Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВЕСТА ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 17 юли 2019 г.
Открито в 9,01 ч.
17/07/2019
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов, Кристиан Вигенин, Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието.
Колеги, ще представя на Вашето внимание Програма за работа на Народното събрание за 17 – 19 юли 2019 г.:
„1. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12 юни 2019 г.
2. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2018 г. Вносител е Генералният директор на Българската телеграфна агенция на 16 май 2019 г.
3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията. Вносител е Министерският съвет на 14 юни 2019 г.
4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител е Министерският съвет на 28 юни 2019 г.
5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители на13 юни 2019 г.
6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Корнелия Нинова и група народни представители на 12 юни 2019 г.
7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител е Министерският съвет на 24 юни 2019 г. Приет е на първо гласуване на 5 юли 2019 г. – точка първа за четвъртък, 18 юли 2019 г.
8. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител е Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2019 г. Приет е на първо гласуване на 10 юли 2019 г. – точка втора за четвъртък, 18 юли 2019 г.
9. Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment). Вносител е Министерският съвет на 15 юли 2019 г. – точка първа за петък, 19 юли 2019 г.
10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител е Министерският съвет на 15 юли 2019 г. – точка втора за петък, 19 юли 2019 г.
11. Парламентарен контрол, включващ:
11.1. Разисквания по питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти;
11.2. Отговори на въпроси и питания.“
Моля, режим на гласуване по така прочетения дневен ред.
Гласували 185 народни представители: за 155, против няма, въздържали се 30.
Предложението е прието.
Ще Ви прочета и постъпили законопроекти и проекторешения 10 – 16 юли 2019 г.
Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на: Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по контрол на службите на сигурност и прилагането, използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по енергетика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по правни въпроси, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по образованието и науката, Комисията по здравеопазването, Комисията по околната среда и водите, Комисията по земеделието и храните, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по културата и медиите, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата със сивата икономика и контрабандата.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), 902-02-19, внесен е от Министерския съвет на 15 юли 2019 г. Разпределен е на Комисията по отбрана и на Комисията по бюджет и финанси.
Доклад относно изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Вносител е Комисията по култура и медии.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Вносител е народният представител Милен Михов. Разпределен е на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, и на Комисията по отбрана.
На основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 16 юли 2019 г. е постъпил Указ № 167 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 4 юли 2019 г. Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него.
Съобщения:
Съгласно Закона за Фискалния съвет и автоматичните колективни механизми в Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет относно Проект на решение на Министерския съвет за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по отбрана. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Становището е публикувано на интернет страницата на Фискалния съвет.
От Сметната палата в Народното събрание е постъпила актуализирана Програма за одитна дейност на Сметната палата за 2019 г., внесена е с писмо, вх. № 924-00-8, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси. На разположение е на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Уважаеми колеги,
„РЕШЕНИЕ
№ 59-НС от 11 юли 2019 г. относно обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София
С вх. № НС-02-14 от 9 април 2019 г. от Централната избирателна комисия е получено писмо в Народното събрание, с което се уведомява, че на 5 юли 2019 г. е починал народният представител Снежана Георгиева Дукова, избрана от листата на Политическа партия ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София, на изборите за народни представители на 44-ото народно събрание, предвид на което и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба ЦИК да обяви за народен представител кандидата от листата на Политическа партия ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Красимир Георгиев Ципов, с ЕГН … за народен представител от 44-ото народно събрание от листата на Политическа партия ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София.“
Моля, квесторите, поканете народния представител.
Колеги, моля да се изправим за полагане на клетва. (Всички стават.)
Повтаряйте след мен, господин Ципов.
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ (Ръкопляскания.)
Добре дошъл!

Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Процедурата за избор е съгласно Правила, приети с Решение на Народното събрание на 12 юни 2019 г.
Ще Ви изчета Процедурните правила:
„1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по културата и медиите представя доклада от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до две минути.
4. Разискванията се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютъризираната система за гласуване.
6. Когато има няколко кандидати за член на Съвета за електронни медии, гласуването се извършва по азбучен ред на съответните имена на кандидатите, освен ако Народното събрание не реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
8. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях при същите условия.
9. Когато някой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
10. Когато при повторно гласуване по т. 8 и 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове, или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат, както и в случаите, когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на член на Съвета за електронни медии.“
Давам думата на председателя на Комисията по културата и медиите да ни запознае с Доклада.
Господин Рашидов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаема госпожо Председател, моля на основание Раздел V, т. 1 от Процедурните правила за избор на член на Съвета за електронни медии да бъдат допуснати в залата предложените кандидати – Галина Георгиева и Ия Петкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:
Гласували 157 народни представители: за 154, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете кандидатите в залата.
Господин Рашидов, моля, продължете.
ДОКЛАДЧИК ВЕЖДИ РАШИДОВ: „На открито заседание, проведено на 11 юли 2019 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по културата и медиите проведе изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии по реда на Раздел IV от приетите от Народното събрание Процедурни правила на 12 юни 2019 г.
В Деловодството на Народното събрание са получени две предложения за член на Съвета за електронни медии за:
- Галина Жорова Георгиева, предложена от народния представител Вежди Рашидов;
- Ия Тодорова Петкова-Гурбалова, предложена от народните представители Драгомир Стойнев, Александър Симов, Иван Ченчев, Нона Йотова и Чавдар Велинов.
Председателят на Комисията по културата и медиите господин Вежди Рашидов отбеляза, че към предложенията са представени документите съгласно Раздел I, т. 1 от Процедурните правила и кандидатите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.
Съгласно Раздел III от процедурните правила становището на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е, че не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.
В резултат на извършена проверка от администрацията на Народното събрание е установено, че кандидатите не са осъждани и не са освобождавани от наказателна отговорност по чл. 78а от Наказателния кодекс.
Кандидатурата на Галина Георгиева беше представена от господин Вежди Рашидов.
Кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова от името на вносителите беше представена от господин Иван Ченчев.
След представянето кандидатите допълниха данни от професионалната си биография и изложиха мотивацията си за заемане на длъжността.
Галина Георгиева изтъкна, че кариерата ѝ стартира в Нова телевизия, след което получава покана за развитие в Нова Плюс, един тематичен канал. След това получава квалификация в две от водещите телекомуникационни компании в България и работата ѝ с интернет доставчици, кабелни оператори и медии е допринесла да поеме пътя си към ПРОФОН, където работи със Закона за авторското право и сродните му права и Закона за радиото и телевизията.
Ия Петкова посочи, че в последните няколко години работи активно с медиите. Предвид динамично променящата се среда тя базира мотивацията си за член на Съвета за електронни медии върху три основни теми: свободата на медиите; сигурността и защитата на децата от съдържанието, което е неблагоприятно или създава опасност за тяхното физическо и психическо здраве, както и сигурност на правото за достъп до медийни услуги на групите в риск и други; сътрудничеството следва да бъде тясно свързано с процесите на трансформация на медийната среда.
Председателят на Комисията по културата и медиите господин Вежди Рашидов отбеляза, че за кандидатите не са постъпили становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация.
По време на обсъждането кандидатите отговориха на поставени въпроси от народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева, Станислав Станилов, Лъчезар Иванов, Нона Йотова, Александър Симов, Велислава Кръстева и Боряна Георгиева.
Въз основа на проведеното изслушване Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила предложените кандидатури за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, за което прилага към настоящия доклад проекти на решения за избора им.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Рашидов.
Може би ще представите предложения от Вас кандидат, защото това е по Правилата?
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Да, уважаеми господин Председател, ще представя кандидата, когото съм предложил.
Уважаеми колеги, на Вашето внимание представям кандидатурата на госпожа Галина Георгиева за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Завършила е средното си образование в профил „право“ и висше в Университета за национално и световно стопанство – специалност „икономика“. Галина Георгиева е работила в редица медии, телекомуникационни компании, интернет доставчици, кабелни оператори. В момента работи в ПРОФОН – дружество за управление на сродни права.
Вярвам, че професионалната ѝ биография е добър атестат за отговорната работа, която се изисква от членовете на Съвета за електронни медии.
Вярвам също така, че госпожа Георгиева ще съумее да приложи своя опит в бъдещата си дейност в регулационния орган, който има много отговорности и правомощия. Именно в прилагането на тези правомощия ще ѝ помогне нейната досегашна работа… (реплики от народния представител Александър Симов) …детайлното познаване на законите, разпоредбите, свързани с дейността на Съвета за електронните медии. Предлагам нейната кандидатура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Ченчев, Вие ли ще представите кандидатурата?
Заповядайте, имате думата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова, която е доктор по социално управление към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по стратегическо управление и бакалавър по стопанско управление, с редица дипломи от придобити допълнителни квалификации, в това число и сертифициран медиатор. Има над 10 години опит в управление на проекти и екипи, а в последните четири години Ия Петкова-Гурбалова ръководи едно от ключовите звена в Националния дворец на културата – конгресен център София ЕАД, направление „Стратегическо развитие, маркетинг, реклама и продуцентска дейност“, реализира водещи културни проекти, както и събития с участието на знакови български и чуждестранни изпълнители, разработва стратегически документи и анализи, познава добре медийния пазар, нормативната уредба, с висока административна икономическа и финансова подготовка е.
Освен професионалния опит в сферата на културата и медиите, притежава и съответния икономически опит, включително във водещи финансови институции от световен ранг.
В годините Ия Петкова е натрупала значителен обществен и международен авторитет. Придобила е специализации в САЩ и Белгия. Дългогодишен и любим на студентите си преподавател е в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Издигането на кандидатурата на Ия Петкова-Гурбалова е добре обмислена. До този момент професионалната ѝ реализация и биография илюстрират категорична безпристрастност във вземането на решения и прилагането на законовите разпоредби.
В своята мотивация по време на изслушването пред Комисията по култура и медии госпожа Петкова постави и защити три приоритета на работата си в регулатора – свобода на словото и ролята на Съвета за електронни медии като гарант на свободата на изразяване; медийният плурализъм и конкурентност на българските медии; промотиране на европейски и български произведения; възможност за увеличаване на културно и образователно съдържание.
Второ, сигурност на медийната среда в посока повишаване на медийната грамотност; защита на деца от съдържание, което може да увреди тяхното физическо и психическо здраве и развитие; защита от реч на омразата; внимание към хората с увреждания.
Трето, сътрудничество, осмисляне лидерската роля на Съвета за електронни медии като гарант на обществения интерес в контекста на търсене на сътрудничество, диалог, иниация на обществен дебат, на необходими реформи на съвместна работа с институциите, с медиите, с потребителите, с европейските партньори в подкрепа създаването и следването на етични стандарти.
Обединени сме в мнението, че работата на Ия Петкова като член на Съвета за електронни медии ще бъде гаранция за висок професионализъм и последователност в прилагането на Закона, а приобщаването на нейния опит и познания към дейността на Съвета за електронни медии са гарант за онази допълнителна гледна точка, необходима за обществено очакваното последващо развитие на Съвета за електронни медии не само като регулатор, но и като обединител и инициатор на обществен диалог. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказвания, уважаеми народни представители.
Има ли желаещи за изказване. Няма.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Господин Рашидов, бихте ли представили Проекта за решение?
Заповядайте.
ВЕЖДИ РАШИДОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, представям
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за електронни медии.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Рашидов.
Подлагам на гласуване току-що представения проект за решение.
Гласували 178 народни представители: за 97, против 57, въздържали се 24.
Моля, представете следващия проект за решение.
ДОКЛАДЧИК ВЕЖДИ РАШИДОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
Избира Ия Тодорова Петкова-Гурбалова за член на Съвета за електронни медии.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Рашидов.
Подлагам на гласуване представения проект за решение.
Гласували 185 народни представители: за 84, против 19, въздържали се 82.
На основание проведените гласувания Народното събрание избира Галина Жорова Георгиева за член на Съвета за електронни медии.
Пожелаваме Ви успех, госпожо Георгиева.
Отрицателен вот – заповядайте.
Какъв отрицателен вот ще обявите, господин Симов?
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ (БСП за България): Уважаеми колеги, гласувах „против“ избраната кандидатка, не защото се съмнявам в нейните качества, а защото забелязахме отново една тенденция – да смажем всяко различно мнение във всеки възможен държавен орган. До момента в СЕМ представителят на парламентарната квота беше от опозицията и това разнообразяваше работата на СЕМ в смисъл, че осигуряваше нормална работа на този орган. В момента мандалото хлопна и отново осигурихме пълна диктатура на единодушието.
Повечето от Вас вероятно са гледали, или тези, които са се заинтересували, са видели как беше избран шеф на БНТ – пълно единодушие на някои сили. Сега ще добавят още един глас към тях. И това отново ни показва колко е кошмарна ситуацията с медиите, тъй като органът, който е предназначен да бди за свободата в тях, в момента ще остане напълно единодушен и цензурата тържествува отново.
Няма как с гласовете си да подкрепим нещо подобно. Опитахме се да предложим друг вариант, една нова, различна гледна точка за медиите. Това не стана. И, повярвайте ми, не на 111-о, скоро ще сме на последно място по свобода на медиите. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте, уважаеми професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Изказвам лично мнение, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, ако повечето от Вас бяха присъствали на изслушването в Комисията по културата и медиите, може би гласуването щеше да бъде друго.
Аз зададох на тези две момичета един въпрос. Те не можаха да ми отговорят абсолютно нищо. Те не разбраха какво ги питам. Толкова падна нивото, че аз просто нямам думи да кажа нещо повече. И без това смятам, и пак изразявам лично мнение, че този СЕМ нищо не работи, че нищо не прави, че автоцензурата в България е завладяла всичко. В края на краищата миналия път, когато пак приемахме Доклада в Комисията, господин Рашидов беше там, аз ги запитах защо е така. Те казаха, че им пречи законодателството. Тогава аз казах: чакаме в Комисията Ваши инициативи за законодателството, да заработите по-рационално, да имате резултати, направете ни предложения, ние ще ги припознаем и гласуваме. Нищо подобно. До този момент нищо – гробна тишина! И това гласуване е много показателно. Ако съм обидил някого, се извинявам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с:
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2018 Г.
Вносител е генералният директор на Българската телеграфна агенция.
Кой ще представи Доклада на Комисията по културата и медиите?
Заповядайте, уважаеми господин Будинов.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ БУДИНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля в залата да бъде допуснат господин Максим Минчев – генерален директор на БТА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете господин Минчев в залата.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ БУДИНОВ:
„ДОКЛАД
относно Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16 май 2019 г.
На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 11 юли 2019 г., беше обсъден Отчетът за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16 май 2019 г. В заседанието участваха от Българската телеграфна агенция (БТА): Максим Минчев – генерален директор, Борислав Чалъков – заместник-генерален директор, Евелина Андреева – главен секретар, и Данчо Антонов – финансов директор.
Отчетът за дейността на Агенцията е внесен съгласно изискването на чл. 16 от Закона за Българската телеграфна агенция и беше представен от господин Максим Минчев. Той изтъкна, че през 2018 г. БТА навърши 120 години и е една от десетте най-стари агенции в света.
В Отчета традиционно се съдържа информация за дейността на Агенцията, ролята на медийния пазар, международните контакти, финансовото състояние, функционирането на Националния пресклуб и мрежата от регионални пресклубове. Агенцията разпространява ежедневно близо 1000 информации и между 2000 и 3000 снимки от страната и света. В България БТА има 31 щатни кореспонденти във всички големи областни центрове и членува във всички международни асоциации на информационните агенции в света, а на някои от тях е член-основател.
Генералният директор на БТА отбеляза, че през октомври 2018 г. в Скопие е проведена Четиринадесетата световна среща на българските медии в чужбина под мотото „Медии и памет“.
Във връзка с финансовото състояние на БТА е отчетено, че през 2018 г. е формиран бюджет от 6 484 600 лв., от тях трансферът от държавния бюджет е 4 852 600 лв. и реализирани собствени приходи от 1 632 000 лв. За същия период са реализирани разходи в размер на 6 853 000 лв. Собствените приходи на Агенцията намаляват приблизително с 8% спрямо 2017 г.
В Отчета отново са посочени двата най-сериозни за БТА проблема, които важат и за много агенции по света: нерегламентираното ползване на информация на националната агенция, което се отразява на нейните финансови приходи; и коректното цитиране на източника на информация за клиенти с подписан партньорски договор, което ощетява авторитета и мащаба на Агенцията.
След направен годишен анализ на продукцията на БТА и нейната реализация на пазара са изведени два извода, които тя ще продължава да следва: да създава точна и навременна информация, използвайки проверени и авторитетни собствени и чужди източници; да създава нишови, специализирани емисии за отделни целеви групи.
По време на обсъждането народните представители Вежди Рашидов, Диана Саватева и Иван Ченчев изразиха подкрепа за работата на Българската телеграфна агенция и зададоха въпроси, на които генералният директор отговори изчерпателно.
След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 13 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г., № 904-00-5, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 16 май 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Будинов.
Колеги, имате думата за изказвания.
Господин Атанасов, имате думата.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Лично аз ще подкрепя Доклада и Отчета на Българската телеграфна агенция.
Защо взимам думата? Защото като бивш председател на Комисията по културата и медиите още тогава обсъждахме въпроса за един сериозен дисбаланс при разпределението на бюджетните средства за обществени медии. Българската телеграфна агенция, колеги, за сведение разполага – ще използвам грубия израз – със смешните 4 млн. 400 хил. лв. годишен бюджет, като има представителство във всички областни градове. Чест прави на нейния председател Максим Минчев, че откри представителства в Молдова и в Западните покрайнини. Сами се сещате, че това касае нашата национална сигурност и съответно защита на нашите български интереси в тези земи, където живее огромно българско малцинство.
Затова казах, че ще подкрепя Доклада и Ви призовавам наесен, като се видим отново, хайде да направим така, че този бюджет на Българската телеграфна агенция малко да бъде завишен. Дори не става въпрос за милион повече, но мисля, че те го заслужават, при положение че – тук не сравнявам двете институции, но вижте бюджета на БНР – Българското национално радио получава бюджет над 40 млн. лв., тоест разликата е десет пъти в повече. А и нека да не си кривим душата – мисля, че колегите на господин Минчев ще потвърдят, че често много агенции, много сайтове ползват информацията на Българската телеграфна агенция.
Това са фактите и затова взех думата – още отсега да предвидим в бъдещия бюджет да завишим, когато дойде времето, този бюджет на Българската телеграфна агенция. Помнете това, което преди малко Ви призовах. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Атанасов.
Има ли реплики? Няма.
Изказвания?
Заповядайте, имате думата, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Присъединявам се към това, което каза моят колега Славчо Атанасов. Напомням на залата, че е похвално и друго – няма нито една фалшива новина в Българската телеграфна агенция и мисля, че са получавали немалко награди поради тази причина. Фактът, че се справят с това финансиране е повече от прекрасно и не само това, ами имат и собствени приходи, което говори за добрия мениджмънт на Българската телеграфна агенция.
И нещо повече – да, разкрити са и регионални офиси почти навсякъде или навсякъде в страната и, разбира се, извън нея, сега предстоят и нови. Така е – въпрос на национална сигурност. Българската телеграфна агенция вече на две изслушвания не иска повече финанси. Но по-скоро се присъединявам към подканата на колегата Атанасов да се помисли от наша страна и в тази посока, защото безспорно Българската телеграфна агенция го заслужава и ние ще подкрепим отчета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев.
Има ли реплики? Не виждам.
Други изказвания?
Имате думата, уважаема госпожо Саватева.
ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както стана ясно, Докладът на БТА беше подкрепен с пълно единодушие от Комисията по културата и медиите.
Лично мен ме впечатли един факт, който беше изтъкнат и от колегите, и той заслужава уважение. Господин Минчев съобщи пред Комисията, че за изтеклата година в БТА не е направено нито едно опровержение на новина, която е произвела Агенцията. Тя може би ще се стори прекалено положителна, която няма да привлече интерес, но според мен тогава, когато всеки ден говорим за фалшиви новини, трябва да отчетем заслуженото. Действително, един от механизмите, който се използва в Агенцията, е проверка на информацията от два независими източника и това е нещо, което трябва да се насърчава.
Що се отнася до финансирането – да, това е тема, която предстои през следващите месеци, когато ще говорим за Бюджет 2020 г., но заедно с това Ви призовавам да отворим и една друга тема и това е темата за ролята на обществените медии – нещо, което няколко пъти се започва и не довеждаме до истинския му край, по-точно до същинското му развитие. Защото трябва да си дадем сметка, че когато говорим – малко по-рано беше отворена и темата за свободата на изразяване, за свободата на информираност, не бива да генерализираме определени класации. Трябва да се опитваме да погледнем анблок на медийната ситуация и да си дадем сметка, че когато говорим за съдържанието на една медия, не даваме мнение и оценка на цялата медийна среда. Защото, ако погледнем отгоре на медийната среда, която е в България, има много проблеми, но заедно с това трябва да отчетем постиженията и диверсификацията на информацията – може да се прочете всичко.
Но да се върнем на темата на БТА и на това, че е необходимо да проведем една съществена, задълбочена, с изключително много мнения тема и дискусия за ролята на обществените медии. Мисля, че имаме нужда от нея. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Уважаеми господин Будинов, имате думата, за да представите Проекта на решение.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ БУДИНОВ:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и Финансов отчет за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и Финансов отчет за 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Будинов.
Подлагам на гласуване представения Ви проект на решение.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Благодаря Ви, уважаеми господин Будинов.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИ БУДИНОВ: Благодаря и аз.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА.
Докладът е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Господин Кънев, заповядайте да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, да поздравим новия Заместник-председател на парламента – за пръв път води заседание. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Господин Председател, по този законопроект първо предлагам да поканим за допуск в залата Лъчезар Борисов – заместник министър на икономиката, и Катерина Пиперова – държавен експерт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Моля, режим на гласуване за допуск в залата.
Гласували 91 народни представители: за 89, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Имате думата, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.
На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията.
Със Законопроекта, представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, се цели сроковете за някои извършвани от Българския институт по метрология услуги, да бъдат уредени на ниво закон, тъй като те са със специфичен характер и изискват технологично време, различно от посоченото в чл. 57, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 5а, ал. 3 от Закона за администрацията. Касае се за срока за предоставяне на услуга „765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в това число всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване“, „1297 Първоначална проверка на средствата за измерване“, „1065 Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол“ и „446 Метрологична експертиза на средствата за измерване“. Законопроектът е в изпълнение на Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет, което има за цел намаляване на административната тежест.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Кънев.
Откривам разискванията по Законопроекта.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам – явно е безспорен.
При това положение закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Законопроектът е приет.
Господин Кънев, заповядайте за процедура.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, на основание чл. 83, ал. 1 от нашия Правилник правя предложение за намаляване на срока за писмени предложения по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за измерванията на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Моля да откриете процедура за гласуване, тъй като не виждам обратна процедура.
Гласували 81 народни представители: за 80, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
С това приключваме работата и по тази точка.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ.
Докладът отново е на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Господин Кънев, заповядайте – имате думата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, отново правя предложение за гласуване за допуск в залата.
От Министерството на икономиката – вече гласувахме за Лъчезар Борисов – заместник-министър, Иван Пенчев – директор на дирекция „Международна контролирана търговия и сигурност“, Наталия Граховска – началник на отдел в дирекция „Международна контролирана търговия и сигурност“, и Мая Стоилова – държавен експерт в дирекция „Международна контролирана търговия и сигурност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Моля да гласуваме предложението на господин Кънев за допуск в залата.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля да поканите гостите в залата.
Господин Кънев, заповядайте да представите Доклада.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.
На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.
Със Законопроекта, представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, се цели по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и ще се осигури прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори, попадащи в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. По този начин страната ни ще изпълни и ангажиментите си по прилагането на Конвенцията.
Въвежда се изискването за полагане на печат върху заявленията и декларациите, които се подават в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката. Предложеният законопроект не води до създаване на нови регулаторни режими.
След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 16, „против“ – 1, и „въздържал се“ – 3 народни представители.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 902-01-34, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Кънев.
Откривам разискванията по този законопроект.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Разбирате, че четиримата, които не подкрепихме на първо четене, бяхме от групата на „БСП за България“. Аз гласувах „против“, като първо искам да заявя, че при всички случаи ние и в бъдеще ще подкрепяме всички предложения на българското правителство, които са свързани с повишаване на контрола върху химически вещества, препарати и техни производни, които могат да бъдат с двойно предназначение и които могат да бъдат опасни за българските граждани. Така че по принцип приветстваме опита на Министерството на икономиката да повиши контрола в тази сфера.
Но, уважаеми колеги, ние, мисля, постигнахме договореност с представителите на Министерството на икономиката да бъдат извършени корекции в тяхното предложение от следната гледна точка.
Първо, в предложението за промени в Закона се казва: „Който не спазва изискванията на чл. 10, ал. 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.“.
Тоест тук има възможности за корупция, уважаеми колеги, тъй като разликата е 1:10. Ние предлагаме тази разлика да бъде значително по-малка – в противен случай ще има доста, така известни на българската общественост, разговори между проверяващите чиновници и представителите на малките и средни фирми.
Второ, тук пише, че могат да бъдат налагани санкции на фирмите – имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лв. Разликата е от пет пъти. И отново възниква въпросът: кой ще определя тази имуществена санкция; точно каква част и кое имущество от фирмата ще бъде отнето; кой ще определя стойността на имуществото, което ще бъде отнето? Тези неща трябва да бъдат прецизирани.
В потвърждение на нашите възражения ще Ви кажа, че ако прочетете становището на Министерския съвет, дирекция „Модернизация на администрацията“, ще видите, че там пише, първо: „В тази връзка предлагаме да бъде изяснен и посочен конкретният проблем или проблеми, и да се посочат аргументите, които налагат прецизирането на разпоредбите, за които става дума. Нужна е допълнителна информация, която да конкретизира в какво се състоят тези нарушения“ и така нататък.
На второ място, от Министерския съвет пишат: „Предоставената информация не отговаря на изискванията съгласно чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието за минимално съдържание на информацията.“.
От Вашия Министерски съвет искат преработване на това предложение. Така че имаме сериозно основание да искаме редактиране на текстовете между първо и второ четене. Очевидно е, че не е добре съгласувано това предложение между Министерския съвет и Министерството на икономиката, тоест не са направени достатъчно консултации, за да може в Народното събрание да влезе текст, който е изчистен.
В заключение, уважаеми колеги, ако се направи прецизиране, ако се направят съответните корекции, в това число и по препоръките на експертния орган в Министерския съвет, ние нямаме причини да не подкрепим засилването на контрола и съответно сигурността за българските граждани и фирми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, господин Гечев.
Има ли реплики към изказването на господин Гечев? Не виждам.
Други изказвания по Законопроекта? Също не виждам.
Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.
Моля да гласуваме Законопроекта.
Гласували 91 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 15.
Законопроектът е приет.
Заповядайте за процедура, господин Кънев.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги, Законопроектът е само от два параграфа – мисля, че три дни са абсолютно достатъчни за предложения между първо и второ четене. Второ, да разчитаме, че Министерството и заместник-министърът ще правят тези предложения – няма как да стане. Молбата ми е народните представители, които имат какво да внесат, в рамките на следващите три дни да бъдат така добри да си дадат предложенията за промени между първо и второ четене.
Предложението ми е за съкращаване на срока на три дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Има ли друго предложение? Не виждам.
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
С това приключваме работата по тази точка.

Преминаваме към следващата точка:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА.
Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители.
Господин Адемов, заповядайте да представите Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
На заседанието присъстваха: Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, доктор Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Теодора Иванова – главен секретар, и Ваня Кирилова – държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето, Мая Василева – заместник изпълнителен директор, и Диана Петрова – началник-отдел в Агенцията за социално подпомагане.
Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. Основната цел, която си поставят вносителите на Законопроекта, е с предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца да се предоставя еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на 10 минимални работни заплати на родители, които са осигурени минимум 24 месеца преди раждането.
Освен това, вносителите предлагат и помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за І клас, както е сега, но и за деца от ІІ, ІІІ и ІV клас. Вносителите изхождат от разбирането, че това е възрастта, в която децата бързо растат и най-малкото, с което може държавата да им помогне, е осигуряването на необходимите средства за облекло и обувки за началото на учебната година. За учебната 2018/2019 г. тази еднократна помощ е 250 лв. Допълнителните средства, необходими за тези мерки, ще са около 90 млн. лв.
Вносителите на Законопроекта са мотивирани от следните обстоятелства:
Бедността и социалното разслоение на българското общество нарастват. Хората, които получават доходи под необходимите за нормален живот спрямо средните български стандарти, достигнаха 71%. В риск от бедност или социално изключване живеят 41% от българските деца – 510 хиляди.
Отношението между доходите на 20-те процента най-бедни и 20-те процента най-богати нараства от 6,5% през 2011 г. на 6,6% през 2013-а и на 7,7% през 2018 г. България е сред страните в Европейския съюз с най-голямо финансово разслоение на населението, което, вместо да намалява, се увеличава. Делът на работещите бедни достига 10% – 7,2% през 2013 г. Хората на минимална заплата са 470 хиляди – 21% от наетите. С доходи под границата на бедността, която за 2019 г. е 348 лв., живеят над 24% от населението.
Съгласно последните данни на Евростат България еднолично оглавява негативната класация за най-високи неравенства в Европейския съюз, измерени чрез коефициента на Джини. И тази негативна тенденция се задълбочава.
Цените на основните стоки и услуги, потребявани от обикновените българи, нарастват с по-високи темпове от ръста на доходите. Издръжката на живот става все по-трудна. Близо 2/3 от разходите са за храна, отопление, осветление, транспорт, от което следва, че всяко ново увеличение поставя пред сериозно изпитание значителна част от българските домакинства, независимо че има някакъв ръст на доходите.
Населението на България се топи и застарява. През 2018 г. населението на страната намалява с нови 49 995 души.
С всяка измината година броят на живородените деца трайно намалява. През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1758 деца, или с 2,7%. Тази ужасяваща статистика изисква спешни, засилени и конкретни мерки за стимулиране на отговорното родителство, подпомагането на деца от семействата с ниски доходи и осигуряване на поне минимални условия за посещаване на училище.
Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В нея се посочва, че подпомагането на деца за началото на учебната година ще обхване допълнително около 120 хиляди деца от ІІ, ІІІ и ІV клас.
Относно разходите вносителите посочват, че за предложените в Законопроекта мерки ще са необходими около 90 млн. лв. Тези средства могат да бъдат осигурени в рамките на преизпълнението на бюджета и наличните резерви, без да се променя Законът за държавния бюджет.
В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Националния осигурителен институт, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Асоциацията на индустриалния капитал в България и неправителствената организация „Национална мрежа за децата“, както и Протокол от проведено на 25 юни 2019 г. редовно заседание на постоянната Комисия по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Министър Бисер Петков защити становището на Министерството на труда и социалната политика, като подчерта, че по отношение на предложението за промяна при предоставяне на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете следва да се има предвид, че семейните помощи не се дължат само на осигурените лица, а на всички български граждани, които отговарят на условията, установени в Закона за семейни помощи за деца. Семейните помощи за деца се финансират изцяло със средства от държавния бюджет и нямат характер на осигурителни обезщетения по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Конкретно еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без доходен тест. Поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането, за да се получи по-висок размер на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете, е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца.
Във връзка с посочения от вносителите мотив за предложенията с оглед подпомагането на деца от семейства с ниски доходи, не става ясно защо именно неосигурените родители се изключват от по-високия размер на помощта. Така както е предложен по-високият размер на помощта само за осигурени родители, се налага изводът, че вносителите считат, че неосигурените родители разполагат с по-високи доходи от осигурените, които получават и съответните обезщетения за майчинство по реда на Кодекса за социално осигуряване.
По отношение на второто предложение от Законопроекта – следва да се има предвид целта на еднократната помощ за деца, записани в І клас, а именно да се подкрепи семейството, когато детето за първи път постъпва в училище и започва нов етап от своето развитие, поради което семейството за първи път има разходи за ученик – за тетрадки, училищни пособия и други. С оглед избора на целевата група, на предложението за новата помощ – децата от II до IV клас, следва да се отбележи, че най-голям е делът на учениците, отпадащи от училище в прогимназиалния и гимназиалния етап на образование, а не на учениците до IV клас. Това показва, че предложението и мотивите на вносителите не отговарят на реалните данни.
Наред с тези и други аргументи от Министерството на труда и социалната политика смятат, че финансовото стимулиране не може да бъде водеща мярка за насърчаване на раждаемостта и за задържане на децата в училище. Стимулирането на раждаемостта се нуждае от комплексен подход и интегрирана система от междусекторни мерки, които да доведат до сигурността, необходима на семействата при вземане на решение относно отглеждането на повече деца.
От Министерството на труда и социалната политика не подкрепят Законопроекта.
От Министерството на финансите също не подкрепят Законопроекта, като основните им аргументи са свързани с промяната на държавния бюджет и липсата на финансова обезпеченост на предложения, както и в противоречието на Законопроекта със Закона за публичните финанси.
Заместник-министър Деница Сачева представи основните мотиви, с които Министерството на образованието и науката отхвърля Законопроекта.
На първо място, тя посочи, че правото на образование е гарантирано в Конституцията и съответно основното и средното образования в държавните и общински училища е безплатно. В момента държавата насърчава както финансирането на училищата, в които има деца от уязвими групи с допълнителни финансови ресурси, така и за първи път има безпрецедентна координация на институциите по отношение подкрепа на семействата на деца, които са от уязвими групи. С изграждането на почти 1100 екипа в цялата страна от учители, социални работници, лекари, полицаи и общински служители, почти 40 хиляди деца са върнати в клас. Направено е синхронизиране със социалното законодателство, така че да се обвърже ходенето на училище с получаването на помощи, включително да се облекчи режимът за получаване на помощи в натура. Най-големият риск от отпадане от образователната система се отбелязва след VII клас, а в класовете от I до IV клас почти няма отпаднали ученици. Ако има разлики в записването, те повечето се дължат на това, че децата пътуват в чужбина.
От Националния осигурителен институт имат отношение към Законопроекта в частта му на предлаганата нова ал. 3 на чл. 6. В становището се настоява да бъде прецизиран изразът „осигурени лица“, като се уточни за кои осигурителни рискове следва да са осигурени те, за да се възползват от помощта на ал. 1, във връзка с предлаганата нова ал. 3 на чл. 6 от Законопроекта.
В становището на Държавната агенция за закрила на детето се посочва, че Агенцията не подкрепя Законопроекта и привеждат аргументи за това по всички параграфи на Законопроекта.
Агенцията за социално подпомагане не подкрепя Законопроекта с обстойно разписани аргументи по всички негови параграфи.
Асоциацията на индустриалния капитал в България се въздържа от подкрепа както поради принципни съображения, така и от съображения по същество.
Национална мрежа за децата оценява положително инициирането на промяна в Закона за семейни помощи за деца в посока разширяване на възможността за покриване на част от разходите в началото на учебната година за семейства с ниски доходи, която да е насочена и към деца от по-горен клас, както и за повишаване на еднократната помощ за раждане на второ и трето дете. В същото време отправят конкретно предложение за разширяване на обхвата на децата и семействата, които биха имали възможността да се ползват от предложената промяна, с обхващане на децата в градинска и задължителна предучилищна възраст. За това предложение са направени съответните мотиви.
От Протокола на заседанието на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество е видно, че обсъждането на Законопроекта е било задълбочено. Посочено е, че еднократната помощ при раждане на дете е право на всяка майка, родила живо дете и помощта не е обвързана с трудовия или осигурителния статус на майката. Семейните помощи се финансират само от държавния бюджет и нямат характер на осигурителни обезщетения по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Единствено от КТ „Подкрепа“ са подкрепили Законопроекта по отношение на § 1 и се въздържат от подкрепа на предложението по § 2 относно размера на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете.
Въздържане от подкрепа на Законопроекта са изразили представителите на Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тези организации са изразили готовност да участват активно в разработването на политики в подкрепа на семействата, но мерките трябва да бъдат комплексни.
След направеното обсъждане членовете на Комисията не са подкрепили единодушно Законопроекта и той ще бъде обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Клавдия Ганчева, Светлана Ангелова, Калин Поповски, Хасан Адемов, Надя Клисурска, Георги Гьоков и Виолета Желева.
Клавдия Ганчева отбеляза, че от мотивите по първото предложение за предоставяне на еднократна помощ за учениците от II, III и IV клас, не е ясно защо е избрана тази целева група. Според нея съществува явно противопоставяне между учениците от I до IV клас и на тези от V до XII клас. В действителност всички семейства подготвят своите ученици и се нуждаят от необходимите средства от I до XII клас. Това не е основателна причина само тази целева група да бъде подбрана. За тази мярка са необходими според Министерството на финансите 30 млн. лв. годишно, които не са заложени в Програмата за подпомагане на семейства с деца.
По второто предложение от Законопроекта има пряка дискриминация по отношение на родителите, които са осигурени в предходните 24 месеца, за които се предлага по-високата помощ и тези, които не са осигурени. За тази мярка според Министерството на финансите са необходими 125 млн. лв. годишно, които не са заложени в бюджета.
В отговор народният представител от групата на вносителите на Законопроекта Надя Клисурска посочи, че вносителите са се водили от възможността на държавата да осигури необходимия финансов ресурс. Вносителите нямат нищо против да се дискутира и възможността за въвеждане на други механизми, които да подпомогнат повече нуждаещи се деца на България.
Светлана Ангелова изрази позиция, че няма как чрез социално подпомагане да се решат проблемите с бедността и ранното отпадане на децата от системата на образованието. Социалното подпомагане не може да бъде основен инструмент за борба с бедността и по-пълното обхващане на децата в образователната система. Освен това тя смята, че вносителите са объркали принципите на социалното подпомагане с тези на социалното осигуряването. Осигуряването дава права на осигурените родители, а социалното подпомагане е право на всеки един български гражданин.
Хасан Адемов изрази притеснението си, че Законопроектът, написан по този начин, внася етнически привкус. Ако вносителите са имали намерение да се подпомагат бедните граждани, то би трябвало да стане през Закона за социалното подпомагане. Според доктор Адемов има разминаване между целта на Законопроекта и разписаните текстове.
Доктор Калин Поповски коментира, че за реализирането на Законопроекта са необходими около 100 млн. лв., които ще наложат и актуализация на бюджета в средата на бюджетната година и че проблемите на социалното изключване и бедността не могат да се решават със законодателни инициативи на парче.
В отговор Георги Гьоков заяви, че наистина става дума за актуализация на държавния бюджет, но ако се очертае воля за подкрепа на Законопроекта, той може да бъде приет, защото сега върви бюджетната процедура за следващата година. Що се отнася до това дали Законопроектът съдържа дискриминационни елементи, господин Гьоков отхвърля такова твърдение, с убеждението, че Законопроектът насърчава единствено и само отговорното родителство.
Виолета Желева заяви, че не е съгласна с упреците, че вносителите са се водили само от мотивите за финансово стимулиране. Тя разви разбирането си, че за една добра социална политика е нужна и социална подкрепа, и финансова подкрепа, нужни са и други механизми.
В дискусията се включи Ваня Григорова – съветник на президента на КТ „Подкрепа“, която заяви, че от организацията подкрепят първата част от Законопроекта, която е за помощ на учениците до IV клас. Тя смята, че такава помощ трябва да има и за предучилищното образование, а първа стъпка би трябвало да бъде отпадането на таксата за посещаване на детска градина за предучилищно образование. По отношение на второто предложение, неподкрепено от КТ „Подкрепа“, Григорова заяви, че го намират за необяснимо, популистко, защото няма никаква връзка между подпомагането, помощите и социалното осигуряване.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 7 гласа „за“, без „против“ и 11 гласа „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г.“ Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Адемов.
С Доклада на Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa ще ни запознае господин Атанасов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от госпожа Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г.
На заседанието присъстваха госпожа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, госпожа Тонислава Сотирова – началник отдел в дирекция „Социално включване“ при Министерството на труда и социалната политика, господин Станислав Димов – главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ при Министерството на образованието и науката, и госпожа Мариела Личева – заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето.
От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител госпожа Весела Лечева, която посочи, че с предлаганите промени в Закона за семейни помощи за деца се предвиждат конкретни мерки, които ще стимулират отговорното родителство и ще подпомогнат семействата с ниски доходи.
Вносителите предлагат предоставяне на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на 10 минимални работни заплати, за родители, които са осигурявани минимум 24 месеца преди раждането на детето. Законопроектът предвижда и разширяване на обхвата на еднократна помощ в началото на учебната година за учениците от II до IV клас.
Очакван резултат при прилагане на предложените текстове е намаляване на дела на ранно отпадналите от образователната система деца. Като източник на финансиране на допълнителните разходи в бюджета вносителите посочват бюджетния излишък, тоест средствата, осигурени в рамките на преизпълнението на бюджета на текущата година, както и налични резерви, без да се променя Законът за държавния бюджет.
По Законопроекта в Комисията са постъпили осем становища, както следва:
- Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Националният осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето не подкрепят Законопроекта.
- Асоциацията на индустриалния капитал споделя част от мотивите на вносителя, но се въздържа от подкрепа.
- Националната мрежа на децата се отнася положително по предложените изменения, като предлага и разширяване на обхвата на бенефициентите.
В хода на заседанието заместник-министър Зорница Русинова изрази отрицателно становище по Законопроекта, като подчерта, че поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца. Еднократната помощ при раждането на дете по реда на чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без доходен критерий. В своето изказване госпожа Русинова изрази несъгласие с мотивите на вносителя и по отношение разширяването на целевата група II – IV клас за еднократната помощ по чл. 2, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца. Не е отчетен и фактът, че за периода на задължителното предучилищно и училищно обучение се предоставят месечни семейни помощи, както и че предлаганата нова редакция на ал. 6 на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца не е съобразена с последните промени в Закона, които влизат в сила от 1 август 2019 г.
В последвалата дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова и Иван Ченчев. Господин Ченчев подкрепи предложените изменения и допълнения. Госпожа Ангелова изрази несъгласие с мотивите на Законопроекта, като подчерта, че предложените в Законопроекта изменения и допълнения не могат да бъдат инструмент в борбата с демографската криза.
В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с „5 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ 11 гласа Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 954-01-40, внесен от госпожа Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 юни 2019 г.“ Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Атанасов.
Ще има ли представяне на мотиви на вносител, колеги?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Първо, искам да благодаря за възможността преди първо гласуване да представя пред народното представителство внесения на 13 юни 2019 г. от Корнелия Нинова и група народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Искам да Ви кажа, че на практика като вносител на Законопроекта е почти цялата парламентарна група на „БСП за България“, а с предлаганите промени в Закона за семейните помощи за деца се предвижда предоставяне на еднократна помощ за всяко второ и трето новородено дете в размер на десет минимални работни заплати за родители, които са осигурени минимум 24 месеца преди раждането.
Със Законопроекта предлагаме и помощта за началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири не само за I клас, както е сега, но и за децата от II, III и IV клас. Това е възрастта, в която децата бързо растат и най-малкото, с което може държавата да им помогне, е осигуряване на необходимите средства за облекло и обувки за началото на учебната година. За учебната 2018/2019 г. тази еднократна помощ е 250 лв.
Мотиви за нашите предложения колкото щете и аз ще започна с мотивите за предоставянето на еднократната помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати. Ще продължа да повтарям, че това е само за осигурени минимум 24 месеца преди раждането родители.
Данните, които всеки може да провери в сайта на Националния статистически институт за населението и демографските процеси, са меко казано притеснителни. И през тази година те представляват тъжна картина и като цяло са преобладаващо мрачно четиво и потвърждават установените от дълги години тенденции, а те са: спадът на населението за страната продължава и броят на българите към 31 декември 2018 г. е 7 млн. 039 души. Това, за съжаление, е с близо 50 хиляди човека по-малко от края на 2017 г.
Основна причина за това е отрицателният естествен прираст. Броят на живородените деца спада. Разликата между 2017 г. и 2018 г. е близо 2000 живородени деца по-малко. Това определя по-ниския коефициент на раждаемост – 8,9 промила. Само за сравнение ще посоча, че откакто в България има статистика единственият период с по-лоши стойности на този индикатор е 1995 – 1999 г.
Няма да продължавам нататък с коефициента на детска смъртност и обща смъртност, които остават на традиционно високите си нива – по-високи от средноевропейските. Само ще спомена, че чувството за обреченост е обхванало българското общество. Демографската катастрофа е факт повече от 30 години, а в България все още няма действащи политики за преодоляване на тази надвиснала над България заплаха.
И докато причините за отчайващата демографска картина могат да се систематизират и опишат, то за бездействието на управляващите по тази тема няма никакви обясними причини.
Тук ще напомня, че последните десетина години страната ни се управлява от ГЕРБ. Като причина за това България да изпадне в тежка демографска криза ще спомена и това, че броят на емигрантите е голям за страната ни. Споменавам този факт, без да обвинявам емигрантите, защото как да обвиняваш хора, които търсят по-добри условия за живот за себе си и за отглеждането на децата си – условия, каквито тук не можем да им осигурим.
Човешките ресурси са непреодолим фактор за националното и за регионалното ни развитие. Демографският проблем стана огромно предизвикателство пред националната сигурност на България. Следователно наложително и спешно стана да се намерят и приложат мерки за нова спасителна за страната ни демографска политика. Всяко отлагане във времето ще бъде причина за увеличени разходи на ресурси и огромни икономически загуби. Ще продължаваме всяка година да закриваме не само паралелки в училищата, но и самите училища. Ще закриваме предприятия в малките населени места, ще се наложи да закриваме и отписваме от картата на България цели селища и общини.
Мога още много да говоря и да представям статистика и факти, но полза от това няма – трябват действия. Ние не отричаме, че изходът от демографската криза е в добрата социална и икономическа среда. Оправим ли икономиката ще се подобри и икономическата среда и макар и бавно ще започне да се подобрява и демографската картина. Значи ли това, че трябва да стоим и да чакаме невиждани ръстове в икономиката, защото въпреки хвалбите на премиера за невиждани и нечувани ръстове на икономиката за десетте години, които управлява ГЕРБ няма по-висок годишен ръст от 3 – 3,5%?! Не отричаме, че е необходим цялостен и комплексен подход за решаване на демографския проблем и произтичащите от него проблеми, но това означава ли, че трябва да стоим с кръстени ръце и да не предлагаме дори и частични мерки, които да допринасят за увеличаване на раждаемостта?!
Бездействието от страна на правителството по въпросите на демографията ни кара да внесем това предложение за предоставянето на еднократна помощ за всяко второ и трето дете в размер на десет минимални работни заплати.
Очаквам подкрепа от всички парламентарни групи и ще Ви кажа тук, от трибуната, че с интерес ще следя гласуването на моя съименник и колега Георги Марков, когото не виждам в залата, но когото много уважавам, макар че сме на различни политически позиции, защото той много пъти, включително и от тази трибуна, промотира подобни мерки за подпомагане на семейства на новородени деца, прилагани в Унгария, за които той твърди, че дават резултати в битката с демографската катастрофа. С интерес ще следя и подкрепата на ДПС, защото със започване на лятната сесия те анонсираха определени политики в подкрепа на семействата и децата.
Сега стигам до мотивите за другото ни предложение – помощта за началото на учебната година за децата от семействата с ниски доходи да се разшири не само за I клас, както е сега, но и за II, III и IV клас. И тук мотивите са свързани преди всичко със сериозната бедност и социално разслоение в българското общество, които непрекъснато нарастват. Хората, които получават доходи под необходимите за нормален живот спрямо българските стандарти, достигнаха 71%. Отношението между доходите на 20-те процента най-бедни и 20-те процента най-богати нараства от 6,5% през 2011 г., на 6,6% през 2013 г. и на 7,7% – тоест близо 8%, през 2018 г.
България е сред страните от Европейския съюз с най-голямо финансово разслоение на населението, което вместо да намалява се увеличава. Делът на работещите бедни достигна 10%, при 7,2% през 2013 г. Хората на минимална работна заплата, които работят в България, са 470 хиляди или това са 21% от наетите по трудов договор.
С доходи под границата на бедността, която за 2019 г. е 348 лева, живеят над 24% от населението, а цените на основните стоки и услуги, употребявани от обикновените българи, нарастват с по-високи темпове от ръста на доходите. Издръжката на живот става все по-трудна – близо две трети от разходите са за храна, отопление, осветление, транспорт, от което следва, че всяко ново увеличение поставя пред сериозно изпитание значителна част от българските домакинства, независимо че имат някакъв ръст на доходите.
Съгласно последните данни на Евростат България еднолично оглавява негативната класация за най-високи неравенства в Европейския съюз. И на този фон статистиката показва, че негативни тенденции за увеличаване на бедността и риска от бедност в най-голяма степен се отразяват при семействата с деца, при осигуряване на нормални условия за отглеждане и живот на тези деца. В риск от бедност и социално изключване в България живеят 41% от българските деца – над 510 хиляди.
Без да задълбавам, ще спомена само хилядите отпаднали от образователната система деца от I до IV клас. Защо са отпаднали? Някой прави ли анализ? Може пък мъничко помощ такава, каквато предлагаме ние, да направи така, че част от тези деца да не отпадат от училище.
Няма да продължавам със статистиката за деца с материални лишения и потребности, които не могат да бъдат удовлетворени поради финансови причини. Ще отбележа само, че говоря не за прищевки, а за потребности като извънкласни учебни и извънучебни редовни занимания – с плуване, свирене на музикален инструмент и други подобни, почивка извън дома, отделни дрешки за игра навън и за училище, купуване на книги извън безплатните учебници, купуване на поне два чифта обувки – зимни и летни, и така нататък.
Това са нашите деца – човешко ли е, цивилизовано ли е да не можем да задоволяваме потребностите им, и то елементарните потребности?! Ние страна от Европа ли сме? И защо се сърдим на Европа, че ни дели на две скорости, и защо ние допускаме такова разделение сред децата на България? Нашите деца на колко скорости живеят?
Тази ужасяваща статистика изисква спешни засилени конкретни мерки освен за повишаване на раждаемостта и за стимулиране на отговорно родителство, но и за подпомагане на децата от семейства с ниски доходи и осигуряване на поне минимални условия за посещаване на училище. Допълнителните средства, необходими за тези мерки, са само около 90 млн. лв. и на фона на милиардите за въоръжаване са смешни.
Очаквам разбиране от народното представителство и подкрепа за нашия законопроект, който, освен че не изисква много средства, защото помощите са еднократни, може да се съобразява и с възможностите на държавния бюджет. Всяко гласуване „против“ това предложение ще показва, че народното представителство няма необходимото социално чувство към собствения си народ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви за точността, господин Гьоков – точно десет минути.
Имате думата за изказвания, колеги.
Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес България е изправена пред тежка демографска криза. Налице са негативни, тревожни, влошаващи се и задълбочаващи се демографски показатели. За огромно съжаление, това вече не прави впечатление, нито вълнува, като гледам и атмосферата в залата – нито патриотите, нито родолюбците, нито гражданите за европейско развитие на България. Даже начинът, по който минаха дискусиите в Комисията – гледат с досада към това, което представя опозицията, като че ли затормозява работата на Народното събрание.
За съжаление, тези тежки тенденции влияят върху стабилността на основни социални системи, като пазара на труда, пенсионната система, здравната система, системата за социално подпомагане. Икономическата и социалната обстановка не стимулира младите българи да създават и отглеждат свое поколение днес в България. Младите семейства живеят в несигурност за работа, за постоянни доходи, за кариерно развитие, за условия, гарантиращи отглеждането на деца. Това стимулира продължаващите миграционни процеси на младежите до 30 години, което от своя страна засилва тенденцията за състаряването на нацията. Задълбочават се вътрешнотериториалните диспропорции. Продължават процесите на примитивизиране и закриване на основни социални инфраструктури в малките населени места.
Големи територии от държавата прогресивно се обезлюдяват. Дееспособното население се оттегля, младото поколение е изключително малко, а общата култура и образованост рязко спадат в тези населени места. Животът и отношенията се примитивизират. Достъпът до детските ясли и градини не е гарантиран за всички деца. Разширяването на социалните услуги за семейства и деца изостава далеч от нуждите на младите хора.
Нужни са днес комплексни мерки за социална защита на отговорни родители и поощряването на отговорното родителство. Затова днес предлагаме част от нашите мерки, които сме предлагали многократно, като алтернатива за развитие на България в нашия нов модел за алтернативно развитие на България.
Днес предлагаме стимулиране на осигурените родители – на тези, които са били част от осигурителната система 24 месеца, при раждане на второ и трето дете с еднократна помощ в размер на 10 минимални работни заплати.
Предлагаме разширяване на еднократната помощ за началото на учебната година за деца от социално слаби семейства. Това е най-важният етап според нас от развитието на децата – времето от I до IV клас, когато се формират трайни навици, знания и умения у децата.
Демографският проблем е нерешим без инвестиции. На тези средства трябва да гледаме като социални вложения с висока възвръщаемост, а не като допълнително финансово бреме. Балансираното демографско развитие на населението и повишаването на качествата на човешкия капитал се превръщат все повече в основен елемент на националната сигурност. Затова днес са необходими и спешни мерки за преодоляване на най-голямото предизвикателство пред България, именно демографската криза в нацията.
Надявам се, че днес тук ще бъдем обединени и ще бъдем отговорни в решенията, които вземаме. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Лечева.
Реплики към изказването на госпожа Лечева? Няма реплики.
Други изказвания, колеги?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
КЛАВДИЯ ГАНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Законопроектът предвижда въвеждане на нов вид еднократна помощ за ученици, записани във II, III и IV клас по подобие на еднократната помощ, която се полага на записани ученици в I клас, съгласно чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца.
Един от аргументите на вносителите е, че в тази възраст децата бързо растат и бедните семейства имат нужда от подкрепа за осигуряване на средства за облекла и обувки за началото на учебната година.
От мотивите не става ясно на какъв принцип ще се определя, че именно децата до IV клас имат по-сериозна нужда от подкрепа в сравнение с останалите ученици.
Еднократната помощ за ученици, записани в I клас, се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършване на I клас, освен ако това е невъзможно по здравословни причини.
От предложения законопроект не става ясно дали за децата, за които помощта е възстановена до края на I клас, същите ученици ще получат подкрепа при записване за II, III или IV клас, въпреки че семейството вече е санкционирано.
Основният риск от въвеждането на новия вид помощ освен липсата на финансова обезпеченост по бюджетна програма „Подпомагане на семейство с деца“ на Министерството на труда и социалните политика за 2019 г. е и неравнопоставеността на учениците до XII клас. Независимо от възрастта на детето всяко семейство има разходи за подготовка на учебния процес на всяко свое дете, независимо в кой клас записва и учи то. Освен това задържането на децата в училище не може да бъде извършено само с финансова подкрепа.
Съгласно данни от Националния статистически институт относителният дял на децата от I до IV клас спрямо общия брой на децата в началния курс на обучение, броят на тези, които напускат училище, е много по-малък в сравнение с тези, които напускат училище от V до XII клас.
В мотивите на предложения законопроект не са включени подробни разчети колко семейства ще имат право на помощта. Предложението за финансиране чрез настоящото преизпълнение на бюджета не може да гарантира финансиране на мярката на по-късен период от годината или през следващите години в средносрочен план, поради което е необходимо да се направят подробни разчети за необходимия ресурс в средносрочен план, както и за сметка на кои разходи се предлага да бъде финансиран този нов подход. По данни на Министерството на финансите необходимите средства за реализиране на тази мярка са 30 милиона годишно.
Предложеният законопроект не отчита и последните изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца, които ще влязат в сила от 1 август 2019 г. във връзка с изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в I клас, на два пъти: 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.
По отношение на предложението за промяна при предоставяне на еднократна помощ при раждане на второ и трето дете, следва да се има предвид, че семейните помощи не се дължат само на осигурените лица, а на всички български граждани, които отговарят на условията, установени в Закона за семейните помощи за деца. Семейните помощи за деца се финансират изцяло от държавния бюджет и нямат характер на осигурителни обезщетения по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване. Конкретно, еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 от Закона за семейните помощи за деца е право на всички майки при раждане на живо дете и се отпуска без доходен тест. Поставянето на условия за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането, за да се получи по-високият размер на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете, е пряка дискриминация не само по отношение на самите родители, но и по отношение на техните деца.
Във връзка с посочения от вносителите мотив за предложенията с оглед подпомагане на децата от семейства с ниски доходи не става ясно защо именно неосигурените родители са изключени от по-високия размер на помощта. Налага се изводът, че вносителите считат, че неосигурените родители разполагат с по-високи доходи от осигурените. Същевременно семейните помощи за деца не са помощи за справяне с бедността, те не се основават на гарантирания минимален доход, не представляват издръжка на детето или семейството, както и не са социални помощи и не целят да допълнят или заместят доходите с оглед задоволяване на основните жизнени потребности на децата.
В мотивите няма посочени конкретни източници на финансиране, а се приема, че необходимият ресурс може да бъде осигурен, цитирам: „При изпълнението на бюджета и наличните резерви“. Това противоречи на Закона за публичните финанси, че преизпълнението на приходите за текущата бюджетна година не може да служи като източник на допълнителни разходи, освен в случаите когато това е предложено от Министерския съвет и е прието от Народното събрание. По данни на Министерството на финансите необходимите средства по тази мярка са 125 млн. лв. годишно.
В заключение, финансовото стимулиране не може да бъде водеща мярка за насърчаване на раждаемостта и за задържане на децата в училище. Стимулирането на раждаемостта се нуждае от комплексен подход и интегрирана система, от междусекторни политики, които да доведат до сигурността, необходима за семействата при вземане на решения относно отглеждане на повече деца.
Поради всички тези причини, анализирани и изтъкнати от мен, народните представители от Политическа партия ГЕРБ ще се въздържим от подкрепа на този законопроект. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ганчева.
Реплики?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ: (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, мислех, че ще измислите нещо по-оригинално, но то все едно и също: дискриминация, откъде ще се финансира по средата на годината и как пък избрахме от I до IV клас?
Критерият ни е, че такива са възможностите на държавния бюджет, затова предлагаме от I до IV клас. Вие, ако смятате, че по някакъв начин дискриминираме останалите – до XII клас, или пък че отпадналите до XII клас са повече, предложете да ги вдигнем и там. Ние ще Ви подкрепим с удоволствие, с две ръце. Аз дори, ако мога, ще гласувам с двете си ръце за това предложение, само че преценихме, че възможността на държавния бюджет към момента е такава – да финансираме тази помощ само от I до IV клас, да я разрешим до IV клас. Трябва да Ви кажа, че от I до IV клас е заложено децата да останат до края, да не отпадат в следващия курс.
За финансирането. Ние ще направим това предложение, когато правим държавния бюджет. Тогава вече не знам какви ще са Ви мотивите и какво ще отговаряте. Не мога да разбера как може да прекроявате бюджета за изтребители, за друго, пък да проявявате такава ниска социална чувствителност за българските деца? Няма да се съглася по никакъв начин, че това, което правите, е в полза на бюджета. Това нито е в полза на бюджета, нито е в полза на българите, на децата.
За дискриминацията. Тъй като няма време и, за да не отнемам повече време, няма да Ви отговарям. Вие дискриминирате ли останалите, когато давате само за I клас? Защо когато въвеждаме някакъв критерий за получаване на помощи – помощите се получават под условие, и ние сме предложили условието да бъде осигурени родители през последните 24 месеца – ако това Ви притеснява, че е дискриминация, премахнете това условие и дайте да дадем на всички български деца – втори и трети, които се раждат. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Гьоков.
Втора реплика – госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ганчева, много ясно и последователно във Вашето изказване посочихте аргументите защо не трябва да бъде подкрепен този законопроект. Аз бих добавила обаче, че Вие изпуснахте много важен, също силен аргумент защо не трябва да се подкрепи този законопроект.
Няма как социалното подпомагане да бъде единственият инструмент за борба с бедността и задържане на децата в образователната система. Няма как с финансови стимули ние да задържим децата в училище. Социалните стимули не могат да утвърдят разбирането, че образованието е ценност, която трябва да бъде изградена в децата в най-ранна възраст и това може да стане в семейството. Това е изключително важно! Всички тук говорим за комплексен подход, комплексни мерки за справяне с този проблем – това го казаха и отляво, не говорим за половинчати мерки, които се предлагат, мерки на парче с неясен характер, които не се знае дали ще имат някакъв дългосрочен ефект. В момента образованието е приоритет на това правителство и има много добри мерки и добри резултати в тази посока по отношение на механизма за обхващане и задържане на децата в образователната система. За последните две години в училище са върнати 40 хиляди деца. Само през тази учебна година отпадналите от образование са 5200 деца на фона на отпадналите през учебната 2017 – 2018 година, когато са били 14 хиляди деца и 2016 – 2017 учебна година, когато са отпаднали 20 хиляди деца. Така че трябва да има комплексен подход, работещи мерки и в това отношение аз смятам, че правителството се справя много добре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Ангелова.
Трета реплика – заповядайте, госпожо Анастасова.
ИРЕНА АНАСТАСОВА (БСП за България): Госпожо Председател, колеги! Уважаема госпожо Ганчева, моята реплика е свързана с това, че няма да се задълбочавам в критериите, по които сме избрали и защо сме казали само от II до IV клас и как така решихме. За критерии няма да говорим, защото можем да си задаваме много въпроси по какви критерии се отпускат милиарди, а тук става въпрос за 30 милиона.
Въпросът ми е: след като твърдите, че финансовото стимулиране не може да е водещ мотив – това беше един от аргументите Ви, Ви питам: защо тогава разделяте еднократната помощ за I клас на първи и втори срок? Това беше Ваше предложение – разделихте тази помощ. Нали финансовият мотив не може да бъде стимул, а на практика това е точно финансов мотив, защото по този начин Вие казвате: само ако детето ходи на училище, ще му дадем половината от тези пари в началото на втория срок.
За дискриминации тук няма да говорим, защото ако погледнем колко от българските семейства получават с популярното название „детски надбавки“, ще видим, че и там има критерий и той е подоходен критерий. Значи можем да кажем, че и там има дискриминация.
В случая не става дума за дискриминация. Господин Гьоков Ви каза – все пак става дума за съобразяване с възможностите на бюджета от наша страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Анастасова.
Няма да има дуплика.
По начина на водене – заповядайте, господин Гьоков.
Господин Шопов е заявил изказване, след това госпожа Нинова.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, допуснахте под формата на реплика госпожа Ангелова да направи изказване по същество. Не че имам принципно против това, че тя направи изказване по същество, но по този начин лишавате от възможността мен и моите колеги да ѝ направим реплика.
Мисля, че това е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Господин Шопов, заповядайте за изказване.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Ако от „Атака“ имаме критика към внесения законопроект от БСП, тя е, че предложенията са плахи и нерешителни. Ние очаквахме много по-обхватни, много по решителни идеи и предложения в насока за стимулиране на раждаемостта, защото това, което се прави, въпреки всички съждения, които се направиха от ГЕРБ, е важна мярка в насока за подобряването на демографския проблем. Кризата е невероятна. Сигурно демографската криза е най-тежката от всички кризи, обхванали останалите системи от обществения, икономическия и политическия живот, и в тази насока са необходими всеобхватни мерки. Тези мерки трябва да бъдат консенсусни според мен. Всички политически сили трябва да седнем и да помислим как да променим отрицателната тенденция относно демографията в страната. Модели има в по-близки и далечни страни. Може би най-работещият е унгарският модел – това, което Орбан прави – с мощни финансови стимули: заем за 30 хиляди евра: при първо дете – опрощаване, второ дете, трето дете – всички знаем какво се случва там.
Явно е, че в държавата има пари щом се дават милиарди за самолети, има пари да се дадат и за раждането на деца, защото това се цели в момента. Явно има пари, защото непрекъснато премиерът, финансовият министър говорят за преизпълнение на приходната част в бюджета от събиране по пера – акцизи, данъци. В това отношение явно, че нещата са по най-добрия начин и пари за такова важно нещо има.
Когато говорим по темата за стимулите, които в момента са предложени по двете пера, трябва да говорим и по другия въпрос, което е абсолютна аномалия и която всички управляващи до момента пропускат. В предизборните кампании се бият в гърдите, че когато дойдат на власт ще решат проблема. Не може, несправедливо е и абсолютно неприемливо е едни родители и едни деца да получават детски надбавки, а други – по причина, че имали по-високи доходи, колко ли високи са те, понякога се касае до няколко лева или до няколко десетки лева, не могат да влязат в границите, при които да получават детски надбавки.
Трябва да се сложи край на тази несправедливост. Детето е дете и не е критерий за това дали ще се получават надбавки в доходите на родителите. Надбавките се дават за друго. Те са признание, че родителите се грижат за това дете. Те са стимул за другите родители, които трябва да мислят и да имат усещането, че държавата по този начин стои зад тях.
Тези пари може и да не са много, но се касае за особената връзка на обществото с родителите и с децата за това, че държавата се грижи за тях, има връзка между обществото с нуждите на децата, с тяхното подпомагане. Да даде господ икономиката да се развива добре, да се реализират онези мерки, които трябва да се осъществяват – да има повече пари в хазната, да влизат повече данъци, да влизат повече приходи, и да се върви към увеличаването на размера на детските надбавки, за което обаче първата стъпка е всички деца в България, без значение на доходите на родителите им, да получават детски надбавки. Трябва да се сложи край, пак повтарям, на тази несправедливост, на тази аномалия.
Ние от партия „Атака“ сме били винаги изключително настроени и на позицията, че за социалните нужди в социално отношение държавата трябва да прави много повече. Ние сме били винаги за социална пазарна икономика, което е един от елементите на национализма. В социалната пазарна икономика грижата за хората, грижата за децата е основен стълб в нашето верую, в нашата идеология, и всякакви мерки, които бъдат предприемани в тази насока, виждаме, макар и скромни, макар и нерешителни, без значение от коя страна идват те – дали от опозицията, или от управляващите, ще бъдат подкрепяни от нас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Шопов.
Първа реплика – имате думата, господин Атанасов.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Шопов, с почти всичко, което казахте, съм съгласен, с една лека поправка. Казахте, че мерките са половинчати. Но аз мисля, че колегите от левицата са реалисти, защото ако трябва тези мерки да бъдат въведени до ХII клас, преди малко изчислих по една много проста методика – Министерството на финансите казва, че до IV клас, ако тези мерки, които предлагат левицата, бъдат одобрени от нас, от парламента, на бюджета ще коства 180 млн. 491 хил. лв. годишно. Умножете по три до ХII клас, цифрата става годишно около 725 милиона. Истината е, че на този етап държавата не може да си го… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Да, добре. Не съм толкова добър в математиката. Хайде 180 милиона да бъдат, още по-зле. Истината е, че държавата не може да си позволи на този етап това нещо и предполагам затова колегите от левицата са били ограничени в това искане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Втора реплика? Не виждам.
Имате думата за дуплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Това беше мнението на НФСБ.
Мнението на „Атака“, становището го изразих, и то е безспорно и ясно. Такова е било мнението на „Атака“ през всичките 15 години от съществуването ни на политическата сцена, и никога няма да се промени, то ще бъде и константно. Когато се касае до социални права на българските граждани, бюджетът трябва винаги да намира пари. Как се намериха пари за децата с увреждания? И това беше непредвидено, и това беше неочаквано. Някой съжалява ли за това? Беше постигната голяма стъпка.
Пак повтарям, щом има пари за скъпоструващи изтребители, трябва да има пари и за българските деца. Някои ще ме обвинят в популизъм, говорейки така. Мога да бъда обвинен, ако това беше откъслечно, това беше инцидентно мнение и становище в настоящия момент. Може да проверите изказванията ми от тази трибуна за всичките години и ще видите, че съм говорил в същата насока.
Не бива да се прави тази сметка – 700, 800 милиона, 140 милиона, 150 милиона. Затова БСП са, предполагам, и скромни. С тези, пак казвам, половинчати стъпки разчитат тяхното предложение да мине. Явно е, че те можеха тук да заложат много по големи числа. Тези пари са реалистични, тези пари са съвсем във възможностите на българската държава да бъдат отделени, и аз говоря за това.
Ако приемем това предложение, това ще бъде началото на нова философия в политиката, на нов момент. До този момент нищо не е направено за демографията, включително от „Обединените патриоти“ имаме вицепремиер по демографията. Не искаме на нашата съвест, на нас, да тежи тази отговорност. До този момент по въпросите за демографията не е направено нищо, и трябва да го признаем. То може да бъде направено, по средата на мандата сме, само с такива стъпки, които не са решителни, но са индикативни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Продължаваме с изказванията.
Уважаема госпожо Нинова, имате думата.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички политици от всички партии и от всички цветове години наред сме единодушни за следното: в България има тежка демографска криза. Някои експерти дори ни предупреждават за демографска смърт. Младите напускат България и трябва да им помогнем с всички стимули и възможности на държавата, за да ги задържим тук. Работещите бедни се увеличават и също трябват мерки и в тази посока за подпомагането им. Дотук всички сме единодушни за това. Думи обаче, само думи, облечени в тези години в множество стратегии, доклади, доктрини, отчети и никакви действия.
Ето ние днес от „БСП за България“ предлагаме алтернатива, действия, решения. Какво получаваме от другата страна? Разбира ме, че „Обединените патриоти“ току-що се скараха вътрешнокоалиционно, въпреки че имат общ представител – вицепремиер по демография. Не могат да се разберат, а са част от това управление и би трябвало да вземат мерки!
ГЕРБ казват, тепърва след 10 години управление: трябва цялостен подход. Дайте го, уважаеми колеги! Ето, ние Ви предлагаме нещо. Според Вас то било на парче и трябвало цялостен… Като трябва, кой трябва да го направи? Не сте ли Вие управляващите?
Какво предлага БСП? Между другото, добър европейски опит, почерпили сме и оттам – еднократна помощ за второ и трето дете в размер на 5600 лв. тази година; ако догодина се увеличи минималната на 610 лв. – 6100 лв.; увеличаване на помощта от I до IV клас и връщане на тази помощ обаче, ако не ходиш на училище.
Сега да видим защо сте против? Иска ми се да пренебрегна слабите аргументи, като например, че било дискриминация до IV клас. Сега не е дискриминация за I клас, така че тези мотиви ще ги оставя настрана.
Другите – БСП не била дала обосновка. Това сигурно е копи пейст на Ваши мнения по други закони. Ако бяхте прочели, уважаеми управляващи, какво предлагаме, щяхте да видите, че ясно сме изчислили, че се отнася за 120 хиляди деца, че ще струва 90 млн. лв. Имате обосновката по брой и обосновката по пари.
Основният аргумент, който изтъквате: няма пари, трябва актуализация на бюджета.
Уважаеми управляващи, за един месец ще правите два пъти актуализация на бюджета по средата на годината – един път, за да намалим партийната субсидия, и втори път, вероятно следващата седмица, за да увеличите дефицита на близо 3 милиарда и да вземете нови заеми. За един месец две актуализации, но, видите ли, за едни 90 милиона за децата, за младите семейства, за демографската катастрофа няма пари и не може да се прави актуализация на бюджета.
Източник не сме били посочили. Много ясно пишем: източник – излишъкът. Не можело! По Закона за публичните финанси това не ставало така, защото харченето на излишък трябва да се одобри от Народното събрание – да се предложи от Министерския съвет и да се одобри от Народното събрание.
Питам господин Борисов: Народното събрание одобри ли Ви да изхарчите 2 млрд. лв. извън рамките на бюджета през 2018 г., в края на годината, ей така, минавайки по градове и села, еднолично по свое усмотрение и по свое решение, за да си правите пиар? Как така тогава Законът за публичните финанси не работи и не важи, а за българските млади семейства и за българските деца не можело да стане без актуализация на бюджета?!
Питам господин Борисов тази година преди изборите изхарчи ли също така извън бюджета, одобрен от Народното събрание, минавайки с джипа по България, през прозореца на колата си, стотици милиони левове, без Народното събрание да му ги е одобрило? Защо за този човек Законът за публичните финанси не важи, а за работещите бедни, за младите семейства, за децата, при абсолютно установена от всички ни демографска катастрофа, това да важи? Къде Ви е еднаквият аршин?! Аргументите Ви са слаби.
Накрая оценката: правителството се справя добре с този проблем и, видите ли, дайте да не приемаме предложенията на БСП.
Колко добре се справя правителството? В риск от бедност или социално изключване живеят 41% от българските деца, близо половин милион. Делът на работещите бедни достига 10%. Уважаеми колеги, през 2013 г. беше 7%.
Вижте за Вашето управление с какъв темп расте делът на работещите бедни. През 2018 г. населението на страната намалява с близо 50 000 души – 49 995. През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца, в сравнение с предходната година са намалели с 1758. Е, така ли добре се справя правителството при тези данни?!
Дайте да говорим сериозно по въпроса. Някой от колегите призова за съгласие. Демографският проблем, криза или смърт, както някои вече наричат, че се намира България, наистина изисква национално съгласие. Не можете да си затваряте очи с клишетата „Няма пари!“, „Трябва да се прави актуализация на бюджета.“, „Правителството се справя добре с розовите очила.“ Това не работи, уважаеми колеги управляващи! Виждате статистиката, и тя върви надолу – всяка година надолу!
Прогледнете! Дайте да седнем и да решим стъпка по стъпка този въпрос. Той изисква години, години наред последователна работа, а не едните да направят нещо, други да дойдат да го отменят и да започнат пак отначало.
Демографският проблем е този, който изисква в най-голяма степен национално съгласие. Не отричайте това, което предлага опозицията, само защото го предлага тя. Дайте Вашите предложения между първо и второ четене, да седнем и разумно да решим – ето това ще прави политическата класа, за да спаси българската нация. Иначе изчезваме! И който и да управлява, ще го прави независимо от партийните ни различия и от програмите. По други въпроси можем да спорим, но демография, здравеопазване и образование са неща, които стоят над всичките ни партийни интереси, над всеки един от нас тук. Вероятно няма да ни има в тази зала, ще дойдат други българи – дано да мислят и те отговорно по тези въпроси и да продължат нещо, което ние отговорно можем да започнем сега.
Затова Ви призовавам: подкрепете на първо четене Закона, дайте между първо и второ четене Вашите предложения – готови сме на разумен разговор за добри решения, за спасяване на българската нация от демографска смърт! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Реплика – господин Шопов.
Втора реплика – госпожа Ангелова. Трета реплика – господин Биков.
ПАВЕЛ ШОПОВ (ОП): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаема госпожо Нинова, ние от „Атака“ говорим от известно време за това да се въведе забрана за абортите. Понеже говорим в момента за демография – този въпрос е изключително актуален, темата е комплексна. Когато говорим за подпомагане, трябва да говорим за раждаемост, а това е свързано и с абортите, защото много от абортите се правят и по социални причини, поради невъзможност на родителите да издържат, да гледат децата, които ще дойдат.
Многократно от „Атака“ поставяхме въпроса в обществото да започне дебат. Всички мълчахте – и ГЕРБ, и „Воля“, и другите две партии от „Обединени патриоти“.
Нека най-после в обществото да стартираме тази много голяма тема, защото, госпожо Нинова, всеки ден средно по около осем деца става причина да не се родят – на година те са около двадесет и пет. По телевизия Алфа представихме и изчислихме, че в годините на прехода още една България щеше да съществува и щеше да се роди, ако не бяха абортите.
Темата е фундаментална! Тя е въпрос на възгледи, които са в базата на всяка една политическа сила. Ние знаем, че Вие сте социална, но и либерална партия – лява. Знаем, че по принцип левите партии не са против абортите, но тази тема се разисква във всички нормални страни в света, включително и в страни в Европейския съюз – в Полша, в Чехия, в Италия и в Германия. В скандинавските страни знаем как стои въпросът – там либерализмът е разцъфтял и взел невиждани размери. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Кажете Вие, като лидер на БСП, „за“ ли сте, или „против“, или имате някакво междинно особено становище, позиция? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Втора реплика – уважаема госпожо Ангелова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, нима смятате, че с 250 лв. социални помощи, отпуснати, и то на два пъти – 125 лв. в началото на първия учебен срок, и 125 лв. в началото на втория учебен срок, ще решите проблема с бедността и със задържането на децата в училище?
Естествено, че не! Това е една утопия, която Вие искате да ни наложите, това е поредното популистко предложение от Ваша страна.
Много Ви моля, качете се на машината на времето и се върнете в 2019 г.! Стига с тези социални помощи! Социалните помощи бяха в едно друго време, когато Вие управлявахте, когато заплатата беше един долар – хората не можеха да си купят даже един хляб. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Сега имаме ръст на икономиката, имаме ръст на инвестициите, имаме ръст на работните заплати, имаме безработица от 5,3%, която е най-ниската от 25 години насам! (Шум и реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Хората имат нужда от работа, а не от социални помощи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Найденова. (Шум и реплики.)
Господин Биков, имате думата – трета реплика. (Шум и реплики.)
ТОМА БИКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Понеже заедно с предложението на колегите от БСП се води дебат за демографската криза – аз не съм съгласен с плоскостта, върху която се води този дебат. Тук се твърди, че това е социален проблем.
Това не е социален проблем, колеги. Това е културен проблем! В България този проблем започва 60-те години – 60-те години, когато раждаемостта спада рязко. Разбиването на патриархалното семейство, изгонването на Господ от училище от тоталитарния режим са едни от причините за тази криза. (Възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
Ще Ви припомня и нещо друго.
Вашата идеология – и тук специално към господин Паунов: господин Маркс казва, че семейството е структура, която експлоатира, и то трябва да бъде разрушено. Това е един от проблемите за демографската криза не в България, а в цяла Европа. И това е трагедия!
А за България ще Ви кажа – имаме, да, имаме по-ниска раждаемост в момента, само че ще Ви кажа нещо друго: 1990 –1997 г. най-много хора напуснаха България, и то хора в млада възраст, хора, които родиха децата си навън. И днес имаме по-малко поколение, което е родено 90-те години – 2001 – 2002 г., просто поколението е по-малко и то ражда по-малко. Логично.
Пак ще Ви кажа обаче, не е лошо да водим този дебат, но да го водим като дебат, който очертава демографския проблем като културен. Например кое е по-важно – децата или кариерата? Защото в момента е по-престижно да имаш добра кариера, отколкото да имаш деца. Този въпрос трябва да обсъдим! И това не става със социални мерки. Това става с нагласа и сформиране на нагласи на обществото. И е много трудно! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Биков.
Дуплика, госпожо Нинова – заповядайте. Имахте три реплики. (Шум и реплики.)
Господин Паунов, лично обяснение? (Шум и реплики.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: (БСП за България): Уви! Така желанието и намерението да Ви привлека вниманието и да търсим съгласие няма да се случи. От това, което чувам от ГЕРБ, нито желаете да проумеете проблема, нито желаете да търсите решения.
Отново лозунгите как всичко сега е розово и връщането в 60-те години назад във Вашите представи са аргументи! В нашите не са. Освен, че през онези години, които цитирате, българският народ беше девет милиона (шум и реплики), а сега сме вече под седем. (Шум и реплики.)
И дотук спирам с миналото.
Призивът да слезем от машината на времето по-скоро го отправете към Вас! Слезте от тази машина, в която единствените Ви аргументи са връщане 50 години назад и като граждани за европейско развитие на България погледнете днес и бъдещето!
Защото, госпожо Ангелова, казвате да слезем от тази машина на времето, но знаете ли, че в Европа например тези мерки, които днес ние предлагаме, се прилагат? Знаете ли, че предложението на БСП за намаляване на ДДС върху детски стоки и храни е практика почти в две трети от европейските държави? Знаете ли, че предложението на БСП за семейно подоходно облагане, тоест намаляване на данъците на млади семейства с две и повече деца, е европейска практика?
Уважаеми граждани за европейско развитие на България, прогледнете за съвременна България и съвременна Европа! Наистина свалете тези розови очила, отворете си очите за проблема и дайте да го решаваме! Агресията срещу опозицията, само защото тя го предлага, не носи нито на Вас, нито на нас. Когато спечелим избори и управляваме, ние ще го направим. Но сега трябва да започнем, защото твърде много закъсняхме! (Шум и реплики от ГРЕБ.) И само с връщането на аргументи за миналото няма да стане!
Уважаеми господин Шопов, за Вас – като си внесете предложение и законопроект за забрана на абортите, ще Ви кажем какво е нашето мнение и ще покажем с начина на гласуване. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова.
Продължаваме с изказванията.
Господин Гърневски, заповядайте. (Шум и реплики.)
Добре, изчакайте, господин Гърневски.
Господин Паунов, споменаването Ви – аз не открих нищо отрицателно и нищо, което да Ви обиди.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България): Ааа, дайте да се уважаваме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Обиден сте. Добре.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Биков, български Чърчил! Изключително много Ви уважавам, защото Вие сте изключително подготвен човек, чели сте Маркс, но не сте го разбрали. (Шум и реплики.)
Първо, трябва да Ви кажа, независимо че Маркс атакува семейството, България по време на социализма наближаваше девет милиона, а сега сме под седем. Ще Ви дам една друга сравнителна характеристика. По едно и също време 1989 – 1990 г. България беше около девет милиона, по същото време Куба също беше девет милиона. Сега Куба е дванадесет милиона и половина, независимо от Маркс – и не искам да отивам малко на Изток, където независимо от Маркс, Китай наближава милиард и половина. Трябва да Ви кажа и нещо друго. При социализма имаше детски надбавки за всички деца…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Паунов, извинявам се, но не откривам тук личното Ви обяснение. Моля Ви!
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: …независимо от…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Не откривам тук личното Ви обяснение! Моля Ви!
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Ще довърша. (Шум, реплики и възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
Освен това имаше детски градини за всички деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Нямате основание.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ: Имаше в училище здравеопазване. Разликата е огромна и това не е демографска криза, това е демографска катастрофа благодарение на Вашето управление. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Паунов. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
Продължаваме с изказвания.
Господин Гърневски, имате думата.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги! Загубилите изборите отново са в залата, отново отвориха торбата с лъжите, измамите и илюзиите и отново се готвят за следващи избори. Това е добре. Много хубав конгрес направихте – избрахте правилния лидер, за който се кръстихме с две ръце, и след тези избори ще изчезнете, и аз ще Ви кажа защо. (Шум и реплики от „БСП за България“: „Ти си от СДС. И СДС изчезна!“)
Когато говорите за демографската криза, днешното състояние е заложено в миналото. Не друг, бившият секретар на Централния комитет на БКП заяви на 12 юни миналата година по медиите в интервю, че БКП в лицето на Младенов, на своите лидери – на Луканов и Атанасов, на 10 ноември са ориентирали България към капитализма. И казва: „Построиха капитализъм от най-уродлив тип, който прогони два милиона млади българи!“. За да ги няма два милиона млади българи, е виновна Българската комунистическа партия и нейното ръководство! (Шум и реплики от „БСП за България“: „По темата!“)
По темата.
Две години лъжи, интриги, илюзии от страна на Вашия лидер и Българската социалистическа партия, четири месеца партизанско движение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, говорим за друго!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …нова телевизия, нова визия, обикаляхте страната, говорихте с хората. И какъв беше резултатът с новата визия и с новата телевизия? Ще Ви кажа.
В Мизия, родният град на госпожа Нинова, в секция първа, където гласува нейната свекърва, в секция първа, в която гласуват… (Шум, възгласи: „Еее!“ и тропане по банките от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, моля Ви!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …нейните приятели и нейните роднини…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Моля Ви, господин Гърневски!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …мнозинството от бюлетините бяха сини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Ако не влезете в темата, ще бъда принуден да Ви прекъсна!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: А бе, другарки и другари, Вас не Ви искат Вашите роднини…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, обърнете ми внимание, моля Ви! (Шум и реплики.)
Моля Ви, обърнете ми внимание!
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …а искате да управлявате България. Спрете! (Председателят изключва микрофоните. Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, моля Ви, обърнете ми внимание! (Шум и реплики.)
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Един път завинаги да бъдете приключен... (Председателят изключва микрофоните. Шум, реплики и възгласи от „БСП за България“: „Еее!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, моля, обърнете ми внимание! (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
Благодаря Ви, забравихте картата. (Шум и реплики.)
По начина на водене – заповядайте. (Шум и реплики.)
Изчакайте, ще Ви дам думата, нека да минат репликите.
Заповядайте, уважаеми господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, Вие направихте много хубав исторически преглед, но забравихте да кажете нещо конкретно по темата.
Не Вие, господа от БСП, а правителството на Бойко Борисов преди две години и половина възложи на Българската академия на науките разработка за справяне с демографската криза. Чували ли сте го това нещо?
Господин Гърневски, трябваше да им го кажете и това –миналата година този доклад на БАН беше представен на правителството и по него работят в момента три министерства: Министерството на образованието, Министерството на социалните грижи и Здравното министерство. Разработката е до 2040 г. Там е записано от експерти на БАН – разработката е хиляда страници и сигурно е трудна за четене, хиляда страници са много – дадени са различни модели и мерки за справяне с кризата, анализира се в момента и ще бъдат приложени тези мерки. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Надявам се, нямате нищо против БАН! Нали нямате нищо против разработките на БАН и експертите в БАН? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви, ако искате ще Ви дам думата.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Да, да, аз затова не съм съгласен с това, което казва господин Гърневски и му казвам, че трябваше това да спомене.
Така че правителството на Бойко Борисов е поръчало тази разработка и тя е изпълнена, и се работи в момента. Вижте, че до 2030 г. – хиляда страници, още един път Ви казвам, е разработката и се работи по нея – до 2030 г. тенденцията е такава, за която и Вие говорите, и всички знаем, лоша е, не е благоприятна тенденцията до 2030 г. Там са предложени мерки дотогава да бъде забавен лошият тренд и след 2030 г. вече да се обърне. А Вие дотогава – до 2030 г., може да предлагате каквото искате, имате това право.
Но преди това, прочетете какво са казали БАН по темата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Главчев.
Реплика – господин Попов. Отказвате реплика.
Господин Гърневски – дуплика. Нека да е конкретно.
СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ): Да, конкретно ще бъде.
Господин Главчев, много далеч отивате във времето. Да, ГЕРБ вече 10 години лекува раните от 70-годишното скрито управление, особено последните 20 години на БСП. (Шум и реплики от „БСП за България“). В 2030 г. сигурно ще се обърне трендът, но хубавото е, че няма да има кой да пречи още след тази година. Защото след тези избори есента, след поредната загуба, която БСП ще отнесе, и както са се хванали гуша за гуша, най-късно до Коледа ще се издушат. Ще дойде пролетта, ще дойде Видовден, там има и много честни хора идеалисти, най-накрая те ще се разцепят на две – от една страна ще останат социалисти за социална справедливост…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, говорим по друга тема.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: …а от другата страна ще останат крадливи комунисти – капиталисти. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Гърневски, говорим по друга тема. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
По начина на водене – господин Свиленски. (Шум и реплики.)
Чакайте, чакайте, не си вземайте думата, без да Ви я давам, моля Ви!
РЕПЛИКА ОТ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ: Кой беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Той беше преди Вас, на него ще му дам думата. (Реплика.) Ще Ви дам думата по начина на водене и Ви моля да седнете на място!
По начина на водене.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Правя реплика или процедура по начина на водене, защото на господин Гърневски, освен че му спряхте звука и му отнехте думата, трябваше да го изгоните от залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Гледаме закон, гледаме конкретна точка, предложена и гласувана от Народното събрание. В изказването му нямаше една дума по закона, поне заглавието да беше цитирал!
След това дадохте реплика върху никаквото му изказване – не по закона.
След това му дадохте дуплика отново да говори глупости и да занимава българските народни представители и българските граждани с неговото неизживяно детство отпреди 60 години, а ние гледаме с бъдеще напред – за сегашните деца и за бъдещите деца. И Вие стоите зад мен и си го гледате, и си го слушате. Този човек трябва да го отстраните от залата в този момент, в който, не само че излиза от темата няколко пъти, Вие го предупредихте, основателно му взехте думата, но си позволи да обижда, позволи си да говори клевети и Вие стоите отзад и гледате. Хайде, дайте тон в това Народно събрание за съгласие, каквото искате! А на практика – елате, елате да работим заедно – а като дойдем да работим заедно, почвате да правите глупости! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин Председател, наистина молбата ми е оттук нататък да следите за говорене по темата и такива като господин Гърневски да ги отстранявате от залата. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Само да отбележа. Все пак народните представители, колкото и да не са по темата, господин Свиленски, не бих казал, че говорят глупости. (Шум и реплики.)
Заповядайте.
МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Господин Председател, искам да Ви обърна внимание за следното: позволихте наистина на господин Гърневски доста време да не говори по темата.
В предният случай – с господин Свиленски, не само му спряхте микрофона, ами го свалихте и от трибуната.
Госпожа Дариткова, господин Председател, много пъти призовава да бъдем конструктивни, да работим. Хайде да работим! Ама такива някъде ги скрийте или не ги пускайте, скрийте ги някъде. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
И, сега, ще работим конструктивно – е, как ще работим с двойния аршин, пак наши, пак Ваши?
Така че запишете си още веднъж, господин Председател, одеве, където си записахте, двойният аршин го приберете някъде в стаята там или го хвърлете в градинката, но не го прилагайте повече в тази зала! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Имате думата, уважаеми господин Тошев, по начина на водене.
ВЛАДИМИР ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател.
И аз искам да Ви призова да бъдете обективен водещ на заседанието на Народното събрание, защото допуснахте от тази трибуна да се говори за Маркс и Енгелс, които не зная точно какво отношение имат по това нещо, което разглеждаме сега като точка от дневния ред.
Говори се за колко милиона е била България тогава, когато кльоновете на границата… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля Ви!
ВЛАДИМИР ТОШЕВ: …бяха обърнати към нас, а не към гърците и турците. Допуснахте това в цялото му величие да се изнася тук като информация, а не допуснахте да се говори какво обидно има от това – сега чух, че било обидно, нанасяли сме обиди. Кой е от Мизия, кой от Крушовица, кой от Воднянци, както съм аз, какво обидно има в това? И защо отнехте думата на господин Гърневски, който много точно говореше по темата? (Шум и реплики от „БСП за България“.) И резултатите от изборните комисии в първа секция в Мизия не са обида за никого, те са факт.
Бъдете обективен, господин Председател, бъдете обективен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тошев.
Обявявам 30 минути прекъсване в работата.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, продължаваме работа.
Господин Попов за изказване, защото разбрах, че…
ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Аз ще направя едно съвсем кратко изказване, което беше провокирано от репликата на господин Главчев.
По отношение на това, какво било направило ГЕРБ и какво правило във връзка с демографската катастрофа, демографската криза в България. Ще припомня, че още през 2014 г., когато ГЕРБ имаше за коалиционен партньор АБВ и министър на труда и социалната политика беше господин Калфин, тук, по наше предложение на БСП, в пленарната зала се гласува решение, с което да се възложи на правителството да изготви стратегия за справяне с демографската криза и катастрофа – 2014 г. беше това. Днес сме 2019 г. До този момент какво се е направило? Нови стратегии, нови кръгли маси, едно ново и неспирно говорене и на практика – нищоправене, никакъв реален резултат.
Ето, ние предлагаме нещо реално за справяне с този тежък за България бич, и какво получаваме от управляващите – едни обвинения, едни исторически ретроспекции. Дайте да направим нещо реално в тази посока! Знаете ли, че за миналата година, понеже тук се спомена и Видинска област, за миналата година в цялата област са родени 75 деца? За съжаление, десет към едно е почти разликата и не в полза на новородените – от новородени, живородени деца и тези хора, които са починали в областта. Имате за пример този тежък регион като демографски – и Видин, и Враца, и Монтана. Нещо трябва да се направи по въпроса, и то сега, защото след една година вече наистина ще е безвъзвратно късно.
Затова подкрепете този законопроект на първо четене. Направете Вашите предложения между първо и второ четене. Дайте сигнал на обществото, че се мисли по въпроса, а не като 2014 г. – решение на Събранието, в една парламентарна република, най висшият орган, възложи на правителството, а до този момент абсолютно нищо, кръгла нула. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов.
Има ли реплики? Не виждам реплики.
Лично обяснение – имате думата, господин Главчев.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Попов, 2014 г. е Стратегията, да, прав сте, но не говорих за това. Аз казах за конкретни мерки за справяне с демографската криза, което точно е направено от правителството, в резултат на тази стратегия. Така че това, за което Вие апелирате, е направено.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС, от място): Има актуализирана стратегия.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има разлика между Стратегия 2014 г., когато е възложена от господин Калфин, както каза господин Адемов, а това, за което аз тогава казах в репликата, беше за конкретни мерки, разработени от Българската академия на науките, за справяне с демографската криза. Така че съгласете се, че това е една стъпка напред, макар и в резултат на Стратегията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Главчев.
Имате думата, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, ще се опитам да Ви върна към темата на дебата, защото след малко предстои гласуването и по-скоро към конкретните предложения, които ние предлагаме.
Нашето предложение за промяна на Закона за семейните помощи за деца, което предвижда еднократна помощ за учениците от начален курс от I до IV клас, е опит за решаване на проблема с ранното отпадане на децата от системата на образованието. Това е един от инструментите, като естествено има и други, разбира се, не го отричаме. Финансовото стимулиране не е водеща мярка, както Вие казахте, но подпомагането на семействата е съществен елемент от подкрепата на децата в риск и техните семейства.
От доклад на Центъра за изследване на УНИЦЕФ за оценка на състоянието на децата в 41 страни, едно на всеки пет деца в развитите страни живее в относителна бедност поради ниски доходи, а едно на всеки осем деца е изправено пред несигурност и липса на прехрана. Средно 13% от децата по света нямат достъп до защита и качествена храна.
България се намира в дъното на класацията, като след нас се нарежда само Чили. У нас процентът на децата, които живеят в риск от бедност, е 41%, а 23 от децата от уязвимите групи изобщо не знаят какво е училище и детска градина.
Всяка година от образователната система отпадат около петнадесет хиляди деца, всяка година около хиляда деца не прекрачват училищния праг. Според почти всички изследвания родителите посочват като основна причина ниските доходи, които не позволяват на много семейства да изпратят своите деца на училище. По-голяма част от причините са – както във всеки един доклад се казва, дори и в Доклада на Министерството на образованието и науката, социални и икономически: липсата на облекло, обувки, заплащането на такса за детска градина, липсата на пари за учебници и липсата на образование на самите родители.
Да, сигурна бях, че един от основните Ви мотиви ще бъде защо това е само до IV клас. Естествено, наистина има отпаднали след това и те са много повече. Така е. Но това може да се промени само с работата на институциите и политиката за образование на деца в ранна детска възраст. Редица изследвания показват, че инвестирането в ранното детско развитие води до значителна обществена възвръщаемост. Липсата на адекватна подкрепа към родителите и семействата на децата в ранна детска възраст е свързана с положителните образователни и здравни показатели, които след това водят до сериозни последици за цялото общество, ако не се предприеме тази адекватна политика.
Уважаеми колеги, трудно ще бъде открит универсален механизъм за решаване на проблема с отпадането на децата от училище и детската бедност, но е факт, че всяко трето дете в България живее в риск от бедност и това е в пряка зависимост от бедността на родителите. Затова нашето предложение е: социална подкрепа за изпълнение на функциите на родителите.
По отношение на предложението ни за еднократната помощ на всяко второ и трето дете в размер на десет минимални заплати за родители, които са осигурени минимум 24 месеца преди раждането, искам да кажа, че това е стимулиране на отговорното родителство. Каза се много по темата „демографска криза“. Да, България се обезлюдява с параметрите на демографска катастрофа, а не на криза. Именно задълбочаващата се криза е най-голямата заплаха за страната ни. Намаляването на населението, породено от ниските стойности на раждаемостта, на смъртността, на миграцията, предизвикват всичко това и води до сериозни промени в структурата на населението. Това се отразява върху пазара на труда, върху здравеопазването, образователната система, социалните грижи и така нататък. Тази структура е много важна за настоящи и особено за бъдещи демографски тенденции, защото предопределя бъдещите възпроизводствени и трудови потенциали на страната.
Основните насоки на семейната политика трябва да са към подобряване качеството на живот и достъпа до основните услуги на семействата с деца – здравеопазване, образование, социална сфера, услуги за подкрепа на тези семейства. Казахме го и не казваме, че само нашето предложение е квалитетно и е подходящо за решаване на този проблем, а естествено мерките трябва да са комплекс.
Финансовите стимули не са достатъчни, но не може да кажете, че правим политика на парче. След една-две седмици или малко след това ще разглеждаме и нашите данъчни закони за облекчение на младите семейства. Също така имаме предложение във „Визия за България“ за премахване на таксата за детски градини. Това не е политика на парче. Това са предложения, насочени точно към определена тема и това е темата за справянето с демографската криза. Знам, че не ги приемате и постоянно изтъквате този факт. Няма да влизам в полемика с Вас. Защо? Изказа се един от колегите преди това.
И накрая, ако все пак се вслушате в това, което ние предлагаме, макар че силно се съмнявам, че ще приемете Закона на първо четене, искам да кажа, че сме съгласни с някои от бележките и че този обхват трябва да се увеличи – също така и за второ осиновено дете, и другите забележки по темата за осигурените родители. Сигурна съм, че след малко господин Адемов ще го каже. Този текст може да се прецизира. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желева.
Има ли реплики? Не виждам.
Продължаваме с изказванията.
Господин Адемов, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, от „Движението за права и свободи“ сме съгласни, че това е една изключително важна тема, че всяко предложение, което е свързано с по-високи нива на социална защита, заслужава сериозно внимание. Такова е предложението на колегите от „БСП за България“.
Преди това обаче искам да кажа няколко думи по отношение на разликата между социално осигуряване, социално подпомагане и социални помощи. Това са базови категории в социалния вектор и, ако изходим от тях, много лесно можем да говорим за принципи в осигуряването, подпомагането или в политиката за семейни помощи за деца. Когато говорим за социално осигуряване, в нашата Конституция е заложен този принцип като основен конституционен принцип на социална закрила. Какво имам предвид? Срещу осигурителни плащания, когато настъпи осигурителният риск, тогава получаваш съответните осигурителни плащания по линия на социалното осигуряване. Тоест получаваш престация за това, че си внесъл осигурителни вноски и че имаш индивидуален осигурителен принос в тази система.
Конституцията неслучайно е предвидила и втора защитна мрежа и това е мрежата на социалното подпомагане. Какво означава социално подпомагане? Социално подпомагане означава допълване или заместване на липсващите доходи до задоволяване на основните жизнени потребности. Какво означава това? Това означава, че на базата на един показател, който се нарича „гарантиран минимален доход“ и на базата на „индивидуален гарантиран минимален доход“, всеки има достъп до такава социална помощ, която му гарантира задоволяване на основните жизнени потребности.
Забележете, че тази втора защитна мрежа се финансира по линия на бюджета, по данъци, по линия на националната солидарност. Когато обаче националната солидарност премине определени граници, определена мяра, когато надхвърли тази мяра на поносимост на обществото, тогава са недоволни не само тези, които са контингенти на подпомагането, защото искат повече, а и тези, които плащат своите данъци в тази система. Ето това е нещо, което е много важно и трябва да се разбере.
И следващата система, която е важна, е системата на социалните помощи, така наречената „семейна политика за деца“, помощите, които са целеви. Когато отговаряш на определени условия, получаваш съответните помощи. Тук се говори за детски надбавки, за социални помощи – някакъв микс, който не е законодателно дефиниран по начина, по който българското законодателство определя тези права.
Защо казвам всички тези неща? Защото семейната политика за деца е част от голямата социална политика, от големия социален вектор и не толкова важна част. Защо? Защото със средства от държавния бюджет се финансират, пак подчертавам, се финансират определени дейности, които са приоритет на това, следващо или на което и да е правителство.
Какво предлагат колегите от „БСП за България“? Едно от предложенията е II, III и IV клас да получават еднократни помощи. Да, разбира се, че може да се приеме и такова предложение. Въпросът обаче е: какво постигаме с такова предложение? Връщаме ли децата обратно в образователната система? Доказано е от тези мултидисциплинарни екипи, които организира правителството, от тези хиляда и сто екипа, които обикаляха страната и върнаха 40 хиляди деца – според Министерството на образованието, че основната причина за напускане на училище е миграцията. Тоест възниква естественият въпрос: можем ли да решим с еднократна помощ всички тези проблеми? Да, може да ги подпомогнем, но аз не съм убеден, че може да ги решим.
На следващо място, за второ, трето раждане предлагате десет минимални заплати. Аз разбирам, уважаеми колеги, Вашето желание по някакъв начин да стимулирате раждаемостта в България. По този начин възприемам това предложение. Нека да видим обаче какво е мястото на раждаемостта в демографската криза и демографската катастрофа, която вече е налице в България.
Уважаеми колеги, проблемът на България не е в ниската раждаемост – нищо, че тя намалява през последните години. Погледнете Евростат и там ще видите, че раждаемостта в България е 8,8 промила, а средната за Европейския съюз е 8,9, което не означава, че раждаемостта е най-важният проблем. Той е един от проблемите.
Другият по-важен проблем е общата смъртност. Уважаеми дами и господа народни представители, там трябва да концентрираме нашите усилия, защото, ако намалим общата смъртност, ако направим така, че да увеличим продължителността на живота, тогава ще имаме основание да насочим публичните ресурси към социалните услуги, към политиките към възрастните хора.
Вижте колеги, раждането по Конституция е безплатно. (Шум и реплики.) Някой знае ли го това? В Конституцията е записано, че актът на раждане в България е за сметка на държавния бюджет. Не е безплатно. Аз не харесвам думата безплатно, защото някой плаща, нищо, че е безплатно. Тази услуга трябва да бъде заплатена.
Когато говорим за раждане, трябва да сме наясно, че това, което предлагате Вие, е да стимулирате тези, които са осигурени две години преди раждането. Но, уважаеми колеги, в мотивите Вие казвате нещо много елементарно: че има социално разслоение, че искате да подпомогнете най-бедните, ама да не би да смятате, че неосигурените са по-богати от осигурените? Тази логика къде я има? Аз разбирам, че тук има и етнически привкус, защото говорите и за отговорно родителство.
Може ли някой от Вас да ми каже: какво и в кой закон е публикуван терминът „отговорно родителство“, защото отговорното родителство предполага безотговорно родителство? Кажете ми в кой закон, в коя допълнителна разпоредба, на кой закон има обяснение на понятието „отговорно родителство“?
Разбирам за какво иде реч, знам за какво става въпрос, но, уважаеми колеги, когато говорим за демография, не може да доминира един от елементите на демографската политика – те са много, знаем ги всички. Раждаемостта е само един немаловажен, но един от елементите на демографската политика. Забележете трендът на увеличение и намаление на раждаемостта през последните 10 – 20 години – увеличава се раждаемостта, когато има сигурност, когато има сигурност за работните места, когато има сигурни доходи, когато има възможности за съчетаване на семейната политика с условията на труд, с гъвкави политики за съчетаване на трудовия и на семейния живот. Когато има такива европейски политики, когато има разгърнати такива политики, тогава можем да говорим, че семейната политика в България е на достатъчно високо ниво. Иначе може да правим всякакви предложения, колеги. Може да правим такива предложения, но винаги трябва да си даваме сметка за това, че когато преминем една граница на националната солидарност, веднага другата група на недоволните скача и то скача с право.
Затова, колеги, уважавам Вашите предложения, но не смятам, че те са единствени възможности, които могат да решат проблемите на демографската криза в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Реплики?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители. Уважаеми доктор Адемов, разбира се, че е важно това наше предложение за II, III и IV клас, тъй като, ако едно дете е от социално слабо семейство и се нуждае от помощ за обувки, панталон, якенце, чанта, във II, III и IV клас то също има такава нужда, ако родителите нямат възможности да ги осигурят на детето.
Затова ние считаме, че особено в началния стадий на образованието не трябва да има този отвратителен принцип, когато разликата в класите вече се вижда, когато едни деца по начина и по маратонките, които носят – вече наистина да има такова разграничение.
Не е тайна, че в малките населени места хората наистина трудно изпращат децата си на училище. Нещо повече, понякога се е случвало, и това го виждаме и по телевизията – момченце да носи дрешките на своята сестричка, която е с две години по-голяма. Разбира се, че това не можем да го търпим и считаме, че е съвсем нормално за II, III и IV клас тази помощ от 250 лв., която за десницата може да е смешна, на нас ни се вижда, че това е допълнителен принос към тези хора, които наистина изпращат децата си на училище. А дали това ще задържи детето в училище, това е съвсем друг въпрос. Но ние искаме в крайна сметка да подпомогнем тези деца, защото родителите отговарят на даден критерий.
Може ли да удължите времето, прощавайте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Увеличете времето!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Отделно това, което предлагаме като помощ за второ и трето дете, Вие сам казахте, че трябва да имат принос към националната солидарност. Ето затова ние предлагаме тази помощ да бъде базирана на националната солидарност. Да, тези се осигуряват, на тях в крайна сметка чистите им доходи могат да бъдат по-малко от тези, които де факто се водят уж на социални помощи, но той има куража, той се бори, той работи, той дава своя принос към осигурителната система и считаме, че е съвсем нормално на тези хора ние да им помогнем. Докато на другите, които чакат…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев – завършете мисълта си.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Само едно изречение, господин Председател.
Има хора, които на 25-то число седят само пред банкоматите. Нали така? В смисъл, че не може тогава да ги поставяме на едно ниво за второ и трето дете – и с това завършвам, това, което казахте за България относно данните спрямо Евростат, в крайна сметка каквото и да излиза – и в Европа в някои държави има ниска раждаемост, но при нас катастрофата наистина е огромна. Ние просто изчезваме като нация. Затова ние предлагаме тези мерки. Ако Вие не сте съгласни, отхвърлете ги. Но дайте да видим Вашите мерки. Завърших! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев.
Втора реплика? Виждам (към дясната част на залата) – просто трябва да редуваме репликите.
Професор Михайлов, заповядайте.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми доктор Адемов, уважаеми колеги! Оценявам високо Вашата експертиза като специалист в областта на социалното дело, но искам да Ви кажа някои неща, свързани с демографското състояние в България. Както във всяка страна, те се дирижират от четири основни фактора. Вие споменахте някои от тях. Това е раждаемостта – безспорно тя не е много различна в страните от Европа; смъртността, която е катастрофално различна от страните в Европа; това е миграционният индекс, който за България също е катастрофален; това е социалната политика, която също е катастрофална за България. В този смисъл предложението на БСП е абсолютно легално. То касае, вярно – това, което и Вие казвате, една част от населението, но то е една първа стъпка, бих я нарекъл, много съществена стъпка, която ще даде самочувствие, тъй като тези четири фактора, за които аз Ви споменах, те си влияят един на друг.
Днес излязоха данните на Евростат за миграционния индекс в Европа. В Германия достига 83 милиона души – има 400 хиляди души, нанесли се в Германия за една година, от които 29 хиляди са българи. Нали знаете защо отиват там? Защото там има нормална социална политика към децата, както това се спомена в изказванията тук от страна на нашата парламентарна група, има ниво на живот, което е съвсем различно. Това ние няма как да го постигнем, ако неглижираме възможностите за отглеждане на нашите деца.
Така че, уважавайки Вашата експертиза, аз смятам освен това, че става дума за една относително много малка цифра, която е абсолютно съизмерима като възможност за актуализация на бюджета. Не бива по този начин с умели думи да се омаловажава едно съвсем реално предложение. Благодаря Ви, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви и аз, професор Михайлов.
Трета реплика?
Господин Атанасов, заповядайте.
СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, с цялото ми уважение към Вас и към Вашата експертиза – повтарям колегата, който говори преди малко, ще Ви кажа, че демографският въпрос безспорно е най-важният не само в България, той е най-важният въпрос безспорно и в целия свят. Като изключим една Ирландия в Европа… (Реплика от „БСП за България: И Китай!“) Не, аз говоря само за Европа.
Като изключим една Ирландия, където там нещата са добре, и знаете, може би там поради културата на този народ, винаги се раждат много деца, истината е, че цяла Европа страда от този проблем. Той е бич за цяла Европа.
Аз по-скоро ще се спра на това, което Вие казахте за комплексните мерки. Да, но има два подхода. Единият подход е този, който Вие казахте – комплексни мерки. Напълно съм съгласен, че това е хубав подход. Другият подход е стъпка по стъпка. Обикновено комплексните мерки ги правят богатите държави, както направи примерно Орбан – революция в тези неща. Той прави комплекс, пакет от мерки, който изисква огромен финансов ресурс, който държавата в момента не може да си позволи.
Затова според мен нашият подход на бедна държава като България – безспорно сме бедна държава, е стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка!
Иначе ако чакаме на цялостен пакет, аз не виждам как България с тези бюджети ще може да го осъществи в близките 20 години! Това е. Това е моята реплика към Вас. Разбирате ли? Не че отхвърлям Вашия подход, въпросът е, че държавата няма да може да издържи финансово изведнъж да въведем комплекс от мерки. Виждам тук какво иска да направи левицата – стъпка по стъпка, лека полека, малко по малко да подобряваме този процес. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Имате думата за дуплика, доктор Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин Председател! Колеги, благодаря за репликите. Те ми позволиха да се върна към едно наше алтернативно предложение, заимствано от Финландския модел, дами и господа народни представители!
Знаете ли какво предлагат във Финландия с по-малко пари от тези, които заделяме ние в България за семейна политика за деца? Финландците предлагат прочутата така наречена финландска кутия за бебета. Всяка година определени фактори в държавата определят съдържанието на тази кутия. Последната година тя струва между 400 и 500 евро. Умножете ги по бебетата, които се раждат в България, и ще видите, че не става въпрос за кой знае каква сума. Между другото, за близнаци дават три такива кутии. Самата кутия може да се използва за легло за новороденото бебенце. Това правят северните държави. Тук колегите ме провокираха с това какво правят в Европа. Това го правят във Финландия и го правят от 60 години. Това е един успешен модел.
По отношение репликите на колегите. Да, разбира се, че тези предложения могат да бъдат подкрепени. Въпросът обаче е какво ще постигнем с тях? Първото нещо, което ще направим, е да преминем границите на солидарността. А когато една солидарност, било то национална, се превърне в свръхсолидарност, тя влиза в драстично противоречие, влиза в челен удар с усещането за справедливост. Това е много важно, колеги, защото справедливостта, не защото казва премиерът Борисов – справедливостта е важна за всички български граждани. Справедливостта, особено в социалната политика е нещо, което е базово не от времето на управлението на ГЕРБ, а е още от XIX век. Знаете, че социалните системи тръгват от XIX век.
Уважаеми колеги, нека да се придържаме към възможните комплексни мерки, които да бъдат поносими за всички български граждани, а не да дразнят една част от обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Продължаваме с изказванията, колеги.
Господин Симеонов!
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! И днес сме жертва, обект на общовойсковото политическо дърдорене, защото внесеният законопроект няма никакви сериозни претенции и възможности да промени демографската картина на България. За мен, аз го оценявам като повърхностен, написан по пижама преди лягане, колкото да привлече вниманието с една болна за обществото тема. Защо е така? Защото не мога да получа отговор сам за себе си на няколко елементарни въпроса.
Всъщност Законопроектът включва две предложения. Едното е получаването и изплащането на детски за II, III и IV клас. Второто е за еднократната помощ при раждане в размер на 10 минимални работни заплати.
Първият въпрос, който задавам по първото предложение, е: защо до IV клас? Защо не до V, защо не до VI, защо не до VII или до VIII клас? Обяснението в мотивите е, че децата растели бързо до IV клас. Нищо подобно! Растежът е до 18 години. Така! Няма отговор на този въпрос! Може в този законопроект да се спре примерно не до IV, може да се спре до V, VI, VII клас, а може да бъде и до II клас по същата логика.
По второто основно предложение – за еднократната помощ в размер на 10 минимални работни заплати. Защо 10? Защо не 30? Защо не 60? Ако бъдат по 30 минимални работни заплати, нашите новородени деца ще получават толкова, колкото получават в Русия. А ако умножим по 60, ще получават колкото в Унгария. За Ваша информация тези мерки, приложени в тези две държави, средно между 8 – 10 години вече действат, са дали резултат 1% повишаване на раждаемостта. Това ли искате?
Между другото, в някакво déjà vu се намирам в момента, тъй като по този така сериозен въпрос, в качеството си на вицепремиер по икономическата и демографска политика два пъти съм давал обстойни и сериозни отговори. Тези неща съм ги казвал.
Като става въпрос за демографията, просто не мога да понеса дилетанти да дават оценки, че нищо не било направено за нея. Тези, които казват това нещо, да видят какво те са направили до момента. А, той е излязъл. (Към народния представител Павел Шопов.) А, тук е бил! (Реплики от „БСП за България: „А, дойдé, дойдé, дойдé!“) Какво сте направили Вие, които давате оценки ангро?
Ето, аз мога да Ви кажа, да Ви обясня, първо, какво представлява демографията и професор Михайлов изложи от какво се състои демографският въпрос. Кои са параметрите на демографията? Естествено, един параметър е раждаемостта. Но както Ви каза и господин Адемов, той не е основният и той може би е най-деликатният. Към него трябва да се подходи с изключително внимание и с така тънък инструментариум, на който не мисля, че в този законопроект виждам някакви сенки, отблясъци или нещо подобно. Няма подобно нещо.
Раждаемост, смъртност, миграционен индекс. Така е! Бих добавил и качеството на живота. Качеството на живота! То е много важно. Те съм съгласен по нито един от параметрите с тежките квалификации и заключения, които се внушават. Раждаемостта била на много ниско ниво. Нищо подобно! Тя е средна за Европа. Има държави с много по-ниска раждаемост.
Смъртността – да, висока е, но от гледна точка на продължителността на живота в България, там също имаме доста сериозни постижения.
Миграционният индекс. Аз не знам как така господин Михайлов с лека ръка ръси, че това е едва ли не катастрофално положение? Вижте какви са цифрите! За миналата година, нали, то всяка година връщащите се в България се увеличават и тенденцията е, че до 3 години ще се изравнят с тези, които напускат България. Ако преди около 10 години съотношението беше 1:4 – четирима излизат един се връща, сега вече съотношението е 2:3, даже 2,5:3. Такова е съотношението на напускащите страната и връщащите се в България. Говорим с факти!
Защо, много ми е интересно, абсолютно никой не отчита направеното от това управление, въпреки несъгласието и гласуването „против“ на БСП и някои други маргинални групички – никой не отчита например отварянето на трудовия пазар за българите от трети страни? Това е много сериозен демографски ход, крачка голяма, която не е направена от 30 години досега. Само за миналата година на българския трудов пазар като за сезонна заетост са дошли около 8 хиляди души. Част от тях остават, част от тях преорганизират престоя си тук в по-продължителна трудова заетост – до девет месеца, до една година. Увеличихме режима и за „сините карти“, въпреки Вашето несъгласие. Всичко това са стъпки, които никога досега не са правени. Те са в посока на демографията.
И като сме започнали, нека все пак да си дадем една обща картина за демографията, а не да внушаваме катастрофични процеси и твърдения едва ли не, че управлението унищожава нацията. Не е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов – моля, завършете изречението си.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Завършвам изречението.
Тенденцията започна от 1982 г. и на всеки 10 години с по 3% намалява. И тя е ли-ней-на! Не е катастрофално слизаща надолу, а линейна зависимост! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симеонов.
Реплики?
Първо, госпожа Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, казахте, първо, по една от точките на репликите ми, че сте съгласни, че стимулирането на раждаемостта е един от елементите за справяне с демографската катастрофа, като приемате, че един от елементите трябва ли, тук е моят въпрос, да го отхвърлим, да не работим по този елемент и да стимулираме раждаемостта?
Второ, в моята реплика искам да Ви припомня едно Ваше изказване от 2017 г. – как третото дете трябва да бъде дете на държавата и ще цитирам, за да сме точни: „Държавата ще стимулира финансово раждането на трето дете в семействата в България. Вицепремиерът Валери Симеонов заяви пред журналисти, че ще се поемат такси за детска градина, ще се дават помощи за дрехи, учебни помагала, така че третото дете да не се превръща в тежест на българското семейство, а да бъде насърчавана раждаемостта от държавата, тъй като броят на семействата с три деца у нас е много малък. По думите му държавата трябва да поеме своята отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията“.
Като говорите с факти, искам да кажете пред нас и пред колегите какво от това, което Вие сте обещали, сте свършили. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Втора реплика – господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, господин Председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Симеонов, с цялото ми уважение към експертизата Ви, която сте придобили като вицепремиер, отговарящ и за демографската политика, ще се опитам да Ви направя една реплика.
Питате: защо до IV клас? Ами, хайде да гласуваме, да го приемем и да го увеличим до VIII клас – нормално е. Ние сме се спрели до IV клас, защото тогава свършва основната степен. Мислили сме и до VIII клас, но сме преценили, че държавата в момента няма ресурси да го направи това и, когато сметнем, че има такива ресурси държавата, ще го въведем.
Между другото, ще предложим същия подход сигурно, ако сега го отхвърлите и по бюджета на държавата. Тогава ще предложим до VIII клас – да видим тогава какви ще са Ви аргументите, а пък до VIII клас аргументът може да бъде, че до тогава е задължителното образование в България.
Защо десет минимални работни заплати? Също дайте да приемем по принцип това, пък Вие между първо и второ гласуване предложете тридесет заплати, петдесет заплати предложете – да изпреварим американците, не американците, ами които цитирахте там.
Казвате, че всички тези мерки в Унгария и не знам си къде довели до 1% увеличаване на раждаемостта.
Господин Симеонов, Вие трябва да знаете и сигурно го знаете, че ние в България не се стремим да увеличим раждаемостта. Ние се стремим да постигнем нула – да няма повече умиращи, отколкото раждащи се. Това да постигнем ще бъде изключителен успех в тази държава. (Силен шум и реплики.)
Така че 1%, ако ние стигнем увеличаване на прираста, това просто ще бъде сериозен успех за държавата. Проблем, освен демографската катастрофа, която се изразява в намаляване на населението, е и застаряването му, господин Симеонов, така че раждаемостта става от ключово значение. Няма какво да Ви обяснявам на Вас точно какво значение има застаряването на населението за България.
Свършва ми времето, но да кажа още: разпростряхте се за демографията, а освен демографията, цел на Законопроекта е и по някакъв начин облекчаване бедността на тези българи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Гьоков.
Заповядайте за трета реплика.
ХРИСТО ПРОДАНОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Симеонов, започнахте Вашето изказване с въпроса: защо точно до IV клас, а не и VI, VII и нагоре? Краткият отговор е: защото сме преценили, че на този етап това са възможностите на бюджета. Иначе дългосрочната политика и визия и наше виждане по този въпрос, е, че държавата е длъжна да даде равен шанс на всички свои деца, защото е ясно, че никое дете не избира своите родители.
В България има деца на заможни родители, които учат в различни скъпи колежи, успяват да развиват таланта си и да стават добри граждани, но има и много деца, които не успяват да посетят училище, единствено и само защото неговите родители не могат да си позволят да му дадат базови възможности да посещава училище, като дрехи, учебници и така нататък. И политиката в тази област е, както казах, държавата да даде равен шанс за развитие на таланта за своите деца.
Иначе, когато талантливо дете, благодарение на това, че неговите родители нямат възможност да го изпратят на училище, то се превръща в престъпник, в безработен и така нататък. След това, вместо това дете да излезе като един добър кадър на пазара на труда, ние го изпращаме, както казах, или да върши престъпления, или на борсата за социални помощи.
Това е една дългосрочна политика и визия за БСП. Първата стъпка е до IV клас, защото не искаме популистки предложения, а предложения, които са издържани с възможностите на държавния бюджет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Проданов.
Господин Симеонов, имате думата за дуплика.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По реда на репликите – на госпожа Желева.
Точно това са мерките, които преди малко споменах като по-внимателни, деликатни и тънки, така да се каже. Това е предложение, което бях направил тогава. Какво от тези неща, които съм обещал, съм изпълнил?
Ангажиментът ми по отношение на демографията съм го изпълнил в максимална степен, каквато ми е била дадена възможността да го направя, като акцентувам върху трудовата миграция – и това Ви го казвам постоянно, не го подценявайте. Вие някак не обръщате внимание на хората, на българите, които са се върнали в Родината майка. Искате да увеличавате раждаемостта – лошо няма.
Аз, между другото, не мога да си спомня дали с Вас имах някаква сделка, облог за… (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Аз щях да Ви платя еднократните помощи в троен размер. Просташко – непросташко, мога да Ви кажа и още по един друг начин да Ви отговаря на Вас защо не съм изпълнил. Ами, просто защото Вие бяхте първите, които ми поискахте оставката и я получихте, така че не ме питайте мен!
На изказването на господин Гьоков – защо, господин Гьоков, ние в хода на разискванията между първо и второ четене да правим промяна? Аз исках не върху конкретния клас, до който трябва да се продължи даването на ежемесечни детски да акцентувам, а върху това каква Ви е аргументацията в този законопроект – повърхностна и неясна. Да, можем и до VIII, и до XII клас да продължим, само че при Вас няма аргументация, затова Ви казах, че този законопроект е писан по пижама преди лягане.
Не е наша работа да прилагаме до VIII клас, съответно тридесет пъти увеличаването. Аргументирайте се, убедете ни Вие – Вие сте вносителите на Законопроекта.
И на господин Проданов – също липсва аргументация в мотивите Ви защо до IV клас? Това, за което Вие претендирате – даване на равен шанс на всички деца по този начин чрез еднократно заплащане на месечни помощи, в никой случай не стимулира добросъвестно и отговорно отглеждане на деца. Много често тези помощи ще бъдат изпити, изядени и излюшкани в циганските махали като безкрайни веселби, тормозещи останалите хора с шума си. Това не е пречка децата, които получават помощи, да станат престъпници, няма пряка връзка между това. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
Лично обяснение, професор Михайлов.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председателстващ.
Уважаеми господин Симеонов! Уважаеми колеги, когато говорим за цифри, и когато говорим за тези показатели, които Вие цитирахте така коректно, трябва много внимателно да цитираме цифрите и аз ще Ви кажа, че не съм казал нищо, което не отговаря на истината.
България се намира на първо място по ниво смъртност в Европа, а за някои от регионите на България оценката е, че смъртността е, както при военни действия или масови бедствия, което е скандално.
България се намира на първо място по ниво на ранна предотвратима смърт; по ниво на смъртност до 65 години. България е с два пъти по-висока детска смъртност. Тоест, тука не можем да имаме никакви съмнения по нещата, които съобщаваме, а тенденция, че я има, но тази тенденция в никой случай няма да ни доведе до по-първа позиция от последната и години още наред.
На второ място, по отношение на това, което казахте за връщането на хора от емиграция – тоест, позитивният миграционен индекс. Трябва добре да знаете, че решаваща част от хората, които се връщат в България, са в пенсионна възраст и сега излязоха данните на Евростат… (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Прави са забележките от залата, професор Михайлов, че излизате извън контекста на лично обяснение.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: …за 500 хиляди души, които имат право вече на пенсия, но 80% от хората, които напускат България, са в репродуктивна възраст. И към това е насочено нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Професор Михайлов, моля Ви, ако не влезете в личното обяснение…
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: Личното обяснение беше точно по повода на данните, които аз цитирах, господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, приех, но Вие по същество правите изказване в момента. Благодаря.
Продължаваме с изказванията, колеги.
Госпожо Ангелова, заповядайте.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Неведнъж сме водили дебат по тези предложения тук, в тази пленарна зала.
Този законопроект е разглеждан няколко пъти – през 2017 г., отделно между първо и второ четене тези предложения ние сме ги разглеждали, когато гледахме Закона за държавния бюджет за 2018 г. и за 2019 г. И през 2017 г., и след това тези предложения са отхвърлени с едни сериозни аргументи. И сега парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи този законопроект.
По отношение на първото предложение за разширяване обхвата за получаването на еднократната помощ за първокласници да се получава за II, III и IV клас. Разширяването обхвата на еднократната помощ за първокласници няма да намали броя на учениците, които напускат образователната система. Това не може да бъде мотив да правите за пореден път това предложение, защото изследванията показват, че най-голям е делът на учениците, отпадащи от училище в прогимназиалния и гимназиалния етап на образованието, а не на учениците до IV клас. Това показва, че предложението и мотивите на вносителите не отговаря на реалните данни.
По отношение на другия основен мотив, който Вие посочвате за разширяване обхвата на тези помощи – бедността, аз също не съм съгласна, защото изследванията, данните показват, че основният мотив за отпадане на децата от образователната система на първо място, е невладеенето на български език, който не е майчин език.
На второ място, това е силната миграция. Основен проблем са децата на сезонните работници. Родителите, които заминават сезонно да работят извън България, вземат със себе си децата и те там не посещават училище.
На трето място, като друга причина за отпадане на децата от образованието това са ранните бракове и други. Но в никакъв случай не мога да се съглася с мотивите на вносителите, че това е бедността. Това е една спекулация, една мантра, която постоянно ни се насажда.
По отношение на второто предложение – за промяна на предоставяне на еднократната помощ при раждане на второ и трето дете на осигурени родители 24 месеца преди раждането на детето, като размерът да не бъде по-малък от десетократния размер на минималната работна заплата за страната. Считам, както и доктор Адемов преди малко каза, че това е неиздържано, необосновано предложение.
Уважаеми колега отляво, когато сте писали този законопроект, сте пропуснали един много важен момент, а именно че еднократната семейна помощ се предоставя на всички родители, без значение дали се осигуряват, или не се осигуряват, а Вие изведнъж поставяте условие за получаване на еднократна помощ – родителите да имат 24 месеца осигуряване преди раждането на детето.
Пряка дискриминация е и поставянето на условие за наличие на осигуряване за 24 месеца преди раждането, за да се получи този по-висок размер на еднократната помощ за раждане, като тази дискриминация е по отношение както на самите родители, така и по отношение на самите деца.
За пореден път, уважаеми колеги, Вие смесвате понятията. Аз това Ви го казах, и доктор Адемов го каза в своето изказване. Смесвате понятията „социално подпомагане“, „социално осигуряване“ и „социални помощи“. Социалните помощи се изплащат от държавния бюджет. Семейните помощи за деца се финансират изцяло от средства от държавния бюджет. Те нямат характер на осигурително плащане, каквото има в Кодекса за социално осигуряване.
Още веднъж искам дебело да подчертая, че еднократната помощ при раждане на дете по реда на чл. 6 на Закона за семейните помощи за деца е право на всички майки, които раждат живо дете, и се отпуска без доходен тест. Поставянето на условие за наличие на осигуряване 24 месеца преди раждането на детето, считам, че е неудачно, неприемливо. Това е, както казах, дискриминационно както по отношение на самите родители, така и по отношение на самите деца. Необосновано, колеги, е предложението Ви да обвързвате еднократната помощ за раждане с минималната работна заплата.
През 2011 г. колегите, които са били в Четиридесет и първото народно събрание, знаят, че ние приехме редица нормативни актове, с които отвързваме минималната работна заплата от редица социални плащания. Минималната работна заплата по своята същност представлява единица мярка за цената на наемния труд и зависи от икономическата динамика на страната.
Завършвам своето изказване и подчертавам още веднъж, че няма как да подкрепим този законопроект, защото необяснимо, непрофесионално, той е написан с груби грешки.
Уважаеми колеги, вече две години и половина сте в Социалната комисия, научете се да правите разлика между социално подпомагане и социално осигуряване. (Силен шум и реплики от „БСП за България“.) Социалните помощи нямат характер на осигурително обезщетение и в никакъв случай ние не можем да приемем такива мерки на парче, с неясен и краткосрочен ефект. Естествено, това предложение има единствено популистки характер. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова.
Реплики?
Една минута за реплика е останала на групата.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Да не е малко.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, не ни давайте напътствия как да пишем законите, защото все пак имаме някаква логика. Логиката ни беше точно от Вашето изказване.
Вие казахте, че децата напускат в прогимназиален и гимназиален курс, защото са неграмотни. А те са неграмотни, защото именно не са ходили от I до IV клас (ръкопляскания от „БСП за България“), където искаме да им помогнем – да помогнем на тях и на техните родители. Ето това е логиката! Когато се научите логически да мислите и да виждате живота, тогава може да ни казвате напътствия как да пишем законите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Недялков.
Втора реплика?
Имате думата за дуплика, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Към репликиращия бих казала: аз на Ваше място бих се срамувала от това предложение със смесването на социалното подпомагане (шум и реплики от „БСП за България“) – на социалните помощи със социалното осигуряване. По този начин Вие принизявате законодателните инициативи. Не може да има такива груби грешки.
По отношение на предложенията бих казала, че ако Вие предложите нещо ново, нещо градивно, нещо иновативно, ние сме съгласни да го подкрепим, но две години и половина ни предлагате една и съща мантра. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Не виждам други желаещи за изказвания.
Закривам разискванията.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 954-01-40, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Гласували 170 народни представители: за 76, против 18, въздържали се 76.
Предложението не се приема.
Процедура.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вземам думата за процедура. От сутринта в държавата е преустановена продажбата на електронни месечни винетки за българските превозвачи и за българските граждани. Хаосът с тол системата в момента е пълен, както Ви го предсказвахме, между другото. Продават се само дневни и седмични винетки. Превозвачите се чудят какво да правят по българските пътища.
Моля, господин Председател, на основание на не знам кой член от Правилника (смях и оживление), да извикате министъра на регионалното развитие да обясни какво се случва в държавата, създадения хаос с приемането или неприемането на поправките в Закона за пътищата, защото български превозвачи стоят по българските пътища, без да знаят какво да правят. Да се дадат указания ще има ли месечни винетки, ще се плаща ли, безплатно ли ще се пътува? Някой от управляващите да дойде и да обясни. Хаосът, който го забъркахте последните две-три седмици, за който ние Ви предупреждавахме, вече от днес е факт – от днес българските превозвачи стоят по улиците и не знаят какво да правят.
Затова молбата ми е да извикате министъра на регионалното развитие да обясни каква е ситуацията и какви мерки е предприела изпълнителната власт за преодоляване на проблема? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски.
Разбрах въпроса Ви, ще направя необходимото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме със следващата точка от дневния ни ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители.
Заповядайте, доктор Адемов, да представите Доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
„ДОКЛАД
за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-38, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 12 юни 2019 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 3 юли 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-38, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
В заседанието взеха участие Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Петя Малакова – началник-отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерството на труда и социалната политика, Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, Драгомир Драганов – директор на дирекция „Анализи, планиране и прогнозиране“ в Националния осигурителен институт, Ваня Григорова – съветник на Президента на КТ „Подкрепа“, и Стоянка Сотирова – национален координатор в Съюза за стопанска инициатива.
Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков, като акцентира върху целта на Законопроекта, която е да се преизчислят всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 юни 2016 г. Нещо повече, преизчисляването на пенсиите трябва да е периодично, поне на четири години.
Вносителите на Законопроекта смятат, че ако са били приемани подобни предложения назад в годините, настоящият законопроект би имал далеч по-поносими финансови измерения. Освен това преизчисляването на пенсиите със средния осигурителен доход за 2015 г. би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността.
Предложеният законопроект е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размера на пенсиите. Тя според вносителите е първата и най-важната. В противен случай ще се задълбочи още повече проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е принципът на равнопоставеността на осигурените лица. Всяко отлагане на решението за в бъдеще ще изисква все по-големи финансови ресурси.
Според мотивите на Законопроекта немалка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите и хората над 65 години. Бедните възрастни хора са се увеличили от 22,6% през 2014 г. на 29,2% през 2018 г. При линия на бедността за 2019 г. 348 лв., минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще стане 219 лв., а средната пенсия за 2019 г. ще е около 386 лв. Над 1,3 млн. пенсионери (60% от общия брой) са с пенсии под границата на бедността.
В същото време не се предвижда никаква съществена промяна в размера на пенсиите освен ежегодното осъвременяване от 1 юли. Положението е нетърпимо и се изискват бързи и неотложни мерки, разположени във времето, които няма да нарушат основни принципи на осигуряването и да демотивират младите българи въобще да се осигуряват.
Вносителите предлагат, за справяне с тази ситуация допълнение към Кодекса за социално осигуряване, с което да се преизчислят всички стари пенсии. Вносителите предлагат тази мярка с разбирането, че основен принцип в осигуряването е равнопоставеността и солидарността между осигурените лица. Съгласно чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от: средномесечния осигурителен доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период и от осигурителния стаж на лицето.
При спазване на принципа на равнопоставеност осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос – една и съща продължителност на осигурителен стаж и еднакво съотношение между осигурителния доход на лицето и средния осигурителен доход на страната за определения период, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Но поради това, че средният осигурителен доход на страната през годините е различен, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, размерът на пенсията често чувствително се различава.
За да се намалят тези различия се налага периодично преизчисляване на размера на старите пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуалния среден осигурителен доход за страната. Последното такова преизчисляване е направено през 2008 г. със средния осигурителен доход за 2007 г.
Средният осигурителен доход за 2018 г. е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича немалка част от българските пенсионери, въпреки техния осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно това противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи.
В направената предварителна оценка на въздействието на предлагания законопроект, в частта, „Анализ на разходи и ползи“ вносителите са записали, че преизчисляването на пенсиите от 1 септември 2019 г. със средния осигурителен доход за 2015 г. ще струва около 550 млн. лв.
В частта „Въздействие върху нормативната уредба“ е записано, че приемането на предложените промени трябва да получи своето отразяване в държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КТ „Подкрепа“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Съюза за стопанска инициатива, Националния осигурителен институт, както и протокол от заседанието на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество от 20 юни 2019 г.
В становището на Министерството на финансите се изказват принципни несъгласия със Законопроекта от социална и фискална гледна точка.
Министър Бисер Петков представи становището на Министерството на труда и социална политика, като се спря на няколко аргумента, които дават основание да не бъде подкрепен Законопроектът.
Съгласно формулата и елементите, участващи при изчисляване размера на пенсията, един от елементите е средномесечният осигурителен доход за предходните 12 месеца. От така възприетия начин на изчисляване на пенсиите следва, че в зависимост от месеца на отпускане на пенсията лицата с еднакъв осигурителен принос получават различни по размер пенсии.
Възприетото законодателно решение да се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията е свързано с това, че до този момент лицето е участвало в осигуряването, внасяло е осигурителни вноски и неговият доход е отчетен при определяне на средномесечния осигурителен доход за страната. След пенсионирането си лицата, които не са работили и не са подлежали на осигуряване, нямат принос за нарастването му, поради което е възприето, че няма основание техните пенсии да се определят или преизчисляват в зависимост от този доход.
При положение че средномесечният осигурителен доход нараства – това е трайната тенденция, която е установена през последните години – не е възможно размерът на пенсиите, изчислени по една формула и с един и същ индивидуален коефициент и осигурителен стаж, но отпуснати през различни години, да бъдат еднакви.
За да се избегне изоставането на размерите на пенсиите, отпуснати през предходни години в сравнение с новоотпуснатите, в законодателството ни са предвидени други механизми. Министърът припомни, че става дума за осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, което се прилагаше до 2016 г., след това беше заменено, но пак със същия ефект чрез преизчисляването на пенсиите на основание § 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С последните промени беше възстановено прилагането на чл. 100, който временно беше замразен заради другия механизъм на преизчисляване с по-висока тежест на осигурителния стаж. Това е механизмът, който се прилага.
От 1 юли 2019 г. всички пенсии бяха осъвременени с 5,7%, точно за да се избегне или да се намали това обективно изоставане, което съществува на старите пенсии спрямо новоотпусканите.
В становищата на работодателските организации се изказва неподкрепа за предложения законопроект с аргументите, че такъв тип предложения, които променят бюджетната рамка, трябва да се правят по време на обсъжданията на Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Освен това трябва да има сериозни и детайлни финансови разчети, които да намерят отражение и в тригодишната бюджетна прогноза.
В становището на Конфедерацията на независимите синдикати в България се посочва, че организацията не споделя предложените допълнения към Законопроекта. За КНСБ правилното и справедливо решение относно размерите на пенсиите, в това число тяхното осъвременяване и целево увеличаване, трябва да се съобразява преди всичко с приноса на лицата – осигурителен стаж и доход, върху който са внасяни осигурителните вноски, и едва след това да се преценява необходимостта от допълнителна подкрепа на лицата, чиито доходи от пенсии са под определена граница. Това е подходът, който съответства на принципите на осигуряването и който не подчинява солидарността на цели, които принадлежат на други елементи на системите за социална защита. Предложението, съдържащо се в Законопроекта, освен че „убива“ стимулите за осигуряване на по-високи доходи на сега работещите лица, нарушава основните принципи, прилагани в осигурителната политика.
От протокола на заседанието на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество става ясно, че при разглеждането на Законопроекта не е постигнато единодушие от членовете на Комисията и предстои разглеждането му в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
От Националния осигурителен институт не се ангажират с позиция, но предоставят подробно изчисления на необходимите финансови ресурси, ако Законопроектът бъде подкрепен и започне неговото прилагане. Конкретно за настоящето предложение Националният осигурителен институт посочва, че при преизчисление с посочения осигурителен доход увеличение ще получат около 1 286 985 или 74,6 на сто от пенсиите, подлежащи на преизчисление, като размерите на някои от тях ще достигнат новия максимален размер от 1200 лв. и ще бъдат ограничени от него.
Средният размер на пенсиите, получили увеличение в резултат на преизчислението, ще се увеличи от 391,20 лв. – това е размерът им след увеличението от 1 юли 2019 г. с 5,7 на сто, доколкото в Законопроекта не е изрично посочено, че предвиденото увеличение от 1 юли 2019 г. няма да бъде извършвано поради извършване на преизчисление от 1 септември 2019 г., на около 500,00 лв. или с 27,8 на сто. Няма да получат увеличение 438 046 пенсии, от които:
- 344 012 са пенсии, приравнени на минималния размер за съответния вид;
- около 19 500 пенсии, ограничени на максималния размер от 1200 лв.;
- 74 500 пенсии с размери между минималния и максималния размер, които са отпуснати преди 1 януари 2016 г. с доход, по-нисък от 726,40 лв., но в резултат на осъвременяванията през следващите години размерите им са достигнали стойности, по-високи от тези, които биха получили при преизчислението.
В проведената дискусия взеха участие народните представители Светлана Ангелова, Георги Гьоков, Надя Клисурска, Виолета Желева и Хасан Адемов.
В дискусията освен народни представители се включиха и представители на пенсионерски организации, които предложиха свои становища за обсъждания законопроект.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 7 гласа „за“, без „против“ и 11 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-38, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 12 юни 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Няма доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Има ли желание от страна на вносителите да представят Законопроекта?
Заповядайте, господин Гьоков, имате думата.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! След като нашето предложение за промени в Закона за социални помощи за деца беше отхвърлено и управляващото мнозинство отново показа социалната си нечувствителност, ще Ви представя още един Законопроект, който мога да кажа, че е от социалния пакет закони, които внесохме в последно време от парламентарната група на „БСП за България“. Това е внесеният на 12 юни от Корнелия Нинова и група народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
На практика, отново трябва да Ви кажа, че вносител на Законопроекта е почти цялата парламентарна група на „БСП за България“. Това е така, защото това е наш ангажимент към хората в пенсионна възраст и последователната политическа позиция.
Самото предложение е, че в Преходните и заключителните разпоредби се добавя нов параграф, с който да се разпореди пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., да се преизчислят от 1 септември 2019 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2015 г., който е 726,40 лв., след което размерът на пенсията да се определя при условията и реда на членове 70, 75, 79 от Кодекса за социално осигуряване. В Законопроекта сме предвидили преизчисляването на пенсиите да се извърша само ако това е по-благоприятно за лицето.
Основна функция на пенсионната система е да осигурява защитата на доходите на възрастните хора след оттеглянето им от пазара на труда, да ги защитава от изпадането в бедност и да им гарантира приемливо ниво на заместване на дохода след пенсиониране.
Следва един риторичен въпрос: изпълнява ли тази основна функция българската пенсионна система? Според мен отговорът е: не. Ако кажем, че българските пенсионери са най-онеправданите хора в България и живеят ден за ден, ще сме прави поне за 90 на сто от тях. Ако кажем, че са забравени от управляващите, ще сме прави на 100%. Какво имам предвид, като казвам „забравени“? Никой в тази зала не може да отрече очевидното, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст в нашата страна, за които става въпрос във внесения законопроект, са неадекватно и неоправдано ниски, а в пенсионноосигурителната система са натрупани проблеми и деформации, които не искате да признаете и да дискутираме. А тези проблеми практически датират от началото на модела на пенсионноосигурителната система, като най-сериозна проява имат тези след 2000 г., когато стана факт една радикална реформа в българската пенсионна система. Тя бе въведена като част от ангажиментите на България към Световната банка и Международния валутен фонд и не донесе нищо добро на българските пенсионери. Днес, близо 20 години след реформата, можем да заявим, че нито една от целите ѝ не бе постигната. С особена сила това се отнася за поставянето като цел на повишаване на общото равнище на пенсионната защита с оглед осигуряване на по-добро материално състояние на сегашните и бъдещите пенсионери, а също и на постигане на по-голяма социална справедливост в пенсионното осигуряване. Тоест адекватни размери на пенсиите, които да позволяват на пенсионерите да живеят нормално, няма.
Съвсем очевидно е, че днес за пореден път се нуждаем от широк публичен дебат за бъдещето на българската пенсионна система, в това число и за размерите на пенсиите. Може ли тя да осигури поне на две трети от българските пенсионери адекватни пенсии, които да им позволят да живеят нормално, а за останалата една трета да се мисли за подпомагане чрез социалната система?
Трябва да се анализират всички решения и действия след 2000 г., а също и пропуснатите възможности за конкретни действия, които доведоха българската пенсионна система до днешното ѝ състояние, а то е липса на обществено доверие, ниски пенсии, финансова нестабилност и неспособност да бъдат посрещани дългосрочните демографски, икономически и социални предизвикателства.
Най-после трябва управляващите от ГЕРБ, след 10 години управление на тази държава и на нейната пенсионна система, да признаят, че днес пенсионната система не може да осигури адекватни пенсии и ако не се вземат мерки, в бъдеще българските пенсионери ще бъдат изложени на силен риск от изпадане в бедност. Коефициентът на заместване на миналите трудови доходи ще намалява, а пенсиите от частните пенсионни фондове едва ли ще могат да компенсират спада в адекватността на пенсиите.
Изключително много са предизвикателствата и неизвестните пред ролята не само на универсалните, но и на професионалните фондове за осигуряване на достойни условия на живот на възрастните хора в бъдеще. И допълнителното задължително пенсионно осигуряване очевидно не може да отговори на завишените очаквания към него.
На практика все повече ще нараства броят на възрастните, все повече ще намалява броят на осигурените и все повече пенсионери ще живеят под прага на бедността, разчитайки само на пенсионната система за своята издръжка.
Една не малка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите и хората над 65 години. Бедните възрастни хора са нараснали от 22,6% през 2014 г. на 29,2% през 2018 г. При линия на бедността за 2019 г. от 348 лв. минималната пенсия за осигурителен стаж от 1 юли стана 219 лв., а средната пенсия за 2019 г. ще е около 386 лв. Над милион и триста хиляди български пенсионери или това е 60% от общия им брой, са с пенсии под границата на бедността. И от бюджетната прогноза, и от изявленията на отговорни за доходите на българските граждани фактори от управляващите става ясно, че не се предвижда никаква съществена промяна в размера на пенсиите освен ежегодното им осъвременяване от 1 юли по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.
Положението е нетърпимо и се изискват неотложни мерки, които да не нарушават основни принципи на осигуряването и да демотивират младите българи да се осигуряват, каквото например е увеличаването само на минималната пенсия. Една такава мярка, според нас, е предложеното от нас преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2016 г. със средномесечен осигурителен доход за страната за 2015 г. – основен, който казах вече, че е 726,40 лв.
Основен принцип в осигуряването е равнопоставеността и солидарността на осигурените лица. Съгласно чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи от средномесечния доход на страната за последните 12 месеца преди пенсионирането, съотношението между осигурителния доход на лицето и средноосигурителния доход на страната за определения период, и от осигурителния стаж на лицето. При спазване на принципа за равнопоставеността осигурените лица, имащи еднакъв осигурителен принос, една и съща продължителност на осигурителния стаж и еднакво съотношение между осигурителния доход на лицето и средноосигурителния доход на страната за определения период, би трябвало да получават близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст поради това, че средноосигурителният доход на страната през последните години е различен дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, а размерът на пенсиите им чувствително се различава. За да се намалят тези различия, може да се прилага периодично преизчисляване на размера на отпуснатите по-напред във времето пенсии за осигурителен стаж и възраст с актуален среден осигурителен доход за страната. Последното такова преизчисляване на пенсиите беше извършено през 2008 г. със средноосигурителен доход за 2007 г., който е 398,17 лв.
Всички знаете от кого бе предложено и реализирано това предложение.
Средният осигурителен доход за 2018 г. е вече 889,90 лв. и е нараснал над два пъти в сравнение с този за 2007 г. В резултат на това за последните 10 години различията между стари и нови пенсии, ако можем така да наричаме отпуснатите пенсии по-рано във времето, при еднакъв осигурителен стаж на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича не малка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос, да получават по ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно от това, противопоставя хората с по-ранно отпуснатите пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи.
Преизчисляването на пенсиите трябва да е периодично, поне на четири години. За съжаление, всички предложения досега са отхвърлени и решенията стават все по-скъпи. Преизчисляването на пенсиите със средноосигурителния доход за 2015 г. би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността, но трябва да се планират следващи стъпки за адекватни размери на пенсиите. Предлаганото преизчисление е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение, но тя е важна, защото в противен случай проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността на осигурените лица, ще се задълбочава. Всяко отлагане във времето на решение за пенсиите ще изисква все по големи финансови ресурси.
За необходимите средства до края на годината и за по следващи години няма да говоря. Числата ги има в нашите мотиви и в становищата на Министерството на труда и социалната политика, и на НОИ. Не са малко средства, но нашите майки и бащи ги заслужават и сме длъжни да ги намерим.
Оставам с очакване за подкрепа от всички парламентарни групи въпреки отрицателните становища и решенията на Комисията по труда и социалната политика.
Предстои ни трудно решение, но нашите пенсионери, нашите майки и бащи, изискват това да бъде направено сега и веднага. Благодаря Ви. (Ръкопляскания, възгласи: „Браво!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.
Откривам разискванията.
Имате думата за изказване, уважаеми народни представители.
Заповядайте, госпожо Желева.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди няколко месеца водихме подобен дебат за преизчисляване на пенсиите. Аз много добре си го спомням, защото по време на този дебат, изказвайки нашите становища и мнение, от тази част на залата се чуваха страшно много подвиквания, обиди. За мен беше обидно, но обидно беше и за пенсионерите, защото това е един много голям проблем за страната ни и вместо да го осъзнаете, Вие напротив, някак си го неглижирате и казвате, че това вече сме го правили, ама дайте нещо ново. Какво ново? Какво ново, като една много голяма част от пенсионерите живеят с минимални, мизерни средства?
Аз не виждам какво толкова иновативно може да се измисли? Единственото, което може да се направи на този етап – да, след това в дебата може би ще стане ясно, че има и други механизми, но този е един от основните механизми, които ние може да предприемем, и това е преизчисляване на пенсиите сега, а след това да се индексират подобаващо.
Правя това предложение, защото има една задълбочаваща се несправедливост – увеличаваща се разлика между нови и стари пенсии. Въпреки поредицата от реформи правителството няма план как да се справи с този проблем. Разликата между старите и новите пенсии е много голяма. Дали това е системен дефект – не знам. Може би тези, които са много по-компетентни, могат да кажат.
Основното, което се казва, че основната част от възрастните хора са се пенсионирали преди доста време, когато заплатите са били ниски, новите пенсии предполагат, че те са правели вноски върху по-висок осигурителен доход. Когато пенсията се отпуска, индивидуалният коефициент се умножава по средния осигурителен доход за страната за предходните 12 месеца и с друг коефициент, отчитащ осигурителния стаж. Тоест, пенсията зависи от осигурителния принос и от доходите през предходната година. Ако сте се пенсионирали след година, на добри заплати, печелите, но, ако осигурителният доход продължи да не расте, Вашата пенсия ще изостава във времето.
Наистина по-възрастните пенсионери са се пенсионирали при по-ниски изисквания за стаж. От тази гледна точка може да се каже, че техният принос към осигурителната система е по-нисък, но това не е точно така, защото преди вноските бяха по-високи – ако сега те са около 19%, тогава са били 37%, защото е била друга системата. Следователно, заради разликата в размера на осигурителните вноски, имаме основание да смятаме, че по-възрастните пенсионери имат съпоставими, а в някои случаи дори по-голям принос към осигурителната система.
Решава се проблемът частично, чрез така нареченото „швейцарско правило“, което изисква пенсиите да се актуализират ежегодно в коефициент, отчитащ с равни дялове инфлацията и повишаването на осигурителния доход. Тоест, ако инфлацията нараства с 2%, а доходите с 10, пенсиите трябва да се повишат с 6%.
В годините след кризата това правило изоставаше, а при реформата от 2015 г. беше решено то да се замени с коефициент, отчитащ осигурителния стаж. В годините на ниска инфлация или на натиск върху заплатите кризата изглежда, че ще доведе до недостатъчно осъвременяване на пенсиите или актуализация, което значи, че това правило не е подходящо и трябва да се добави и друг механизъм.
Тук една вметка отправям за статистика, която би трябвало да знаете, когато вземате решението как да гласувате. В топ 7 сме по най-ниски разходи за пенсии в Европейския съюз. Разходите за пенсии в България са един от най ниските в Европейския съюз и също така като общ размер на средствата, и като дял от брутния вътрешен продукт на страната. У нас разходите за пенсии са 8,4% от брутния вътрешен продукт, докато средно за страните от Европейския съюз, за възрастните хора, той е 12,6% от брутния вътрешен продукт. Това сочат последните официални данни на Европейската статистическа служба Евростат.
И накрая, съвсем искрено и откровено искам да си зададете един въпрос – 348 лв. е линията на бедност, а ние даваме на пенсионерите 220 лв. Какво ще кажете за това? Може ли така да живеят тези пенсионери и всичко, което ще кажете след това няма значение, защото българите го виждат, българите виждат как живеят нашите възрастни хора?
Но, както виждам, тук си говорите, Вас това не Ви интересува, както започнахте в началото. Тази тема за Вас не е важна, но ако политиците отстъпят от обещанията си всеки път, когато дойде време те да се реализират, никаква реформа, било то и пенсионна, няма да се осъществи. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, уважаема госпожо Желева.
Има ли реплики? Няма.
Процедура – заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Председател, преди малко нашият колега господин Свиленски, призова от тази трибуна министъра на регионалното развитие – госпожа Аврамова, да дойде тук и да обясни какво се случва с продажбата на винетки за автомобилите, за превозните средства над 3,5 тона.
Имаме ли отговор, ще дойде ли? Защото ние продължаваме да получаваме обаждания от превозвачи, които седят по пътищата и не знаят какво да правят. Този въпрос е от изключителна важност. Само допреди няколко дни тук имахме дебат за тол системата във връзка с промени, които се предлагат от група народни представители, и тогава заместник-министър Нанков, който беше тук обясни много спокойно, че всичко е наред с тази система.
Страх ли я е сега госпожа Аврамова да дойде и да отговори на българските превозвачи какво се случва днес и защо не се продават месечни винетки? Кога ще бъде възстановена пълноценната работа на системата? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев.
Предполагам, че водещият преди мен господин Христов е направил необходимото, за да уведоми министър Аврамова.
Продължаваме с изказванията.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Само една процедура, да обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Процедура – заповядайте, госпожо Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, свързах се с министър Аврамова и заместник-министър Нанков. В момента не са на разположение, защото са в страната, не са в София. При първа възможност ще дойдат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Караянчева.
Продължаваме с изказванията.
Има ли изказвания?
Госпожо Лечева, заповядайте, имате думата.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах в началото, в предишната точка, която обсъждахме, виждам, че има досада от страна на управляващите, на Патриотите, по отношение на темата, която обсъждаме, а тя е изключително важна, защото касае повече от милион и половина български граждани и граждани в пенсионна възраст.
Аз съм сигурна, че всеки един в кампанията за народни представители се е срещал с пенсионерски организации, слушал е техните въпроси, проблеми, поемал е ангажименти, даже си спомням, че някои оттук, от политическите сили, спечелиха гласове и присъствие в парламента именно заради обещанието от 300 лв. пенсии, но днес си мълчат, бих казала, гузно пред това, което са поемали като ангажименти.
Ще си позволя да прочета едно обръщение, да Ви припомня това, което Вие сте слушали, но ще Ви го прочета. То е от най-голямата неправителствена организация – Съюз на пенсионерите –2004, които се обръщат към всички народни представители да предприемат законови мерки, чрез които ще покажат своето отношение към актуалните проблеми на българското общество и по специално на възрастните хора:
„Настояваме да се ангажирате да участвате в актуализацията на всички проблеми на пенсионната реформа, справедливо и ежегодно да преизчислявате пенсиите по средноосигурителен доход за всички пенсионери, както е в много европейски страни. Тези въпроси ние Ви ги задавахме по време на кампанията и днес настояваме за тяхното решаване, както от всички управляващи, така и от всички представители на опозицията.“
Аз съжалявам, че тук нашият колега от Великотърновска област – Милен Михов, който беше заедно с мен на последната конференция на Областната организация на пенсионерите във Велико Търново, сега в момента го няма в залата, защото той щеше да припомни онези въпроси, които поставиха отново българските пенсионери и организации пред нас.
Какво правим с тази огромна социална несправедливост и как се чувстват те в парламента, след като противопоставиха огромен брой, процент български пенсионери – били част от осигурителната система, хора с учителски професии, които днес са с равни пенсии с тези, които никога не са били част от осигурителната система и не са работили, нито са учили, нито имат някакъв професионален ценз?
Ще прочета и още едно обръщение на един наш съгражданин от Великотърновска област, който се е обръщал до всички институции, включително и до Комисията по социална политика, Тодор Минчев се казва от село Овча могила.
Той казва така: „Повод да се обърна към Вас е като сравнявам пенсиите на възрастните хора от държавите от Европейския съюз, на който ние сме член вече 12 години, пенсиите на възрастните хора от съседните ни държави и пенсиите на възрастните хора в България, които са малко над 100 евро. За да няма такава голяма разлика в размера на пенсиите Ви предлагам да проучите опита на горните държави за използване на критерии при определяне на размера на пенсиите и да ги приложите в България. Предлагам да предложите на Вашата комисия да обсъдите възможността за преизчисляване на всички пенсии на базата на съвременния осигурителен доход.“
Няма да чета цялото обръщение и цялото писмо, изпълнено с много горчивина, огорчение на този човек. Той само казва: „В това положение съм не само аз, а повече от 70% от възрастните хора на България“.
Уважаеми дами и господа, отнасяте се, виждам, с досада и, бих казала, с изключително пренебрежение към сериозен въпрос, който обсъждаме днес, а именно състоянието на пенсионерите в България. Изключително обидно, срамно за държава, която е членка на Европейския съюз вече 12 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Лечева.
Има ли реплики?
Господин Симеонов, заповядайте – първа реплика.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители! Уважаема госпожо Лечева, откъде толкова злоба, откъде толкова злост? (Шум и реплики от „БСП за България“. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не така с гьостерицата, по полека!
За кого говорите? Вие знаете ли кого цитирате тук от този микрофон? Хората, които имат най-последователна политика по отношение повишаването на пенсиите на пенсионерите в България.
Тъй като Вас Ви нямаше тогава, вероятно с досада сте гледали – тази думичка два-три пъти я употребихте: с досада – отстрани, или сте се занимавали с нещо друго. (Реплика от народния представител Александър Паунов.) Мога да Ви върна лентата и на тук подхвърлящите от първия ред за 300 лв.
И Вас Ви нямаше, Паунов, по-кротко.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (БСП за България, от място): Аз съм бил тук, теб изобщо те нямаше. (Смях и оживление.)
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Мен ме е нямало, когато си се родил, но това е друг въпрос.
Искам да Ви кажа, че декември месец 2016 г. тук, в тази зала, се гледаше бюджетът за 2017 г. След предварително проведени, неособено конфиденциални обаче, срещи на ръководството на „Патриотичен фронт“ тогава и на БСП под ръководството на госпожа Нинова, горе в зала „Запад“ се проведоха съответните консултации, на които Вие поехте ангажимента да подкрепите нашето предложение за 300 лв. минимална пенсия. И какво направихте? Знаете ли какво направиха Вашите предшественици тук, в залата? Нищо не направиха! Когато се гласуваше общата рамка на бюджета, повтарям, декември месец, заседанието, когато се гласуваше бюджетът, те просто не гласуваха общата рамка и по този начин осакатиха евентуалното увеличаване на пенсиите.
После, когато вече беше конкретният текст за пенсиите – точно такива са фактите – от парламентарната група им се откъснаха 20-ина гласа да подкрепят ей така, колкото да покажат, че не са съвсем непричастни към този въпрос. Е, това е историята на борбата за повишаване на пенсиите.
Ето, Вие сега идвате нови, преродени, облагородени, не знам откъде, може би от небесата, от рая слизате, и почвате да раздавате присъди и оценки на ляво, и на дясно. Не така с гьостерицата! Не така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Използвате чуждици.
Има ли втора реплика?
Заповядайте, господин Гьоков.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Лечева, искам да кажете на господин Симеонов тук, от тази трибуна (силен шум, смях и оживление в ГЕРБ), да не се заиграва с тези приказки, защото веднъж вече казахме кой как е гласувал тогава. Става ясно, че тези, които направиха тогава предложението, ги нямаше в залата.
Кажете му, че ще си направя труда отново да извадя данните кой как е гласувал и колко човека са гласували. Ще ги дам на журналистите. Но ще го е срам после да се качва на тази трибуна да прави реплики.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: В момента поучавате госпожа Лечева, защото репликата трябваше да бъде към нея.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ (встрани от микрофоните): Да, това правя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Трета реплика?
От другите групи има ли желание за реплика?
Заповядайте, господин Веселинов.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ (ОП): Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Лечева, убеждавам се, че никой на никого не може да даде толкова, колкото БСП да обещае в рамките на едно опозиционно говорене. (Ръкопляскания от ОП и ГЕРБ.)
В днешния ден свободните упражнения по социална демагогия на БСП ще струват на държавата, ако ги приемем, около 2,2 млрд. лв. Тоест в рамките на пет-шест заседания можем да приключим с държавния бюджет и да си ходим – да разпуснем парламента и да направим икономии от гледна точка на нашите разходи.
Хубаво е, че се използват силни думи, като „досада“ и така нататък. Аз обаче мога да използвам друга дума, която е с подобна окраска, и тя е „фундаментално лицемерие“. Не може БСП – партията, която ограби българските пенсионери, която ги докара до два долара пенсии (силен шум и реплики от „БСП за България“, ръкопляскания от ГЕРБ), да държи менторски тон. Не може да се криете от факта, че „Обединени патриоти“ сме единствените, които последователно сме поставяли въпроса за увеличаване на доходите, и сме ги постигнали, особено за минималната пенсия. (Реплики от „БСП за България“.)
Този процес продължава, между другото. Този процес ще продължи, защото в управленското споразумение, което сме подписали с ГЕРБ, съществува ангажимент за преизчисление на старите пенсии. Лично аз съм сигурен, че нашата парламентарна група ще постави тази тема в разговорите за следващия бюджет и ще я отстоява.
Между нас казано, бях решил да гласувам за Вашето предложение. Ще си помисля до края на заседанието дали очевидното желание тази тема да бъде използвана чисто предизборно, чисто популистки и с цел да се извлекат някакви политически дивиденти няма да ме разубеди. Продължавам да се колебая. От Вашите изказвания, колеги от БСП, ще преценя чистотата на намеренията Ви и респективно ще взема решението за своя вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Веселинов.
Уважаеми колеги, искам да Ви уведомя, че министър Аврамова пътува към Народното събрание, за да отговори на поставения въпрос.
Дуплика?
Госпожо Лечева, заповядайте.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз само Ви показах огорчението в милион и половина български граждани. А това, което Вие иронизирате – българските пенсионери са далеч над нивото на господин Симеонов, за да обсъждам неговото поведение тук, на парламентарната трибуна, и иронията, с която се отнася. (Шум и реплики.)
Виждам, че заедно с госпожа Ангелкова изпразнихте вече българските плажове. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Начинът, по който управлявате, е показателен. Така че виждам до какво довеждат българската държава Вашите коалиционни взаимодействия с управляващата коалиция от ГЕРБ. Дванадесет години по-късно, в онзи мандат 2005 – 2009 г. БСП актуализира българските пенсии, и остави състоянието на държавата много по-завидно, отколкото я намираме 12 години по-късно. Тогава икономическият растеж беше между 6 и 7%, а днес е само 3,6%. Онова незавидно ниво, в което оставяте българската държава, ще ни коства години наред и много усилия, за да възстановим нивото, което бяхме 2005 г. и 2009 г. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Лечева.
Господин Иванов, искате думата за процедура, заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на работното време поради искането за изслушване на министър Аврамова. Министър Аврамова ще дойде. Предлагам да удължим времето до нейното идване и изслушването ѝ. Благодаря. (Реплики от „БСП за България“.)
Да, днес ще дойде. Затова предлагам днес да го удължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: До приключване на нейния отговор. Така ли да разбирам формулирано предложението Ви?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли обратно предложение? (Реплики от „БСП за България“.)
Моля да изясните все пак искате ли да изслушаме министър Аврамова, или не желаете? (Реплики от „БСП за България“.)
Очакваме я да пристигне всеки момент. Може би влиза в сградата.
Гласуваме процедурното предложение на господин Станислав Иванов за удължаване на работното време на Народното събрание до приключване на отговора на министър Аврамова.
Гласували 114 народни представители: за 110, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Продължаваме със заявеното изказване на доктор Адемов.
Заповядайте, имате думата.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Дами и господа народни представители! Тази дискусия, свързана с преизчисляването на така наречените стари пенсии, защото такъв термин „стари пенсии“ няма, може да бъде наречена популистка, може да бъде наречена предизборна. По всякакъв начин може да бъде охарактеризирана. Истината е, че тази дискусия вълнува българските пенсионери и българските граждани и ние трябва да дадем съответния отговор. В случая институционален отговор – ако приемаме това преизчисление, да кажем защо го приемаме, ако не го приемаме, защо не го приемаме.
Затова отвъд емоционалните аргументи, отвъд популистките аргументи, ако щете, ще се опитам да се спра върху експертните аргументи, защото те са важни. Защо са важни? Защото това, което се казва – че ще се преизчислят всички пенсии, не е вярно, уважаеми дами и господа вносители. Това предложение за преизчисляване на пенсиите с осигурителния доход от 2015 г. се отнася, казвам Ви точно, за 1 286 985 пенсионери.
Какво казваме на останалите близо 1 милион пенсионери? На тях им казваме, че от 1 септември до края на годината са необходими 560 милиона, които 560 милиона ще отидат за преизчисляване на пенсиите, пак повтарям числото, на 1 286 985 пенсионери.
Кои са останалите? Които са на максимален размер, тези, на които вече пенсиите им са надминали осигурителния доход за 2015 г., тези, които са приравнени към минималния размер на пенсиите, които предлагат колегите от „Обединените патриоти“. Това е много важно да се разбере, защото разберем ли това нещо, казваме, че предложението, което правим, е на изключително висока фискална цена, с не толкова висок ефект за българските пенсионери.
Вижте разчетите на Националния осигурителен институт. Това, което Ви казвам, са числата. Знам, че това преизчисление на пенсиите някога ще се случи. Знаете ли кога ще се случи? Когато в предизборна кампания, в предизборна платформа една политическа сила, която и да е тя, спечели доверието на българските избиратели. С това предложение ще има моралното право да изхарчи 560 млн. лв. за четири месеца, 1 млрд. 600 млн. лв. за следващата година, 1 млрд. 900 млн. лв. за по-следващата година – за 2020 г. Това са фискалните параметри, извън емоционалните аргументи. Става въпрос за повече, отколкото е този ресурс, който е сега, а той тази година е 9 млрд. 700 млн. лв.
Как могат да бъдат осигурени тези пари? По няколко начина.
Първият начин – увеличаване на заплати, увеличаване на заетост, ръст на брутния вътрешен продукт и така нататък.
Вторият начин – увеличаване на осигурителни вноски.
Третият начин – увеличаване на данъци. Защото при едно такова увеличение, при преизчислението на пенсиите ще бъде необходимо да се прибегне до търсене на източник за финансиране.
Това е важното да се отбележи от експертна гледна точка. Иначе могат да се вземат всякакви политически решения.
Затова аз искам обаче да кажа и аргументите в подкрепа на това, което казват колегите. Вижте сега какво казват те – с осигурителния доход за 2015 г., защото ако е с осигурителния доход за 2018 г., числата ще бъдат значително по-високи.
Казваме така: формулата за изчисляване на размера на пенсията включва един параметър, освен всички останали, който се казва „среден осигурителен доход за последните 12 месеца преди датата на пенсиониране“. Ако днес Георги Гьоков – моят приятел и колега, се пенсионира (реплика на народния представител Георги Гьоков), неговият размер на пенсията ще се изчисли като индивидуалният му коефициент се умножи с осигурителния доход за 2018 г., ако е тази година. Обаче ако един човек на име Георги Гьоков, който е работил 10 години преди това при същите условия, има абсолютно същия осигурителен стаж, абсолютно същия осигурителен доход, ще има по-нисък размер на пенсията, защото всеки среден осигурителен доход година преди пенсионирането расте през годините, даже расте всеки месец. Той, средният осигурителен доход, вече е близо 1000 лв. А това, което предлагат колегите, е 726,40 лв.
Има ли логика в това, което предлагат колегите? Те казват така: трябва да има равнопоставеност. Да, такъв е един от принципите на социалното осигуряване. Но, за да има равнопоставеност, тези, които са опоненти на това предложение, казват нещо много важно – тези хора не са участвали в реализирането на този среден осигурителен доход през последната година, след като са се пенсионирали – те не участват. Ето тук е икономическата клопка, ако мога така да я нарека.
Защо казваме това? Защото, колеги, всички казват: пенсионерите след датата на пенсиониране, ако не работят, не участват в ръста на осигурителния доход. Да, но участват в ръста на брутния вътрешен продукт! Защото потреблението е един от важните елементи на ръста на брутния вътрешен продукт и когато потреблението се увеличава – увеличава се брутният вътрешен продукт. Брутният вътрешен продукт сам за себе си косвено влияе на ръста на средния осигурителен доход. Това е икономическата логика. Оттук е голямата драма на привържениците и на опонентите на това предложение.
Ако решим този казус, ако се обединим, че можем да си позволим такъв ресурс, аз съм първият човек, който ще си вдигне и двете ръце.
Това, което ни съветва Европейската комисия през всичките тези години, е да има адекватност на пенсиите – това, което казват колегите, да има финансова стабилност. Ако нарушим финансовата стабилност, няма да имаме и адекватност, колеги! Това е големият въпрос.
И още нещо! Казваме, че пенсионерите под 348 лв. – това е линията на бедността за тази година, са 60% ли бяха, колко бяха, от всички пенсионери. Добре, какво можем да направим за тях? Системата на социалното осигуряване е система – и друг път съм казвал от тази трибуна – „дал Кольо, взел Кольо“, осигурителен принос, баланс между осигурителния принос и националната солидарност, защото идват пари и от данъците, идват пари от всички останали. Ако намерим този фин баланс, фината настройка, това означава, че сме си свършили работата. Ако доминират националната солидарност, тогава идва един момент, в който солидарността, нарастващата непрекъснато солидарност, влиза в пряк сблъсък с усещането за справедливост – пак повтарям това, казах го и преди няколко часа.
Затова, уважаеми колеги, трябва да измислим друг механизъм, да оставим социалното осигуряване, защото ако продължаваме да решаваме всички проблеми на бедността на миньорите, на сектор „Сигурност“, на армия и полиция, на които и да е, със земеделските производители, с инструментите на социалното осигуряване ще направим така, че социалното осигуряване ще изпитва страхотни затруднения, каквито изпитва и в момента. Защото 9 млрд. 700 млн. лв. са за пенсии, но над 42 – 43% са от данъци, останалата част е от осигуровки. Затова, за да не нарушим този баланс, трябва да сме много внимателни. Аз знам, че българските пенсионери страдат – и Вие знаете, всички знаем. Какво можем да направим? Ето един друг механизъм, който си позволявам да го предложа тук, от тази висока трибуна.
Колеги, под 348 лв. – преди малко казахме, че са около 60% от българските пенсионери. Ако на базата на подоходен критерий, защото има хора, които имат пенсии под 348 лв. доходи от пенсии, но имат имоти – ако направим така, че на базата на имотен критерий подкрепим тези хора със специален фонд – аз съм ги изчислил, ако всички в Комисията по труда, социалната и демографската политика направихме тази сметка – ако всички, които са под 348 лв. ги подпомогнем, това са 60 млн. лв. на месец, или 720 млн. лв. на година. Това са по-малко от парите, които са само за четири месеца за преизчисляване на една част от пенсионерите. Ето това са разсъжденията, които си позволих да направя пред Вас. Благодаря Ви за търпението, с което ме изслушахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов.
Има ли реплики? Няма.
Бих искала да попитам дали има други изказвания, защото министър Аврамова е тук и чака за отговор.
Има ли други изказвания? Тоест изказванията и гласуването остават за следващия ден.

Преминаваме към:
ОТГОВОР НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА НА ВЪПРОС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТОЛ СИСТЕМАТА.
Моля квесторите да поканят министър Аврамова за отговор на поставения въпрос във връзка с проблеми в работата на тол системата.
Заповядайте на трибуната, министър Аврамова – имате думата.
МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с искане за даване на малко повече информация относно продажбата на винетки съм тук, за да Ви кажа последното, което Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява.
Първо, Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнявайки Закона, е спряла продажбата на винетки с едномесечно действие. Отлагането на въвеждането на тол системата за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона е на базата на постигнат консенсус с представители на превозваческия бранш. Промяната в Закона ще бъде гледана днес на второ четене в Комисията по регионалната политика и аз смятам, че до края на седмицата Народното събрание ще има възможност да приеме Закона на второ четене. Моите очаквания са до 23-ти, вторник, този закон да бъде придвижен до „Държавен вестник“ и всъщност на тази дата да бъде обнародван.
Имаме добър диалог с бранша. Има вече проведени два консултативни съвета, имаме постигнат консенсус – отлагаме тол системата, за да направим тестове в реално време, така че и браншът да има възможност да направи своите разчети за това колко средства са му необходими, за да финансира пътуването по републиканската пътна мрежа, както и Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“ да могат да направят своите разчети във връзка с необходимостта от средства за извършване на основни ремонти и за строеж на нови пътища по републиканската пътна мрежа.
Моето желание и моята молба към всички Вас, уважаеми народни представители, уважаеми господин Свиленски, е да не създаваме излишно напрежение за една седмица, в която превозваческият бранш е информиран и знае, че по негово искане отлагаме старта на тол системата. Така че има един период от една седмица, в който ще се купуват седмични винетки.
В същото време тези, които са закупили месечни винетки с отложен старт, няма да имат проблем – те ще могат да използват тези месечни винетки.
Благодаря на всички, които полагат усилия да бъде приета промяната в Закона, както и на всички Вас, които подкрепяте идеята за въвеждането на тол системата като справедлив начин за таксуване на превозните средства при преминаване по републиканската пътна мрежа. Нашето желание, а знам, че е и Вашето, дори на опозицията е такова – да има средства за пътища, да има средства за добра пътна инфраструктура. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Това беше отговорът на министър Аврамова.
Уважаеми народни представители, приключихме заседанието. (Шум и реплики от „БСП за България“.)
Нямате механизъм, по който да изразите отношение, защото министър Аврамова беше поканена за отговор. Това е нейният отговор.
Приключихме заседанието.
Следващо редовно заседание е утре, четвъртък, от 9,00 ч.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,10 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Кристиан Вигенин
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ