Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/01/2011 първо гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 105-03-9/28.01.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 27 януари 2011 г. Комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерство на околната среда и водите: г-н Стефан Стефанов - директор на дирекция „Управление на отпадъците” и г-жа Оля Матова – началник отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”; от Министерство на вътрешните работи: г-н Николай Нанков – началник сектор „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност”, от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: г-жа Гергана Царева - директор дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” и г-жа
  Виргиния Александрова- началник на сектор в същата дирекция , както и г-жа Теменужка Костова – представител на Българска асоциация за рециклиране.
  Законопроектът беше представен от г-н Николай Нанков.
  Същият е бил изготвен след широко обществено обсъждане и с оглед увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали и необходимостта от засилен контрол се предлагат изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците.
  Предлага се изнасяне на търговската дейност на площадки извън жилищните зони на населените места и съобразяването им с изискванията на законодателството за опазване на човешкото здраве и околната среда. Редуцира се броят на действащите площадки, като това ще доведе до по – ефективен контрол върху дейността им.
  Предвижда се въвеждането на нов изискуем документ за заявителя за лиценз в § 5 – декларация за спазване на изискванията за осигуряване на видеонаблюдение на площадките за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Целта на предложението е предотвратяване включването на заличени площадки в лиценза на други фирми.
  Чуждестранните лица представят документ, издаден в съответствие с националните им законодателства, удостоверяващ правния статус на заявителя в официален превод.
  Регламентира се правоприемството съгласно Търговския закон, при което правата по лиценза преминават към правоприемника.
  Добавят се нови основания за отказ за издаване на лиценз и за отнемане на лиценз.
  В § 9 – чл. 59 се създава нова ал. 6, чрез която търговеца се задължава в 7-дневен срок от получаване на заповедта за заличаване на площадка да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала за вписване на заличената площадка.
  Предлага се и въвеждането на предварително изпълнение на заповедта за отнемане на лиценз и за заличаване на площадка, като се цели преустановяване дейността на търговеца и преодоляването на периода от издаването на заповедта за заличаване на площадка до влизането й в сила.
  В § 10 от законопроекта се предвижда отпадане на възможността физическите лица да предават отпадъци от рисковите номенклатури отпадъци от черни и цветни метали, обект на най-чести посегателства.
  За сключването на сделки с такива номенклатури по чл. 60, ал. 3 се предвижда представяне на сертификат за произход и на писмен договор за всяка последваща сделка.
  Поставя се изискване на осигуряването на постоянно виедонаблюдение на площадките за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съхраняването на записите за последващи проверки, представяне на всяко тримесечие в Национална агенция за приходите на информация за лицата, извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали и за изплатените суми.
  В законопроекта са предвидени и санкции за неспазване на новите изисквания за условията и реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
  Предвижда се 6-месечен срок от влизане в сила на закона търговците да приведат дейността си в съответствие с изискванията му, да заяви площадките за заличаване и да преустанови дейността на тях, в 3-месечен срок да реализира наличните отпадъци от черни и цветни метали и да предприеме необходимите действия за почистване на площадките, а така също и въвеждането на видеонаблюдение на всяка площадка в 6-месечен срок. Предвидени са санкции за неизпълнението на тези задължения.
  В преходните и заключителни разпоредби се предлагат промени в Наказателния кодекс, с които се цели прецизиране на престъпни състави, посветени на посегателства против собствеността и стопанството, в чиито обхват попадат престъпните деяния с предмет черни и цветни метали.
  В дискусията взеха участие народните представители Павел Димитров, Искра Фидосова, Екатерина Михайлова и Емил Радев.
  Изказаха се становища в подкрепа на законопроекта, с който се въвежда засилен контрол, с цел ограничаване увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали, като се подчерта че е дори закъснял.
  Също така се акцентира и върху факта, че трайно установена практика на Народното събрание е в Преходни и заключителни разпоредби да не се изменя кодекс. Кодексът е кодификация на материалноправни норми и процесуални норми и неговото изменение става само със самостоятелен закон, като се държи сметка на неговата законодателна логика и се предложи § 17 да отпадне от законопроекта и да бъде внесен като отделен законопроект за промени в Наказателния кодекс.
  Изтъкна се, че е необходимо и прецизиране на текста на § 10, чл. 60, ал. 10, относно задължението на лицензираният търговец да предоставя информация всяко тримесечие на Националната агенция по приходите за лицата, извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали, и заплатените суми.
  Госпожа Теменужка Костова изказа становище, че този текст е излишен, тъй като съгласно изискванията на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година, като справката се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
  В хода на дискусията беше предложено въвеждането на изискване за водене на електронен регистър от търговците на отпадъци от черни и цветни метали, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни, представянето му в Националната агенция по приходите, като така ще се избегне големият поток от документи, ще се пести време и ще се получава веднага информация. Съответно Националната агенция по приходите да подава служебно получената информация на заинтересованите органи за осъществяване на необходимия контрол.
  След проведеното обсъждане и гласуване, с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисия по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерски съвет на 14.01.2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума