Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/02/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д за първо четене

  по законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
  На заседанието присъстваха г-жа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, г-жа Маргарита Александрова – началник на отдел „Техническа хармонизация - химикали, лекарства, медицински изделия, козметика” в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, г-жа Веселина Ламбринова – държавен експерт и г-жа Зорница Димова – главен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи и г-жа Кристина Лазарова – юрист от дирекция „Правно-нормативна дейност” в същото ведомство.
  Законопроектът беше представен от г-жа Силвана Любенова.
  В проекта на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е предвидена изцяло нова нормативна уредба на дейностите, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Законопроектът предлага уредбата на посочените по-горе дейности да се регламентира основно в закон без издаване на правилник за прилагането му, а само на необходимите подзаконови актове. Изготвянето на законопроекта е продиктувано от ангажиментите на Република България като страна - членка на Европейския съюз и изцяло въвежда разпоредбите на актове на Европейския съюз в тази област.
  Предложените промените са в няколко основни насоки:
  1. разширява се кръгът на обектите и субектите, подлежащи на контрол;
  2. предвижда се създаване и поддържане на автоматизиран информационен регистър в Министерството на вътрешните работи относно субектите, които извършват дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, идентификационните данни на изделията, обектите, в които се извършват тези дейности, движението на изделията, извършените административни нарушения, наложените административни наказания и принудителни административни мерки, както и данните за прекратени разрешения;
  3. въвежда се задължение при извършване на дейности с взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия те да са с нанесена “СЕ” маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, както и взривните вещества за граждански цели да са с нанесена уникална идентификация, а огнестрелните оръжия и боеприпасите - с нанесена уникална маркировка;
  4. подробно се регламентират изискванията за извършване на отделна дейност и процедурата за издаване на разрешение за извършване на дейността;
  5. предвижда се производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия да се извършва само след получено разрешение от компетентен орган на Министерството на вътрешните работи;
  6. предвижда се уведомителен режим за неогнестрелното оръжие и боеприпасите за него, а за всички останали изделия - да се издава разрешение;
  7. въвеждат се условия и ред за транспортиране на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия както на територията на страната, така и от и до територията на други страни членки;
  8. разписани са условията и редът за извършване на внос, износ и транзитен превоз на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и пиротехнически изделия;
  9. описани са и процедурите, изискванията и условията за извършване на ремонтни дейности на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за бракуване и унищожаване на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и за утилизация на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
  В хода на дискусията беше дадена думата на представители на „Алианс за защита срещу домашното насилие” и на Фондация „Български център за джендър изследвания”, които направиха своите предложения за допълнения към законопроекта. Те изтъкнаха, че България заслужава да приеме закон, съобразен с международните тенденции и да покаже решимост в борбата срещу насилието, в частност – домашното - чрез ограничаване на правото на достъп до оръжие на всеки извършил такова.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, внесен от Министерския съвет.  София, 15 февруари 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума