъде стигнахме, господин Председател – двама министри ще отговарят на два въпроса, и погледнете колко е дълъг списъкът с почти целия Министерски съвет, който е намерил, или не намерил причини, за да не се яви пореден път на парламентарния контрол. Това е проблемът!
Тук по време на парламентарния контрол Конституцията е презюмирала, че трябва да се срещнат лице в лице проблемите, които народните представители виждат и поставят, и министрите лице срещу тях – да дадат отговор и да предложат решение. Това е истинското бягство, колега, от среща на проблемите лице в лице, а преди малко ние бяхме с гръб, защото загърбихме проблема, и той е Вашето говорене. Така че, господин Председател, не правете повече това – двама министри да отговарят и 12 да бягат!
Защо я няма госпожа Лиляна Павлова, която трябва да ми отговаря?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Божинов, уговорихме, че ще спазите стриктно регламента по начина на водене. (Шум и реплики от БСП ЛБ.)
Що се касае до определянето на министрите, те са обект на разглеждане и по време на така наречения и закрепен в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание „Председателски съвет”, на който БСП лява България е представена авторитетно. (Шум и реплики от БСП.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Отклоняван! Защото Вие не можете да ме заблуждавате, че са поели предварително ангажименти с международно участие, когато един гост – международен, чужд, ще дойде да присъства на рязане на лента, и съучастието на цяла глутница министри ще бъде основание... (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля Ви! Моля Ви, такива термини не Ви приличат.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Държа на този термин, защото днес са на откриването на един обект, за който бяха отклонени 100 милиона от „Конкурентоспособност”. Не можаха да го реализират навреме, харчат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Божинов! Господин Божинов, картата Ви не е на място. Времето, предвидено за изказване, изтече. Моля Ви, престанете да нарушавате реда в залата!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Харчат пари на данъкоплатците, за да компенсират своята негодност... (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони. Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Байрактаров беше заявил желание преди всички Ви. С най-голямо уважение, имахте възможността да изложите своите тези.
Господин Байрактаров, убеден съм, че ще спазите Правилника в целия му дух.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Мисля, че десет минути са предостатъчни, за да изложа вижданията.
Уважаеми колеги, уважаеми медии, уважаеми господин Председател! Само преди по-малко от 40 минути тук, в тази зала, на бърза ръка беше прелистен и приет от мнозинството един от изключително важните закони и това беше Законът за насърчаване...
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ, от място): Не може декларация по точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Байрактаров, декларация по точка от дневния ред Правилникът не допуска.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Аз не правя декларация по точка от дневния ред, така че не ме прекъсвайте, ако обичате.
По времето на разглеждането на този Закон господин вицепремиерът...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Наистина ще Ви отнема думата.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Вие не може да ми отнемете думата, защото трябва да се аргументирам, а не мога да се аргументирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Много Ви моля, не се аргументирайте в нарушение на Правилника.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Не нарушавам Правилника. Прочетете си внимателно точката и ще видите, че не нарушавам Правилника.
Този министър удобно се скри, когато трябваше да се разглежда закон, който касае неговото министерство. След като на бърза ръка беше приет този закон, както виждате, той се появи ни в клин, ни в ръкав.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Мога да си тръгна.
ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ: Естествено че можете да си тръгнете.
Въпросът е друг обаче. Въпросът е, че се явява един младеж – защитник, който най-вероятно не е отгледал и едно коте през живота си, и с назидателен тон ще обяснява за българските майки едва ли не, че те не трябва да получават и детски добавки. (Възгласи: „Браво!” и ръкопляскания от БСП ЛБ.)
Едва ли не – един младеж, който вероятно дори не знае как се отглежда дете, а камо ли ако трябва да го попитам колко струва един пакет памперси. Че той е доста по-скъп от детските добавки, които получава една българска майка! И този министър, който днес трябваше финансово да обоснове предложенията в този Закон, днес липсваше! Днес от тази трибуна от мнозинството се приеха мафиотски поправки! И Вие го знаете, колеги. Колегата Гьоков много правилно се опита да защити някои от тезите.
Нещо повече, беше направен опит да бъде запушен гласът на хората, които имат различно мнение от това на мнозинството, което е изключително порочна практика! (Реплика на народния представител Десислава Атанасова.)
И за да не се терзаете, само ще припомня на младежа, че през месеците февруари и март Вашето правителство беше изгонено с камъни, чрез проливане на кръв. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.) Ето това трябва да знаете, уважаеми младежо. (Реплика от ГЕРБ: „Кой? Кой?”.)
И днес тази надменност продължава. Тази надменност от страна на ГЕРБ продължава! Крайно време е да се научите да уважавате хората, които имат различно мнение и професионален подход към определени проблеми. Ето, това е истината. Това трябва да го знае целият български народ – че само преди седмица този парламент прие поправки, с които ние унизихме българските пенсионери при праг на бедността от 300 лв. Само преди седмица! Този същият парламент трябва да има много отговорно отношение по доходите и най-важното – да не допуска българските работодатели да напускат България, а да инвестират тук, в България. Чак тогава можем да търсим външни инвеститори.
Това беше мое лично мнение – в цялото изказване. Благодаря. (Ръкопляскания от БСП ЛБ. Народният представител Десислава Атанасова иска думата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Атанасова, Вие наистина заявихте желание да вземете отношение. Ще Ви дам думата, но Ви моля да спазвате предвидените правила в Правилника. Заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (БСП ЛБ, от място): Нали е по начина на водене? Добре.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Вземам думата за процедура по начина на водене по повод на допускането и от Вас, и от преждеводещия заместник-председател на Народното събрание възможност народни представители да се държат по груб и непристоен начин към Народното събрание и към свои колеги. Господин Иванов допусна в пленарната зала наши колеги да обърнат гръб на герба на Република България, на знамето на Република България... (Силен шум в БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата!
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: ... и на знамето на Европейския съюз! Считам, че за това си поведение тези колеги следваше да понесат санкцията, предвидена съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а именно или да им се направи забележка, или да им бъде наложено порицание. (Силен шум в БСП ЛБ.)
Уважаеми господин Председател, много моля занапред, когато има подобно поведение от народни представители, без значение от коя парламентарна група са, да следвате текстовете на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и своевременно да налагате предвидените за това дисциплинарни наказания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря.
Лично обяснение – народният представител Иван Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (РБ): Уважаема госпожо Атанасова, изказвам се и вземам думата за лично обяснение, защото от ролята си на водещ заседанието Вие имахте упреци към начина, по който съм водил заседанието. Аз приемам Вашите аргументи, но искам да Ви кажа, че абсолютно съм се съобразил с Правилника, защото народните представители от БСП лява България показаха неуважение към трибуната и към герба на Република България. (Възгласи от БСП ЛБ: „Не към герба, не към герба!”.)
Аз се съобразих с чл. 152, в който се казва: „Забележка се прави...”. (Силен шум и възгласи в БСП ЛБ.)
Господин Председател, моля, направете им забележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата!
Господин Иванов, продължете.
ИВАН ИВАНОВ: „Забележка се прави от Председателя към народния представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплахи. Приех, че има жестове на неуважение и затова направих забележка на парламентарната група. Смятам, че съм си свършил работата. (Шум в БСП ЛБ.)
Последното нещо, което искам да кажа е, че някои възприемат политиката като театър. Хубаво е в този театър да бъдем и добри актьори. Затова, моля Ви, в Народното събрание се дръжте нормално и почтено! (Много народни представители от БСП ЛБ и ГЕРБ искат думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Последна процедура по начина на водене – давам думата на народния представител Атанас Мерджанов.
Моля Ви вече да се съобразим, че говорим едно и също!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам процедура по начина на водене. Остро протестираме по начина, по който днешното ръководство на Народното събрание в отсъствие на председателката Цецка Цачева организира и провежда парламентарния контрол.
Първо, беше дадена възможност на колега от Парламентарната група на ГЕРБ, без да има нито един друг присъстващ колега от ГЕРБ, без да е упълномощен надеждно, да заявява позиция от името на парламентарната група! Ако това е изпълнение на определена стажантска програма от средите на Парламентарната група на ГЕРБ, това е Ваш проблем, но не занимавайте Народното събрание. (Шум в блока на ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ: Второ, ние не сме се обърнали срещу герба, обърнали сме се срещу знамето на Република България. Интересно откога ГЕРБ отъждествяват себе си като парламентарна група и като партия с герба на Република България?! (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
И трето, господин Председател, Вие грубо подведохте присъстващите в пленарната зала, тъй като на председателски съвет изобщо не е обсъждано отсъствието на министри от парламентарния контрол. Това трябва да е ясно! Министър-председателят не се е появявал в парламентарната зала от първия блиц контрол през месец ноември. Очевидно той няма никакво намерение да се появи до края на месец януари! Поне заявленията по този въпрос това свидетелстват.
Министър Павлова – беше вече казано – кога ще отговори на въпроса за винетките? Останалите министри има да отговарят на поне по 20 въпроса всеки един от тях. Вместо това Вие имитирате днес парламентарен контрол.
Това е процедурата ни по начина на водене. Ако продължавате по подобен начин, рискувате наистина да искаме оставката на това ръководство на Народното събрание. (Ръкопляскания от БСП ЛБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря, господин Мерджанов.
Преминаваме към парламентарен контрол. (Народният представител Валери Жаблянов иска думата за процедура по начина на водене.)
Господин Жаблянов, много колеги от Вашата парламентарна група взеха думата по начина на водене. (Народният представител Валери Жаблянов се отправя към трибуната.)
Господин Жаблянов, не съм Ви дал думата!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ (БСП ЛБ): Искам да направя следната забележка. В момента се намираме в процедура – парламентарен контрол. Парламентарният контрол е процедура, която предвижда по някакъв начин органът на суверена да упражнява контрол върху изпълнителната власт. Начинът, по който го организира ръководството на Народното събрание тази процедура, очевидно е незадоволителна. Очевидно министрите от правителството отказват да участват в процедурата. Те не просто отказват, а се крият умишлено, а по това време министърът на отбраната организира коктейл в резиденция „Лозенец”!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (БСП ЛБ, от място): Точно така!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: По време на парламентарния контрол!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Жаблянов, това не е по начина на водене!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Това не може да бъде парламентарна република! Това е някаква форма на еднолично управление със сътрапезнически екип!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Жаблянов, подхождам с най-голямо уважение към Вас и Вашата група, но в момента Вие не правите процедура по начина на водене!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Парламентарните групи във времето на парламентарния контрол могат да изразяват своето несъгласие по най-различен начин. Вие не можете да четете морал на групите от трибуната!
Спазването на Правилника не означава, че народните представители в парламентарната зала не могат да изразяват своето мнение извън трибуната. Могат да демонстрират от място, стига да бъде в рамките на обществения морал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Жаблянов, наистина Ви обръщам внимание, че в момента не говорите по начина на водене.
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: И понеже Вие не сте трибуната, която упражнява обществения морал, не можете да определяте и как да протече протестът на депутатите. Това е, което искам да Ви кажа.
Ние можем да се обърнем с гръб, можем да напуснем залата и можем да кажем каквото пожелаем, защото това е парламентът на Република България. Ще спрете с тази цензура! Защото когато продължавате да се занимавате с цензура (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), да обяснявате на народните представители как да се държат в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Двете минути, предвидени за лимит на изказване, изтекоха!
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: ...Вие ще получите други форми на протест, господин Председателстващ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Преминаваме към парламентарния контрол. (Народният представител Атанас Зафиров иска думата.)
Не Ви давам думата!
Вие повтаряте едно и също и не вземате отношение по начина на водене, а правите политически изявления по отношение на присъствието или липсата на министри. (Народният представител Атанас Зафиров застава на трибуната.)
АТАНАС ЗАФИРОВ (БСП ЛБ): По начина на водене. Абсолютно по начина на водене, обещавам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Зафиров!
АТАНАС ЗАФИРОВ: Господин Председател...,
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Зафиров!
АТАНАС ЗАФИРОВ: ...моля да направите забележка на госпожа Атанасова и на речовития господин тук, на когото днес научих името, че стоят с гръб към знамето в момента.
Моля и целият президиум да си направи забележка, защото стои с гръб към герба на републиката. (Възгласи от БСП ЛБ: „Браво!”.)
Разбирате ли тук в какви шаржове влязохте сами, в този капан?!
По отношение на министър Ненчев ще Ви кажа, че това не е първата му случка. Когато разглеждахме бюджета в ресорната Комисия, той беше на коктейл в Бургас. Така че банкетната култура се затвърждава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Зафиров, благодаря Ви.
Преминаваме към парламентарния контрол – първи на въпрос от народните представители Михаил Миков и Филип Попов ще отговаря заместник министър-председателят по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика господин Ивайло Калфин относно Дом за стари хора в град Кула.
За да развие своя въпрос, думата има народният представител Филип Попов.
ФИЛИП ПОПОВ (БСП ЛБ): Благодаря, господин Председател. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Моля за тишина в залата!
ФИЛИП ПОПОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Трябва да си призная, че съм приятно изненадан, че господин министърът е тук, защото имам усещането, че сякаш всички министри са в оставка. Те за пореден път не присъстват на парламентарен контрол, но какво значи тук някаква си Конституция?! И след приемането на трето четене в сряда, остатъците от тази Конституция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Господин Попов, в момента не задавате своя въпрос. Наистина ще бъда принуден да Ви отнема думата.
ФИЛИП ПОПОВ: Ще стигна и до него. Нашият въпрос към господин Калфин е какви са причините и какво ще предприеме Министерството на труда и социалната политика за подобряване на изключително лошите условия на живот в Дома за стари хора в град Кула? Вярвам, че вече знаете какви са условията там.
Моля да ни отговорите и всъщност да отговорите на тези стари хора, които там се намират при ужасяващи, убийствени условия на живот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: За отговор заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика господин Калфин – заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, първо да Ви благодаря за възможността да участвам в парламентарния контрол.
На въпроса, който ми задава господин Попов, мога да дам следния отговор. Министерството на труда и социалната политика има много ясна визия за състоянието и бъдещето развитие на социалните услуги в страната. Включително част от тази визия е да не се допуска доставчиците на социални услуги да предоставят некачествена грижа на потребителите, какъвто е случаят с Дома за стари хора в град Кула. Материалните условия са, разбира се, също част от грижата, която се предоставя.
Към момента, като държавно делегирани дейности, функционират 81 дома за стари хора. По-голямата част от тях са в добро състояние.
През 2015 г. Агенцията за социално подпомагане извърши анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и хора с увреждания, така че имаме пълна представа за състоянието на всеки един от социалните домове, включително и този в град Кула.
Искам да отбележа, че държавата всяка година предоставя на общините средства за издържане на домовете за стари хора. През 2016 г. са предвидени над близо 36 милиона – само за тези домове. Стандартът за издръжка на едно лице в дом за стари хора за 2016 г. е увеличен на 6454 лв. годишно.
Управлението на тези домове обаче е отговорност на общините и това е нещо, което Вие като народни представители от този регион, би трябвало да знаете. Тяхната отговорност, имам предвид на общините, е да управляват правилно финансовите ресурси, които им се предоставят от Министерството на финансите.
Домът в Кула е с капацитет 50 места. По данни на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Видин, последните подобрения на материалната база в тази институция са правени през 2008 – 2009 г.
В началото на 2015 г. Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане е извършил комплексна проверка в дома. Установено е, че за 2015 г. бюджетът за институциите е 316 хил. 841 лв. – има известен преходен остатък от 2014 г.
В резултат на извършената проверка Комисията е дала 8 задължителни предписания и препоръки към директора на дома, касаещи спазването на съществуващите нормативни изисквания. Част от тях са извършване на ремонтни дейности в спалните помещения, стълбищата, покрива и всички тези строителни дейности, които трябва да се извършат.
В отговора по действията, извършени по направените препоръки през пролетта, директорът е уточнил, че е провел разговор с кмета на община Кула и кметът на община Кула е поел ангажимент да постави пред общинския съвет въпроса за финансирането на ремонтните дейности.
Готов съм, уважаеми господа, господин Миков, доколкото знам, е от този град, заедно с Вас да се обърнем отново към кмета с искане и настояване да се отделят средствата, необходими за ремонти.
Състоянието и строителните дейности в подобни домове като този в Кула е ангажимент на общините. Държавата предоставя делегиран бюджет по стандарт за дейностите, свързани с грижите за един човек, който е настанен, и така е в цялата страна. Няма повод в Кула да бъде различен подходът, който се прави.
Мисля, че въпросът Ви е абсолютно уместен от гледна точка на това, че условията в този дом са лоши. Ако общината не намери начин да реши този проблем, ще трябва да бъде преразгледана възможността той въобще да предоставя подобни услуги на граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател.
За реплика – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (БСП ЛБ): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми господин Министър, да – аз съм от там, и се гордея, че съм от там. Само че след 2009 г., откакто БСП не е на власт, в Кула спечели ГЕРБ.
Онзи ден кметът каза по телевизията, че това не било в приоритетите им. Шефът, който го проверява – Пасков, беше съветник от ГЕРБ в предния мандат – този, Вашият там, който сега също е в управлението пък на Видин. Предписали му март месец и нищо!
Знаете ли какви въглища докарват на тези хора? Въглища – каменни, които струват не повече от 80 – 90 лв., и ги продават на общината по 300 лв. Но не е само в Дома за стари хора, и в детската градина е така. И понеже се вдигна шум по медиите, вчера са докарали и по-висококалорични въглища, за да прикрият далаверата по партийна линия. Ето за това става въпрос!
Ако искате да отидем утре двамата с Вас там, да видите какво става. Не да се молим на кмета, защото тази обвръзка – шеф на социалните дейности във Видин Пасков, и кмет от ГЕРБ в Кула – води ето до такова отношение и кражби от тези хора в третата възраст там. Вие плащате по 6 хиляди и не знам си колко лева, не Вие, а българските данъкоплатци, и се краде от тях с тази политика и с тези хора. Проверете си, ако искайте ангажирайте и съответните институции. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Миков.
Ще се възползвате ли от правото си на дуплика?
Заповядайте, господин Заместник министър-председател.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАЙЛО КАЛФИН: Благодаря Ви, господин Председателю.
Още един път да уточним: Агенцията за социално подпомагане е направила проверка, констатирала е тези слабости и е дала предписания. Отговорност на общината не само в Кула, а навсякъде, където има подобни институции, е да предоставя, да управлява и предоставя услугите. Включително за купуването на различни продукти, разходите по издръжка на Дома, назначенията на директори, на служители в Дома са изцяло ангажимент на общината.
Там, където мислите, че общината нарушава правилата, разбира се, има механизми за контролиране на държавните разходи, включително от общината, те не са през Социалната служба. Социалната служба е констатирала тези проблеми, които и сега стават ясни. Действително, общината трябва да намери начин и да ги отстрани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Заместник министър-председател, за отговора, както и за участието в днешния парламентарен контрол.
Преминаваме към следващия въпрос, който е към Тодор Танев – министър на образованието и науката, който ще отговори на въпрос от народния представител Бойка Маринска относно забавяне изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП „НОИР”).
Имате думата, уважаема госпожо Маринска, за въпроса.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, изминаха почти две години от началото на новия програмен период. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” още на 20 февруари 2015 г. Първите процедури за конкурентен подбор стартираха в края на месец октомври тази година.
С оглед на изложените факти, въпросът ми към Вас е следния: какви са причините за това закъснение? Какви мерки сте предприели за наваксването му и сведен ли е до минимум риска за забавяне, поради липса на финансови средства за съфинансиране от страна на Министерството на образованието и науката (МОН) на авансовите и на междинните плащания по процедурите, които се очаква да стартират? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Маринска.
Министър Танев, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Маринска, по информацията, която ни е представена от компетентната ми Дирекция „Структурни фондове и образователни програми”, директорът на която е определен и като ръководител на управляващия орган – това е самата тази дирекция, не съм аз, ми е представена информация, която представям на Вас.
Информирам Ви, след множество заседания, на които съм присъствал, последното от които беше вчера, че няма закъснение на процеса на изпълнение на Оперативната програма. Казва се, че Оперативната програма е от последните, които на 10 януари 2013 г. е одобрена от Министерския съвет и че от тогава до 19 февруари 2015 г. Министерството е свършило своята работа, дори това е втората най-бързо разработена Оперативна програма за новия програмен период. Единствената Оперативна програма в България, която се финансира едновременно от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Ние работим с тези две инстанции.
По отношение на управлението на Оперативната програма от страна на управляващия орган – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, са взети необходимите мерки процесът на договарянето на средствата и на изпълнението на проектите да се развива успешно във времето. Ето и някои доказателства за това.
Първо, на второто заседание на Комитета за наблюдение – 26 27 май тази година, бяха одобрени критерии за избор на осем операции по приоритетни оси 2 и 3 на програма на обща стойност 266 млн. лв. На основата на приетите критерии бяха разработени и публикувани на 23 септември насоките за кандидатстване по операциите – две процедури за подбор на проекти, по които са постъпили 300 проектни предложения и шест процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенифициент МОН, по които са постъпили две проектни предложения и са в процес на оценка.
Второ, на третото заседание на Комитета по наблюдение – 22-23 октомври тази година, бяха одобрени критерии за избор на още девет операции по приоритетни оси 1, 2 и 3 на Програмата на обща стойност 424,5 млн. лв. Управляващият орган на Оперативната програма работи в момента активно по разработването на насоките за кандидатстване на тези процедури за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и по трите оси на Програмата. Те ще бъдат обявени и отворени за кандидатстване през февруари 2016 г.
Трето, стартира и процеса на оценка на първата бюджетна линия по приоритетна ос 4 – „Техническа помощ” на Оперативната програма за периода до 2018 г., която е на стойност над 11 млн. лв. Чрез нея ще бъде обезпечена дейността на управляващия орган.
Четвърто, с оглед избягване на всякакви рискове за забавяне изпълнението на Оперативната програма предстои разработването на критерии за избор на още седем операции, които се очаква да бъдат представени за одобрение от Комитета за наблюдение на Оперативната програма на четвъртото заседание през май 2016 г. Прогнозната стойност е 220 млн. лв. за тези операции.
Управляващият орган на Оперативната програма възприе практиката критериите за избор на операция, преди да бъдат внесени за одобрение в Комитета за наблюдение, както и проектите и насоките за кандидатстване да се обсъждат задълбочено в Подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие” и три тематични работни групи. В съставите им са включени представители на академичната общност, на работодателските и синдикалните организации, както и на неправителствения сектор. Съгласуването в този широко представителен формат гарантира възможността на всички заинтересовани страни да предложат и аргументират своите виждания за всяка една операция.
Междувременно управляващият орган проведе общонационална кампания за популяризиране възможностите за кандидатстване по ОП „НОИР” през 2015 г. чрез шест информационни дни в страната за периода 18 юни – 3 юли 2015 г., на което са присъствали повече от 1000 от заинтересованите лица. Проведени са и шест информационни дни в цялата страна за разясняване на условията за кандидатстване по двете отворени процедури за подбора на проекти, като те са били посетени от над 500 представители на образователни институции, неправителствени организации, общини и граждани. През този месец предстоят и две информационни събития в градСофия и Пловдив на 18 декември за представяне приоритетна ос 1. Управляващият орган води активен диалог с всички потенциални бенефициенти и заинтересовани лица чрез електронната си поща и чрез интернет страницата си.
Към настоящия момент по сметките на управляващия орган са постъпили 25,5 млн. лв. от Европейския съюз и кореспондиращо национално финансиране, с които са обезпечени авансовите плащания към бенефициентите по първите сключени договори.
В началото на 2016 г. очакваме съответната част от предварителното финансиране за годината, с която ще бъдат обезпечени следващите авансови междинни плащания към бенефициенти по проекти, финансирани по Оперативната програма и в този смисъл смятам, че няма риск от забавяне, поради липса на финансови средства.
Във връзка с изложеното бих искал още веднъж да подчертая, че предвид технологичните и нормативни срокове в етапите на програмиране, разработване и одобрение на критерии за избор на операцията и разработване и одобрение на насоки за кандидатстване и период на разработване и подаване на проектни предложения в дух на съгласие, напредъкът по Оперативната програма протича с необходимия темп при спазване на максимално качество на изпълнение на целите на Програмата, което е наш приоритет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Госпожо Маринска, заповядайте за реплика.
БОЙКА МАРИНСКА (РБ): Господин Министър, след това дълго и напоително изложение, се почувствах, че присъствам на лекция по управление на еврофондове, но така и не получих отговор на въпроса си, а той е простичък. Изпълнението, на която и да е от процедурите, с която стартираме от 2016 г., е невъзможно без първоначален аванс в размер на 20% от бюджета. Министерството на науката и образованието в готовност ли е да осигури тези средства, с които да стартират процедурите, за да няма забавяне във времето? Няма ли риск в изпълнението на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, именно поради тези причини?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Маринска.
Министър Танев, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Уважаема госпожо Маринска, продължението на въпроса Ви е напълно резонно. Нека да разделим нещата, защото програмата е за милиард и 300 милиона и е в продължение на няколко години.
За следващата година бях информиран, че ще се намерят тези необходими средства и това нещо, още в началото, би следвало да е достигнало до Вас, тъй като става въпрос за бюджетни операции. Министерството ще направи необходимото да си свърши работата и в тази посока. Тук става дума – аз споменах и цифри, за милиони, които са не само предвидени, но и заложени по някакъв начин в съответните програми.
В Дирекцията има ... разполагат с тези пари. Ако Ви трябват обаче по-големи точности с данните точно колко пари, кога и как, ще Ви бъда благодарен за търпението, за да Ви го предам в писмен вид или тук, от трибуната, като втори или следващ някакъв въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за днешния отговор и за участието в парламентарния контрол. С Вашия отговор парламентарният контрол приключи.
Следващо заседание е извънредно – на 15 декември от 11,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 13,37 ч.)
Заместник-председатели:
Димитър Главчев
Иван К. Иванов
Алиосман Имамов
Явор Хайтов


Секретари:
Иван П. Иванов
Калина Балабанова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ