Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
17/03/2015

  Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 11 март 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2015 г.
  Отчетът бе представен от Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни, описващ цялостната дейност на Комисията за отчетния период.

  Председателят на комисията, Атанас Атанасов изрази положителното си становище за работата на Комисията за защита на личните данни през отчетния период и предостави думата на членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред за становища и въпроси.
  Народният предстватил Мустафа Карадайь, взе отношение по представеният отчет и зададе въпроси свързани с регистрацията на администратори на лични данни и административната практика на Комисията за защита на личните данни при налагане на санкции.
  Госпожа Матева, изтъкна че, административната практика на Комисията се съобразява единствено и само с Правилника за прилагане на Закона за личните данни, като обективният и безпристрастен подход е в основата на всяко констатирано нарушение от администратор на лични данни.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие подкрепи внесения Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г., № 520-00-13, внесен от Комисията за защита на личните данни на 29.01.2015 г. и предлага на Народното събрание следния проект за решение:

  "РЕШЕНИЕ
  за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г.

  Народното събрание на основание на чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България
  РЕШИ:

  Приема Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание."


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума