Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 15 март 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
15/03/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Слави Нецов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (звъни): Колеги, добро утро!
Има кворум. Откривам заседанието.

Колеги, продължаваме с четвърта точка от вчерашния дневен ред:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.
Вносител е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на 9 март 2018 г.
С Доклада ще ни запознае господин Лазаров.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател!
„ДОКЛАД
относно прекратяване правомощията на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
На заседание, проведено на 8 март 2018 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа постъпило писмо от Държавната комисия по сигурността на информацията, № ККС-820-00-1 от 22.02.2018 г., с което уведомява Комисията за Решение по административно дело № С-54/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.
На заседанието присъства господин Борис Димитров – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Председателят на комисията, господин Димитър Лазаров, запозна народните представители с приключило производство по отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на господин Георги Гатев, заемащ длъжността член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Актът за отнемане на разрешението, издаден от Държавна агенция „Национална сигурност“, е обжалван пред Държавната комисия по сигурността на информацията на основание чл. 62 и следващите от Закона за защита на класифицираната информация.
Държавната комисия след проведено административно производство е постановила решение, с което е отхвърлила жалбата на господин Гатев като неоснователна. По жалба срещу решението на Държавната комисия е образувано Административно дело № С 54/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение. Върховният административен съд е постановил с решението си, че оставя в сила решението на Държавната комисия по сигурността на информацията, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Георги Тодоров Гатев, заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства срещу отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност”. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Председателят на комисията изложи пред народните представители, че господин Гатев е избран за член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства с Решение за избор на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, прието от Четиридесет и второто народно събрание на 19 декември 2013 г.
Съобразно чл. 34в от Закона за специалните разузнавателни средства Националното бюро е колективен орган и се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, които се избират от Народното събрание за срок от пет години. При настъпила несъвместимост на лицето, което е било избрано за член на Националното бюро, с изискванията за заемане на длъжността, а именно отнето разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“, Народното събрание прекратява правомощията му преди изтичането на мандата съгласно чл. 36в, ал. 6, т. 3 във връзка с ал. 2, предложение последно от Закона за специалните разузнавателни средства.
В хода на дискусията народните представители господин Велков и господин Попов направиха предложение за допускане в заседанието на господин Георги Гатев, алтернативно за внасяне в дневен ред на последващо заседание, за неговото изслушване по въпроси, свързани с отнетото му разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“.
По направеното предложение изразиха мнение народните представители господин Цветанов, господин Касабов, господин Марешки, господин Чуколов и господин Лазаров. Народните представители се обединиха около становището, че, от една страна, Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване, а, от друга страна, Законът за специалните разузнавателни средства регламентира ясно и недвусмислено, че при отнето разрешение за достъп до класифицирана информация следва правомощията на член на Националното бюро да се прекратят от Народното събрание преди изтичането на мандата му. Освен това изслушването на господин Гатев следва да бъде проведено с изслушване на всички органи, участвали в производството по отнемане на разрешението, което не би спомогнало или довело до друг краен резултат, освен този, предписан от Закона.
Предвид изложените съображения и след проведено гласуване по така направеното предложение с 2 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 2 гласа „въздържали се“ предложението не се прие.
С оглед настъпилото състояние на несъвместимост на господин Георги Гатев със заеманата от него длъжност на член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и при наличието на основание за предсрочното прекратяване на пълномощията му Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 6 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 6, т. 3 във връзка с ал. 2, предложение последно от Закона за специалните разузнавателни средства
РЕШИ:
Прекратява правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Лазаров.
Откривам разискванията, колеги.
Изказване?
Заповядайте за процедура, господин Велков.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, аз няма да правя изказване, а процедурно предложение предвид факта, че Георги Гатев е избран от българския парламент и ще се гласува неговото освобождаване, прекратяване на пълномощията му от парламента. Предлагам същият да бъде допуснат в залата и ако се наложи и има желание – да бъде изслушан. Благодаря. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Велков.
Заповядайте, господин Лазаров, за обратно предложение.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ: Уважаема госпожо Председател, аз ще направя обратно предложение по процедурата.
Очевидно колегата Велков е последователен. Същото предложение беше направено и в Комисията, когато беше разглеждан този въпрос. Колегите от Комисията мотивирано – аз изчетох в Доклада мотивите – отхвърлиха това предложение, тъй като налице е влязъл в сила акт на Административния съд, с който е потвърдено отнемането на допуска. За да допуснем господин Гатев, да уважим предложението на господин Велков, и да вземе отношение, това значи че трябва отново да поканим и останалите участници в цялата тази процедура, за да се обсъждат мотивите на съда. Впрочем решението на Върховния административен съд е класифицирано, то не е пристигнало и в Комисията.
Считам, че искането на господин Велков е неоснователно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Лазаров.
Аз ще подложа на гласуване предложението на господин Велков. (Народният представител Славчо Велков иска думата за процедура.)
Каква процедура? Няма такава процедура!
Подлагам на гласуване предложението на господин Велков да поканим господин Гатев в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 154 народни представители: за 65, против 63, въздържали се 26.
Предложението не е прието.
Продължаваме с разискванията.
За прегласуване – заповядайте.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ (БСП за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Ние изобщо не поставяме на съмнение и на тълкувание решението на Върховния съд… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Кажете процедурата за прегласуване.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ: Затова моля за прегласуване, предвид това, че някои от нас не можаха да гласуват. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля да гласуваме.
Успяха ли вече всички да гласуват? Добре.
Гласували 162 народни представители: за 67, против 73, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Сега продължаваме с разисквания по темата.
Няма ли да има изказвания, колеги? Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване правомощията на Георги Тодоров Гатев
като член и заместник-председател на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34в, ал. 6, т. 3 във връзка с ал. 2, предложение последно от Закона за специалните разузнавателни средства
РЕШИ:
Прекратява правомощията на Георги Тодоров Гатев като член и заместник-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства“.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 111, против и въздържали се няма.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.
Господин Кирилов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 754-01-84, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 13 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 януари 2018 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона и параграфи от 1 до 5 включително, които Комисията подкрепя.
Гласували 124 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 22.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 6 има предложение от народния представител Тома Биков.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Договори за публично изпълнение, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане на достъп“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Авторът на музикално, литературно или аудиовизуално произведение, което е разгласено, дава предварително и писмено съгласие за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел и за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до произведение или до част от него на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях. Съгласието може да се даде индивидуално от автора, чрез регистрирана организация за колективно управление на права или чрез регистрирано независимо дружество за управление на права, освен ако в закона е предвидено друго.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Мястото за провеждането на концерта се предоставя на организатора на концерта за ползване въз основа на заверени копия от договорите за отстъпване на право за публично изпълнение на произведенията, които предстои да бъдат изпълнени. При неизпълнение на задължението по изречение първо лицето, което предоставя мястото за ползване, отговаря солидарно с организатора на концерта за изплащане на дължимите възнаграждения на авторите за публичното изпълнение.
(4) При публично изпълнение на произведения на концерти ползвателят предоставя на организацията за колективно управление на права в тридневен срок преди изпълнението предварителен списък с произведенията, които ще се изпълняват по време на концерта, и техните автори, а след публичното изпълнение – точен отчет с изпълнените произведения и техните автори, както и точен отчет за прихода от концерта.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 6.
Гласували 119 народни представители: за 91, против 20, въздържали се 8.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народните представители Лъчезар Иванов и Евгени Будинов:
„Да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 62, ал. 1, изречение първо се добавя „както и на художник-сценографа и костюмографа“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Лъчезар Иванов и Евгени Будинов:
„Да се създаде нов § 8:
„§ 8. В чл. 65, ал. 1, изречение първо след думите „операторът и композиторът“ се добавя „както и художник-сценографа и костюмографа“.“
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания относно предложенията? Няма.
Ще подложа последователно на гласуване предложенията на народните представители Лъчезар Иванов и Евгени Будинов.
Първо за създаване на § 7.
Гласували 106 народни представители: за 14, против 5, въздържали се 87.
Предложението не се приема.
И второто предложение – за създаване на § 8, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 12, против 13, въздържали се 77.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 73 думите „в съответствие с разпоредбите на чл. 40 – 40з“ се заменят с „или независими дружества за управление на права в съответствие с разпоредбите на дял втори „а“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста: първият е текст на вносителя за § 7, който се подкрепя от Комисията; втори текст – редакцията, която Комисията предлага на текста на § 8.
Гласували 106 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 18.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 9 има предложение от народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по Вариант I, т. 2, което е отразено на систематичното място в чл. 94а, ал. 3.
Предложенията по Вариант I, т. 1 и 3 и Вариант II са оттеглени.
Предложение от народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 94в, ал. 2.
Предложение от народния представител Тодор Байчев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а“ и т. 5.
Комисията не подкрепя предложението по т. 1, буква „б“, т. 2, 3 и 4.
Предложението по т. 1, буква „б“ е следното:
„1. В чл. 94в се правят следните изменения и допълнения:
б) в ал. 7, изречение първо текстът след думите „вече има“ се изменя така: „регистрирани организации за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, заявителят следва да представи споразумение за взаимно представителство с вече регистрирани организации“.“
Неприетите т. 2, 3 и 4 са следните:
„2. В чл. 94в¹ се правят следните изменения и допълнения:
а) в заглавието след предлога „за“ се добавя „взаимно“;
б) в ал. 1:
аа) в уводното изречение след предлога „за“ се добавя „взаимно“;
бб) в т. 1 думите „оправомощаването на регистрираната организация да разрешава“ се заменят с „взаимното оправомощаване на регистрираните организации да разрешават“;
вв) в т. 2 думите „оправомощаването на регистрираната организация да събира“ се заменят с „взаимното оправомощаване на регистрираните организации да събират“.
3. В чл. 94г се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 3:
аа) създава се нова т. 8:
„8. носители на права с актуализиран на 6 месеца списък на произведенията им, които носители с договор са оправомощили регистрираното лице да извършва дейност по колективно управление на права;“;
бб) сегашните т. 8 – 11 стават съответно т. 9 – 12;
б) в ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. организациите за колективно управление на права, оправомощени съгласно споразумение за взаимно представителство, в случаите по чл. 94в, ал. 7;“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Всеки носител на права или ползвател има право на директен достъп с цел да се информира за обема предоставяни права или за размера и изплащането на възнагражденията към всеки един от правоносителите.“
4. В чл. 94п¹ се създава ал. 3:
„(3) Ползвателите формират самостоятелна част „авторски и сродни права“ в цената, документа, удостоверяващ съответно плащането на крайния потребител или абонат.“
Това са неприетите предложения на колегите Тодор Байчев и група народни представители.
Предложение от народния представител Анна Александрова, което е подкрепено по принцип от Комисията.
Предложение от народния представител Тома Биков, което Комисията подкрепя по принцип по т. 2 и 3 и не подкрепя предложението по т. 1.
Уважаеми господин Председател, т. 1 от предложението на колегата Биков е следното:
„В Глава единадесета „ж“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 94п1, ал. 1 думата „събирането“ се заменя с „определянето“.“
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Христиан Митев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. След чл. 93з се създава Дял втори „а“ с нови чл. 94 и 94а и чл. 94а1 – 94щ1:
„Дял втори „а“
Колективно управление на авторски или сродни на тях права
Глава единадесета „б“
Общи положения
Основни положения
Чл. 94. (1) Колективно управление на авторски или сродни на тях права (колективно управление на права) e дейност по управлението на авторски и/или сродни на тях права едновременно от името и за сметка на повече от един носител на авторски и/или сродни на тях права (носител на права) в тяхна обща полза.
(2) Колективното управление на права включва:
1. отстъпване на ползватели на авторски и/или сродни на тях права за използване на произведения и други обекти на закрила;
2. събиране на приходите от упражняването на тези права, както и от права за получаване на дължими съгласно този закон възнаграждения, включително компенсационни;
3. разпределение и изплащане на събраните от използването суми на носителите на права;
4. защита на управляваните права;
5. наблюдаване на начина, по който правата се упражняват.
(3) Не се смята за колективно управление на права дейността на продуцентите на филми или други аудиовизуални произведения, на продуцентите на звукозаписи, на радио- и телевизионните организации и на издателите, в т.ч. издателите на книги, на музикални произведения и на периодични издания, както и на лицата, действащи като агенти или посредници, когато представляват автори или артисти-изпълнители в отношенията им с организации за колективно управление на права.
Субекти на колективното управление на права
Чл. 94а. (1) Колективно управление на права може да се извършва от:
1. организация за колективно управление на права;
2. независимо дружество за управление на права.
(2) Организация за колективно управление на права е сдружение с нестопанска цел, което се учредява, управлява и контролира от своите членове – носители на права, и което по договори с носители на права или с друга организация за колективно управление на права, с която има сключен договор за взаимно представителство, е упълномощено да извършва колективно управление на права като негова единствена или основна дейност или това му е възложено по този закон.
(3) Независимо дружество за управление на права е търговско дружество, което не се притежава и не се контролира пряко или непряко, изцяло или частично от носители на права и e упълномощено по договори с носители на права да извършва дейност по колективно управление на права, като негова единствена или основна дейност. Договорите с носителите на права влизат в сила от деня на издаването на удостоверение за регистрация на независимото дружество.
(4) Организациите за колективно управление на права не може да упражняват по занятие дейности, при които произведения или други обекти на закрила се използват по смисъла на този закон.
(5) Организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права обработват предоставените им лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Упълномощаване
Чл. 94а1. (1) Упълномощаването за колективно управление на права се извършва писмено и изрично за всяка категория права, видове права, видове произведения или други видове обекти на закрила (видове права, произведения или други обекти на закрила).
(2) Носител на права, който е гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или се е установил, или пребивава в такава държава, може с договор да упълномощи избрана от него организация за колективно управление на права, независимо от държавата членка, в която се намира седалището й, да извършва колективно управление на различните категории и видове негови права за всичките си произведения или други обекти на закрила, или за част от тях за избрани от него територии. Организацията за колективно управление на права може да откаже да извършва колективно управление на права, за което е получила регистрация по чл. 94б, само когато има обективно обосновани причини за това.
(3) Носителят на права може да упълномощи различни организации за колективно управление на права или независими дружества за управление на права да управляват различни категории негови права, видове права, произведения или други обекти на закрила. Носителят на права може да разрешава самостоятелно използването с нетърговска цел на свои произведения или други обекти на закрила, като уведомява за това организацията за колективно управление на права, в която членува. Във всички останали случаи на допустимо от устава на организацията индивидуално отстъпване на права за използване носителят на права дължи уведомление, ако уставът го изисква.
(4) Носителят на права може да прекрати упълномощаването на организацията за колективно управление на права или да оттегли от нея колективното управление на избрани от него категории права, видове права, произведения или други обекти на закрила за избрани от него територии с писмено предизвестие, чиито срок е не по-дълъг от 6 месеца. Организацията за колективно управление на права може да предвиди в устава си, че такова прекратяване или оттегляне има действие от началото на следващата календарна година. Когато колективното управление на права е задължително, носителят на права може да упълномощи само друга организация за колективно управление на права.
(5) Носителят на права запазва правата си по чл. 94л1, 94м, 94с1, 94т1, 94х2 и 94ч1 за суми, които организацията за колективно управление на права му дължи за използване на негови произведения или други обекти на закрила, осъществено преди влизането в сила на прекратяването или оттеглянето, или за суми, постъпили от разрешение за използване, предоставено от организацията до влизането в сила на прекратяването или оттеглянето.
(6) Организация за колективно управление на права не може да ограничава упражняването на правата по ал. 4 и 5 с изисквания управлението на правата, които се прекратяват или оттеглят, да бъде поверено на друга организация за колективно управление на права.
Приложимост
Чл. 94а2. Разпоредбите на този закон се прилагат и за организациите и дружествата, притежавани или контролирани пряко или непряко, изцяло или частично от организации за колективно управление на права или от независими дружества за управление на права, когато упражняват дейност по колективно управление на права.
Глава единадесета „в“
Регистрация
Изискване за регистрация
Чл. 94б. (1) Колективно управление на права се извършва след регистрация от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
(2) Регистрацията по ал. 1 е безсрочна.
Условия за регистрация
Чл. 94б1. (1) Регистрацията се извършва след подаване на заявление от:
1. сдружение с нестопанска цел или търговско дружество, регистрирано по българското законодателство или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. лице, което има право да управлява колективно авторски или сродни права съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или на трета държава.
(2) Регистрацията се извършва, когато:
1. заявителят е упълномощен с два или повече писмени договора с носители на права или от друга организация за колективно управление на права по силата на договор за взаимно представителство да извършва от нейно име колективно управление на права, съгласно посоченото в заявлението;
2. заявителят отговаря на условията по чл. 94ф1, ако заявлението е за многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения по Глава единадесета „и“;
3. уставът, съответно дружественият договор или учредителният акт на заявителя предвижда колективно управление на категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, за които се отнася искането за регистрация, като единствена или основна дейност;
4. заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. заявлението за регистрация е подадено след изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията.
(3) Заявлението за регистрация е по образец, утвърден от министъра на културата, и в него се посочват правният статут на заявителя, категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които се иска регистрация, както и налице ли са условията по чл. 94в, ал. 3 или по Глава единадесета „и“.
(4) Към заявлението за регистрация се прилагат:
1. документ, удостоверяващ създаването, издаден до един месец преди датата на подаване на заявлението – за заявител чуждестранно лице;
2. заверено копие от устава – за заявител сдружение с нестопанска цел, съответно документ за учредяването – за заявител чуждестранно лице;
3. списък на членовете с посочване в какво качество членува съответното лице – за заявител сдружение с нестопанска цел, съответно списък на носителите на права, които са възложили колективно управление на права – за заявител търговско дружество;
4. декларация, че заявителят не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. декларация за адреса на интернет страницата на заявителя;
6. заверено копие от два или повече договора с носители на права;
7. заверено копие от споразумение за представителство;
8. информация за договорите по чл. 94а, ал. 3, с които е възложено колективно управление на права: праводател, категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, срок и територия – за заявител търговско дружество;
9. заверени копия от договорите за взаимно представителство със сродни чуждестранни организации за колективно управление на права, ако са сключени такива, и списък на тези организации, с посочване на срока, територията, категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила – за заявител сдружение с нестопанска цел;
10. декларация, че заявителят – организация за колективно управление на права, отговаря на условията по чл. 94ф1, ал. 2 – когато заявлението е по Глава единадесета „и“;
11. документ за платена такса.
(5) Заявлението за регистрация и приложените към него документи се подават на български език. Ако документ по ал. 4 е на чужд език, той трябва да бъде придружен от точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
(6) Заявлението за регистрация и приложените към него документи се подават в писмена форма или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
Регистрация
Чл. 94в. (1) Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права съгласно Глава единадесета „и“ и по време на процедурата по регистрация постъпи заявление от друго сдружение с нестопанска цел, регистрация получава заявителят, който вече е регистриран за колективно управление на такива права на територията на Република България, а когато няма такова – заявителят с по-широка представителност. В случай че вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят трябва да представи споразумение за представителство по ал. 2 с регистрираната организация.
(2) Когато заявлението е за регистрация за колективно управление на права за излъчване по безжичен път, предаване или препредаване по кабел, публично изпълнение или предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведение или друг обект на закрила, или до части от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен по време и по място, индивидуално избрани от всеки от тях или само за някое от тези права и за това вече има регистрирана организация за колективно управление на права, заявителят – организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, получава регистрация след представяне на споразумение за представителство с вече регистрираната организация. Регистрираната организация не може необосновано да отказва сключването на такова споразумение. Необоснован е отказът, когато основанията за него не са свързани със съдържанието на споразумението за представителство и/или с регистрацията на организацията за колективно управление на права.
(3) Споразумение по ал. 2 не се изисква, когато заявлението за регистрация е подадено от заявител – независимо дружество за управление на права, и се отнася до колективно управление на права за публично изпълнение чрез озвучаване на публично достъпни помещения, площи и превозни средства. Заявителят поддържа на интернет страницата си информация за възложеното от носители на права колективно управление на права: праводател, категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, срок и територия.
(4) Когато заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията по ал. 1 – 3 и чл. 94б1, заявителят се уведомява за това, като му се предоставя едномесечен срок за отстраняване на нередовностите заедно с указания, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
(5) Заявлението по чл. 94б1, ал. 3 и приложените към него документи се разглеждат в двумесечен срок от подаването им, а в случаите по ал. 4, изречение второ – от отстраняване на нередовностите.
(6) В срока по ал. 5 министърът на културата издава заповед за регистрация или за отказ за регистрация.
(7) Министърът на културата отказва регистрацията, когато:
1. от представените документи се установи, че заявителят не отговаря на изискванията по чл. 94б1, ал. 2;
2. съдържанието на споразумението за представителство по ал. 2 не отговаря на изискванията по чл. 94в1;
3. заявлението е подадено преди изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на регистрацията.
(8) Отказът за регистрация може да бъде оспорван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) На регистриран заявител се издава удостоверение за регистрация. Удостоверението е безсрочно и съдържа:
1. номера и датата на издаване;
2. наименованието, седалището и адреса на управление, данните за регистрацията и представителството на регистрираното юридическо лице и единния идентификационен код, съответно кода по БУЛСТАТ;
3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които се отнася колективното управление на права;
4. наименованието на организацията, упълномощена със споразумението за представителство да управлява правата по т. 3 – в случаите по ал. 2;
5. информацията, че колективното управление на права се отнася само до категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, посочени на интернет страницата на регистрираното лице – в случаите по ал. 3;
6. информацията, че колективното управление на права се отнася и за многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални произведения – в случаите по Глава единадесета „и“.
(10) При промяна в обстоятелствата, вписани в издаденото удостоверение, или по чл. 94б1, ал. 2 и 4, регистрираното лице в 14-дневен срок от настъпване на промяната уведомява министъра на културата и представя заверени копия от съответните документи и документ за платена такса. Разпоредбите на тази глава се прилагат съответно.
Споразумение за представителство
Чл. 94вˡ. (1) Споразумението за представителство по чл. 94в, ал. 2 съдържа:
1. упълномощаването на регистрираната организация да разрешава използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които на заявителя е възложено колективно управление на права;
2. упълномощаването на регистрираната организация да събира съгласно своите тарифи възнагражденията, дължими за използването по т. 1;
3. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, както и носителите на права, за които споразумението се отнася;
4. видовете произведения и други обекти на закрила, за които на заявителя е възложено колективно управление на права;
5. срока и територията на представителството;
6. доказателствата от заявителя относно представляваните от него носители на права и произведения и други обекти на закрила, както и периодичността на актуализирането им;
7. начина за определяне на дела от събраните възнаграждения, дължими на заявителя съгласно използването на произведенията и другите обекти на закрила, за които е възложено колективното управление на права, и сроковете за изплащането им на заявителя; регистрираната организация не носи отговорност за последващото разпределение на възнагражденията, изплатени на заявителя;
8. начина за обмяна на информация за идентифициране на произведенията или другите обекти на закрила и носителите на права;
9. начина и срока за уреждане на отношенията между страните по споразумението и ползвателите при прекратяване или разваляне на споразумението за представителство;
10. начина и срока за уведомяване на министъра на културата за прекратяването или развалянето на споразумението за представителство, който не може да бъде по-дълъг от 14 дни от прекратяването или развалянето.
(2) Споразумението за представителство може да съдържа и други уговорки.
Регистър
Чл. 94г. (1) Министърът на културата води и поддържа публичен регистър на лицата, получили регистрация по чл. 94б за колективно управление на права. Регистърът се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа два раздела:
1. първи раздел – за организации за колективно управление на права;
2. втори раздел – за независими дружества за управление на права.
(3) В раздела по ал. 2, т. 1 се вписват:
1. номера и датата на удостоверението;
2. наименованието, седалището, адреса на управление, данните за регистрация на юридическото лице и единния идентификационен код, съответно кода по БУЛСТАТ;
3. членовете на изборните органи на управление и представляващите лица;
4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти;
5. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които се отнася колективното управление на права;
6. организацията за колективно управление на права, упълномощена съгласно споразумение за представителство да разрешава използването на видовете произведения и други обекти на закрила, за които на регистрираното лице – организация за колективно управление на права, е възложено колективно управление на права в случаите по чл. 94в, ал. 2;
7. сродните чуждестранни организации за колективно управление на права, с които са сключени договори за взаимно представителство, с посочване на категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, срокът и територията съгласно договора;
8. промените в обстоятелствата по т. 2 – 7;
9. основанието и датата на изменение на издаденото удостоверение;
10. заличаването на регистрацията;
11. информацията за лицата, подали заявление за регистрация, броят и видът на приложените документи.
(4) В раздела по ал. 2, т. 2 се вписват:
1. номерът и датата на удостоверението;
2. наименованието, седалището, адресът на управление, данните за търговска регистрация и единният идентификационен код;
3. представляващите лица;
4. телефонен номер, електронен адрес и лице за контакти;
5. категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които се отнася колективното управление на права;
6. организацията за колективно управление на права, упълномощена съгласно споразумение за представителство да разрешава използването на видовете произведения и другите обекти на закрила, за които на регистрираното лице – независимо дружество за управление на права, е възложено колективно управление на права в случаите по чл. 94в, ал. 2;
7. информацията, че колективното управление на права се отнася само до категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, посочени на интернет страницата на регистрираното лице в случаите по чл. 94в, ал. 3;
8. носителите на права, които с договор са упълномощили регистрираното лице да извършва дейност по колективно управление на права;
9. промените в обстоятелствата по т. 2 – 8;
10. основанието и датата на изменение на издаденото удостоверение;
11. заличаването на регистрацията;
12. информацията за лицата, подали заявления за регистрация, броят и видът на приложените документи.
(5) При промяна във вписани в регистъра обстоятелства министърът на културата го актуализира.
Заличаване на регистрацията
Чл. 94г1. (1) Регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър, когато:
1. регистрацията на юридическото лице бъде заличена;
2. регистрираното лице подаде писмено искане за заличаване на регистрацията изцяло или за отделни категории права, видове права, произведения или други обекти на закрила;
3. по надлежния ред се установят неверни данни в приложените към заявлението за регистрация документи по чл. 94б1, ал. 4;
4. регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
5. регистрираното лице – независимо дружество за управление на права, не публикува или системно не актуализира на своята интернет страница данните по чл. 94в, ал. 3, изречение второ;
6. споразумението за представителство бъде прекратено или развалено, когато то е условие за регистрация;
7. регистрираното лице няма сключени договори с ползватели в продължение на две години от датата на регистрацията;
8. регистрираното лице – организация за колективно управление на права, системно не разпределя събраните възнаграждения от колективно управление на права на членовете си съгласно изискванията на този закон и/или вътрешните правила за разпределение по чл. 94з, ал. 2, т. 5;
9. е установено с влязъл в сила съдебен акт, че регистрираното лице – независимо дружество за управление на права, не изпълнява задълженията си по договори с повече от трима носители на права, чиито права управлява;
10. регистрираното лице не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9;
11. регистрираното лице извършва системни нарушения на този дял.
(2) Заповедта за заличаване на регистрацията може да бъде оспорвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Такси
Чл. 94д. За разглеждане на заявления за регистрация, за вписване на промени в регистрация, за издаване на удостоверение на регистрирано лице и за утвърждаване на тарифата по чл. 94р, включително за изменението и допълнението й, се събират такси в размери, определени с тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена от Министерския съвет.“
Уважаеми господин Председател, тук Ви предлагам да помолим колегата Мария Илиева да продължи с представянето на Глава единадесета „г“.
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА:
„Глава единадесета „г“
Организация за колективно управление на права
Учредяване
Чл. 94д1. (1) Организация за колективно управление на права се учредява от носители на права.
(2) Издател, на когото авторът е отстъпил освен правото за възпроизвеждане и разпространение и други права, може да предостави управлението на тези права на организация по ал. 1.
(3) Организацията за колективно управление на права не може да реализира печалба и е длъжна да разпределя и изплаща всички суми, получени от колективното управление на права, между носителите на права, след като удържи необходимото за издръжката на своята дейност.
Членство в организация за колективно управление на права
Чл. 94е. (1) Членове на организация за колективно управление на права могат да бъдат физически и юридически лица – носители на права, други организации за колективно управление на права, сдружения на носители на права и други организации, които отговарят на изискванията за членство, предвидени в устава на организацията.
(2) Изискванията за членство в организация за колективно управление на права не могат да включват условия, които водят до дискриминация на членовете въз основа на тяхната националност, място на пребиваване или място на установяване.
(3) Организацията за колективно управление на права е длъжна да публикува изискванията за членство на своята интернет страница.
(4) Организация за колективно управление на права може да откаже да приеме за член лице, което:
1. желае да упълномощи организацията да управлява категории права, видове права, произведения или други обекти на закрила, чието управление не попада в предмета на нейната дейност;
2. се представлява от друга организация или сдружение – член на организацията за колективно управление.
(5) Когато организация за колективно управление на права откаже членство, тя е длъжна да предостави на носителя на права мотивиран писмен отказ.
(6) Дейността на организацията за колективно управление на права се осъществява в интерес на лицата, чиито права управлява, и не може да им налага задължения, които не са обективно необходими за защитата на правата и интересите им или за ефективното им управление.
(7) Членовете на организация за колективно управление на права имат право да бъдат информирани за нейната дейност и да участват в процеса на вземане на решения, свързани с тази дейност.
(8) Организацията за колективно управление на права е длъжна да създаде условия за комуникация със своите членове по електронен път.
(9) Организацията за колективно управление на права е длъжна да води досие за всеки свой член и да го актуализира редовно.
Права на носители на права, които не са членове на организация за колективно управление на права
Чл. 94ж. Разпоредбите на чл. 94е, ал. 8, чл. 94т1, чл. 94ц, ал. 2 и чл. 94ч1 се прилагат и за носители на права, които по договор или по закон имат пряка връзка с организация за колективно управление на права, но не са нейни членове.
Устав и организация на дейността
Чл. 94ж1. Уставът на организацията за колективно управление на права съдържа:
1. категориите права, видовете права, произведения или други обекти на закрила, които организацията управлява колективно; в устава се посочва дали правата за колективно управление се отстъпват на изключителна или на неизключителна основа;
2. правата и задълженията на членовете;
3. изискванията за членство в организацията;
4. критериите, въз основа на които може да се откаже членство в организацията и реда за обжалване на отказите;
5. реда за приемане на нови членове и за прекратяване на членството;
6. реда за свикване на общото събрание, вземането на решенията, воденето и документирането на заседанията;
7. органите на управление и надзор на организацията;
8. условията, при които едно лице не може да бъде избрано за член на органите за управление и надзор, които могат да включват и ограничения, свързани с продължителността на членството и/или размера на получените суми от организацията;
9. условията и процедурата за смяна на член на управителния съвет преди изтичане на мандата му;
10. възможностите за предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет, включително случаите, в които юридическите лица – членове на управителния съвет, са длъжни да отзоват своя представител в съвета;
11. реда за свикване на управителния съвет, вземането на решенията, воденето и документирането на заседанията му;
12. реда за участие на членовете при вземане на решенията и критериите за ограничаването му;
13. реда за вземане на решение за сключване на споразумение за представителство;
14. прекратяването и ликвидацията на организацията.
Общо събрание
Чл. 94з. (1) Общото събрание на организацията за колективно управление на права се свиква най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет и на надзорния съвет;
3. одобрява размера на възнагражденията и другите придобивки, които членовете на управителния съвет и на надзорния съвет получават от организацията;
4. взема решение за прекратяване на организацията;
5. приема, изменя и допълва правилата за разпределение на приходите от колективно управление на права;
6. взема решения относно:
а) правилата за използване на сумите, които не могат да бъдат разпределени;
б) общата инвестиционна политика по отношение приходите от колективното управление на права и от инвестираните приходи от колективното управление на права;
в) общата политика относно удръжките от приходите от колективното управление на права и от всеки приход от инвестирането на тези приходи;
г) използването на сумите, които не могат да бъдат разпределени;
д) политиката за управление на риска;
е) одобряването на всяко придобиване, продажба или ипотекиране на недвижимо имущество на организацията;
ж) одобряването на всякакви сливания, сдружавания, създаването на дъщерни дружества, както и на придобиването на предприятия, акции или права в други предприятия;
з) одобряването на предложения за вземането на заеми, предоставянето на заеми и предоставянето на обезпечения по заеми, свързани с дейността на организацията;
7. назначава и освобождава регистриран одитор;
8. одобрява годишния отчетен доклад;
9. определя критериите, условията и редът за предоставянето на социални, културни или образователни услуги;
10. взема и други решения, предвидени в устава.
(3) Общото събрание може да делегира правомощията по ал. 2, т. 6, букви „д“, „е“, „ж“ и „з“ на надзорния съвет с решение или съгласно устава.
Участие в общото събрание
Чл. 94з1. (1) Членовете на организацията за колективно управление на права имат право да участват в общото събрание и да гласуват, освен ако в устава е предвидено друго.
(2) Организацията може да предвиди в устава си ограничения на правото по ал. 1 въз основа на един или два от следните критерии, при условие че са установени по справедлив и пропорционален начин:
1. продължителност на членството;
2. размер на получените или дължимите суми от организацията.
(3) Когато в организацията има различни категории или групи членове в зависимост от категориите права или видовете произведения и други обекти на закрила, включително по жанрове, те трябва да бъдат справедливо и балансирано представени в общото събрание.
(4) Критериите по ал. 2 са публично достъпни в съответствие с чл. 94т и 94у.
Гласуване в общото събрание
Чл. 94и. (1) Всеки член на организация за колективно управление на права, който има право да участва в общото събрание, при гласуване на решенията на събранието, има право на един глас.
(2) Когато в устава на организацията не е предвидено друго, всеки член, който има право да участва в общото събрание, може да упълномощи друг член – физическо или юридическо лице, да присъства и да гласува от негово име, при условие, че това не води до конфликт на интереси. Конфликт на интереси е налице винаги, когато упълномощителят и упълномощеният принадлежат към различни категории или групи носители на права.
(3) Упълномощаването по ал. 2 е в писмена форма и важи за съответното общо събрание.
Управителен съвет
Чл. 94и1. (1) Организацията за колективно управление на права има управителен съвет.
(2) Съставът на управителния съвет и срокът, за който членовете му се избират, се определят в устава на организацията. Юридическо лице – член на управителния съвет, се представлява в съвета от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице.
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание.
(4) Всеки член на управителния съвет ежегодно представя пред общото събрание индивидуална декларация с информация относно:
1. интересите, свързани с организацията за колективно управление на права;
2. формите на материални и нематериални възнаграждения и придобивки, които е получил през предходната календарна година от организацията, включително от пенсионни, социални, културни и други фондове;
3. сумите, които е получил през предходната календарна година от организацията в качеството му на носител на права;
4. действителния или потенциалния конфликт на интереси между личните интереси на декларатора и тези на организацията, или между всякакви други задължения към организацията и задължения към други физически или юридически лица.
(5) Всяко лице, което е предложено за член на управителния съвет, преди провеждане на избора, представя пред общото събрание декларация за липса на пречки, поради които то да не може да бъде избрано съгласно устава, както и за обстоятелства по ал. 4, т. 1 и 4.
(6) Управителният съвет:
1. подготвя и внася за гласуване в общото събрание правилата за разпределение на приходите от управлението на права от организацията;
2. избира или назначава административен ръководител на организацията и определя възнаграждението му;
3. приема и изключва членове на организацията, освен ако в устава е предвидено друго;
4. изпълнява и други задължения, предвидени в закон или в устава.
Надзорен съвет
Чл. 94к. (1) Организацията за колективно управление има надзорен съвет. Надзорният съвет не участва в управлението на организацията и не я представлява.
(2) Надзорният съвет се състои най-малко от трима членове на организацията. Те се избират за срок не по-дълъг от 5 години.
(3) Изискванията на чл. 94и1, ал. 4 и 5 се прилагат и по отношение на членовете на надзорния съвет.
(4) Надзорният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание.
(5) Надзорният съвет:
1. наблюдава дейността и изпълнението на задълженията на лицата, които управляват организацията, включително изпълнението на решенията на общото събрание, взети на основание чл. 94з, ал. 2, т. 1 – 5;
2. упражнява правомощията, възложени му от общото събрание или устава на организацията съгласно чл. 94з, ал. 3.
(6) Надзорният съвет докладва за дейността си пред общото събрание най-малко веднъж годишно.
Субсидиарно прилагане
Чл. 94к1. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.
Глава единадесета „д“ – „Управление на приходите от колективното управление на права“
Събиране и използване на възнаграждения
Чл. 94л. (1) Организацията за колективно управление на права посочва отделно в своя счетоводен отчет:
1. приходите от колективното управление на права и от инвестирането на тези приходи;
2. всички собствени активи и приходите от тях, от удръжките за собствената издръжка и от други дейности.
(2) Организацията по ал. 1 не може да използва приходите от колективното управление на права или приходите от инвестирането на тези приходи за цели, различни от разпределението им между носителите на права, освен когато в съответствие с решение, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6, буква „в“, е разрешено да се намалят или да се компенсират удръжките за собствената издръжка, или да се използват приходите от колективното управление на права или от инвестирането на тези приходи в съответствие с решение, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6.
(3) Организацията по ал. 1 инвестира приходите от колективното управление на права и приходите от инвестирането на тези приходи в интерес на носителите на права, които представлява, в съответствие с общата инвестиционна политика и политиката на управление на риска по смисъла на чл. 94з, ал. 2, т. 6, букви „б“ и „д“. Инвестирането трябва да съответства и на следните изисквания:
1. когато е налице потенциален конфликт на интереси, организацията гарантира, че инвестициите са направени само в интерес на носителите на права;
2. активите се инвестират така, че да се гарантира сигурността, качеството, ликвидността и рентабилността на инвестицията като цяло;
3. активите се разпределят така, че да се избегне прекомерната зависимост от определен актив, както и прекомерното акумулиране на риск в инвестициите.
Удръжки
Чл. 94л1. (1) Организацията за колективно управление на права предоставя предварително на всеки носител на права, който желае да стане член, информация за извършваните от организацията удръжки от приходите от колективното управление на права и от всеки приход от инвестирането на тези приходи.
(2) Удръжките се определят въз основа на обективни критерии и трябва да са съобразени с услугите, предоставени на носителите на права, включително услугите, предоставени по ал. 5.
(3) Удръжките не могат да надхвърлят оправданите и документирани разходи по колективното управление на права, направени от организацията.
(4) Изискванията, отнасящи се до използването и до прозрачността при използването на сумите, събрани като удръжки или компенсирани с удръжки, трябва да се прилагат към всяко друго отчисление, направено с цел да покрие разходите по колективното управление на права.
(5) В случай че организацията предоставя социални, културни или образователни услуги, които се финансират от удръжките от приходите или от друг приход, произтичащ от инвестиране на тези приходи, услугите се предоставят въз основа на справедливи критерии по отношение на достъпа до тях и на техния обхват.
Разпределение на дължимите суми на носителите на права
Чл. 94м. (1) Организацията за колективно управление на права или неин колективен член, който представлява носители на права, разпределя и изплаща редовно, точно и с дължимата грижа дължимите суми съгласно правилата за разпределение на приходите от колективно управление на права. Организацията или колективният й член изплащат на правоимащите носители на права, които представляват, дължимите суми във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 септември на годината, следваща тази, през която сумите са събрани. Този срок може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата, с идентифицирането на носителите на права или с установяването на съответствие между информацията за използваните произведения и други обекти на закрила с информацията за носителите на правата върху тях.
(2) Организацията за колективно управление на права предприема действия за идентифициране и установяване на местонахождението на носителите на права.
(3) Суми, които не могат да бъдат разпределени в срока по ал. 1 поради това, че носителите на права не могат да бъдат идентифицирани или местонахождението им не може да бъде установено и не са налице обективни причини срокът да не бъде спазен, се посочват отделно в счетоводния отчет на организацията.
(4) В тримесечен срок след изтичането на срока по ал. 1, изречение второ организацията за колективно управление на права предоставя достъп до информацията за произведенията и другите обекти на закрила, за които един или повече носители на права не са били идентифицирани или чието местонахождение не е било установено, на:
1. носителите на права, които представлява, или на своите колективни членове;
2. организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство.
(5) Информацията по ал. 4 включва, ако е възможно:
1. заглавието на произведението или обекта на закрила;
2. името на носителя на права;
3. името на съответния издател или продуцент;
4. всякаква друга налична относима информация, включително от досиетата на носителите на права, която би могла да помогне за идентифицирането на носителя на правата.
(6) Когато носителите на права не може да бъдат идентифицирани или местонахождението им не може да бъде установено, в едногодишен срок след изтичането на срока по ал. 4, организацията за колективно управление на права оповестява публично на интернет страницата си информацията по ал. 5.
(7) Възнагражденията, дължими на носителите на права, които не могат да бъдат разпределени в тригодишен срок, считано от края на годината, през която са събрани, и за които организацията за колективно управление на права е предприела действия съгласно ал. 2 за идентифициране на носителите на права и установяване на местонахождението им, се смятат за неподлежащи на разпределение.
(8) Сумите, неподлежащи на разпределение, се използват по решение на общото събрание, взето по реда на чл. 94з, ал. 2, т. 6, буква „г“. Те могат да бъдат разходвани за финансиране на социални, културни и образователни дейности в полза на носителите на права.
(9) Всеки носител на права може да предяви иск към организацията за колективно управление на права за дължимото му възнаграждение по общия исков ред.
Глава единадесета „е“ – „Колективно управление на права от името на други организации за колективно управление на права“
Задължение за равно третиране
Чл. 94м1. Организацията за колективно управление на права не допуска дискриминация спрямо носителите на права, чиито права управлява по договор за взаимно представителство, особено по отношение на прилагането на своите тарифи, условията за събиране на възнагражденията, удръжките за собствената си издръжка и разпределението на сумите, дължими на носителите на права.
Удръжки и разплащане при договори за взаимно представителство
Чл. 94н. (1) Организацията за колективно управление на права редовно, точно и с дължимата грижа разпределя и изплаща сумите, събрани от колективното управление на права или от доходи от инвестирането на такива суми, които съгласно договори за взаимно представителство са дължими на други организации за колективно управление на права.
(2) Организацията за колективно управление на права може да прави удръжки върху сумите по ал. 1 само за издръжката си, освен ако организацията, с която е сключен договорът за взаимно представителство, изрично е дала съгласие да се правят и друг вид удръжки.
Изплащане на събраните суми
Чл. 94н1. (1) Организацията за колективно управление на права разпределя и изплаща сумите по чл. 94н, ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща тази, в която сумите са събрани.
(2) Срокът по ал. 1 може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата или с идентифицирането на носителите на права, или с установяването на съответствие между информацията относно произведения и други обекти на закрила с информацията относно носителите на права.
Разпределение и изплащане на получените суми
Чл. 94о. Организацията за колективно управление на права или нейни колективни членове, които представляват носители на права, разпределят и изплащат сумите, получени по реда на чл. 94н, ал. 1, на носителите на права, които представляват, в 6-месечен срок от получаването им. Този срок може да не бъде спазен само по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, с установяването на правата, с идентифицирането на носителите на права или с установяването на съответствие между информацията за използваните произведения и другите обекти на закрила с информацията за носителите на правата върху тях.
Глава единадесета „ж“ – „Отношения с ползвателите“
Отстъпване на права за използване
Чл. 94о1. (1) Организацията за колективно управление на права или независимото дружество за управление на права отстъпва на ползвателите с договор колективно управляваните права за използване на произведения или на други обекти на закрила.
(2) Преговорите за сключване на договори по ал. 1 се водят добросъвестно. Всяка една от страните предоставя на другата страна информацията, необходима за сключването на договор, ако разполага с такава.
(3) Условията на договорите по ал. 1, сключени от организация за колективно управление на права, се основават на обективни и недискриминиращи критерии.
(4) Когато организацията за колективно управление на права отстъпва права за използване чрез услуга в интернет от нов вид, която се предлага на територията на държавите – членки на Европейския съюз, по-малко от три години, организацията не е обвързана от договорените условия с ползвател за отстъпване на права за други видове използване чрез услуга в интернет.
Сключване на договори с ползватели
Чл. 94п. (1) Организацията за колективно управление на права в разумен срок отговоря на искане от ползвател за сключване на договор за отстъпване на колективно управляваните права. Организацията съобщава на ползвателя информацията, необходима за подготвяне на проект на договор. Когато получи тази информация, организацията за колективно управление на права изпраща проект на договор заедно с тарифата си за съответния вид използване или връчва мотивиран писмен отказ.
(2) Организацията за колективно управление на права създава условия за обмен на информация по електронен път, включително на информацията, свързана с отчетите от ползвателите, за използването на отстъпените права.
(3) Организацията за колективно управление на права предоставя на ползвателите списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се отнася, както и адреса на интернет страницата си за допълнителна информация, ако има такава.
Задължения на ползвателите
Чл. 94п¹ (1) Ползвател, който е сключил договор с организация за колективно управление на права, предоставя наличната при него информация, необходима за събирането, разпределението и изплащането на сумите, дължими на носителите на права.
(2) Форматът на отчетите и сроковете за предоставянето им се определят предварително от организацията за колективно управление на права в зависимост от отстъпените права и начините на използване или се определят в договора с ползватели, като се отчитат добрите практики, данните от публичните регистри, както и друга публично достъпна информация.
Утвърждаване на тарифите
Чл. 94р. (1) Договорите по чл. 94о¹ ал. 1, сключени с организация за колективно управление на права, предвиждат възнаграждение за носителите на права въз основа на тарифи. Тарифите по договорите трябва да са съобразени с икономическата стойност на използването на правата в търговската дейност, като отчитат характера и обхвата на използването на произведенията и другите обекти на закрила, както и икономическата стойност на услугите, предоставяни от организацията за колективно управление на права, и да третират равнопоставено ползвателите от една и съща категория. Тарифите не са задължителни при договарянето на използването на сценични произведения по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3. При поискване организацията за колективно управление на права информира ползвателите за икономическите критерии, използвани при определянето на тарифите.
(2) Тарифите по ал. 1 се изготвят след предварително обсъждане с представителната организация на ползвателите за всеки вид използване, ако има такава. Представителна организация на ползватели е организация, която представлява ползватели с по-голям пазарен дял за съответния начин на използване на съответната категория и вид права, а когато няма обективни данни за този дял – по-голям брой ползватели, и уставът й предвижда водене на преговори с организации за колективно управление на права.
(3) Обсъждането по ал. 2 започва по предложение на организацията за колективно управление на права до представителната организация на ползвателите, придружено с проект на тарифа й икономическа обосновка. При постигане на съгласие страните подписват писмено споразумение за тарифа. Организацията за колективно управление на права подава писмено заявление до министъра на културата за утвърждаване на тарифа. Тарифата се утвърждава със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър въз основа на писменото споразумение за тарифа.
(4) Когато в 9-месечен срок от получаване на предложението по ал. 3 не се постигне споразумение, организацията за колективно управление на права подава писмено заявление до министъра на културата за утвърждаване на тарифа. Към заявлението се прилагат документите по ал. 13. Заявлението се разглежда от комисия, назначена от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър за всеки конкретен случай. Комисията се назначава за срок не по-дълъг от три месеца и се състои от 5 членове – по един представител, предложен от организацията за колективно управление на права и от представителната организация на ползвателите, и трима експерти, одобрени съвместно от организациите.
(5) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 4 министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изпраща покана до организацията за колективно управление на права и до представителната организация на ползвателите за посочване на членове на комисията съгласно ал. 4. Когато в 20-дневен срок от получаването на поканата организациите не изпълнят някое от изискванията на ал. 4, изречение четвърто, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър определя представител на организацията, която не е направила предложение, измежду лицата, които по закон имат право да я представляват, съответно допълва комисията с експерти от списъка на медиаторите по чл. 94ш, ал. 1. Министърът на културата определя датата за първото заседание на комисията. Комисията работи по правила, приети от нея. Тримата експерти имат право на възнаграждение, което се заплаща поравно от организациите, в размери, определени по споразумение между тях.
(6) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 4 членове. Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 4 гласа от членовете на комисията.
(7) Комисията разглежда заявлението по ал. 4 и приложените към него документи и взема решение по реда на ал. 6 за окончателен вариант на тарифа. Комисията незабавно изпраща решението с тарифата на министъра на културата. Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър със заповед утвърждава тарифата въз основа на решението в 14-дневен срок от получаването му.
(8) Когато комисията не вземе решение за утвърждаване на тарифа в срока по ал. 4, изречение четвърто и по реда на ал. 6, незабавно уведомява министъра на културата, който в 14-дневен срок от уведомяването прекратява процедурата.
(9) Когато за съответния начин на използване на съответната категория или вид права няма представителна организация на ползватели, организацията за колективно управление на права подава писмено заявление до министъра на културата. Към заявлението се прилагат документите по ал. 13. В 14-дневен срок от получаването на заявлението министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър публикува проекта на тарифа, икономическата обосновка и методиката към нея на интернет страницата на Министерството на културата. В 30-дневен срок от публикуването на проекта на тарифа заинтересованите лица може да представят мотивирани писмени предложения по него. В 14-дневен срок след изтичането на срока по изречение четвърто министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър изпраща предложенията, ако има такива, на организацията за колективно управление на права, която в 14-дневен срок след получаването им представя мотивирано писмено становище. В 30-дневен срок от получаването на становището по изречение пето министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър със заповед утвърждава тарифата или отказва утвърждаването й.
(10) Възнагражденията, прилагани по договорите по чл. 94о¹, ал. 1, сключени с Българското национално радио и Българската национална телевизия, за използваните от тях произведения и други обекти на закрила, се определят след договаряне с тях поотделно и трябва да отговарят на условията на ал. 1, изречения първо и второ, и да третират равнопоставено ползвателите от една и съща категория. За възнагражденията се прилагат съответно ал. 3 – 8.
(11) Тарифите може да се изменят и допълват по предложение на:
1. организация за колективно управление на права;
2. представителна организация на ползватели:
а) когато тарифата е утвърдена по реда на ал. 9, или
б) с мотивирано искане за допускане на изменение или допълнение на тарифата от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър, когато са изтекли 5 години от влизането в сила на тарифата, или при непреодолима сила или стопанска непоносимост; в този случай заповедта за допускане на изменение или допълнение на тарифата подлежи на обжалване по реда в Административнопроцесуалния кодекс, като съдът се произнася в 6-месечен срок.
(12) За измененията и допълненията на тарифите се прилагат съответно ал. 3 – 8. Измененията и допълненията на тарифите се утвърждават от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
(13) В случаите по ал. 3, 4, 9, 10 и 11 към заявлението се прилагат:
1. проект на тарифа или проект за изменение или допълнение;
2. решение на компетентния орган на организацията за колективно управление на права за приемане на проекта по т. 1;
3. договор с Българската национална телевизия, Българското национално радио, споразумение с представителна организация на ползватели по ал. 3 или доказателства, че преговорите по ал. 3 са завършили без споразумение;
4. декларация по ал. 9, че за съответния начин на използване на съответната категория или вид права няма представителна организация на ползватели;
5. методика за определяне размера на предложените възнаграждения, съобразена с икономическата стойност на правата за конкретния вид използване, както и с икономическата стойност на услугите, предоставяни от организациите за колективно управление на права;
6. икономическа обосновка на проекта по т. 1;
7. документ за платена такса.
(14) Когато заявлението не е придружено с документите по ал. 13, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър уведомява организацията за колективно управление на права и предоставя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите с указание, че при неотстраняването им процедурата ще бъде прекратена.
(15) Заповедта на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър за утвърждаване на тарифата или за отказ за утвърждаване на тарифата, включително за изменение или допълнение на тарифата и за прекратяване на процедурата, подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(16) До утвърждаването на тарифа или на изменение и допълнение в нея ползвателят е длъжен да заплаща възнаграждение за използваните произведения и други обекти на закрила съгласно последния договор, сключен с организацията за колективно управление на права, или ако няма такъв – съгласно действащата тарифа на организацията.
Представителство на организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права
Чл. 94р¹. (1) Организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права може да отстъпват на ползвател само права, за които изрично са упълномощени за колективно управление от носителите на права или ги представляват по договор за взаимно представителство или по споразумение за представителство.
(2) Организация за колективно управление на права и независимо дружество за управление на права може да отстъпват на ползвател само права в рамките на категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, посочени в издаденото удостоверение по чл. 94в, ал. 9.
(3) Когато законът предвижда разрешението за използване да се предоставя само чрез организация за колективно управление на права, всяка организация, регистрирана за управлението на съответните права, действа и от името на носители на права, които не са нейни членове, или не се представляват от нея по договор за взаимно представителство или по споразумение за представителство. В тези случаи организацията за колективно управление на права трябва да уреди отношенията си с всеки от носителите на права по същия начин, както със своите членове.
(4) Организация за колективно управление на права може да получава и да изплаща на носители на права, които не са нейни членове или не се представляват от нея, възнаграждения, които им се дължат в резултат на разпределението на възнагражденията, получени от организацията за съответния вид използване, ако това не противоречи на споразумение за представителство, или доколкото някои от тези носители на права не са изразили изрично и писмено несъгласие за това. Такова несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.
(5) В случаите, които се отнасят до управлението на права за публично изпълнение на живо или чрез запис, за излъчване по безжичен път, за предаване или препредаване по кабел или за предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведения или до други обекти на закрила, или до части от тях, по начин, позволяващ този достъп, да бъде осъществен по време и по място, индивидуално избрани от всеки от тях, или само на някое от тези права, сключването на договор с първата регистрирана организация, която управлява тези права, и заплащането на уговореното по този договор възнаграждение, освобождават от отговорност ползватели както по отношение на членовете на тази организация, така и по отношение на всички останали носители на права за същите категории права, видове права, произведения и други обекти на закрила, освен по отношение на тези носители на права, които изрично и писмено са изразили пред тази организация несъгласие с това. Такова несъгласие има действие от началото на календарната година, следваща годината, през която е направено.
Представителство при защита на правата
Чл. 94с. (1) Организацията за колективно управление на права има право да представлява своите членове, други организации за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство, и техните членове пред всички правораздавателни и административни органи при защитата на поверените им за колективно управление права.
(2) За защитата на правата по ал. 1 организациите за колективно управление на права могат от свое име да предприемат юридически действия, включително да предявяват искове по чл. 95, 95а и 95б и да искат налагане на мерки по чл. 95д, 95е, 96б и 96г, като се прилага и чл. 95в, ал. 2.
Глава единадесета „з“
Прозрачност и отчетност
Информация, предоставяна на носителите на права
Чл. 94с¹. (1) Организацията за колективно управление на права и независимото дружество за управление на права най-малко веднъж годишно предоставят на носителите на права, на които са начислени приходи от колективното управление на права или към които са извършени плащания през съответния период, информация за:
1. данните, предоставени от носителя на права за използване с цел идентифицирането и определяне на местонахождението му;
2. начислените на носителя на права приходи от колективното управление на права;
3. изплатените на носителя на права суми по категория права и по вид използване;
4. периода, през който е осъществено използването, за което са начислени приходи и са изплатени суми на носителя на права, освен когато организацията или дружеството по обективни причини, свързани с постъпването на информация от ползвателите, не може да предостави тази информация;
5. удръжките за колективното управление на права за съответния вид използване;
6. удръжките, направени за друга цел, включително удръжките за социални, културни или образователни услуги, дължими по други закони;
7. приходите от колективното управление на права, които са начислени, но не са изплатени на носителя на права.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от организацията за колективно управление на права на нейните колективни членове, които представляват носители на права, между които разпределят приходи от колективното управление на права. Информацията се предоставя от организацията, когато е начислила приходи от колективно управление на права и ако колективните членове не разполагат с нея. Информацията по ал. 1 се предоставя най-малко веднъж годишно на носителите на права, които представляват, и на които са начислени приходи от колективното управление на права, или към които са извършени плащания през периода, за който се отнася информацията.
Информация, предоставяна на други организации за колективно управление на права
Чл. 94т. Организацията за колективно управление на права най-малко веднъж годишно предоставя на организациите за колективно управление на права, с които има сключени договори за взаимно представителство, информация в електронен вид за съответния период, която включва:
1. начислените приходи и изплатените суми от колективното управление на права, управлявани по договора за взаимно представителство, по категории и видове права, както и всички начислени, но неизплатени приходи от колективно управление на права;
2. удръжките по чл. 94н, ал. 2:
а) за собствената издръжка;
б) други удръжки;
3. информацията за сключените договори с ползватели и отказите за сключване на такива договори, които засягат колективното управление на права по договора за взаимно представителство;
4. решенията на общото събрание, които засягат колективното управление на права по договора за взаимно представителство.
Информация, предоставяна при поискване на носители на права, на други организации за колективно управление на права или на ползватели
Чл. 94т¹. (1) Организацията за колективно управление на права, след получаване на надлежно обосновано искане от друга организация за колективно управление на права, с която е сключен договор за взаимно представителство, от носител на права или от ползвател, предоставя по електронен път и в разумен срок най-малко информация за произведенията и другите обекти на закрила, които представлява, за правата, които управлява пряко или по договори за взаимно представителство, и за обхванатите територии.
(2) Когато поради обхвата на дейността на организацията, произведенията или обектите не могат да бъдат установени, организацията е длъжна да съобщи по реда на ал. 1 вида на произведенията и другите обекти на закрила, които представлява, правата, които управлява, и обхванатите територии.
(3) Алинея 1 и 2 се прилагат съответно и за независимите дружества за управление на права.
Информация, която задължително се оповестява публично
Чл. 94у. (1) Организацията за колективно управление на права оповестява на интернет страницата си най-малко следната информация:
1. съдържанието на устава;
2. условия за прекратяване на упълномощаването за колективно управление на права, ако те не са включени в устава;
3. стандартни договори за отстъпване на колективно управляваните права и действащите тарифи, включително предвидените отстъпки;
4. списък на членовете на изборните органи на управление и надзор и представляващите лица;
5. общата политика за разпределение на суми, дължими на носителите на права;
6. общата политика за удръжките за собствената издръжка;
7. общата политика за удръжките от приходи от колективно управление на права и от приходи от инвестиране на приходите от колективно управление на права, включително удръжки за социални, културни или образователни услуги, различни от удръжките за собствената издръжка;
8. списък на договорите за взаимно представителство и споразуменията за представителство, както и наименованията на организациите или независимите дружества, с които са сключени;
9. общата политика за използването на суми, които не може да бъдат разпределени;
10. списък на членовете;
11. списък на носителите на права, които са изразили изрично несъгласие организацията да ги представлява или да получават възнаграждения от нея, както и категориите права, видовете права, произведения и други обекти на закрила, за които това несъгласие се отнася;
12. списък на носителите на права, за които има разпределени и непотърсени възнаграждения;
13. реда за разглеждане на жалби и решаване на спорове по чл. 94ч¹, 94ч² и 94ш¹.
(2) Независимите дружества за управление на права оповестяват на интернет страницата си най-малко информацията по ал. 1, т. 1 – 3, т. 5 – 7, както и информацията по чл. 94в, ал. 3.
(3) Организациите за колективно управление на права и независимите дружества за управление на права поддържат актуална информацията по ал. 1 и 2.
Годишен отчетен доклад
Чл. 94у¹. (1) Организацията за колективно управление на права оповестява ежегодно, но не по-късно от 30 август, годишен отчетен доклад. Докладът се публикува на интернет страницата на организацията за срок не по-кратък от 5 години.
(2) Годишният отчетен доклад трябва да съдържа информацията съгласно приложение № 2.
(3) Докладът по ал. 1 задължително включва отделен отчет за използването на сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги. Отчетът съдържа информацията съгласно раздел III от приложение № 2.
(4) Счетоводната информация, която се съдържа в годишния отчетен доклад, подлежи на независим финансов одит от страна на един или повече регистрирани одитори. Докладът на одиторите трябва да бъде включен в цялост в годишния отчетен доклад. Счетоводна информация е информацията от годишния финансов отчет по раздел I, т. 1 от приложение № 2, както и финансовата информация по раздел I, т. 7 и 8 и раздел II от същото приложение.
Глава единадесета „и“
Многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения
Общи положения
Чл. 94ф. (1) Многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от страна на носителите на авторски права чрез организации за колективно управление на права, регистрирани в Република България, се осъществява по реда на тази глава.
(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат и по отношение разрешаването на използване в интернет на литературни произведения, свързани с музика, както и по отношение на музикални произведения, включени във филм или в друго аудиовизуално произведение.
(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на разрешения за използването в интернет на музикални произведения под формата на партитури.
Правоспособност
Чл. 94ф¹. (1) Многотериториално разрешаване на използването по интернет на музикални произведения се извършва само от организация за колективно управление на права, която може да обработва данни по електронен път по ефикасен и прозрачен начин, и която разполага с достатъчно информация, за да може да идентифицира репертоара и да проследява използването му, да издава фактури на ползвателите, да събира приходите от управлението на правата и да разпределя сумите, дължими на носителите на права.
(2) Организацията за колективно управление на права трябва да може да:
1. установява точно, изцяло или частично, музикалните произведения, които е упълномощена да представлява;
2. установява точно, изцяло или частично, по отношение на всяка релевантна територия правата и техните носители за всяко музикално произведение или част от него, които е упълномощена да представлява;
3. използва уникални кодове за идентифициране на носителите на права и музикалните произведения, като държи сметка, ако е възможно, за стандартите и практиките, прилагани на международно ниво или на ниво Европейски съюз;
4. използва подходящи средства за установяване и отстраняване, бързо и ефективно, на несъответствия в данните, с които разполагат другите организации за колективно управление на права, които разрешават многотериториалното използване в интернет на музикални произведения.
Прозрачност на информацията за репертоара при разрешаване на многотериториално използване в интернет на музикални произведения
Чл. 94ф². (1) Организация за колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения, изпраща на доставчиците на услуги в интернет, на носителите на права, които представлява, и на други организации за колективно управление на права актуална информация, позволяваща идентифицирането на музикалния репертоар, който представлява. Информацията се изпраща по електронен път след получаване на обосновано искане и включва:
1. музикалните произведения, които представлява;
2. правата, които представлява, изцяло или частично;
3. обхванатите територии.
(2) Организацията за колективно управление на права може да вземе подходящи мерки за защита на целостта и точността на данните, които предоставя по реда на ал. 1, както и за контрола върху тяхното повторно използване или за защита на информацията, която може да има търговско значение.
Точност в информацията за многотериториалния репертоар
Чл. 94х. (1) Организацията за колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения, в разумен срок нанася необходимите корекции в данните или в наличната информация по чл. 94ф¹, ал. 2 и чл. 94ф², когато носителите на права, на други организации за колективно управление на права и на доставчици на услуги в интернет сметнат, въз основа на обосновано искане с доказателства, че данните или информацията по отношение на техни права върху музикални произведения за използване в интернет са неточни.
(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите на права, чиито музикални произведения са включени в нейния собствен репертоар, и на носителите на права, които са й поверили управлението на своите права върху музикални произведения за използване в интернет, възможност да й изпращат по електронен път информация за произведенията, правата върху тях и териториите, по отношение на които са й предоставили права за управление. Информацията се предоставя в съответствие със стандартите и практиките, прилагани при обмяна на данни на международно ниво или на ниво Европейски съюз.
(3) Когато организация за колективно управление на права упълномощи друга организация да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения в съответствие с чл. 94ц и 94ц¹, упълномощената организация прилага разпоредбата на ал. 2 по отношение на носителите на права, чиито музикални произведения са включени в репертоара на упълномощаващата организация, освен ако между двете организации е уговорено друго.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Госпожо Илиева, само за секунда да Ви прекъсна, да поемете въздух.
Имаме посетители от град Годеч. Нека да ги поздравим. (Ръкопляскания.)
ДОКЛАДЧИК МАРИЯ ИЛИЕВА:
Размяна на отчети и фактури
Чл. 94х¹. (1) Организация за колективно управление на права, която е разрешила многотериториално използване в интернет на музикални произведения, наблюдава използването им от доставчиците на услуги.
(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на доставчиците на услуги в интернет възможност да отчитат по електронен път действителното използване на отстъпените им права, а доставчиците са длъжни да отчитат точно действителното използване на произведенията. Организацията предлага използването поне на една методика за отчитане, която да е съобразена с международните стандарти или практики, използвани при обмяна на такива данни по електронен път. Когато организацията допуска отчитане чрез използване на отраслов стандарт за електронен обмен на данни, тя може откаже да приеме отчет от доставчик, който не отговаря на стандарта.
(3) Организация за колективно управление на права издава фактури на доставчиците на услуги в интернет по електронен път, като предлага прилагането на поне един формат, който да е съобразен с международните стандарти или практики. Фактурата трябва да позволява идентифицирането на произведенията и отстъпените за тях права на основата на данните по чл. 94ф¹, ал. 2, както и на действителното им използване, ако това е възможно, на основата на информацията, подадена от доставчика на услуги, и използвания формат. Доставчикът не може да откаже приемането на фактурата заради нейния формат, при условие че организацията за колективно управление на права е използвала стандарт на фактуриране, възприет в практиката.
(4) Организацията за колективно управление на права издава фактура на доставчика точно и в разумен срок, след като получи отчета за действителното използване на отстъпеното право върху съответното музикално произведение, освен когато това е невъзможно поради причини, дължащи се на доставчика.
(5) Организацията за колективно управление на права прилага подходящи процедури, даващи възможност на доставчиците да оспорят точността на фактурата, включително когато получават фактури от една или повече организации за същите права върху едно и също произведение.
Разплащане с носителите на права
Чл. 94х². (1) Организация за колективно управление на права, която разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения, разпределя получените за това възнаграждения на носителите на права точно и в разумен срок, след като получи информация за използването на произведенията, освен когато това е невъзможно по причини, дължащи се на доставчика на услугата.
(2) Организацията за колективно управление на права предоставя на носителите на права заедно с всяко плащане по ал. 1 най-малко следната информация:
1. период, през който е осъществено използването, за което се дължат възнаграждения, и териториите, където това използване е осъществено;
2. събраните суми, направените удръжки и разпределените суми за всеки използван вид право върху всяко музикално произведение, за което носителите на права са упълномощили организацията да ги представлява изцяло или частично;
3. събраните суми, направените удръжки за управлението на правата и разпределените суми по отношение на всеки доставчик на услуги.
(3) Когато организация за колективно управление на права упълномощи друга организация за колективно управление на права да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения по реда на чл. 94ц и 94ц¹, упълномощената организация разпределя точно и в разумен срок сумите по ал. 1 и изпраща информацията по ал. 2 на упълномощаващата организация, която е отговорна за последващото разпределение на тези суми и предоставянето на информация на носителите на права, освен ако между двете организации е уговорено друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Илиева.
Госпожо Атанасова, Вие продължавате.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА:
Споразумения между организации за колективно управление на права
Чл. 94ц. (1) Споразумението за представителство между организации за колективно управление на права, с което една организация упълномощава друга организация да разрешава многотериториално използване в интернет на музикални произведения от своя репертоар, може да бъде само на неизключителна основа. Упълномощената организация управлява получените права без да допуска дискриминация.
(2) Упълномощаващата организация за колективно управление на права информира своите членове за условията на споразумението по ал. 1, включително за срока на действието му и за разходите по услугите, оказвани от упълномощената организация.
(3) Упълномощената организация за колективно управление на права информира упълномощаващата организация за условията, при които дава разрешение за използване в интернет на репертоара на упълномощаващата организация, включително за видовете права и произведения, размера на възнаграждението, срока на разрешението, сроковете за плащане и обхванатите територии.
Задължение да се представлява друга организация за колективно управление на права
Чл. 94ц¹. (1) В случай че организация за колективно управление на права, която не разрешава или не предлага предоставянето на разрешение за многотериториално използване в интернет на музикални произведения, включени в нейния собствен репертоар, отправи предложение към друга организация за колективно управление на права за сключване на споразумение за представителство по отношение на този репертоар, организацията, към която е отправено предложението, е длъжна да го приеме, ако вече предоставя или предлага предоставяне на разрешение за същата категория права за многотериториално използване в интернет на музикални произведения от репертоара на една или повече други организации за колективно управление на права.
(2) Организацията, която е получила предложение по ал. 1, отговаря на предложението писмено и незабавно.
(3) Упълномощената организация управлява репертоара на упълномощаващата при същите условия, при които управлява собствения си репертоар.
(4) Упълномощената организация включва репертоара на упълномощаващата организация във всички предложения за предоставяне на разрешения, които отправя до доставчиците на услуги в интернет.
(5) Упълномощената организация не може да прави удръжки за собствената си издръжка по-големи от обичайните за изпълнение на упълномощаването.
(6) Упълномощаващата организация предоставя на упълномощената организация цялата информация за собствения си музикален репертоар, която би била необходима за многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални произведения. В случай че тази информация се окаже недостатъчна или във форма, която не би позволила на упълномощената организация да действа в съответствие с изискванията на тази глава, тя ще може да извърши необходимото, за да удовлетвори тези изисквания с цената на разумно оправдани разходи или да изключи от обхвата на действие на споразумението тези произведения, за които информацията е недостатъчна или не може да бъде използвана.
Изключение за радио- и телевизионните организации
Чл. 94ч. Тази глава не се прилага за организациите за колективно управление на права, когато те предоставят разрешение за многотериториално използване в интернет на музикални произведения на радио- или телевизионни организации, чиито програми се използват в интернет едновременно или след първоначалното им излъчване, включително в материали като предварителни прегледи и самопромоционални съобщения, които са спомагателни към началните радио- или телевизионни програми.
Глава единадесета „к“
Разрешаване на спорове
Подаване на жалби и сигнали
Чл. 94ч¹. (1) Организацията за колективно управление на права осигурява на своите членове и на другите организации, с които има сключени договори за взаимно представителство, прилагането на процедури за подаване на жалби и сигнали, както и за разрешаване на спорове, свързани с упълномощаването за колективно управление на права, оттеглянето или прекратяването му, условията за членство, събирането на възнагражденията, дължими на носителите на права, удръжките от тях и разпределението им.
(2) Организацията за колективно управление на права отговоря писмено на всяка жалба по ал. 1 в едномесечен срок от получаването й. Отговорът може да се предостави и по електронен път. Отказът да се уважи жалбата се мотивира.
Медиация
Чл. 94ч². (1) Чрез медиация може да се решават спорове по глава единадесета „и“, свързани с организация за колективно управление на права, установена на територията на Република България, която разрешава или предлага за разрешаване многотериториално използване в интернет на музикални произведения по прилагането на:
1. членове 94о¹, 94ф², 94х и 94х¹ с действителен или потенциален доставчик на услуги ;
2. членове 94ф² – 94ц¹ с един или повече носители на права;
3. членове 94ф² – 94ц¹ с друга организация за колективно управление на права.
(2) Чрез медиация може да се решават и други спорове за прилагането на закона, извън тези по ал. 1, между организации за колективно управление на права и:
1. нейни членове;
2. носители на права;
3. представителни организации на ползватели;
4. ползватели.
Процедура по медиация
Чл. 94ш. (1) Медиатор по чл. 94ч² може да бъде само лице, което отговаря на условията по Закона за медиацията, вписано е в единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието, притежава специални знания в областта на авторското право и сродните му права и е вписано в специалния списък на медиаторите към министъра на културата, съгласуван с регистрираните организации по чл. 94б и представителните организации на ползвателите.
(2) Процедурата по медиация се провежда по реда на Закона за медиацията.
(3) При спор между организация за колективно управление на права и ползвател или представителна организация на ползватели започването на процедура по медиация не отменя задължението на ползвателя да заплати възнаграждение за отстъпените права за съответния начин на използване съгласно последното договорено възнаграждение или ако няма такова - съгласно тарифата на организацията.
Разрешаване на спорове
Чл. 94ш¹. Подаването на жалба по чл. 94ч¹ или започването на процедура по медиация по чл. 94ч² или процедура по чл. 94р не е пречка всяка от страните да отнесе спора до съда или да подаде искане пред Комисията за защита на конкуренцията.
Глава единадесета „л“
Контрол върху колективното управление на права
Контрол
Чл. 94ш². (1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър упражнява предварителен, текущ и последващ контрол върху законосъобразността на начина, по който се извършва колективното управление на права.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез проверки по реда на чл. 94щ.
Действия за осъществяване на контрола
Чл. 94щ. (1) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър може да изиска от организация за колективно управление на права или независимо дружество за колективно управление на права информация, свързана с дейността по колективното управление на права, както и необходимите документи във връзка с осъществяването на контрола. Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър определя срок за предоставяне на информацията.
(2) Когато са налице данни за нарушение на този дял от организация за колективно управление на права или независимо дружество за колективно управление на права, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър възлага извършването на проверка.
(3) Проверката по ал. 2 се извършва от длъжностни лица, определени от министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър.
(4) Длъжностните лица по ал. 3 имат право да изискват:
1. в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация, включително на електронен носител;
2. необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация, свързана с дейността по колективното управление на права.
(5) Длъжностните лица по ал. 3 са длъжни да:
1. отразяват точно фактите при извършената проверка;
2. опазват служебната и търговската тайна, станала им известна във връзка с извършваната проверка;
3. не разгласяват данни от проверката;
4. обработват личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(6) Управителните органи на проверяваната организация или дружество са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 3 при осъществяване на проверката, да предоставят исканите документи и доказателства и да осигурят подходящи помещения и технически средства за извършване на проверката, включително ползване на телекомуникационни средства. Управителните органи не може да се позовават на търговска или друга защитена от закон тайна при извършване на проверката. Когато предоставят информация на длъжностните лица, управителните органи посочват материалите, за които смятат, че съдържат търговска или друга защитена от закон тайна и трябва да се разглеждат от проверяващите като поверителни. В този случай материалите се предоставят, като данните, които се смятат за поверителни, се заличават.
(7) Проектът на доклад от проверката се връчва на организацията за колективно управление на права или на независимото дружество за колективно управление на права. Организацията или дружеството може да подаде писмено становище и допълнителни доказателства по доклада в 14-дневен срок от връчването му.
(8) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър въз основа на проекта на доклад, становищата и допълнителните доказателства по ал. 7 одобрява окончателен доклад. Окончателният доклад се изпраща на организацията за колективно управление на права или на независимото дружество за колективно управление на права и се публикува на интернет страницата на Министерството на културата.
(9) При установяване на нарушение на този дял от организация за колективно управление на права или независимо дружество за колективно управление на права министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър издава задължително предписание и определя подходящ срок за изпълнението му. Предписанието се връчва на лицето и се публикува на интернет страницата на Министерството на културата в тридневен срок от издаването му.
(10) Задължителното предписание по ал. 9 може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обмен на информация
Чл. 94щ¹. (1) Министерството на културата отговаря в разумен срок на всяко мотивирано искане, получено от съответния орган на друга държава – членка на Европейския съюз, определен да упражнява контрол върху дейността по колективно управление на права, за дейността на регистрираните организации за колективно управление на права.
(2) Когато Министерството на културата смята, че организация за колективно управление на права, установена в друга държава – членка на Европейския съюз, но действаща на територията на Република България, не изпълнява разпоредбите на националното си законодателство относно колективното управление на права, Министерството може да изпрати необходимата информация на компетентния орган на тази държава, придружена, ако е необходимо, с искане към този орган да предприеме съответни мерки в рамките на неговите правомощия.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Преди да започнем с § 10 нека да дадем възможност и за изказване. Благодаря, госпожо Атанасова.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да представя мотивите за нашите предложения, а именно: по чл. 94в, ал. 2, т. 2. Мотивите, с които предлагаме предложението си, са следните: в предложената първоначална редакция не е взето предвид, че регистриращите се организации – независими дружества, могат да се създават съгласно Търговския закон освен с Устав и с Дружествен договор, или Учредителен акт за дружества за ограничена отговорност, или респективно за еднолично дружество с ограничена отговорност.
Чрез тази промяна ние целим да въведем равнопоставеност между търговските субекти, които са в стопански оборот, и в частност тези, които работят в областта на прилагането на авторското право и сродните му права. По този начин избягваме създаденото господстващо положение на едни правни субекти и даваме възможност на останалите, при наличие на професионална компетентност от тяхна страна, да се включат в този сектор.
Целта е разбиване на съществуващия монопол и създаване на благоприятна за развитието на този бизнес среда, която да способства за защита на правата и интересите както на тези, които ги упражняват, така и на потребителите на тези права.
Предложеният тук текст дава възможност на всички организации за колективно управление на права при желание да се оправомощават взаимно за управление на чужди права, при взаимно уговорени условия.
Правим това предложение с цел изравняване условията на работата на организациите за колективно управление на права и избягване на нелоялна конкуренция помежду им в бранша.
Друга наша цел на настоящето предложение е избягването на законен монопол в частна полза, както между другото е според сега действащото законодателство на регистрираните към настоящия момент организации за колективно управление на права, което е недопустимо според Конституцията на България. Чрез предложените промени се избягва противоречие с чл. 101 и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, касаещи правилата за конкуренция на Европейския съюз. Или ако трябва да обобщя – ние избягваме да се бетонира монопол вече на регистрираните организации за колективно управление на права.
По чл. 94 и създадената нова т. 8 мотивите ни са следните: в чл. 94г се определя съдържанието на регистъра, който се поддържа от министъра на културата и се състои от два раздела. В ал. 3 се определя съдържанието на регистъра за организация на колективно управление на права, а в ал. 4 – за независими дружества за управление на права.
Въпреки че е крайно необходимо, в ал. 3 не е предвидено вписването на носителите на права и техните произведения, а в ал. 4 липсва актуализиран списък на заглавията на техните произведения, срокът, територията и други условия, за които са отстъпени правата.
Практиката, която имаме и съществува към настоящия момент, показва, че много често организациите за колективно управление на права не поддържат или неглижират задължението си да актуализират списъка с авторите и произведенията, които представляват.
При такава постановка е възможно да се окаже, че дадена организация, съзнателно или не, събира приходи от управление на права, които не са й отстъпени. Това уточнение е важно, за да се елиминират евентуални злоупотреби с обема на представлявани права.
От друга страна, всеки един автор на съответно право може да провери дали е представляван или пък не се злоупотребява с това, без значение дали е съзнателно.
В чл. 94р предлагаме да се създаде нова ал. 5, като мотивите за това са следните: не сме съгласни с тарифите те да се разглеждат като частни гражданско-правни отношения, които не се нуждаят от държавна регулация, и да бъдат оставени на свободно договаряне.
Всяка задължителна норма за плащане, въведена от държавата, дори и в частна полза, следва да се регулира от държавата по отношение на нивото на ставката, наличие или забрана за допълнителни условия и други свързани обстоятелства. Не бива да се отстъпва и да оставяме да действа правото на силата, пък била тя и от позициите на бизнеса. (Председателят дава сигнал, че времето е свършило.)
Ще бъда кратък. Идеята е министърът на културата да не се намесва при определяне на размера на авторските права, събирани от КУП (Контрол за управление на правата), когато авторските права не са уредени от това. Ето защо трябва да се включи нова алинея, в която министърът на културата или упълномощено от него лице да санкционира приложението на тарифите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Реплики? Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата, за да представя накратко § 9 в този законопроект, който обсъждаме в момента. Той е един от ключовите параграфи не само в самия законопроект, а и при осъществяването на неговата цел – да приложи изискванията на Директивата от 2014 г.
Този параграф, както сами видяхте, би могъл да бъде отделен закон, и той беше предложен като проект за отделен закон в Четиридесет и третото народно събрание. Основната промяна в режима на колективно управление на авторските права е включването на нов субект на дружествата за управление на права. По тази причина наново е развита уредбата в материята на колективното управление на права.
Ние с колегата Митев и колегите от опозицията внасяхме предложения, които имаха правно-техническо значение и целта беше да подобряват отделните редакции.
Единият от спорните въпроси беше отбелязан и в изказването на предния оратор. Това беше въпросът доколко министърът на културата да остане в процедурата по формиране и определяне на тарифите, по които се разплащат авторските и сродните им права от ползвателите.
След дълги дебати и работната група, а и Комисията по правни въпроси на второ четене, заедно с участието на Министерството на културата, стигнахме до този консенсус – министърът на културата да продължи да участва в тази процедура по тарифиране и финално да одобрява тарифи, които, както и колегата Байчев спомена, на практика в по-голямата част от случаите, в желаната част от случаите, представляват и отразяват съгласието на двете страни в този процес – на организациите за колективно управление на права по съответните видове права и на представителните организации на ползвателите. Не знам дали сте имали възможност, дали сте заглеждали тарифи в сайта на Министерството на културата или съответно в сайтовете на организациите за колективно управление на права, за да видите, че те са всъщност квази тарифен документ, който е резултат от едно постигнато съгласие.
Най-сложни бяха дебатите по отношение на режима в чл. 94р, ал. 11. Там, предвидихме сложна система, при която да могат и представителните организации на ползвателите да искат изменение на тарифите, с което приближихме и в известна степен ги равнопоставихме с другите участници в процеса. Няма да мога да разкажа в детайли всички по-съществени изменения. Виждам, че времето напредва, а трябва да направя три редакционни предложения.
Първото редакционно предложение е по отношение на чл. 94б1, ал. 4, т. 8 – Думата „праводател“ да се замени с „носител на права“.
Второто редакционно предложение е в чл. 94в, ал. 3, изречение второ думата „праводател“ да се замени с „носител на права“.
Моля да забележите, че по ал. 11 на чл. 94р правя ключово редакционно предложение.
Имам предвид ключово, защото това беше тема на много сериозен дебат, като предлагам думите „5 години“ да се заменят с думите „три години“. Тоест срокът, за който се изисква да е действала, да е влязла в сила тарифата, да бъде намален от 5 години на три години. След което да е допустимо да се поиска заповед за допускане от министъра на културата, където сме дали и по-кратки срокове за административно-съдебното производство.
Господин Председател, извинявам се за просрочието на времето.
ПРЕДСЕДТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Видяхме, Вие правехте предложения, които са важни.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Бихте ли ми дали още веднъж да видя дали правилно съм разбрал.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Чл. 94б1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Алинея първа – имате замяна в текста.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не, в чл. 94б1 е в ал. 4, т. 8 – думата „праводател“ се заменя с…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: В чл. 94б1, ал. 4, т. 8.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: …думата „праводател“ се заменя с…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, замяна в текста.
И след това?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: 94в.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Алинея 3 – имате замяна.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Изречение второ – думата „праводател“ се заменя с „носител на права“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: В 94р – замяна в текста – „5 години“ с „три години“.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е третото – 94р, ал. 11 – „5 години“ се заменя с „три години“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И аз Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Реплики? Изказвания? Няма изказвания.
Прекратяваме дебата и преминаваме към гласуване.
Първо ще подложа на гласуване предложението от народните представители Тодор Байчев и група народни представители в частта, която не се подкрепя от Комисията, а именно: т. 1, буква „в“, точки 2, 3 и 4.
Гласували 114 народни представители: за 22, против 25, въздържали се 67.
Предложението не се приема.
Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Тома Биков в частта, която не се подкрепя от Комисията, а именно – предложението по т. 1.
Гласували 112 народни представители: за 3, против 19, въздържали се 90.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложенията, които бяха направени за редакционни поправки в текста от народния представител Данаил Кирилов.
Налага ли се да бъдат прочетени? Промяната е в чл. 94б1, ал. 4, т. 8 – промяна в текста. Беше представена от господин Кирилов.
В 94в, ал. 3 – замяна в текста, която беше представена от господин Кирилов.
В 94р – замяна в текста от „5 години“ на „три години“ – ал. 11 е това.
Гласували 114 народни представители: за 95, против 19, въздържали се няма.
Предложенията се приемат.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 9, с току-що приетите изменения в текста по предложение на народния представител Данаил Кирилов – това са в 94б1, 94в, 94р.
Гласували 112 народни представители: за 91, против 20, въздържал се 1.
Предложението се приема.
Уважаеми господин Кирилов, аз предлагам след почивката да продължим.
Прекъсваме за почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме!
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.
Гласували 74 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Параграф 17, текст на вносител.
Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
„§ 17. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 4а:
„4а. организира публично изпълнение на произведения на живо;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. използва чрез публично изпълнение на запис произведения, записани изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудиовизуални произведения, радиопрограми или телевизионни програми;“
в) в текста след т. 16 след думата „наказание“ се поставя точка и текстът до края се заличава и се създават изречения второ и трето: „Предметът на нарушението, независимо чия собственост е, може да се отнеме в полза на държавата. Отнетите вещи се предават за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) На организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, което упражнява дейност в нарушение на чл. 94р1, ал. 1 или 2, се налага имуществена санкция в размер от пет хиляди до двадесет хиляди лв.“
3. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Санкцията по ал. 1 или 2 се налага и на лице, което не представи в определения срок доказателства за изпълнението на приложена принудителна административна мярка по чл. 96е.“
4. В ал. 12 думите „чл. 58, ал. 4, чл. 95в“ се заменят с „чл. 58, ал. 6, чл. 95д“.
5. Създават се ал. 14, 15 и 16:
„(14) На организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, което не изпълни задължително предписание по чл. 94щ, ал. 9, се налага имуществена санкция в размер от пет хиляди до двадесет и пет хиляди лв. При повторно и всяко следващо нарушение в едногодишен срок от налагане на предишното наказание имуществената санкция по изречение първо се налага в двоен размер.
(15) На лице, което упражнява дейност по колективно управление на права без регистрация или чиято регистрация е заличена, се налага глоба или имуществена санкция от две хиляди до двадесет хиляди лв.
(16) На лице, което не изпълни задължение по чл. 94щ, ал. 6 или чл. 98б, се налага глоба или имуществена санкция от петстотин до пет хиляди лв.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 17 в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Предложение от народния представител Тома Биков за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. Създава се чл. 98в1:
„Чл. 98в1. (1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.
(2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно, предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.
(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв.
(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.
(5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
(6) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в, ал. 2, изречение първо и ал. 3. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката на Национален фонд „Култура“, а останалите приходи – по бюджета на съответната община.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по предложения нов параграф?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател! Това беше много дискутирана разпоредба. Тя възлага нови правомощия на кметовете на общините във връзка с контрола по спазване на законодателството на авторските права по отношение на обекти, които се регулират от Закона за туризма.
Много дискутирахме доколко общините ще поемат това задължение. Плюс това тук имаме и отрицателно становище на Националното сдружение на общините в Република България. И тъй като изказах това, което трябваше опозицията да го изкаже, да кажа какво е решението.
Ще направя предложение в „Преходните и заключителни разпоредби“ за отлагане на действието на влизането в сила на тази разпоредба със срок от шест месеца, за да могат организациите за колективно управление на права, заедно с общините, да стиковат дейността си, да се извърши обучение на съответни общински служители, за да могат да прилагат разпоредбите на този закон, който е и в полза на общините. В смисъл, че половината от прихода е за общините, а другата половина от прихода е за Национален фонд „Култура“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли реплики към изказването? Няма.
Други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията.
Гласуваме текста на новия § 18 в редакцията на Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 19.
„§ 19. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2, т. 9 думите „организацията по чл. 40“ се заменят със „съответната организация за колективно управление на права“.
2. В § 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато използването се договаря чрез организация за колективно управление на права или независимо дружество за управление на права, размерът на възнаграждението се определя по споразумение между организацията или дружеството и ползвателите или техни представителни организации.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 18, който става § 19.
Гласували 88 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията предлага да се създадат нови § 20 и 21:
„§ 20. В Приложението към чл. 71г, ал. 2 след думата „Приложение“ се добавя „№ 1“.
§ 21. Създава се Приложение № 2 към чл. 94у1, ал. 2:
I. Информация в Годишните отчетни доклади
1. Годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчети на активите и пасивите, отчет за приходите и разходите през изтеклата календарна година и отчет за паричните потоци.
2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година.
3. Информация за отказите за сключване на договори с ползватели, направени по реда на чл. 94п, ал. 1.
4. Описание на правноорганизационната форма и структурата на организацията за колективно управление на права.
5. Информация за всички юридически лица, пряко или косвено притежавани или контролирани, изцяло или частично, от организацията за колективно управление на права.
6. Информация за общата сума, изплатена като възнаграждения на изпълнителния директор и членовете на управителния съвет през предходната година, както и всякакви други предоставени им придобивки.
7. Финансовата информация, посочена в Раздел II.
8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за социални, културни и образователни услуги, съдържащ информацията, посочена в Раздел III.
II. Финансова информация в Годишния отчетен доклад
1. Финансова информация за приходите от колективното управление на права по категории управлявани права и вид използване, включително информация за постъпленията от инвестиране на част от тези приходи и постъпленията от това, и начина на разходване на тези постъпления, независимо дали са били разпределени между носителите на права, други организации за колективно управление на права или са били използвани по друг начин.
2. Финансова информация за разходите за колективното управление на права и за други услуги, оказвани на носителите на права, придружена от обяснение за:
а) всички текущи и финансови разходи, с разбивки по категории управлявани права и, в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории права – обяснение на методиката, по която е направено разпределението им;
б) текущи и финансови разходи, с разбивка по категории управлявани права и, в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории права – обяснение на методиката, която е била използвана за разпределянето им, само по отношение на управлението на права, включително таксите за управление, приспаднати от или компенсирани от приходите от колективното управление на права, или всяко постъпление, произтичащо от инвестиране на приходите от колективното управление на правата в съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94л1, ал. 1 – 4;
в) текущи и финансови разходи, по отношение на услугите, различни от услугите по колективното управление на права, но включващи социалните, културните и образователните услуги;
г) ресурси, използвани за покриване на разходите;
в) текущи и финансови разходи по отношение на услугите, различни от услугите по колективното управление на права, но включващи социалните, културните и образователните услуги;
г) ресурси, използвани за покриване на разходите;
д) удръжки от приходите от колективното управление на права с разбивка по категории управлявани права и по вид използване, както и предназначение на удръжките, като например разходи, свързани със собствената издръжка или със социални, културни или образователни услуги;
е) процентът на разходите, свързани с колективното управление на права и с други услуги, предоставяни от организацията за колективно управление на права на носителите на права, спрямо приходите от колективното управление на права за съответната финансова година, по категории управлявани права, както и в случаите, при които разходите са косвени и не могат да бъдат причислени към определени една или повече категории права – обяснение за методиката, която е била използвана за разпределянето на тези косвени разходи.
3. Финансова информация за суми, дължими на носителите на права, с обяснение за:
а) общата сума, отнесена към носителите на права, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;
б) общата сума, изплатена на носителите на права, с разбивка по категории управлявани права и вид използване;
в) честотата на плащанията с разбивка по категории управлявани права и вид използване;
г) общата събрана, но неотнесена към носителите на права сума, с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване календарната година, през която тези суми са били събрани;
д) общата отнесена към носителите на права, но неразпределена между тях сума, с разбивка по категории управлявани права и вид използване, с посочване на календарната година, през която тези суми са били събрани;
е) причините, поради които сроковете по чл. 94м за разпределение и изплащане на събраните суми не са спазени;
ж) общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, заедно с обяснение за използването на тези суми.
4. Информация за връзките с други организации за колективно управление на права с обяснение за:
а) суми, получени от други организации за колективно управление на права и суми, платени на други организации за колективно управление на права с разбивка по категории управлявани права, по вид използване и по организации;
б) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от приходите от управлението на права, дължими на други организации за колективно управление на права с разбивка по категории управлявани права, по вид на използването и по организации;
в) удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, изплатени от други организации, с разбивка по категории управлявани права и по организации;
г) суми, разпределени пряко на носителите на права с произход от други организации, с разбивка по категории управлявани права и по организации.
III. Информация в специалния доклад
1. Сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги през финансовата година, с разбивка по вид на целта и за всеки вид цели с разбивка по категории управлявани права и по вид използване.
2. Обяснение на използването на тези суми с разбивка по видове цели, включително разходите за управление на суми, удържани за финансиране на социални, културни и образователни услуги и отделните суми, използвани за социални, културни и образователни цели.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, има ли изказвания? Няма изказвания.
Гласуваме § 20 и § 21 с Приложението, което току-що беше изчетено.
Гласували 95 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията предлага да се създаде Допълнителна разпоредба с нов § 22:
„Допълнителна разпоредба
§ 22. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ, L 84/72 от 20 март 2014 г.).“
„Преходни и заключителни разпоредби“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията предлага да се създаде нов §23:
„§ 23. Когато организация за колективно управление на права не е предоставила многотериториални разрешения за използване в интернет на музикални произведения, не предлага такива разрешения, нито е упълномощила друга организация за колективно управление на права за това от нейно име до 10 април 2017 г., носителите на права, които са упълномощили тази организация да управлява тези техни права, могат да ги оттеглят от тази организация, без да е необходимо да ги оттеглят по отношение територията на Република България, така че да имат възможност да разрешават многотериториалното използване на произведенията си – директно или чрез трети лица, включително чрез друга организация за колективно управление на права, която отговаря на изискванията на Глава единадесета „и“. Член 94х, ал. 2 и чл. 94ч2 се прилагат съответно.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване на § 22, заглавието „Допълнителна разпоредба“, „Преходни и заключителни разпоредби“ – наименованието на подразделението, и § 23.
Гласували 94 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 8.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: По § 19 има предложение от народния представител Анна Александрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 24:
„§ 24. (1) Организация за колективно управление на права, която е регистрирана в Министерството на културата до влизането в сила на този закон, запазва регистрацията за същата категория права, видове права, произведения или други обекти на закрила, за които е била регистрирана.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон организацията за колективно управление на права по ал. 1 уведомява своите членове за правата по чл. 94а1, ал. 1, 3, 4 и 5.
(3) Организацията за колективно управление на права по ал. 1 привежда устава си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(4) Възнагражденията за отстъпване на управляваните от организациите за колективно управление права, определени до влизането в сила на този закон, запазват действието си. Когато размерът на възнагражденията е определен без обсъждане с представителна организация на ползвателите, представителната организация на ползвателите по смисъла на чл. 94р, ал. 2 може да поиска изменение и допълнение на възнагражденията по всяко време като чл. 94р, ал. 3 – 8 се прилагат съответно.
(5) Организация за колективно управление на права по ал. 1, която иска да получи регистрация за колективно управление на права за многотериториално разрешаване на използването в интернет на музикални произведения по Глава единадесета „и“, подава заявление до министъра на културата по чл. 94б1.
(6) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър привежда регистъра по отменения чл. 40г в съответствие с чл. 94г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата за изказване, за да направя предложение за редакция по отношение на § 24, ал. 3 думата: „шестмесечен“ да се замени с „осеммесечен“. Касае се за срока, в който Организацията за колективно управление на права привежда устава си в съответствие с изискванията на този закон. Тъй като изтичането на шестмесечния срок ще съвпадне с летния сезон, а промяната на устава изисква провеждане на общо събрание и формиране на работни групи вътре в организациите за колективно управление на права, затова предлагаме този срок да бъде променен от шестмесечен на осеммесечен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли реплики към неговото изказване и съображения по отношение на неговото така наречено „редакционно изменение“? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Гласуваме първо предложението на господин Кирилов в § 24, ал. 3 – вместо „6-месечен“ да бъде изписано „8-месечен“ срок.
Гласували 97 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Гласуваме § 24 с редакционната поправка, както беше изчетен текстът от госпожа Атанасова.
Моля, режим на гласуване – целият § 24.
Гласували 98 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието, с което и § 24.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25:
„§ 25. (1) Търговско дружество може да подаде заявление за регистрация в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, ако е упълномощено да управлява авторски или сродни на тях права едновременно от името на повече от един носител на такива права в тяхна обща полза, като своя единствена или основна дейност, и не е притежавано, нито контролирано пряко или непряко, изцяло или частично, от носители на такива права.
(2) Дружеството по ал. 1 може да извършва дейност по колективно управление на права до издаването на удостоверение за регистрация като независимо дружество за управление на права или до влизането в сила на заповед за отказ на регистрация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 20, който става § 25 в редакция на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Комисията за отхвърляне на § 21.
Гласували 102 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 26:
„§ 26. Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон административни производства се довършват по новия ред.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 22, който става § 26 в редакция на Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста но вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 27:
„§ 27. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на културата представя на Европейската комисия доклад за състоянието и развитието на многотериториалното отстъпване на права в интернет на територията на Република България. Докладът съдържа информация за наличието на многотериториални разрешения, за спазването на Глава единадесета „и“ от организациите за колективно управление на права, както и оценка на развитието на многотериториалното разрешаване на използването в интернет на музикални произведения от ползватели, носители на права и от други заинтересовани лица.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на § 23, който става § 27 в редакцията на Комисията.
Гласували 112 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24, който става § 28:
„§ 28. Министърът на културата предоставя на Европейската комисия списък на регистрираните организации за колективно управление на права и я уведомява за промените в него в тримесечен срок от настъпването им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме § 24, който става § 28 в редакция на Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 25 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в нов § 21.
Постъпило е предложение от народния представител Христиан Митев, което не е подкрепено от Комисията:
„В подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 25а със следното съдържание:
§ 25а. В Закона за радиото и телевизията се правят следните допълнения:
1. В глава първа се създава нов чл. 19г:
„Чл. 19г. (1) Предоставянето срещу заплащане на права за разпространение на радио- или телевизионни програми на територията на Република България се извършва при условията на свободно договаряне на справедлива, разумна и недискриминираща основа.
(2) Предоставянето на права за разпространение срещу заплащане на отделна радио- или телевизионна програма не може да бъде обвързано със задължително закупуване на права за разпространение на друга радио- или телевизионна програма, поемане на задължения за разпространение на няколко или всички радио- или телевизионни програми, включително в пакет, или с осигуряване на задължителен брой крайни потребители.“
2. В чл. 126в се създава нова ал. 5:
„(5) На лице, което предоставя срещу заплащане права за разпространение на радио- или телевизионни програми в нарушение на чл. 19г, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя предложението на народния представител Анна Александрова.
Комисията предлага да се създаде § 29:
„§ 29. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
„1. В чл. 73, ал. 3 се създава т. 15:
„15. задължения за предоставяне на вярна и точна информация за броя на потребителите и абонатите на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/ или услуги“.
2. В чл. 231, ал. 2 накрая се добавя „договорите с доставчиците на съдържание, както и актуална база данни за абонатите, при спазване на изискванията за защита на личните данни“.“
Комисията предлага да се създаде § 30:
„§ 30. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. …) в чл. 31, ал. 1, т. 1 след думите „ал. 2“ се добавя „и чл. 98в1,
ал. 6“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 31:
„§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
Има и приложения, които следва да се гласуват:
„Приложение № 2:
А. Информация в годишните отчетни доклади по чл. 94уI, ал. 2.
Б. Финансова информация в годишния отчетен доклад.
В. Информация в специалния доклад по чл. 94уІ, ал.2.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага Приложението да бъде отхвърлено, тъй като е отразено в нов § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова.
Има ли изказвания, уважаеми народни представители?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ще Ви запозная с мотивите на направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Многобройни са случаите, при които закупуването на права за разпространение на дадена радио- или телевизионна програма се обвързва от притежателя на правата със закупуването на права за разпространение и на други програми, независимо дали разпространителят има интерес към тези програми и желае да придобие правата за тяхното разпространение. По този начин отношенията между страните по договор за предоставяне на права за разпространение на радио- и/или телевизионни програми са изцяло неравнопоставени. Ползата е единствено за притежаващия правата за разпространение, а техният потенциален купувач е принуден да закупи предлагания му пакет програми, независимо дали желае да разпространява всички, или само една от тях.
Нещо повече, кумулативността в договорите за разпространение на права върху радио- или телевизионни програми често е задължително условие за сключване на договор и гарантирането на определен брой абонати на разпространителя на програмите.
Направеното предложение цели създаване на равнопоставени условия на свободно договаряне и на справедлива разумна и недискриминационна основа при сключването на договори за възмездно предоставяне на права за разпространение на радио- или телевизионни програми.
В заключение искам да благодаря на всички колеги, които работиха в Комисията по приемането на второ четене на този законопроект, специално на колегата и председател на Комисията Данаил Кирилов, на работната група, съставена от експерти към дирекция „Законодателство и право на ЕС“. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли реплики към изказването на господин Митев? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ще взема отделно изказване, а колегата Митев ще има възможност да репликира моето изказване.
Първият въпрос, по който ще говоря, е неговото предложение, което той току-що обоснова, за изменение в Закона за радиото и телевизията – да се направят допълнения и да се създаде нов чл. 19г.
В работната група и на второ четене в Комисията по правни въпроси на два пъти обсъждахме това предложение и коментирахме неговите основания. За съжаление, ние няма да го подкрепим в това гласуване.
Ако трябва да коментираме детайлите, имаше коментар във връзка със свободното договаряне на справедлива, разумна и недискриминационна основа. Имаше коментари във връзка със самото пакетиране, че пакетираните програми всъщност в себе си съдържат калкулирана отстъпка и по този начин преференциално условие за купувача потребител. Ако, образно казано, те се разпакетират и се формира отделна цена, отстъпката отпада. Така или иначе Комисията за защита на конкуренцията е установила, че няма недобросъвестна търговска практика, тъй като на пазара се предлагат и пакетирани, тоест възможност да се пакетират програмите и да се договорят като пакет с отстъпка, и да се договарят отделно, индивидуално, разбира се, на по-висока цена.
По тази причина ние ще се въздържим от подкрепа на това предложение на колегата Христиан Митев.
Второ, правя предложение по отношение на редакцията на § 31.
Сега параграфът има следния текст: „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Правя предложение да се постави запетая и да се допълни: „с изключение на § 18 и § 30, които влизат в сила 6 месеца след обнародването му“.
Аз обясних аргументите по отношение на § 18, които касаят новите правомощия на кметовете, а § 30 касае обособяването и усвояването съответно на средствата, които са съобразно фонда в Закона за закрила и развитие на културата и изискват специално отражение на това основание за отчисляване за получаване на този приход. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Има ли реплики?
Заповядайте, господин Митев.
ХРИСТИАН МИТЕВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колега Кирилов, моята реплика е във втората част на Вашето изказване по отношение на допълнителния срок за обучение, подготовка на общините да имат достатъчно квалифицирани служители, които да могат да извършват проверките и съответно да провеждат качествено административнонаказателни производства по тези изменения в Закона за авторското право.
Преди малко гласувахме един удължен срок за привеждане на уставите на организациите за колективно право в съответствие със Закона. Там срокът, който дадохме, беше 8-месечен, като обосновката беше летният сезон. Тук летния сезон също го има и не съм сигурен, че тези шест месеца са достатъчни. Аз не бих правил алтернативно предложение, но под формата на въпрос: не мислите ли, че е по-удачно този срок да е 9-месечен? И в дискусиите в работната група, и в Комисията стана ясно, че е необходим един по-голям срок.
Имало е, доколкото знам, проект в Столичната община, подобен на това предложение. Само че нека не забравяме, че не всички общини имат капацитета, ресурсите и възможностите на Столична община и е хубаво наистина срокът да е доста по-голям. Мисля, че в обсъждането и участниците, заинтересованите страни, изразиха становище, че трябва по-голям срок за обучение и за подготовка в останалите общини, ако искаме да имаме работещ текст и действително да се прилага. Да не остане поредният текст в Закона, който има пожелателен характер. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Митев.
Има ли друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Митев, аз приемам Вашето предложение. Беше ми неудобно да предложа по дълъг срок от шест месеца, но изцяло се присъединявам и правя предложение съобразно Вашата реплика – да се счита моето предложение, че е направено за „девет месеца“.
Уважаема госпожо Председател, правя и процедурно предложение за разделно гласуване, тъй като е възможно по някои от текстовете да имаме различно гласуване.
Също така използвам, може би сме на финала вече на гласуванията на този проектозакон, да изкажа благодарност към всички народни представители, които участваха в обсъжданията и в работните групи, и в Комисията по правни въпроси.
Искам да благодаря на дирекция „Референти“ и на експертите към Комисията по правни въпроси, които организираха и проведоха – трудно ми е да кажа точния брой на заседанията на работната група, но на Правната комисия бяха две дълги заседания.
Специално благодаря на опозицията, защото в дебатите по този закон, бих казал, че имаше дискусия принципна и по същество, която не е била ескалационна и политически преднамерена. Мисля, че ако по-често използваме този подход, сериозно бихме могли да подобрим качеството на законодателството.
Благодаря на абсолютно всички организации, които взеха участие, както на…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Не сме приключили Закона, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Той и колегата Митев благодари, пък след това нямаме процедура за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Довършете, за да поясним нещо.
Да разбирам ли, че оттегляте предложението, което направихте преди това, и подкрепяте предложенията на господин Митев?
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ще го изчета по следния начин, госпожо Председател: § 31 придобива следната редакция: „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 18 и § 30, които влизат в сила девет месеца след обнародването му“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Добре, заменяме „шест месеца“, каквото беше предходното Ви предложение, с „девет месеца“. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: И аз благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: След като Вие благодарихте на толкова много хора, и аз Ви благодаря за това, че коригирахме текста.
Има ли други изказвания? Няма.
Прекратявам разискванията.
Започваме с гласуванията на последните текстове по този законопроект.
Гласуваме предложението на Комисията § 25 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в нов § 21.
Гласували 115 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 22.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев, което не е подкрепено от Комисията.
Гласували 113 народни представители: за 15, против 18, въздържали се 80.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 29 в редакция на Комисията. Това е нов параграф.
Гласували 104 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 13.
Предложението е прието.
Гласуваме § 30, който е новосъздаден по предложение на Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Гласуваме първо допълнението на господин Кирилов в § 31, който предложи след „от деня на обнародването му“ да се постави запетая и да се допълни с думите „с изключение на § 18 и § 30, които влизат в сила девет месеца след обнародването му“.
Гласували 117 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 20.
Предложението е прието.
Гласуваме редакцията, предложена от Комисията за § 26, който става § 31.
Гласували 112 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.
Що се отнася до Приложение № 2, Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага Приложението да бъде отхвърлено, тъй като е отразено в нов § 21.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 14.
Предложението е прието, с което и целият закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, продължаваме със следващата точка от седмичната програма, а тя е:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
С Доклада за второ четене ще ни запознае председателят на Комисията по образованието и науката госпожа Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, преди това моля за допуск в залата на господин Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, и господин Калин Костов – съветник към министъра на образованието и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Моля, режим на гласуване за допуск на предложените гости.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА:
„ДОКЛАД
за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав на Република България, № 754-01-27, внесен от народните представители Станислав Станилов, Милена Дамянова и група народни представители на 21 юни 2017 г. и приет на първо гласуване на 13 юли 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав на Република България“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за наименованието на Закона.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 1 има предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което Комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §1:
„§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „свързани с“ се добавя „придобиване на“, а след съюза „и“ се добавя „за заемане на“.
2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „чрез определяне на единни държавни изисквания и контрол върху тяхното спазване, както и контрол на качеството на научните изследвания“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване текста на § 1 в редакция, предложена от Комисията, и § 2 по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 3 има предложение от народния представител Станислав Станилов, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията по т. 1, буква „б“, а предложението по т. 1, букви „а“, „в” и „г” и т. 2 – 7 е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Министърът на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация създава и поддържа публичен регистър като електронна база данни, в който се вписват:
1. лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор на науките“ във висше училище или научна организация в Република България;
2. защитените дисертационни трудове и
3. хабилитираните лица в Република България.
(2) В регистъра се вписват и лицата с придобити научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.
(3) Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни от датата на издаването на дипломата, съответно от датата на избора.
(4) Националният център за информация и документация поддържа архив на защитените дисертационни трудове в електронен и печатен формат с публичен достъп.
(5) За всяко лице, вписано в регистъра по ал. 1, се създава електронен профил, в който се посочват:
1. обстоятелства, свързани с индивидуалните наукометрични показатели, които отразяват научните резултати на лицето, и/или резултатите, които отразяват постиженията му в художественотворческата или спортната дейност;
2. обстоятелства, свързани с индивидуалните показатели, които отразяват академичните постижения в преподавателската дейност;
3 промяната в заеманата академична длъжност;
4. освобождаването от академична длъжност и основанията за това;
5. други обстоятелства, които отразяват научните и академичните резултати на лицето и/или резултатите му в художественотворческата или спортната дейност.
(6) Информацията в регистъра се поддържа при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за авторското право и сродните му права.
(7) Обстоятелствата по ал. 5 се вписват в регистъра по заявление на висшите училища, научните организации или на самите лица. Заявителят декларира верността на заявените за вписване обстоятелства, които не се удостоверяват с официален документ.
(8) Изпълнителният директор на Националния център за информация и документация отказва вписване в регистъра, когато се установи по законоустановения ред, че:
1. заявените за вписване обстоятелства са неистински;
2. приложените официални документи не са издадени в установената от закона форма.
(9) Отказът по ал. 8 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) Реквизитите, условията и редът за водене на регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на образованието и науката.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Дамянова.
Има ли изказвания по предложения за разглеждане текст за § 3?
Заповядайте, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Имам един въпрос към вносителите. В подробно разписания механизъм на регистриране на научните трудове на носителите на академични титли съществува цяла поредица в момента и доценти, и професори, и кандидати, и доктори на науките, които защитиха дисертации далеч преди времето на електронните носители. Техните трудове не могат да бъдат снети, освен ако не бъдат преписани по принципа на Паисий Хилендарски – часове или месеци наред да се преписват и да се създават носители. Какво ще стане с тези сега действащи доценти и професори, тъй като това не е отразено в документа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Михайлов.
Има ли реплики към изказването? Не виждам.
Други изказвания? Не виждам заявки за изказвания.
Очаквах изказвания от вносители, но не виждам желание, не виждам заявки, професор Михайлов.
Преминаваме към гласуване на предложения текст за § 3.
Подлагам на гласуване текста на § 3 в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 76, против 13, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 4 има предложение, направено от народния представител Милена Дамянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители, което е подкрепено по принцип по т. 1, а предложението от т. 2 до 5 е оттеглено.
Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. Създава се чл. 2б:
Чл. 2б. (1) Кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” трябва да отговорят на минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната им дейност, определени в този закон, наричани по-нататък „минимални национални изисквания.
(2) Минималните национални изисквания са съвкупност от изисквания, всяко от които се определя чрез числовите стойности на един или няколко обективно измерими показатели, съотносими към съответната научна област и/или професионално направление, като:
1. наукометрични показатели, които отразяват научните резултати и техния отзвук в научната литература, и/или показатели, които отразяват измерими постижения в художественотворческата или спортната дейност, като: брой авторски монографии, брой публикации в реферирани и индексирани издания, брой глави в книги, брой студии и/или обзори, брой цитати без автоцитати в реферирани и индексирани издания от други автори на публикациите на кандидата, брой подадени заявки за международни патенти, брой подадени заявки за национални патенти, брой издадени международни и/или брой национални патенти, брой изнесени доклади – включително пленарни и поканени, на научни конференции, получени отличия и награди във връзка с научните, художественотворческите или спортните постижения на кандидата, брой участия в научни и/или организационни комитети на международни конференции, участия като редактор или като член на редакторския колектив в реферирани и индексирани издания, брой ръководени успешно завършени проекти от кандидата в областта на съответната научна, художественотворческа или спортна дейност или участия като член в тях, брой авторски изложби, брой авторски филми, брой излъчени авторски радио- и/или телевизионни предавания, брой изнесени авторски концерти, брой написани партитури и други сходни постижения;
2. показатели, които отразяват измерими академични резултати в преподавателската дейност, като: брой защитени под ръководство на кандидата дисертации за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, брой въведени нови лекционни курсове, брой разработени нови упражнения за лекционни курсове, брой издадени учебници в чужбина, брой издадени учебници и/или учебни пособия в Република България, включително електронни учебници, ръководство на магистърски и/или бакалавърски програми и други сходни академични постижения в преподавателската дейност.
(3)Минималните национални изисквания по ал. 2 по научни области и/или професионални направления за придобиването на всяка научна степен и заемането на всяка академична длъжност се определят в Правилника за прилагане на този закон въз основа на група показатели измежду показателите по ал. 2 и се изразяват в минимален брой точки, които трябва да получи кандидатът в съответствие с индивидуалните си резултати по тези показатели.
(4) Кандидат, получил не по-малко от минималния брой точки за съответната научна област или професионално направление и за съответната научна степен и академична длъжност въз основа на индивидуалните си резултати по показателите по ал. 3, отговаря на минималните национални изисквания. Минималният брой точки и редът за изчисляването им се определят в Правилника по ал. 3 за всяка научна област и/или професионално направление и за всяка научна степен и всяка академична длъжност.
(5) Висшите училища и научните организации могат да определят в правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академичните длъжности при спазване на този закон и на Правилника за прилагането му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Има ли изказвания?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да започна с това, че ние сме съгласни, че трябва да има минимални изисквания, които сме предложили в нашия вариант, който е подкрепен от Комисията. В същото време, когато се представят наукометричните показатели, както са представени, се разбира, че това обхваща абсолютно всички казуси, по които ние имаме наукометрични показатели. Има изпуснати такива, които при разработването след това на правилника не се вземат предвид, което означава, че голяма част от тези хора, които се занимават с наука и които имат такива наукометрични показатели, няма да влязат в тия минимални изисквания. За какво става въпрос?
Първо, липсват научните проекти. Учените, които са в Селскостопанската академия и в БАН, са с най-голяма тежест на научните проекти, които могат да бъдат една, две, три или четири години. Думите „научен проект“ в наукометричните показатели липсва.
Другото нещо, което липсва, са авторските права. Вие казвате, че се имат предвид патенти и полезни модели, но има и други авторски права, като за сортове растения, породи животни, които няма да влязат в тези минимални наукометрични показатели. Затова аз предлагам т. 1 да се допълни с тези две допълнителни предложения – „научни проекти“ и „други авторски права“. Има смисъл от гледна точка на разработването на правилниците в последствие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Бъчварова.
В тази част Вашето предложение е подкрепено от Комисията. Нали правилно разбираме?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА: Подкрепеното предложение от Комисията е за минималните изисквания.
В ал. 2, т. 1 предлагам да се добави „научни проекти“ и „други авторски права“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: В ал. 2, т. 1.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (встрани от микрофоните): Да.
„Други авторски права“ и „научни проекти“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Първо, „авторски права“. (Уточнения встрани от микрофоните.)
Ще уточним това различие.
Има ли реплики към изказването? Не виждам заявка за реплики.
Ще изчакаме да уточните. (Професор Бъчварова уточнява текста с народния представител Милена Дамянова и референта на Комисията.)
Ще гласуваме това предложение на професор Бъчварова.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на разглеждания параграф – ще започнем с направеното предложение.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Ако ми позволите, господин Председател, тъй като с госпожа Бъчварова уточнихме, че всъщност проектите ги има в текста, включително и по отношение на ръководенето, и на участието в тях, просто в края на т. 1, пети ред отдолу нагоре след „успешно завършени“ да се добави „научни проекти“. Тоест преди „проекти“ да се добави „научни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Текстът „брой ръководени и успешно завършени проекти“ да стане „брой ръководени, завършени, научни проекти“.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: И накрая след „брой написани партитури и други сходни постижения“ да се добави „и други авторски права“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Да считам ли, че това е предложението на професор Бъчварова? Професор Бъчварова, извинете, да считаме ли, че това е Вашето предложение и да го подложим на гласуване?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА (БСП за България, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, разбрахме предложението, направено в залата. То се отнася до добавянето на определението „завършените проекти“. Да стане „завършените научни проекти“ и в края на текста на т. 1 на ал. 2 да се добавят думите „и други авторски права“.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Пристъпваме към гласуване на текста в редакцията, предложена от Комисията, с току-що направените допълнения.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 5 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители – предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, като в т. 1 думата „факултетен“ се заменя с „академичен“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по § 5? Не виждам.
Предложенията, които са постъпили между първо и второ четене, са подкрепени и са включени в редакцията на Комисията.
Пристъпваме към гласуване на текста на § 5 по редакцията на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 6 има предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители – предложението е оттеглено.
Има предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Анелия Клисарова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Галя Захариева и Ерол Мехмед, направено по реда на чл. 83 ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Член 4 се изменя така:
Чл. 4. (1) Оценката за съответствие с минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно с изискванията по чл. 2б, ал. 5, както и оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, включително на резултати, научен принос и оригиналност на представените трудове, се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.
(2) Ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация определя със заповед състава на научното жури въз основа на утвърденото по реда на ал. 1 предложение, в срок не по-късно от 14 дни от получаването му.
(3) За членове на научното жури се избират лица, хабилитирани в български висши училища или научни организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направление за обявения конкурс или тема на дисертационен труд, а при невъзможност – в съответната научна област, включени в регистъра по чл. 2а, и/или учени от чуждестранни висши училища или научни организации, с резултати в съответната специалност и/или професионално направление, и/или научна област.
При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и по един външен и един вътрешен резервен член.
(4) Членовете на научното жури трябва да отговарят на съответните минимални национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3.
(5) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица:
1. които имат конфликт на интереси по смисъла на § 1, т. 2а от Допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или за заемане па академична длъжност, или за които са налице ограниченията по чл.33.
2. които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност;
3. за които е доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове;
4. които са освободени от академична длъжност на основание чл. 35, ал. 1, т. 2;
5. които са били членове на научното жури по предходните две последователни процедури за защита на дисертационен труд и/или за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление, в съответното висше училище или научна организация, в случаите когато има достатъчно хабилитирани лица в това професионално направление.
(6) Обстоятелствата по ал. 5, т. 1 – 4 в процедурите за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност се установяват с декларация от всеки член на научното жури, а по ал. 5, т. 5 се установяват от съответното висше училище или научна организация.
(7) По искане до факултетния или научния съвет на кандидата за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност един член на журито се заменя с друг от съответната квота по предвидения от закона ред. Искането може да бъде направено само веднъж.
(8) На своето първо заседание научното жури по ал. 1:
1. избира един от членовете си за председател;
2. взема решение за допускане на кандидатите до оценяване в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 3;
3. определя от състава си рецензенти за допуснатите кандидати.
(9) Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство и се оформят в протокол. Протоколът съдържа като своя неразделна част мотивите за приемането на съответното решение, включително относно:
1. резултатите на кандидата, неговия научен принос, оригиналност на представените трудове и достоверност на представените научни данни;
2. отговорите на кандидата на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към него въпроси;
3. мотиви относно приемането или неприемането на становището на кандидата в случаите по ал. 11, изречение второ.
(10) Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав. Отказът от участие в заседание или отказът за полагане на подпис от член на журито в протокола се установява с подписите на присъстващите членове на журито и не е основание за спиране на процедурата. Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.
(11) Когато при оценяването по ал. 1 член на научното жури установи или се получи писмен сигнал за плагиатство, който не е анонимен и е мотивиран, научното жури задължително се произнася с решение относно наличието или липсата на плагиатство в дисертационния труд по ред, установен в този закон и в правилниците на висшите училища и научните организации. В тези случаи преди да се произнесе научното жури дава възможност на кандидата да представи своето становище.
(12) При постъпил сигнал за плагиатство в започнала процедура за оценяване по ал. 1, тя не може да бъде прекратена поради оттегляне на документите на кандидата.
(13) Рецензиите и становищата, резюметата на рецензираните публикации и авторефератите се публикуват на публичен достъп на интернет страницата на висшето училище или научната организация на български език и на един от езиците, които традиционно се ползват в съответната научна област. Публичният достъп на материалите се запазва най-малко пет години след приключване на процедурата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания?
Заповядайте, професор Бъчварова.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разписана е процедурата за избор на научно жури. Тъй като не е приет принципът, че то трябва да бъде избирано на случаен принцип от информационната система, затова се налагат и уточнения, които се правят – за начина, по който да бъде избирано.
В ал. 4 се казва, че членовете на научното жури трябва да отговарят на изискванията за минимални национални изисквания за получаване на съответната степен. Тук въпросът, който възниква, е това как ще стане – с декларация ли, от информационната система ли да го извадим, кой ще го установи? Защото, в края на краищата, процедурите вървят непрекъснато и тези, които участват в научното жури оттук нататък, трябва да сме сигурни, че отговарят на минималните изисквания. Това означава ли, че ще правим ревизия на всичките процедури, които са направени по време на действието на Закона, когато не е имало минимални изисквания?
И второто нещо, което изключително много ме притеснява – няма го като предложение на вносителя, няма го като предложение на нито един от народните представители, а това е, че решението на журито по ал. 10 може да се взема и неприсъствено. Значи имаме дистанционно висше образование, сега ще имаме и дистанционни решения за утвърждаване на една или друга процедура за вземане на решения. Това не мога да го разбера – как дистанционно журито ще се събере и ще вземе решение дали някой върви напред, дали има плагиатство, дали рецензиите са точни, а го няма абсолютно никъде като предложение. Това не може да бъде и редакция. Затова аз предлагам в ал. 10 изречението „Решенията на журито могат да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането се извършва със съответни технически средства“ да отпадне изцяло.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Има го, как да го няма?! В моето предложение го има.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Честно казано, не го видях, но ако ми обясните как дистанционно жури от три или пет човека ще вземе решение на база на електронни носители… Това не мога да го разбера, честно казано. Това принизява изключително много работата на журито и на тези, които са се подготвили съответно да защитават своите тези. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Бъчварова.
Само да уточним: във връзка с посочените от Вас два проблема правите едно предложение, тоест да отпадне последното изречение в ал. 10 след думата „процедура“, там да завърши ал. 10.
Ще го подложим на гласуване.
Думата за реплика – професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми колеги, уважаема професор Бъчварова! Първите Ваши въпроси ги има по-нататък в Закона – как се регистрират, как се приемат хората с минимални изисквания. Там се подават едни декларации. Ако последният вариант, който сега е качен, го бяхте прочели внимателно, нямаше да зададете тези въпроси.
Що се отнася до дистанционното провеждане на конкурси, те и сега се провеждат във ВУЗ-овете по този закон, без да се неглижира. Щом дистанционно по интернет присъстват всички членове на журито и разменят мненията си по интернет, това всъщност, според мен, е възможно и няма нужда да се редуцира, защото, както се казва „животът върви напред“ и ние това не можем да го избегнем.
По-нататък ще видите в тази етична комисия как се взимат, тя почти е построена на електронен път – как се събират документи, как се процедира в цялата работа. Няма как да избегнем тази технологизация. Не виждам нищо лошо в това. Аз самият съм провеждал такъв конкурс, което не беше забранено от предишния закон. Не съм видял нищо несериозно и никакви нарушения не са се получавали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Станилов.
Други реплики?
Заповядайте, госпожо Дамянова.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема професор Бъчварова, тъй като казахте, че текста го няма в предложенията, не, напротив, има го в предложенията на страница 10 от Доклада, което е направено от мен и група народни представители. Така че можете да го видите там – в т. 5 на ал. 9 се създава изречение трето: „Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането на гласуването се извършва чрез съответните технически средства…“, няма да го чета, има го внесено по съответния ред между първо и второ четене. Няма да повтарям това, което каза професор Станилов, само ще допълня, че възможността за този начин на провеждане и за участие в журито го има и в момента като възможност в Правилника за прилагане на Закона. Има десетки процедури, които са проведени вече чрез използване на новите технологии. Така че наистина трябва да вървим напред, а не назад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Има ли други реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Професор Бъчварова, ще ползвате ли правото на дуплика?
Заповядайте.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА (БСП за България): Това, че се предлага решенията на журито да се вземат дистанционно, не означава, че това е най-добрата процедура. Причината е, че имате жури от пет или седем човека, и да не могат да се съберат за процедура! Извинявайте, преди имаше системи, в които имахте съвети, комисии, президиум на ВАК и всички се събираха и се гласуваше присъствено! Сега ми казвате, че Вие, журито от седем човека, не може да го съберете, за да вземе решение, каквото и да е било, това ще го правите по някаква система. Това, честно да Ви кажа, не мога да го разбера. И не го разбирам от гледна точка на важността на ангажиментите на журито, което Вие сте избрали. Те имат отговорности, на тях се заплаща за участие в това жури и неприсъственото вземане на решения е нещо, което за мен не е…
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: А чуждестранните професори?
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Чуждестранни, нечуждестранни, в България стават. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Бъчварова.
Има ли други изказвания?
Заповядайте, професор Станилов, за изказване.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Тук имаме едно неразбиране, според мен. Искам да доизясня нещата в изказване.
Госпожо Бъчварова, пет месеца за геолозите, археолозите и прочие, и прочие специалности, пет месеца при съответни срокове ние отсъстваме и не можем да се съберем. Аз, когато съм на терен, не мога да напусна не за един ден, не мога да напусна за половин час, ако напусна за два дни, което ми е необходимо за журито, губя няколко хиляди лева грешни пари на държавата. Затова е направено така. Да не говорим за геолозите, които ходят и зимно време и там също не е възможно да ги събереш всички. Иначе, когато тече през зимата сезонът…
А в най-стария закон, когато имаше научен съвет, там си имаше неприсъствена квота, която изискваше само кворум – там можеха да отсъстват. Тук не могат да отсъстват и по тази причина ние го правим, ние сме го измислили така. Това е причината и аз съм участвал в такива неща и не виждам нарушения дотук. Мисля, че един или два конкурса сме провели за доценти, нямаше нарушение никакво, първо аз няма да направя такова нарушение никога.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, професор Станилов.
Има ли реплики към изказването на професор Станилов? Не виждам.
Други изказвания по разглеждания текст? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на предложението за текст на § 6 по редакция на Комисията. Уточнихме основанието за включване на текста, който е предмет на предложение на професор Бъчварова.
Гласуваме предложението на професор Бъчварова за отпадане на последното изречение на ал. 10 в предложението по редакция на Комисията, а именно ал. 10 да завърши след думата „процедура“ и да отпадне изречението „Решенията на журито може да се вземат неприсъствено“.
Гласували 84 народни представители: за 16, против 52, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на текста на § 6 в редакцията, предложена от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 76, против 6, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания по предложенията за § 7 и § 8 по Доклада?
Не виждам желаещи народни представители.
Преминаваме към гласуване по Доклада на Комисията на предложените текстове за § 7 и § 8.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители за § 9. Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по § 9? Не виждам.
Гласуваме предложението за § 9 по Доклада.
Гласували 91 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Милена Дамянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 10:
„§ 10. В чл. 8 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В срок от един месец след изтичане на срока по ал. 2 или ал. 3 първичното звено предлага на факултетния, съответно научния съвет докторантът да бъде отчислен с право или без право на защита.
(5) Факултетният, съответно научният съвет се произнася с решение по предложението на първичното звено на първото си заседание след заседанието на първичното звено по ал. 4.
(6) Правото на защита може да бъде упражнено в срок, определен в правилника на съответното висше училище или на научната организация, но не по-късно от пет години от решението на факултетния, съответно научния съвет по ал. 5.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по предложението на Комисията за създаване на нов § 10, докладван от госпожа Дамянова?
Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване предложението в редакцията на Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители по § 10.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Има ли изказвания? Няма изказвания.
Преминаваме към гласуване на § 10 по Доклада на вносителя.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 11 има предложение от народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
„§ 12. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „на външно” се заменят с „от външно”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 4, ал. 11 членовете на научното жури задължително дават становище относно наличието или липсата на плагиатство в дисертационния труд, представен за оценяване в рецензиите и становищата си.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) В случаите по ал. 2 научното жури се произнася с решение, което се приема с обикновено мнозинство относно наличието или липсата на плагиатство. Решението се приема в срок не по-дълъг от 7 дни след изтичане на срока по ал. 3.
(5) Кандидатът за придобиване на образователната и научна степен „доктор” не се допуска до защита на дисертационния труд, когато научното жури е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд.
(6) Решението на научното жури може да се оспори пред факултетния, съответно научния съвет по ред, определен в правилниците на висшето училище, съответно на научната организация.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи за изказване по предложения текст.
Преминаваме към гласуване на § 11, който става § 12, в редакция, предложена от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 12 има предложение от народния представител Милена Дамянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
„§ 13. В чл. 11, ал. 1 накрая се добавя „на кандидат, който е допуснат, в съответствие с изискванията на чл. 9 и 10“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря.
Има ли изказвания по предложения текст? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на § 12 по Доклада на Комисията, който става § 13, по редакция, предложена от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МИЛЕНА ДАМЯНОВА: По § 13 има предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на текста на § 13, който става § 14, в редакцията на Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
За днес приключваме с гласуването по второто четене на разглеждания закон.
С оглед напредване на времето, уважаеми народни представители, ще Ви запозная с Програмата за утрешния парламентарен контрол.
Парламентарен контрол за 16 март 2018 г., петък:
Първо, министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Васил Антонов.
Второ, министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Кръстина Таскова.
Трето, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на два въпроса от народния представител Донка Симеонова.
Четвърто, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на седем въпроса от народните представители: Георги Гьоков; Георги Михайлов; Георги Йорданов, Николай Пенев, Илиян Тимчев и Кристиан Вигенин; отново на въпрос от Георги Йорданов; Петя Аврамова и Красен Кръстев; Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Анелия Клисарова, Илиян Тимчев и Георги Йорданов.
Пето, министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на едно питане от народния представител Дора Янкова.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на един въпрос от народния представител Васил Антонов;
- заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на един въпрос от народните представители Теодора Халачева и Георги Гьоков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на един въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Славчо Велков;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на шест въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев; Светла Бъчварова; Светла Бъчварова, Георги Търновалийски и Стефан Бурджев; Борис Вангелов; Светла Бъчварова, Драгомир Стойнев, Донка Симеонова, Георги Гьоков и Спас Панчев – два въпроса;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на едно питане от народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев и Станислав Владимиров;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Станислав Владимиров.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- два въпроса от народните представители Пенчо Милков; и Румен Гечев към министъра на икономиката Емил Караниколов;
- един въпрос от народния представител Христо Грудев към министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на финансите Владислав Горанов; и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва министърът на вътрешните работи Валентин Радев поради ангажираност в предвидена среща, включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Поради изчерпване на програмата за днес закривам заседанието.
Следващото редовно заседание е утре, 16 март 2018 г., от 9,00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,59 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Явор Нотев
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Слави Нецов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ