Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за хората с увреждания, №802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за хората с увреждания, №802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.
  На заседание, проведено на 25октомври2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за хората с увреждания, №802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров - зам. - министър на труда и социалната политика.
  Законопроектът е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода
  2017–2021 г., в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания - Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности” и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“, и е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 г.
  Действащата нормативна уредба не успява в достатъчна степен да уреди областите и средствата за оказване на подкрепа в тази област на обществените отношения. Моделът на изготвяне на социалната оценка не отговаря на очакванията на обществото за създаване на условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания и осигуряване на социална подкрепа за постигане на независим живот и пълноценна интеграция.
  Законопроектът има за предмет уреждането натезиобществени отношения, свързани с насърчаване, защита и гарантиране на правата на хората с увреждания, и тяхната подкрепа за социално приобщаване. По нов начин се дефинират областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване, а правата на хората са гарантирани по начин, който да осигури зачитане на човешкото им достойнство чрез прилагане на индивидуален подход и оценка на потребностите им. Предоставянето на всички мерки на подкрепа ще се осъществява от една структура,която ще подпомага адекватно хората с увреждания и ще създаде възможност държавата по-ефективно да организира и координира политиката по приобщаването им. Предвидено е агенцията да бъде правоприемник на Агенцията за социално подпомагане и да заработи от 1 януари 2021 г.
  За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН ще се създаде Съвет за наблюдение.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 21 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за хората с увреждания, №802-01-41, внесен от Министерския съвет на 18.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума