Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ШЕСТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 2 ноември 2017 г.
Открито в 9,03 ч.
02/11/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
ШЕСТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 2 ноември 2017 г.
Открито в 9,03 ч.

Председателствали: председателят Димитър Главчев и заместник-председателите Цвета Караянчева и Нигяр Джафер

Секретари: Станислав Иванов и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Добро утро! (Ръкопляскания.) Благодаря за посрещането, колеги.
Моля да заемете местата си.
Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка:
Проект на решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Вносител е народният представител Красимир Велчев на 1 ноември 2017 г. Предлагаме да бъде точка първа за днес, а досегашните точки първа и втора стават съответно втора и трета.
Моля, гласувайте.
Гласували 169 народни представители: за 151, против 1, въздържали се 17.
Предложението е прието.
Съобщения:
- В Народното събрание е постъпило становище на Фискалния съвет относно Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода от 2018 – 2020 г.
Материалът е предоставен с резолюция на председателя на Народното събрание на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
- На 27 октомври 2017 г. в изпълнение на Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представител Таско Ерменков и Иван Генов, е постъпил Доклад от министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно предприетите от правителството на Република България мерки във връзка с приетия на 28 април 2017 г. Референтен документ „Заключение за най-добри налични техники за големи горивни инсталации“ от Комитет, създаден съгласно чл. 75 от Директива 2010/75 ЕС от 24 ноември 2010 г., относно емисиите от промишлеността.
Докладът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
- На 1 ноември 2017 г. в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях, е постъпила от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността.
Материалът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Започваме с:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
„На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организация на дейността на Народното събрание внасям Проект за решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
Моля, Проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред. Подпис.”
Вносител е народният представител Красимир Велчев, председател на Комисията, във връзка с което Ви предлагам следния:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията
по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Йорданка Иванова Фикирлийска за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Подлагам на гласуване така предложения Ви Проект.
Гласували 189 народни представители: за 147, против 18, въздържали се 24.
Проектът за решение е приет.

Преминаваме към следваща точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР, № 702-01-34.
Внесен е от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
Докладът на Комисията по бюджет и финанси ще Ви бъде представен от председателя на Комисията – народният представител Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, първо, за процедура – в залата да бъдат поканени госпожа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, госпожа Диана Йорданова и господин Бойко Атанасов, заместник-председатели на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.
Гласували 164 народни представители: за 152, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в зала.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
от Комисията по бюджет и финанси
по Законопроекта за изменение и допълнение
на Закона за Комисията за финансов надзор,
№ 702-01-34, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
На заседание, проведено на 26 октомври 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха: Диана Йорданова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, директори на дирекции в Министерството на финансите, представители на Асоциацията на застрахователните брокери в България и други.
Законопроектът беше представен от госпожа Йорданова, която изтъкна, че с него се цели решаването на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; регламентиране на мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на Международния валутен фонд и Световната банка, които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и предприемане мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите членки.
Предложените промени са насочени към осигуряване на необходимия на Комисията за финансов надзор бюджет чрез финансирането й от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия, което ще осигури необходимите условия за нормалното функциониране на Комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор.
Настоящата правна регламентация на финансирането на Комисията води до случаи на затруднения, свързани и с изпълнението на задълженията й за заплащане на членски внос в европейските органи, както и на международните организации IOSCO, IOPS и IAIS, което не следва да бъде допускано.
Влизането в сила от 2010 г. на новата Европейска рамка за финансов надзор наложи редица изисквания, голяма част от които са насочени към засилване координацията и дейностите на националните надзорни органи с новите европейски надзорни агенции.
По силата на регламентите националните надзорни органи са длъжни да участват в работата на европейските органи за надзор, което е свързано със задължение за участие във всички техни дейности и инициативи с висококвалифицирани експерти, както и с регулярно пътуване до седалищата им.
Съгласно регламентите за европейските надзорни органи се предвижда да бъдат извършвани партньорски проверки на надзорните органи на финансовите пазари, като проверките ще се съсредоточат не само върху сближаването на надзорните практики и върху възможността надзорниците да постигнат висококачествени резултати от надзора, но и върху независимостта на тези компетентни органи.
Неучастие на Комисията за финансов надзор в европейските органи би изключило България от процеса на изготвяне на европейските нормативните актове, които ще се прилагат директно на капиталовия, осигурителния и застрахователния ни пазар.
Посочено бе, че със законопроекта се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор събира при осъществяване на правомощията си съгласно действащите нормативни актове.
В доклада на FSAP е направена препоръка за подобряване на експертния капацитет и осигуряване на финансова обезпеченост на органа, която да позволи повишаване експертизата на служителите. Размерът на техните възнаграждения не следва да е по-нисък от съответния размер на възнагражденията на служители от поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица. Служителите на Комисията следва да участват активно в работата на работните групи към европейските надзорни органи на финансовите пазари, необходимо е да повишават професионалната си квалификация поради динамичното развитие на финансовата индустрия и динамиката на нормативната уредба.
Препоръките, направени от МВФ и Световната банка, изискват изменение на компетентността на Комисията за финансов надзор и нейните органи поради направена констатация, че важни правомощия са възложени на членовете на Комисията за финансов надзор като еднолични административни органи вместо на колективния орган.
При проведената дискусия бяха изказани становища
от народния представител Георги Търновалийски, от Асоциацията на застрахователните брокери и представителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
След обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 12 народни представители, без „против”, „въздържали се” – 7 народни представители.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702 01 34, внесен от Министерския съвет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Следващият доклад е на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Заповядайте, д-р Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34,
внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор с вносител Министерския съвет.
На заседанието присъстваха госпожа Надя Даскалова и госпожа Елена Петрова – държавни експерти в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, и госпожа Диана Йорданова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, която представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор.
Тя посочи, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор има за цел решаване на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; регламентиране на мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на Международния валутен фонд и Световната банка, които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и предприемане на мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите членки.
С предложения Законопроект са предвидени промени в Закона за Комисията за финансов надзор, насочени към осигуряване на необходимия на Комисията за финансов надзор бюджет чрез финансирането ѝ от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените ѝ правомощия.
Със Законопроекта се създава приложение в Закона за Комисията за финансов надзор, в което се регламентират всички такси, които Комисията за финансов надзор събира при осъществяване на правомощията си по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекса за застраховането и Кодекса за социалното осигуряване, както и осъществяваният от нея общ финансов надзор.
Въвеждат се нови такси, произтичащи единствено от последните след 2011 г. промени в законодателството – приетият Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и от европейските регламенти във връзка с упражняване на произтичащите от тях нови надзорни правомощия на Комисията за финансов надзор.
Същевременно при определянето на таксите Законопроектът съобразява целта на Комисията за финансов надзор да стимулира развитието на капиталовите пазари, като въвежда срок от три години, в който за производството по потвърждаване на проспект Комисията за финансов надзор няма да събира такси.
Със Законопроекта се предлага уеднаквяване на правата на регламентация по отношение на статута и възнагражденията на служителите на Комисията за финансов надзор по аналогичен начин с тези на служителите на Българската народна банка, което също произтича от идентичността на правомощията и функциите на регулаторите на банковия и небанковия сектор.
В изпълнение на препоръка от Международния валутен фонд и Световната банка за необходимост от засилване на правната рамка в посока правната защита на служителите на надзорния орган, Законопроектът предлага промени в текстовете от Закона, уреждащи отговорността на членовете на Комисията за финансов надзор и длъжностните лица от администрацията ѝ с цел уеднаквяване с режима по чл. 9 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, съгласно който регресна отговорност се търси само при извършено престъпление, признато по съдебен път.
Също така се предвиждат и промени в Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, съгласно които Комисията за финансов надзор ще упражнява редица правомощия, които съгласно сега действащото законодателство са възложени като правомощия на членовете на Комисията.
В дискусията участие взеха народните представители Хасан Адемов и Павел Шопов. Бяха поставени въпроси, свързани с проекта на бюджета на Комисията за финансов надзор и връзката му с проекта за бюджет на държавата за следващата година. Господин Павел Шопов изрази мнението на парламентарната група на Обединените патриоти, които имат резерви към така представения Законопроект, че до получаване на отговорите по него ще се въздържат от подкрепа.
След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 9 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържали се“, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 702-01-34, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов.
Колеги, откривам разискванията.
Изказвания?
Заповядайте, господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми колеги! Когато приемаме закон или промени в законите, свързани с такива важни регулаторни органи, основният критерий, който трябва да използваме за оценката на съответния проект, е дали той води до подобряване на регулативните функции на съответния орган. Излишно е да подчертавам важността на Комисията за финансов надзор, която по своя ранг и своите отговорности се доближава до тази на Българската народна банка.
Първо, по принцип ние одобряваме стремежа за подобряване на регулативните функции на Комисията за финансов надзор, но както се казва, „дяволът е в детайлите“.
По отношение на квалификацията на заетите в Комисията за финансов надзор. Стана ясно по време на разискванията в Бюджетната комисия – ние ясно изразихме нашето становище и не се съгласихме с вносителите, че хората, които са заети в Комисията за финансов надзор трябва да имат висше икономическо или юридическо образование. Нещо повече, ние имаме претенции към степента на образование, която следва да бъде не висше образование на равнище „бакалавър“, а трябва да бъде най-малкото на равнище „магистър“.
Не сме съгласни с предложението да могат да заемат места в Комисията за финансов надзор хора, които са завършили други специалности. Беше изтъкнат аргументът, че целите на работата на Комисията за финансов надзор, особено в областта на застраховането, са необходими хора с математическа подготовка.
Уважаеми колеги, икономисти от отделни специалности в нашия университет и в други университети изучават редица иконометрични дисциплини, количествени анализи, така че има достатъчно икономисти с отлична математическа подготовка.
Същото касае юристите. Ние трябва да имаме стремеж да търсим юристи с икономическа подготовка, каквато предлагат нашите висши учебни заведения.
Ето защо ние считаме, че изискванията към заетите в Комисията за финансов надзор трябва да бъдат много по-високи.
На следващо място, приемаме опита Комисията за финансов надзор да бъде независима от бюджета, в смисъл да се мине от бюджетно финансиране към самофинансиране. Това отговаря на практиките на повечето европейски страни и то трябва да бъде подкрепено.
Заедно с това между първо и второ четене искаме да уточним следното. Първо, още веднъж да се провери дали тежестта върху по-малките по размери активни фирми и посредници на тези пазари няма да плащат несъразмерно по-висока такса в сравнение с големите играчи на пазара.
И един въпрос, който не е маловажен – въпросът за възнагражденията на ръководството и на заетите в Комисията за финансов надзор. Ние считаме, че ограничението, което се предлага за равнището на средната заплата в сектора, тоест средните работни заплати на надзорните лица не са достатъчни, тъй като е възможно да стигнем до парадокса, при който средните работни заплати в Комисията за финансов надзор да бъдат по-високи, в това число и от средните заплати в Българската народна банка. Ето защо ние искаме уточняване на тези текстове.
Поради тези причини искаме между първо и второ четене да бъдат подобрени съответните текстове и да сме абсолютно сигурни, че като правим такива съществени изменения в условията, в нормативните документи, в работата на Комисията за финансов надзор, наистина ще гарантираме по-добро функциониране, по-голяма надеждност и по-голяма ефективност на тази Комисия.
Ето защо ние ще гласуваме „въздържал се“ и ще настояваме между първо и второ четене да бъдат направени съответните промени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев.
Реплики към изказването на господин Гечев? Няма реплики.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Проблемите, които се опитва да реши този Законопроект, са проблеми, които не са само на Комисията за финансов надзор. Това са проблеми, които има във всички държавни органи – почти във всички. Особено сериозни са те в контролните държавни органи.
Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, юридическо лице на бюджетна издръжка и Комисията при осъществяване на своите правомощия е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си пред Народното събрание. Съгласно чл. 28 от същия Закон „бюджетът на Комисията е част от държавния бюджет“.
Според мотивите на вносителите с предложените изменения в Закона за Комисията за финансов надзор се предлага така наречен „законодателен подход“, при който Комисията ще се издържа самостоятелно чрез финансиране от такси и ще осигури нормално функциониране на своята дейност. Уж се цели пълна бюджетна самостоятелност, а чл. 2 и чл. 28 остават и са непроменени – Комисията продължава да е на бюджетна издръжка.
Другата цел по представените ни мотиви е за независимост на Комисията за финансов надзор, което ясно е разписано в цитирания преди малко чл. 2, ал. 4 – „Комисията е абсолютно независима и се отчита пред Народното събрание“.
Вносителите заявяват, че предлагат този законодателен подход, тъй като: Комисията за финансов надзор и Българската народна банка спазвали и прилагали едно и също законодателство, едни и същи дейности и разликата във финансирането между Банката и Комисията е съществена и това трябва да се промени.
Аз отново казвам: имаме Комисия за финансов надзор – държавен орган. Ако приемем това, което днес искат от Комисията за финансов надзор, това означава, че трябва да очакваме след няколко месеца това да бъде поискано от Националната агенция за приходите, от Агенция „Митници“, от другите контролни държавни органи.
Предлага се възнагражденията на председателя, на заместниците и членовете да зависят от средната заплата на управителите в този бранш, като смятам, че това е доста сериозно и високо ниво. Да, сериозни са отговорностите на председателя и на Комисията, но смятам, че са сериозни отговорностите на премиера, на президента, на председателя на Народното събрание. Няма как тази Комисия и нейните ръководни органи да имат заплати по-високи от тези на председателя на Народното събрание, на премиера, на президента, а на практика това ще се получи.
Ясно е, че трябва да бъдат привлечени добри специалисти в Комисията и един от мотивите е доброто заплащане. Но трябва да се търсят други лостове и да се съобразяваме със Закона. В крайна сметка държавните служители, държавните органи се съобразяват и с наредбите, които са гласувани и са приети за заплащане в държавния сектор.
Искаме по-високо възнаграждение, по-добро заплащане, а в същия момент в чл. 18, ал. 10: „членовете на Комисията няма да носят имуществена отговорност за причинени вреди“. Смятам, че това също трябва да бъде преосмислено и да бъде сложена в рамка възможността за възнаграждението и неговото увеличение в Комисията. Иначе може би се цели да дадем Комисията за финансов надзор на концесия или нещо повече – на частична приватизация на хората, които я управляват?! Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
Реплики към изказването? Не виждам реплики.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Закривам разискванията.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона на Комисията за финансов надзор № 702 01 34, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г.
Гласували 162 народни представители: за 100, против 22, въздържали се 40.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
ВНОСИТЕЛ Е МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА 18 ЮЛИ 2017 г., приет на първо гласуване на 14 септември 2017 г. Заповядайте по доклада, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18 юли 2017 г., приет на първо гласуване на 14 септември 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното осигуряване“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията наименование на Закона.
Гласували 144 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 6.
Наименованието е прието по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Моля за процедура, госпожо Председател, в залата да бъдат поканени госпожа Карина Караиванова – председател на Комисията за финансов надзор, госпожа Диана Йорданова, господин Бойко Атанасов – заместник-председатели, госпожа Цветинка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите, госпожа Елена Петрова – държавен експерт в Министерството и Надя Даскалова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Режим на гласуване за допуск.
Гласували 143 народни представители: за 132, против 1, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Моля, поканете останалите гости в залата.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 4б, ал. 1 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“ се заменят с „възрастта им по чл. 68, ал. 1“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, гласувайте за създаване на § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 142 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието, а с това и създаването на нов § 1 по доклада на Комисията.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 1 по вносител.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.
По § 2 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 121 ал. 6 се изменя така:
„(6) Пенсионноосигурителното дружество осъществява своята дейност:
1. съгласно този кодекс и актовете по неговото прилагане;
2. в съответствие с устава си, с правилника за организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване, с инвестиционната му политика и с вътрешните актове по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“, „е“, „ж“ и „и“, т. 6 и 8;
3. в съответствие с другите вътрешни актове, приети от дружеството съгласно изискванията на този кодекс и актовете по неговото прилагане.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване с новата номерация § 2, § 3 и § 4 по доклада на Комисията.
Гласували 137 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 2.
Приети са § 2, 3 и 4 по доклада на Комисията с нова номерация.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 4 по вносител има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
„§ 5. В чл. 121в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Капиталът на пенсионноосигурителното дружество трябва да е изцяло внесен с парични вноски към датата на подаване на заявлението за получаване на пенсионна лицензия, съответно към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър – при последващо увеличаване на капитала. Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и акционерите не могат да се правят със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.”
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Когато собственият капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество спадне под размера, определен в ал. 4, то уведомява в тридневен срок комисията и представя в 14 дневен срок от спадането на собствения капитал под изискуемия размер оздравителна програма за привеждане в тримесечен срок на собствения капитал в съответствие с изискванията на този кодекс. Когато неизпълнението на изискването по ал. 4 се установи от заместник-председателя на комисията, комисията по предложение на заместник-председателя на комисията разпорежда на пенсионноосигурителното дружество да изготви оздравителна програма в срок, който не може да е по-дълъг от 14 дни.
(7) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията одобрява или отказва да одобри оздравителната програма в 14-дневен срок от получаването й. Комисията отказва да одобри програмата, когато предлаганите мерки не гарантират изпълнението на изискването по ал. 4 или интересите на осигурените лица или пенсионерите.”
3. Алинея 9 се изменя така:
„ (9) При неодобряване на програмата или при неизпълнение на одобрената програма Комисията предприема действията по чл. 344, ал. 2, т. 7 и/или т. 19.
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и към структурата и съдържанието на оздравителната програма се определят с наредба на комисията.”
5. Създава се ал. 14:
„(14) Когато при осъществявания финансов надзор се установи, че в отчети и в справки пенсионноосигурителното дружество е изчислило размера на резервите, които е длъжно да създава съгласно този кодекс, стойността на активите, пасивите, приходите и разходите или други показатели в нарушение на този кодекс и на актовете по прилагането му, Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да разпореди да се извърши ново изчисление на всеки от тези показатели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 4, който става § 5, подкрепен от Комисията.
Гласували 139 народни представители: за 139, против и въздържали се няма.
Параграф 5 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 5 по вносител има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
§ 6. Член 121д се изменя така:
„Изисквания и отговорност на членовете на управителните и контролните органи
Чл. 121д. (1) Членовете на управителния и на надзорния съвет на пенсионноосигурителното дружество или на съвета на директорите, другите лица, оправомощени да го управляват или представляват, както и лицата на друга ръководна длъжност в дружеството, трябва да отговарят на следните изисквания за квалификация и надеждност:
1. да притежават професионална квалификация, знания и опит, адекватни за стабилното и благоразумно управление на дружеството (квалификация);
2. да имат добра репутация и да са почтени (надеждност).
(2) Членовете на управителния и на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество трябва колективно да притежават необходимата квалификация във всички относими области на дейността.
(3) Пенсионноосигурителното дружество се управлява и представлява заедно поне от двама изпълнителни директори или от изпълнителен директор и прокурист. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на пенсионноосигурителното дружество на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.
(4) Управителният и контролният орган на пенсионноосигурителното дружество приемат и прилагат правила и процедури, с които да гарантират, че лицата по ал. 1 по всяко време отговарят на изискванията за квалификация и надеждност.
(5) Член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество може да е само дееспособно физическо лице, което:
1. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен, не по-ниска от „магистър“, по специалност, подходяща за управление на дружеството;
2. притежава професионален опит съгласно ал. 6;
3. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер, както и за престъпления по непредпазливост против собствеността и против стопанството, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано;
4. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
5. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
7. през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;
8. не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;
9. не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителен или на контролен орган на дружеството и не се намира във фактическо съжителство с такъв член;
10. не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната;
11. не са му налагани административни наказания през последните три години за системни нарушения на този Кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка;
12. не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и за което не е налице конфликт на интереси въз основа на събраните за него данни.
(6) Професионален опит по смисъла на ал. 5, т. 2 е налице, когато лицето не по-малко от 5 години е:
1. заемало длъжност в управителен или в контролен орган на пенсионноосигурително дружество, застраховател, презастраховател, банка или в друго предприятие от финансовия сектор, когато дейността на предприятието от финансовия сектор е съизмерима с тази на пенсионноосигурителното дружество;
2. заемало ръководна длъжност, свързана с управлението или с инвестирането на активи в предприятие от нефинансовия сектор, чиито активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
3. работило в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните от тях активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
4. работило на ръководна длъжност в държавни институции, които осъществяват дейност в сферата на социалното осигуряване и във финансите или в надзора върху тях.
(7) Член на контролния орган на пенсионноосигурително дружество може да е:
1. дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на ал. 5, т. 1 и 3 – 12, или
2. юридическо лице, което съответно отговаря на изискванията по ал. 5, т. 5 – 8 и 10 – 12.
(8) Представителят на юридическо лице – член на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество, трябва да отговаря на изискванията по ал. 7, т. 1.
(9) Не може да е член на управителен или на контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган или прокурист на пенсионноосигурителното дружество:
1. лице по чл. 123в, ал. 1, с което дружеството има договорни отношения;
2. банка-попечител, с която дружеството е сключило договор за попечителски услуги;
3. лице, намиращо се в тесни връзки с лице по т. 1 или 2;
4. съдружник, акционер, член на управителен или на контролен орган на лице по т. 1 или 2.
(10) Лицата по ал. 5 и 7 преди избирането им от компетентния орган на дружеството, а лицата по ал. 8 – преди определянето им от съответното юридическо лице, подлежат на одобряване от комисията. За получаване на одобрение те подават заявление по утвърден от заместник-председателя на комисията образец, към което прилагат следните документи:
1. за лицата по ал. 5:
а) диплома за висше образование;
б) документи, удостоверяващи професионалния им опит;
в) свидетелство за съдимост или аналогичен документ за чужденец;
г) декларация по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
2. за лицата по ал. 7, т. 1 и ал. 8:
а) диплома за висше образование;
б) свидетелство за съдимост или аналогичен документ за чужденец;
в) декларация по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
3. за лицата по ал. 7, т. 2 – декларация по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, за обстоятелствата по ал. 5, т. 5 – 8, 10 и 11 и ал. 9.
(11) Заместник-председателят на комисията може да изисква в определен от него срок, не по-дълъг от един месец:
1. коригиране или допълване на документите по ал. 10 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или на актовете по прилагането му или с други документи;
2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина или от трети лица на документи и/или информация относно заявителя, съответно относно лицата, които го контролират, членовете на неговите управителни и контролни органи и прокуристите му.
(12) Заместник-председателят на комисията внася в комисията предложение за одобряване или за отказ за одобряване на заявителя по ал. 10 в едномесечен срок от подаването на заявлението, а когато са изискани допълнителни документи или информация от заявителя или други лица или са дадени указания за отстраняване на несъответствия съгласно ал. 11 – в едномесечен срок от представянето им. Когато документите или информацията, изискани от други лица, са представени след тези от заявителя, заместник председателят на комисията го уведомява за крайния срок за внасяне на предложението. В случаите, когато изисканите допълнителни документи или информация не са представени, заместник-председателят на комисията внася предложението в комисията в едномесечен срок от изтичането на определения срок за тяхното представяне. Комисията се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от внасянето на предложението.
(13) Комисията отказва да издаде одобрение, когато заявителят по ал. 10:
1. не отговаря на изискванията на този кодекс;
2. с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;
3. не е внесъл изисканите документи в определения по ал. 11 срок;
4. е представил документи, които съдържат неверни данни.
(14) Одобрението на комисията на лице по ал. 5, 7 или 8 се издава за заемане на длъжност в управителен или контролен орган на конкретно пенсионноосигурително дружество и прекратява действието си, в случай че в срок една година от издаването му лицето по ал. 5, 7 или 8 не е избрано от компетентния орган на дружеството, а по ал. 8 – не е определено от съответното юридическо лице.
(15) Лице по ал. 5, 7 или 8, което престане да отговаря на предвидените в този член изисквания, е длъжно да уведоми незабавно управителния и контролния орган на дружеството и заместник-председателя на комисията. В този случай лицето няма право да осъществява функциите си и да получава възнаграждение.
(16) Членовете на управителния или на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество носят лична имуществена отговорност за причинените от тях вреди при управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които са пряка и непосредствена последица от техните виновни действия или бездействия.
(17) Взетите решения от управителния и от контролния орган и сключените сделки в нарушение на ал. 15, изречение второ са действителни, а лицето, извършило нарушението, отговаря пред пенсионноосигурителното дружество и фонда за допълнително пенсионно осигуряване за причинените вреди.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 5, който става § 6 и е подкрепен от Комисията.
Гласували 118 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 28.
Параграф 6 е приет по доклада на Комисията.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 6 – по вносител.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
§ 7. Създава се чл. 121д1:
„Независими членове
Чл. 121д1. (1) Най-малко една трета от съвета на директорите или от надзорния съвет на пенсионноосигурителното дружество се състои от независими членове – физически лица.
(2) Независимият член на съвета:
1. трябва да отговаря на изискванията по чл. 121д, ал. 5;
2. не може да е:
а) служител в пенсионноосигурителното дружество;
б) лице, което се намира в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество;
в) лице, което е в трайни търговски отношения с пенсионноосигурителното дружество;
г) член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на лице по буква „б“ или „в“;
д) лице, което се намира в тесни връзки с друг член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество.
(3) За независимите членове се прилагат съответно чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 14 и 16 – 17.
(4) Кандидатите за независими членове удостоверяват изискванията по ал. 2, т. 1 с документите по чл. 121д, ал. 10, т. 1, а липсата на обстоятелствата по ал. 2, т. 2 – с декларация.
(5) Независим член, който престане да отговаря на изискванията по ал. 2, няма право да осъществява функциите си и да получава възнаграждение и е длъжен да уведоми незабавно съответния орган на пенсионноосигурителното дружество и комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване § 6, който става § 7 и е подкрепен от Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 118, против няма, въздържал се 1.
Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 7 по вносител. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8, като в чл. 121е, ал. 3, т. 3 думите „правила и процедури“ се заличават, след думата „актове“ се добавя „приети съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му“, а в ал. 4 думите „свързаните с тях лица“ се заменят с „лицата, намиращи се в тесни връзки с тях“.
Параграф 8. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9, като в ал. 6, т. 1 думите „или с други документи“ се заличават, а в ал. 8, т. 6 думите „свързани с него лица“ се заменят с „лица в тесни връзки с него“.
Параграф 9. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10, като в ал. 1, 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават, в ал. 4 думите „заместник-председателя на комисията декларация по утвърден от него образец“ се заменят с „комисията по утвърден от заместник-председателя на комисията образец“, а думата „промяната“ се заменя с „узнаване за промяната“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.
Параграф 11. Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12, като в ал. 3, т. 1 думите „или с други документи“ се заличават, а в ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам подкрепените от Комисията параграфи с нова номерация, съответно § 8, § 9, § 10, 11, 12 и 13 на гласуване.
Гласували 117 народни представители: за 116, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 8, 9, 10, 11, 12 и 13 с нова номерация по доклада на Комисията са приети.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 13 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14, като в ал. 1, т. 8 думата „свързаност“ се заменя с „тесни връзки“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, § 15 и §16, които стават съответно § 15, § 16 и § 17.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 18:
„§ 18. В чл.122к се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „свързано с него лице“ се заменят с „лице в тесни връзки с него“, а думите „свързано с нея лице“ се заменят с „лице в тесни връзки с нея“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Стоянова, до тук – § 18.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфите с нова номерация 14, 15, 16, 17 и 18, подкрепени от Комисията.
Гласували 122 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 14, 15, 16, 17 и 18 с нова номерация по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 17 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 19:
„§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „пенсионните резерви за изплащане на пожизнени пенсии от съответния фонд“ се заменят с „пенсионните и техническите резерви“.
б) В т. 5 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателя на Комисията определя“ се заменят с „Комисията определя с наредба“.“
По § 18 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20, като в ал. 8 и 9 навсякъде думите „заместник-председателя на“ се заличават.
По § 19 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
„§ 21. В чл. 123б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди точка 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а след думите „от датата на сключването му“ се поставя запетая и се добавя „съответно от изменението му“, и се поставя запетая.
2. В ал. 2а:
а) в точка 1 думите „свързано с него лице“ се заменят с „е в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество“;
б) в точка 3 думите „едно и също или свързано лице с“ се заличават и накрая се добавя „или е в тесни връзки с такъв инвестиционен посредник“.
3. В ал. 5 навсякъде думите „заместник-председателя на“ се заличават.
4. В ал. 8 думите „изпълнението на задълженията за съхраняването на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване“ се заменят с „изпълнението на попечителските задължения“.
5. В ал. 9 думата „лицензията“ се заменя с „лиценза“.
6. В ал. 10 се създава изречение второ: „След откриване на производство по несъстоятелност, квесторът, временният синдик или синдикът на банката-попечител е длъжен в срок не по-късно от 5 работни дни от датата на подписването на договора за попечителски услуги между пенсионноосигурителното дружество и новата банка-попечител да извърши действията по ал. 6 съгласно дадените от пенсионноосигурителното дружество инструкции и нареждания.“
7. В ал. 13 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията с нова номерация параграфи 19, 20 и 21.
Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
Параграфи 19, 20 и 21 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 20 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 22:
„§ 22. В чл. 123в се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество сключва договор с инвестиционен посредник след одобряване от управителния орган на дружеството.“
2. В ал. 2 думите „е свързано с него лице“ се заменят със „се намира в тесни връзки с него“.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 5, т. 1 думите „свързано с тях лице“ се заменят с „лице в тесни връзки с тях“.
5. В ал. 6 накрая думите „или свързано с тях лице“ се заменят с „и не трябва да са в тесни връзки с тях“.
6. В ал. 7 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължете.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До тук.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи с нова номерация, съответно § 22, § 23 и § 24.
Гласували 118 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 3.
С това параграфи 22, 23 и 24 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 23 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 25, като в ал. 4 текстът преди т. 1 след думите „дейността по допълнително пенсионно осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „включително когато осъществяването на част от нея е възложено по договор на трето лице“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До тук, госпожо Стоянова.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване параграфите с нова номерация 25, 26, 27, 28 и 29, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 25, 26, 27, 28 и 29 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 28 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28, който става § 30:
„§ 30. В чл. 123л се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
3. В ал. 9 думите „заместник-председателят на“ се заличават, а думите „чл. 344, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 7“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 31.
По § 30 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 32:
„§ 32. В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“ се заменят с „възрастта им по чл. 68, ал. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изборът се извършва с индивидуално заявление, подадено от лицето до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва. Едновременно с подаването на заявлението лицето сключва осигурителен договор с дружеството. Договорът поражда действие, при условие че са изпълнени изискванията по ал. 1 и 2, като осигурителното правоотношение възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“
1. В ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска“ се заменят с „Редът и начинът за събиране, и разпределение на осигурителната вноска“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Редът за подаване на заявлението по ал. 3, изр. 1 и изискванията към съдържанието му се определят с наредба на Комисията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.
Тук има грешка в доклада, госпожо Председател. Параграф 32 трябва да се замени с §33, тоест § 31 става § 33.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До тук.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване параграфи 30, 31, 32, 33, 34 и 35, подкрепени от Комисията. Това са параграфите с нова номерация.
Гласували 113 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 3.
Параграфи 30, 31, 32, 33, 34 и 35 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 34 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 36, като:
1. Създава се нова точка 3:
„3. В ал. 13 думите „по ал. 1“ се добавя „направили избор по чл. 4б“.“
2. Точки 3 и 4 стават съответно точки 4 и 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 35 до 40, които стават съответно параграфи от 37 до 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: До тук.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Моля да гласуваме параграфите, подкрепени от Комисията, съответно параграфи 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42.
Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 41 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 43, като в ал. 2 т. 16 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 44.
По § 43 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 45, като в ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 46.
По § 45 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 47, като в ал. 1 т. 4 думите „чл. 344, ал. 1, т. 3 или 14 или по ал. 2, т. 1, или 4“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11 или 12“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи с нова номерация 43, 44, 45, 46, 47 и 48.
Гласували 119 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 5.
Параграфи 43, 44, 45, 46, 47 и 48 – това са новите номерации, по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Параграф 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 49.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 50:
„§ 50. В чл. 154б се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В текста думите „Заместник-председателя на Комисията“ се заменят с „Комисията“.“
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представител.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 51:
„§ 51.Член 167 се изменя така:
Право на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Чл. 167 (1) Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал.1.
(2) По желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 52.
По § 49 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 53:
„§ 53. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1 очакваната продължителност на живота не може да е по-висока от определената в биометричните таблици.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на“ се заличават.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 49, създаване на нови параграфи 50 и 51 и параграфи 52 и 53, които са преномерирани.
Моля, режим на гласуване.
Гласуват 107 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 2.
С това параграфи 49, 52 и 53 по доклада на Комисията и създадените нови параграфи 50 и 51 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 57.
По § 54 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 58, като:
1. Създава се нова т. 2:
„2. В ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. Точка 2 става съответно т. 3.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи с нова номерация 54, 55, 56, 57 и 58.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 115 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 54 до 58 включително са приети по доклада на Комисията.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 55 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 55, който става § 59:
„§ 59. Член 176 се изменя така:
„Инвестиране
Чл. 176. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване само в:
1. дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от:
а) държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка;
б) Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка;
в) трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен;
г) трета държава извън посочените в буква „в”, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка;
д) международни финансови организации, като в този случай ценните книжа трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг;
2. облигации, издадени от:
а) орган на местната власт на държава членка;
б) орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на комисията, като в този случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен;
в) орган на местната власт на трета държава, извън посочените в буква „б”, като в този случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка;
3. корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 6 месеца от издаването им;
4. корпоративни облигации, приети за търговия на:
а) регулиран пазар в държава членка;
б) официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, като облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг;
5. влогове в банки с минимален кредитен рейтинг, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка;
6. акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и в права или варианти по тях:
а) търгувани на регулиран пазар в държава членка;
б) търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, като акциите трябва да са включени в индекси на тези пазари;
в) привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в индексите по буква „б“;
7. акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на акциите и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 12 месеца от издаването им;
8. облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е одобрен и публикуван проспект, предвиждащ задължение да се иска приемане на облигациите и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в държава членка в срок, не по-дълъг от 12 месеца от издаването им;
9. обезпечени корпоративни облигации, за които в решението на общото събрание на акционерите и в предложението за сключване на облигационен заем е поето задължение да се иска приемане и те да бъдат приети за търговия на регулиран пазар в срок, не по-дълъг от 6 месеца от издаването им, и за които е предвидено да бъдат съответно прилагани изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаване на публична емисия облигации;
10. акции на:
а) дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, издадени при увеличаване на капитала на дружеството;
б) предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка, върху което се осъществява надзор, и които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка;
11. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на комисията;
12. акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L 174/1 от 1 юли 2011 г.);
13. инвестиционни имоти в държава членка.
(2) Комисията определя с наредба:
1. държавите по ал. 1, т. 1, буква „в”, т. 2, буква „б”, т. 4, буква „б”, т. 6, буква „б” и т. 11;
2. международните финансови организации по ал. 1, т. 1, буква „д”;
3. минималните нива на кредитния рейтинг по ал. 1, т. 5;
4. пазарите по ал. 1, т. 1, буква „в”, т. 2, буква „б”, т. 4, буква „б” и пазарите и индексите на тези пазари по ал. 1, т. 6, буква „б”.
(3) Кредитните рейтинги по ал. 1, чл. 178 и чл. 251 трябва да отговарят на изискванията за използване за регулаторни цели съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване § 55, който става § 59, и е подкрепен от Комисията.
Гласували 109 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 2.
Параграф 59 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 56 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 56, който става § 60:
„§ 60. Член 177 се изменя така:
„Забрана за инвестиране и ограничения на сделките с активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. 177. (1) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във:
1. финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, или от свързаните с него лица;
2. финансови инструменти, издадени от банката попечител на фонда или лица, които се намират в тесни връзки с нея;
3. влогове в банка, която е свързано лице с пенсионноосигурителното дружество;
4. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема по чл. 176, ал. 1, т. 11 и на алтернативен инвестиционен фонд по чл. 176, ал. 1, т. 12, управлявани от свързано с пенсионноосигурителното дружество лице;
5. финансови инструменти, които не са напълно изплатени.
(2) Активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да се придобиват от:
1. пенсионноосигурителното дружество;
2. свързани с пенсионноосигурителното дружество лица;
3. друг управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
4. банката попечител на фонда или от лица, които се намират в тесни връзки с нея;
5. лице по чл. 123в, ал. 4 или от лица, които се намират в тесни връзки с него;
6. колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране, управлявани от свързано с пенсионноосигурителното дружество лице.
(3) Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не може да придобива активи от лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на сключване на сделка на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен.
(5) Пенсионноосигурителното дружество не може да извършва къси продажби и маржин покупки на финансови инструменти за сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(6) Пенсионноосигурителното дружество не може да придобива или да прехвърля на регулиран пазар от името и за сметка на управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6 и 10 чрез сделки, които съгласно правилата за търговия на съответния регулиран пазар подлежат единствено на регистриране на този пазар. Забраната не се прилага за сделки с акции – предмет на търгово предложение.
(7) Не се допуска ползването на инвестиционни имоти – собственост на фонда за допълнително задължително пенсионно осигурявяне, за нуждите на управляващото го пенсионноосигурително дружество и на свързаните с него лица.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Колеги, по покана на председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова днес ни гостуват ученици и учители от клуб „Васил Левски“ към Основно училище „Иван Вазов“ – град Силистра. Нека да ги поздравим.
Нека да поздравим и другите наши гости, които са тук – на балкона. (С ръкопляскания народните представители приветстват гостите на балкона.)
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 56, който става § 60.
Гласували 106 народни представители: за 105, против няма, въздържал се 1.
Параграф 56, който става § 60 по доклада на Комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 61.
По § 58 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 58, който става § 62:
„§ 62. Член 178 се изменя така:
„Инвестиционни ограничения
Чл. 178. (1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент, като в това ограничение:
1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б”;
2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в” с инвестиционен кредитен рейтинг;
3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка;
4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.
(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и:
1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;
2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.
(3) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г”.
(4) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д”.
(5) Не повече от 15 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 2, като не повече от 5 на сто от активите могат да са в облигации, издадени от орган на местната власт, които не се търгуват на регулиран пазар.
(6) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3.
(7) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да се инвестират във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4.
(8) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във влогове, като инвестициите във влогове в една банка не могат да превишават 5 на сто от активите на фонда.
(9) Не повече от 25 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6.
(10) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7.
(11) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 8.
(12) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9.
(13) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 1 на сто от активите на фонда могат да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.
(14) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 11, като не повече от 5 на сто от активите на фонда могат да се инвестират в дялове на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.
(15) Не повече от 1 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 12.
(16) Не повече от 20 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.
(17) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13.
(18) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване се определят в неговата инвестиционна политика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи 61 и 62 – с новата си номерация.
Гласували 107 народни представители: за 103, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 61 и 62 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 63.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 64.
По § 61 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 61, който става § 65:
„§ 65. В чл. 179в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.)“ се заменят с „Регламент 1060/2009“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 66.
По § 63 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 67, като в ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а цифрата „7“ се заменя с „14“.
По § 64 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 64, който става § 68:
„§ 68. Създават се чл. 180б и 180в:
„Неприлагане на ограниченията
Чл. 180б. При спазване на принципите по чл. 175 пенсионноосигурително дружество, което е получило разрешение да управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, може да не прилага ограниченията по чл. 177а, 178 и 179а в срок до 6 месеца от получаването на разрешението.
Доходност от инвестиционните имоти
Чл. 180в. (1) След изтичане на 5 години от придобиването на всеки отделен инвестиционен имот, притежаван от фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителното дружество е длъжно към края на всяко тримесечие да съпоставя постигнатата доходност от този имот за предходния 60-месечен период с постигнатата доходност при управлението на фонда за същия период.
(2) Когато доходността от имота е по-ниска от 50 на сто от доходността при управлението на фонда за съответния период, пенсионноосигурителното дружество е длъжно в срок до 24 месеца от установяване на това обстоятелство да продаде инвестиционния имот на цена не по-ниска от пазарната. Настъпването на промени през 24-месечния период в доходността от инвестиционния имот и/или в доходността от управлението на фонда не освобождава дружеството от това задължение.
(3) Редът и начинът за изчисляване и съпоставяне на доходността по ал. 1 и 2 се определят с наредба на комисията.”
По § 65 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 69, като в ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 70.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 71.
По § 68 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 72.
„§ 72.Член 186а се изменя така:
„Месечни отчети
Чл. 186а. Дружеството е длъжно да представя на комисията месечните финансови отчети за надзорни цели на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 20 дни след края на всеки месец.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 73.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфите, подкрепени от комисията, които са с нова номерация, съответно от § 63 до § 73 включително.
Гласували 114 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 3.
Уважаеми колеги, днес са ни на гости дамите от гр. Банско, нека да ги поздравим. (Ръкопляскания.)
Параграфи от 63 до 73 по доклада на Комисията са приети.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 70 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 1 и т. 2, а по т. 3 е оттеглено.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 74, като в ал. 1 в текста преди точка 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, в ал. 2 думите „заместник-председателя на Комисията да му представят“ се заменят със „заместник-председателя на Комисията или Комисията да представят“, а в ал. 3 накрая след думите „Комисията“ се добавя „или на Комисията“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 75.
По § 72 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 76, като в ал. 1 думите „заместник-председателя на“ и думите „приетите и“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 77.
По § 74 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 78, като:
„1. Създава се нова точка 1:
„1. В ал. 2 и 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
2. Точки 1-7 стават съответно 2-8.“
Комисията подкрепя текста на вносителя на § 75, който става § 79.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 80.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 81.
Има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 82:
„§ 82. В чл. 213б ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „чл. 344, ал. 1, т. 17“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 17.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфите с нова номерация от § 74 до § 81 и новия § 82, които са подкрепени от Комисията.
Гласували 119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2.
Параграфи от 74 до 81 по доклада на Комисията са приети и новият § 82 по доклада на Комисията също е приет.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 83.
По § 79 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 84, като в ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
По § 80 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 85, като в ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 86.
По § 82 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 82, който става § 87:
„§ 87. В чл. 220, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“.
2. В т. 1 думите „след изтичането на определения срок по чл. 219, ал. 1 и 2“ се заменят с „в определения по чл. 219, ал. 1 срок“.
3. В т. 2 накрая се добавя „и на подзаконовите актове по прилагането му“.
4. Създава се т. 4:
„4. в сила е приложена на дружеството принудителна административна мярка по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12 или 17.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 88.
По § 84 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 84, който става § 89:
„§ 89. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията може да отнеме разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс и на актовете по прилагането му при управлението на фонда.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфите с нова номерация, подкрепени от Комисията, съответно от § 83 до § 89 включително.
Гласували 122 народни представители: за 119, против няма, въздържали се 3.
Параграфи с номера от 83 до 89 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 90:
„§ 90. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В текста думите „Заместник-председателя на Комисията“ се заменят с „Комисията“.“
По § 85 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 91, като в ал. 2, т. 18 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
По § 86 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 92, като т. 4 се изменя така:
„4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея след думите „осигурените лица“ се добавя „и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2-4 и ал. 4, т. 1“, а думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
По § 87 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 87, който става § 93:
„§ 93. В чл. 229а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателя на Комисията по утвърден от него“ се заменят с „Комисията по утвърден от заместник-председателя на Комисията“.
2. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 94.
По § 89 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 89, който става § 95:
„§ 95. В чл. 229в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 и 15 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „чл. 344, ал. 1, т. 3, 14-17, ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 1,5, 11, 12, 13,16 и 17“.“
3. В ал. 9, изречение първо думите „заместник-председателя на“ се заличават, а в изречение второ думите „Заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“.
4. В ал. 13 думите „заместник-председателя на Комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране на заместник-председателя на Комисията“ се заменят със „заместник-председателя на Комисията или от Комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране на Комисията“.
5. В ал. 15 думите „от заместник-председателя на Комисията“ се заменят със „с наредба на Комисията“.
По § 90 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 90, който става § 96:
„§ 96. В чл. 229г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „заместник-председателя на“ се заличават, а в изречение второ думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „Заместник-председателят на комисията упражнява“ се заменят със „Заместник-председателят на комисията и комисията упражняват“, а в изречение второ думите „той уведомява“ се заменят с „комисията уведомява“.
3. В ал. 4 в текста преди точка 1 след думите „заместник-председателят на комисията“ се поставя запетая и се добавя „съответно комисията“, а думите „надзорен орган да“ се заменят с „надзорен орган от комисията да“.“
По § 91 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 91, който става § 97:
„§ 97. В чл. 229д, ал. 1, т. 3 думите „чл. 344, ал. 1, т. 3, 14-17 и ал. 2, т. 3” се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 5, 11, 12, 13, 16 и 17“, а думите „чл. 346а, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 346а, ал. 2“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 98.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 99.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 100.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 95, 96, 97 и 98 със съответната номерация на параграфите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, изказвания?
Подлагам на гласуване текстовете, които са подкрепени от комисията, включително и създаване на нов § 90 и параграфи от 91 до 104 включително.
Режим на гласуване.
Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
С това създаденият нов § 90 е приет по доклада на Комисията, а също и параграфи от 91 до 104 включително по доклада на Комисията.
Колеги, да Ви представя: на балкона са гости от УНСС. Студенти в Катедра „Политически науки“. (Ръкопляскания.)
Продължете, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 99 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 99, който става § 105:
„§ 105. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1 очакваната продължителност на живота не може да е по-висока от определената в биометричните таблици.”
3. Досегашната ал. 2 става съответно ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на“ се заличават.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях думите „заместник-председателя на“ се заличават.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 6 и 7 комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася с решение в едномесечен срок от получаването на таблиците, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки при изчисленията или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или официална статистическа информация, на която биометричните таблици се основават – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения срок от заместник-председателя на комисията за тяхното представяне. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“, а в т. 1 думата „кодекса” се заменя с „този кодекс и актовете по прилагането му”;
б) точка 5 се изменя така:
„5. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.”
8. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) При промяна на размера на техническия лихвен процент пенсионноосигурителното дружество представя на комисията мотивирано предложение с искане за одобряването му.
(11) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на техническия лихвен процент, а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от него срок на допълнителни документи и/или информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки или на несъответствия с разпоредбите на този кодекс, актовете по прилагането му или други документи – в едномесечен срок от представянето им. В случаите, когато изисканите документи или информация не са внесени, комисията се произнася в едномесечен срок от изтичането на определения за тяхното представяне срок. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
(12) Комисията отказва да одобри предложения от пенсионноосигурителното дружество размер на техническия лихвен процент, когато:
1. не са спазени изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му;
2. представеното от дружеството предложение не го обосновава;
3. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са допуснати нови.
(13) При съществени промени в условията, при които е бил одобрен техническият лихвен процент, комисията може да задължи пенсионноосигурителното дружество да извърши необходимите промени в размера на техническия лихвен процент и да го представи за одобряване.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 100, който става § 106.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 107.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102, който става § 108.
По § 103 има направено предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което е подкрепено от Комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 103, който става § 109:
„§ 109. В чл. 251 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 8 се изменят така:
„(1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент. В това ограничение:
1. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б”;
2. не се включват дълговите ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в” с инвестиционен кредитен рейтинг;
3. когато емитентът е банка, се включват и влоговете на фонда в тази банка, стойността на обратните репо сделки с нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към същата банка;
4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап към нея.
(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, във финансови инструменти, издадени от дружества от една група и лицата, с които тези дружества се намират в тесни връзки, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В това ограничение се включват и:
1. влоговете на фонда в банки от групата и в банки, които се намират в тесни връзки с дружества от групата, стойността на обратните репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и стойността на нетната експозиция към тях по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап;
2. стойността на нетната експозиция по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап с финансови институции от групата и финансови институции, които се намират в тесни връзки с дружества от групата.
(3) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във влогове в една банка.
(4) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7.
(5) Не повече от 3 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т.8.
(6) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9.
(7) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 2 на сто от активите на съответния фонд могат да се инвестират в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.
(8) Не повече от 10 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани в дялове или в акции на колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.“
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Не повече от 2 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 12.”
3. Досегашните ал. 9-11 стават съответно ал. 10-12.
4. Създават се ал. 13-15:
„(13) Не повече от 30 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро, с изключение на активите, за които е налице ограничаване на валутния риск чрез сключени хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.
(14) Не повече от 10 на сто от активите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13, като инвестицията в един имот не може да надвишава 5 на сто от активите на фондовете.
(15) Конкретните изисквания и ограничения към инвестициите се определят в инвестиционната политика на съответния фонд.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Ангелова, да Ви помоля да прочетете още веднъж ал. 5.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: „(5) Не повече от 3 на сто от активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 8.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря.
Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване параграфи от 105 до 109 включително с нова номерация, подкрепени от Комисията.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 108 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 3.
Параграфи от 105 до 109 включително по доклада на Комисията са приети.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Параграф 104.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става § 110, като в ал. 1, изречение второ думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 105, който става § 111.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 112:
„§ 112. В чл. 251в, изречение първо думите „определено от заместник-председателя на Комисията“ се заменят с „определено с наредба от Комисията“, а в изречение второ думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
Параграф 106.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 106, който става § 113:
„§ 113. В чл. 252 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „фонд“ се заменя с „фондовете“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „определят от заместник-председателя на комисията“ се заменят с „определят с наредба от комисията“.
3. В ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 107, който става § 114.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 108, който става § 115.
Параграфи 109, 110, 111, 119, 113, 114 са със съответната преномерация.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфите със съответната преномерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Стигаме до § 114, който става § 121.
Изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 и 121 и новия § 112.
Гласували 113 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 2.
С това приехме параграфи от 110 до 121 по Доклада на Комисията и създадения нов § 112.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 122:
„§ 122. В чл. 278 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се
заменят с „Комисията“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 115, който става § 123.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 124:
„§ 124. В чл. 317, ал. 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 116, който става § 125.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 117, който става § 126.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 127:
„§ 127. В чл. 326, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи с нова номерация 123, 125 и 126 и новите параграфи 122, 124 и 127, подкрепени от Комисията.
Гласували 115 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 2.
Параграфи нов 122, § 123, нов § 124, § 125, § 126 и нов § 127 по Доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 118, който става § 128.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 129:
„§ 129. В чл. 329 думите „и 6“ се заличават.“
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 130:
„§ 130. В чл. 330 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „пред него“ се заменят с „пред нея“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 119, който става § 131.
Параграф 120.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 120, който става § 132:
„§ 132. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Принудително прекратяване в случаите по чл. 122е, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 2“.
2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 121, който става § 133.
Параграф 122.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 122, който става § 134:
„§ 134. В чл. 336 се правят следните изменения:
1. В ал.1 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя на комисията“.
3. В ал. 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.“
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 135:
„§ 135. В чл. 337 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят на Комисията има право да контролира действията на синдика“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя има право да дава задължителни предписания на синдика“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателят на“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 123, който става § 136.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 124, който става § 137.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 125, който става § 138.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 126, който става § 139.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 128, новия § 129, нов § 130, § 131 до 134 включително, нов § 135 и § 136 до 139 включително.
Гласували 110 народни представители: за 109, против няма, въздържал се 1.
С това са приети по Доклада на Комисията § 128, двата нови параграфа 129 и 130, параграфи от 131 до 134 включително, § 135 нов и § 136 до 139 включително.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 127, който става § 140.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Има ли изказвания по § 127, който става § 140? Не виждам.
Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 140.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
С това § 140 по Доклада на Комисията е приет.
Колеги, 30 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Последно гласувахме § 127, който става § 140.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 128 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за § 128, който става § 141:
„§ 141. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2 – 10 се отменят;
б) точки 13 – 17 се отменят;
в) създават се т. 18 и 19:
„18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго лице, оправомощено да управлява и/или да представлява дружеството за допълнително социално осигуряване;
19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи своите оперативни разходи, включително като процент от общите нетни приходи, когато са нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11 и 12 или съществува непосредствена опасност от нарушаването им.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на Комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
1. да назначи квестор в случаите, предвидени в този Кодекс;
2. да назначи за сметка на дружеството за допълнително социално осигуряване в случаите по ал. 1:
а) регистриран одитор;
б) външен независим експерт за извършването на оценка на активи на Фонд за допълнително социално осигуряване и/или на дружеството за допълнително социално осигуряване;
в) външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление на дружеството или на отделни нейни функции;
г) актюер с призната правоспособност за извършване на актюерска проверка;
3. да разпореди писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват дружество за допълнително социално осигуряване, в случаите по ал. 1;
4. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително социално осигуряване и в другите вътрешни актове, приети от дружеството за допълнително социално осигуряване съгласно изискванията на този Кодекс и актовете по неговото прилагане;
5. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;
6. да свика Общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на Управителния и Надзорния съвет (Съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;
7. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;
8. да забрани временно изплащането на дивиденти;
9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с инвестиционен посредник или с осигурителен посредник, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания;
10. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на дружеството за допълнително социално осигуряване, което се отнася до дейността по допълнително социално осигуряване, ако с него се нарушават изискванията на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
11. да отнеме разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване;
12. да ограничи дейността на пенсионноосигурителното дружество в случаите по ал. 1, като му забрани да извършва определени сделки, дейности и/или операции;
13. да отнеме лицензия за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в този Кодекс;
14. да забрани временно на акционер да упражнява правото си на глас, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3;
15. да нареди писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок, ако са нарушени изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3;
16. да забрани на пенсионноосигурителното дружество да приема и управлява средства по съответна професионална схема;
17. да забрани или ограничи дейността на пенсионноосигурителното дружество в чужбина;
18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго лице, оправомощено да управлява и/или да представлява дружеството за допълнително социално осигуряване;
19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи своите оперативни разходи, включително като процент от общите нетни приходи, когато са нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11 и 12 или съществува непосредствена опасност от нарушаването им;
20. да забрани на чуждестранната институция да управлява професионална схема на съответния осигурител.“
3. В ал. 4 думите „лица, които изпълняват ръководни функции” се заменят с „лицата на ръководна длъжност”.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите на нарушение на акт на орган на Европейския съюз с пряко действие, с които се възлагат задължения на лицата по ал. 4 във връзка с дейността по допълнително социално осигуряване.”
5. Досегашната ал. 5 става съответно ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става съответно ал. 7 и в нея в изречение първо думите „заместник-председателят на Комисията“ се заменят с „Комисията“, а в изречение второ думите „заместник-председателят на“ се заличават.
7. Досегашната ал. 7 става съответно ал. 8.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Редът и начинът за назначаване на лицата по ал. 2, т. 2 и изискванията към тях се определя с наредба на Комисията.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Продължете, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 129, който става § 142:
„§ 142. В чл. 345, ал. 1 след думите „по чл. 344, ал. 1” се поставя запетая и се добавя „чл. 346а, ал. 1”.“
Параграф 130.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 130, който става § 143, като в ал. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 131 и 132, които стават съответно параграфи 144 и 145.
Параграф 133.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция в § 133, който става § 146:
„§ 146. Член 351 се изменя така:
„Отговорност за нарушения на Нормативната уредба
Чл. 351. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение:
1. на чл. 121д, ал. 15, чл. 121з, чл. 123г, ал. 1 – 4 и 6 – 16, чл. 123з, 135, 142а, чл. 143, ал. 3, чл. 144, ал. 5, чл. 145, ал. 3, чл. 153, 154, 173, чл. 188, ал. 1 и 2, чл. 216, 216а, чл. 218, ал. 4, чл. 223, 224, чл. 229, ал. 5, чл. 229а, ал. 4, чл. 229в, чл. 230, ал. 5 и 6, чл. 231, 233, чл. 235, ал. 3, чл. 235а, чл. 236, ал. 1 и 2, чл. 237, 238, 239, 240, 248, 248а, 248б, 317, чл. 326, ал. 2, чл. 327, ал. 3, чл. 330 и чл. 331, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.;
2. на чл. 121е, ал.3, чл. 122а, ал. 4, чл. 122и, ал. 1, чл. 122к, чл. 123, ал. 1, чл. 123в, 123е, чл.123е¹, ал. 1 – 9, чл. 123ж, чл. 123и, ал. 1 – 5, чл. 123и¹, чл. 129, ал. 1 – 8 и 10 – 11, чл. 131, 139, 142, 169, 169а, 169б, 170, 175, 175а, 176, 177, 177а, 178, 179, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2, чл. 179в, чл. 180, ал. 1, чл. 180а, 180в, чл. 181, ал. 1, чл. 185, ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а, ал. 1, чл. 190, 192, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 201, 202, 212, чл. 213, ал. 1 – 4, чл. 213а, ал. 1 – 2 и 4 –5, чл. 213б, чл. 229г, ал. 1, чл. 234, ал. 1 – 8 и 10 – 13, чл. 241, 241а, 245, чл. 246, ал. 1 – 6, чл. 249, 251, 251а, 251б, 251в, 252, чл. 256, ал. 1, чл. 257, 258, 319, чл. 325, ал. 2, чл. 332, 336, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 342, чл. 347, ал. 3 и чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер от 1500 до 20 000 лв.;
3. на чл. 121, ал. 1 – 5, 121а, 121б, чл. 121в, ал. 1 – 6, 8 и 10 – 14, чл. 121г, чл. 121е, ал. 2 и 4, чл. 121ж, ал. 3 и 5, чл. 122ж, 123а, 123б, 123д, 126, чл. 154а, ал. 1, чл. 203, чл. 209, ал. 3, чл. 226, ал. 1, чл. 259 и чл. 322, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 3000 до 40 000 лв.;
4. извън случаите по т. 1, 2 или 3 на част втора или част втора „А“, на нормативните актове по прилагането на този Кодекс и/или на акт на орган на Европейския съюз с пряко действие, с които се възлагат задължения при осъществяването на дейността по допълнително социално осигуряване, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.
(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в размер, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 2000 до 20 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 4000 до 40 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 8000 до 80 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 1000 до 20 000 лв.
(3) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размери, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 100 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 20 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 200 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 40 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 80 000 до 400 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 5000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 100 000 лв.
(4) Който предостави или допусне да се предостави невярна информация във връзка с осъществяването на осигурителния надзор, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., когато деянието не съставлява престъпление.
(5) За нарушението по ал. 4 на пенсионноосигурителното дружество се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 150 000 лв.
(6) На лице, което извършва дейност като осигурителен посредник без сключен договор с пенсионноосигурително дружество, се налага:
1. глоба от 1500 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 4000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(7) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да се възстановят на увредените лица.”
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 134 и 135, които стават съответно § 147 и 148.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване параграфите, които са подкрепени от Комисията, съответно по нова номерация § 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 и 148.
Гласували 104 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 4.
Параграфи от 141 до 148 включително са приети по доклада на Комисията.
Само да се върнем, колеги, на § 28, който става § 30. Не съм го изчела за гласуване. Този параграф се подкрепя от Комисията.
Моля, гласувайте за § 28, който става § 30.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
Параграф 30 по доклада на Комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 136, който става § 149.
По § 137 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Йордан Цонев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 137, който става § 150:
„§ 150. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Свързани лица“ са:
а) юридическите лица, за които е изпълнено някое от следните условия:
аа) те са предприятие майка и/или дъщерни дружества от една и съща група (т.е. всяко предприятие майка, дъщерно дружество и друго дъщерно дружество е свързано с останалите);
бб) едното от тях има участие в или е съвместно дружество на другото дружество или има участие в или е съвместно дружество на предприятие майка или дъщерно дружество от група, в която другото дружество е предприятие майка или дъщерно дружество;
вв) и двете дружества са съвместни дружества на едно и също трето лице;
гг) едното от тях е съвместно дружество на, а в другото има участие едно и също трето лице;
дд) едното от тях е контролирано или контролирано съвместно от физическо лице, което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“;
ее) по отношение на едното от тях, физическо лице, което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“, подбуква „аа“, упражнява значително влияние или заема ръководна длъжност в него или в неговото предприятие майка;
б) юридическо лице и физическо лице, ако физическото лице или близък член на неговото семейство:
аа) упражнява контрол или упражнява съвместен контрол върху юридическото лице;
бб) упражнява значително влияние върху юридическото лице, или
вв) заема ръководна длъжност в юридическото лице или в предприятието майка на юридическото лице.
По смисъла на буква „а“, подбукви „бб“ – „гг“ „съвместно дружество“ е дружество, върху което съответното лице упражнява съвместен контрол заедно с друго лице; за съвместни дружества се считат и дъщерните дружества на съвместното дружество.
По смисъла на буква „б“ „близки членове на семейството“ на дадено лице са членове на семейството, които могат да оказват влияние върху или могат да бъдат повлияни от това лице в отношенията му с юридическото лице, в т.ч. неговите деца и съпруг/а, лицето, с което то се намира във фактическо съжителство, децата на това лице и лицата, които са на негова издръжка или на издръжка на лицето, с което е налице фактическо съжителство.
По смисъла на буква „а“, подбуква „ее“ и буква „б“, подбуква „бб“ „значително влияние“ е налице, когато съответното лице притежава пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на юридическото лице, като общият размер на участието възлиза на сбора от пряко притежаваните гласове и гласовете, притежавани от контролираните лица.
По смисъла на буква „а“, подбуква „дд“ и буква „б“, подбуква „аа“„съвместен контрол“ е предвидено в договор споделяне на контрола върху дейността на юридическо лице и е налице, когато за вземането на решения за тази дейност е необходимо единодушно съгласие на лицата, които споделят контрола.“
2. Създават се точки 3а и 3б:
„3а. „Тесни връзки“ са налице когато две или повече физически или юридически лица са свързани чрез контрол или участие, или когато две или повече физически или юридически лица са трайно свързани с едно и също лице чрез отношения на контрол. В случаите по чл. 177, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 и 5 определянето на лицата, които се намират в тесни връзки съгласно изречение първо, се ограничава до юридически лица и се извършва въз основа на публично достъпна информация.
3б. „Участие“ е налице, когато едно лице притежава пряко или непряко 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на дружество.“
3. Точка 4:
а) в буква „а“ думите „и/или чрез контролирано лице/лица“ се заменят с „и/или непряко“;
б) първият абзац след буква „д“ се изменя така: „В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ към гласовете на контролиращия се прибавят:
аа) гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол;
бб) гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице;
вв) непряко притежаваните гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, изчислени като произведението от участието на контролиращия в капитала на лицето, чрез което се притежава непряко участие, и участието на това лице в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, като:
ааа) при наличие на повече от едно междинно лице в линията на непряко притежание в произведението се включва и участието на съответното междинно лице в капитала на другото;
ббб) при непряко притежаване на участие по повече от една линия се използва сборът от непряко притежаваните от контролиращия гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което се преценява контрол, по всяка линия“.
4. Създават се точки 4а – 4д:
„4а. „Предприятие майка“ е юридическо лице, което упражнява контрол спрямо едно или повече дружества (дъщерни дружества).
4б. „Дъщерно дружество“ е юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка); юридическите лица, които са дъщерни на дъщерното дружество, също се смятат за дъщерни дружества на предприятието майка.
4в. „Група“ е група от дружества, която се състои от:
а) предприятие майка и неговите дъщерни дружества; в групата се включват и дружествата, в които предприятието майка или дъщерните му дружества имат участия, или
б) дружества, които се управляват общо по силата на договор или учредителните им актове или устави, или
в) дружества, в които повече от половината от членовете на управителните или контролните им органи са едни и същи лица през съответната финансова година и до датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет.
4г. „Лица, действащи в съгласие” са две или повече лица, за които според характера на отношенията между тях или между всяко от тях и трето лице, според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки, може да се направи основателно предположение, че упражняват или ще упражняват правата, свързани с тяхното пряко или непряко акционерно участие в дружеството за допълнително социално осигуряване, в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение между тях.
4д. „Квалифицирано участие” e пряко или непряко участие, възлизащо на 10 или на над 10 на сто от капитала или от правата на глас в общото събрание, определено съгласно чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или което дава възможност за съществено влияние върху управлението на дружеството. При определяне размера на квалифицираното участие не се вземат предвид правата на глас или акциите, които инвестиционните посредници или банките държат в резултат на предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че тези права не се упражняват или използват по друг начин, за да се повлияе върху управлението на дружеството за допълнително социално осигуряване, както и при условие че тези права бъдат прехвърлени в срок една година от придобиването.”
5. Точки 5 и 6 се отменят.
6. В точка 7 след думата „пенсионните” се добавя „и техническите”.
7. Точка 9 се изменя така:
„9. „Системни нарушения” са три или повече административни нарушения на този кодекс и/или на актовете по прилагането му, извършени в продължение на една година, или три и повече административни нарушения от един и същ вид, извършени в продължение на три последователни години.”
8. В точка 11 думата „сметка” се заменя с „индивидуална партида”.
9. Точки 14 – 16 се изменят така:
„14. „Обезпечени корпоративни облигации“ е емисия облигации, която е обезпечена в размер, не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по главницата, с обезпечение съгласно чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
15. „Репо сделка” и „Обратна репо сделка” е всяко споразумение, при което се прехвърлят финансови инструменти, като се поема ангажимент за обратното им изкупуване (или замяна с финансови инструменти със същите характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще се определи от прехвърлителя. Споразумението е „репо сделка” за страната, продаваща финансовите инструменти, и „обратна репо сделка” за страната, която ги купува.
16. „Колективна инвестиционна схема“ е:
а) предприятие по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
б) предприятие за колективно инвестиране съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
10. Точки 17 и 18 се отменят.
11. Точки 19 и 20 се изменят така:
„19. „Опция” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.
20. „Фючърс” е деривативен финансов инструмент, който изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена дата.”
12. Точка 22 се изменя така:
„22. „Инвестиционен имот“ е инвестиционен имот по смисъла на Международен счетоводен стандарт 40.“
13. Създават се точки 31 – 33:
„31. „Ръководна длъжност“ е длъжността:
а) заемана като член на управителен, контролен или ръководен орган на юридическо лице, определен по силата на закон, устав или в друг устройствен акт, както и като прокурист на такова лице;
б) включваща изпълнение на функции по ръководство и/или контрол на структурно звено, имащо пряко отношение към осъществяване на основната дейност и функциите на една институция или към основния предмет на дейност на дадено дружество или лице, съгласно тяхната вътрешна структура.
32. „Регулиран пазар” е пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
33. „Идентификационен код на правния субект” е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания, колеги? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване § 149 и 150 с новата номерация, подкрепени от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 149 и 150 по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 138, който става § 151.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 152:
„§ 152. В Преходните и заключителните разпоредби § 22д се отменя“.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 153:
„§ 153. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване § 116 се отменя“.
„Преходни и заключителни разпоредби.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване параграфите с нова номерация, подкрепени от Комисията. Това са параграфи 151, нови 152 и 153 и наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“.
Моля, гласувайте.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Параграфи 151 и нови 152, 153 и наименованието на подразделението са приети.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага в Преходните и заключителни разпоредби да се създаде § 154:
„§ 154. (1) Лицата, на които до 31 декември 2018 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 31 декември 2018 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата между 15 август 2015 г. и 31 декември 2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 7, имат право в срок до 31 декември 2018 г. да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. Заявлението се подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който лицето е осигурено, чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване на пенсията. Образците на заявления се утвърждават от управителя на Националния осигурителен институт.
(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2.
(4) Националният осигурителен институт изпраща подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата до съответните пенсионноосигурителни дружества до първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца, следващ месеца на подаване на заявленията, пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните партиди на съответните лица по стойността на един дял, валидна за предходния работен ден, и закрива индивидуалните им партиди.
(5) Националният осигурителен институт изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня, следващ деня на подаването им.
(6) В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за преизчисляване на пенсията без намаление на индивидуалния коефициент териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща по електронен път във формат, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, информация за това на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен срок от получаването й превежда натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. В случай на постановен отказ за преизчисляване на пенсията дружеството възобновява воденето на партидата от датата на закриването й.
(7) Едновременно с превода на средствата по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от управителя на института. В 7-дневен срок от превода дружеството изпраща на осигурените лица с писма с обратна разписка извлечения от индивидуалните им партиди и ги уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.
(8) От първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване на пенсията, всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от постановяване на разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, Националния осигурителен институт изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен срок от получаването на информацията за постановения отказ, Националната агенция за приходите превежда всички дължими за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по сметка на съответния универсален пенсионен фонд, в който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2.
(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6, 7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 и/или налага по реда на чл. 354 съответно административно наказание по чл. 351 или чл. 352“.
По § 139 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и т. 2 относно ал. 3, а по т. 2 относно ал. 4 и 5 е оттеглено.
Предложение от народния представител Румен Гечев от парламентарната група „БСП за България“.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 139, който става § 155:
„§ 155. (1) В 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат дейността си извън тази по ал. 3 в съответствие с този закон и актовете по прилагането на кодекса и да представят в Комисията за финансов надзор документи, удостоверяващи съответствието.
(2) В 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ банките – попечители, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с този закон и актовете по прилагането на кодекса и да представят в Българската народна банка и в Комисията за финансов надзор документи, удостоверяващи съответствието.
(3) В срок до 31 декември 2021 г. пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат в съответствие с предвидените в този закон изисквания към инвестиционната дейност активите, притежавани от управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, които към датата на влизането му в сила не отговарят на тези изисквания“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на нов § 154 и § 155, който е с нова номерация, подкрепен от Комисията.
Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4.
С това е приет по Доклада на Комисията новият § 154 и § 155.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: По § 140 – предложение от народния представител Румен Гечев.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 140, който става § 156:
„§ 156. (1) В 14-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ членовете на управителните и контролните органи, представителите на юридическите лица в контролните органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества подават заявления по чл. 121д, ал. 10, които се разглеждат по реда на чл. 121д, ал. 11 и 12. Лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителните дружества, представят и доказателства, включително декларации, че са спазени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 3.
(2) В случаите по чл. 121д, ал. 13, както и когато не е подадено заявление в срока по ал. 1, Комисията за финансов надзор прилага мярката по чл. 344, ал. 2, т. 3“.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 141, който става § 157:
„§ 157. Пенсионноосигурително дружество, което управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който към датата на влизането в сила на този закон притежава инвестиционни имоти, прилага изискването за съпоставяне на всяко тримесечие на постигнатата доходност от инвестиционен имот съгласно чл. 180в, ал. 1 и чл. 180в, ал. 2 по отношение на притежаваните от фонда инвестиционни имоти след изтичането на 5 години от влизането в сила на този закон“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 141, който става § 158:
„§ 158. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон пенсионноосигурителните дружества, получили разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми до влизането му в сила, са длъжни да подадат заявления за издаването на идентификационни кодове на правния субект за себе си и за управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми“.
По § 142 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 142, който става § 159:
„§ 159. (1) Започналите до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, се довършват по досегашния ред.
(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, запазват действието си“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 160.
По § 144 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 144, който става § 161:
„§ 161. В Закона за Комисията за финансов надзор се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 след думите „допълнително социално осигуряване” се поставя запетая и думите „и на управляваните от тях фондове” се заменят с „на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници”.
2. В чл. 17, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. издава или отказва издаване на разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
4. одобрява документи и определя изискванията към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;”
в) точка 6 се изменя така:
„6. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Част втора от Кодекса за социално осигуряване“;
г) в т. 10 думите „органите за управление” се заменят с „управителните, контролните и другите органи”;
д) създава се нова т. 14:
„14. предявява искове за:
а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в Търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
б) прогласяване на нищожност на сделки, свързани с дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове, сключени в нарушение на Кодекса за социално осигуряване и на актовете по прилагането му;
в) отмяна на решение на общото събрание на дружество за допълнително социално осигуряване, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от узнаване за решението, но не по-късно от тримесечен от провеждане на общото събрание”.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 162:
„§ 162. В Кодекса за застраховането в чл. 21 се създава ал. 6:
„(6) Взаимозастрахователна кооперация, която извършва дейност по животозастраховане, не прилага изискванията по част втора, дял трети от този кодекс, ако застрахователните плащания варират в зависимост от наличните средства и вноските на всеки един от членовете на кооперацията са в еднакъв за всички размер. За взаимозастрахователната кооперация по изречение първо се прилага част втора, дял четвърти от този кодекс.“
По § 145 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 2, а т. 2 е отразена на систематичното й място като § 157.
Предложение на народния представител Румен Гечев.
Комисията подкрепя по принцип предложението по буква „а“, т. 1 и 2, ал. 2, 3 и 5, а по ал. 4 и 6 е оттеглено.
Предложение на народния представител Румен Гечев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 145, който става § 163:
„§ 163. (1) Параграфи 1, 32 и 154 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) Параграфи 43, 56, 91, 106, 115 и § 138, т. 2 влизат в сила от 1 април 2018 г.
(3) Параграф 5, т. 2 и 4, § 6-14, § 19, § 20, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, т. 2, буква „а“ и т. 3, 4 и 5, § 24-25, § 27-30, § 36, т. 2, § 44-49, § 58, т. 1, § 59-65, § 66, т. 2, буква „а“, § 67-76, § 78, § 85-89, § 92-94, § 95, т. 1, § 108-111, § 114, § 117-123, § 125-126, § 128-129, § 141, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „г“, т. 8, § 145-146, § 150, § 158 и § 160 влизат в сила 12 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Само § 114, понеже го изчетохте „114“ без думата „параграф“. Пред 114 да се сложи параграф, а не чертичка.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „…§ 108-111, § 114…“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Точно така.
Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията § 156 с нова номерация, нов § 157, параграфи от 158 до 163 включително – параграфи, подкрепени от Комисията.
Гласували 117 народни представители: за 113, против няма, въздържали се 4.
С това са приети § 156, новият § 157 и параграфи от 158 до 163, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 702-01-9, внесен от Министерския съвет на 18 юли 2017 г. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА.
Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо ще направя процедура за допуск в залата на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Гласуваме допуск до залата.
Гласували 100 народни представители: за 98, против 2, въздържали се няма.
Моля, поканете гостите.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване
на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г.
Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет на 19 октомври 2017 г.
В заседанието взеха участие: господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в Министерството на труда и социалната политика.
Законопроектът беше представен от заместник-министъра на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров.
Според мотивите на Законопроекта основните промени включват:
- отпадане на изискването физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код;
- формулярът на заявлението за регистрация да се приведе в съответствие с предложеното изменение, като отпада текстът за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код;
- при уведомяване за настъпили изменения и/или допълнения на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация, предприятията, които осигуряват временна работа, няма да представят в Агенцията по заетостта копия от тези документи.
Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри следното:
- необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа;
- необходимите обстоятелства, свързани с физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
Вносителите на Законопроекта очакват, че с предложения Законопроект ще се намали броят на представяните документи при регистрация и осъществяване на дейността като предприятие, което осигурява временна работа. Ще се намалят административните разходи за бизнеса, ще се облекчи съществуващият регистрационен режим и ще се подобри качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за бизнеса.
Към Законопроекта е приложен формуляр за предварителна частична оценка на въздействието.
Приложена е и справка от Министерството на правосъдието, съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове, относно съответствието на Законопроекта с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Според справката предложеният Законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.
Също така е приложена справка, в която са отразени предложенията, получени по време на общественото обсъждане на Законопроекта.
В Комисията беше получено становище относно Законопроекта от Конфедерацията на независимите синдикати в България. В него се изразява подкрепа за основните цели на Законопроекта и свързаните с тях изменения и допълнения.
В осъждането стана ясно, че ако Законопроектът бъде подкрепен, ще се постигнат два ефекта. Първият е свързан с възможността физическите и юридическите лица, които осигуряват временна работа, да представят по-малък брой документи. По този начин ще намалеят общо административните разходи за бизнеса. Вторият ефект е свързан с възможността Агенцията по заетостта да облекчи регистрационния режим, да подобри качеството на предоставяните услуги и да намали административната тежест за бизнеса. Агенцията ще проверява в публичните регистри необходимите обстоятелства, свързани с регистрацията на физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация и осъществяващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа.
След приключване на представянето и обсъждането на Законопроекта се проведе гласуване с резултати: 17 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“.
Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 702-01-31, внесен от Министерския съвет.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Има ли желание от страна на вносителите? Не виждам такова.
Уважаеми колеги, откривам разискванията.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Янков, за изказване.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Внесеният Законопроект е за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. С така предложените промени се облекчава процедурата за физическите и юридическите лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа. Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред необходимите обстоятелства при такова заявление.
Чухте какви са ефектите, които се очаква да бъдат постигнати от така направената промяна. Нормално е всички народни представители, след като става въпрос за облекчаване на административната тежест, да подкрепят така направените предложения.
Уважаеми колеги, вземам отношение във връзка с правителствената програма, тъй като при подписването и обявяването й това изменение в Закона Вие не сте го предвидили. То е след анализ, който е направен, но то касае само 150 фирми и неясно колко физически лица. Административната тежест от бюрокрацията може да бъде намалена само когато това се отнася за по-голям брой юридически лица. Само в Строителната камара те са над 5000 и това може да стане, така както сте го написали в предизборната програма на правителството на Борисов 3 – Приоритет 62: Намаляване на административна тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.
Обръщам Ви внимание, колеги от мнозинството: в началото на септември в Министерския съвет беше разгледан Отчет за състоянието и Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и ресурсите на Единната електронна съобщителна мрежа и на държавната администрация, и за нуждите на националната сигурност.
От изявлението и на Министерския съвет, и на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Росен Желязков стана ясно, че електронното правителство започва отначало. Всички правителства на Борисов обявяваха за приоритет и след 8 години електронното правителство ще стартира от самото начало. Разработените до момента системи и техните функционалности не могат да бъдат използвани като обща платформа за електронното управление.
С тази промяна в Закона, която се отнася, повтарям, за около 150 фирми, ли смятате, че изпълнявате Вашия приоритет – на правителството на Борисов 3 – намаляване на административната тежест? Това ли е резултатът от дълбокия анализ? Това ли е резултатът от 8 години, които администрацията, най-вече ръководена от изпълнителната власт в лицето на ГЕРБ, ще облекчи тази административна тежест? Това ли отчитате като резултат?
Колеги, ние като парламентарна група ще подкрепим, но то е недостатъчно! Очакваме от изпълнителната власт – там са експертите, там е капацитетът, там е поет и ангажиментът да има конкретни предложения в другите закони, така както сте записали: Административнопроцесуален кодекс, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и други закони, да внесете в Народното събрание, и ако те са ефективни и се отразят за по-добрата среда на българските фирми, на юридическите лица, то ние ще ги подкрепим. Недостатъчно е и очакваме повече!
Аз лично се съмнявам в капацитета на това правителство и обявявам: шест месеца след като е структурирано, че то няма да изпълни този си ангажимент! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП за България.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Янков.
Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам реплики.
Други изказвания? Има ли други изказвания по Законопроекта? Няма.
Закривам разискванията.
Пристъпваме към гласуване. Гласуваме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, вносител Министерският съвет, внесен на 19 октомври 2017 г.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, вносител Министерският съвет на 2 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 19 октомври 2017 г.
Кой ще чете доклада? Не виждам госпожа Стоянова.
Заповядайте, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 2 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 19 октомври 2017 г.
Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Гласуваме наименованието на Закона.
Гласували 95 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на Законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Госпожо Председател, моля за процедура задопуск: от Министерство на финансите, дирекция „Данъчна политика“ – госпожа Людмила Петкова, и Таня Дренска – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: По предложение на народния представител Менда Стоянова § 1 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по § 1, който Комисията не подкрепя.
Гласували 99 народни представители: за 91, против 3, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Продължете, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Прочетете неподкрепеното предложение на народния представител Дора Христова.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ:
„1. В § 2, т. 3, към предложения от вносителя текст се правят следните допълнения:
Текстът на чл. 19, ал. 5 се изменя така:
„В случаите по ал. 3 мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Недобросъвестност е налице, когато съдружникът е знаел, че дружеството е неплатежоспособно или свръхзадължено и прехвърлянето е извършено след началната дата на неплатежоспособността и/или свръхзадължеността, установена с влязло в сила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството, и преди по-ранната от двете дати:
1. обявяване в Търговския регистър на молбата на дружеството за откриване на производство по несъстоятелност;
2. вписване в Търговския регистър на решението на съда по несъстоятелността за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на дружеството.“
2. В § 2 да се създаде нова т. 5: Досегашната ал. 10 става ал. 11. В края на първо изречение, след думата „производство“ се добавят думите: „е случай, че в резултат от проведеното контролно производство са установени публични задължения на дружеството“.
3. В § 2 предложената от вносителя т. 5 става т. 6.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Христова.
ДОРА ХРИСТОВА (Воля): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В последните изменения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в чл. 19, ал. 5 бяха включени непрецизни текстове, които доведоха до абсурдността бившите съдружници и акционери да бъдат солидарно отговорни за неизплатени публични задължения за данъци и осигуровки.
Кое е абсурдното в цялата ситуация? В целия цивилизован свят всички акционери и съдружници носят ограничена отговорност до размера на тяхното участие в капиловото дружество. С тази ограничена отговорност се стимулира свободната стопанска инициатива на гражданите и по този начин съдружниците и акционерите са застраховани при предприемането на икономически риск, ако бизнесът се окаже несполучлив и дружеството е изправено пред неплатежоспособност, тяхното лично имущество да бъде защитено.
Абсурдно е заради това, защото на практика с текста на тази алинея се получава следното: ако едно капиталово дружество, било то акционерно или дружество с ограничена отговорност, има неизплатени публични задължения за данъци и осигуровки, настоящите съдружници носят ограничена отговорност до размера на тяхното участие в капитала на дружеството, и то носят такава солидарна отговорност за действия, които са посочени в чл. 19, ал. 2, тоест за всички техни незаконосъобразни действия, които са свързани с намаляване на имуществото на дружеството. По този начин фискът не може да си събере своите публични задължения.
И трето, те носят такава отговорност единствено и само заради това, съгласно ал. 3, че са гласували „за“. Ако са гласували „против“ или са се въздържали, те не носят такава отговорност.
А какво казва ал. 5 за бившите съдружници? Ако бившите съдружници са си продали капиталовото участие, след като са знаели, че дружеството предстои да мине в несъстоятелност, тогава те заради това и само заради това носят лична отговорност за всички свои действия, не за действията по ал. 2, а за всички свои действия, независимо от това как са гласували. Ако са гласували „против“, те пак носят такава отговорност. Ето защо се стига до такъв парадокс, че бившите собственици на капиталови дружества носят по-голяма отговорност от настоящите.
Предвид на гореизложеното по тази идея, ние от парламентарната група на „Воля“ предлагаме отговорността на мажоритарните собственици да бъде прецизирана и обвързана със случаите, когато съответният съдружник или акционер със своето поведение действително е допринесъл за осуетяването на събирането на публичните вземания. Тези случаи са посочени в чл. 19, ал. 3. Единствено в тези случаи е справедливо и оправдано да бъде въведено изключение от общия правен принцип, че съдружниците и акционерите в капиталовото търговско дружество не носят лична отговорност за задълженията на дружеството.
За съжаление, това наше предложение не беше прието от Бюджетната комисия с мотивите, че то ще възпрепятства събираемостта на публичните задължения, но най-вероятно причината е, че беше предложено от парламентарната група на „Воля“. С предложената редакция на ал. 5 от чл. 19 в ДОПК се предвижда, че щом като съответният съдружник или акционер е участвал в източването на дружеството, тоест със своите действия е допринесъл за намаляване на имуществото на дружеството и е дал своето съгласие за тези действия, тоест гласувал е „за”, само и единствено тогава да може да носи лична отговорност. По този начин би се постигнал справедлив баланс между фискалния интерес на държавата, принципа за свободното движение на капитали и интересите на гражданите.
Уважаеми колеги, аз Ви приканвам да гласувате „за” това предложение, защото, ако днес не го гласуваме, какви са скритите рискове, ако текстовете останат по този начин? (Председателят дава звуков сигнал, че времето е изтекло.)
Това е заплаха за граждански оборот и за инвестициите в България. Факт е, съгласно последните данни на БНБ, че инвестициите са намалели с 54%.
Другото е, че това ще създаде произвол от органите на Приходната агенция, защото не са направени правилни формулировки на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Христова.
Има ли реплики?
Заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин Председател, дами и господа народни представители!
Обръщам се към колежката, защото с тази промяна, която тя и нейната група искат да направят, де факто тази сериозна промяна, която правим в ДОПК, се обезсмисля.
Идеята на тези промени беше да се ограничи продажбата на дружествата и това е начинът, по който това ограничение може да се случи, тоест носят отговорност предните собственици. С Вашето предложение Вие искате тази отговорност да бъде толкова малка, че те да продължат по същия ред и да продължат да продават фирми.
Тук има идея, че става въпрос за дружества, които са създадени и са продават с идея, защото има нарушение вътре, направени са данъчни престъпления. Ние искаме да намалим или прекратим това с промяната в Закона. Това не е идеалният случай на фирми, които си прехвърлят собственост, в които има оздравяване, в които има акционери. Тук става въпрос за така наречените „данъчни измамници“, а Вие с тази промяна ще направите така, че те да продължат по същия ред да си продават с лекота дружествата и точно тези стари собственици носят голяма отговорност за задълженията, които са натрупали такива дружества.
До момента данъчната администрация търсеше отговорност от новите собственици, знаете кои са – това са граждани, които нямат никаква собственост, някои от тях притежават по 30 – 40 такива дружества, и с този член мисля, че ние ще направим така, че да се ограничи и да се търси реалният причинител на тежести към бюджета, а това е старият собственик. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Николов.
Има ли други реплики? Няма.
Заповядайте, госпожо Христова, за дуплика, имате още три минути.
ДОРА ХРИСТОВА (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Николов!
Може би Вие не правите разлика между продажба на предприятие и продажба на участие. През цялото време Вие говорите за продажба на предприятие, а не за продажба на участие. Това е първото.
Второ, фискът си събира своите публични вземания от имуществото на дружеството. Тук не говорим за продажба на предприятие, а за продажба на участие.
Другата промяна, която ние внасяме, е, че искаме да има равнопоставеност между настоящите и бившите собственици, така както настоящите отговарят за действията си по ал. 2, тоест всичко, свързано с имуществото на дружеството, и те отговарят единствено, ако са гласували „за”. Бившите съдружници отговарят за всички свои действия, всички, които не са свързани. Ние говорим, че съдружниците и акционерите, които са имали незаконосъобразни действия, като например скрито разпределение на печалбата, разпределение на дивидент под формата на натура, ако имат учредяване на особен залог в полза на трети лица – всичко това, за което и настоящите съдружници носят отговорност, те да бъдат солидарно отговорни, и също така, ако за тези действие те са гласували „за”. Ако са гласували „против“, каква отговорност Вие може да носите от този бивш съдружник? Единствено и тогава, ако се приеме този текст, може да се наруши принципът за неограничената отговорност, който в момента ще се приложи, за съжаление, само в България.
Извинявайте, но кой чуждестранен инвеститор ще дойде да си вложи капиталите, като знае, че в един момент ще си продаде участието и след това при тези неизяснени текстове той може да носи такава солидарна отговорност? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Христова.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дора Христова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 20, против 48, въздържали се 30.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, подкрепен от Комисията и ставащ § 1 в нейния доклад.
Гласуваме § 1 по доклада на Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 88, против 5, въздържали се 7.
Параграф 1 по доклада на Комисията е приет.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.
По § 4 – предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 3:
„§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 11, изречение първо след думите „компетентните органи“ се добавя „и други правоимащи лица“, а след думата „приходите“ се добавят „Агенция „Митници“ и общините“ и изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 12:
„(12) Редът за изискване и предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от:
1. кмета на общината – за информацията, обменяна от общините;
2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за информацията, обменяна от агенцията;
3. директора на Агенция „Митници" – за информацията, обменяна от агенцията.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.
По § 11 – предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да бъде отхвърлен.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: До тук.
Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 2 до 9 включително по доклада на Комисията, предложението на Комисията за отхвърлянето на § 11 по вносител, както и § 10 по доклада на Комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Параграфи от 2 до 10 по доклада на Комисията са приети, както е прието предложението на Комисията за отхвърляне на § 11 по вносител.
Моля, продължете – Преходни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 13.
По § 16 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 14:
„§ 14. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74:
а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
б) в ал. 3 т. 6 се отменя.
2. В чл. 75:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.
4. В чл. 77:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 100 се създава ал. 5:
„(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
6. В чл. 101:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;
б) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.“;
в) в ал. 4 се създава изречение трето: „В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.“
7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.
9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, както и параграфи от 11 до 14 включително по доклада на Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 8.
Наименованието „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи от 11 до 14 включително по доклада на Комисията са приети.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: По § 17 има предложение на народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 15:
„§ 15. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така:
„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“
2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2“ се заличават.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 29.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 30.
„§ 30. Подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 32, който става § 31:
„§ 31. (1) Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, § 4 – 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и § 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов.
Има ли изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи от 15 до 29 по доклада на Комисията, предложението на Комисията за създаване на нов § 30 със съответното му съдържание по доклада, както и § 31 по Доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма въздържали се 4.
Параграфи от 15 до 31 включително по доклада на Комисията са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, № 702-01-19.
Вносител: Министерският съвет на 28 септември 2017 г., приет на първо четене на 12 октомври 2017 г.
С доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика ще Ви запознае председателят на Комисията – народният представител Хасан Адемов.
Имате думата, д-р Адемов.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря, господин Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 702-01-19, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2017 г., приет на първо четене на 12 октомври 2017 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Наименованието на Закона единодушно е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 1 има предложение от народния представител Светлана Ангелова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За изпълнение на функциите по социална интеграция директорите на дирекциите „Социално подпомагане“ или оправомощени от тях длъжностни лица имат право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“ и при необходимост изискват по служебен път информацията, свързана с реализиране правата на хората с увреждания, от общинската администрация, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, териториалните структури на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието и науката, на Агенцията по заетостта, на Националния осигурителен институт, както и от други държавни органи и органи на местното самоуправление, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на искането.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма.
Гласуваме редакцията на Комисията за § 1 по вносител, по нейния доклад.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Параграф 1 по доклада на Комисията е единодушно приет.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Не.
Подлагам на гласуване параграфи от 2 до 8 включително по доклада на Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Параграфи от 2 до 8 включително по доклада на Комисията са единодушно приети.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Заключителна разпоредба“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
„§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“, както и § 9 по доклада на Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Наименованието „Заключителна разпоредба“ и § 9 по доклада на Комисията са единодушно приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.
Съобщения за Парламентарен контрол на 3 ноември 2017 г., петък:
1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса и на едно питане от народния представител Иво Христов.
2. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на едно питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова.
3. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на два въпроса от народните представители Никола Динков и Васил Антонов.
4. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Христо Проданов.
5. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Иво Христов.
6. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народния представител Николай Цонков.
7. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на три въпроса от народните представители Стефан Бурджев; Даниел Йорданов и Красимир Янков; и Пламен Манушев, Йордан Йорданов и Даниела Димитрова.
8. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на четири въпроса от народните представители Николай Тишев; Тодор Байчев; Николай Александров; Манол Генов, Георги Търновалийски и Веска Ненчева.
9. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Антон Кутев.
10. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на един въпрос от народния представител Полина Христова.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на един въпрос от народните представители Теодора Халачева и Петър Витанов; и на едно питане от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Донка Симеонова и Виолета Желева; Анелия Клисарова и Ирена Анастасова; и Богдан Боцев и Николай Бошкилов; и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Весела Лечева; и Николай Александров, които има два въпроса;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Весела Лечева; и Николай Александров с два въпроса;
- министърът на културата Боил Банов – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Свиленски;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова; Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Славчо Велков.
Поради предварително планирано посещение от международен характер в Министерството на отбраната от представители на Чешката република, както и планиран по настояване на министъра на отбраната на Република Франция конферентен разговор, които ангажименти не могат да бъдат отложени в друго време, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването в оставка Николай Петров.
Поради изчерпване на дневния ред, предвиден за днес, закривам заседанието.
Утре от 9,00 ч. – следващо заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,53 ч.)

Председател:
Димитър Главчев

Заместник-председатели:
Цвета Караянчева
Нигяр Джафер

Секретари:
Станислав Иванов
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ