Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 май 2018 г.
Открито в 9,03 ч.
18/05/2018
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателите Емил Христов и Нигяр Джафер

Секретари: Александър Ненков и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Колеги, добър ден! (Звъни.) Има кворум. Откривам заседанието.
Уважаеми колеги, на заседанието на Председателския съвет в сряда, 16 май 2018 г., във връзка с предстоящия празник 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, е обсъдена възможността за разместване на заседанието на Народното събрание през следващата седмица.
Във връзка с това предлагам Народното събрание да приеме
„РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 74 от Конституцията на Република България и чл. 48, ал. 3, във връзка с чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
І. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 22 май 2018 г. от 13,00 ч. при следния дневен ред:
1. Проект на решение за определяне на нов срок за извършване на одит за съответствие на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с Постановление на Министерския съвет, за периода 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г., възложен на Сметната палата с Решение на Народното събрание от 23 февруари 2018 г. Вносител е Комисията по бюджет и финанси на 17 май 2018 г.
2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносители са Иван Миховски и група народни представители на 27 април 2018 г.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители са Искрен Веселинов и група народни представители на 26 април 2018 г., приет на първо гласуване на 9 май 2018 г.
4. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносители са Искрен Веселинов и група народни представители на 27 април 2018 г., приет на първо гласуване на 9 май 2018 г.
ІІ. Народното събрание не провежда пленарно заседание на 25 май 2018 г. Предвиденият за това заседание парламентарен контрол да се проведе на 23 май 2018 г. “
Моля да гласуваме, колеги!
Гласували 157 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Съобщения:
- На 17 май 2018 г., в изпълнение на Решение на Народното събрание от 2 март 2018 г., прието във връзка с разискванията по питане от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов, е постъпил от министъра на енергетиката Теменужка Петкова доклад, съдържащ конкретни предложения, свързани с възможностите за реализация на активите по Проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в това число и отделяне на активите и пасивите за Проекта в отделно юридическо лице.
Докладът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
- В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че във връзка с провеждането на съвместно българо-румънско ротно учение „Отвъд хоризонта 2018 г.“ в периода 25 май 2018 г. до 1 юни 2018 г. със своя заповед е разрешил пребиваването на територията на Република България на военнослужещи с необходимата екипировка и въоръжение (без боеприпаси), както и на единици поддържаща и осигуряваща техника от Въоръжените сили на Република Румъния, и на военнослужещи и автомобил от Въоръжените сили на Република Македония.
Учението ще се проведе в района на българо-американско съоръжение, учебен полигон „Ново село“. Същото се провежда в изпълнение на Плана за подготовка на Щаба на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната през 2018 г. и не е свързано с провеждането на военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други (на друга държава или организация) военни сили.
Уведомлението е постъпило на 16 май 2018 г. с вх. № 803-09- 23 и е предоставено на Комисията по отбрана.
- Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната на формирование от въоръжените сили на Република България по маршрути: София – Подгорица, Република Черна гора – София, на 20 май 2018 г., и София – Тиват, Република Черна гора – София, на 23 май 2018 г.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи.
Уведомлението е постъпило на 17 май 2018 г. с вх. № 803-09-25 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Колеги, преминаваме към първа точка за днес:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. Вносител е Министерският съвет на 29 март 2018 г., приет на първо гласуване на 25 април 2018 г.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Преди доклада моля за процедура по допуск за заместник-министъра на правосъдието господин Евгени Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласували 136 народни представители: за 128, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател.
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, № 802-01-10, внесен от Министерския съвет на 29 март 2018 г., приет на първо гласуване на 25 април 2018 г.“
„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона, което предлага Комисията.
Гласували 134 народни представители: за 132, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ:
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 1, който се подкрепя и от Комисията.
Гласували 124 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, който се подкрепя и от Комисията.
Гласували 129 народни представители: за 127, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В Глава втора в наименованието на Раздел I думите „Програмата за“ се заменят със „специалната“.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 3.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 4, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 115, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 5, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 116 народни представители: за 114, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 6, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 111 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 110 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 8, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Не виждам желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 9, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 101 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 12, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 13 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 13, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 103 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 14 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 14, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 15 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 15, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 16 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 16, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 17 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 18 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 19 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 19, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 20 Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20:
„§ 20. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 думите „най-обща психологическа оценка“ се заменят с „данни за здравословното и психологическото състояние“;
б) в т. 7 думите „наличието и степента на заплахата“ се заменят с „данни за наличие на заплаха“;
в) в т. 8 думите „включване в Програмата за“ се заменят с „предоставяне на специална“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Предложението по ал. 1 се докладва на главния прокурор със становище от директора на Бюрото по защита относно възможността за осигуряване и вида на мерките за предварителна защита на лицето.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 20.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: По § 21 Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Благодаря, господин Председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
„§ 22. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Директорът на Бюрото по защита в срока на предварителната защита представя на главния прокурор становището по чл. 166, ал. 1, т. 5.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „дали показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице са от съществено значение за наказателното производство, както и обективността и степента на заплахата“ се заменят с „обективността и степента на заплахата, както и възможността за включване в Програмата за защита“;
б) в т. 1 думата „незабавно“ се заличава;
в) в т. 3 думите „съдията-докладчик“ се заменят със „съда“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Разпореждането на главния прокурор се издава или решението на Съвета по защита се приема до изтичането на срока на предварителната защита и се съобщава на органа, внесъл предложението, чрез Бюрото по защита.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите на отказ да се предостави защита или при прекратяване на предварителната защита лицето е длъжно да не разгласява информацията, станала му известна по повод на предоставената защита.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Александрова.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 22.
Гласували 97 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 23, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 24, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 89 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 25, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 27, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 28, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 100 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 4.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 29, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 30, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31:
„§ 31. След чл. 27 се създава Допълнителна разпоредба с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба.
§ 1. По смисъла на този закон „специфични служебни дейности“ са пряко изпълняваните от служителите на Бюрото по защита при главния прокурор дейности за организиране, осигуряване и осъществяване на специална защита, организиране и осъществяване на личната физическа охрана, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, принудително довеждане на лица до орган на съдебната власт, охрана и обезпечаване провеждането на действия по разследването.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, на текста на § 31.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
„§ 32. В Заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията, която предлага Комисията, за текста на § 32.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: „Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименование на подразделението на Закона, което се подкрепя от Комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 33, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34:
„§ 34. Определените до влизането в сила на този закон мерки по защита се привеждат в съответствие с него в тримесечен срок от влизането му в сила.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията, която предлага Комисията, за текста на § 34.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря.
Изказвания?
Заповядайте, господин Байчев.
ТОДОР БАЙЧЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, виждам, че има единодушие по предложения законопроект, може би с изключение на този параграф от Преходните и заключителни разпоредби, с който се предлагат изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които обаче нямат никаква връзка с въведените изменения в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
С този параграф се предлага отстраняване на несъответствие и противоречие в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), както и промяна в режима на обжалване на съдебните актове, с които се прекратява или спира наказателно производство. Предвиждат се и промени в производствата на въззивната инстанция, което от своя страна ме кара да изразя резерви към този параграф от Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
Държа да отбележа, че подобни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които нямат нищо общо със защитата на свидетелите, анонимност и тяхната сигурност и да се правят с този закон, се погазват правилата на Закона за нормативните актове и по-точно чл. 10 от него, който гласи: „Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен“.
Съгласен съм, че предложените промени са направени с благородни подбуди, бих казал, като целта е да се осигурят на пострадалия необходимите процесуални гаранции с оглед защита на неговите основни права и законни интереси, но това не трябва да става със заобикаляне на закона или търсене на вратички в нашето законодателство.
За съжаление на всички нас, тази вредна законодателна техника се прилага системно, но това не означава, че Народното събрание трябва да я толерира и да я използва като практика. Напротив, трябва да я отхвърляме и да не я подкрепяме.
Наказателно-процесуалния кодекс е основен закон и ние не можем да поставяме в положение на изненада колегите-юристи и всички останали, които работят с тази материя, като променяме със закони основни квалифицирани нормативни актове.
От Българската социалистическа партия не можем да не заемем наша позиция при създадените порочни практики.
Искам да изтъкна, че направената забележка за промените в НПК е основателна и не е плод на опозиционна политика или някакво заяждане. Макар че с тези изменения се цели да се отстранят неточности, които към момента се предполага, че са пречка за нормалната работа, трябва да изтъкна, че за тях не е правена оценка за въздействие, нито пък анализ за последствията.
Ето защо ние ще се спрем на прагматичния подход да бъде подкрепена останалата част от Законопроекта, като гласуваме против тази и Ви моля да не подкрепяте този параграф. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Байчев.
Заповядайте за реплика, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Байчев, няма да се съглася с Вашето твърдение, че предложените с § 35 промени в Наказателно-процесуалния кодекс са недопустими. Напротив, както е уточнено в мотивите на предложението на вносителя, промените в този параграф, респективно в Наказателно-процесуалния кодекс са два вида и могат да се обособят на две групи.
Първата група са тези промени, които пряко и непосредствено следват от измененията в Специалния закон. Тук при всички положения ние имаме възможност, законова делегация, изрично оправомощаване като законодател по силата на Закона за нормативните актове.
Вие говорите за втората група промени – тези, които не са в пряка и непосредствена връзка с промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, а които са следствие от технически и процедурни промени във връзка с последните изменения, които се нуждаят от доизясняване.
Действително няма такава пряка връзка, но ние сме предложили тези промени точно с оглед да подобрим законодателството, което бяхме предложили и което вече се предлага, тоест те са в полза на правото.
Тук Вие не се позовахте на становището на Върховния касационен съд, което основно се концентрира в атака срещу тази разпоредба. Разгледахме и обсъдихме всички аргументи подробно и по същество в дебата в Правната комисия и смятам, че всеки един от тези аргументи получи конкретен отговор.
Затова ние ще продължим да отстояваме предложенията, така както са направени от вносителя. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов.
Друга реплика? Няма желаещи.
Господин Байчев? Няма да ползвате дуплика.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 35, който се подкрепя от Комисията.
Гласували 105 народни представители: за 84, против 4, въздържали се 17.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АННА АЛЕКСАНДРОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
„§ 36. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. …) в Приложение № 1 към чл. 25, в Раздел II се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „както и на лица, включени в Програмата за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство“ се заличават.
2. В т. 7 след думите „обществен ред“ съюзът „и” се заменя със запетая, а накрая се добавя „и от Бюрото по защита при главния прокурор“.
3. Създава се т. 9б:
„9б. Подробна организационна и щатна структура на Бюрото по защита при главния прокурор, данни за самоличността на служителите, осигуряващи или осъществяващи мерките по специалната защита или дейностите по чл. 14, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, информация за организирането или осъществяването на специална защита, установъчни данни или данни, които може да спомогнат за установяване на застрашени или защитени лица по смисъла на същия закон.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията, която предлага Комисията, за текста на § 36.
Гласували 99 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 3.
Предложението се приема, с което е приет на второ гласуване Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
Уважаеми народни представители, начало на парламентарния контрол – 11,00 ч.
Прекъсвам заседанието до началото на парламентарния контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Уважаеми народни представители, продължаваме нашата работа с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода 11 май 2018 г. до 17 май 2018 г.:
- постъпило е питане от народните представители Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова и Румен Николов Георгиев към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, относно държавната политика и готовността на Министерството на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ за предотвратяване на щети на населението и на земеделските стопани. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 май 2018 г.
Пристъпваме към връчване на писмените отговори:
- допълнение към писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- допълнение към писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Свиленски;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Таско Ерменков, Николай Пенев и Георги Йорданов;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на три въпроса от народния представител Георги Гьоков;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Петър Христов Петров;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Васил Антонов;
- писмен отговор от министъра на здравеопазването и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Даниел Йорданов;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Вълков;
- писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Веска Ненчева и Ирена Анастасова;
- писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Пенчо Милков;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Виолета Желева, Надя Клисурска-Жекова и Пенчо Милков;
- писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Боряна Георгиева.
Първият въпрос от днешния парламентарен контрол е към Николина Ангелкова – министър на туризма. Тя ще отговори на въпрос от народните представители Димитър Бойчев Петров, Ивелина Веселинова Василева, Иван Стефанов Вълков, Диана Саватева, Галя Василева и Ася Пеева относно действия за осигуряване на достъп на хора в инвалидни колички до морския бряг и води.
Заповядайте, господин Бойчев, да зададете въпроса.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър и госпожо Министър! Моят въпрос е провокиран от срещата ми в приемния ден с Фондация „Щедрост за живот“, която организира и подкрепя хора с нервно-мускулни заболявания, хора трудноподвижни, а с развитието на състоянието на тези хора те стават и неподвижни. Те се придвижват с инвалидни колички и често зависят от помощта на други хора.
След разговора с представителите на Фондацията разбрах, че към момента тези граждани нямат възможност за достъп до морския бряг и до самата вода. Поради липса на пътеки и помощни съоръжения те нямат достъп и до водите на Черно море.
В редица държави този проблем е уреден. Във Фондацията разполагат със снимки и макети на изградени пътеки и съоръжения в другите страни.
От Фондация „Щедрост за живот“ отбелязват, че в Бургас има осигурен достъп до алеите на Приморския парк, които са крайбрежните алеи на Бургас, монтирани са бетонни рампи, даващи възможност за придвижване с инвалидни колички. След достигането до самия плаж обаче достъпът на колелета, с които се придвижват количките на тези хора с увреждания, е невъзможен.
В тази връзка смятам, че концесионерите и наемателите на плажни ивици би трябвало да поемат ангажимент да осигурят достъп до водата на всички граждани. Предвид наближаването на активния сезон ще бъде успех трудноподвижните хора да могат да използват пълноценно плажовете в най-големия град по Южното Черноморие, а именно Бургас.
В тази връзка Ви моля да ми отговорите дали някои от концесионерите на плажни ивици на територията на община Бургас ще предприемат действия за осигуряване на достъп на хората в инвалидни колички до морския бряг и съответно до водите? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Заповядайте за отговор, уважаема министър Ангелкова.
МИНИСТЪР НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Бойчев, уважаема госпожо Василева, уважаеми господин Вълков, уважаема госпожо Саватева, уважаема госпожо Василева и уважаема госпожо Пеева! Създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот е приоритет, заложен в Програмата за управление на правителството. Политиката за адресиране нуждата от повишаване степента на интеграция на хората с увреждания е важен ангажимент и в работата на Министерството на туризма.
В това отношение след редица срещи, които проведохме с организациите за хората с увреждания през миналата година, в момента реализираме конкретни дългосрочни решения чрез задължения, които вменихме на наемателите и концесионерите на морски плажове, съгласно подписаните анекси към договорите за наем и концесия.
По силата на тези допълнителни споразумения, които влизат в сила през летния сезон тази година, на 44 морски плажа следва да бъдат монтирани подходи и преместваеми пътеки, които да гарантират достъпа и придвижването по плажните ивици на хората с увреждания. Факт е, че поради специфичните физикогеографски характеристики на всеки отделен морски плаж като релеф, наклон, каменисти участъци и заливаеми водни площи, не всички плажове позволяват разполагане на преместваеми пътеки за движение на лица с увреждания върху активната плажна площ, тъй като това би представлявало пряка опасност за тяхното здраве. В този смисъл Министерството активно се ангажира, видно от предприетите действия още през миналата година, да осигури достъпна среда на територията на морските плажове на местата, на които това е възможно.
Поставеният от Вас въпрос надгражда приложените вече мерки за достъп на хората до плажната ивица чрез осигуряване на достъп до самия бряг и морска вода. Такъв цялостен процес изисква допълнителна експертиза, тъй като обуславя необходимост от повишаване нивото и квалификацията на водно-спасителната дейност, съобразена със специфичните нужди на хората с увреждания, за да се гарантира на първо място тяхната безопасност и здраве.
Изграждането и монтирането на съответните платформи за достъп до самата морска вода следва да бъде съобразено и с характеристиките не просто на релефа на морския бряг, но и с особеностите на конкретните морски течения. Тоест, само и единствено становище на Министерството на туризма не би могло да изчерпи всички фактори, които следва да се вземат предвид при формиране на финалното решение.
Към момента в Обществения съвет към министъра на туризма членуват две организации за хора с увреждания. Убедена съм, че чрез конструктивния диалог, който имаме с такива организации, както и чрез Вашата подкрепа като народни представители, ще намерим най-правилния начин заедно да достигнем до решение на поставения въпрос, като вземем предвид всички обективни обстоятелства и на първо място ведно с правата на хората с увреждания гарантираме осигуряването на тяхната стопроцентна безопасност.
В заключение бих искала да добавя, че по никакъв начин няма да отстъпваме от ангажиментите, които сме поели, по отношение на осигуряване на достъпността до морските плажове за хората с увреждания, както и от гарантирането качеството на туристическия продукт. Предвиждаме ефективен и строг контрол с висока интензивност относно спазването на всички договорни задължения на наемателите и концесионерите, включително фокусираме внимание и върху влизащите в сила задължения за монтиране подходи и преместваеми пътеки, които да гарантират достъпа и придвижването по плажната ивица на хората с увреждания. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.
Заповядайте за реплика, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. Виждам, че доста сериозно се е ангажирало Министерството на туризма с този казус, който е наистина много сериозен и ще осигури адекватна достъпност на хората с увреждания до плажните ивици и съответно до морската вода. Виждам, че процесът е напреднал, направени са доста неща от страна на Министерството и от концесионерите, но според мен трябва да надградим и наистина да се работи в тази посока, за да имат равнопоставен достъп всички хора съответно до плажа и до морската вода. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бойчев.
Няма да се възползвате от право на дуплика? Позволете ми да благодаря на госпожа Николина Ангелкова – министър на туризма, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос към Владислав Горанов – министър на финансите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов относно средства за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на река Дунав.
Заповядайте, господин Антонов, да зададете Вашия въпрос.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, през тази пролет в общините по поречието на река Дунав отново се появи проблемът с разпространението на комари, кърлежи и други инсекти, прeносители на редица заразни инфекции сред хора и животни. За поредна година задавам този въпрос, но няма промяна. Причината за това е липсата на достатъчно средства, както и предприети превантивни и координирани мерки между държавата и общините.
През 2018 г. необходимостта от подобни действия се увеличи поради значителната популация на вредните насекоми. Местните власти едва от края на месец април извършват самостоятелни третирания – опушвания и авиационно пръскане, но резултати няма. Мерките са локални, частични, липсва цялостна координация между общините в България и съседката ни Румъния, липсват и средства, както и тяхното рационално оползотворяване.
През тази година Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ също закъсня с обсъждането, координацията и решаването на този проблем. Едва в началото на месец май започна разглеждането на тази тема. Частичното и недостатъчното третиране на площите в дунавските общини значително затруднява бита на жителите и е трайна предпоставка за намаляване на туристическия интерес в този район.
Уважаеми господин Министър, предвидени ли са средства за намаляване на популацията на комарите, кърлежите и другите инсекти? Кога и какви средства са отпуснати на общините по поречието на река Дунав? Предвид тазгодишната значителна популация планирате ли допълнителни средства в тази посока? Очаквам Вашия отговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Антонов.
Заповядайте, господин Министър, да отговорите на така поставения въпрос.
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Антонов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Опазването на жизнената среда от различни биологични, химични, физични и социални фактори, които оказват вредно въздействие върху здравето на човека, е регламентирано в Закона за здравето, като там е вменена отговорност на държавата, общините, юридическите и физическите лица, тоест на всички нас.
В конкретния случай оценката на рисковите места за предприемане на ефективни дезинсекционни обработки, тоест борбата с инсектите, подборът на препаратите, начините и сроковете за обработка на площите, са от компетенциите на действащите структури към министъра на здравеопазването. В случая като такъв орган са определени Националният център по заразни и паразитни болести и регионалните здравни инспекции.
Практическото провеждане на необходимите дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия е задължение на общините, като тези дейности би следвало да се възприемат от тях като регулярни, макар и в различна степен не само по поречието на река Дунав.
По отношение на финансовото осигуряване считаме за възможно общините в рамките на одобрените си годишни бюджети да могат да финансират сами дейностите за подобни мероприятия на собствените си територии. Увереността ни произтича от постигнатите трайни тенденции на увеличаване на постъпленията от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост. Между другото, по консолидираната фискална програма за 2018 г. е предвиден ръст на собствените приходи на общините от 183,1 милиона или 8,7% номинален растеж спрямо програмата за 2017 г., така и допълнителните трансфери, които се одобряват с годишния Закон за държавния бюджет за местни дейности, в това число и общата изравнителна субсидия. Само за 2018 г. спрямо 2017 г. тя е увеличена с 10 милиона.
Опазването на човешкото здраве безспорно е отговорност на всеки от нас. Всички трябва да положим усилия с нужната отговорност за опазване на околната среда. В този смисъл жителите в градовете и по-малките населени места имат големи очаквания към местната власт за създаване на необходими условия за по-качествен живот в тези населени места. Тук идва и отговорът на въпроса по отношение на централно бюджетно планиране на подобен тип разход, че подобен тип дейност на територията на цялата страна, а не само на територията на дунавските общини, следва да се организира от общините със силите и средствата, с които те разполагат.
В този смисъл през последните години централно подобни разходи не се планират и не се предоставят от централния бюджет по бюджета на отделните общини като специфично бюджетно взаимоотношение. В интерес на истината, през годините от 2005-а до 2014 г. подобни централни трансфери са правени, но аз не смятам за специфична централната държавна отговорност. Аналогията, която мога да дам, е, че със същите аргументи може да се приложи претенция към централната държавна власт да организира сметосъбирането и сметоизвозването на територията на конкретни общини.
Смятам, че българските общини имат достатъчно капацитет да се справят с този тип риск за здравето на хората не само по поречието на река Дунав. Има и много други вътрешни водни басейни на територията на страната, които допускат и предполагат развитието на подобни популации. Това е моят отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Горанов.
Уважаеми колеги, на балкона на пленарната зала на гости днес са ученици и учители от община Гоце Делчев. Моля да ги приветстваме! (Ръкопляскания.)
Продължаваме с репликата на господин Антонов.
Заповядайте, господин Антонов, имате думата.
ВАСИЛ АНТОНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, въпросът ми е породен точно по тази причина, че няма резултат. Въпреки че се харчат средства, те не се оползотворяват правилно. Основателно е това, което казвате, че този въпрос не касае само дунавските общини, а касае и вътрешността на страната. Със същата загриженост може да кажем, че това касае особено големите градове, защото виждаме, че най-големите поражения и заболяванията по хората са по големите градове, много често се случва. Въпреки че община Бургас бе една от малкото, която има достатъчно средства и извършва обработката, първата жертва за тази година се получи в община Бургас вследствие на кърлеж. За голямата аудитория Вие използвахте термина „дезинсекция и дезакаризация“. За допълнителна информация, става въпрос за едно и също – за комарите и за кърлежите.
Въпросът го задавах в отделните години на министъра на околната среда, на здравеопазването, на земеделието, защото касае и животните, а сега го поставям на Вас, защото виждаме последна инстанция, която може да реши въпроса. За тази година е късно, защото твърде напреднахме във времето, но вижте, че съответно и председателят на Управителния съвет на дунавските общини – кметът на община Русе, поставя същия въпрос. Той го поставя твърде драматично, става опасно особено в дунавските общини. Този въпрос го решавахме по един начин преди години и мисля, че би било успешна практика да го продължите и Вие.
По отношение предложението на дунавските общини се определяше една сума, според възможностите на бюджета – различна. Тя варираше от 800 хиляди до милион, милион и двеста. Тя се разпределяше между дунавските общини на базата на дължината на бреговата ивица. Така се упражняваше контрол и от държавата, покриваха се всички площи – не само общинските, а там, където има и държавно, и частно, всичко се покриваше в синхрон. В някои от годините в голяма степен това ставаше и с румънските общини, които съответно са побратими с тези градове. Смятам, че тази практика трябва да продължи, важна е.
Поставих писмено въпроса и на здравния министър. Току-що получих отговор от него. Сочи се, че трябва наредба, че методически трябва да оказват помощ. Сочи се наредба, която насочва към общините да я свършат тази работа. Имайте предвид, че тук са и най-бедните общини от Северозапада, пък и от нашия край. Това са общините с много слабички бюджети и ако не се намеси държавата, няма как да се получи. Благодаря Ви за отговора. Разчитам на Вашата подкрепа по този въпрос, важно е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Антонов.
Желаете ли още пояснения в дупликата? Не.
Позволете ми да благодаря на Владислав Горанов – министър на финансите, за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпрос към господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика.
Питане от народните представители Антон Константинов Кутев и Михаил Христов относно политиката за интеграция на хората с увреждания.
Заповядайте, господин Кутев, имате думата.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Благодаря.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, започвам питането си с уточнението, както неведнъж съм казвал, оценявам усилията, които Вие полагате по отношение конкретно на тази тема. Това нито е първото питане, нито е първата наша среща с Вас по отношение на хората с увреждания. Виждам, че Вие имате желанието и се опитвате да реагирате на тези искания. Въпреки всичко това нашето питане е предизвикано от увереността, че част от процесите не вървят във вярната посока и част от тях доста значително се забавят.
Какво конкретно имам предвид? Имам предвид един закон, за който ние с Вас сме говорили – Закона за социалните услуги, който според Плана за интеграция на хората с увреждания е приет от първото правителство на Бойко Борисов, тоест от ГЕРБ, и трябваше да бъде написан 2016 г. С Вас нееднократно сме говорили за това и имам Вашия ангажимент, даден в Комисията, че до краят на месец август 2018 г. този закон ще бъде готов.
Друг е въпросът, че в момента се работи. В Министерството има работни групи, които бяха създадени пожарно след една от срещите на БСП с хората с увреждания, които разбирам, че работят по Закон за хората с увреждания, така наречен, каквото и да значи това, защото в момента Законът така е озаглавен. Тоест Вие в момента работите по един закон, който има друго съдържание. Аз четох тази чернова на Закона, която е направена. Според мен тя не включва това, което трябва да влезе в Закона за социалните услуги, а само част от него. Тоест част от питането касае това: по какво работите в момента и то дали е онова, което трябва да изработим, за да може да постигнем целта? Целта, с Вас нееднократно сме я определяли, се казва: изпълнение на Плана за интеграцията на хората с увреждания и подписване на Протокола за ратификация на Конвенцията към ООН. За да го постигнем обаче това, онзи план трябва да се изпълнява и вече има няколко неща от този план, които не се изпълняват и продължават да не се изпълняват. Част от тях зависят от Министерството, а друга част зависят от Министерския съвет.
Това, което зависи от Министерството, е Механизмът за индивидуалната оценка на потребностите. В интерес на истината Вие направихте една промяна в Механизма преди няколко месеца. За съжаление, моето, а и на Организацията на хората с увреждания, убеждение е, че това не помага и че това, което направихте като промяна, не води до резултата, който те искат, защото тази индивидуална оценка продължава да я няма. Въпреки промените, които Министерството направи, те не са достатъчни, а не съм убеден, че са и във вярната посока, но със сигурност не постигат резултат. Знам, че работите в момента по регистрите на хора с увреждания, но те трябваше да бъдат направени отдавна. Тук не става дума за регистри, в които да има ЕГН-та и лични данни. Става дума за регистри на хората с увреждания, от които може да извадим данните, които ни трябват, за да можем респективно да водим политики за хората с увреждания. Това нещо продължава да го няма.
Личните асистенти са тема, по която в края на миналата година беше направено нещо по отношение на увеличаване на броя, но те според мен изобщо не са достатъчни.
Достъпната среда на хората с увреждания. Това е чл. 9 от Конвенцията, по което в момента ние сме направили изключително малко, а по отношение на Плана – почти нищо. Между другото, има един чл. 169 от Закона за устройството на територията, който изобщо не се спазва, който иска от всички институции, включително общини и министерства, всяка година да приемат план, с който да планират действията си по осигуряването на достъпна среда. Нито една институция не го прави в момента, тоест не просто не се спазва, драматично не се спазва.
Нашето питане към Вас е: какви са действията, които предприемате поне по тези конкретни точки? Аз мисля, че знам по-голямата част от тях. Точките, които изредих, не са всичките. Има още поне три, четири точки, които касаят хората с увреждания, които съвсем умишлено тук, по една или друга причина, не сме включили – като например ТЕЛК-а, който е спорен и където имаме една спряна реформа, ще продължили ли и накъде ще продължи. На мен лично не ми е ясно, но, да речем, че това е въпрос към здравния министър повече, отколкото към Вас.
На фона на всичко това, което се опитах да маркирам като точки: какви са политиките към хората с увреждания; какви са начините, по които може да постигнем резултат, като имаме предвид, че само в рамките на това правителство ние с Вас си го говорим вече няколко пъти? Ние сме се срещали и в залата, и в Комисията поне пет, шест пъти, обсъждали сме какво трябва да се направи. Пак казвам, че виждам усилия от Ваша страна да го направите, но, за съжаление, досега не виждам резултат. Надявам се да ме разубедите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев.
Заповядайте за отговор, уважаеми министър Петков.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, уважаеми господин Христов, политиката за интеграция на хората с увреждания е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика. Доказателство за това са увеличените с 81 млн. 400 хил. лв. средства за политиката за хора с увреждания в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., което в относително изражение е увеличение с 43,5% спрямо разходите за тази политика и бюджета на Министерството за 2017 г.
С планираните 68 млн. 400 хил. лв. по Програма „Интеграция на хора с увреждания“ в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за тази година е гарантирана устойчивостта на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. По този начин са създадени и по-благоприятни условия за подобряване качеството на живот и възможностите за социална интеграция на над 20 хиляди хора с увреждания.
Създадена е работна група със задача до 30 май 2018 г. да разработи стандарт за финансиране социалната услуга „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност чрез общинските бюджети и Механизъм за определяне на натуралните показатели по общини. Тук искам да уточня по повод на въпроса на господин Кутев, че работят няколко работни групи с различни задачи.
С бюджет 2018 г. е предоставен допълнително финансов ресурс за 2018 г. в размер на 13 милиона за месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания, в резултат на увеличението на гарантирания минимален доход от 65 на 75 лв. от началото на годината.
През месец ноември 2017 г. е приета Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания. Методиката има за цел да даде насоки и улесни специалистите от констативните комисии при организацията и изготвянето на социалната оценка на лицата с увреждания, с цел идентифициране на възможностите за интеграция на лицето с увреждане, както и да установи ефективен механизъм за определяне необходимата социална подкрепа. Министерството на труда и социалната политика подготви концепция относно експертизата на работоспособността, която в края на месец октомври 2017 г. беше внесена в Народното събрание.
Хората с увреждания са приоритетна рискова група и в програмите за подпомагане по Закона за социалното подпомагане. Определени са по-облекчени условия за достъп до месечна и целева помощ за отопление спрямо другите целеви групи, подпомагани по реда на този закон.
Ключова роля за насърчаване социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. За 2018 г. са увеличени средствата за финансиране социалните услуги, делегирани от държавата дейности с 19,5 млн. лв. спрямо тези за 2017 г., като общият им размер е 230 млн. 900 хил. За периода от 2014 г. до 2018 г. са разкрити общо 124 нови социални услуги с капацитет 1946 места.
С приетия от правителството от началото на 2018 г. първи план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е осигурено финансиране за сто нови социални услуги, които са насочени основно към пълнолетните лица с различни форми на увреждане.
Тук конкретно на въпроса, който постави господин Кутев. През миналата година е създадена работна група с широко представителство за подготовка на Закон за социалните услуги, със срок за изпълнение на задачата 15 октомври 2018 г. Този срок съм го потвърждавал и на последното изслушване в Комисията за правата на гражданите, така че ще бъде спазен. В края на този месец очакваме широкопредставителната работна група, която е широко представителство на неправителствените организации, да представи пълна концепция за този закон.
Съгласно приетия от Министерския съвет Национален план за действие по заетостта през 2018 г. активната политика на пазара на труда приоритетно е насочена към няколко целеви групи на пазара на труда, като в това число са и безработните лица с трайни увреждания с две подгрупи – безработни лица с квалификация, но с потребност от активиране, и безработни лица без квалификация.
С изпълнението на Националния план ще бъде субсидирана заетостта на 1990 лица с трайни увреждания, от тях нововключени 200 броя, като за тази цел е осигурен финансов ресурс от 9 млн. 280 хил. лв.
Хората с увреждания са сред приоритетните целеви групи на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ с управляващ орган МТСП. Общата стойност на предоставените средства по операциите, насочени към хора с увреждания, е 343 млн. лв. до момента, а броят на лицата с увреждания, които са обхванати от мерките, е близо 75 700. На последното заседание на Комитета за наблюдение на Програмата, проведено на 15 май, са одобрени три нови операции, насочени към хора с увреждания, с бюджет от около 40 млн. лв.
С Постановление на Министерския съвет № 60 от 23 април тази година правителството прие изменение и допълнение в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които влизат в сила от 1 юли тази година, подобрен е механизмът за предоставяне на целеви помощи и за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, което ще отговори на основните искания на нуждаещите се лица с увреждания, свързани с по-бързото им осигуряване, значително е съкратен броят на посещенията в дирекциите „Социално подпомагане“.
Със заповед от 9 март на министъра на труда, съгласувано с министъра на здравеопазването, за първи път след 2008 г. е актуализиран Списъкът на медицински изделия, за предоставянето на които хората с увреждания ползват целева помощ от държавата. В него са включени три нови важни за децата медицински изделия, а именно: вертикализатори за деца с увреждания, детски рингови инвалидни колички и детски инвалидни колички. Прецизирани са медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целевите помощи за помощни съоръжения и медицински изделия.
Със заповед на министъра от тази година – месец февруари, е създадена Междуведомствена работна група, която да разработи промени в Закона за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания. В състава на работната група са включени всички заинтересовани институции и неправителствени организации, работещи в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания.
В отговор на исканията на хората с увреждания от последните протести от непроведената на 15 май тази седмица среща Министерството на труда и социалната политика предложи разработването на нов Закон за хора с увреждания, като в Закона ще бъде разписана нов тип социална оценка, която да е съобразена с индивидуалните потребности на хората с увреждания. Целта е постигане именно на индивидуален подход при оценяването, адекватна преценка на най-подходящия вид подкрепа, съобразен с индивидуалните нужди и възможности за интеграция на лицето с увреждане, което да му осигури възможност да води независим живот в общността.
Предвижда се в Закона за хората с увреждания да бъдат предложени промени относно предоставянето на финансова подкрепа под формата на лична помощ за лицата с увреждания и техните семейства на база на социалната оценка.
Реализираните от Министерството на труда и социалната политика действия и мерки в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания са ясен израз на водената последователна политика в подкрепа на хората с уврежданията, която ще продължим да следваме и в бъдеще. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Заповядайте, имате думата за уточняващи въпроси, господин Христов.
Честит рожден ден, господин Христов! Желаем Ви много вдъхновение и енергия в полза на Вашите избиратели!
Заповядайте, сега имате думата. (Ръкопляскания.)
МИХАИЛ ХРИСТОВ (БСП за България): Благодаря Ви.
По повод на рождения ден аз ще Ви кажа, че снощи си пожелах да няма хора с увреждания, колкото и странно да Ви прозвучи.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, прав сте. Списъкът с помощните средства беше актуализиран – вкараха се три нови помощни средства за деца, но, има едно голямо „но“ – цените не се актуализираха и в разговор с Вас Вие споменахте, че не сте актуализирали цените, защото продължавали да се изписват примерно „дървени протези“. В кръга на шегата, ако в този списък вкараме и космическа совалка, те ще започнат и космически совалки да изписват.
Първият ми уточняващ въпрос е: дали и кога ще бъдат актуализирани цените на помощните средства, съобразени с пазара за помощни средства?
Вторият ми въпрос е свързан с личните асистенти, тъй като те са на работно време – да кажем от девет до пет, а този човек може би да има нужда в седем часа вечерта от този личен асистент.
Следващият ми уточняващ въпрос е какъв е броят на наличните асистенти и дали те са достатъчни за нуждите на хората с увреждания? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов.
Заповядайте, министър Петков – имате думата за отговор на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Позволете ми и аз да се присъединя към поздравленията за Вашия рожден ден, бъдете жив и здрав!
По отношение на поставените от Вас въпроси, както споменах, промените в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приети през април от Министерския съвет, влизат в сила от 1 юли с цел Агенцията за социално подпомагане и доставчиците на медицински изделия да се подготвят към новия начин на отпускане на тези целеви помощи.
По-рано беше актуализиран Списъкът, което става със заповед на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на здравеопазването, като измененията, тоест нововключените позиции също влизат в сила от 1 юли. В ход е подготовката на така наречената Лимитна заповед, тоест заповед, в която се определят размерите на целевата помощ по отделните видове помощни средства, медицински изделия. Тази заповед е също на министъра на труда и социалната политика, но се съгласува с министъра на финансите и министъра на икономиката.
Буквално до дни тази заповед ще приключи съгласувателните процедури, ще бъде подписана и тя също ще влезе в сила от 1 юли, като в тази нова заповед са предвидени целевите помощи за трите нови позиции, които са включени, както и ще бъдат предложени промени и в част от другите позиции. Това е по отговора на Вашия първи въпрос.
В отговор на втория Ви въпрос – за броя на личните асистенти, техният брой е около 16 600. Те обслужват над 20 хиляди хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, като, както и Вие подчертахте, услугата е почасова. Тя се определя съответно от кметовете, тъй като в момента услугата се предоставя на база на Споразумение между Агенцията за социално подпомагане и общините. Проучването, което беше направено още преди старта на последната операция по Оперативната програма „Независим живот“, която в основни линии приключи, показва, че всъщност броят на нуждаещите се от тази услуга е по-голям от това, което може да се осигури с операцията, а сега и с бюджетния ресурс, защото с този бюджетен ресурс, който беше предвиден за тази година, се запази обхватът на Програмата „Независим живот“.
Както споменах, в Проекта на Закон за хората с увреждания – това е работното наименование, целта е да се акцентира върху правата на хората с увреждания, съответно ние предлагаме и заедно с участниците в работната група да се разпише финансова подкрепа при определени условия, хора с увреждания, които имат затруднения в ежедневното си обслужване, съответно да получават финансова подкрепа под формата на така наречената лична помощ или чужда помощ. Казвам го в различната терминология, защото както знаете, в държавното обществено осигуряване, в Кодекса за социално осигуряване е предвидено към част от пенсиите на лицата, които са с 90, над 90%, с така наречената чужда помощ да се отпуска добавка за чужда помощ, която получават в момента около 80 хил. пенсионери и за която годишно от бюджета на Държавното обществено осигуряване се изплащат над 90 млн. лв., но категорично тя не е достатъчна, за да служи за финансиране на тази подкрепа, която имат част от хората с увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.
Кой от колегите ще изрази отношение към отговора?
Заповядайте, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Пак казвам, че аз оценявам усилията Ви в тази посока и знам, че Вие полагате усилия.
Къде е проблемът? Пак се връщам на това защо поставяме въпроса. Да, Вие направихте промяна в Методиката за индивидуалните потребности на хората с увреждания, но пак Ви казвам, че това, което направихте, не върши работа. Реално погледнато, тя продължава да не работи. Надявам се през закона, аз видях, че в това, което сте разписали като закон, има една глава, която се занимава с това, и аз дълбоко се надявам в този закон това да бъде решено, въпреки че до момента там не виждам съществена разлика. Въпросът е как ще Ви проработи системата. От това, което до момента сте написали, няма да проработи. Не е доизмислено и трябва да се измисли.
Знаем, че стартира промяна в ТЕЛК, която всъщност беше отменена – така наречената „реформа“, излезе премиерът и каза, че я отменя, с какво ще я смени, не ми е ясно, но там, да речем, не е работа само на Вашето министерство.
Искам да спра внимание конкретно на личните асистенти, за които казвате, че сте осигурили устойчивост и това сигурно е така. Казахте, че са 16 хиляди – аз това число досега не го знаех, но искам да Ви кажа – най-вероятно Вие знаете, че през 2008 г. бройката по времето на тройната коалиция, на крилете на омразата, върху която Бойко Борисов навремето дойде на власт, същите лични асистенти са били 24 хиляди. Сега са 16 хиляди, което е по-добре от миналата година, но те са били 24 хиляди. И те са били благодарение на няколко инструмента. За единия от тях в Националния план по заетостта Вие споменахте, само че Националният план по заетостта до момента, доколкото ми е известно, е към 70 – 80 милиона, а тогава е бил 220 милиона. Иначе е много мощен инструмент, той може да Ви даде възможност да решите този проблем, само че разликата е тройна от тогавашната сума, а той е добър инструмент, който може да даде резултат, и е нещо, което зависи все пак от това правителство и от министъра, който преди малко си тръгна.
Най-важното обаче, което трябва да постигнем и не сме постигнали вече година и половина, минаха четири или пет протеста през това време на хората с увреждания, най-важното, е, разбира се, броят на личните асистенти, който не е достатъчен. Но другото е: хората с увреждания искат сами да управляват тази помощ, независимо дали е финансова. Трябва да се създадат механизмите, с които хората сами да могат да управляват помощта си. Това не е постигнато. Това е нещо, което тепърва трябва да правим, пак Ви казвам – година и половина след началото на мандата.
Целият План по интеграция на хората с увреждания закъснява, с което закъснява съответно ратифицирането на протокола, а единствено ратифицирането на протокола ще гарантира правата на хората с увреждания, защото тогава те могат да водят дела срещу държавата. Това е механизмът, с който държавата се задължава да спазва определени европейски и световни норми и неподписването на протокола и фактът, че той закъснява и че редица точки от Плана за интеграция на хората с увреждания не се изпълняват в момента, пряко пречи на хората с увреждания – то им ограничава правата реално. А всички ние знаем, че те са най-измъчената група от населението. Това са хора, за които аз съм убеден, че всяко едно правителство и всеки един парламент е длъжен. Ние сме длъжни да направим нещо, защото сме закъснели ужасно в тази посока.
Много други проблеми има. Един от тях, разбира се, за който знам, че е скъпо и трудно да се реши, но трябва да се намери решение, е какво става с децата с увреждания, когато навършват 18 години? Всички знаем, че дотогава, особено тези с 90% инвалидност, получават едни 800 – 900 лв., в зависимост от добавките там, които им вършат някаква работа като начин на живот до 18 години, но навършат 18 години и един месец и оттук нататък стават 250 лв. с добавката. А те не са станали нито по-малко увредени, нито са получили повече възможности, нито имат някакъв шанс някой път да станат по-здрави. Но те оттук нататък стават вече лица с увреждания и започват да живеят с 250 лв. Какво правим там? Огромен въпрос, включително и финансов!
Аз дълбоко вярвам и съм убеден, че държавата може да реши тези проблеми, включително финансово може да ги реши, колкото и голям да е ресурсът. Аз не казвам, че може да ги решим днес, утре и със следващия бюджет, но съм абсолютно убеден, че един добре направен план може да го направи. И пак Ви казвам, оценявайки усилията, които Вие лично влагате в това, аз твърдя, че закъсняваме ужасно с плана и това закъснение, ако за нас и за Вас това са някакви сериозни програми и работни групи, дето вече коя поред сме създали, за тези хора това е болка и мъка. Това е всеки ден отчуждаване, всеки ден липса на работа, всеки ден липса на интеграция. Ние сме отговорни за това светът на хората с увреждания да влезе в някаква форма на поносимост. Това е лично Ваша и наша – на депутатите, отговорност.
Така че във връзка с това, госпожо Председател, смятам, че темата е изключително важна, много обширна и именно затова искаме разисквания по тази тема и сме събрали необходимите подписи. Заповядайте! (Народният представител предоставя на председателстващия заседанието искането за провеждане на разисквания с необходимите подписи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Във връзка с предходното питане с писмо № 854-00-35 от 18 май 2018 г., внесено днес в 11,34 ч., е постъпило искане за провеждане на разисквания по питане № 854-05-32 от 4 май 2018 г. и Проект за решение по питането, зададено от народните представители Антон Кутев и Михаил Христов към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, относно политиката за интеграция на хората с увреждания. Предложението и Проектът за решение са подписани от 70 народни представители. Изпълнено е изискването на чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – повече от една пета от народните представители да направят предложение за провеждане на разисквания по питането.
На основание чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.
Позволете ми да благодаря на господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, за неговото участие в днешния парламентарен контрол.
Следващото заседание ще бъде извънредно и то ще бъде на 22 май 2018 г. от 13,00 ч. съгласно гласуването в началото на пленарния ден днес.
С това приключваме работата за тази седмица.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 11,47 ч.)

Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председатели:
Емил Христов
Нигяр Джафер

Секретари:
Александър Ненков
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ