Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 1 март 2018 г.
Открито в 9,01 ч.
01/03/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Николай Александров и Джейхан Ибрямов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Здравейте, колеги!
Честита Баба Марта на всички! Да сте живи и здрави, румени и засмени!
Има кворум (звъни). Откривам заседанието.
Ще Ви прочета няколко съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 21 февруари 2018 г. до 27 февруари 2018 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Христиан Митев и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика;
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Красимир Богданов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Корнелия Нинова, Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика;
- Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са Гергана Желязкова Стефанова и група народни представители. Комисията по правни въпроси е водещата комисия
и
- Предложение за провеждане на разискване по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов до министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката в областта на ядрената енергетика, внесено на 31 януари 2018 г., № 854-05-4. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители.
Съобщения:
1. В Народното събрание е постъпила Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2018 г. с направено изменение в нея. Изменената Програма е внесена на 28 февруари 2018 г. с писмо, вх. № 824-00-1, от председателя на Сметната палата, в което е посочена промяната. С писмо на председателя на Народното събрание Програмата е изпратена на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
2. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – януари 2018 г., стопанска конюнктура – февруари 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател!
Моля на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати: госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите, госпожа Галя Димитрова – изпълнителен директор на НАП, господин Васил Панов – директор на дирекция „Контрол“ към НАП, и господин Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 151 народни представители: за 145, против 2, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 31 януари 2018 г. – Проект за второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (обн., ДВ, бр. …)“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, който Комисията подкрепя.
Гласували 136 народни представители: за 134, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение второ: „Обстоятелствата относно съдебния статус се установяват служебно“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на § 1 по Доклада на Комисията.
Гласували 123 народни представители: за 115, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 2 – 9 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Не виждам изказвания.
Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията параграфи 2 – 9 включително.
Гласували 142 народни представители: за 138, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“ с параграфи 10 – 11.
„Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. …) в чл. 53, ал. 1, т. 1 след думите „правната форма“ се поставя запетая, а думата „при“ се заличава.
§ 11. От 1 януари 2018 г., до датата на привеждане в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, но не по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове подават данни за въведеното/изведеното количество акцизна стока по ред и начин, определени от министъра на финансите съгласно чл. 103а, ал. 2 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! До тук гласувахме параграфи от 1 до 9 по внесения закон за изменение и допълнение на Закона за митниците, който беше приет на първо четене, беше приет духът на Закона, бяха приети принципите в него и тук трябваше да прекратим с гласуването по Законопроекта. Но виждаме, че има предложение за създаване на нова разпоредба „Преходни и заключителни разпоредби“.
Двете предложения са внесени в срока за предложения между първо и второ четене на двата законопроекта, а по време на обсъждане в Комисията са внесени промени в още пет законопроекта. Това е достигане на едно ниво в законотворчеството, което ние позволяваме, защото, въпреки че се нарушава грубо Правилникът за работа на Народното събрание, се допуска да бъдат гледани текстове, които нямат нищо общо с духа на Законопроекта, приет на първо четене.
Член 84, ал. 2 от нашия правилник казва, че „Предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване закон, не се обсъждат и гласуват“. Аз смятам, че целият раздел, който беше предложен тук от председателката на Бюджетната комисия – госпожо Председател, в изпълнение на Правилника, не трябва да бъде подлаган на обсъждане и на гласуване.
Второто гласуване на Законопроекта не би имало смисъл, ако народните представители не могат да правят предложения по текстовете. С този начин на правене на законодателството се отнема правото на народните представители да участват в дебата с предложения по законопроектите и остава единствената им възможност единствено и само да гласуват по така внесените текстове.
След като всяко гласуване само по себе си е решаваща фаза за приемането на даден законопроект, между тях следователно се оформя такъв тип връзка, която изключва възможността в хода на второто гласуване да се обсъждат и правят предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Това казва Решение на Конституционния съд по дело 4 – Решение № 5 от 29 септември 2015 г.
С тези предложения, в тези „Преходни и заключителни разпоредби“, забележете, се внасят много сериозни промени в някои закони, в други наистина са редакционни, но има предложение за промени в закони, които сме приели само преди няколко седмици, дори няма и месец.
Смятам, че тази практика на правене на законодателство, госпожо Председател, трябва да бъде прекратена. Обръщам се към Вас, защото Вие с Вашите правомощия не трябваше да допускате тези предложения да бъдат внасяни в Комисия и не трябва да допускате да бъдат гледани в залата. Ето защо предлагам да бъдат отхвърлени и ние няма да подкрепим такива предложения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Търновалийски.
Предложенията са направени между първо и второ четене по правилата, така че аз не мога да отменя направени предложения. Те са разгледани в Комисия, гласувани са.
Реплики имаме ли? (Реплика от БСП за България: „Това реплика ли беше?“.) Не, не е реплика, това е коментар. Репликата се прави долу.
Няма реплики.
Заповядайте по начина на водене, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, аз не разбрах по кой правилник и какъв коментар направихте, но обяснете ми по кои правила, по кой член са внесени тези предложения? Прочетете ми Правилника, аз Ви прочетох чл. 84, ал. 2. Може да се запознаете и по-нататък с чл. 86 и да ми кажете по кои правила са внесени тези предложения и по кои правила Вие ще ги подложите тук днес на гласуване, понеже казахте, че има правила, моля да ми ги обясните, аз явно не разбирам!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Други изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване създадените два нови параграфа, подразделение „Преходни и заключителни разпоредби“, които Комисията подкрепя.
Гласували 151 народни представители: за 103, против 43, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова – в „Преходни и заключителни разпоредби“ да се създадат параграфи 12 и 13.
Комисията подкрепя по принцип предложението за § 12, т. 1, букви „а“ и „б“ относно създаването на ал. 14 – 18, т. 2 относно създаването на чл. 185а и 185б, т. 3 и 4 и § 13, а в останалата му част е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 12 и 13:
„§ 12. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 118:
а) в ал. 4 се създават т. 7 и 8:
„7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.“
б) създават се ал. 14 – 18:
„(14) Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в Наредбата по ал. 4;
3. че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в Наредбата по ал. 4;
4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в Наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
(15) Редът за деклариране на данните и обстоятелствата по ал. 14 се определя с Наредбата по ал. 4.
(16) Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание, се определя с Наредбата по ал. 4.
(17) Изискванията на ал. 14 не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет.
(18) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно да използва само софтуер, който е включен в списъка по ал. 16.“
2. Създават се чл. 185а и 185б:
„Чл. 185а. (1) На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2 000 до 6 000 лв., а на имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 185б. (1) На лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16, се налага глоба – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1 000 до 3 000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5 000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2 000 до 6 000 лв., а на имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.“
3. В чл. 186, ал. 1:
а) в т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител;“
б) създава се т. 5:
„5. използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.“
4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 84, 85, 86 и 87:
„84. „Софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
85. „Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което произвежда софтуер за управление на продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната.
86. „Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз, което разпространява на територията на страната софтуер за управление на продажби в търговски обект.
87. „Електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.“
§ 13. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност в съответствие с него. В наредбата се определят и срокове, в които производителите/разпространителите и ползвателите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и със Закона за данък върху добавената стойност.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Ето че стигнахме до същинската част от така направеното предложение и то е пак експресно, извънредно законодателство – с предложение на народен представител между първо и второ четене. Внесеното предложение е за изменение и допълнение на Закона за митниците, а сега с така направеното предложение между първо и второ четене променяме Закона за данък върху добавената стойност. Трябва да отбележим, че министърът на финансите вече е променил наредбата, с която се променя регламентът, по който се отчитат от фискалните устройства на сървърите на НАП продажбите, а парламентът сега трябва да сложи гумен печат.
Предложението на госпожа Стоянова е за да уплътни, за да има възможност министърът на финансите да приложи своята идея, чрез Наредба Н-18. Това, уважаема госпожо Стоянова, дали министърът на финансите се отчита пред Народното събрание в република с парламентарно управление, или Вие сте подчинена на министъра на финансите, остава въпрос без отговор. Но след като министърът на финансите, ако си спомняте, уважаеми колеги, в предния парламент напусна парламента, тъй като възнаграждението, заплатата като народен представител не му беше достатъчна да издържа семейството си, задаваме си и другите въпроси. Държавата е разхайтена и безотговорна и въвежда безконтролни системи, както се установи за надеждността на Българска акцизна централизирана информационна система в Агенция „Митници“. В същото време зад уж затягащите мерки за контрол прозира масирана корупционна схема с принудителна подмяна на всички касови апарати – над 400 хиляди на брой, наложена от Национална агенция за приходите.
Неравнопоставеното положение към различните търговци е заложено в тази кампания и отново е в полза на големите вериги. Големите вериги са изключени от обхвата на така направеното предложение, тоест за тях не важи тази подмяна. Това е поредният механизъм за стимулиране на монополи, на тези, които имат голям дял в пазара, което е характерно за управлението на ГЕРБ. Това неадекватно третиране на търговските субекти по отношение на контрола и отчетността отново е видимо.
Има много по-ефективни механизми, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, които ще подкрепите предложението, работещи доста по-надеждно от несигурните джиесем връзки, особено че има на места не толкова устойчив сигнал. С тази връзка Вие отново подозрително, корупционно сте превърнали всеки търговец в абонат на мобилните оператори много отдавна – не сега, сега само затвърждавате и принуждавате задължителното заплащане като такса.
На първо място е нужна равнопоставеност между всички видове фискални системи. Също така търговецът сам да избира каква система да използва – касов апарат, фискална система, интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност или електронна система с фискална памет, или други. Във всеки търговски обект е достатъчно да има фискална памет, която е свързана към сървъра на обекта. При наличие на резервен сървър в обект се поставя втора фискална памет, и така нататък, и никакви принудителни покупки за нови касови апарати… Много видима е далаверата за няколко конкретни фирми от това, което сте замислили, дами и господа управляващи.
Призовавам Ви да не подкрепите направеното предложение от госпожа Стоянова между първо и второ четене. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Янков.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, колеги! Ето защо не трябва по този начин да правим законодателство. Предлагат се текстове, промени в Закона за данък върху добавена стойност с мотивите, че, видите ли, с това ще се предотвратят възможностите за укриване на обороти в търговските обекти. На пръв поглед, като идея е добро и ние го подкрепяме, но тук възникват много въпроси.
На първо място, защо се бърза и защо се внася по този начин? Предложихме да бъде оттеглено, да се направи отделен Закон за изменение и допълнение на Закона за ДДС, да може да мине по всички процедури, защото промените са важни, касаят над 400 фирми. Става въпрос за разходи, които българският бизнес трябва да направи в рамките на над 200 млн. лв. според експертни оценки.
Защо се бърза? Явно трябва да бъде направена тази промяна, така че да не бъде добре разбрана, да мине и да бъде осигурен бизнесът на три или четири фирми в България на гърба на малкия и среден бизнес в страната. Трябвало да се бърза. Обяснението е, защото, видите ли, Наредба Н-18 и промените в нея били факт. Какво правим в момента? Народното събрание бърза да приеме един проблемен законопроект, защото има подзаконов нормативен акт, издаден от Министерството на финансите, който принуждава всички български търговци да сменят своите касови апарати, своите устройства, да направят огромни разходи. Не, колеги, ние трябва да прекратим това, като не приемем тези предложения в Закона за ДДС и поискаме да бъде променена Наредба Н-18 и тя наистина да отговаря на духа на това, което е записано като мотиви да осигури предотвратяване на възможностите за неотчитане на оборотите в търговските обекти, да бъдат въведени ефективни системи.
Според експертите това, което днес се предлага, няма да бъде ефективно и най-вероятно след две-три години отново ще правим предложения за промяна, и отново българският бизнес ще трябва да плаща за нови системи. Това се случва за пореден път. През 2012 г. бяха променени касовите апарати, защото трябваше да имат фискална връзка с НАП. Сега ги променяме, защото, видите ли Z отчетът не бил достатъчен и трябва всяка касова бележка да се отчита, което изобщо не е ясно дали ще може да се случва и тази база данни дали ще може да постъпва в НАП, да се обработва, а и връзките дали са достатъчно надеждни. Това са неща в детайли, които, ако имахме нормално законотворчество, щяхме да имаме време и да ги дебатираме, и да ги разгледаме, и да направим законопроект, който наистина да подпомага и да гарантира приходите в бюджета и да не пречи на бизнеса, и да не му създава допълнителни разходи.
Този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците в мотивите му беше записано, че една от целите е за намаляване на административната тежест. Днес аз казвам на българския бизнес: „Честито с това намаление на административната тежест!“ (Ръкопляскания от „БСП за България.“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
Има ли други изказвания, уважаеми народни представители?
Заповядайте, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Когато коментираме предложенията по чл. 118 на ДДС, които касаят софтуера за управление на продажби в търговски обекти, е редно, първо, да си припомним, че на 19 септември миналата година влезе в сила изменение на Наредбата Н-18 по чл. 118, ал. 4 от Закона за ДДС, където данъчните субекти по Закона за ДДС се задължиха да си подменят или да преработят ползваните до момента фискални устройства, или това, за което колегите говореха – касовите апарати. Срокът за тези, които са регистрирани по ДДС, е краят на тази година, а тези, които не са регистрирани по ДДС, е юни 2019 г. Тези изменения касаят промяна във функционалността на фискалните устройства, така че да предават в реално време към сървъра на НАП всяка фискална информация и операция, както и да отпечатват специален QR-код за издаваните от тях фискални бонове.
Проектът за това изменение беше публикуван в публичния портал за обсъждане, обърнете внимание – на 23 юни 2017 г., и обсъждането му приключи на 23 юли 2017 г. Това е, имайте предвид, период с изключително ниска активност както на бизнеса, така и на администрацията. Първо, защото по това време хората са или на море, или на планина, по време на ваканцията си.
На публичния портал бяха публикувани аргументирани възражения. С много малко изключения на тях не беше отговорено или отговорът беше: „Не се приемат“, след което Министерството на финансите обнародва Наредбата в „Държавен вестник“.
До момента действия от страна на Министерството на финансите по изпълнение на тези изменения така и не са предприети.
В Българския институт по метрология не е постъпило нито едно заявление от нито един производител за регистриране на устройство, което да отговаря на изискванията. От НАП не е стартиран тестов сървър, който да бъде използван от производителите на фискални устройства, тоест на касови апарати, за тестване на новата функционалност и за генериране на тестов трафик към системата на НАП.
На 22 декември миналата година – последния работен ден преди Коледните празници, на сайта на Министерството на финансите беше публикуван нов проект за изменение на същата наредба, в който се предлага уреждане на регистриран и експлоатиран софтуер за управление на продажби в търговски обекти, както и на електронен магазин.
На 22 февруари, госпожо Стоянова, тази година, вече Комисията по бюджет и финанси на второ четене приема изменения на Закона за митниците, включително новите изменения в Закона за ДДС. Като направим една ретроспекция на тази законодателно-процесуална сага в периода от юли миналата година до февруари тази година, трябва да отбележим следното: задължават се стопанските субекти по Закона за ДДС да подменят фискалните си устройства. Имайте предвид, че разходите за това са между от 200 до 1200 лв. на фискално устройство в зависимост от модела.
Създава се нова силно утежнена техническа процедура по комуникация между всяко фискално устройство и сървъра на НАП, която може да доведе до непредвидими сривове в дейността на търговските обекти. Не се променя задължението на всеки ползвател на фискално устройство да заплаща, първо, абонамент на мобилен оператор – това, за което говори и колегата, за ползваната симкарта, която е между 25 и 50 лв. в зависимост от периода на ползване, както и задължителен сервизен договор между 40 и 80 лв. според видовете договори в периода на сключване. На ползвателите на софтуера за управление на продажби или продажби чрез електронен магазин освен поддържането, обслужването и плащането на всички разходи за фискално устройство, им се вменяват допълнителни задължения – налага им се да заплатят софтуерен ъпдейт на софтуерните системи на производители на софтуер за произвеждането им, и създадените законодателни изисквания. Вменява им се задължение да поддържат и обслужват дублираща фискална система – софтуер за управление на продажбите.
С въвеждането на новата нормативна уредба се игнорира вече работеща практика в държавите от Европейския съюз за алтернативни методи за деклариране на продажби и плащане към данъчните администрации чрез търговския софтуер и ползването на модерни и функционални технологии – нещо, което, между другото, вече е въведено в Австрия, Чехия, Хърватска и предстои въвеждането му в Германия през 2020 г.
Въвеждането на нормативна уредба за контрол и събираемост на фиска и начинът, по който това се прави, е в сериозен разрез с принципите на равнопоставеност, прагматичност и ефективност. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Задължаването на стопанските субекти с разходи от порядъка над 120 млн. лв. за подмяна на фискалните устройства, тоест на касовите апарати, също така близо 40 млн. лв. за фискализация и регистрация и минимум 120 млн. лв., обърнете внимание, за софтуерни ъпдейти…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Тишев.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Приключвам.
…няма как да се обясни с евентуално повишаване събираемостта на данъците.
В заключение – от една страна, имаме предложение, граничещо с лобизъм за едни фирми, които да продадат едни фискални устройства за 120 милиона, други фирми, които да предоставят регистриран софтуер отново за 120 милиона, а, от друга страна, се случва поредното мачкане на малкия и средния бизнес. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Времето, господин Тишев!
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Приключвам.
В ал. 17 на същия член, който госпожа Стоянова предлага, тези изисквания, за които говорим, не се прилагат за големите компании (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), които имат интегрирани и автоматизирани системи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тишев.
Има ли реплики към неговото изказване? Няма.
По начина на водене – заповядайте, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Председател, взимам процедура по начина на водене по няколко неща, които ми направиха силно впечатление.
Първо, три минути преждеговорившият господин чете едни ретроспекции, които нямаха нищо общо с текстовете, които днес обсъждаме, и Вие не му направихте забележка за това. Тук за ланския сняг ни разказа, за лятото ни разказа и така нататък.
Второ, госпожо Председател, след като му дадохте такава възможност, без да му направите забележка и да го спрете…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Три пъти му направих забележка.
МЕНДА СТОЯНОВА: …му дадохте още една минута, за да може да си дочете написаното, не знам от кой. Защото това, което беше написано, първо, не кореспондира с това, което е внесено и обсъждаме днес, и второ, е дълбоко невярно.
Трето, госпожо Председател, правя едно предложение към председателя на Народното събрание, респективно може да го предадете и на министър-председателя – Министерският съвет и Народното събрание да не работят, когато имаме слънце, когато имаме време за море, когато имаме сняг, а може би трябва да прекратим и днешното заседание, защото днес е минус 10 градуса… (Реплики от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Стоянова!
МЕНДА СТОЯНОВА: …и според колегата, който говорѝ преди малко, това затруднява законодателната дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Стоянова, спокойно можехте да направите реплика към колегата. Явно не искахте да му дадете възможност за дуплика или изказване. Приемам част от забележките, но друга част не, защото, когато се обсъжда един законопроект, може да се прави ретроспекция.
Що се отнася до последната част от забележката Ви, мисля че беше наистина за изказване по-скоро.
Заповядайте по начина на водене, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, моля, когато някой няма какво да каже по Законопроекта или по-скоро не иска, или най-вече го е срам да коментира това, което е предложил, да не му давате възможност да прави оценки на свои колеги. Още повече че той, със своите действия, нарушава Правилника с предложенията и тук се опитва да дава оценки, да ограничава възможността на народните представители да се изкажат… (Реплика от народния представител Менда Стоянова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля Ви, не влизайте в такъв диалог!
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Със своето предложение, госпожо Стоянова, Вие нарушихте Правилника, отнехте възможността…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Търновалийски, към мен е процедурата по начина на водене.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Със своето предложение госпожа Стоянова отне възможността на всички народни представители да могат да правят предложения по тези текстове, да могат да ги дебатират. Така че, моля Ви, не допускайте по този начин и това отношение на председателката на Бюджетната комисия, която е виновничка за днешното обсъждане, да се държи по този начин. (Силен шум и ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Бих искала само да припомня, че председателстващият съответното заседание не може да знае кой какво има да каже, така че е трудно да се прецени, ако народен представител няма какво да каже.
Заповядайте по начина на водене.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене. Хубаво е да прекъсвате народен представител, който взема процедура по начина на водене, а се опитва да прави реплика, защото има да каже нещо различно от това, което този, който прави основно изказване, е изразил, или иска да мотивира предложението си. Нито едното, нито другото не чухме досега от госпожа Стоянова. Тя трябва да вземе процедура по реплика или за основно изказване, само че явно няма доводи и начин, по който да бъдат защитени тези предложения, вкарани пак в „дванадесет без пет“, както коментирахме в последния ден преди ваканцията. Затова се излиза на трибуната и в процедура по начина на водене се говори за хубавото време – лято, зима, трябва ли да спира администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Мисля, че Вие също злоупотребихте с процедурата по начина на водене, защото, първо, Ви дадох 45 секунди повече в рамките на изказването, въпреки трикратното предупреждение.
Второ, вече направих забележка на госпожа Менда Стоянова, защото тя наистина трябваше да направи дуплика или изказване, вместо да ползва процедурата по начина на водене.
Има ли други изказвания, уважаеми народни представители?
Заповядайте, господин Иванов. (Уточнения между председателя и докладчика Менда Стоянова.)
Госпожо Стоянова, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, много неистини се изказаха до момента. Исках да изчакам да чуя още, защото явно така са подготвени изказванията. Искам да Ви кажа какво дебатираме днес, какво е предложено в днешния законопроект и какво ще бъде подложено на гласуване.
Тук чухте разни приказки за касови апарати, за равнопоставеност, за едни милиони и така нататък. Искам да Ви кажа, че това, което се предлага да се въведе днес, са изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти, изисквания към софтуера на електронните магазини, които в момента са без изисквания към този софтуер. Нещо повече – въвеждат се изискванията и аз ще Ви ги зачета още един път, въпреки че ги четох в доклада, а именно: да е публикувана версията на този софтуер, за да се знае и от НАП, и от тези, които го ползват, че това е софтуер и одобрена версия, качена на сайта на НАП, която производителят или разпространителят гарантира, че отговаря на изискванията на Наредбата; че не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията на Наредбата, тоест продажбите вместо да отиват към фискалния апарат или към НАП, да бъдат изтривани и да изчезват от паметта на софтуера и от хардуера; че този производител няма да гарантира, че този софтуер не е предназначен за промяна на функционалността с цел заобикаляне изискванията на Наредбата, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулации на тази информация. Ето това искаме да гласуваме днес. Всички Вие знаете какво се случва във всички заведения за обществено хранене и търговски обекти – софтуерът позволява манипулиране и неподаване информацията за продажбите към касовия апарат, оттам към НАП, и неотчитане на продажби. Това искаме да спрем. Няма нищо общо с приказките, които чухте досега.
Каза се, че има равнопоставеност и големите търговски вериги са освободени от това. Искам да Ви зачета текста: „Изискванията по ал. 14 – това, което преди малко Ви четох – не се прилагат към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност и към електронните системи с фискална памет.“
Първото са ИАСУД, която се ползва в големите, с над 300 каси, обекти например: БДЖ, „Български пощи“, Метро. Тези системи са въведени още преди няколко години и имат всички тези изисквания. Те подават години наред и до момента, за разлика от останалите касови апарати, постоянно информацията си към НАП. Затова за тях има отделни изисквания, които са въведени много отдавна.
Освен тях, както забелязахте, тук са изключени електронните системи с фискална памет. Това са касовите апарати, уважаеми колеги, които в много обекти: малки обекти, производствени обекти, изобщо не са свързани със софтуер за управление на продажбите. Вие всички знаете, че софтуер за управление на продажбите има там, където в обекта има компютър. Това са обикновено търговски обекти и заведения за обществено хранене и на този софтуер са качени всички купени стоки. От софтуера се изписват чрез продажбата всички продажби от тези стоки. Това е разковничето на информацията, която в момента НАП във всичките си проверки констатира, че е обект на абсолютна манипулация. Ето това искаме да спрем. Искаме да създадем условия електронните магазини да могат да отчитат продажбите си и към НАП, да отчитат оборотите си и да плащат данъците си – това искаме да спрем с този законопроект.
Явно колегите или не разбират, или се правят, че не разбират. От преждеговорившите господин Търновалийски – единственият финансист, който е в Бюджетна комисия, както забелязахте, дори каза, че подобни промени са важни за затягане на контрола и за изсветляване на икономиката, но има процедурни забележки по начина, по който те се случват. Останалите колеги, за съжаление, не са в Бюджетната комисия. Имахме две заседания, в които много подробно коментирахме всеки текст и точно в резултат на тези коментари и разговори в Бюджетната комисия, на които бяха поканени не само представители на държавните институции, а и на онези фирми, които произвеждат подобен софтуер, и чухме тяхното мнение. Всъщност там се родиха и тези корекции, за които говорим. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Уважаеми колеги, внимавайте кой и какво говори от тази трибуна, защото явно целта е да се манипулира това, за което всъщност става дума!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Стоянова.
Приемаме препоръката Ви за внимание към колегите от ГЕРБ, защото другото би означавало цензура.
Заповядайте за реплика, господин Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Стоянова, бавно и напоително се опитахте да ни убедите в какво – че трябва да засилите контрола? Досега нямахте ли контрол? Стана ясно, че в Агенция „Митници“, там където се събират много пари за бюджета на Република България, има пробиви. Не вземате мерки в Агенция „Митници“, само манифестирате, че сте преборили контрабандата – 6% за тютюневи изделия и цигари и намалява, а специално за контрола на НАП трябва да упражните цялата репресия на държавата върху малкия и средния бизнес, и то разходите да са за сметка точно на малкия и средния бизнес. Над 400 хиляди апарата! Над един милион пряко засегнати! И обяснявайте, че не вдигате данъците. Вие косвено вземате от джоба на българина много повече пари, отколкото ако имаше справедлив данък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше първа реплика. Има ли други реплики?
Господин Тишев, заповядайте за втора реплика.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Стоянова, уважаеми колеги! Имайте предвид, че каквото и да говори госпожа Стоянова, става дума за пари. Вярно ли е, че след промените в Наредбата от миналата година 120 милиона лева повече трябва да плати бизнесът за нови касови апарати? Вярно ли е, че след тези промени, които в момента обсъждаме, още над 120 милиона пак трябва да плати малкият и средният бизнес? С две незначителни промени, над четвърт милиард лева малкият и среден бизнес трябва да извади от джоба си и да ги плати, което след това се прехвърля на крайния потребител, който също трябва да ги извади. (Реплика от докладчика Менда Стоянова: „Не е по темата“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Ще имате възможност за дуплика.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Точно по темата е, защото с тези промени, които правим, над 120 милиона трябва да се платят от малкия и среден бизнес, а не от големите компании. Вярно ли е, че има по-модерни методи за фискализация, които се използват в част от Европейския съюз, които обаче са с много по-нисък разход, които ние можем да приложим, но явно нямаме желание? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тишев.
Госпожо Найденова, заповядайте за трета реплика.
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя реплика, защото от сутринта непрекъснато звънят телефоните на наши колеги, които са лични лекари – специалисти. Не забравяйте, че те по закон също са търговци. Значи и те са засегнати. Мисля, че не бива да се пренебрегва и тяхното недоволство. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Найденова.
Заповядайте за дуплика, уважаема госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, на репликата на господин Янков няма да отговоря, защото е ясно, че той пледира не знам за какво – за разходите на бизнеса или за това да оставим бизнеса да укрива обороти, това не знам.
По отношение на репликата на господин Тишев. Господин Тишев, ще Ви помоля да прочетете още един път Законопроекта, който днес разискваме. Тук става дума за софтуер за управление на продажбите. Онези фискални устройства, които са два вида – касов апарат или фискален принтер, които са свързани с този компютър, на който има софтуер за управление на продажбите, за това става дума тук, а не за онези касови апарати при личните лекари, при други видове малък бизнес и производствени предприятия, които не използват такъв електронен софтуер. Правете разлика между тези неща. Това е темата, която обсъждаме днес. Цифрите, които тук се хвърлят, 120 милиона, още 120 милиона, бяха казани и едни 200 милиона, имат единствено за цел да излязат като заглавия във вестниците и да заблудят хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова.
Господин Търновалийски, заповядайте за лично обяснение. Спорно е дали беше похвала, или забележка. Да чуем как се почувствахте Вие?
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо Стоянова, потвърждавам това, което съм казал, че тези промени са много важни. Да, има проблем, има порок. Явно администрацията не може да се справи с това. Явно има нужда от промяна. Но, уважаема госпожо Стоянова, Вие пропуснахте, след като говорихте отново като от последна инстанция, да обясните на колегите, че това, което се предлага в техническо отношение и като метод не е най-доброто. Правим промяна… (Реплика от докладчика Менда Стоянова: „Госпожо Председател, от какво е засегнат? Това не е лично обяснение, той прави допълнителна реплика.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Нека да му дадем възможност да продължи с личните обяснения.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: …Вие се опитахте да подведете залата, че със своето изказване аз приемам напълно всичко това, което е предложено. Не, напротив, госпожо Стоянова! Правите манипулации и отново искам дебело да подчертая, че с бързането, което ще направим днес, се прави опит да се прави законодателство заради влезнал в сила подзаконов нормативен акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Вие лично от какво се почувствахте обиден?
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: От опита на госпожа Стоянова да говори от последна инстанция и да дава оценки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Думата за изказване има господин Иван Иванов.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не съм допускал, че днес в тази зала ще дискутираме по подобна тема. Предложеният законопроект на второ четене представлява една висша форма на лицемерие спрямо българските търговци.
На първо място, санираме една наредба на Министерството на финансите, с която се въвеждат допълнителни утежнения и, на второ място, под предлог, видите ли, че ще оправим държавата, ще напълним хазната и ще ги дадем на българските граждани, ограбваме малкия и средния бизнес, защото те ще бъдат крайните потърпевши в тази ситуация.
Какво имам предвид? Госпожа Стоянова преди малко ни говори, че с този софтуер, с тези касови апарати, видите ли, нещата щели да се оправят, защото в момента нямало събираемост, укривали се обороти.
Госпожо Стоянова, уважаеми управляващи, сегашният софтуер, сегашните пари, симкарти и каквото друго се сетите, с които бяха взети стотици милиони лева от българските търговци, пак бяха въведени от Вас по същия начин, от Ваше правителство със същите мотиви. В един момент се оказва, че това, което Вие сте въвели преди години, днес не работи, а сега искате наново 280 милиона да излязат от джоба на тези хора. Те няма да излязат само от джоба на тези хора, а ще излязат от всеки един от нас, който отива на магазина, защото този човек трябва отнякъде да изкара парите.
Какво правим?! Вие идвате тук и се държите като медицинската сестра в детската градина, която обяснява на детето да гледа зайчето, а в същото време му забива иглата отзад. (Силен шум и реплики. Смях. Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля Ви се, господин Иванов!
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: Точно така правите в момента! Хипнотизирате зайчето като змията, която иска да го изяде. В същото време правите това… (Реплика от докладчика Менда Стоянова: „Госпожо Председател, направете забележка!“)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Направих му забележка.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ: В момента искате да убедите народните представители да утежним българските граждани с 280 милиона лева. Това са пари, които ще излязат от джоба. Това не е оправдание за некомпетентността на агенции ли, на служители ли, на когото и друг да било, които не могат да се справят с пари, които вече Вие сте взели от тях, за да въведат системи за фискален контрол и Вие твърдите, че не работят. Вие сте ги накарали да дадат парите и сега казвате, че решението, което преди години сте ги накарали и задължили да вземат, е неработещо, дайте сега ново! Докога ще правим тези експерименти? Докога?!
Наистина това е основният въпрос. Защото догодина пак ще измислите нещо друго – не с джиесеми, със сателитни телефони може би трябва да се свържат, някоя много по-сериозна система. Какво правим? Това е основният въпрос: да спрем да тормозим българските търговци – малките и средните, защото в крайна сметка тези пари ще отидат в джоба на някого. Въпросът е: кой? (Ръкопляскания от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Това беше изказването на господин Иванов.
Има ли реплики към това изказване?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Иванов, първо, с този закон не санираме никаква наредба, която е влязла в сила. Трябва да Ви е ясно! Това, че в момента има Проект на наредба, качен на сайта – това е положително, защото е хубаво, когато приемаме законодателство, да знаем какво ще се случи и в наредбата. Именно поради това, че изменението на Наредба № Н-18 беше качено и го гледахме на сайта, ние направихме редица промени в Бюджетна комисия, които Вие няма как да знаете, разбира се.
Ограбваме бизнеса?! Много Ви моля! Подобни внушения с прикрепени към тях едни цифри – в случая беше 280 милиона, после може да станат 380 и не знам колко, просто имат за цел единствено и само манипулация на общественото мнение.
Много е важно да знаете, уважаеми колеги, че наистина се правят промени и ще продължат да се правят, защото и технологиите се развиват.
Аз искам да попитам господин Иванов: неговият телефон от 2011 г. ли е? Предполагам, че той го е ъпгрейдвал, най-малкото, ако е същият телефон. (Реплика от народния представител Драгомир Стойнев: „Софтуерът е безплатен.“)
Както вървят технологиите, няма нищо лошо да навлязат и сателитните телефони в тази система. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми колеги, моля за тишина в залата.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Не виждам нищо лошо в това, защото ние пак сме на опашката. Има европейски държави, които наистина въвеждат тези иновативни технологии за контрол. Но, ако ние направим тази голяма крачка, Вие тука ще опищите орталъка, уважаеми господа! Защото според мен в момента Вие преследвате две цели – едната цел е популизмът, да Ви чуят хората, малкият и средният бизнес, чийто защитник сте Вие, вижте лошите ГЕРБ какво правят.
Втората цел, може би някъде Ви боли за укритите обороти, които няма да могат повече да бъдат укривани. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заради инжекцията, може би, госпожо Стоянова, извинявайте.
Има ли други желаещи за реплики към господин Иванов? Няма.
Дуплика – господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, хубаво ги говорите тези неща, но ние щяхме да ги знаем и можехме да вземем отношение, ако действително този законопроект беше минал на две четения, а не днес да го стоварвате тук и ние да водим дебати тепърва в залата и това нещо да стане факт след малко.
Истината, госпожо Стоянова, е, хубаво правите сравнение с телефоните, но моят номер е от 1998 г., но да Ви кажа, че от 1998 г. насам софтуерните ъпдейти на телефоните са безплатни, за разлика от това, което Вие предлагате в момента. (Ръкопляскания от „БСП за България.“)
Така, като гледам, сумата наближава вече 300 милиона. (Реплика от докладчика Менда Стоянова.)
Имам чувството, че днес търсим да съберем пари, за да купим електроразпределителното дружество ЧЕЗ, госпожо Стоянова. Това правим май днес?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов.
Процедура по начина на водене – господин Емил Димитров.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ (ОП): Благодаря, уважаема госпожо Председател.
За разлика от всички останали, аз съм доволен от Вашия начин на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Много благодаря.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Опитвате се да балансирате.
Имам една молба към Вас. Моля Ви, своевременно съобщавайте дневния ред, защото заварваме неподготвени част от колегите и те се изненадват. Чухме всичко: за зайчета, за телефони, за прогноза за времето, включително тук имаме двама колеги, които са работили в НАП – от Пловдив, и те си решават някакви свои проблеми – не знам, предизборна кампания.
Моля Ви, след като чухме абсолютно всичко по темата, да преминем към гласуване, защото очевидно нищо ново няма да научим, освен зайчетата, телефоните и какво ли не друго.
Моето предложение е да се прекрати дебатът и да преминем към гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли обратно предложение?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Правя обратно предложение.
Първо, не стига, че тези промени се правят на едно четене и по един наистина изключително долен начин се вкарва такава промяна, която засяга малкия и среден бизнес… (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: „Долен начин“ не звучи добре.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Да, защото това е практика, госпожо Председател, която ГЕРБ използват много добре и не дават възможност на българските народни представители да защитават интереса на хората, които са ги избрали тук.
Става въпрос за български предприемачи, които ще бъдат рекетирани от Политическа партия ГЕРБ на стойност около 200 млн. лв. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от „БСП за България.“)
Това трябва да се знае и трябва да има дебат по тази тема, защото ГЕРБ обещават едни неща на изборите, а когато дойдат на власт, правят точно обратното. Сега е моментът да се знае, че ГЕРБ ще вземат 200 млн. лв. от българските граждани. (Реплика от докладчика Менда Стоянова.)
По начина, по който се държи Менда Стоянова – госпожо Стоянова, не толкова истерично, знаем, че искате бързо да мине тази точка, но Вие, ако наистина уважавахте тази институция и, разбира се, от Политическа партия ГЕРБ уважавахте този законопроект, измененията трябваше да се гледат на две четения.
Остро протестираме, първо, че се гледат на едно четене тайно и задкулисно. Това вече става Ваш маниер на работа. С оглед и на днешните скандали в страната да се правят подобни изменения на законите и при положение че хората са толкова притеснени и нямат доверие в това, което се случва в държавата, и няма никаква предвидимост, настояваме този дебат да продължи с надеждата ГЕРБ да се откаже и Менда Стоянова да изтегли именно това свое предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Разбрах, това е предложение за продължаване на дебата.
Има ли други изказвания? (Реплика от докладчика Менда Стоянова: „Нали има предложение, трябва да го гласуваме.“)
Но имаше обратно предложение – дебатът да продължи. (Силен шум и реплики.)
Подлагам на гласуване процедурното предложение. (Силен шум.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Има Правилник, бе господа! (Силен шум.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Спокойно!
Пристъпваме към гласуване на направеното процедурно предложение… (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: За какво, госпожо, гласуваме? Не разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Госпожо Стоянова, изчакайте търпеливо – за прекратяване на дебата, предложението на господин Димитров.
Гласували 152 народни представители: за 94, против 57, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте – предложение за прегласуване, най-вероятно.
Господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Видях, че влязоха двама души в залата и искам процедура по прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Заради тези двама души, нововлезли в залата – процедура по прегласуване.
Гласували 156 народни представители: за 93, против 62, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Пристъпваме към гласуване на параграфи 12 и 13 в редакцията на Комисията, които бяха изчетени дълго преди да приключим дебата по тези параграфи.
Гласували 155 народни представители: за 87, против 62, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Заповядайте – за процедурно предложение най-вероятно.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Правя процедура за прегласуване, тъй като народни представители не успяха да гласуват и поради важността на гласуването, искаме поименна проверка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Прегласуване. (Силен шум и реплики. Парламентарната група на „БСП за България“ напуска залата.)
Първо, поименна проверка. (Силен шум и реплики.)
Моля, списъците.
Когато има предложение за поименна проверка, се започва първо с нея. (Реплика от докладчика Менда Стоянова. Силен шум и реплики.)

Адлен Шукри Шевкед - отсъства
Албена Владимирова Найденова - тук
Александър Димитров Паунов - отсъства
Александър Иванов Мацурев - тук
Александър Койчев Иванов - тук
Александър Маиров Сиди - отсъства
Александър Николаев Сабанов - отсъства
Александър Петров Александров - тук
Александър Руменов Ненков - тук
Александър Тихомиров Симов - отсъства
Алтимир Емилов Адамов - тук
Ангел Илиев Исаев - отсъства
Андон Димов Дончев - отсъства
Андриан Иванов Райков - тук
Анелия Димитрова Клисарова - отсъства
Анна Василева Александрова - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Ася Атанасова Пеева - тук
Атанас Иванов Ташков - тук
Атанас Петров Костадинов - отсъства
Атанас Славчев Стоянов - тук
Ахмед Реджебов Ахмедов - отсъства
Богдан Емилов Боцев - отсъства
Борис Вангелов Борисов - тук
Борис Петков Кърчев - тук
Борис Янков Ячев - отсъства
Борислав Иванов Борисов - тук
Боряна Любенова Георгиева - отсъства
Бюрхан Илиязов Абазов - тук
Валентин Алексиев Николов - тук
Валентин Георгиев Ламбев - отсъства
Валентин Кирилов Касабов - тук
Валентин Мирчов Милушев - тук
Валентина Александрова Найденова - отсъства
Валери Мирчев Жаблянов - отсъства
Васил Миланов Антонов - отсъства
Васил Цветков Цветков - отсъства
Вежди Летиф Рашидов - тук
Велислава Иванова Кръстева - отсъства
Венка Костадинова Стоянова - тук
Весела Николаева Лечева - отсъства
Веселин Найденов Марешки - отсъства
Веска Маринова Ненчева - отсъства
Виолета Русева Желева - отсъства
Владимир Славчев Вълев - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Тошков Николов - тук
Волен Николов Сидеров - отсъства
Галя Енева Захариева - тук
Галя Стоянова Василева - тук
Георги Георгиев Михайлов - отсъства
Георги Георгиев Стоилов - отсъства
Георги Димитров Андреев - отсъства
Георги Евдокиев Марков - отсъства
Георги Запрев Динев - тук
Георги Йорданов Йорданов - отсъства
Георги Колев Колев - отсъства
Георги Страхилов Свиленски - отсъства
Георги Тенев Станков - отсъства
Георги Ченков Търновалийски - отсъства
Георги Янчев Гьоков - отсъства
Гергана Желязкова Стефанова - отсъства
Данаил Димитров Кирилов - тук
Даниел Петков Йорданов - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова - тук
Даниела Владимирова Савеклиева - тук
Даниела Димитрова Малешкова - тук
Даниела Добрева Димитрова - тук
Делян Александров Добрев - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Денчо Стоянов Бояджиев - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Ангелова Тодорова - тук
Десислава Вълчева Атанасова - тук
Десислава Жекова Танева - отсъства
Десислава Йорданова Костадинова-Гушева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - тук
Джейхан Хасанов Ибрямов - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диана Димова Саватева - тук
Дилян Станимиров Димитров - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Величков Георгиев - отсъства
Димитър Иванов Аврамов - отсъства
Димитър Иванов Гечев - тук
Димитър Иванов Данчев - отсъства
Димитър Крумов Александров - тук
Димитър Николов Гамишев - тук
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Стоянов - отсъства
Донка Димова Симеонова - отсъства
Дора Илиева Янкова - отсъства
Дора Стоянова Христова - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Евгени Будинов - тук
Евгения Бисерова Алексиева - тук
Евгения Даниелова Ангелова - тук
Елена Николова Йончева - отсъства
Елхан Мехмедов Кълков - тук
Емил Димитров Симеонов - тук
Емил Маринов Христов - тук
Емилия Веселинова Станева-Милкова - тук
Ерджан Себайтин Ебатин - тук
Ерол Осман Мехмед - тук
Жельо Иванов Бойчев - отсъства
Запрян Василев Янков - тук
Иван Валентинов Иванов - отсъства
Иван Димов Иванов - отсъства
Иван Ивайлов Ченчев - отсъства
Иван Киров Генов - отсъства
Иван Николов Миховски - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Иван Тодоров Ибришимов - отсъства
Ивелина Веселинова Василева - тук
Иво Ангелов Христов - отсъства
Иглика Иванова Иванова-Събева - тук
Илиян Ангелов Тимчев - отсъства
Имрен Исметова Мехмедова - тук
Ирена Методиева Димова - тук
Ирена Тодорова Анастасова - отсъства
Искрен Василев Веселинов - тук
Ихсан Халил Хаккъ - тук
Йордан Апостолов Апостолов - тук
Йордан Илиев Йорданов - отсъства
Йордан Кирилов Цонев - тук
Йордан Стоянов Младенов - отсъства
Йорданка Иванова Фикирлийска - тук
Калин Димитров Василев - тук
Калин Николов Поповски - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева - тук
Кольо Йорданов Милев - отсъства
Константин Веселинов Попов - тук
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Красен Георгиев Кръстев - тук
Красимир Илиев Богданов - отсъства
Красимир Любомиров Велчев - тук
Красимир Митков Събев - тук
Красимир Христов Янков - отсъства
Кристиан Иванов Вигенин - отсъства
Кристина Максимова Сидорова - отсъства
Крум Костадинов Зарков - отсъства
Кръстина Николова Таскова - тук
Лало Георгиев Кирилов - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любомир Бойков Бонев - отсъства
Маноил Минчев Манев - тук
Манол Трифонов Генов - отсъства
Маргарита Николаева Николова - отсъства
Мария Йорданова Илиева - тук
Мартин Владимиров Тинчев - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Миглена Дойкова Александрова - тук
Милен Василев Михов - тук
Милена Цветанова Дамянова - тук
Милко Недялков Недялков - отсъства
Михаил Ивайлов Христов - отсъства
Младен Николов Шишков - тук
Мустафа Сали Карадайъ - тук
Надя Спасова Клисурска-Жекова - отсъства
Нели Рускова Петрова - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Никола Илиев Динков - отсъства
Николай Асенов Тишев - отсъства
Николай Веселинов Александров - отсъства
Николай Георгиев Иванов - отсъства
Николай Димитров Пенев - отсъства
Николай Иванов Цонков - отсъства
Николай Кръстев Бошкилов - отсъства
Николай Цветанов Сираков - тук
Нона Кръстева Йотова - отсъства
Павел Алексеев Христов - отсъства
Павел Димитров Шопов - тук
Пенчо Пламенов Милков - отсъства
Петър Бойков Витанов - отсъства
Петър Георгиев Кънев - отсъства
Петър Христов Петров - отсъства
Петя Цветанова Аврамова - тук
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Иванов Манушев - тук
Пламен Тачев Петров - тук
Пламен Трифонов Христов - тук
Полина Цветославова Цанкова-Христова - отсъства
Радослав Любчов Стойчев - отсъства
Радослава Пламен Чеканска - тук
Радостин Радославов Танев - тук
Ралица Трилкова Добрева - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Росен Живков Иванов - тук
Румен Василев Гечев - отсъства
Румен Николов Георгиев - отсъства
Румен Петров Генов - тук
Руслан Здравков Тошев - тук
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Севим Исмаил Али - тук
Сергей Манушов Кичиков - тук
Симеон Георгиев Найденов - отсъства
Симеон Христов Симеонов - тук
Слави Дичев Нецов - отсъства
Славчо Георгиев Велков - отсъства
Славчо Стоев Атанасов - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - отсъства
Спас Георгиев Гърневски - тук
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Иванов Владимиров - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - тук
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станислава Красимирова Стоянова - тук
Стефан Апостолов Апостолов - тук
Стефан Иванов Бурджев - отсъства
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стоян Михайлов Мирчев - отсъства
Танер Мехмед Али - тук
Таня Тодорова Петрова - тук
Таско Михайлов Ерменков - отсъства
Теодора Атанасова Халачева - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - тук
Тодор Байчев Байчев - отсъства
Тома Любомиров Биков - отсъства
Тома Николов Томов - отсъства
Филип Стефанов Попов - отсъства
Хайри Реджебов Садъков - тук
Халил Реджепов Летифов - тук
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Христиан Радев Митев - тук
Христо Георгиев Гаджев - тук
Христо Грудев Грудев - тук
Христо Танчев Проданов - отсъства
Цвета Вълчева Караянчева - тук
Цветан Борисов Топчиев - отсъства
Цветан Генчев Цветанов - тук
Чавдар Йорданов Велинов - отсъства
Юлиан Кръстев Ангелов - тук
Юлиян Михайлов Папашимов - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Явор Руменов Божанков - отсъства

Уважаеми народни представители, има кворум. Присъстват 123-ма народни представители.
Пристъпваме, колеги, към прегласуване.
Прегласуваме параграфи 12 и 13, каквото предложение имаше.
Гласували 104 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Заповядайте за отрицателен вот, господин Ерменков.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не е гласувал, не е гласувал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Но Вие не сте гласували!
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България, встрани от микрофоните): Как да не съм гласувал?
РЕПЛИКИ: Не е гласувал, да се провери.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Колеги, хайде да проверим дали съм гласувал и после да викате! Аз ще изчакам. Проверете, много Ви моля, гласуването, за да знаят колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): На тях им кажете, не на мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Гласувал е и втория път господин Ерменков и има право на отрицателен вот.
Заповядайте, господин Ерменков.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Колеги, не си играйте на дребно, не Ви отива! (Подвиквания от дъното на залата.) След ЧЕЗ нищо не Ви отива вече!
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Вземам отрицателен вот по три причини.
Първата причина е, че за пореден път в българското законодателство се нарушават правилата, които сами сме приели, и през задната врата се вкарват промени, за които няма оценка върху въздействието. Второ, въобще не може да се чуят допълнителни мнения, а да не говорим да се правят предложения между първо и второ четене.
Втората причина, поради която гласувах „против“, е, че управляващите за пореден път се отнасят към малкия и средния бизнес като към брашнян чувал, който може да бъде тупан, тупан, тупан и постоянно да бъдат събирани пари от него, а после говорят за някаква устойчивост на развитието на икономиката. Да, малкият и средният бизнес са „онези гадове“, които могат да Ви свалят. Така е! Защото не са Ви подчинени и не Ви плащат и няма как да Ви плащат. И Вие сега им отмъщавате, като се опитвате да им вземете около 200 млн.лв. допълнително. Те няма да Ви го простят, но това е друга тема.
И третото, поради което гласувах „против“, е, че вносителите на това предложение пропуснаха да ни кажат и онези облагодетелствани фирми, на които ще им бъде дадена възможността да си направят новите устройства, и онези облагодетелствани фирми, на които ще им бъде дадена възможността да си направят новия софтуер. Аз съм убеден, че те знаят имената. Благодаря! (Реплики. Единично ръкопляскане от „БСП за България“.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков.
Продължаваме с разглеждането на текстовете.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Благодаря, господин Председател.
Предложение от народния представител Менда Стоянова. Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 14:
„§ 14. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
„1. В чл. 126, ал. 4 думите „чл. 30, ал. 1, т. 8“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 9“.
2. Навсякъде в Закона думите „чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 14 с текста, който беше представен като предложение на Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 15:
„§ 15. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения:
1. В чл. 24б думите „чл. 73“ се заменят с „чл. 152, ал. 1 и 2“.
2. В чл. 108:
а) в ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
б) в ал. 6 думите „ал. 3, т. 11 – 13“ се заменят с „ал. 4, т. 11 – 13“;
в) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 15 с текст, предложен от Комисията.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 16:
„§ 16. В Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г., попр., бр. 16 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 6 след думите „параграфи 2 и 3“ се добавя „от Регламент (EC) 600/2014“.
2. В чл. 82, ал. 7, изречение първо думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
3. В чл. 113, ал. 3, изречение първо думите „т. 18“ се заменят с „т. 19“.
4. В чл. 144, ал. 4 думите „чл. 141 ал. 2, т. 12“ се заменят с „чл. 141, ал. 3, т. 12“.
5. В чл. 227 думите „на ДКД“ се заменят с „на ОМД“.
6. В чл. 245, т. 1 думите „чл. 223, ал. 2“ се заменят с „чл. 243, ал. 2“.
7. В чл. 285, ал. 1, т. 2, буква „б“ думите „чл. 776, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 77б, ал. 1, т. 3“.
8. В чл. 290, ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 33, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 33, ал. 2“, а думите „чл. 227а, чл. 227в, чл. 227г, ал. 1, чл. 227ж, чл. 227з, чл. 227м, чл. 227н, чл. 227п“ се заличават;
б) в т. 14 думите „чл. 53, ал. 6“ се заменят с „чл. 53, ал. 5“.
9. В чл. 292 навсякъде думите „т. 16“ се заменят с „т. 17“.
10. Създава се приложение към § 1, т. 10:
„Приложение към § 1, т. 10
Професионални клиенти
Раздел I
Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти:
1. Лица, за които се изисква издаването на лиценз за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на Съюза, както и лица, получили разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин, регулирани от законодателството на трета държава, както следва:
а) кредитни институции;
б) инвестиционни посредници;
в) други финансови институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг начин;
г) застрахователни дружества;
д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващи дружества;
е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;
ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или стокови деривати;
з) местни дружества;
и) други институционални инвеститори.
2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:
а) балансово число – най-малко левовата равностойност на 20 000 000 евро;
б) чист оборот – най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;
в) собствени средства – най-малко левовата равностойност на 2 000 000 евро.
3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват в управлението на държавния дълг, централни банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, и други подобни международни организации.
4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други сделки за финансиране.
Раздел II
Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти
1. Идентификационни критерии:
Клиентите трябва да отговарят най-малко на два от следните критерии:
а) през предходните четири тримесечия лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;
б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включва финансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.
2. Процедура:
Клиенти извън тези по Раздел I от приложението, включително организации от публичния сектор, местни държавни органи, общините и частни индивидуални инвеститори, може да поискат от инвестиционния посредник спрямо тях да не се прилагат някои от изискванията, приложими за непрофесионалните инвеститори. Инвестиционният посредник може да третира такива клиенти като непрофесионални, ако те отговарят на посочените по-долу изисквания и при спазване на описаната процедура. За да бъдат третирани като професионални клиенти, посочените лица могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следното:
Инвестиционният посредник не може да приема, че лицата по т. 1 притежават знания и опит за пазара, сравними с тези на лицата по Раздел I, без да извърши необходимата оценка. Инвестиционният посредник извършва оценка на знанията и опита на клиента от гледна точка на това дали клиентът може да взема инвестиционни решения и да поема рисковете, свързани с конкретните сделки и услуги. Оценката се извършва по отношение на лицата, които управляват и представляват клиента или които имат право да извършват съответните сделки от негово име и за негова сметка.
а) клиентите трябва да поискат писмено пред инвестиционния посредник да бъдат третирани като професионални клиенти общо или във връзка с определени инвестиционни услуги или сделки, или с определен вид сделки или инвестиционен продукт;
б) инвестиционният посредник е длъжен да предупреди в писмен вид клиента, че той няма да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от инвестиционния посредник, както и от правото да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти;
в) клиентът трябва да декларира в отделен от договора документ, че е уведомен за последиците по буква „б“;
г) преди да вземе решение клиентът да бъде третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът отговаря на изискванията на т. 1.
Инвестиционният посредник прилага подходящи писмени вътрешни политики и процедури за категоризиране на клиентите. Професионалните клиенти следва да информират инвестиционния посредник за всяка промяна, която може да доведе до промяна в тяхната категоризация. В случай че инвестиционният посредник установи, че даден клиент е престанал да отговаря на условията, при които е категоризиран като професионален клиент, предприема необходимите мерки за отразяване на промяната.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Ангелова.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 16 с текст, предложен от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 17:
„§ 17. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 17 с текст, който беше предложен от докладчика.
Гласували 88 народни представители: за 81, против 3, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 18:
„§ 18. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. ...) в приложението към чл. 27, ал. 1 в раздел IV, т. III и IV думите „ред 6“ се заменят с „ред 5“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 18 с предложения от Комисията текст.
Гласували 79 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: Предложение от народния представител Менда Стоянова.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 19:
„§ 19. Параграфи 10 и 11 влизат в сила от 1 януари 2018 г., а § 15 и 16 влизат в сила от 16 февруари 2018 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 19 с текст, предложен от Комисията.
Гласували 87 народни представители: за 79, против 5, въздържали се 3.
Предложението се приема.
Уважаеми народни представители, да поздравим гостите – група ученици от 109 училище „Христо Смирненски“, гр. София, и студенти от УНСС. (Ръкопляскания.)

Продължаваме със следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, продължение.
Господин Адемов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Следващият параграф е § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14, който става § 15, и който се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков за създаване на нов § 14а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
,,(5) Когато притежателят на Синя карта на Европейския съюз е ползвал правата си по ал. 1 и 2 и не е започнал работа, както и когато не са спазени разпоредбите на ал. 4, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение до Министерството на вътрешните работи за отнемане или за неподновяване на Синята карта на Европейския съюз.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 16 с текст, предложен от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 75, против 2, въздържали се 7.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 17:
„§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „предоставянето“ се заменя с „предоставяне“, а накрая се поставя тире и се добавя „за срока на командироването или изпращането“.
2. Създава се т. 5:
„5. получили разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер. “
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията за редакция на текста на § 15, който става § 17.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 2, въздържали се 8.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 16 по вносител има предложение от народните представители Христиан Митев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18:
„§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „издава в 15-дневен“ се заменят с „предоставя в 10-дневен“.
2. В ал. 3 след думите „без прекъсване“ се добавя „в рамките на календарната година“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция на § 16, който става § 18.
Гласували 86 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 10.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който става § 19, подкрепен от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
„§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „предоставянето“ се заменя с „предоставяне“, а след думата „командировани” се добавя „или изпратени“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително, което произтича от споразумения на Европейския съюз с трети държави“.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. са получили разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“;
6. са получили разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предлаганата от Комисията редакция на текста на § 18, който става § 20.
Гласували 90 народни представители: за 79, против 1, въздържали се 10.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков за създаване на нов § 18а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 21:
„§ 21. В чл. 31, ал. 1 думата „издаваното“ се заменя с „предоставеното“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 21 с текст, предложен от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 81, против 4, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 22:
„§ 22. В чл. 32, ал. 1 думата „уреждат” се заменя с „определят”, а думата „изпратени” се заменя с „изпратените“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на § 19, който става § 22.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 1, въздържали се 14.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 20 и 21 по вносител няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста. Първият е текстът на вносителя, който се подкрепя от Комисията, за § 20, който става § 23, и вторият е текстът на вносителя за § 21, който става § 24 и се подкрепя от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 22 по вносител – предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Оттегляте ли го, госпожо Дамянова? Добре. Благодаря Ви.
Продължете с другия текст.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25:
„§ 25. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Граждани на трети държави, които са приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за провеждане на научно изследване в рамките на научноизследователски проект, упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа – за срока на продължителност на проекта и с разрешено пребиваване, съгласно чл. 24б, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Граждани на трети държави, които са приети като научни работници в друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, може да упражняват заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение за работа при спазване на изискванията на чл. 24б, ал. 7 и 9 от Закона за чужденците в Република България”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) След приключване на научноизследователския проект по ал. 1 гражданинът на трета държава има право в рамките на 9 месеца да търси и да започне работа и да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта – след подаване на заявление за регистрация в Агенцията по заетостта в срок до 7 работни дни”.
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и 2”.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Договорът по ал. 1 съдържа условия относно провеждането и приключването на изследването, включително на територията на други втори държави членки, когато това е планирано“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, докторр Адемов.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 22, който става § 25.
Гласували 98 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 12.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 23 и 24 по вносител няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста – първият е текст на вносителя, който се подкрепя от Комисията, за § 23, който става § 26, и текст на вносителя, подкрепян от Комисията, за § 24, който става § 27.
Гласували 92 народни представители: за 85, против 1, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 25 на вносителя има предложение на народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 28:
„§ 28. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Граждани на трети държави, които са приети като стажанти по трудов договор с условие за стажуване с местен работодател, упражняват заетост на територията на Република България без разрешение за работа – за срока на продължителност на стажа и с разрешено пребиваване съгласно чл. 24в, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.
(2) Трудовият договор по ал. 1 съдържа програма на стажа и условия за провеждане на теоретично и практическо обучение.
(3) Случаите по ал. 1 се регистрират в Агенцията по заетостта от работодателя, който провежда стажа“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предлаганата от Комисията редакция на текста на § 25, който става § 28.
Гласували 94 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 11.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По параграфи 26 и 27 по вносител няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване два текста – първият е текст на вносителя за § 26, който става § 29, и текстът на вносителя за § 27, който става § 30. И двата текста се подкрепят от Комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 31:
„§ 31. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „свободно движение” се поставя запетая и се добавя „включително, когато са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги”.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) От правата по ал. 2 се ползват и членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6”.
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 28, който става § 31.
Гласували 107 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 12.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
„§ 32. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а (1) От правата по чл. 49, ал. 2 се ползват и притежателите на разрешение за продължително пребиваване като научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци.
(2) Данъчните облекчения по чл. 49, ал. 2, т. 12 не се прилагат, когато регистрираното или обичайното местопребиваване на членовете на семейството на научен работник, за които той подава съответната декларация, е извън територията на Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 29, който става § 32.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 1, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 33:
„§ 33. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) От правата по чл. 49, ал. 2, т. 3 – 9 се ползват и:
1. чужденците, получили разрешение за работа или разрешение за извършване на дейност на свободна практика;
2. чужденците по чл. 9, ал. 3 и 4, както и по чл. 24, ал. 3 в случаите на регистрация на краткосрочна заетост.
(2) От правата по чл. 49, ал. 2, т. 3 – 6, 8 и 9 се ползват и чужденците с достъп до пазара на труда по силата на международни договори, сключени на основание чл. 62“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 30, който става § 33.
Гласували 108 народни представители: за 92, против 2, въздържали се 14.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: В следващите параграфи от 31 по вносител до 39 включително няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване следните текстове на вносител, които се подкрепят от Комисията: текста за § 31, който става § 34; текста за § 32, който става § 35; текста за § 33, който става § 36; текста за § 34, който става § 37; текста за § 35, който става § 38; текста за § 36, който става § 39; текста за § 37, който става § 40; текста за § 38, който става § 41; и текста за § 39, който става § 42.
Моля, гласувайте.
Гласували 106 народни представители: за 90, против 2, въздържали се 14.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 43:
„§ 43. Създава се чл. 75а:
„Чл. 75а. (1) Чужденец – гражданин на трета държава, който предоставя работна сила или е приет като командирован или изпратен в Република България в рамките на предоставяне на услуги без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на работодател – физическо лице, за което чужденец предоставя работна сила или е приело законно пребиваващи чужденци – граждани на трети държави, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, а на работодател – юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) Наказанието по ал. 1 се налага и в случаите, когато се извършва трудова дейност при условията на чл. 24, ал. 3 от чужденец, който притежава виза за краткосрочно пребиваване на основание, различно от сезонна работа.
(4) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени повторно, се налага глоба от 1000 до 10 000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 40 000 лв.
(5) Наказанията по ал. 1 и 2 се налагат и в случаите, когато се предоставя работна сила при условията на чл. 8, ал. 1 от чужденец, който няма право на достъп до пазара на труда.
(6) Наказанията по ал. 2, 4 и 5 се налагат на работодателя за всеки незаконно нает законно пребиваващ чужденец.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, доктор Адемов.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 40, който става § 43.
Гласували 106 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 15.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от Комисията за § 41, който става § 44.
Гласували 96 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 11.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45:
„§ 45. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодател – физическо лице, който наруши забраната на чл. 13, ал. 1, се наказва с глоба от 750 до 7500 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от работодател – юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени повторно, се налага глоба от 1500 до 15 000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 6000 до 60 000 лв.
(4) Наказанията по ал. 1 – 3 се налагат на работодателя за всеки нает незаконно пребиваващ чужденец.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1, които са юридически лица, не могат“ се заменят с „ал. 2 не могат“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 42, който става § 45.
Гласували 97 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 16.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 43 по вносител има предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева.
Комисията подкрепя предложението по буква „а“ и не го подкрепя по буква „б“.
„28б. „Трудов договор с условие за стажуване“ е договорът по чл. 233б от Кодекса на труда.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 46:
„§ 46. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създават се т. 5а и 5б:
„5а. „Дейност на свободна практика“ е дейността по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.
5б. „Доброволец“ е гражданин на трета държава, който е приет на територията на дадена държава членка за участие в програма за доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба.“;
б) в т. 8 накрая се добавя „при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 2, т. 2 от Кодекса на труда“;
в) създават се т. 12а – 12в:
„12а. „Научен работник“ е гражданин на трета държава, притежаващ докторска степен или необходимата образователно-квалификационна степен на висшето образование за достъп до докторски програми, избран от научноизследователска организация за разработване на научноизследователски проект и приет на територията на Република България за провеждане на научноизследователска дейност със съответната квалификация.
12б. „Научно изследване“ е творчески процес, който се провежда систематично с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанията за човека, културата и обществото, както и използването на този запас от знания с цел да се намерят нови негови приложения.
12в. „Научноизследователска организация“ е публична или частна организация, която провежда научни изследвания и е създадена в съответствие с българското законодателство.“;
г) създава се т. 14а:
„14а. „Образователен проект“ е набор от образователни действия, осъществявани от училище на територията на Република България в сътрудничество със сходни училища в трета държава с цел обмен в областта на културата и знанието.“;
д) създава се т. 15а и 15б:
„15а. „Посредник“ е лице по смисъла на чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за насърчаване на заетостта.
15б. „Приемаща организация“ е научноизследователска организация, висше училище, училище, организация, отговаряща за програма за доброволческа дейност, или организация, приемаща стажанти, които се намират на територията на Република България и са създадени в съответствие с българското законодателство.“;
е) създава се т. 16а:
„16а. „Програма за доброволческа дейност“ е програма за практическа солидарна дейност, призната от Република България или от Европейския съюз и преследваща нестопански цели от общ интерес, като нейните дейности се извършват безвъзмездно и с право на възстановяване на разходи, включително дневни.“;
ж) създават се т. 28а – 28д:
„28а. „Стажант“ е гражданин на трета държава, който има висше образование или който участва в образователен курс за придобиване на висше образование в трета държава, и който е приет на територията на Република България в рамките на програма за стаж за придобиване на знания, практически умения и опит в условията на професионална среда.
„28б. „Студент“ е гражданин на трета държава по смисъла на чл. 66, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование, който се обучава в редовна форма на обучение, което може да включва предварителен подготвителен курс и/или задължителен стаж.
28в. „Трудов договор с условие за стажуване“ е договорът по чл. 233б от Кодекса на труда.
28г. „Училище“ е публична или частна институция по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, която участва в програма за ученически обмен или образователен проект.
28д. „Ученик“ е гражданин на трета държава по смисъла на чл. 173, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, който е приет на територията на Република България в програма за ученически обмен или в образователен проект, осъществявани от училище.“;
з) създава се нова т. 32:
„32. „Членове на семейството на чужденец с предоставено убежище или международна закрила” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците.”;
и) досегашната т. 32 става т. 33.
2. В § 2:
а) точки 3 и 4 се отменят;
б) създава се т. 11:
„11. Директива 2016/801/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (OB, L 132/21 от 21 май 2016 г.).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Едно официално уточнение, доктор Адемов. Буква „б“ в предложението на вносителите е с текст: „буква „ж“ се изменя така и продължава надолу, като включва в себе си и текста, който предложихте – „28б – „Трудов договор“. Може ли да уточним текста, защото ще го подложа на гласуване. (Извън микрофона се уточняват.)
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: От предложението на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева Комисията подкрепя предложението по буква „а“ и не го подкрепя по буква „б“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах. Буква „б“ включва буква „ж“, неподкрепената част. (Уточняват се извън микрофоните.)
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване неподкрепената от Комисията част от предложението на народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева – буква „б“.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 13, против 9, въздържали се 60.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 43, който става § 46.
Моля, гласувайте. (Реплики извън микрофоните.)
Гласували 88 народни представители: За 63, против 2, въздържали се 23.
Процедура по прегласуване – господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля за прегласуване, тъй като имаше влизащи колеги в пленарната зала, които не успяха да гласуват, въпреки че Вие правилно удължихте времето за гласуване, виждайки положението в пленарната зала. Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Кирилов.
Подлагам на прегласуване редакцията, която Комисията предлага за текст на § 43, който става § 46.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Обявявам прекъсване за 30 минути.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме работата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, който Комисията подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 44 по вносител има предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Комисията подкрепя предложението по буква „б“, а по букви „а“, „в“ и „г“ подкрепя по принцип.
Предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева.
Комисията подкрепя предложението по буква „г“ в първата му част и буква „д“ и не го приема в останалата му част. (Реплика от народния представител Галя Захариева.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Оттегляте предложението в неподкрепената му част. Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Станислав Станилов:
„В § 44, т. 2 от Заключителните разпоредби се прави следното допълнение:
„В чл. 24в, ал. 1, накрая се добавя „и ученици, приети в дневна форма на обучение в професионални колежи и центрове за професионално обучение“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Христиан Митев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 47:
„§ 47. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 1:
а) в т. 17 накрая се поставя тире и се добавя „по реда на чл. 24н“;
б) създава се т. 21:
„21. желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона за младежта – по реда на чл. 24о.”
2. Член 24б се изменя така:
„Чл. 24б. (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и чужденци, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са научни работници със сключен договор за разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в Република България, включена в регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок не по-кратък от една година. В случай че срокът на договора е по-кратък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с 9 месеца, като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „научен работник“.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(5) Дирекция „Миграция“, сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява заявителя писмено за разрешението по ал. 1 не по-късно от 14 дни от датата на подаването му.
(6) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на семейството на научен работник на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на разрешението за пребиваване на научния работник, ако отговарят на условията по чл. 24, ал. 2.
(7) Чужденец, който е приет като научен работник в друга държава – членка на Европейския съюз, може да извършва част от своите научни изследвания в Република България за срок до 180 дни в рамките на всеки период от 360 дни на основание на договор, сключен с научноизследователска организация в първата държава членка при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(8) В случаите по ал. 7 приемащата научноизследователска организация в първата държава членка уведомява компетентните органи на първата държава членка и на Република България за планираното провеждане на част от научното изследване на територията на Република България, в рамките на срока на валидност на разрешението по ал. 1, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(9) Разрешение по ал. 1 може да получи и чужденец, който притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка, и който възнамерява да проведе част от научното си изследване в научноизследователска организация на територията на Република България за срок, по-дълъг от 180 дни, но не повече от две години. За решението си Република България уведомява първата държава членка.
(10) В случаите по ал. 9 разрешението се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „научен работник – мобилност“, със срок на валидност до две години.
(11) Не се допуска едновременното уведомяване по ал. 8 и подаване на заявление за издаване на разрешение по ал. 9. Заявлението може да се подаде не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока, посочен в уведомлението.
(12) Разрешение по ал. 6 могат да получат и членове на семейството на научен работник по ал. 7 и 9, които притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка – за срока до изтичането на разрешението за пребиваване на научния работник на територията на Република България.
(13) Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца могат да получат и чужденците по чл. 36, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Разрешението се издава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(14) В случай че научният работник или членовете на неговото семейство не отговарят или са престанали да отговарят на условията за издаване на разрешение за пребиваване по ал. 6, 7 и 9, дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи уведомява първата държава членка с цел тяхното обратно приемане на нейна територия без забавяне и формалности. Това се отнася и за случаите, когато изтече срокът на валидност на разрешението, издадено от първата държава членка, или то бъде отнето по време на пребиваването в Република България.“
3. Член 24в се изменя така:
„Чл. 24в. (1) Разрешение за продължително пребиваване до една година могат да получат и чужденците, които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са приети като:
1. студенти в редовна форма на обучение във висше училище;
2. ученици, за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен;
3. стажанти.
(2) Разрешение по ал. 1 могат да получат и чужденци, които ще провеждат част от обучението си на територията на Република България, притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга държава членка, и са обхванати от програма на Съюза или от многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от една държава членка, или от споразумение между две или повече висши училища, от които поне едното е българско, имат право на влизане и престой с цел провеждане на част от обучението си във висше училище от една или няколко втори държави членки за срок до една година.
(3) Чужденец, който притежава виза по чл. 15, ал. 1 и не е обхванат от програма или от споразумение по ал. 2, подава заявление за получаване на разрешение по ал. 1 с цел провеждане на част от обучението си във висше училище на територията на Република България.
(4) В случай на провеждане на стаж по чл. 38а от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност разрешението по ал. 1 се издава за срока на стажа, но не повече от една година.
(5) Разрешението по ал. 2 се издава за срока на обучението, но не повече от две години.
(6) Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца могат да получат и чужденците по чл. 38, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
(7) В случаите по ал. 1, 2 и 3 срокът на валидност на паспорта или заместващия го документ на чужденеца обхваща най-малко искания срок на пребиваване.
(8) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават по ред, определен с правилника за прилагане на закона и съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „студент“.“
4. В чл. 24к, ал. 5 се създава изречение второ: „При смяна на работодател по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се издава ново разрешение по ал 1.“
5. Създават се чл. 24н и 24о:
„Чл. 24н. (1) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 17 разрешението за продължително пребиваване се издава въз основа на акта по чл. 27 от Закона за борба с трафика на хора.
(2) За срока на престоя си в страната чужденците, получили разрешение по ал. 1, се ползват с правата на лицата с разрешено постоянно пребиваване с изключение на правото по чл. 35, ал. 2.
(3) Разрешение по ал. 1 не се издава на лица, които не притежават документи за самоличност и отказват съдействие за идентификация на самоличността им.
Чл. 24о. (1) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 21 разрешението за продължително пребиваване се издава съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „доброволец“.
(2) Срокът на валидност на разрешението по ал. 1 е съобразен със срока на споразумението с приемащата организация, но не повече от една година.
(3) Дирекция „Миграция“, сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява заявителя писмено за разрешението по ал. 1 не по-късно от 14 дни от датата на подаването му.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(5) В случаите по ал. 1 срокът на валидност на паспорта или на заместващия го документ на чужденеца следва да обхваща най-малко искания срок на пребиваване.”
6. В чл. 26:
а) в ал. 2 след думите „24м“ се добавя с „24н, 24о“;
б) създава се нова ал. 9:
„(9) Отказва се издаването на разрешение за пребиваване или продължаване срока на пребиваване на чужденец, когато предоставеното разрешение или представените документи са получени с измама или са неистински или подправени“.
в) създава се ал. 10:
„(10) Отказва се продължаване на срока на пребиваване, когато чужденецът пребивава на територията на Република България за цели, различни от тези, за които е било разрешено пребиваването му – в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 21, чл. 24б и 24в“;
г) досегашната ал. 9 става ал. 11.
7. Чл. 33к:
а) в ал. 5 се създава изречение второ: „При смяна на работодател по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се издава ново разрешение по ал. 1;
б) в ал. 6 думите „могат да получат“ се заменят се заменят със „се издава на“ и думите „чл. 24б, чл. 24к и чл. 24м, лицата по чл. 24л, както и“ се заменят с „чл. 24м, както и на“.
8. В чл.33п, ал. 4 след думите „Дирекция „Миграция““ се поставя запетая и се поставя „сектор/група „Миграция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.
9. В чл. 33р ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, могат да получат разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на пребиваване на титуляра, ако отговарят на условията на чл. 24, ал. 2“.
10. В чл. 40, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 24м“ се добавя „чл. 24н, 24о“.
11. В чл. 45:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Работодателят или приемащата организация поема разноските за връщане на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава“.
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
12. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 2 думата „трудова“ и запетаята след нея се заличават;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1“.
13. Чл. 48в се отменя.
14. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 1к:
„1к. „Програма на Съюза или многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от една държава членка, е програма, финансирана от Европейския съюз или неговите държави членки за насърчаване на мобилността на чужденците в рамките на Европейския съюз или на територията на съответните държави членки, участващи в съответната програма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Станислав Станилов, което не се подкрепя от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 15, против 20, въздържали се 67.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 44, който става § 47.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 45 по вносител има предложение от народните представители Светлана Ангелова и Николай Сираков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 48:
„§ 48. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) В срока по ал. 1 при смяна на работодател лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново разрешение по чл. 59, ал. 2, т. 7 и 7б. Новото разрешение се издава за срок до изтичане на срока на валидност на предишното“.
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) На продължително или постоянно пребиваващите в Република България чужденци – членове на семействата на граждани на ЕС, на граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС са упражнили правото си на свободно придвижване при условия и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и на членовете на техните семейства се издават документи за пребиваване – „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“.“
3. В чл. 59, ал. 2:
а) в т. 2а след думата „основание“ се добавя „чл. 24, ал. 1, т. 18и“;
б) създава се т. 13 – 17:
„13. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „научен работник – мобилност“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до две години;
14. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „студент“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година;
15. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „ученик“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година;
16. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „стажант“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година;
17. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „доброволец“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 45, който става § 48.
Гласували 104 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 49.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 46, който става § 49, и който се подкрепя от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: По § 47 по вносител има предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева.
Комисията подкрепя предложението за отпадане на т. 2 и не го подкрепя в останалата му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Оттегля ли се? (Реплики.) Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 50:
„§ 50. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. …) в чл. 9, ал. 2, т. 3 се правят следните изменения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване, както и за членовете на техните семейства“;
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) с разрешено продължително пребиваване, както и за членовете на техните семейства“.
3. Буква „е“ се изменя така:
„е) търсещи или получили право на убежище или международна закрила“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Вносителят оттегля неподкрепената от Комисията част.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 47, който става § 50.
Гласували 102 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: За параграфи 48 и 49 по вносител няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 51.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване двата текста. Първият текст е на вносителя за § 48, който става § 51, а вторият текст е на вносителя за § 49, който става § 50. И двата текста се подкрепят от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 3.
Предложенията се приемат.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 50 и предлага § 50 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Комисията § 50 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 102 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 51, който става § 53, и е подкрепен от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 54:
„§ 54. В срок до 23 май 2018 г. Министерският съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика привежда в съответствие с този закон правилника за прилагането му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага на текста на § 52, който става § 54.
Гласували 104 народни представители: за 101, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 55.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 53, който става § 55, и който се подкрепя от Комисията.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, с което приемаме целия закон.
Благодаря Ви, доктор Адемов, за представянето.

Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
Заповядайте, господин Веселинов.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Благодаря, господин Председател.
„Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 754-01-87, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов и Дора Янкова, приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г.“
„Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване два текста – текста на вносителя за наименованието на Закона, което се подкрепя от Комисията, и текста на вносителя за § 1, което се подкрепя от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 2.
Текстовете се приемат.
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: По § 2 има предложение от народния представител Дора Янкова и група народни представители.
Предложението беше оттеглено.
Предложение от народния представител Емил Христов по реда чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Член 29а се изменя така:
„Чл. 29а. (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет.
(5) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3.
(6) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет.“
(Председателят Емил Христов разговаря с народния представител Искрен Веселинов извън микрофона.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Да, „писмено“ е във второто изречение, господин Председател. Текстът е правилен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Остава така, както е.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 2.
Гласували 106 народни представители: за 100, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието, с което приемаме и Закона.
Съобщение за парламентарния контрол за 2 март, петък, от 9,00 ч.:
1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народния представител Емил Христов.
2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса от народните представители Валери Жаблянов и Александър Сабанов.
3. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Милен Михов и Надя Клисурска-Жекова и на едно питане от народния представител Иван Валентинов Иванов.
4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Петър Христов Петров, Драгомир Стойнев и Миглена Александрова.
5. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на пет въпроса от народните представители Георги Михайлов – два въпроса, Анелия Клисарова, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Любомир Бонев и Станислав Владимиров, Николай Иванов и Георги Йорданов.
6. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на десет въпроса от народните представители Димитър Стоянов – два въпроса, Петър Христов Петров, Георги Търновалийски, Красимир Янков, Лало Кирилов, Николай Иванов, Цветан Топчиев, Таско Ерменков и Тодор Байчев.
7. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народния представител Георги Гьоков и Виолета Желева и на две питания от народните представители Дора Янкова и Красимир Янков.
На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Стоянов;
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на четири въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски, Пенчо Милков, Георги Гьоков и Красимир Янков;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на едно питане от народния представител Дора Янкова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Таско Ерменков;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Кръстина Таскова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- едно питане от народния представител Александър Паунов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- един въпрос от народния представител Александър Паунов към министъра на вътрешните работи Валентин Радев;
- един въпрос от народния представител Пенчо Милков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- един въпрос от народния представител Донка Симеонова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Следващо заседание – 2 март, петък, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 12,52 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Николай Александров
Джейхан Ибрямов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ