Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Информация за плащанията в СЕБРА
Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА
  • Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
  • Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
  • Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
  • Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
  • Код 10 - Издръжка
  • Код 18 - Други разходи
  • Код 20 - Разходи за лихви
  • Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
  • Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
  • Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
  • Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
  • Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
  • Код 80 - Погашения по банкови заеми
  • Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
  • Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
  • Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
  • Код 91 - Теглене на левове в брой
  • Код 92 - Закупуване на валута в брой
  • Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
  • Код 94 - Откриване на акредитив
  • Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
  • Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
  • Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити
  • От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ
Кодове на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към НС
  • Код 0010000008 - Народно събрание
  • Код 0010010006 - Издателска дейност
  • Код 0010020004 - Хранителен комплекс
  • Код 0010030002 - Национален център за изучаване на общественото мнение /НЦИОМ/
  • Код 0010040000 - Държавен вестник
  • Код 0010050009 - Икономически и социален съвет /ИСС/
  • Код 0010060007 - Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа /РСПСЮЕ/
  • Код 0010190000 - Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград