Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г.
Сигнатура 527
Дата на постъпване 30/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Отменя Решение на Народното събрание от 28 юни 2007 г. за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България, считано от първия ден на започващия през м. юли 2009 г. мандат на Европейския парламент. 2. Приема Република България да не се възползва от възможността по чл. 29, както и от правото по чл. 12, § 3 от Устава на членовете на Европейския парламент, влизащ в сила от първия ден на започващия през м. юли 2009 г. мандат на Европейския парламент. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/05/2009 - приет(приет в зала)