Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по предложение за свикване на национален референдум, № ПГ- 239-01-5 с въпрос: „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”, внесено от Инициативен комитет на 27 юли 2012 г. и предложение за свикване на национален референдум, № 254-00-2059 с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”, внесено от Доброслав Димитров и група народни представители на 17 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по предложение за свикване на национален референдум, № ПГ- 239-01-5 с въпрос: „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”, внесено от Инициативен комитет на 27 юли 2012 г. и предложение за свикване на национален референдум, № 254-00-2059 с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”, внесено от Доброслав Димитров и група народни представители на 17 октомври 2012 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 23 октомври 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа предложението за свикване на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”, внесено от Инициативен комитет и предложението за свикване на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”, внесено от Доброслав Димитров и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Евгения Харитонова – заместник-министър; от Агенция за ядрено регулиране - Сергей Цочев – председател; от Движение за енергийна независимост - Димитър Иванов; от Инициативен комитет „Аз не се отказвам от АЕЦ Белене, а ти?” - Русалин Костов и други.
  Предложението за свикване на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”, внесено от Инициативен комитет беше представено от н. п. Румен Овчаров. Той акцентира върху това, че предложението за референдум поставя въпроса относно изграждането на ядрена централа на площадката „Белене”, а не да се развива ли ядрената енергетика изобщо. Според мотивите изложени към предложението с решението за прекратяване на изграждането на ядрена централа на площадката „Белене” ще се засили енергийната зависимост на страната от доставките на природен газ и ще се застраши националната ни сигурност. Посочено е също така, че страната ни се отказва от един изгоден проект не само в национален, но и в регионален мащаб, което ще доведе до внос на електроенергия в близките години. И не на последно място е подчертано, че за пръв път след политическите промени, българските граждани ще имат право пряко да вземат конкретно решение от значение за тяхното бъдеще и бъдещето на българската икономика.
  Предложението за свикване на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”, внесено от Доброслав Димитров и група н. п. беше представено от народния представител Доброслав Димитров. Според мотивите изложени към предложението именно чрез референдум трябва да се реши дали да се развива ядрена енергетика в Република България, тъй като това е форма на пряко участие на гражданите в държавната власт. Посочено е също така, че решението за конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
  В хода на проведената дискусията заместник-председателят на комисията Петър Димитров попита защо не е направена редакция на въпроса в предложението за свикването на национален референдум на Инициативен комитет, след като законът позволява това, а е внесено ново предложение.
  Народният представител Доброслав Димитров изказа мнение, че така зададен въпросът в предложението за свикването на национален референдум, внесен от него и гр. н. п. напълно отговаря на смисъла на въпроса „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”, без обаче това да противоречи на законите на страната. Той посочи конкретно чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, съгласно който конкретна ядрена централа се изгражда с решение взето от Министерския съвет. Според него това поражда съмнение за противоконституционност на втората част на въпроса, а именно частта за конкретния проект – площадка „Белене”.
  При обсъждането на предложенията за свикване на национален референдум бяха направени, гласувани по отделно и приети следните редакционни промени във въпроса формулиран в предложението направено от Инициативен комитет - „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”?”:
  1. Думата „атомната” се заменя с „ядрената”.
  2. Думата „България” се заменя с „Република България”.
  3. След думите „изграждане на” се добавя „нова”.
  4. Думата „централа” се заменя с „електроцентрала”.
  5. Думите „на площадка „Белене” се заличават.
  След представяне и обсъждане на предложенията за свикване на национален референдум се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По предложението за свикване на национален референдум, № ПГ- 239-01-5, внесено от Инициативен комитет на 27 юли 2012 г. заедно с направените и приети редакционни промени: “За” – 13, “Против” – 4 и “Въздържал се” – 1 народен представител.
  2. По предложението за свикване на национален референдум, № 254-00-2059 с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”, внесено от Доброслав Димитров и група народни представители на 17 октомври 2012 г.: За” – 13, “Против” – 5, без “Въздържали се” народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме решение за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума